Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 477 din 26 decembrie 1983

privind paza bunurilor

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 103 din 26 decembrie 1983


SmartCity3


    Proprietatea socialista constituie baza de neclintit a oranduirii noastre, rodul luptei revolutionare duse de poporul roman sub conducerea partidului comunist pentru construirea noii societati, iar sporirea continua a avutiei nationale reprezinta conditia primordiala pentru asigurarea satisfacerii cerintelor materiale si spirituale tot mai inalte ale oamenilor muncii.
    Apararea bunurilor proprietate socialista, a intregii avutii nationale, a valorilor stiintifice, tehnice, de cultura si arta, asigurarea integritatii instalatiilor si utilajelor impotriva sustragerilor, incendiilor, exploziilor si oricaror acte de distrugere sau degradare, apararea padurilor, culturilor si recoltelor constituie o indatorire fundamentala, de inalta responsabilitate patriotica, a ministerelor, celorlalte organe centrale, comitetelor si birourilor executive ale consiliilor populare, unitatilor socialiste de stat si obstesti, a tuturor oamenilor muncii in calitatea lor de producatori, proprietari si beneficiari ai bunurilor materiale ale societatii.
    Pentru asigurarea unei paze eficiente a bunurilor,

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Paza bunurilor proprietate socialista se organizeaza si se executa, in raport cu importanta si specificul acestora, potrivit prevederilor prezentului decret, prin paza militara, paza proprie a unitatilor socialiste de stat si obstesti si paza obsteasca.
    Art. 2
    Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti sunt obligate sa ia masuri pentru asigurarea pazei bunurilor la unitatile socialiste de stat si obstesti ce le sunt subordonate.
    Art. 3
    Raspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor pe care unitatile socialiste de stat si obstesti le detin cu orice titlu revine conducerii acestor unitati.
    Art. 4
    Fiecare cetatean al patriei are indatorirea sa actioneze cu hotarare pentru apararea avutului obstesc si personal, sa sesizeze organelor competente orice fapta de natura sa afecteze integritatea lor, iar cand situatia impune, sa intervina direct, in conditiile legii, pentru apararea acestor bunuri.
    Art. 5
    La intarirea pazei si securitatii obiectivele vor participa formatiuni ale garzilor patriotice, precum si tineri din formatiunile de pregatire a tineretului pentru apararea patriei.

    CAP. 2
    Paza militara

    Art. 6
    Obiectivele de importanta deosebita pentru apararea tarii, activitatea statului, economie, stiinta, tehnica, cultura si arta, precum si valorile care necesita a fi asigurate cu paza militara, se stabilesc prin decret prezidential.
    Paza militara prevazuta in prezentul decret se executa cu efective ale Ministerului de Interne, aprobate in acest scop.
    Art. 7
    Ministerele si celelalte organe centrale ale caror unitati subordonate sunt asigurate cu paza militara vor incheia protocoale, in acest scop, cu Ministerul de Interne. In protocol se vor prevedea efectivele de militari si numarul posturilor de paza, amenajarile si mijloacele tehnice de paza si alarmare pentru functionarea pazei, a caror construire si instalare intra in sarcina unitatilor socialiste beneficiare, modul de asigurare a conditiilor de cazare a efectivelor militare, precum si alte obligatii referitoare la paza militara, potrivit prevederilor regulamentelor militare.
    Pe baza protocolului prevazut la alin. 1 unitatea beneficiara de paza incheie contract cu unitatea militara stabilita de Ministerul de Interne.
    Art. 8
    Unitatile socialiste ce functioneaza pe baza autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare, la care se organizeaza paza militara, vor plati Ministerului de Interne contravaloarea serviciilor efectuate. Tarifele se stabilesc de Ministerul de Interne, cu avizul Ministerului Finantelor, la nivelul cheltuielilor ce se efectueaza cu paza militara.
    Art. 9
    Paza militara se organizeaza si se executa potrivit planului de paza intocmit de comandantul unitatii militare si conducatorul unitatii socialiste, prin aplicarea in mod corespunzator si a prevederilor art. 18.
    Comandantul unitatii sau subunitatii care asigura paza obiectivului va informa pe conducatorul unitatii socialiste despre problemele referitoare la modul de executare a serviciului de paza.
    La sesizarea comandantului, conducatorul unitatii socialiste este dator sa ia masurile ce se impun pentru asigurarea conditiilor necesare bunei desfasurari a pazei, potrivit obligatiilor contractuale.
    Art. 10
    In obiectivele de importanta deosebita se organizeaza, concomitent cu paza militara, dupa nevoi, si paza proprie, care se integreaza in sistemul unic de paza a obiectivelor.
    La obiectivele prevazute in alin. 1, personalul din paza proprie se subordoneaza, in ceea ce priveste indeplinirea misiunilor, si comandantului unitatii sau subunitatii care asigura paza militara.

    CAP. 3
    Paza proprie a unitatilor socialiste de stat si obstesti

    Art. 11
    Obiectivele si alte bunuri care, datorita valorii, importantei sau specificului lor, necesita a fi pazite in mod permanent, se asigura prin paza proprie a unitatilor socialiste de stat si obstesti.
    Paza proprie se executa cu personal avand anume aceste atributii, in cadrul numarului de posturi aprobat prin plan fiecarei unitati, si se organizeaza in formatii compuse din paznici, paznici obiective speciale, portari, controlori poarta si sefi de formatii, necesare acoperirii posturilor si schimburilor stabilite prin planul de paza, conform criteriilor si normelor prevazute in anexa nr. 1.
    In timpul serviciului, personalul de paza poarta uniforma, potrivit normelor legale.
    In cazul unitatilor socialiste grupate in aceeasi cladire sau in cladiri separate, cu acelasi acces, paza se organizeaza in comun, cu efective ale acestor unitati. Comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare impreuna cu conducerile unitatilor socialiste de stat si obstesti vor stabili obiectivele la care se organizeaza paza in comun. Conducerile unitatilor socialiste care au obiective ce se asigura prin paza in comun vor stabili, de comun acord, personalul care efectueaza paza, precum si obligatiile si raspunderile ce le revin in acest scop, inclusiv cele rezultate  din planul de paza.
    Pentru intarirea pazei unitatilor socialiste de stat si obstesti, precum si a securitatii unor sectoare, agregate, instalatii si a altor compartimente importante de activitate, se organizeaza, concomitent, paza obsteasca.
    Paza obsteasca se efectueaza de personalul unitatii socialiste sau, dupa caz, de membrii cooperatori, in afara orelor de productie, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii, precum si de catre luptatori din garzile patriotice si tineri din formatiunile de pregatire a tineretului pentru apararea patriei.
    Persoanele care efectueaza paza obsteasca sunt propuse de consiliile oamenilor muncii din unitatile socialiste ori de consiliile de conducere din organizatiile cooperatiste, iar propunerile se aproba, dupa caz, de adunarea generala a oamenilor muncii, a reprezentantilor acestora sau a membrilor cooperatori.
    Persoanelor care efectueaza paza obsteasca a unitatilor de stat si obstesti le revin, in mod corespunzator, obligatiile prevazute pentru personalul de paza.
    Art. 12
    La unitatile socialiste care detin, cu orice titlu, terenuri agricole se organizeaza paza proprie de camp.
    In afara atributiilor comune intregului personal de paza, paznicii de camp sunt obligati sa asigure paza tuturor bunurilor de pe terenurile agricole si sa sesizeze, la timp, organele competente despre producerea de calamitati, aparitia unor daunatori si alte evenimente de natura sa produca pagube avutului obstesc.
    In timpul serviciului paznicii de camp poarta un semn distinctiv.
    Art. 13
    Paza padurilor, a oricaror terenuri care constituie fond forestier, a vanatului din fondurile de vanatoare si a fondului piscicol se asigura cu personal silvic si de paza a fondurilor de vanatoare si piscicole, anume desemnat de catre conducerile unitatilor socialiste detinatoare ale acestor fonduri.
    Art. 14
    Poate fi incadrata paznic persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) este cetatean roman si a implinit varsta de 21 ani;
    b) are aptitudini fizice si profesionale adecvate functiei;
    c) este cunoscut ca o persoana corecta si cu o buna conduita cetateneasca;
    d) a satisfacut serviciu militar.
    Pentru controlul accesului in unitatile socialiste pot fi incadrate, in functie de nevoi, si femei care indeplinesc conditiile prevazute in alin. 1, cu exceptia celei de la lit. d).
    Art. 15
    Personalul de paza se incadreaza in munca numai cu avizul organului local al militiei. In cazul retragerii avizului, cel in cauza nu mai poate fi mentinut in serviciul de paza.
    Art. 16
    Personalul de paza, la incadrare, depune urmatorul juramant:
    "Jur sa respect legile tarii, sa nu precupetesc nici un efort pentru asigurarea securitatii bunurilor ce imi sunt incredintate pentru paza, sa fiu cinstit, curajos, disciplinat si vigilent, sa pastrez cu strictete secretul de stat si de serviciu si sa-mi indeplinesc cu constiinciozitate indatoririle ce imi revin".
    Art. 17
    Personalul de paza va fi inarmat cu arme de foc, cu acordul militiei judetului sau al municipiului Bucuresti, in raport cu importanta, specificul, intinderea obiectivelor si valoarea bunurilor pazite.
    Art. 18
    Paza se organizeaza si se efectueaza potrivit planului de paza intocmit de unitatea socialista de stat sau obsteasca, cu avizul de specialitate al organului local al Ministerului de Interne, care este obligatoriu si in situatia modificarii planului de paza.
    Prin planul de paza se stabilesc numarul de posturi si amplasarea acestora, efectivul de paznici si alte persoane care concura la paza, amenajarile, instalatiile si mijloacele tehnice de paza si alarmare, consemnul posturilor, modul in care se executa controlul accesului si circulatiei in obiectiv, legatura si cooperarea cu alte organe cu sarcini de paza si securitate a obiectivelor si bunurilor. Pentru asigurarea pazei de camp planul va prevedea si delimitarea terenurilor agricole, a constructiilor, instalatiilor si altor bunuri aflate pe aceste terenuri ce urmeaza a fi pazite.
    Art. 19
    Conducatorii unitatilor socialiste de stat si obstesti unde se asigura paza proprie au, in principal, urmatoarele atributii:
    a) raspund nemijlocit de organizarea si functionarea pazei unitatilor si a bunurilor pe care le detin cu orice titlu;
    b) analizeaza temeinic nevoile stricte de paza si stabilesc efectivele necesare in raport cu importanta, marimea si vulnerabilitatea obiectivelor respective, specificul productiei si locul de dispunere a acestora;
    c) asigura, pentru executarea serviciului de paza, selectionarea unor persoane cu profil moral corespunzator, cu aptitudini fizice si profesionale necesare acestei activitati;
    d) iau masuri de instruire specifica a personalului de paza si controleaza modul cum isi exercita atributiile de serviciu;
    e) asigura executarea amenajarilor si instalatiilor necesare desfasurarii serviciului de paza, precum si introducerea, intretinerea si mentinerea in stare de functionare a mijloacelor tehnice de alarmare;
    f) asigura echiparea personalului de paza cu uniforma si insemnele distinctive, potrivit dispozitiilor legale;
    g) asigura spatiile si amenajarile necesare pastrarii in deplina securitate a armamentului si munitiei necesare executarii serviciului de paza;
    h) stabilesc responsabilitati pentru sefii compartimentelor de munca, precum si pentru maistri, in ceea ce priveste paza si securitatea utilajelor si instalatiilor de la locurile de munca.  La terminarea programului de lucru, sefii compartimentelor de munca, precum si maistrii din locurile unde se lucreaza cu unu sau doua schimburi, vor verifica daca au fost luate masuri pentru prevenirea sustragerilor, incendiilor, exploziilor, distrugerilor sau degradarilor. Intrarile in aceste locuri de munca vor fi incuiate si sigilate, iar cheile vor fi pastrate in locurile anume stabilite de conducatorii unitatilor socialiste.
    Indeplinirea acestor atributii de catre conducatorii organizatiilor de stat si obstesti se realizeaza cu sprijinul si sub controlul de specialitate al organelor de militie, pe care sunt obligati sa le sesizeze in legatura cu toate problemele ce pot afecta paza si integritatea avutului obstesc.
    Aceleasi obligatii revin si conducatorilor unitatilor socialiste de stat sau obstesti nou infiintate, la care se impune asigurarea pazei proprii. Aceste unitati, precum si cele in care activitatea se extinde, vor prevedea in statele de functii necesarul personalului anume destinat pentru paza obiectivelor si a bunurilor.

    CAP. 4
    Controlul accesului si circulatiei in incinta unitatilor socialiste de stat si obstesti

    Art. 20
    Accesul in incinta unitatilor socialiste de stat si obstesti, cu exceptia acelor unitati care presteaza servicii publice, se face numai pe baza de legitimatie, permis sau bilet de intrare.
    Conducatorii unitatilor socialiste vor stabili reguli stricte de acces si circulatie in incinta unitatilor a personalului propriu si a persoanelor din afara.
    La stabilirea regulilor de acces si circulatie  se va tine seama de dispozitiile legale in vigoare referitoare la apararea secretului de stat, de cele privind disciplina muncii, precum si de specificul unitatii, permitandu-se accesul si circulatia persoanelor numai in locurile in care acestea isi desfasoara activitatea sau in care au indeplinit sarcini de serviciu si pentru care s-a aprobat accesul in acest scop.
    Art. 21
    Personalul unitatii va purta echipamentul specific sau insignele ori insemnele distinctive stabilite prin regulamentul de ordine interioara.
    Art. 22
    Conducatorii unitatilor socialiste vor stabili pe compartimente de munca - servicii, sectii, ateliere si altele asemenea - persoanele care sunt responsabile cu aplicarea regulilor de acces si circulatie in aceste locuri de munca.
    Persoanele responsabile, stabilite potrivit alineatului precedent, sunt obligate sa verifice zilnic modul in care se respecta regulile de acces si circulatie, iar in cazul cand constata incalcarea acestora, sa informeze conducerea unitatii socialiste si sa propuna sanctionarea celor vinovati.
    Art. 23
    Conducatorii unitatilor socialiste sunt obligati sa organizeze desfasurarea activitatii educative a intregului personal pentru sporirea vigilentei, a ordinii si disciplinei interioare, astfel incat accesul si circulatia  in compartimentele de munca sa se faca in conditiile asigurarii pazei si securitatii obiectivelor si bunurilor unitatii.

    CAP. 5
    Paza obsteasca in comune, sate si unele localitati componente ale municipiilor si oraselor

    Art. 24
    Pentru apararea avutului obstesc si a bunurilor proprietate personala, in comune si sate se organizeaza paza obsteasca, care contribuie si la mentinerea ordinii si linistii publice.
    Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti pot stabili ca paza obsteasca sa se organizeze si in unele localitati componente ale municipiilor si oraselor dispersate de acestea.
    Art. 25
    Paza obsteasca se organizeaza, pe baza propunerii adunarii locuitorilor, de catre birourile executive ale consiliilor populare comunale, iar in localitatile componente ale municipiilor si oraselor, precum si in satele apartinatoare acestora, de catre comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare respective. Numarul posturilor de paza se stabileste de adunarea locuitorilor, la propunerea comitetelor sau birourilor executive care organizeaza paza.
    La stabilirea posturilor de paza obsteasca se au in vedere numarul locuitorilor comunei ori satului, intinderea si asezarea localitatii, numarul obiectivelor a caror paza nu este asigurata prin alte sisteme de paza si alte asemenea elemente determinate de specificul local.
    Hotararea adunarii locuitorilor se ia prin vot deschis, cu majoritatea celor prezenti, daca acestia reprezinta cel putin doua treimi din numarul locuitorilor carora le revine obligatia de a presta paza. Adunarea locuitorilor se poate organiza pe sate, comune sau circumscriptii electorale ori grupe ale acestora si este convocata de comitetul sau biroul executiv al consiliului popular.
    Art. 26
    Paza obsteasca se executa pe timpul noptii, prin rotatie, de catre cetatenii care domiciliaza in localitatea unde se organizeaza asemenea paza, barbati in varsta de 18-65 ani, cunoscuti ca persoane corecte si cu o buna conduita cetateneasca, potrivit planului de paza intocmit conform prevederilor art. 18. Persoanele care nu prezinta incredere sa presteze aceasta activitate, stabilite de adunarea locuitorilor, vor plati contravaloarea prestatiei pazei in bani.
    Se excepteaza de la executarea pazei obstesti:
    a) persoanele inapte medical;
    b) militarii;
    c) alte persoane, in cazuri temeinic justificate, cu aprobarea adunarii locuitorilor.
    Art. 27
    Obligatia de a executa paza obsteasca se indeplineste prin prestarea efectiva a pazei.
    Adunarea locuitorilor poate aproba unor persoane sa plateasca contravaloarea in bani a obligatiei de a presta paza.
    Sumele stabilite de adunarea locuitorilor drept contributie, pentru persoanele care nu prezinta incredere sa efectueze paza sau carora li s-a aprobat, potrivit alin. 2, sa nu presteze efectiv aceasta activitate, vor fi folosite pentru plata persoanelor care efectueaza paza in locul lor si se incaseaza prin organele financiare ale comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare. In cazul in care sumele nu sunt achitate in termen de  30 de zile de la data hotararii adunarii locuitorilor, acestea se urmaresc si se executa pe baza deciziei comitetului sau biroului executiv al consiliului popular, care constituie titlu executor.
    Comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare stabilesc persoanele care presteaza paza in locul celor prevazute la alin. 2 si la art. 26 alin. 1 si retributia cuvenita potrivit hotararii adunarii locuitorilor.
    Paznicii obstesti poarta un insemn distinctiv in timpul executarii pazei.
    Instruirea si controlul persoanelor care executa paza obsteasca se asigura de catre comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, cu concursul de specialitate al organului local al Ministerului de Interne.

    CAP. 6
    Paza transporturilor unor valori importante

    Art. 28
    Transportul valorilor importante constand in sume de bani, titluri de credit, cecuri ori altele asemenea, metale si pietre pretioase, valori stiintifice, tehnice, de cultura si arta, precum si al armelor, munitiilor, materialelor explozive sau radioactive ori al altor materii sau substante periculoase, se efectueaza cu mijloace de transport anume destinate, asigurate, dupa caz, cu paza militara sau personal din paza proprie, inarmat cu arme de foc, in conditiile prevazute de lege.
    Cuantumul sumelor de bani, valorile si bunurile ce urmeaza a fi pazite si transportate potrivit alin. 1 se stabilesc de conducerea unitatii socialiste, cu acordul inspectoratului judetean sau al municipiului Bucuresti al Ministerului de Interne.
    Art. 29
    Mijloacele destinate pentru transportul valorilor si bunurilor prevazute la art. 28 vor fi dotate cu dispozitive tehnice de paza si alarmare necesare si amenajate in mod corespunzator pentru a indeplini conditiile de securitate.
    Art. 30
    In cazul in care transportul sumelor de bani si al altor valori nu se face cu mijloace de transport anume destinate, conducerea unitatii socialiste va lua masuri pentru ca cei care astfel de transporturi sa fie insotiti de o persoana desemnata din cadrul unitatii sau, cand situatia impune, de un paznic.
    Persoana anume desemnata si paznicul, prevazuti la alineatul precedent, pot fi inarmati cu arme de foc, cu acordul inspectoratului judetean sau al municipiului Bucuresti al Ministerului de Interne.

    CAP. 7
    Mijloace tehnice de  paza si alarmare

    Art. 31
    Unitatile socialiste de stat si obstesti sunt obligate sa introduca mijloace tehnice de paza si alarmare corespunzatoare importantei si specificului obiectivelor si bunurilor ce trebuie pazite, sa efectueze imprejmuirea obiectivelor si sa ia masuri pentru realizarea iluminatului de securitate.
    Unitatile socialiste de stat si obstesti vor realiza si prin autodotare mijloace tehnice de paza si alarmare pentru nevoile proprii.
    Art. 32
    Ministerul Industriei de Masini-unelte, Electrotehnica si Electronica si celelalte ministere producatoare vor organiza activitatea de cercetare, proiectare, asimilare si omologare a unor prototipuri de aparate si alte mijloace tehnice de paza si alarmare, care sa fie introduse si folosite de catre unitatile socialiste pentru asigurarea unei eficiente sporite a pazei.
    Organele centrale prevazute in alin. 1 sunt obligate sa ia masuri pentru introducerea in fabricatie a mijloacelor tehnice de paza si alarmare, avizate de Ministerul de Interne.
    Art. 33
    Ministerul Industriei de Masini-unelte, Electrotehnica si Electronica va lua masuri, prin unitatile sale, sa primeasca comenzi din partea beneficiarilor in termenele prevazute de dispozitiile legale in vigoare, sa centralizeze anual necesarul de tipuri de aparate pe organe centrale si sa asigure livrarea coordonata a acestora catre beneficiari, in raport cu prioritatile stabilite de Ministerul de Interne.
    Art. 34
    Mijloacele tehnice de paza si alarmare necesare obiectivelor se stabilesc de catre conducerile unitatilor socialiste, impreuna cu organele locale ale Ministerului de Interne.
    In raport cu necesarul stabilit, unitatile socialiste vor propune in planurile anuale fonduri pentru introducerea de mijloace tehnice de paza si alarmare.
    Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele si birourile executive ale consiliilor populare vor asigura unitatilor socialiste din subordinea lor fondurile de investitii pentru realizarea amenajarilor si instalarea mijloacelor tehnice de paza si alarmare necesare pazei si pentru mentinerea lor in stare de functionare, in limita fondurilor prevazute in acest scop in planul national unic de dezvoltare economico-sociala.
    Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti va asigura, la cererea unitatilor socialiste, prin personal anume desemnat, cu avizul militiei judetene sau a municipiului Bucuresti, instalarea, depanarea si intretinerea mijloacelor tehnice de paza si alarmare.
    Art. 35
    La proiectarea si executarea constructiilor de obiective se vor prevedea amenajarile tehnice necesare pazei, precum si dotarea acestora cu mijloace tehnice de paza si alarmare.

    CAP. 8
    Obligatiile si drepturile personalului  de paza

    Art. 36
    Personalul de paza este obligat sa dovedeasca, in intreaga lui activitate, o inalta disciplina, sa respecte cu strictete indatoririle ce-i revin, fiind direct raspunzator pentru paza si securitatea bunurilor incredintate.
    Art. 37
    In timpul serviciului personalul de paza este obligat:
    a) sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul postului sau, pentru a preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii avutului obstesc;
    b) sa pazeasca cu un inalt simt de raspundere obiectivul si bunurile primite in paza si sa asigure integritatea acestora, neprecupetind nici un efort pentru apararea lor;
    c) sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu dispozitiile legale, sa efectueze controlul, la intrarea si iesirea din incinta unitatii socialiste, al persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor si altor bunuri, aplicand pe actele de iesire sau intrare a materialelor stampila "executat controlul de poarta", dupa care va mentiona aceasta operatiune in registrul de evidenta.
    In cazul in care, cu ocazia controlului, au fost gasite documente secrete de stat sau de serviciu detinute sau transportate fara respectarea prevederilor legale, personalul de paza retine documentele, opreste persoanele care le detin si anunta, de indata, conducerea unitatii socialiste si organul local al Ministerului de Interne;
    d) sa nu permita accesul in obiectivele pazite persoanelor aflate sub influenta alcoolului;
    e) sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit, iar in cazul infractiunilor flagrante, sa opreasca si sa predea organelor de militie pe faptuitor, solicitand, la nevoie, sprijin personalului unitatii socialiste, celorlalti paznici sau oricarei persoane; sa ridice bunurile care fac obiectul infractiunilor sau altor fapte ilicite, pe care le vor preda organelor de politie, luand masuri pentru conservarea ori paza lor, intocmind, totodata, un proces-verbal despre luarea acestor masuri;
    f) sa incunostinteze, de indata, conducerea unitatii socialiste si pe seful sau ierarhic despre producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului de paza si despre masurile luate;
    g) sa ia toate masurile ce decurg din consemnul de paza pentru a preveni producerea de incendii, explozii ori alte evenimente de natura a cauza pagube la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, de combustibil sau de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice ori la altele asemenea; in cazul in care astfel de evenimente s-au produs, sa ia masurile stabilite prin consemn si sa anunte, de indata, pe cei in drept;
    h) in caz de incendii, sa ia primele masuri de stingere, de salvare a persoanelor si bunurilor, sa sesizeze organele de pompieri, sa anunte conducerea unitatii socialiste si organul local al Ministerului de Interne.
    i) sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si bunurilor in caz de calamitati;
    j) sa sesizeze organele Ministerului de Interne in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia avutul obstesc si sa le dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce le revin;
    k) sa fie vigilent, sa pastreze secretul de stat si de serviciu;
    l) sa poarte in timpul serviciului  armamentul cu care este dotat si sa-l intretina in perfecta stare de functionare; sa faca uz de arma numai in cazurile si conditiile prevazute de lege;
    m) sa poarte uniforma in timpul serviciului sau insemn distinctiv daca nu este dotat cu uniforma;
    n) sa execute, in raport cu specificul obiectivului sau bunului pazit, orice alte sarcini care i-au fost incredintate potrivit planului de paza;
    o) sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, sa fie disciplinat si respectuos in raporturile de serviciu.
    Art. 38
    Seful formatiei de paza din unitatile socialiste de stat si obstesti, pe langa atributiile prevazute la art. 37, are si urmatoarele obligatii;
    a) sa organizeze, sa conduca si sa controleze activitatea de paza si modul de executare a serviciului de catre personalul din subordine;
    b) sa informeze de indata conducatorul unitatii si organul de militie despre evenimentele privind activitatea de paza si sa tina evidenta acestora;
    c) sa propuna conducerii unitatii masuri pentru perfectionarea activitatii da paza si introducerea mijloacelor tehnice de semnalizare si alarmare, in vederea cresterii eficientei pazei;
    d) sa tina evidenta armamentului si a munitiei din dotarea personalului de paza si sa se ingrijeasca de pastrarea, intretinerea, depozitarea si folosirea acestora, potrivit legii;
    e) sa execute programul de pregatire profesionala specifica personalului de paza din subordine;
    f) sa fie exemplu de pregatire, disciplina si corectitudine si sa dea dovada de vigilenta si fermitate in toate imprejurarile.
    Obligatiile prevazute in alin. 1 revin, in mod corespunzator, si persoanei care indeplineste atributiile sefului formatiei de paza in unitatile la care se refera pct. 1 din anexa nr. 1.
    Art. 39
    Personalul de paza, inclusiv paznicii obstesti, sunt asimilati, pe timpul executarii pazei, persoanelor care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat.
    Art. 40
    Personalul de paza al unitatilor socialiste de stat si obstesti are dreptul la uniforma si echipament de protectie, in conditiile prevazute de lege.
    Conditiile de acordare a uniformei si echipamentului de protectie, precum si descrierea, baremul si modul de purtare a uniformei si insemnelor personalului de paza, sunt cele stabilite prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    Art. 41
    Persoanelor cu atributii de paza care, in activitatea pe care o desfasoara, dau dovada de abnegatie si spirit de sacrificiu, aduc o contributie importanta la apararea proprietatii socialiste impotriva sustragerilor de orice fel, incendiilor, distrugerilor sau degradarilor, li se pot acorda recompense.
    Art. 42
    Recompensele ce se pot acorda personalului de paza sunt urmatoarele:
    a) multumiri verbale sau in scris din partea organelor de conducere;
    b) evidentierea in munca;
    c) inscrierea in tabloul de onoare;
    d) inscrierea in cartea de onoare;
    e) evidentierea prin publicare in organul de presa;
    f) acordarea de premii conform dispozitiilor legale;
    g) acordarea de ordine sau medalii ale Republicii Socialiste Romania.

    CAP. 9
    Atributiile organelor Ministerului de Interne

    Art. 43
    In vederea asigurarii pazei si securitatii obiectivelor si bunurilor, organele Ministerului de Interne au urmatoarele atributii:
    a) asigura paza si securitatea obiectivelor si a bunurilor cu efective proprii, potrivit legii;
    b) participa nemijlocit la organizarea pazei in unitatile socialiste si urmaresc executarea intocmai a masurilor stabilite prin planurile de paza;
    c) raspund, potrivit competentelor stabilite prin lege, de selectionarea si verificarea personalului de paza; avizeaza incadrarea acestuia si retrag avizul persoanelor care nu mai indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru exercitarea serviciului de paza;
    d) asigura, impreuna cu unitatile socialiste, instruirea, pe principii militare, a persoanelor din paza proprie a unitatilor socialiste de stat si obstesti, precum si a persoanelor din paza obsteasca;
    e) asigura dotarea unitatilor socialiste de stat si obstesti cu arme militare si munitia necesara si instruirea personalului de paza inarmat cu arme de foc;
    f) controleaza modul in care unitatile socialiste respecta dispozitiile legale cu privire la paza obiectivelor si bunurilor si stabilesc, consemnind in registrul unic, masurile ce urmeaza a fi luate, cat si termenul in care acestea vor fi aduse la indeplinire de catre conducatorul unitatii socialiste;
    g) stabilesc, impreuna cu ministerele producatoare, prioritatile in proiectarea si producerea mijloacelor tehnice de paza si alarmare;
    h) avizeaza introducerea in fabricatie de serie a aparatelor, a altor mijloace tehnice de paza si alarmare si acorda asistenta de specialitate pentru amplasarea acestora;
    i) analizeaza periodic, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale, modul in care se aplica prevederile legii privind paza bunurilor si stabilesc masuri pentru cresterea eficientei activitatii de paza.

    CAP. 10
    Atributiile ministerelor si celorlalte  organe centrale

    Art. 44
    Ministerele si celelalte organe centrale au urmatoarele atributii privind paza obiectivelor si a bunurilor:
    a) coordoneaza, indruma si controleaza activitatea de asigurare a pazei la unitatile socialiste din subordine;
    b) iau masuri pentru dotarea unitatilor din subordine cu aparatura tehnica de paza si alarmare necesara, precum si cu echipament pentru personalul de paza;
    c) urmaresc ca, la proiectarea si executarea constructiilor de obiective, sa se prevada realizarea amenajarilor tehnice necesare pazei;
    d) analizeaza in organul colectiv de conducere, anual sau ori de cate ori este cazul, activitatea de asigurare a pazei obiectivelor si bunurilor.

    CAP. 11
    Sanctiuni

    Art. 45
    Nerespectarea dispozitiilor prezentului decret atrage, dupa caz, raspunderea materiala, civila, disciplinara, contraventionala sau penala.
    Art. 46
    Neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa, cu intentie sau din culpa, de catre personalul de paza a obligatiilor ce-i revin potrivit prezentului decret constituie, dupa caz, infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor obstesti sau neglijenta in serviciu, daca sunt intrunite conditiile prevazute de legea penala pentru aceste infractiuni si daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
    Art. 47
    Constituie contraventii la normele privind paza urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sunt considerate infractiuni:
    a) neintocmirea planului de paza, precum si neindeplinirea sarcinilor ce revin unitatilor socialiste de stat si obstesti din acest plan;
    b) neluarea masurilor de realizare si mentinere in stare de functionare a mijloacelor tehnice de paza si alarmare ori a mijloacelor destinate transportului valorilor sau bunurilor prevazute in art. 19 lit. e), art. 28 alin. 1 si art. 29;
    c) neluarea masurilor de insotire a persoanei care transporta sume de bani sau alte valori, potrivit art. 30;
    d) neluarea masurilor stabilite de organele Ministerului de Interne pentru inlaturarea deficientelor constatate ca urmare a controlului efectuat, potrivit art. 43 lit. f);
    e) incadrarea sau mentinerea in functie a personalului de paza cu incalcarea prevederilor art. 14 sau ale art. 15;
    f) absentarea de la serviciul de paza fara motive temeinice ori absentarea fara anuntarea, in prealabil, despre aceasta;
    g) neindeplinirea obligatiilor prevazute in art. 17, art. 19 lit. c), d), g) si h), art. 20 alin. 2, art. 22, 37 si 38.
    Contraventiile prevazute la lit. a)-e) se sanctioneaza cu amenda de la 800 la 3.000 lei, sanctiunea aplicandu-se persoanei anume imputernicite sa aduca la indeplinire acele obligatii; daca o astfel de imputernicire nu a fost data, sanctiunea se aplica conducatorului unitatii socialiste de stat sau obstesti.
    Contraventiile prevazute la lit. f) si g) se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1.000 lei.
    Art. 48
    Contraventiile prevazute la art. 47 se constata de catre ofiterii si subofiterii din Ministerul de Interne, precum si de catre primari se delegatii acestora. Agentul constatator aplica sanctiunea.
    Art. 49
    In cazul contraventiilor prevazute la art. 47 lit. f) si g), plangerea se solutioneaza de catre seful organului Ministerului de Interne din care face parte ofiterul sau subofiterul care a constatat contraventia, iar in cazul proceselor-verbale incheiate de primari sau delegatii acestora, de catre comitetul sau biroul executiv al consiliului popular.
    Plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a unei contraventii din cele prevazute la art. 47 lit. a)-e) se solutioneaza de catre judecatoria in a carei raza teritoriala s-a savarsit fapta.
    Art. 50
    In masura in care prezentul decret nu dispune altfel, contraventiilor prevazute in art. 47 li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

    CAP. 12
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 51
    Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor lua masuri ca la data intrarii in vigoare a prezentului decret corpurile de paza militarizata sa-si inceteze activitatea.
    Modul de predare si preluare a posturilor si a fondului de retribuire aferent, precum si masurile care urmeaza a fi luate in legatura cu desfiintarea corpurilor de paza militarizata sunt cele prevazute in anexa nr. 2*).
    Art. 52
    Personalul muncitor care trece de la corpurile de paza militarizata la unitatile socialiste este considerat transferat in interesul serviciului.
    Personalul transferat in interesul serviciului sau trecut in functii cu niveluri de retribuire mai mici, precum si personalul devenit disponibil ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentului decret, beneficiaza de prevederile art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice.
    Prevederile Decretului nr. 367/1980 nu se aplica posturilor pe care se transfera la alte unitati personalul devenit disponibil prin incetarea activitatii corpurilor de paza militarizata, precum si posturilor din cadrul unitatilor socialiste necesare organizarii pazei proprii.
    Art. 53
    Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor vor supune spre aprobare modificarile care decurg din aplicarea prezentului decret, in planul si structura bugetului de venituri si cheltuieli.
    Art. 54
    Pe data desfiintarii corpurilor de paza militarizata, posturile devenite disponibile, prevazute in anexa nr. 3*), se transfera la Ministerul de Interne, urmand a fi folosite conform reglementarilor din aceasta anexa.
    Art. 55
    Paza obiectivelor si a bunurilor apartinand Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne se asigura in conformitate cu reglementarile stabilite pentru aceste ministere.
    Art. 56
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul decret.
    Art. 57
    Prezentul decret intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania.
    Pe aceeasi data Decretul nr. 231/1974 privind paza bunurilor, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 9 din 15 ianuarie 1975, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1649 din 23 decembrie 1974 pentru aprobarea Regulamentului corpului de paza militarizata, precum si alte dispozitii contrare prezentului decret, se abroga.

    ANEXA 1
                   CRITERII SI NORME
pentru stabilirea necesarului de personal de paza la unitatile socialiste de stat si obstesti

    Pentru organizarea corespunzatoare a pazei obiectivelor si bunurilor proprietate socialista si pentru utilizarea rationala a personalului de paza se va tine seama de urmatoarele criterii si norme:
    I. Criterii
    a) Natura si specificul obiectivelor si bunurilor proprietate socialista ce urmeaza a fi pazite, precum si vulnerabilitatea pe care o prezinta unele unitati si locuri din incinta acestora sub aspectul furturilor si sustragerilor, exploziilor, incendiilor etc.;
    b) importanta si valoarea obiectivelor si bunurilor;
    c) amplasarea unitatilor;
    d) intinderea unitatilor;
    e) amenajarile si gradul de dotare cu mijloace tehnice (imprejmuiri, foisoare, iluminat, aparatura tehnica de paza si alarmare etc.);
    f) numarul de schimburi in care se desfasoara activitatea unitatilor;
    g) punctele de acces in unitate;
    h) posibilitatile de asigurare a pazei in comun pentru obiectivele grupate in aceeasi cladire sau in cladiri separate, cu acelasi acces.
    In functie de aceste criterii si numarul personalului de paza, formatiile de paza se constituie in urmatoarele categorii: categoria I, cu peste 80 posturi personal de paza; categoria a II-a, intre 51-80 posturi; categoria a III-a, intre 25-50 posturi. In unitatile in care numarul personalului de paza este mai mic de 25, conducatorul unitatii socialiste este obligat sa numeasca, prin decizie, persoana care sa indeplineasca atributiile ce revin sefului formatiei de paza, cu avizul militiei judetene sau a municipiului Bucuresti.
    Stabilirea obiectivelor speciale din cadrul unitatilor socialiste se va face potrivit criteriilor ce se vor elabora de Ministerul de Interne, cu avizul Ministerului Muncii.
    II. NORME
    1. Paza la punctele de  acces:
    a) Accesul intr-o unitate al persoanelor si mijloacelor de transport, inclusiv al personalului de conducere, se va face, de regula, numai printr-un singur punct de acces (poarta); la unitatile mari unde, datorita conditiilor obiective, sunt necesare mai multe puncte de acces, acestea vor fi stabilite in baza unei analize efectuate impreuna cu organele locale de specialitate ale Ministerului de Interne;
    b) la sediile ministerelor, celorlalte organe centrale si ale altor unitati se vor prevedea cel mult doua puncte de acces, asigurandu-se pentru fiecare cate un paznic pe durata orelor de program. In afara orelor de program se va prevedea, in raport de nevoi, un singur punct de acces pazit;
    c) daca doua sau mai multe unitati au acces comun, se va stabili un singur post de paza pentru accesul persoanelor in unitatile respective.
    2. Paza interioara:
    Pentru paza locurilor vulnerabile din incinta unitatilor - servicii, sectii, ateliere, agregate sau instalatii deosebit de importante in procesul de productie - stabilite de conducerea unitatii respective impreuna cu organele locale de specialitate ale Ministerului de Interne se va prevedea un paznic pe schimb pentru fiecare post de paza.
    La obiectivele din interiorul perimetrului unitatilor care trebuie pazite in afara orelor de program si in zilele de repaus, se vor prevedea posturi de paza numai pe acest timp.
    3. Paza exterioara:
    a) In functie de conditiile concrete ale obiectivului (configuratia terenului, amenajarile si gradul de dotare cu mijloace tehnice de paza si alarmare etc.), se va stabili un paznic pe schimb pentru fiecare post de paza mobil. Determinarea numarului necesar de posturi se face tinandu-se seama de posibilitatea de a se asigura o supraveghere corespunzatoare a zonei si bunurilor incredintate pentru paza, precum si pentru realizarea unei interventii operative in rezolvarea situatiilor care impun aceasta masura;
    b) in cazul separarii a doua unitati prin gard comun, daca portiunea respectiva necesita a fi pazita, paza pe portiunea comuna se va asigura de catre o singura unitate;
    c) unitatile grupate in aceeasi cladire sau in cladiri separate, cu acelasi acces, vor organiza paza in comun a acestora, prevazand un paznic pe schimbul de noapte, in functie de conditiile concrete ale obiectivelor si locurilor respective;
    d) la obiective mici (magazine, depozite, unitati de alimentatie publica etc.), la care nu se poate organiza paza in comun, se vor executa amenajari ca: imprejmuiri, grile, obloane, incuietori sigure, iluminat de securitate si altele asemenea, necesare asigurarii securitatii acestora.
    III.  Alte elemente ce trebuie avute in vedere la rationalizarea pazei
    a) Introducerea si extinderea mijloacelor tehnice de paza si alarmare, luandu-se masuri pentru executarea de imprejmuiri, grile, obloane, incuietori sigure, a iluminatului de securitate, obstacole genistice, precum si a dispozitivelor automate de supraveghere a unor puncte fixe sau zone;
    b) la punctele ce trebuie pazite, aflate in apropierea unor locuri de munca unde se desfasoara permanent activitatea, paza se va putea asigura de catre persoanele special imputernicite din cadrul personalului care lucreaza in imediata apropiere a acestor puncte;
    c) in cazul in care, dupa orele de program si in zilele de repaus, la sediu se afla in mod permanent personal care prin natura functiei este obligat sa si execute sarcinile de serviciu (pompieri, caloriferisti, mecanici de intretinere, instalatori etc.), nu se va prevedea personal de paza pentru perioadele respective, daca indeplinirea obligatiilor de paza nu creeaza pericol pentru securitatea functionarii instalatiilor de care raspunde acest personal.
    In situatia in care conditiile concrete ale unor unitati socialiste de stat si obstesti difera de cele prevazute in criteriile si normele de fata (ca de exemplu, unitatile silvice, agricole, viticole, pomicole, de cultura plantelor etc.), ministerele si celelalte organe interesate vor elabora si aplica, cu avizul Ministerului Muncii si al Ministerului de Interne, criterii si norme cu caracter specific, tinand seama de principiile stabilite in prezenta anexa.


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 477/1983

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 477 din 1983
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 477/1983
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu