Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 928 din 23 iunie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 282 1 alin. 1, art. 302 1 alin. 1 lit. c), art. 303 alin. 1 si art. 306 alin. 1 din Codul de procedura civila

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 516 din 28 iulie 2009Ioan Vida                               - preşedinte

Nicolae Cochinescu               -judecător

Aspazia Cojocaru                  -judecător

Acsinte Gaspar                      -judecător

Petre Lăzăroiu                       -judecător

Puskas Valentin Zoltan          -judecător

Augustin Zegrean                  -judecător

Antonia Constantin                - procuror

Marieta Safta                          - magistrat-asistent-şef

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 303 alin. 1, art. 3021 alin. 1 lit. c) şi art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Faur" - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 706/300/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă.

La apelul nominal răspunde partea Florentin Lenţoiu, asistată de avocat Ioana-Adelina Popovici, lipsind autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 641 D/2009, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, invocată de acelaşi autor în Dosarul nr. 615/300/2008 al aceleiaşi instanţe.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 643 D/2009, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1, art. 303 alin. 1, art. 3021 alin. 1 lit. c) şi art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă, invocată de acelaşi autor în Dosarul nr. 886/300/2008 al aceleiaşi instanţe.

La apelul nominal răspunde partea Rică Ciuhat, asistată de avocat Ioana-Adelina Popovici, lipsind autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 734 D/2009, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 303 alin. 1 şi art. 3021 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură civilă, invocată de acelaşi autor în Dosarul nr. 641/300/2008 al aceleiaşi instanţe, Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 639D/2009, nr. 641 D/2009, nr. 643D/2009 şi nr. 734 D/2009, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Părţile prezente sunt de acord cu conexarea.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite condiţiile conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 641 D/2009, nr. 643D/2009 şi nr. 734D/2009 la Dosarul nr. 639D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza se află în stare de judecată.

Având cuvântul, avocatul părţilor prezente solicită respingerea excepţiei ca inadmisibilă, având în vedere că, prin Decizia nr. 737/2008, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 302 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă. Se mai susţine că reclamantul a folosit în mod abuziv ca mijloc de apărare excepţia de neconstituţionalitate, „fiind cunoscut faptul că această excepţie a făcut deja obiectul sesizării Curţii Constituţionale." Depune concluzii scrise în sensul celor arătate.

Reprezentantul Ministerului Public, arătând mai întâi că prin Decizia nr. 737/2008 Curtea s-a pronunţat asupra neconstituţionalităţii altui text de lege decât cele ce fac obiectul prezentei cauze şi, prin urmare, nu poate fi reţinută excepţia inadmisibilităţii invocată, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. Invocă şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

Prin încheierile din 8 ianuarie 2009, 16 ianuarie 2009 şi 30 ianuarie 2009, pronunţate în dosarele nr. 706/300/2008, nr. 615/300/2008, nr. 886/300/2008 şi nr. 641/300/2008, Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1, art. 3021 alin. 1 lit. c), art. 303 alin. 1 şi art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepţie invocată de Societatea Comercială „Faur" - S.A. din Bucureşti.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, similară în dosarele conexate, se susţine, în esenţă, că textele de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece, ca urmare a recalificării căii de atac din apel în recurs, ulterior primului termen de judecată, „partea care a atacat cu apel hotărârea nu numai că este privată de calea de atac a apelului, cât şi de cea a recursului, ceea ce conduce la irevocabilitatea hotărârii instanţei de fond, fără a exista posibilitatea cenzurării acesteia de către o instanţă superioară". Partea este astfel sancţionată în mod nelegal, cu toate că drepturile sale procesuale au fost exercitate cu bună-credinţă şi în conformitate cu prevederile legale de la momentul formulării căii de atac. Se consideră că prin aplicarea dispoziţiilor de lege criticate la situaţiile în care instanţa de apel califică calea de atac din apel în recurs, ca urmare a incidenţei unui text de lege/recurs în interesul legii survenit după formularea căii de atac şi în timpul soluţionării acesteia, se încalcă dreptul de a avea acces liber la justiţie. Cât priveşte art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă, se susţine că este discriminatoriu, deoarece „nu este posibil ca o persoană să fie lipsită de un grad de jurisdicţie pentru simplul motiv că obiectul cererii sale este sub limita de 1 miliard de lei."

Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Impunerea unor condiţii pe care cetăţenii sunt datori să le respecte nu constituie o îngrădire a accesului lor liber la justiţie şi nici o încălcare a egalităţii în drepturi a cetăţenilor, ci această măsură se impune să fie luată pentru stabilirea unor proceduri în cadrul cărora se porneşte şi se desfăşoară un proces în faţa instanţei de judecată.

In conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constituţionale, întrucât nu aduc atingere prevederilor din Legea fundamentală care consacră egalitatea în faţa legii, liberul acces la justiţie, dreptul la un proces echitabil.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile părţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 2821 alin. 1, art. 3021 alin. 1 lit. c), art. 303 alin. 1 şi art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă, cu următorul cuprins:

-  Art. 2821 alin. 1: „Nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoreşti date în primă instanţă în cererile introduse pe cale principală privind pensii de întreţinere, litigii al căror obiect are o valoare de până la 100.000 lei inclusiv, atât în materie civilă, cât şi în materie comercială, acţiunile posesorii, precum şi cele referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, luarea măsurilor asigurătorii şi în alte cazuri prevăzute de lege.";

-Art. 3021 alin. 1 lit. c): „Cererea de recurs va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, următoarele menţiuni: [...]

c) motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi dezvoltarea lor, sau, după caz, menţiunea că motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat;";

- Art. 303 alin. 1: „Recursul se va motiva prin însăşi cererea de recurs sau înăuntrul termenului de recurs.";

- Art. 306 alin. 1: „Recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepţia cazurilor prevăzute în alin. 2."

In susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale, se invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) - egalitatea în drepturi şi ale art. 21 alin. (1), (2) şi (3) - accesul liber la justiţie.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată, mai întâi, că nu poate fi reţinută cauza de inadmisibilitate invocată de părţi în şedinţa publică, în sensul că prevederile legale criticate nu mai pot face obiectul excepţiei, deoarece au fost declarate neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale. Astfel, decizia la care se face referire de către părţi (Decizia nr. 737 din 24 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 25 iulie 2008) priveşte dispoziţiile art. 302 din Codul de procedură civilă, care nu sunt criticate în prezenta cauză. Aşa fiind, nu sunt incidente dispoziţiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale", Curtea urmând să examineze dispoziţiile art. 2821 alin. 1, art. 3021 alin. 1 lit. c), art. 303 alin. 1 şi art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă, ce fac obiectul excepţiei de neconstituţionalitate astfel cum a fost formulată.

Curtea constată că s-a mai pronunţat asupra constituţionalităţii dispoziţiilor art. 303 alin. 1, art. 3021 alin. 1 lit. c) şi art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă, criticate de acelaşi autor al excepţiei, cu argumente identice, într-o altă cauză aflată pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă. In acest sens este Decizia nr. 769 din 12 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 18 iunie 2009, a cărei soluţie de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, precum şi considerentele care o fundamentează sunt valabile şi în prezenta cauză.

De asemenea, Curtea s-a mai pronunţat în jurisprudenţa sa şi asupra constituţionalităţii art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă. Astfel, de exemplu, Curtea a statuat, prin Decizia nr. 388 din 19 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 5 mai 2009, că diferenţierea hotărârilor care pot fi sau nu pot fi supuse apelului se face pe criteriul valorii obiectului litigiului, iar nu pe cel al averii şi, prin urmare, textul legal criticat nu instituie discriminări pe criteriile prevăzute de art. 4 din Constituţie, de natură să aducă atingere principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii. Regimul juridic diferit este determinat de deosebirea de situaţii care impune soluţii legislative diferite în vederea asigurării celerităţii soluţionării cauzelor aflate pe rolul instanţelor.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1, art. 3021 alin. 1 lit. c), art. 303 alin. 1 şi art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepţie invocată de Societatea Comercială „Faur" - S.A. din Bucureşti în dosarele nr. 706/300/2008, nr. 615/300/2008, nr. 886/300/2008 şi nr. 641/300/2008 ale Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 23 iunie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-şef,

Marieta Safta


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 928/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 928 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 928/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu