Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ghid Nr.- din 17.06.2011

a Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 453 din 29 iunie 2011SmartCity1

Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Rolul Ghidului de finanţare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti(1) Ghidul de finanţare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti, denumit în continuare Ghid, constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din Fondul pentru mediu informaţii esenţiale privind derularea Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti, denumit în continuare Program.(2) Ghidul conţine dispoziţii privind:a)criteriile de eligibilitate care trebuie îndeplinite de către solicitantul finanţării, proiectul propus şi cheltuielile acestuia; b)condiţiile şi termenele de depunere, analiză, selectare, aprobare, implementare şi finanţare a proiectului propus. Articolul 2Scopul şi obiectivele Programului(1) Obiectul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor vizând realizarea pistelor pentru biciclişti.(2) Scopul Programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin înlesnirea transportului mai puţin poluant, în condiţii de siguranţă.(3) Obiectivele Programului sunt:a)diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, cauzate de emisiile de gaze de eşapament de la autovehicule; b)încadrarea emisiilor în valorile-limită admise la nivel european, pentru aerul ambiental. Articolul 3Sursa de finanţare pentru derularea Programului Programul se finanţează de Administraţia Fondului pentru Mediu, în baza contractelor multianuale încheiate în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Articolul 4Definiţii În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel: a)Autoritate - Administraţia Fondului pentru Mediu; b)beneficiar - unitatea administrativ-teritorială, inclusiv subdiviziune a municipiului Bucureşti, al cărei proiect a fost aprobat în vederea finanţării şi care a încheiat contract de finanţare cu Autoritatea; c)cerere de finanţare - documentul depus de către solicitant în cadrul sesiunii de depunere, în vederea obţinerii finanţării din Fondul pentru mediu; d)cerere de tragere - solicitarea beneficiarului adresată în scris Autorităţii, în baza căreia se face decontarea eşalonată a lucrărilor prevăzute în graficul de lucrări, anexă la contractul pentru finanţare nerambursabilă; e)cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către beneficiar cu achiziţia de produse, servicii sau lucrări necesare implementării proiectului şi care pot fi decontate din Fondul pentru mediu, sub condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate şi a încadrării lor în categoriile de cheltuieli eligibile; f)contribuţie proprie - partea din valoarea totală a cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, nefinanţată din Fondul pentru mediu, susţinută financiar de către beneficiar; g)criterii de eligibilitate - condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ pentru obţinerea finanţării; acestea vizează solicitantul, proiectul propus şi cheltuielile proiectului; h)dosar de finanţare - cererea de finanţare însoţită de documentaţia prevăzută în prezentul ghid, care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării, selectării şi aprobării finanţării de către Autoritate; i)dosar de decontare - cererea de tragere însoţită în mod obligatoriu de documentele justificative a căror listă este prevăzută în anexa la contractul de finanţare; j)finanţare nerambursabilă - modalitatea de susţinere financiară a proiectului, caracterizată prin decontarea de către Autoritate a unei părţi din cheltuielile eligibile realizate de către beneficiar cu achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor; k)Fondul pentru mediu - instrumentul economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; l)piste pentru biciclişti - căile publice rezervate şi amenajate pentru circulaţia cicliştilor în lungul arterelor de circulaţie sau independent de acestea; m)sesiune de depunere - perioada de timp determinată, etapă a sesiunii de finanţare, pe parcursul căreia se poate depune la registratura Autorităţii dosarul de finanţare al solicitantului; n)solicitant - unitatea administrativ-teritorială, inclusiv subdiviziune a municipiului Bucureşti, care a depus dosar de finanţare la sediul Autorităţii. Articolul 5Organizarea sesiunii de finanţare(1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, pe tipuri de proiecte şi în limita sumei alocate în condiţiile prevăzute la art. 3.(2) Prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii, se aprobă:a)sesiunea de depunere a dosarelor de finanţare; b)suma alocată sesiunii de finanţare. (3) Dispoziţia prevăzută la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autorităţii, cu cel puţin 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de depunere.(4) Componenţa Comisiei de analiză şi selectare a proiectelor, denumită în continuare Comisia, precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii. Articolul 6Etapele sesiunii de finanţare Etapele sesiunii de finanţare sunt următoarele: a)publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a Ghidului şi a dispoziţiei prevăzute la art. 5 alin. (2); b)depunerea dosarelor de finanţare; c)analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului/proiectului; d)analiza şi selectarea proiectelor pe baza documentaţiei tehnico-economice; e)avizarea proiectelor selectate; f)transmiterea scrisorilor de respingere a finanţării; g)soluţionarea contestaţiilor depuse în urma scrisorilor de respingere; h)aprobarea finanţării proiectelor avizate; i)transmiterea scrisorilor de aprobare a finanţării; j)semnarea contractelor. Articolul 7Depunerea dosarului de finanţare(1) Un solicitant poate depune un singur dosar de finanţare la Autoritate, începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere. Dosarul de finanţare poate fi depus la registratura Autorităţii exclusiv de către reprezentantul legal, înlocuitorul de drept al acestuia sau împuternicitul legal.(2) În vederea depunerii dosarului de finanţare:a)reprezentantul legal prezintă o copie a sentinţei judecătoreşti de validare a primarului sau o copie a hotărârii consiliului judeţean privind alegerea preşedintelui şi o copie a cărţii de identitate; b)înlocuitorul de drept prezintă o copie a dispoziţiei reprezentantului legal şi o copie a cărţii de identitate; c)împuternicitul legal prezintă o copie a procurii notariale din care să reiasă că depune dosarul de finanţare în numele solicitantului şi o copie a cărţii de identitate.Documentele solicitate se ataşează fiecărui dosar de finanţare depus. (3) Un solicitant poate depune în cadrul sesiunii de finanţare un singur proiect.(4) Dosarul de finanţare, conţinând toate documentele obligatorii menţionate în prezentul ghid, se depune la registratura Autorităţii, într-un singur exemplar, în plic sigilat; pe plic solicitantul va înscrie următoarele informaţii obligatorii:a)denumirea completă şi adresa completă; b)titlul programului: „Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti“; c)titlul proiectului; d)sesiunea de depunere; e)valoarea finanţării solicitate de la Autoritate. (5) Verificarea informaţiilor înscrise pe plicurile conţinând dosarul de finanţare şi a documentelor solicitate la alin. (1) se realizează de reprezentantul Autorităţii la momentul depunerii acestora. Autoritatea nu va înregistra dosarele de finanţare ale căror solicitanţi nu prezintă documentele solicitate la alin. (1) şi nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (4).(6) Dosarul de finanţare va avea ordinea prezentată în art. 27. Documentele depuse de către solicitanţi trebuie să fie legate, numerotate şi opisate. Documentele prezentate în copii simple se certifică pentru conformitate cu originalul, de către personalul Autorităţii, anterior semnării contractului pentru finanţare.(7) Cererea de finanţare se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 1, prin tehnoredactare computerizată. Nu se acceptă cereri de finanţare cu ştersături sau completări făcute manual.(8) Lista conţinând solicitanţii şi sumele solicitate se publică pe site-ul Autorităţii şi se actualizează la sfârşitul fiecărei zile a sesiunii de depunere. Articolul 8Analiza şi selectarea(1) Comisia procedează la:a)deschiderea plicurilor conţinând dosarul de finanţare al solicitantului, care se realizează exclusiv în ordinea înregistrării la Autoritate, cu condiţia nedepăşirii, prin însumarea finanţărilor propuse spre aprobare, a bugetului alocat sesiunii; dosarele de finanţare se analizează individual, în ordinea în care au fost înregistrate la Autoritate, respectiv din punct de vedere juridic, economic, tehnic, următorul proiect intrând în analiză după ce Comisia a făcut propunerea de acceptare sau respingere a proiectului analizat. La epuizarea sumei aferente sesiunii, plicurile care nu au fost deschise spre analiză se restituie, la cererea scrisă a solicitantului, într-o perioadă de maximum 6 luni de la comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare; b)analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului/proiectului, pe baza grilei pentru analiza conformităţii administrative şi eligibilităţii solicitantului, prevăzută în anexa nr. 2; c)analiza tehnică a proiectelor propuse spre finanţare, pe baza grilei pentru analiză tehnică prevăzută în anexa nr. 3; d)înaintarea către Comitetul director al Autorităţii a centralizatorului cuprinzând proiectele selectate, a centralizatorului cuprinzând proiectele neselectate la finanţare, precum şi a centralizatorului cuprinzând proiectele care nu au fost deschise. (2) Lipsa unui document aferent cererii de finanţare, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea acestuia din perioada de valabilitate, precum şi neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate determină respingerea dosarului de finanţare.(3) Autoritatea poate solicita documente sau informaţii suplimentare referitoare la dosarul de finanţare, dacă se constată necesitatea furnizării lor.(4) Beneficiarul are obligaţia de a furniza, în maximum 10 zile lucrătoare de la solicitare, documentele şi informaţiile solicitate.(5) Neprezentarea documentului/informaţiei solicitat(e) în termenul prevăzut sau prezentarea sub o altă formă decât cea solicitată ori ieşirea sa din perioada de valabilitate determină respingerea dosarului de finanţare.(6) Proiectele selectate se includ într-un centralizator, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, cu indicarea valorii totale a acestora.(7) Proiectele neselectate se includ într-un centralizator, cu indicarea motivului neselectării. Articolul 9Avizarea proiectelor(1) Comitetul director al Autorităţii avizează proiectele selectate şi le propune spre aprobare Comitetului de avizare, în limita bugetului alocat. În cazul obţinerii aceluiaşi punctaj, criteriul de departajare îl constituie ordinea depunerii proiectelor la registratura Autorităţii.(2) Comitetul director al Autorităţii poate solicita Comisiei orice document relevant, în vederea avizării proiectelor. Articolul 10Aprobarea finanţării proiectelor(1) Comitetul de avizare adoptă hotărârea privind aprobarea/respingerea finanţării proiectelor.(2) Comitetul de avizare poate solicita Comisiei şi/sau Comitetului director al Autorităţii orice document relevant, în vederea fundamentării şi adoptării hotărârii. Articolul 11Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare(1) Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare se face pentru fiecare solicitant, prin transmiterea către acesta a unei scrisori de aprobare/respingere a finanţării.(2) Scrisoarea de aprobare a finanţării se transmite solicitantului prin poştă, cu confirmare de primire, şi cuprinde cel puţin următoarele informaţii:a)proiectul, suma aprobată în vederea finanţării şi cheltuielile eligibile; b)documentele care trebuie prezentate de către solicitant în vederea perfectării contractului pentru finanţare cu Autoritatea. (3) Scrisoarea de respingere a finanţării, care cuprinde motivul neselectării, se transmite solicitantului prin poştă, cu confirmare de primire.(4) Data confirmării de primire a scrisorii de aprobare/respingere a finanţării se consideră ca fiind data recepţionării acesteia de către beneficiar.(5) Lista cu plicurile care nu au fost deschise spre analiză se afişează pe site-ul Autorităţii, în vederea restituirii documentaţiei la cererea scrisă a solicitantului. Articolul 12Contestaţiile(1) Decizia Comitetului director/Comitetului de avizare poate fi contestată, în termen de 5 zile lucrătoare de la data recepţionării scrisorii de respingere.(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează motivele respingerii şi înaintează Comitetului director/ Comitetului de avizare propunerea de aprobare/ respingere a contestaţiei.(3) Autoritatea soluţionează contestaţia în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la registratura Administraţiei Fondului pentru Mediu. Articolul 13Perfectarea şi acordarea finanţării(1) Beneficiarul are obligaţia să depună la sediul Autorităţii, în termen de 60 de zile de la data primirii scrisorii de selectare, proiectul tehnic elaborat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, ale Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 66/N/2000 pentru aprobarea Specificaţiei tehnice pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea drumurilor cu o singură bandă de circulaţie din mediul rural. Indicativ ST-022-1999.(2) Înainte de semnarea contractului, reprezentanţii Autorităţii fac o vizită la sediul social al solicitantului, precum şi la locul de implementare a proiectului, pentru a verifica aspectele tehnico-economice necesare implementării, menţionate în cererea de finanţare şi anexele la aceasta. Concluziile reprezentanţilor Autorităţii sunt înscrise într-o notă de control. În cazul în care există neconcordanţe între declaraţiile solicitantului şi constatările pe teren, reprezentantul Autorităţii înştiinţează Comitetul director, care poate decide cu privire la încheierea sau nu a contractului pentru finanţare.(3) Lucrările aferente proiectului aprobat spre finanţare, demarate înaintea încheierii contractului pentru finanţare, sau orice fel de demers, respectiv comandă fermă ori contract, precum şi angajarea de cheltuieli legate de aceste lucrări atrag anularea aprobării proiectului, făcând excepţie studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic.(4) Reprezentantul legal al beneficiarului finanţării se prezintă la sediul Autorităţii pentru semnarea contractului pentru finanţare, având asupra sa ştampila şi următoarele documente:a)actul de identitate; b)documentul doveditor al deschiderii de către beneficiar la Trezoreria Statului a contului disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului; c)documentele solicitate prin scrisoarea de aprobare, dacă este cazul. (5) Neprezentarea reprezentantului legal al beneficiarului pentru semnarea contractului pentru finanţare în termen de 30 de zile de la efectuarea de către reprezentanţii Autorităţii a vizitei prevăzute la alin. (2) reprezintă renunţarea la finanţare.(6) Solicitantul împreună cu Autoritatea stabilesc planificarea temporală a implementării proiectului aprobat şi acordarea finanţării, prin întocmirea listelor cuprinzând capitolele şi subcapitolele de cheltuieli eligibile, precum şi a graficului de finanţare a proiectului. Prima cerere de tragere va fi depusă nu mai târziu de 12 luni de la data încheierii contractului pentru finanţare.(7) În cazul în care proiectul tehnic nu corespunde cerinţelor prevăzute la art. 25 lit. a), contractul pentru finanţare nu se încheie. Articolul 14Contractul pentru finanţare(1) Modelul contractului pentru finanţare este prevăzut în anexa nr. 4. Modelul contractului poate fi modificat de Autoritate, în condiţiile în care este esenţial pentru îndeplinirea contractului şi atingerea scopului şi a obiectivelor Programului.(2) Contractul pentru finanţare se întocmeşte în două exemplare originale, dintre care unul pentru Autoritate şi unul pentru beneficiar.(3) Contractul pentru finanţare intră în vigoare la data semnării acestuia sau la data prevăzută în contract de către părţile contractante, iar valabilitatea lui se stabileşte pentru fiecare proiect în parte.(4) Durata de realizare a proiectului, stabilită în cadrul contractului pentru finanţare, nu poate depăşi 36 de luni. Prin excepţie, durata de realizare a proiectului poate fi prelungită cu acordul Comitetului director al Autorităţii.(5) Orice modificare şi/sau completare a contractului pentru finanţare şi a anexelor la acesta se fac/se face cu acordul părţilor, prin act adiţional, cu excepţia modificărilor privind „Data depunerii cererii de tragere“, dacă prin aceasta nu se modifică şi durata de realizare a proiectului. În cazul în care solicitarea de modificare şi/sau completare a contractului pentru finanţare aparţine beneficiarului, aceasta va fi prezentată cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data la care se doreşte a se opera modificarea şi/sau completarea.(6) Pentru neregularităţile constatate pe parcursul derulării contractului pentru finanţare, Autoritatea transmite beneficiarului notificare privind deficienţele constatate în derularea contractului pentru finanţare.(7) În condiţiile neexecutării de către beneficiar a obligaţiilor prevăzute în contractul pentru finanţare, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind înştiinţat asupra rezilierii contractului prin notificare de reziliere a contractului pentru finanţare.(8) Rezilierea contractului pentru finanţare din culpa beneficiarului are drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare, de către beneficiar a finanţării primite, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii. În cazul nerestituirii finanţării, Autoritatea procedează la executarea contractului pentru finanţare/garanţiilor constituite în favoarea sa, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(9) În cazul în care încetarea contractului pentru finanţare intervine înainte de termenul stabilit pentru prima tragere, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese. Articolul 15Decontarea cheltuielilor eligibile(1) Personalul Autorităţii cu atribuţii în implementarea proiectelor verifică modul de implementare a acestora de către beneficiarii finanţării, în conformitate cu prevederile contractuale.(2) Suma aprobată nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.(3) Autoritatea nu acordă plăţi în avans şi finanţează doar cheltuieli eligibile contractate, angajate şi efectuate după semnarea contractului pentru finanţare. Prin excepţie, se decontează cheltuielile aferente întocmirii proiectului tehnic şi studiului de fezabilitate, realizate anterior perfectării contractului pentru finanţare. Profitul şi TVA-ul aferent evidenţiat în situaţiile de lucrări nu sunt eligibile.(4) Cu excepţia primei cereri de tragere, la data depunerii fiecărei cereri de tragere, beneficiarul finanţării este obligat să depună la sediul Autorităţii dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu la cererea de tragere anterioară. La ultima cerere de tragere beneficiarul va prezenta şi dovada achitării contribuţiei proprii pentru realizarea întregului proiect. (5) Beneficiarul este obligat să facă dovada achitării ultimei tranşe din finanţare, inclusiv dovada achitării contribuţiei proprii, în termen de 30 de zile de la acordare. Articolul 16Documente obligatorii necesare decontării şi dispoziţii privitoare la factură Beneficiarul finanţării depune la sediul Autorităţii cereri de tragere, însoţite de următoarele documente obligatorii: 1. autorizaţia de construire - la prima cerere de tragere; 2. factura fiscală însoţită de situaţii de lucrări; 3. factura fiscală aferentă serviciilor de proiectare, însoţită de documentaţia tehnică solicitată la finanţare şi de procesul-verbal privind recepţia cantitativă şi calitativă a acesteia; 4. contractele de servicii/produse/lucrări şi acte adiţionale ce intervin pe parcursul derulării contractului, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare - în copie. Contractele vor conţine prevederi referitoare la constituirea, în favoarea beneficiarului finanţării, a garanţiei de bună execuţie, respectiv modalitatea de constituire, cuantumul şi valabilitatea. Garanţia poate fi constituită prin emiterea unei scrisori de garanţie bancară sau prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale; 5. oferta financiară ce a stat la baza încheierii contractului de lucrări va fi prezentată în conformitate cu modelul Formularului F3 din anexa nr. 1 la Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 6. declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind respectarea legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, pentru atribuirea contractelor prezentate la cererea de tragere; 7. documentele bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate la finanţare, respectiv extrase de cont cu viza instituţiei financiare/bancare însoţite de ordine de plată, bilete la ordin, dispoziţii de plată externe pentru facturile finanţate la tragerile anterioare, atât pentru suma finanţată de Autoritate, cât şi pentru acoperirea contribuţiei proprii; 8. fişa mijlocului fix - la ultima cerere de tragere; 9. procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de o comisie numită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare - la ultima cerere de tragere; 10. alte documente relevante, respectiv proces-verbal de predare-primire a amplasamentului, ordin de începere a lucrărilor, alte documente prevăzute a face parte din contractul de execuţie: grafic de realizare a investiţiei, grafic de livrări etc. Articolul 17Condiţii generale ale documentelor depuse în vederea decontării(1) Factura depusă în vederea decontării trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a)să fie completată corect; b)să fie emisă înainte de data depunerii cererii de tragere la Autoritate şi după data semnării contractului pentru finanţare (cu excepţia facturii emise pentru întocmirea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic şi a consultanţei); c)să precizeze data şi numărul contractului conform căruia se emite; d)să fie însoţită de situaţii de lucrări prezentate în conformitate cu modelul Formularului F3 din anexa nr. 1 la Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008, cu modificările şi completările ulterioare, proces-verbal privind stadiul fizic al lucrărilor efectuate până la data facturării, procese-verbale de lucrări ascunse, procese-verbale privind fazele determinante semnate de persoanele desemnate în acest sens, în conformitate cu Programul de control pe faze determinante al calităţii lucrărilor executate, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii; e)să fie însoţită de procese-verbale de recepţie a mijloacelor fixe/NIR-uri. (2) În cazul în care intervin modificări ale soluţiei tehnice faţă de proiectul iniţial, este necesar ca aceste modificări să se realizeze prin dispoziţie de şantier în care vor fi descrise lucrările în detaliu. Totodată, se va anexa un memoriu justificativ care să evidenţieze necesitatea modificărilor ce au intervenit, acestea fiind însuşite şi de către proiectant. Noua soluţie tehnică va fi acordată în limita sumei aprobate la finanţare.(3) Dispoziţia de şantier va fi însoţită de:a)liste de cantităţi privind renunţările, conform notelor de renunţare; b)liste de cantităţi privind suplimentările de lucrări, conform notelor de comandă suplimentare; c)piese desenate; d)devizul-ofertă pentru lucrările suplimentare care nu sunt evidenţiate în oferta iniţială şi procesul-verbal de negociere pentru aceste categorii de lucrări. (4) În vederea finanţării cantităţilor suplimentare de lucrări evidenţiate în documentele menţionate la alin (3), beneficiarul va solicita Autorităţii analiza oportunităţii finanţării. Autoritatea va decide în acest sens în cadrul Comitetului director.(5) La fiecare cerere de tragere, Autoritatea finanţează suma rezultată în urma aplicării procentului stabilit, la cheltuielile eligibile aprobate, în urma verificării documentelor justificative, dar nu mai mult decât este alocat prin graficul de finanţare al respectivei cereri de tragere, inclusiv reporturile.(6) Ulterior verificării şi stabilirii conformităţii documentelor aferente cererii de tragere, personalul Autorităţii efectuează o vizită la locul în care se implementează proiectul şi se întocmeşte o notă de control. Beneficiarul este obligat să prezinte toate documentele solicitate care au legătură cu proiectul odată cu efectuarea controlului. Pe baza documentaţiei depuse şi în urma controlului efectuat se întocmeşte o notă de constatare. Articolul 18Achiziţiile publice(1) Întreaga responsabilitate pentru întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice revine beneficiarului.(2) La stabilirea condiţiilor contractelor de achiziţie publică, beneficiarul finanţării trebuie să aibă în vedere faptul că Autoritatea va proceda la decontarea cererilor de tragere doar pentru cheltuieli eligibile efectiv realizate, conform graficului de finanţare. Articolul 19Publicarea informaţiilor relevante privind Programul(1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul Autorităţii, www.afm.ro, la secţiunea „Informaţii privind Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti“.(2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului şi Pădurilor şi/sau a Autorităţii. Articolul 20Reguli de publicitate(1) Beneficiarul finanţării este obligat să instaleze în zona de implementare a proiectului, într-un loc vizibil, un panou de informare inscripţionat cu sintagma „Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti, finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu“, menţionându-se:a)denumirea beneficiarului; b)cuantumul finanţării; c)termenul de finalizare. (2) Panoul prevăzut la alin. (1) va fi menţinut şi întreţinut în bună stare, pe toată durata de implementare a proiectului. Articolul 21Păstrarea documentelor de către Autoritate(1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul Programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.(2) Documentaţia depusă de către solicitant care a fost aprobată nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera solicitantului copii ale documentelor depuse.(3) Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate restitui documentaţia depusă, dacă finanţarea a fost respinsă. Capitolul IIEligibilitate Articolul 22Cuantumul finanţării(1) Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului, fără a se depăşi suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar, în cadrul sesiunii de finanţare.(2) Suma maximă care poate fi acordată unui judeţ sau unei unităţi administrativ-teritoriale declarată potrivit Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, oraş, municipiu, pentru un proiect este 2,5 milioane lei.(3) Suma maximă care poate fi acordată unei unităţi administrativ teritoriale declarată potrivit Legii nr. 351/2001, cu modificările şi completările ulterioare, comună pentru un proiect este 1,5 milioane lei. Articolul 23Tipuri de proiecte Tipurile de proiecte finanţate prin Program sunt: a)realizarea de piste pentru biciclişti pe amplasament nou, cu o singură bandă; b)realizarea de piste pentru biciclişti pe amplasamente preexistente rutiere sau în cadrul trotuarelor, cu o singură bandă. Articolul 24Eligibilitatea solicitantului(1) Este eligibil solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a)acţionează în nume propriu; b)este proprietar sau administrator asupra terenului pe care se implementează proiectul pentru durata integrală a implementării; terenul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, nu este ipotecat şi se află în proprietate publică. (2) Prin excepţie, pentru suprafaţa de teren care nu se află în administrarea sau proprietatea solicitantului, dar se află în proprietatea ori administrarea unei alte autorităţi publice locale sau instituţii publice, acesta poate prezenta un acord din care să rezulte posibilitatea de a implementa proiectul pe acest imobil, precum şi că terenul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, nu este ipotecat, nu este adus ca aport la capitalul social sau se află în proprietatea vreunei societăţi comerciale. Articolul 25Eligibilitatea proiectului Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii: a)studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic sunt elaborate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008; b)studiul de fezabilitate respectă prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 66/N/2000; c)cheltuielile proiectului sunt detaliate cantitativ şi valoric, pentru fiecare categorie de cheltuială prevăzută la art. 26; d)proiectul respectă prevederile naţionale şi comunitare privind protecţia mediului. Articolul 26Categorii de cheltuieli eligibile Următoarele categorii de cheltuieli sunt eligibile: a)studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, detaliile de execuţie în limita a 8% din valoarea cheltuielilor pentru investiţia de bază; b)cheltuielile privind organizarea de şantier; c)cheltuielile privind investiţia de bază: terasamente, fundaţii, suprastructură, marcaje, indicatoare de circulaţie, lucrări privind delimitarea pistelor, punct de depozitare pentru biciclete; d)cheltuieli diverse şi neprevăzute, în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv cheltuielile prevăzute în prezentul articol; e)cheltuielile privind dirigenţia de şantier, în limita a 2% din valoarea investiţiei de bază. Articolul 27Selecţia solicitantului Selecţia solicitantului unitate administrativ-teritorială, inclusiv subdiviziune a municipiului Bucureşti, se face în baza dosarului de finanţare depus la sediul Autorităţii în cadrul sesiunii de finanţare, iar documentele obligatorii pe care trebuie să le conţină sunt: a)cererea de finanţare, în original; b)certificatul de înregistrare fiscală, în copie; c)certificatul de atestare fiscală emis de organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată; d)certificatul de atestare privind obligaţiile de plată la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată; e)hotărârea consiliului local/judeţean, din care să rezulte asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului, acordul privind punerea la dispoziţie, pentru realizarea proiectului, a terenului, indicându-se suprafaţa totală, vecinătăţile, şi precizarea documentului depus în vederea atestării regimului juridic al terenului, responsabilul de proiect, precum şi aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului, în copie certificată „conform cu originalul“ de către secretarul unităţii/subunităţii administrativ-teritoriale; f)documentele din care să rezulte persoana care reprezintă solicitantul în relaţiile cu terţii (sentinţa judecătorească de validare a primarului, hotărârea consiliului judeţean privind alegerea preşedintelui), în copie; g)documentele care atestă regimul juridic al terenului pe care se implementează proiectul, în sensul cerinţelor de la art. 24, copii certificate de către secretarul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; în cazul în care este depus Inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale, se va identifica în hotărârea consiliului local/judeţean imobilul prin indicarea poziţiei din inventar, denumirea imobilului, astfel cum a fost inventariată, adresa şi suprafaţa totală, în copie certificată „conform cu originalul“ de către secretarul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; h)studiul de fezabilitate, elaborat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 şi ale Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 28Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ghid. ANEXA Nr. 1la ghidul de finanţare Antetul solicitantului: ........ ................ ........ ............. Nr. de înregistrare la solicitant: ........ .......... din data ........ ............ Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu: ........ .......... din data ........ ............ CERERE DE FINANŢARE pentru Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti A. Date generale Titlul proiectului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Denumirea solicitantului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Forma juridică de organizare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Cod de înregistrare fiscală: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Adresa sediului: Str. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ nr. ........ ................ ............... Localitatea: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... (municipiul/oraşul/comuna/satul) Judeţ: ........ ................ ................ ........ .............., cod poştal: ........ ................ ................ ................ ................ ................ Telefon (fix/mobil): ........ ................ ........./........ ................ ............. fax: ........ ........ ..............., e-mail: ........ ........ ............. Website: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Reprezentantul legal: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ (numele şi prenume) Act de identitate: B.I./C.I. seria ........ ........... nr. ........ ................ ............., CNP ........ ................ ................ ........ .............. Telefon (fix/mobil): ........ ................ ............./........ ................ ............ fax: ........ ........ ..........., e-mail: ........ ........ ............... Responsabilul de proiect: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ (numele şi prenume) Act de identitate: B.I./C.I. seria ........ ................ ............ nr. ........ ................ ................ CNP ........ ................ ........ ........... Telefon (fix/mobil): ........ ................ .............../........ ........ .............. fax: ........ ........ ......... e-mail: ........ ................ ............. B. Finanţare solicitată Solicitantul, ........ ................ ........ ........., prin reprezentantul legal ........ ................ ........., solicită o finanţare nerambursabilă în sumă de ........ ........ .............. lei (în litere: ........ ................ ................ ........), reprezentând ......... % din valoarea totală eligibilă a proiectului, pe un termen de ............... luni. Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de ............ lei (în litere: ........ ................ .............). Contribuţia proprie (dacă este cazul) reprezintă .............. % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului şi va fi susţinută financiar din surse proprii în cuantum de ..............lei (în litere: ...............). C. Declaraţie pe propria răspundere Subsemnatul, ........ ................ ........., având datele de identificare menţionate la lit. A „Date generale“ din cuprinsul prezentei cereri de finanţare, reprezentant legal al solicitantului ........ ................ ........ ............, luând cunoştinţă de prevederile Hotărârii Consiliului Local/Judeţean nr. ......... din ........ ........ ......... privind participarea la Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti, proiectul ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele: a)am depus dosarul de finanţare în numele unităţii administrativ-teritoriale fără a mă interpune în beneficiul vreunei alte persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat; b)unitatea administrativ-teritorială are îndeplinite obligaţiile exigibile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local; terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, sunt achitate taxele şi/sau impozitele aferente, nu face obiectul vreunui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică şi nu este adus ca aport la capitalul social al vreunei societăţi comerciale; c)unitatea administrativ-teritorială nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală sau fapte care privesc disciplina financiară; d)unitatea administrativ-teritorială nu a încălcat dispoziţiile legale naţionale şi comunitare privind protecţia mediului; e)unitatea administrativ-teritorială nu se află în stare de insolvenţă, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de insolvenţă; f)unitatea administrativ-teritorială nu susţine activităţi cu efect negativ asupra mediului, iar pe întreaga durată a contractului pentru finanţare nu va încuraja şi nu va susţine astfel de activităţi; g)unitatea administrativ-teritorială va asigura şi va susţine contribuţia proprie, în cazul aprobării finanţării proiectului, în procentul şi prin modalitatea prevăzută la lit. B „Finanţare solicitată“; h)activităţile pentru care solicit finanţarea prin proiectul ........ ................ ........ ........ nu fac obiectul unui alt program de finanţare; i)am depus întreaga documentaţie, conform cerinţelor Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.730/2011 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti; j)sunt de acord cu faptul că, în timpul procesului de analiză, evaluare şi selectare, poate apărea ca necesară completarea dosarului de finanţare cu noi documente, pe care, la solicitarea Comisiei de analiză şi selectare a proiectelor propuse spre finanţare, mă oblig să le depun în termenul prevăzut în cuprinsul ghidului de finanţare; k)taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor proiectului □ este/□ nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată; l)finanţarea nerambursabilă solicitată, în situaţia aprobării şi acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documentele cuprinse în dosarul de finanţare; m)am luat cunoştinţă că prezentarea eronată sau falsă a datelor şi informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul proiectului ........ ................ ........ ........... .Subsemnatul, ........ ................ ................, înţelegând că orice omisiune ori incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate documentele cuprinse în dosarul de finanţare depus, inclusiv documentele financiare, garantând de asemenea că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete. Prin semnarea prezentei cereri de finanţare şi aplicarea ştampilei, semnatarul confirmă că a înţeles şi şi-a însuşit în întregime conţinutul acesteia. Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal ........ ................ ........ ............ Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului ........ ................ ........ .............. Numele, prenumele şi funcţia responsabilului de proiect ........ ................ ........ .............. Semnătura responsabilului de proiect ........ ................ ........ ............... ANEXA Nr. 2la ghidul de finanţare GRILĂ pentru analiza conformităţii administrative şi eligibilităţii solicitantului Solicitant: ........ ................ ................ ............... Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu (Autoritate) a dosarului de finanţare: ........ ........ .........
I. Conformitate administrativă Îndeplinirea criteriului de conformitate/eligibilitate
DA NU COMENTARII
1 2 3 4 5
1. A depus dosarul de finanţare în cadrul sesiunii de depunere organizate de Autoritate, în condiţiile prevăzute în Ghidul de finanţare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti.
Dosarul de finanţare cuprinde:
2. Cererea de finanţare, cu toate elementele, este tehnoredactată, lizibilă, corect completată, fără ştersături sau modificări, ştampilată şi semnată de reprezentantul legal şi responsabilul de proiect, în original.
3. Certificatul de înregistrare fiscală, în copie
4. Certificatul de atestare fiscală emis de organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată
5. Certificatul de atestare privind obligaţiile de plată la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată
1 2 3 4 5
6. Hotărârea consiliului local/judeţean, din care să rezulte asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului, acordul privind punerea la dispoziţie pentru realizarea proiectului a terenului, indicându-se suprafaţa totală, vecinătăţile, şi precizarea documentului depus în vederea atestării regimului juridic al terenului, responsabilul de proiect, precum şi aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului, în copie certificată „conform cu originalul“ de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii, cu respectarea cerinţelor ghidului de finanţare
7. Documente din care să rezulte persoana care reprezintă solicitantul în relaţiile cu terţii (sentinţa judecătorească de validare a primarului, hotărârea consiliului judeţean privind alegerea preşedintelui), în copie
8. Documente care atestă regimul juridic al terenului pe care se implementează proiectul, în copie certificată „conform cu originalul“ de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii, cu respectarea cerinţelor ghidului de finanţare
II. Eligibilitate
9. Solicitantul acţionează în nume propriu.
10. Nu are obligaţii restante privind plata taxelor şi a altor contribuţii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele speciale, conform legislaţiei naţionale în vigoare.
11. Hotărârea consiliului local/judeţean respectă cerinţele ghidului de finanţare, respectiv ale art. 27 lit. e) şi g).

CONCLUZII: Rezultatul analizei conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului:

ACCEPTAT RESPINS

Consilier juridic: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... (numele şi prenumele) Data: ........ ................ ........ ........ Semnătura ........ ................ ........ Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare a proiectelor: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... (numele şi prenumele) Data: ........ ................ ................ Semnătura ........ ........ ............... NOTE: 1. În cadrul coloanei „Îndeplinirea criteriului de conformitate/eligibilitate“, îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate se bifează, după caz, cu „DA“ sau „NU“ şi se vor înscrie comentariile de rigoare. 2. În cazul în care solicitantul nu depune unul dintre documentele obligatorii menţionate sau nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute în ghidul de finanţare, proiectul este considerat respins şi nu va mai trece la următoarele etape, respectiv evaluarea din punct de vedere economic şi evaluarea din punct de vedere tehnic. ANEXA Nr. 3la ghidul de finanţare GRILĂ pentru analiza tehnică şi selectarea proiectului Analiza tehnică

Criteriul Îndeplinirea criteriului
DA NU COMENTARII
1. A depus studiul de fezabilitate elaborat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii. Indicativ ST-022-1999.
2. Cheltuielile proiectului sunt detaliate cantitativ şi valoric pentru fiecare categorie de cheltuială prevăzută la art. 26 din Ghidul de finanţare.

Selectarea

Nr. crt. Criteriul Punctaj Criteriul conform documentului
1. Lungimea pistei de biciclişti Maximum 30
1.1. Până la 5 km 10
1.2. Între 5-10 km 20
1.3. Peste 10 km 30
2. Tipul de amenajare Maximum 20
2.1. Amenajare piste pe amplasament nou 20
2.2. Amenajare piste pe amplasamente preexistente - rutiere sau în cadrul trotuarelor 10
3. Amplasamentul pistei Maximum 15
3.1. Piste care nu însoţesc trasee rutiere 15
3.2. Piste care însoţesc trasee rutiere 10
3.3. Piste de agrement - se desfăşoară exclusiv în cadrul spaţiilor verzi din localităţi sau localităţi cu zone turistice1 5
4. Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului ciclist de pe: Maximum 10
4.1. Drumurile europene 10
4.2. Drumurile naţionale 5
5. Contribuţia proprie Maximum 20
5.1. >10 % - 20 % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 10
5.2. >20% 20
6. Analiză cost-oportunitate Maximum 5
6.1. Investiţia este oportună2 5
6.2. Investiţia nu este oportună 0

1 Punctarea acestui criteriu se va face doar dacă este demonstrat în studiul de fezabilitate. 2 Se acordă punctaj numai dacă se demonstrează oportunitatea proiectului prin analiza de cost-oportunitate. Punctaj total =

Cheltuielile eligibile Valoare (lei)
Total cheltuieli eligibile
Valoare finanţată Administraţia Fondului pentru Mediu (%)

CONCLUZII: Rezultatul evaluării proiectului SELECTAT/NESELECTAT Referent de specialitate economic: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... (numele şi prenumele) Data: ........ ................ ................ Semnătura ........ ........ .............. Referent de specialitate tehnic: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ (numele şi prenumele) Data: ........ ................ ............... Semnătura ........ ........ ............. Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... (numele şi prenumele) Data: ........ ................ ............... Semnătura ........ ........ ............. NOTĂ: Pentru a fi selectat în vederea avizării şi aprobării finanţării, proiectul trebuie să obţină minimum 71 de puncte. ANEXA Nr. 4 la ghidul de finanţare CONTRACT PENTRU FINANŢARE NR. ........ ........... DIN ........ ................ Între: Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în ........ ................ ........... nr. ....., sectorul ........ ........., codul fiscal ............., cont nr. ................, deschis la Trezoreria Sectorului .............., reprezentată legal prin ........ ........ .............. - preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM, şi ........ ................ ..........., cu sediul în ............., codul fiscal .............., cont nr. ........ ..........., deschis la........., reprezentată legal prin ........ ......... , în calitate de beneficiar, denumită în continuare beneficiar, a intervenit următorul contract: Articolul 1 Obiectul contractului(1) AFM acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în valoare de ........ ........ lei, reprezentând ..........% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, pentru implementarea proiectului intitulat ........ ................ .........., denumit în continuare proiect, conform hotărârii Comitetului de avizare nr. ............... din ........ ............... .(2) Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului este de ........ ........ ......... lei.(3) În toate cazurile, finanţarea se raportează doar la valoarea cheltuielilor eligibile.(4) Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:a)sunt necesare pentru realizarea proiectului; b)sunt în conformitate cu principiile unui management financiar corespunzător, respectiv utilizarea eficientă a banilor şi realizarea unui raport optim cost-beneficiu; c)sunt realizate după semnarea contractului pentru finanţare şi pe perioada de execuţie a proiectului; d)sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi pot fi dovedite prin documente originale. (5) Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.(6) Beneficiarul acceptă finanţarea şi se angajează să desfăşoare proiectul pe propria răspundere. Articolul 2 Destinaţia finanţării Finanţarea este acordată pentru realizarea proiectului, beneficiarul obligându-se s-o utilizeze integral şi numai pentru acest scop, conform cheltuielilor eligibile prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 3 Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi încetează la ............... .(2) Durata de realizare a proiectului este de ........ .............. (nr. de luni) de la data intrării în vigoare a prezentului contract. (3) Suma neutilizată la finalul execuţiei proiectului se consideră anulată şi finanţarea se diminuează în mod corespunzător. Articolul 4 Modalitatea de plată(1) Beneficiarul va utiliza finanţarea în mai multe tranşe, în conformitate cu graficul de finanţare prevăzut în anexa nr. 2.(2) Utilizarea se efectuează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumelor şi prin creditarea contului nr. ........ deschis de către beneficiar la ......., numai pe bază de cerere de tragere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însoţită de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 4.(3) Cheltuielile bancare (comisioanele bancare, diferenţe de curs valutar etc.) nu constituie cheltuieli eligibile.(4) Valoarea acordată beneficiarului se calculează prin aplicarea, la cheltuielile eligibile aferente fiecărei trageri, a procentului aprobat. Articolul 5 Obligaţiile beneficiarului Beneficiarul are următoarele obligaţii: 1. să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată; 2. să asigure contribuţia proprie pentru realizarea proiectului; 3. să asigure executarea proiectului cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile; 4. să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, pentru achiziţionarea de bunuri, servicii sau lucrări din finanţarea acordată din Fondul pentru mediu; 5. să fie singurul răspunzător în faţa AFM pentru implementarea proiectului; 6. să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare; 7. să furnizeze AFM copii ale situaţiilor sale financiare trimestriale/semestriale şi anuale, inclusiv balanţele lunare de verificare aferente acestora şi să transmită AFM orice altă informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere; 8. să plătească toate taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale; în acest sens va depune certificat de atestare fiscală la fiecare tragere şi, semestrial, certificat fiscal; 9. să introducă în gestiunea proprie bunurile de natura activelor imobilizate corporale achiziţionate în baza prezentului contract, să le inscripţioneze cu sintagma „finanţat din Fondul pentru mediu“, să le utilizeze şi să le conserve cu diligenţele unui bun proprietar şi să nu le înstrăineze, gajeze sau ipotecheze pe perioada derulării proiectului şi timp de ............ luni de la data finalizării proiectului; 10. să nu vândă, cesioneze, închirieze sau disponibilizeze active din patrimoniul propriu, legate de proiect, în alt scop decât pentru înlocuirea celor existente cu noi active de valoare cel puţin egală cu cele existente; 11. să permită reprezentanţilor AFM accesul la sediile sale şi la amplasamentul proiectului pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile, legate de proiect; 12. să permită personalului AFM să controleze modul în care beneficiarul îndeplineşte obiectivele proiectului; 13. să nu sponsorizeze/să nu finanţeze activităţi cu impact negativ asupra mediului, pe perioada de valabilitate a contractului; 14. să notifice AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 7 zile de la apariţia unor evenimente cum ar fi criza financiară sau insolvenţa, precum şi orice altă împrejurare similară; 15. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicarea şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente; 16. să notifice AFM cu privire la orice alocaţie nerambursabilă pentru acest proiect pe care o primeşte până la încetarea contractului pentru finanţare. Articolul 6 Obligaţiile AFM AFM are următoarele obligaţii: 1. să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetele anuale ale acesteia; 2. să urmărească îndeplinirea etapelor prevăzute în contract; 3. să verifice, prin inspecţie la faţa locului, dacă tot ceea ce a declarat beneficiarul este conform cu realitatea, înainte de aprobarea cererii de tragere; 4. să pună la dispoziţia beneficiarului informaţiile legate de finanţare. Articolul 7 Cazuri de culpă(1) Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.(2) Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale beneficiarului:a)face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract ori furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea; b)comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă; c)împotriva beneficiarului a fost demarată procedura de insolvenţă; d)situaţia economico-financiară a beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului. (3) AFM va notifica beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:a)sistarea temporară a utilizării finanţării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare; b)sistarea definitivă şi rezilierea unilaterală a contractului, cu recuperarea sumelor virate către beneficiar, în condiţiile Codului de procedură fiscală. Articolul 8 Încetarea contractului(1) Contractul încetează de drept:a)la data prevăzută în contract; b)în cazul imposibilităţii obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile; c)la data intervenţiei unui act de autoritate; d)la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe. (2) Contractul încetează prin reziliere, la iniţiativa AFM, în următoarele condiţii:a)beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract; b)beneficiarul este în procedură de insolvenţă, executare silită sau în oricare altă procedură asemănătoare; c)în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 alin. (2). (3) Rezilierea contractului pentru finanţare din culpa beneficiarului are drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată, de către beneficiar, a finanţării primite, sub forma de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.(4) Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa ori la iniţiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).(5) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima tragere, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.(6) Pentru nedepunerea primei cereri de tragere în primele 12 luni de la data semnării contractului, acesta se reziliază fără alte notificări prealabile. Articolul 9 Forţa majoră şi cazul fortuit(1) Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.(2) Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:a)să o notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei; b)să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă; c)să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare; d)să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. (3) Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.(4) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.(5) Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.(6) Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează ca va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei cele mai bune:a)încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese; b)modificarea contractului. (7) Prevederile alin. (2)-(6) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia cazului fortuit. Articolul 10 Alte clauze(1) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.(2) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protecţia muncii personalului însărcinat cu implementarea proiectului.(3) În nicio circumstanţă şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi ca urmare AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.(4) În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.(5) Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabilă beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, cu aprobarea prealabilă a AFM.(6) Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.(7) AFM şi beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi numai cu acordul părţilor prezentului contract.(8) Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul beneficiarului care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.(9) Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.(10) Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.(11) Beneficiarul se obligă ca, în orice notă, raport, material publicat, conferinţe şi seminare cu privire la proiect, să specifice că acesta a beneficiat de finanţare din Fondul pentru mediu.(12) Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de aceasta.(13) În situaţia în care, ca urmare a rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli anual al AFM, finanţarea se diminuează/se elimină, contractul poate fi prelungit sau încetat, după caz.(14) În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligenţele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.(15) Oferta financiară ce a stat la baza încheierii contractului de lucrări va fi prezentată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3).(16) Suma aprobată nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii realizarea integrală a proiectului.(17) Beneficiarul este obligat să depună factura fiscală însoţită de situaţii de lucrări, cuantificate valoric - în copie, certificată din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru efectuarea cheltuielilor şi avizată cu „Bun de plată“, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice.(18) Cu excepţia primei cereri de tragere, la data depunerii fiecărei cereri de tragere beneficiarul este obligat să depună la sediul AFM dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu la cererea de tragere anterioară, iar la ultima cerere de tragere, va depune dovada achitării contribuţiei proprii. Odată cu depunerea raportului de finalizare, se va depune şi dovada plăţii pentru suma acordată la ultima cerere de tragere. Articolul 11 Jurisdicţie(1) Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.(2) În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM. Articolul 12 Notificări(1) Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:a)pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6; b)pentru beneficiar: ........ ........... (2) În cazul în care beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.(3) Notificările făcute beneficiarului la adresele menţionate la alin. (1) lit. b) se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.(4) Notificările se pot transmite şi pe fax, la numărul ........ ......... pentru AFM, şi la numărul ........ ............... pentru beneficiar, cu condiţia să fie confirmate ulterior. Articolul 13 Amendamente(1) Prezentul contract, inclusiv anexele la acesta, pot fi modificate şi/sau completate numai cu acordul părţilor, consemnat într-un act adiţional.(2) Prin excepţie de la alin. (1), nu este necesară întocmirea unui act adiţional pentru modificările din coloana nr. 1 din anexa nr. 2 („Data depunerii cererii de tragere“), dacă acestea nu implică şi modificarea duratei de realizare a proiectului. În acest caz, sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare.(3) Cererea privind decalarea datei de depunere a cererii de tragere în condiţiile prevăzute la alin. (2) se transmite cu cel puţin două zile înaintea momentului la care se doreşte ca această modificare să intre în vigoare. Articolul 14 Dispoziţii finale(1) Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.(2) Prin semnarea prezentului contract, noi, reprezentanţii legali ai beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.(3) Anexele ............1 pe care beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.(4) Prezentul contract s-a semnat la data de....... la sediul AFM, în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, din care un exemplar pentru AFM şi unul pentru beneficiar.Administraţia Fondului pentru Mediu Preşedinte, ........ ................ Beneficiar, ................ NOTĂ: În contractul care se încheie cu beneficiarul: se vor completa toate rubricile rămase libere;se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota articolele şi paragrafele şi se vor face corelările corespunzătoare;se vor elimina, dacă e cazul, toate variantele înscrise cu bară care nu corespund.1 Se va completa identificând corespunzător fiecare anexă sau se va elimina dacă nu sunt anexe. ANEXA Nr. 1la Contractul pentru finanţare nr. ....../...... CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

Capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile

Administraţia Fondului pentru Mediu Preşedinte, ........ ................ Beneficiar, ................ ANEXA Nr. 2 la Contractul pentru finanţare nr. .........../............. GRAFICUL DE FINANŢARE

Nr. crt. Data depunerii cererii de tragere Suma (lei)
0 1 2
1.
2.
...
TOTAL: x

Administraţia Fondului pentru Mediu Preşedinte, ........ ................ Beneficiar, ................ ANEXA Nr. 3la Contractul pentru finanţare nr. .........../............ Solicitant ........ ................ ........... Sediul ........ ................ ............... C.U.I. ........ ................ ............... Cont nr. ........ ................ ............ deschis la Trezoreria ........ ........... Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu ........ ........ .......... Către ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU CERERE DE TRAGERE Nr. .........../........ ............. În baza Contractului pentru finanţare nr. ........ ........ .......... din .........../............./........ ............, vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de tragere, pentru suma de ........ ........ ............ lei, din finanţarea nerambursabilă în valoare de ........ ............. lei. Aceasta sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate în perioada ........ ............ Documentele justificative [contractele, facturile, rapoartele tehnico-financiare, situaţiile de lucrări executate de beneficiar, cuantificate valoric, după caz, comenzi şi devize, procese-verbale de recepţie bunuri, servicii, lucrări, declaraţii vamale, dacă e cazul, dispoziţii de plată externe, documente de transfer al fondurilor (în cazul importurilor), ordine de plată, declaraţia reprezentantului legal privind respectarea procedurilor de achiziţie publică, extras de cont, alte documente relevante] sunt anexate la prezenta cerere în original sau în copie. Situaţia finanţării la data prezentei cereri de tragere

Suma totală aprobată conform contractului pentru finanţare Suma acordată până la data prezentei cereri de tragere Suma solicitată prin prezenta cerere de tragere Suma aprobată prin prezenta cerere de tragere Suma totală trasă din finanţare, inclusiv suma aprobată prin prezenta cerere de tragere Suma rămasă de tras din finanţarea aprobată (coloanele 1-5)
1 2 3 4 5 6

Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar că am verificat datele din prezenta cerere de tragere şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă. Reprezentantul legal al beneficiarului Numele şi prenumele ........ ................ Funcţia ........ ................ ........ ............ Semnătura ........ ................ ............... Aprobat Administraţia Fondului pentru Mediu Preşedinte, ........ ................ ........ Director al Direcţiei economice, ........ ........ ............... Director al Direcţiei implementare proiecte, ........ ........ .............. Şef Serviciu implementare, ........ ........ ............. Referent de specialitate, ........ ........ ............. NOTE: 1. Coloanele 1-3 se completează de către beneficiar, iar coloanele 4-6 de către salariaţii Administraţiei Fondului pentru Mediu. 2. După aprobare, o copie a cererii de tragere va fi înmânată beneficiarului. ANEXA Nr. 4la Contractul pentru finanţare nr. .........../............ LISTA documentelor justificative pentru efectuarea plăţilor de către Administraţia Fondului pentru Mediu 1. Autorizaţia de construire - la prima cerere de tragere 2. Factura fiscală însoţită de situaţii de lucrări 3. Factura fiscală aferentă serviciilor de proiectare însoţită de documentaţia tehnică solicitată la finanţare şi de procesul-verbal privind recepţia cantitativă şi calitativă a acesteia 4. Contracte de servicii/produse/lucrări şi acte adiţionale ce intervin pe parcursul derulării contractului - în copie, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare. Contractele vor conţine prevederi referitoare la constituirea, în favoarea beneficiarului finanţării, a garanţiei de bună execuţie, la modalitatea de constituire, la cuantum, la valabilitate. Garanţia de bună execuţie se constituie în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare 5. Oferta financiară ce a stat la baza încheierii contractului de lucrări va fi prezentată în conformitate cu modelul Formularului F3 din anexa nr. 1 la Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008, cu modificările şi completările ulterioare 6. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind respectarea legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, pentru atribuirea contractelor prezentate la cererea de tragere 7. Documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate la finanţare, extrase de cont cu viza instituţiei financiare/bancare însoţite de ordine de plată, bilete la ordin, dispoziţii de plată externe pentru facturile finanţate la tragerile anterioare, atât pentru suma finanţată de Administraţia Fondului pentru Mediu, cât şi pentru acoperirea contribuţiei proprii 8. Fişa mijlocului fix - la ultima cerere de tragere 9. Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de o comisie numită în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare - la ultima cerere de tragere 10. Alte documente relevante cum ar fi: proces-verbal de predare-primire a amplasamentului, ordin de începere a lucrărilor, alte documente prevăzute a face parte din contractul de execuţie: grafic de realizare a investiţiei, grafic de livrări etc. În cazul în care intervin modificări ale soluţiei tehnice faţă de proiectul iniţial, este necesar ca aceste modificări să se realizeze prin dispoziţie de şantier în care vor fi descrise lucrările în detaliu. În vederea finanţării cantităţilor suplimentare de lucrări, beneficiarul va solicita Administraţiei Fondului pentru Mediu, înaintea realizării acestora, analiza oportunităţii finanţării. Totodată, se va anexa un memoriu justificativ care să evidenţieze necesitatea modificărilor ce au intervenit, acestea fiind însuşite şi de către proiectant. Noua soluţie tehnică va fi acordată în limita sumei aprobate la finanţare. Dispoziţia de şantier va fi însoţită de: 1. liste de cantităţi privind renunţările, conform notelor de renunţare; 2. liste de cantităţi privind suplimentările de lucrări, conform notelor de suplimentare; 3. piese desenate, dacă este cazul; 4. devizul-ofertă pentru lucrările suplimentare care nu sunt evidenţiate în oferta iniţială şi proces-verbal de negociere a preturilor unitare aferente acestor categorii de lucrări. NOTĂ: Cu excepţia documentelor pentru care se menţionează expres prezentarea acestora în original, documentele justificative se depun în copie. La depunerea dosarului de decontare este necesară prezentarea originalelor documentelor, pentru a fi verificate de către personalul Administraţiei Fondului pentru Mediu. În urma verificării, copiile documentelor sunt certificate „conform cu originalul“, iar originalele se restituie beneficiarului.SmartCity5

COMENTARII la Ghid -/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ghid - din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu