Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1351/EN din 27 noiembrie 2003

privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 885 din 12 decembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, precum si ale art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002,
    avand in vedere Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 225/2003 pentru aprobarea Documentului de politica si strategie privind implementarea serviciului universal in sectorul serviciilor postale,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii emite prezenta decizie.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta decizie stabileste conditiile si procedura de desemnare a unui furnizor de servicii postale ca furnizor de serviciu universal, astfel cum acesta este definit in Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, denumita in continuare Ordonanta privind serviciile postale.
    Art. 2
    Poate fi desemnat ca furnizor de serviciu universal numai un furnizor de servicii postale incluse in sfera serviciului universal care asigura indeplinirea conditiilor prevazute in Ordonanta privind serviciile postale pentru prestarea serviciilor postale din sfera serviciului universal.
    Art. 3
    (1) Desemnarea unui furnizor de servicii postale ca furnizor de serviciu universal se realizeaza de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, la cerere sau din oficiu, in conditiile prevazute de Ordonanta privind serviciile postale si de prezenta decizie.
    (2) In aplicarea prevederilor prezentei decizii, ANRC va urmari atingerea obiectivelor prevazute la art. 49 alin. (1) din Ordonanta privind serviciile postale si va actiona in vederea limitarii posibilelor efecte negative determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal asupra concurentei, precum si a asigurarii protectiei intereselor utilizatorilor, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 225/2003 pentru aprobarea Documentului de politica si strategie privind implementarea serviciului universal in sectorul serviciilor postale.

    CAP. 2
    Desemnarea la cerere

    Art. 4
    (1) Orice furnizor de servicii postale incluse in sfera serviciului universal, care intentioneaza sa fie desemnat ca furnizor de serviciu universal, va transmite ANRC, la sediul central sau la oficiul teritorial in a carui raza isi are sediul, o cerere cu privire la aceasta intentie, avand formatul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    (2) Termenul in care furnizorii de servicii postale pot transmite cererea prevazuta la alin. (1) este de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei decizii.
    (3) Cererea se depune impreuna cu celelalte documente necesare, personal de catre reprezentantul solicitantului, sub luare de semnatura, sau prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire.
    Art. 5
    (1) Cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal va cuprinde urmatoarele informatii:
    a) datele de identificare a solicitantului;
    b) serviciile incluse in sfera serviciului universal pentru care se solicita desemnarea;
    c) localitatile pentru care se solicita desemnarea;
    d) data propusa pentru inceperea activitatii in calitate de furnizor de serviciu universal si perioada pentru care se solicita desemnarea.
    (2) Cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului privind inexistenta unei proceduri de dizolvare voluntara, judiciara ori ca urmare a aplicarii procedurii reorganizarii judiciare sau a falimentului;
    b) certificate privind achitarea obligatiilor de plata catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetele fondurilor speciale si a oricaror alte obligatii bugetare;
    c) situatiile financiare anuale pentru ultimii 3 ani sau pentru toata perioada scursa de la infiintare, in cazul in care aceasta este mai mica de 3 ani, depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice;
    d) o descriere detaliata a mijloacelor prin care solicitantul garanteaza respectarea cerintelor esentiale privind furnizarea serviciilor postale din sfera serviciului universal pentru care solicita desemnarea;
    e) cerintele de calitate a caror indeplinire este garantata de solicitant, precum si o descriere a tehnologiilor folosite si a masurilor necesare pentru indeplinirea acestor cerinte;
    f) justificarea eventualelor pierderi determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, precum si masurile propuse de solicitant in vederea acoperirii acestora;
    g) o lista cu amplasamentul tuturor punctelor de acces in reteaua postala proprie pe care solicitantul garanteaza ca le va utiliza in vederea furnizarii serviciilor postale din sfera serviciului universal pentru care solicita desemnarea.
    Art. 6
    (1) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei decizii, presedintele ANRC va stabili, prin decizie, o comisie de evaluare a cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal.
    (2) Comisia de evaluare prevazuta la alin. (1) va fi formata din specialisti in domeniile economic, tehnic si juridic si va avea ca atributii:
    a) verificarea indeplinirii conditiilor de forma ale cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal, prevazute la art. 5 alin. (1) si (2);
    b) verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate si a criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si economico-financiara a solicitantilor, asa cum acestea sunt prevazute la art. 7 - 10 din Ordonanta privind serviciile postale;
    c) redactarea proiectului deciziei de desemnare a furnizorului de serviciu universal sau de respingere a cererii de desemnare ca furnizor de serviciu universal.
    (3) Comisia de evaluare poate cere solicitantilor orice documente, informatii suplimentare sau clarificari, necesare pentru solutionarea cererilor, indicand si termenul in care acestea trebuie depuse.
    Art. 7
    In analiza cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal, comisia de evaluare va lua in considerare urmatoarele:
    a) gradul de acoperire a teritoriului national garantat de solicitanti, inclusiv densitatea punctelor de acces in retelele postale publice;
    b) experienta anterioara in furnizarea serviciilor incluse in sfera serviciului universal sau a altor servicii postale;
    c) datele prezentate privind cifra de afaceri, profitul realizat, situatia patrimoniului si numarul de salariati;
    d) capacitatea de a asigura un nivel uniform al tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal pe intreg teritoriul tarii;
    e) alte date relevante prezentate de solicitanti.
    Art. 8
    (1) Termenul de solutionare a cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal este de 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei decizii.
    (2) ANRC va supune proiectul deciziei de desemnare a furnizorului de serviciu universal sau de respingere a cererii de desemnare ca furnizor de serviciu universal, dupa caz, procedurii de consultare prevazute la art. 50 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, astfel incat termenul prevazut la alin. (1) sa fie respectat.
    (3) In cazul in care, potrivit dispozitiilor art. 6 alin. (3), unui solicitant ii sunt cerute documente, informatii suplimentare sau clarificari, termenul prevazut la alin. (1) se suspenda pana la primirea acestora sau pana la expirarea termenului de depunere stabilit de comisia de evaluare.

    CAP. 3
    Desemnarea din oficiu

    Art. 9
    (1) ANRC va putea desemna din oficiu un furnizor de servicii postale din sfera serviciului universal ca furnizor de serviciu universal in urmatoarele cazuri:
    a) daca nici o persoana nu a depus cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal in termenul prevazut la art. 4 alin. (2);
    b) daca nici una dintre persoanele care au depus cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal in termenul prevazut la art. 4 alin. (2) nu a fost desemnata furnizor de serviciu universal dupa parcurgerea procedurii prevazute in cap. II;
    c) daca dupa parcurgerea procedurii prevazute la cap. II nu au fost desemnati furnizori de serviciu universal pentru toate serviciile incluse in sfera serviciului universal sau pentru intreg teritoriul tarii.
    (2) Desemnarea din oficiu se realizeaza prin decizie a presedintelui ANRC, care se elaboreaza pe baza propunerilor comisiei de evaluare prevazute la art. 6 si se supune procedurii de consultare prevazute la art. 50 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002.
    (3) Propunerile comisiei de evaluare vor contine persoana propusa a fi desemnata ca furnizor de serviciu universal, motivele pentru care este necesara desemnarea din oficiu, precum si celelalte date ce urmeaza a fi incluse in decizia de desemnare.

    CAP. 4
    Decizia de desemnare ca furnizor de serviciu universal

    Art. 10
    (1) Decizia de desemnare ca furnizor de serviciu universal confera furnizorului de serviciu universal drepturi si obligatii specifice, suplimentare fata de cele conferite prin licenta individuala.
    (2) Decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal va contine, dupa caz, urmatoarele:
    a) serviciile pentru care a fost desemnat furnizorul de serviciu universal;
    b) perioada pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal, aceasta neputand depasi data de expirare a licentei individuale de care beneficiaza furnizorul de serviciu universal;
    c) dreptul de prioritate la inchirierea spatiilor necesare in vederea desfasurarii activitatii de transport al trimiterilor postale si mandatelor postale;
    d) dreptul de prioritate la efectuarea transportului trimiterilor postale si mandatelor postale de catre societatile comerciale, societatile nationale, companiile nationale si regiile autonome cu obiect de activitate in domeniul transporturilor publice rutiere, feroviare, maritime, fluviale si aeriene, precum si dreptul de acces cu prioritate in mijloacele de transport aflate in proprietatea sau in administrarea acestora;
    e) dreptul de acces cu prioritate la punctele de frontiera si la organele vamale;
    f) dreptul de a instala, intretine, inlocui si de a muta, cu titlu gratuit, cutii postale pe imobilele aflate in proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;
    g) dreptul de a actiona in relatiile internationale in calitate de furnizor de serviciu universal si de a incheia acorduri operationale in aceasta calitate, precum si de a utiliza formularele internationale specifice, prevazute in acordurile internationale la care Romania este parte;
    h) dreptul de a emite timbre si efecte postale;
    i) drepturile de care beneficiaza furnizorul de serviciu universal pentru a-si acoperi pierderile determinate de furnizarea serviciilor pentru care a fost desemnat, sub forma de mecanism de compensare sau drepturi rezervate;
    j) obligatia de a asigura cel putin o colectare de la fiecare punct de acces si cel putin o livrare la locuinta fiecarei persoane fizice si la sediul fiecarei persoane juridice, in fiecare zi lucratoare, dar nu mai putin de 5 zile pe saptamana, cu exceptia cazurilor sau conditiilor geografice considerate exceptionale de ANRC, in fiecare localitate in care presteaza serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligatia sa le furnizeze;
    k) obligatiile de respectare a cerintelor esentiale, de nediscriminare, de furnizare in mod neintrerupt a serviciilor pentru care a fost desemnat si de dezvoltare;
    l) obligatia de publicare a informatiilor privind caracteristicile serviciilor pentru care a fost desemnat;
    m) obligatia de a asigura accesul la retea al utilizatorilor in conditii de transparenta, obiectivitate si nediscriminare, precum si obligatia de a asigura accesul la retea al altor furnizori de servicii postale;
    n) obligatia de a supune aprobarii ANRC tarifele practicate pentru serviciile pentru care a fost desemnat, precum si de a le publica;
    o) obligatii privind tinerea evidentei contabile separate;
    p) obligatii privind regulile aplicabile serviciilor postale pentru care a fost desemnat;
    q) standardele de calitate pe care furnizorul de serviciu universal este obligat sa le respecte;
    r) obligatii privind supunerea spre aprobare de catre ANRC a contractului-cadru, in temeiul caruia se desfasoara relatiile furnizorului de serviciu universal cu utilizatorii;
    s) obligatii privind supunerea spre aprobare de catre ANRC a codului postal;
    t) alte drepturi si obligatii relevante in ceea ce priveste furnizarea serviciilor postale pentru care a fost desemnat.

    CAP. 5
    Dispozitii speciale

    Art. 11
    (1) Furnizorul de serviciu universal desemnat in conditiile si potrivit procedurii reglementate de prezenta decizie va putea depune la ANRC o cerere privind modificarea unora dintre conditiile stabilite prin decizia de desemnare dupa trecerea unui an de la data la care a inceput activitatea in calitate de furnizor de serviciu universal.
    (2) In situatii exceptionale cererea se va putea depune si inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (1).
    (3) Cererea va contine motivele pentru care furnizorul de serviciu universal solicita modificarea conditiilor prevazute in decizia de desemnare si va fi insotita de documentele justificative.
    (4) In termen de 10 zile de la primirea unei astfel de cereri, presedintele ANRC va desemna, prin decizie, o comisie de evaluare, avand componenta prevazuta la art. 6 alin. (2).
    (5) Cererea se va solutiona prin decizie a presedintelui ANRC in termen de 60 de zile de la inregistrare.
    (6) Dispozitiile art. 6 alin. (3) si ale art. 8 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 12
    Calitatea de furnizor de serviciu universal poate fi retrasa, prin decizie a presedintelui ANRC, in cazul in care furnizorul de serviciu universal se face vinovat de nerespectarea, in mod grav si repetat, a obligatiilor, conditiilor, standardelor, regulilor, procedurilor si termenelor prevazute prin decizia de desemnare.
    Art. 13
    (1) Calitatea de furnizor de serviciu universal inceteaza in urmatoarele cazuri:
    a) ca urmare a incetarii existentei furnizorului de serviciu universal;
    b) ca urmare a declansarii impotriva furnizorului de serviciu universal a procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului, in conditiile Legii nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) la expirarea perioadei pentru care a fost desemnat;
    d) ca urmare a retragerii acestei calitati de catre ANRC in conditiile prevazute la art. 12.
    (2) In termen de 15 zile de la data incetarii calitatii de furnizor de serviciu universal, ANRC va face publica prin intermediul paginii sale de Internet si prin publicare in cel putin un cotidian de mare tiraj data de la care incepe sa curga un nou termen de 30 de zile in care furnizorii de servicii postale din sfera serviciului universal pot transmite cererea prevazuta la art. 4 alin. (1), in scopul desemnarii unui alt furnizor de serviciu universal pentru serviciile si zonele in cauza. In aceasta situatie, conditiile de desemnare si etapele procedurii de desemnare prevazute de prezenta decizie se aplica in mod corespunzator.
    Art. 14
    Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Presedintele Autoritatii Nationale
                       de Reglementare in Comunicatii,
                                Ion Smeeianu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                   CERERE
                de desemnare ca furnizor de serviciu universal

    A. Date necesare identificarii solicitantului si comunicarii eficiente cu acesta:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea solicitantului:                                                    |
|                                                                              |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________________________________|
| Sediul solicitantului:                                                       |
|                                                                              |
| Strada:                                             Nr.         Bl.          |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _        |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|_|_|       |
|                                                                              |
| Sc.           Ap.                                                            |
| ____ ____     _ _ _                                                          |
||____|____|   |_|_|_|                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| Localitatea:                                                  Cod postal:    |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _    |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|   |
|______________________________________________________________________________|
| Judet/Sector:                    Telefon:               Fax:                 |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________________________________|
| E-mail:                                                                      |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                  |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                 |
|                                                                              |
| Pagina de Internet:                                                          |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                      |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                     |
|______________________________________________________________________________|
| Solicitantul este inregistrat in registrul comertului:                       |
|                                                                              |
| Judetul/Municipiul:               Numarul:              Din:                 |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _      |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|     |
|                                                                              |
| Cod fiscal:             Cod unic de inregistrare:                            |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _              |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|             |
|______________________________________________________________________________|
| Persoana de contact:                                                         |
|                                                                              |
| Nume:                                                                        |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                  |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                 |
|                                                                              |
| Prenume:                                CNP:                                 |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _            |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|           |
|                                                                              |
| Strada:                                             Nr.         Bl.          |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _        |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|_|_|       |
|                                                                              |
| Sc.           Ap.                                                            |
| ____ ____     _ _ _                                                          |
||____|____|   |_|_|_|                                                         |
|                                                                              |
| Localitatea:                                                  Cod postal:    |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _    |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|   |
|                                                                              |
| Judet/Sector:                    Telefon:               Fax:                 |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|                                                                              |
| E-mail:                                                                      |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                              |
||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                             |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    B. Descrierea serviciilor postale pe care solicitantul intentioneaza sa le furnizeze in calitate de furnizor de serviciu universal:
     _
    |_| B.1. Colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale interne si internationale, in greutate de pana la 2 kg;
     _
    |_| B.2. Colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne si internationale, in greutate de pana la 10 kg;
     _
    |_| B.3. Distribuirea coletelor postale in greutate de pana la 20 kg, expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia;
     _
    |_| B.4. Serviciul de trimitere recomandata, indiferent daca trimiterea este interna sau internationala;
     _
    |_| B.5. Serviciul de trimitere cu valoare declarata, indiferent daca trimiterea este interna sau internationala.

    C. Data de la care se intentioneaza inceperea activitatii ca furnizor de serviciu universal si perioada pentru care se solicita desemnarea:    D. Localitatile pentru care se solicita desemnarea (in cazul in care spatiul nu este suficient se va prezenta o anexa la cererea de desemnare):    E. La prezenta cerere de desemnare sunt anexate urmatoarele documente:
     _
    |_| certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului privind inexistenta unei proceduri de dizolvare voluntara, judiciara sau ca urmare a aplicarii procedurii reorganizarii judiciare sau a falimentului;
     _
    |_| certificatele privind achitarea obligatiilor de plata catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetele fondurilor speciale si a oricaror alte obligatii bugetare;
     _
    |_| situatiile financiare anuale pentru ultimii 3 ani sau pentru toata perioada scursa de la infiintare, in cazul in care aceasta este mai mica de 3 ani, depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice;
     _
    |_| descrierea detaliata a mijloacelor prin care solicitantul garanteaza respectarea cerintelor esentiale privind furnizarea serviciilor postale din sfera serviciului universal pentru care solicita desemnarea;
     _
    |_| cerintele de calitate a caror indeplinire este garantata de solicitant, precum si o descriere a tehnologiilor folosite si a masurilor necesare pentru indeplinirea acestor cerinte;
     _
    |_| justificarea eventualelor pierderi determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, precum si masurile propuse de solicitant in vederea acoperirii acestora;
     _
    |_| lista cu amplasamentul tuturor punctelor de acces din reteaua postala proprie pe care solicitantul garanteaza ca le va utiliza in vederea furnizarii serviciilor postale din sfera serviciului universal pentru care solicita desemnarea.

    F. Subsemnatul, ........................, reprezentant al solicitantului, declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind infractiunea de fals in declaratii, ca toate datele si informatiile cuprinse in prezenta cerere si in documentele anexate sunt corecte si complete.


    Data completarii:

    Stampila solicitantului:

    Semnatura reprezentantului solicitantului:SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1351/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1351 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu