E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 88/EN din  8 aprilie 2004

privind desemnarea furnizorului de serviciu universal in domeniul serviciilor postale

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 355 din 22 aprilie 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, ale art. 6 alin. (2), art. 7, art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 15 alin. (4), art. 22 alin. (2), (5) si (6), art. 24 alin. (4) - (6), art. 27 alin. (2) si (3), art. 30 alin. (1) si (2), art. 32 alin. (2) si ale art. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, precum si ale art. 9 alin. (2) din Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 1.351/EN/2003 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale,
    avand in vedere prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 225/2003 pentru aprobarea Documentului de politica si strategie privind implementarea serviciului universal in sectorul serviciilor postale,
    avand in vedere propunerile comisiei de evaluare a cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal, stabilita prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 1.405/2003,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii emite prezenta decizie.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prin prezenta decizie Compania Nationala "Posta Romana" - S.A., cu sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, sectorul 4, inregistrata in Registrul comertului al municipiului Bucuresti cu codul unic de inregistrare 427410, denumita in continuare CNPR, este desemnata, pentru o perioada de 5 ani, ca furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale, astfel cum acesta este definit la art. 2 lit. q) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, denumita in continuare Ordonanta privind serviciile postale.
    (2) CNPR are obligatia sa furnizeze, in conditiile stabilite de legislatia din domeniul serviciilor postale si de prezenta decizie, urmatoarele servicii postale:
    a) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor de corespondenta si a imprimatelor, interne si internationale, in greutate de pana la 2 kg;
    b) colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne si internationale in greutate de pana la 10 kg;
    c) distribuirea coletelor postale in greutate de pana la 20 kg, expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia;
    d) serviciul de trimitere recomandata, indiferent daca trimiterea este interna sau internationala;
    e) serviciul de trimitere cu valoare declarata, indiferent daca trimiterea este interna sau internationala.
    Art. 2
    In cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definitiile prevazute la art. 2 din Ordonanta privind serviciile postale, precum si la art. 2.2 din Licenta individuala privind furnizarea de servicii postale incluse in sfera serviciului universal, acordata CNPR, inregistrata la Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, cu nr. 1.396 din 8 iulie 2003.
    Art. 3
    In vederea furnizarii serviciului universal pe teritoriul Romaniei, CNPR beneficiaza de drepturile si are obligatiile specifice prevazute de prezenta decizie, suplimentare fata de cele stabilite prin regimul de autorizare generala si prin licenta individuala.

    CAP. 2
    Drepturile CNPR

    Art. 4
    (1) In vederea asigurarii dreptului utilizatorilor de acces la serviciul universal, CNPR beneficiaza de urmatoarele drepturi:
    a) dreptul de prioritate la inchirierea spatiilor necesare in vederea desfasurarii activitatii de transport al trimiterilor postale si mandatelor postale, aflate in proprietatea societatilor comerciale, societatilor nationale, companiilor nationale si regiilor autonome cu obiect de activitate in domeniul transporturilor publice rutiere, feroviare, maritime, fluviale si aeriene;
    b) dreptul de efectuare cu prioritate a transportului trimiterilor postale si mandatelor postale de catre societatile comerciale, societatile nationale, companiile nationale si regiile autonome cu obiect de activitate in domeniul transporturilor publice rutiere, feroviare, maritime, fluviale si aeriene, precum si dreptul de acces cu prioritate in mijloacele de transport aflate in proprietatea sau in administrarea acestora;
    c) dreptul de acces cu prioritate la punctele de frontiera si la organele vamale;
    d) dreptul de a instala, intretine, inlocui si muta, cu titlu gratuit, cutii postale pe imobilele, inclusiv caile de comunicatie, aflate in proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;
    e) dreptul de a actiona in relatiile internationale in calitate de furnizor de serviciu universal si de a incheia acorduri operationale in aceasta calitate;
    f) dreptul de a utiliza formularele internationale specifice, prevazute in acordurile internationale la care Romania este parte;
    g) dreptul de a beneficia de sumele sau de avantajele de orice alta natura care i se cuvin in temeiul unui mecanism de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor postale din sfera serviciului universal, in conditiile stabilite de lege si de ANRC, in situatia in care ANRC considera necesara instituirea unui asemenea mecanism;
    h) dreptul exclusiv de a presta serviciile rezervate stabilite de ANRC;
    i) dreptul exclusiv de a distribui si a comercializa timbre si efecte postale, utilizate in scopul atestarii platii contravalorii serviciilor postale.
    (2) Drepturile prevazute la alin. (1) se exercita in conditiile prevazute de Ordonanta privind serviciile postale si de legislatia speciala din domeniul serviciilor postale sau din alte domenii.
    (3) ANRC va lua toate masurile ce intra in competenta sa pentru exercitarea efectiva a drepturilor prevazute la alin. (1).
    Art. 5
    (1) CNPR beneficiaza de dreptul exclusiv de a presta servicii postale avand ca obiect trimiteri de corespondenta, indiferent daca livrarea acestora este accelerata sau nu, a caror greutate este mai mica de 100 g si al caror tarif este mai mic de 12.000 lei, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, constand in:
    a) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor de corespondenta interne;
    b) distribuirea trimiterilor de corespondenta expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia.
    (2) CNPR beneficiaza de dreptul exclusiv de a presta serviciul de trimitere recomandata si serviciul de trimitere cu valoare declarata, in conditiile prevazute la alin. (1).
    (3) Furnizorii de servicii postale pot presta serviciile prevazute la alin. (1) si (2), cu sau fara valoare adaugata, cu conditia stabilirii unui tarif cel putin egal cu 12.000 lei, inclusiv taxa pe valoarea adaugata.

    CAP. 3
    Obligatiile CNPR

    Art. 6
    (1) CNPR are obligatia de a asigura, in fiecare localitate de pe teritoriul Romaniei, cel putin o colectare de la fiecare punct de acces si cel putin o livrare la locuinta fiecarei persoane fizice si la sediul fiecarei persoane juridice, in fiecare zi lucratoare, dar nu mai putin de 5 zile pe saptamana.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), CNPR are obligatia de a asigura cel putin doua colectari de la fiecare punct de acces si cel putin doua livrari la locuinta fiecarei persoane fizice si la sediul fiecarei persoane juridice, in fiecare saptamana, in cazul localitatilor situate in conditii geografice exceptionale.
    (3) In cazul locuintelor sau al sediilor situate in extravilanul localitatilor, CNPR poate face livrarea, in conditiile alin. (1) sau (2), dupa caz, la punctele sale de contact situate in localitatile respective.
    (4) CNPR va prezenta ANRC, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei decizii, o propunere care va contine toate localitatile considerate de aceasta ca fiind situate in conditii geografice exceptionale si numarul de colectari, respectiv livrari, pe care se obliga sa il asigure in fiecare dintre aceste localitati.
    (5) In termen de 45 de zile de la prezentarea propunerii prevazute la alin. (4), ANRC va elabora o lista care va cuprinde localitatile situate in conditii geografice exceptionale si numarul de colectari, respectiv livrari, pe care CNPR are obligatia sa il asigure in fiecare dintre aceste localitati.
    (6) Lista prevazuta la alin. (5) poate fi revizuita de catre ANRC la propunerea CNPR sau din oficiu.
    Art. 7
    (1) CNPR are obligatia de a respecta in mod cumulativ urmatoarele conditii generale in indeplinirea obligatiilor de furnizare a serviciilor prevazute la art. 1 alin. (2):
    a) sa garanteze respectarea cerintelor esentiale, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. v) din Ordonanta privind serviciile postale;
    b) sa ofere serviciile in conditii identice utilizatorilor care se afla in conditii comparabile;
    c) serviciile sa fie disponibile in mod nediscriminatoriu;
    d) sa ofere serviciile in mod neintrerupt, cu exceptia cazurilor de forta majora;
    e) sa asigure evolutia continua a serviciilor, in functie de cerintele tehnice, economice si sociale, precum si adaptarea acestora la cerintele utilizatorilor.
    (2) CNPR are obligatia de a lua toate masurile pentru asigurarea securitatii postale, in special in ceea ce priveste:
    a) securitatea retelei postale;
    b) securitatea instalatiilor postale;
    c) securitatea personalului;
    d) securitatea si integritatea trimiterilor postale.
    Art. 8
    CNPR are obligatia de a accepta si de a livra la destinatari trimiterile postale generate de catre expeditori cu respectarea prevederilor legale, chiar daca acestea nu poarta inscriptionat codul postal.
    Art. 9
    (1) CNPR are obligatia de a livra la locuinta sau la sediul destinatarului ori la punctele de contact, in conditiile art. 6 alin. (3), toate trimiterile postale care au o greutate cel mult egala cu 500 g.
    (2) Livrarea trimiterii postale la destinatar se efectueaza in unul dintre urmatoarele moduri:
    a) la orice recipient in care destinatarul este de acord sa ii fie depuse trimiterile postale care ii sunt adresate;
    b) catre persoana considerata autorizata sa primeasca trimiterea postala;
    c) la oficiul postal, dupa transmiterea prealabila a unui aviz destinatarului, care sa anunte sosirea trimiterii postale cu o greutate mai mare de 500 g sau a trimiterilor postale inregistrate.
    Art. 10
    CNPR are obligatia de a lua toate masurile pentru a asigura confidentialitatea operatiunilor desfasurate la punctele de acces deservite de personal.
    Art. 11
    (1) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei decizii, CNPR stabileste si supune spre aprobare ANRC regulile aplicabile serviciilor postale prevazute la art. 1 alin. (2), cu respectarea regulilor minime obligatorii prevazute la art. 8 - 10, precum si contractul-cadru de furnizare a acestor servicii.
    (2) In cazul in care apreciaza ca regulile propuse sau contractul-cadru sunt nesatisfacatoare din punct de vedere tehnic ori al protectiei utilizatorilor sau contravin prevederilor legale, acordurilor internationale la care Romania este parte ori regulilor minime obligatorii prevazute la art. 8 - 10, ANRC poate solicita modificarea corespunzatoare a acestor reguli sau a contractului-cadru, CNPR fiind obligata sa opereze modificarile cerute.
    (3) Orice modificare a regulilor aplicabile serviciilor postale prevazute la art. 1 alin. (2) sau a clauzelor contractului-cadru de furnizare a acestor servicii se supune spre aprobare ANRC, dispozitiile alin. (2) fiind aplicabile in mod corespunzator.
    Art. 12
    (1) CNPR are obligatia de a asigura urmatoarele norme de distribuire a trimiterilor interne de corespondenta din cea mai rapida categorie standard, ce fac obiectul serviciilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a):
    a) pana la sfarsitul anului 2004: Z+1 pentru 70% din totalul trimiterilor postale si Z+2 pentru 80% din totalul trimiterilor postale;
    b) pana la sfarsitul anului 2005: Z+1 pentru 77% din totalul trimiterilor postale si Z+2 pentru 90% din totalul trimiterilor postale;
    c) pana la sfarsitul anului 2006: Z+1 pentru 85% din totalul trimiterilor postale si Z+2 pentru 97% din totalul trimiterilor postale.
    (2) CNPR are obligatia de a asigura urmatoarele norme de distribuire a trimiterilor intraeuropene de corespondenta din cea mai rapida categorie standard ce fac obiectul serviciilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a):
    a) pana la sfarsitul anului 2004: Z+3 pentru 75% din totalul trimiterilor postale si Z+5 pentru 85% din totalul trimiterilor postale;
    b) pana la sfarsitul anului 2005: Z+3 pentru 80% din totalul trimiterilor postale si Z+5 pentru 90% din totalul trimiterilor postale;
    c) pana la sfarsitul anului 2006: Z+3 pentru 85% din totalul trimiterilor postale si Z+5 pentru 97% din totalul trimiterilor postale.
    (3) Norma de distribuire prevazuta la alin. (2) va fi asigurata pentru traficul postal cu fiecare stat.
    (4) In vederea asigurarii indeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2), pana la data de 1 septembrie 2004 CNPR este obligata sa indice pe fiecare cutie postala si la fiecare alt punct de acces zilele si orele la care se realizeaza colectarea.
    Art. 13
    (1) Respectarea de catre CNPR a standardelor de calitate impuse va face anual obiectul unei evaluari de catre un organism independent, in conditiile si conform procedurii stabilite prin decizie a presedintelui ANRC.
    (2) Raportul rezultat in urma evaluarii prevazute la alin. (1) se publica anual pe cheltuiala CNPR pe pagina de Internet a acesteia, precum si, integral sau in extras, in doua cotidiane nationale de mare tiraj, in termen de 10 zile de la aprobarea sa.
    (3) O data cu publicarea raportului prevazut la alin. (2), CNPR va publica pe pagina sa de Internet informatii privind statistica reclamatiilor primite, detaliate in functie de serviciul postal la care se refera, de obiectul reclamatiilor, precum si de modul in care acestea au fost solutionate.
    Art. 14
    (1) CNPR are obligatia de a asigura un program cu publicul de 8 ore zilnic la fiecare punct de acces deservit de personal.
    (2) CNPR va prezenta ANRC spre aprobare, o data cu propunerea prevazuta la art. 6 alin. (4), lista punctelor de acces deservite de personal pentru care considera ca traficul postal nu justifica un program cu publicul de 8 ore zilnic.
    (3) ANRC va stabili lista punctelor de acces deservite de personal si programul redus, dar nu mai putin de 2 ore zilnic, pe care CNPR este obligat sa il asigure la acestea.
    (4) CNPR va lua toate masurile in vederea eliminarii complete, la data de 31 decembrie 2006, a programelor reduse. CNPR va raporta ANRC anual, pana la data de 31 ianuarie a anului urmator, masurile luate in acest sens.
    Art. 15
    (1) CNPR are obligatia de a lua toate masurile in vederea amplasarii treptate, pana la data de 31 decembrie 2005, a cel putin unei cutii postale sau a unui alt punct de acces permanent, precum si a cel putin unui punct de contact propriu in fiecare localitate de pe teritoriul Romaniei.
    (2) CNPR are obligatia de a mari treptat numarul de cutii postale amplasate, astfel incat la data de 31 decembrie 2006 sa existe:
    a) minimum o cutie postala la 3.000 de locuitori in mediul rural;
    b) minimum o cutie postala la 5.000 de locuitori in mediul urban; si
    c) minimum o cutie postala la 10.000 de locuitori in municipiul Bucuresti.
    (3) CNPR are obligatia de a asigura gradual o densitate optima a punctelor de acces in care se pot prezenta trimiteri de corespondenta neinregistrata, astfel incat la data de 31 decembrie 2006 aceasta sa permita ca:
    a) in mediul urban, 95% dintre potentialii utilizatori ai serviciilor postale sa se afle la o distanta de cel mult 2 km de punctul de acces; si
    b) in mediul rural, 95% dintre potentialii utilizatori ai serviciilor postale sa se afle la o distanta de cel mult 5 km de punctul de acces.
    (4) CNPR are obligatia de a asigura gradual o densitate optima a punctelor de acces deservite de personal in care se pot prezenta colete postale si trimiteri postale inregistrate, astfel incat la data de 31 decembrie 2006 aceasta sa permita ca:
    a) in mediul urban, 95% dintre potentialii utilizatori ai serviciilor postale sa se afle la o distanta de cel mult 5 km de punctul de acces; si
    b) in mediul rural, 95% dintre potentialii utilizatori ai serviciilor postale sa se afle la o distanta de cel mult 20 km de punctul de acces.
    Art. 16
    (1) CNPR are obligatia de a asigura accesul utilizatorilor la reteaua postala publica pe care o opereaza, in conditii de transparenta, obiectivitate si nediscriminare.
    (2) CNPR are obligatia sa ia toate masurile de amenajare a cladirilor in care desfasoara activitati care au program cu publicul, astfel incat sa permita accesul neingradit al persoanelor cu handicap.
    Art. 17
    (1) Tarifele practicate de CNPR pentru prestarea serviciilor postale prevazute la art. 1 alin. (2) trebuie sa fie accesibile, transparente, nediscriminatorii si fundamentate pe costuri.
    (2) Tarifele practicate de CNPR pentru prestarea fiecaruia dintre serviciile postale prevazute la art. 1 alin. (2) vor fi uniforme pe intreg teritoriul Romaniei.
    (3) Modificarea tarifelor prevazute la alin. (1) poate fi realizata la propunerea CNPR, cu aprobarea ANRC.
    (4) Tarifele stabilite conform prevederilor alin. (3) vor fi aduse la cunostinta publicului prin afisare la toate punctele de acces deservite de personal ale CNPR, prin publicarea pe pagina de Internet a CNPR, precum si in doua cotidiane nationale de mare tiraj.
    (5) Tarifele stabilite conform prevederilor alin. (3) pot fi percepute de CNPR numai dupa 30 de zile de la aducerea acestora la cunostinta publicului in conditiile alin. (4).
    Art. 18
    (1) CNPR poate acorda facilitati tarifare fundamentate pe costuri in cazul unui volum mare de trimiteri de la acelasi expeditor, care fac obiectul serviciilor postale prevazute la art. 1 alin. (2), numai pe baza unui contract scris incheiat cu expeditorul.
    (2) CNPR va publica pe pagina sa de Internet si va afisa la punctele de acces deservite de personal informatii referitoare la facilitatile tarifare, in ceea ce priveste serviciul postal pentru care se acorda, tariful preferential, numarul si tipul trimiterilor postale pentru care se acorda, modul de prezentare a trimiterilor si aria in care urmeaza sa fie efectuata livrarea la destinatari, precum si orice alte aspecte relevante pentru acordarea facilitatilor.
    (3) CNPR are obligatia de a aplica principiile transparentei si nediscriminarii atat cu privire la tarife, cat si cu privire la conditiile asociate acestora.
    Art. 19
    (1) CNPR are obligatia de a respecta la incheierea acordurilor privind cheltuielile terminale corespunzatoare trimiterilor postale internationale care fac obiectul serviciilor prevazute la art. 1 alin. (2), expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia, urmatoarele principii:
    a) cheltuielile terminale sa fie fixate in functie de costurile prelucrarii si livrarii trimiterilor postale internationale;
    b) nivelul tarifelor sa fie corespunzator calitatii prestarii serviciilor in cauza;
    c) cheltuielile terminale sa fie stabilite cu respectarea principiilor transparentei si nediscriminarii.
    (2) In cazul in care nu are incheiate asemenea acorduri, CNPR are obligatia de a aplica prevederile acordurilor internationale in domeniu, la care Romania este parte.
    Art. 20
    (1) CNPR are obligatia sa implementeze si sa dezvolte un sistem de evidenta interna a costurilor suficient de detaliat, astfel incat sa fie capabil sa identifice costul furnizarii individuale a serviciilor postale incluse in sfera serviciului universal.
    (2) Pe baza sistemului prevazut la alin. (1), CNPR are obligatia de a realiza, in cadrul contabilitatii interne de gestiune, separarea activitatilor din afara sferei serviciului universal de cele aflate in sfera serviciului universal, precum si separarea serviciilor rezervate de cele nerezervate.
    (3) La implementarea sistemului de evidenta contabila separata si la elaborarea evidentelor contabile pe baza acestui sistem vor fi respectate urmatoarele principii:
    a) principiul cauzalitatii, conform caruia veniturile si costurile, activele si datoriile vor fi alocate pe componente de cost, servicii si segmente de afaceri (categorii de servicii), in functie de activitatile sau serviciile care genereaza respectivele venituri ori costuri, achizitia activelor sau aparitia datoriilor;
    b) principiul obiectivitatii, conform caruia alocarea costurilor pe servicii si segmente de afaceri (categorii de servicii) va fi obiectiva si nu va urmari obtinerea de beneficii pentru CNPR sau pentru un tert, pentru un produs ori serviciu sau pentru o categorie de produse ori servicii;
    c) principiul consistentei tratamentului contabil, conform caruia, in masura in care apar modificari ale principiilor contabile, ale metodologiei de alocare a costurilor sau ale politicilor contabile, de natura sa genereze un efect semnificativ asupra informatiilor raportate in evidentele contabile curente elaborate pe baza sistemului de evidenta contabila separata, evidentele contabile ale anului precedent vor fi retratate in conformitate cu modificarile respective. Efectul modificarilor mentionate asupra informatiilor raportate in evidentele contabile este considerat a fi semnificativ daca omisiunea prezentarii sau prezentarea eronata a acestor modificari ar putea sa influenteze deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza evidentelor contabile elaborate pe baza sistemului de evidenta contabila separata;
    d) principiul transparentei, conform caruia principiile, politicile contabile si metodologia de alocare a costurilor vor permite o intelegere clara a acestora si a efectelor acestor principii, politici si metodologii asupra evidentelor contabile separate.
    Art. 21
    (1) In scopul implementarii sistemului de evidenta contabila separata prevazut la art. 20 alin. (1), CNPR are obligatia de a prezenta ANRC, pana la data de 31 octombrie 2004, o metodologie care sa descrie in detaliu principiile, ipotezele si metodele folosite in dezvoltarea sistemului de evidenta contabila separata si elaborarea evidentelor contabile pe baza acestui sistem, metodologie ce va respecta principiile mai sus mentionate.
    (2) In cazul in care constata ca metodologia prevazuta la alin. (1) incalca prevederile legale sau principiile enuntate la art. 20 alin. (3), ANRC poate impune modificarea acesteia.
    (3) CNPR are obligatia de a furniza evidentele contabile pe baza sistemului de evidenta contabila separata prevazut la art. 20 alin. (1) pana la data de 30 noiembrie a fiecarui an pentru anul anterior. Primele evidente contabile vor fi realizate pana la data de 30 noiembrie 2005 pentru anul 2004.
    (4) Intocmirea evidentelor contabile separate de catre CNPR, in conformitate cu prevederile legale si cu metodologia prevazuta la alin. (1), va face anual obiectul evaluarii de catre un organism independent, in conditiile si conform procedurii stabilite prin decizie a presedintelui ANRC.
    Art. 22
    (1) CNPR are obligatia sa puna la dispozitie utilizatorilor, in mod regulat, informatii precise, detaliate si actualizate cu privire la caracteristicile serviciilor postale prevazute la art. 1 alin. (2), in special informatii referitoare la conditiile generale de acces la aceste servicii, precum si la tarifele si nivelul standardelor de calitate ale acestor servicii.
    (2) CNPR are obligatia de a aduce la cunostinta publicului numarul de colectari, respectiv de livrari, determinat in conditiile art. 6, pe care are obligatia sa il efectueze de la fiecare punct de acces, respectiv la fiecare punct de contact.
    (3) CNPR va publica informatiile prevazute la alin. (1) si (2), precum si clauzele contractului-cadru prevazut la art. 11 alin. (1) pe pagina sa de Internet si le va pune la dispozitie publicului la toate punctele de acces deservite de personal, prin afisare sau prin alte mijloace.
    (4) Orice modificare a informatiilor prevazute la alin. (1) si (2) ori a clauzelor contractului-cadru va fi adusa la cunostinta publicului, in modalitatile prevazute la alin. (3) anterior aplicarii acesteia.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 23
    (1) Conditiile de asigurare a serviciului universal stabilite prin prezenta decizie pot fi modificate din initiativa CNPR, in conditiile prevazute la art. 11 din Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 1.351/EN/2003 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale.
    (2) ANRC va putea modifica prevederile prezentei decizii in cazul in care s-au schimbat in mod substantial circumstantele care au stat la baza emiterii acesteia.
    Art. 24
    Calitatea de furnizor de serviciu universal a CNPR inceteaza in cazurile prevazute la art. 13 din Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 1.351/EN/2003.
    Art. 25
    Pe langa drepturile si obligatiile prevazute de prezenta decizie, CNPR are drepturile si obligatiile rezultate din calitatea sa de furnizor de serviciu universal, prevazute de Conventia Uniunii Postale Universale, de regulamentele sale de aplicare, precum si de alte acorduri internationale la care Romania este parte.
    Art. 26
    Pct. 3.5.2 din anexa nr. 1 "Regimul de autorizare generala pentru furnizarea serviciilor postale", la Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 118/2003 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 1 aprilie 2003, se abroga.
    Art. 27
    Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii, cu exceptia prevederilor art. 5 si 26, care intra in vigoare la 30 de zile de la aceasta data.

                     Presedintele Autoritatii Nationale
                       de Reglementare in Comunicatii,
                               Ion SmeeianuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 88/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 88 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu