E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 811/EN din  2 octombrie 2003

privind organizarea activitatii de colectare a creantelor bugetare ale Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 826 din 21 noiembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, precum si ale art. 162 si 163 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicata, cu modificarile ulterioare,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii emite prezenta decizie.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta decizie are ca obiect reglementarea activitatii de colectare a creantelor bugetare ale Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, stabilirea drepturilor si obligatiilor persoanelor cu atributii in acest domeniu, precum si a formularelor necesare pentru realizarea acestor creante si a instructiunilor de utilizare a acestora.
    Art. 2
    Prezenta decizie cuprinde normele de aplicare, in domeniul colectarii creantelor bugetare ale ANRC, a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta privind colectarea creantelor bugetare, care se completeaza cu cele ale Codului de procedura civila si ale celorlalte acte normative in domeniu.

    CAP. 2
    Colectarea creantelor bugetare ale ANRC

    SECTIUNEA 1
    Creantele bugetare ale ANRC

    Art. 3
    (1) Constituie creante bugetare ale ANRC:
    a) tariful de monitorizare anual datorat de furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice in temeiul prevederilor art. 47 si 48 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, denumita in continuare Ordonanta-cadru;
    b) tariful de monitorizare anual datorat de furnizorii de servicii postale in temeiul prevederilor art. 51 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002;
    c) tariful de utilizare a resurselor de numerotatie, datorat de titularii licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie in temeiul dispozitiilor art. 19 alin. (2) din Ordonanta-cadru;
    d) cota de 25% din sumele reprezentand amenzi contraventionale, aplicate in temeiul dispozitiilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul telecomunicatiilor, ale art. 59 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, ale art. 18 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 527/2002, ale art. 55 alin. (2) din Ordonanta-cadru, precum si ale art. 31 alin. (2) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, coroborate cu cele ale art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare;
    e) amenzile administrative aplicate in temeiul dispozitiilor art. 60 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, ale art. 19 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 527/2002, precum si ale art. 56 alin. (1) din Ordonanta-cadru;
    f) dobanzi si penalitati de intarziere datorate ANRC in temeiul art. 12 - 16 din Ordonanta privind colectarea creantelor bugetare;
    g) alte venituri bugetare datorate ANRC in temeiul unor dispozitii legale.
    (2) Contributiile datorate de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice pentru compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal constituie, potrivit dispozitiilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 304/2003, creante bugetare, aplicandu-li-se prevederile Ordonantei privind colectarea creantelor bugetare si ale prezentei decizii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Modalitati de stingere a creantelor bugetare ale ANRC

    Art. 4
    Creantele bugetare ale ANRC se sting prin plata, compensare, executare silita, prescriptie, precum si prin alte modalitati prevazute de reglementarile legale in materia creantelor bugetare.

    & 2.1. Plata

    Art. 5
    (1) Plata obligatiilor bugetare catre ANRC se efectueaza de catre debitori distinct, pe fiecare tip de tarif, amenda ori alt venit bugetar, inclusiv dobanzi si penalitati de intarziere, in urmatoarea ordine:
    a) obligatii bugetare cu termene de plata in anul curent;
    b) obligatii bugetare datorate si neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent, in ordinea vechimii, pana la stingerea integrala a acestora;
    c) dobanzi si penalitati de intarziere aferente obligatiilor bugetare prevazute la lit. b);
    d) obligatii bugetare cu termene de plata viitoare.
    (2) Plata obligatiilor bugetare catre ANRC se face prin decontare bancara, mandat postal sau in numerar.
    Art. 6
    (1) In cazul in care plata se efectueaza in numerar, obligatia bugetara se considera platita la data inscrisa in chitanta fiscala eliberata de casieria ANRC.
    (2) Chitanta se intocmeste de catre organul de incasare in doua exemplare, din care un exemplar se inmaneaza debitorului, iar un exemplar ramane in carnet la emitent.
    (3) Dupa utilizarea completa carnetul se arhiveaza.
    Art. 7
    (1) In cazul in care plata se efectueaza prin decontare bancara sau prin mandat postal, obligatia bugetara se considera platita la data la care bancile debiteaza contul platitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, confirmate prin stampila si semnatura autorizata ale acestora.
    (2) In cazul in care unitatile bancare nu deconteaza sumele cuvenite bugetului ANRC, in termen de 48 de ore de la data debitarii contului debitorului, acesta nu este exonerat de obligatia de plata atat a sumelor respective, cat si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere la nivelul celor prevazute la art. 14 alin. (1), art. 16 si art. 17 alin. (1) din Ordonanta privind colectarea creantelor bugetare, urmand ca pentru recuperarea acestor sume sa se indrepte impotriva unitatii bancare respective.

    & 2.2. Compensarea

    Art. 8
    (1) Prin compensare se sting creantele bugetare ale ANRC cu creantele debitorului reprezentand sume de restituit de la bugetul ANRC, indiferent de natura lor, pana la concurenta celei mai mici sume, cand ambele parti dobandesc reciproc atat calitatea de creditor, cat si cea de debitor.
    (2) Compensarea se efectueaza dupa cum urmeaza:
    a) cu obligatii bugetare cu termene de plata in anul curent;
    b) cu obligatii bugetare reprezentand venituri bugetare datorate si neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent, in ordinea vechimii, pana la stingerea integrala a acestora;
    c) cu dobanzi si penalitati de intarziere aferente obligatiilor bugetare prevazute la lit. b);
    d) cu obligatii bugetare cu termene de plata viitoare, numai la cererea platitorului.
    (3) Compensarea obligatiilor bugetare datorate ANRC de catre debitori cu creantele acestora se face la cererea debitorilor sau din oficiu, de catre Serviciul financiar-contabil al ANRC.
    (4) Cererea de compensare depusa de catre debitor va cuprinde elementele de identificare a acestuia, suma si natura creantelor pentru care se solicita stingerea prin compensare si va fi insotita de copii ale documentelor din care sa rezulte ca suma ce urmeaza a fi compensata nu este datorata bugetului ANRC.
    (5) Cererea de compensare va fi solutionata numai daca este depusa inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a cere compensarea.
    Art. 9
    (1) Dupa primirea cererii de compensare, Serviciul financiar-contabil al ANRC va efectua verificarea acesteia, a documentelor anexate si a datelor existente in evidentele proprii. In cazul in care se va considera ca este nevoie de documente suplimentare, acestea vor fi solicitate in scris.
    (2) Persoana din cadrul Serviciului financiar-contabil al ANRC, insarcinata cu efectuarea compensarii, dupa primirea documentatiei complete inaintate de debitor si verificarea realitatii datelor din evidentele contabile, va face copii ale documentelor relevante si va intocmi un referat privind operatiunea de compensare, care va fi aprobat de directorul Directiei economice a ANRC.
    (3) Pe baza referatului aprobat Serviciul financiar-contabil al ANRC intocmeste o nota privind compensarea tarifelor, amenzilor sau a altor obligatii de plata catre bugetul ANRC, in formatul prevazut in anexa nr. I.1 la prezenta decizie.
    (4) Nota privind compensarea tarifelor, amenzilor sau a altor obligatii de plata catre bugetul ANRC se intocmeste intr-un exemplar si se arhiveaza de catre Serviciul financiar-contabil al ANRC.
    (5) Nota privind compensarea se avizeaza de catre directorul Directiei economice a ANRC si se aproba de catre presedintele ANRC.
    Art. 10
    Serviciul financiar-contabil al ANRC va inregistra fiecare operatiune de compensare in evidenta pe platitori si va intocmi un dosar complet al acestei operatiuni, care va cuprinde:
    a) cererea debitorului;
    b) documentatia care a stat la baza acesteia;
    c) copia fisei platitorului din evidenta pe platitori;
    d) referatul privind operatiunea de compensare;
    e) nota privind compensarea.
    Art. 11
    ANRC va instiinta debitorul despre compensare, in scris, in termen de 7 zile de la data efectuarii operatiunii, atat in cazul compensarii efectuate la cerere, cat si in cazul celei efectuate din oficiu.
    Art. 12
    Pentru compensarile efectuate la cerere, data stingerii obligatiei bugetare este data depunerii la ANRC a cererii de compensare, iar pentru compensarile efectuate din oficiu, data depunerii cererii de restituire.

    & 2.3. Executarea silita a creantelor bugetare ale ANRC

    2.3.1. Organele de executare ale ANRC si competenta acestora
    Art. 13
    (1) Creantele bugetare ale ANRC se executa prin organe de executare proprii, centrale si teritoriale.
    (2) Persoanele din cadrul organelor de executare ale ANRC, denumite in continuare executori bugetari ai ANRC, sunt abilitate sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita in vederea recuperarii sumelor de bani datorate ANRC de catre debitorii persoane fizice sau juridice, in temeiul dispozitiilor legale care reglementeaza activitatea ANRC.
    Art. 14
    (1) Organul central de executare al ANRC este Serviciul executari bugetare si contencios al ANRC, iar organele teritoriale de executare sunt oficiile teritoriale ale ANRC.
    (2) Lista salariatilor ANRC care vor indeplini atributii de executor bugetar se aproba prin decizie a presedintelui ANRC, la propunerea Directiei operative a ANRC si a Directiei juridice a ANRC.
    Art. 15
    Salariatul care indeplineste atributii de executor bugetar al ANRC exercita pe timpul desfasurarii activitatii de executare silita a creantelor bugetare ale ANRC o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat.
    Art. 16
    Actul indeplinit de executorul bugetar al ANRC, in limitele competentelor legale, purtand semnatura acestuia si stampila, precum si numarul de inregistrare si data, este act de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.
    Art. 17
    Activitatea executorilor bugetari ai ANRC se desfasoara in conditiile legii, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale ANRC, ale debitorilor si ale altor persoane interesate, fara nici o discriminare sau abuz.
    Art. 18
    (1) Procedura de executare silita este efectuata de oficiul teritorial al ANRC in a carui raza se gasesc bunurile urmaribile, coordonarea intregii executari revenind oficiului teritorial al ANRC in a carui raza isi are sediul sau domiciliul debitorul.
    (2) Organul de executare coordonator va sesiza in scris oficiul teritorial al ANRC in a carui raza se gasesc bunurile urmaribile, comunicandu-i titlul executoriu in copie certificata, situatia debitorului, contul in care se vor vira sumele incasate, precum si orice alte date utile pentru identificarea debitorului si a bunurilor ori veniturilor urmaribile.
    (3) Oficiul teritorial al ANRC in a carui raza se gasesc bunurile urmaribile va comunica in termen de 30 de zile organului de executare coordonator aplicarea masurilor de executare silita sau, dupa caz, motivele pentru care acestea nu pot fi aplicate, anexand documentele justificative.
    (4) In cazul executarii silite prin poprire, competenta apartine oficiului teritorial al ANRC in a carui raza isi are sediul sau domiciliul debitorul.
    (5) Atunci cand se constata ca exista pericolul evident de instrainare, substituire sau de sustragere de la executare silita a bunurilor si veniturilor urmaribile ale debitorului, organul de executare coordonator poate proceda la indisponibilizarea si executarea silita a acestora, indiferent de locul in care se gasesc bunurile.
    Art. 19
    In situatia in care oficiul teritorial al ANRC constata ca domiciliul sau sediul debitorului se afla in raza altui oficiu teritorial al ANRC, va trimite acestuia titlul executoriu impreuna cu dosarul executarii, instiintand, daca este cazul, oficiul teritorial al ANRC de la care s-a primit titlul executoriu.
    Art. 20
    (1) In cazul debitorilor solidari, procedura de executare silita este coordonata de oficiul teritorial al ANRC in a carui raza isi are domiciliul sau sediul debitorul despre care exista indicii ca detine mai multe venituri sau bunuri urmaribile.
    (2) Organul de executare coordonator inscrie in intregime debitul in evidentele sale si ia masuri de executare silita, comunicand intregul debit fiecarui oficiu teritorial al ANRC in a carui raza domiciliaza sau isi au sediul ceilalti codebitori.
    (3) Oficiile teritoriale ale ANRC sesizate, carora li s-a comunicat debitul, dupa inscrierea acestuia intr-o evidenta nominala, vor lua masuri de executare silita si vor comunica organului de executare coordonator sumele realizate in contul debitorului, in termen de 10 zile de la realizarea acestora.
    (4) Daca organul de executare coordonator, care tine evidenta intregului debit, constata ca acesta a fost realizat prin actele de executare silita facute de el insusi si de celelalte organe sesizate potrivit alin. (2), va cere in scris acestora din urma sa inceteze de indata executarea silita.
    Art. 21
    (1) Organul central de executare al ANRC are competenta generala, indiferent de raza teritoriala in care isi are sediul sau domiciliul debitorul ori se gasesc bunurile urmaribile.
    (2) Oficiul teritorial al ANRC in a carui raza isi are sediul sau domiciliul debitorul si oficiul teritorial al ANRC in a carui raza se gasesc bunurile urmaribile vor furniza la solicitarea Serviciului executari bugetare si contencios al ANRC toate informatiile necesare si sprijin efectiv in desfasurarea operatiunilor de executare silita.
    (3) Serviciul executari bugetare si contencios al ANRC poate prelua, pe baza de proces-verbal de predare-primire, orice dosar de executare silita, indiferent de stadiul de executare in care se afla.
    (4) Serviciul executari bugetare si contencios al ANRC poate preda oficiului teritorial al ANRC competent, pe baza de proces-verbal de predare-primire, orice dosar de executare silita, indiferent de stadiul de executare in care se afla.
    Art. 22
    In cazul in care executarea silita a fost pornita de mai multi creditori sau cand, pana la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare, au depus si alti creditori titlurile lor, oficiul teritorial al ANRC competent va informa imediat, in scris, Serviciul executari bugetare si contencios al ANRC, care va dispune in consecinta.
    Art. 23
    In cazul aparitiei unor dificultati in stabilirea oficiului teritorial competent, acesta va fi desemnat de catre Serviciul executari bugetare si contencios al ANRC.
    Art. 24
    In cazurile in care este necesara transmiterea dosarelor de executare intre organele de executare ale ANRC, se va intocmi un proces-verbal de predare-primire. Din momentul incheierii procesului-verbal, raspunderea pentru efectuarea actelor de executare silita apartine organului de executare al ANRC care a primit dosarul.
    Art. 25
    (1) Oficiile teritoriale ale ANRC vor transmite, trimestrial, catre Serviciul executari bugetare si contencios al ANRC, prin intermediul Directiei operative a ANRC, o informare asupra situatiei dosarelor de executare silita, care va cuprinde datele de identificare a debitorilor, sumele datorate, temeiul creantelor, actele de procedura indeplinite, sumele recuperate si alte mentiuni speciale, daca este cazul.
    (2) Informarile vor fi transmise in scris, avand forma tabelara si semnaturile executorilor bugetari ai ANRC din cadrul oficiilor teritoriale.
    (3) La solicitarea Serviciului executari bugetare si contencios al ANRC, oficiile teritoriale ale ANRC vor transmite informatii detaliate asupra anumitor dosare de executare silita.

    2.3.2. Activitatea de executare silita
    Art. 26
    (1) Executarea silita a creantelor bugetare ale ANRC se efectueaza in temeiul unui titlu executoriu emis conform prevederilor art. 47 din Ordonanta privind colectarea creantelor bugetare, in formatul prevazut in anexa nr. I.2 la prezenta decizie.
    (2) Titlul executoriu se intocmeste de catre Serviciul executari bugetare si contencios al ANRC, in doua exemplare, din care un exemplar se comunica debitorului, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul de executare.
    Art. 27
    Executorul bugetar al ANRC are obligatia sa desfasoare activitatea de executare silita pana la stingerea creantelor bugetare ale ANRC inscrise in titlul executoriu, inclusiv a dobanzilor, penalitatilor de intarziere ori a altor sume datorate potrivit legislatiei in vigoare, precum si a cheltuielilor de executare.
    Art. 28
    Executorul bugetar al ANRC are obligatia sa desfasoare activitatea de executare silita asupra tuturor veniturilor si bunurilor proprietate a debitorului, urmaribile potrivit legii, si sa le valorifice numai in masura necesara pentru realizarea creantelor bugetare ale ANRC si a cheltuielilor de executare.
    Art. 29
    (1) In cazul in care debitorii ANRC nu au achitat obligatiile bugetare datorate ori acestea nu au fost stinse in alt mod, potrivit dispozitiilor legale, organul de executare al ANRC le va transmite o instiintare de plata in formatul prevazut in anexa nr. I.3 la prezenta decizie.
    (2) Prin instiintarea de plata se notifica debitorilor sumele datorate, care trebuie platite in termen de 15 zile de la data comunicarii.
    (3) Instiintarea de plata se intocmeste de catre Serviciul executari bugetare si contencios al ANRC in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica debitorului, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul de executare.
    (4) Instiintarea de plata se aproba de catre presedintele ANRC si constituie act premergator executarii silite.
    Art. 30
    (1) In cazul neachitarii de catre debitori a obligatiilor bugetare, se va intocmi un proces-verbal privind calculul accesoriilor pentru neplata la termen a obligatiilor fata de bugetul ANRC din anul curent si/sau un proces-verbal privind calculul accesoriilor pentru neplata la termen a obligatiilor fata de bugetul ANRC din anii precedenti.
    (2) Procesele-verbale prevazute la alin. (1) se intocmesc de catre Serviciul financiar-contabil al ANRC, in formatul prevazut in anexa nr. I.4, respectiv nr. I.5 la prezenta decizie, in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica debitorului de catre organele de executare ale ANRC, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul de executare, in baza acestora urmand a se emite titlurile executorii.
    (3) In situatia in care prin titlul executoriu au fost prevazute dobanzi, penalitati de intarziere sau alte sume, iar cuantumul acestora nu a fost determinat, ele vor fi calculate printr-un proces-verbal privind calculul sumelor prevazute in titlul executoriu, avand formatul din anexa nr. I.6 la prezenta decizie, care constituie titlu executoriu.
    (4) Procesul-verbal prevazut la alin. (3) se intocmeste in doua exemplare de catre Serviciul executari bugetare si contencios al ANRC, dintre care un exemplar se comunica debitorului, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul de executare.
    (5) Procesele-verbale prevazute la alin. (1) se aproba de catre presedintele ANRC.
    Art. 31
    (1) In situatia in care persoanele cu atributii de control din cadrul ANRC constata in sarcina debitorilor diferente de obligatii bugetare, vor incheia un proces-verbal de constatare, avand formatul din anexa nr. I.7 la prezenta decizie, in baza caruia va fi emis titlul executoriu.
    (2) Procesul-verbal de constatare se incheie in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica debitorului, iar un exemplar se comunica organelor de executare ale ANRC in vederea arhivarii la dosarul de executare.
    (3) Procesul-verbal prevazut la alin. (1) constituie si instiintare de plata de la data semnarii lui de catre debitor ori de la data comunicarii, dupa caz.
    Art. 32
    (1) Presedintele ANRC poate dispune motivat, prin decizie privind luarea masurilor asiguratorii, avand formatul prevazut in anexa nr. I.8 la prezenta decizie, luarea de masuri asiguratorii, inaintea inceperii procedurii de executare silita, atunci cand exista pericolul ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda ori sa isi risipeasca averea/patrimoniul.
    (2) Decizia privind luarea masurilor asiguratorii va fi emisa pe baza procesului-verbal de constatare intocmit de persoanele cu atributii de control din cadrul ANRC, prin care se stabileste existenta situatiilor prevazute la alin. (1), in formatul din anexa nr. I.7 la prezenta decizie.
    (3) Decizia privind luarea masurilor asiguratorii se intocmeste in trei exemplare, dintre care un exemplar se arhiveaza la dosarul de control, celelalte exemplare comunicandu-se organului de executare al ANRC care, o data cu ducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii, va arhiva un exemplar in registrul de decizii al ANRC si va comunica celalalt exemplar debitorului.
    Art. 33
    (1) Pentru ducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii, organele de executare ale ANRC vor intocmi, dupa caz, adresa de infiintare a popririi asiguratorii, adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor din conturi bancare sau proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile ori proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile, in formatele prevazute in anexele nr. I.9, I.10, I.11, respectiv nr. I.12 la prezenta decizie.
    (2) Adresa de infiintare a popririi asiguratorii si adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti se intocmesc de catre Serviciul executari bugetare si contencios al ANRC in trei exemplare, dintre care un exemplar se comunica tertului poprit, un exemplar se comunica debitorului, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul de executare.
    (3) Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile se incheie de catre executorul bugetar al ANRC in trei sau patru exemplare, dintre care un exemplar se comunica debitorului, un exemplar se comunica custodelui, daca este cazul, un exemplar se comunica in vederea inscrierii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul de executare.
    (4) Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile se incheie de catre executorul bugetar al ANRC in trei sau patru exemplare, dintre care un exemplar se comunica debitorului, un exemplar se comunica administratorului-sechestru, daca este cazul, un exemplar se arhiveaza la dosarul de executare, iar un exemplar se comunica, in vederea inscrierii, biroului de carte funciara.
    Art. 34
    (1) In cazul incetarii motivelor pentru care au fost dispuse masurile asiguratorii, presedintele ANRC va dispune ridicarea acestora prin decizie privind ridicarea masurilor asiguratorii, in formatul prevazut in anexa nr. I.13 la prezenta decizie, iar organele de executare ale ANRC vor proceda la ridicarea lor.
    (2) Decizia privind ridicarea masurilor asiguratorii va fi emisa pe baza procesului-verbal de constatare intocmit in formatul din anexa nr. I.7 la prezenta decizie, de catre persoanele cu atributii de control din cadrul ANRC, prin care se stabileste incetarea situatiilor care au impus luarea acestor masuri.
    (3) Decizia privind ridicarea masurilor asiguratorii se intocmeste in mai multe exemplare, dintre care un exemplar se arhiveaza la dosarul de control, celelalte exemplare comunicandu-se organului de executare al ANRC care, o data cu ducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii, va arhiva un exemplar in registrul de decizii al ANRC si va comunica cate un exemplar debitorului si, dupa caz, tertului poprit, biroului de carte funciara sau Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare.
    (4) Daca nu au fost desfiintate in conditiile legii, masurile asiguratorii raman valabile si dupa data emiterii titlului executoriu, pe toata perioada aplicarii procedurii de executare silita, fara indeplinirea altor formalitati, urmand ca sumele indisponibilizate sa se vireze in contul indicat de organul de executare al ANRC, iar bunurile sechestrate sa fie valorificate, dupa caz.
    Art. 35
    (1) In cazul in care debitorul nu a achitat sumele datorate in termen de 15 zile de la data comunicarii instiintarii de plata, Serviciul executari bugetare si contencios al ANRC va emite o somatie prin care i se notifica debitorului faptul ca are obligatia ca in termen de 15 zile sa efectueze plata sumelor datorate sau sa faca dovada stingerii obligatiei bugetare catre ANRC, in conditiile stabilite de lege.
    (2) Somatia este obligatorie, indiferent de modalitatea de executare silita care va fi aplicata, si va fi realizata in formatul prevazut in anexa nr. I.14 la prezenta decizie.
    (3) Somatia se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica debitorului, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul de executare.
    (4) Somatia se comunica prin posta, prin executorii bugetari ai ANRC sau prin prezentarea celui somat si primirea acesteia sub semnatura.
    Art. 36
    In cazul comunicarii somatiei prin posta, aceasta va fi trimisa la domiciliul sau la sediul debitorului, dupa caz, prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire.
    Art. 37
    (1) In cazul comunicarii somatiei prin executorii bugetari ai ANRC, inmanarea acesteia se face, pentru persoanele juridice, la sediul acestora, persoanei insarcinate cu primirea corespondentei, care va semna o adeverinta de primire a somatiei, avand formatul prevazut in anexa nr. I.15 la prezenta decizie, indicand numele, prenumele si calitatea si aplicand stampila, iar pentru persoanele fizice, la domiciliul ori resedinta acestora, debitorul semnand adeverinta de primire, iar executorul bugetar al ANRC certificand identitatea, semnatura acestuia, data si ora primirii.
    (2) Adeverinta de primire a somatiei se intocmeste in doua exemplare de catre executorul bugetar al ANRC, dintre care un exemplar se comunica persoanei care o semneaza, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul de executare.
    (3) Comunicarea somatiei nu poate fi facuta in zilele nelucratoare si de sarbatoare legala, cu exceptia cazurilor urgente si cu aprobarea presedintelui ANRC.
    (4) Atunci cand debitorul are domiciliul sau sediul intr-o cladire compusa din mai multe apartamente sau intr-un hotel si nu exista indicii asupra apartamentului sau camerei unde locuieste sau isi are sediul, somatia se va inmana administratorului sau persoanei cu atributii similare ori celui care in mod obisnuit il inlocuieste.
    (5) In cazul in care debitorul persoana fizica nu este gasit la domiciliu, executorul bugetar al ANRC va inmana somatia unei persoane din familie sau, in lipsa acesteia, oricarei persoane care locuieste cu debitorul ori persoanei care primeste in mod obisnuit corespondenta.
    (6) In cazul in care persoanele mentionate la alin. (1), (4) sau (5) refuza primirea somatiei sau semnarea adeverintei de primire ori se constata lipsa oricarei persoane la domiciliul sau la sediul declarat al debitorului, executorul bugetar al ANRC va intocmi un proces-verbal privind imposibilitatea comunicarii somatiei, in care va consemna imprejurarile de fapt care au impiedicat comunicarea somatiei.
    (7) Procesul-verbal prevazut la alin. (6) se va intocmi de catre executorul bugetar al ANRC, in formatul prevazut in anexa nr. I.16 la prezenta decizie, intr-un singur exemplar, care se arhiveaza la dosarul de executare.
    (8) In situatia prevazuta la alin. (6) comunicarea somatiei se va face prin publicarea unui anunt in cotidienele locale ori centrale sau in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care se mentioneaza faptul ca a fost emisa somatia pe numele debitorului si ca acesta este invitat sa plateasca in termen de 15 zile suma datorata. Dupa publicarea anuntului toate actele intocmite in cadrul procedurii de executare silita sunt opozabile debitorului.
    Art. 38
    In cazul comunicarii somatiei prin prezentarea celui somat ca urmare a instiintarii prin alte mijloace, cum sunt: fax, telefon, e-mail, daca se asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia, debitorul va primi somatia sub semnatura, prin semnarea adeverintei de primire a somatiei, prevazuta la art. 37 alin. (1).
    Art. 39
    Confirmarea de primire, in cazul comunicarii somatiei prin posta, adeverinta de primire a somatiei sau anuntul in cotidienele locale ori centrale sau in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, insotit de procesul-verbal privind imposibilitatea comunicarii somatiei, in cazul comunicarii somatiei prin executorii bugetari ai ANRC, reprezinta dovada comunicarii somatiei si se arhiveaza la dosarul de executare.
    Art. 40
    (1) Cheltuielile de orice fel, ocazionate de efectuarea procedurii de executare silita, cu exceptia celor generate de comunicarea somatiei prin posta, sunt in sarcina debitorului urmarit.
    (2) Organele de executare ale ANRC vor stabili prin proces-verbal, pe baza dovezilor privind cheltuielile efectuate, suma ce urmeaza sa fie platita de catre debitor cu titlu de cheltuieli de executare. Cheltuielile de executare care nu au la baza documente care sa ateste ca au fost efectuate in scopul executarii silite nu sunt in sarcina debitorului urmarit.
    (3) Procesul-verbal prevazut la alin. (2) se va intocmi in formatul de proces-verbal privind cheltuielile de executare, prevazut in anexa nr. I.17 la prezenta decizie, pe baza acestuia urmand a fi emis titlul executoriu.
    (4) Procesul-verbal privind cheltuielile de executare se intocmeste de catre organele de executare ale ANRC in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica debitorului, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul de executare.
    (5) Cheltuielile de executare silita cuprind:
    a) sumele reprezentand cheltuieli pentru publicarea somatiei debitorului;
    b) sumele cuvenite persoanelor sau organelor specializate pentru evaluarea bunurilor supuse executarii silite;
    c) sumele reprezentand cheltuieli efectuate, pentru bunurile mobile sechestrate, cu ridicarea, manipularea, transportul, depozitarea, conservarea, precum si culegerea fructelor etc., dupa caz, daca acestea sunt efectuate prin intermediul unor terte persoane;
    d) sumele reprezentand cheltuieli efectuate pentru administrarea bunurilor imobile;
    e) indemnizatia custodelui;
    f) indemnizatia administratorului-sechestru;
    g) sumele reprezentand cheltuieli efectuate cu ocazia publicarii anuntului privind vanzarea in ziare sau prin alte mijloace;
    h) sumele reprezentand cheltuieli efectuate cu organizarea licitatiei;
    i) sumele reprezentand cheltuieli privind transmiterea actelor de procedura prin posta;
    j) alte cheltuieli ocazionate de desfasurarea procedurii de executare silita a creantelor bugetului ANRC.
    (6) Cheltuielile de executare silita a creantelor bugetare ale ANRC se vor avansa din bugetul institutiei, urmand a fi recuperate ulterior de la debitor.
    Art. 41
    Organele de executare ale ANRC au obligatia sa foloseasca oricare dintre modalitatile de executare silita prevazute de Ordonanta privind colectarea creantelor bugetare, succesiv sau concomitent.
    Art. 42
    (1) In cazul in care executarea silita se realizeaza prin poprire, aceasta va fi infiintata de catre Serviciul executari bugetare si contencios al ANRC printr-o adresa de infiintare a popririi sau, dupa caz, in ipoteza executarii silite prin decontare bancara, printr-o adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor din conturi bancare, avand formatul prevazut in anexa nr. I.18, respectiv nr. I.19 la prezenta decizie.
    (2) Adresa de infiintare a popririi sau adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor din conturi bancare se intocmeste de catre Serviciul executari bugetare si contencios al ANRC in trei exemplare, dintre care un exemplar se comunica tertului poprit, un exemplar se comunica debitorului, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul de executare.
    (3) Organul de executare al ANRC va comunica tertului poprit, prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire, adresa prevazuta la alin. (1) impreuna cu o copie certificata de pe titlul executoriu. Totodata, organul de executare al ANRC va instiinta si debitorul despre infiintarea popririi.
    Art. 43
    (1) In cazul in care tertul poprit instiinteaza organul de executare al ANRC ca nu datoreaza vreo suma de bani debitorului sau nu face de indata retinerile prevazute de lege si nu vireaza sumele retinute in contul indicat de organul de executare al ANRC, comunicand totodata in scris despre existenta altor creditori, precum si in cazul in care invoca alte neregularitati in legatura cu drepturile si obligatiile partilor privind infiintarea popririi, ANRC va solicita instantei judecatoresti in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul tertului poprit sa se pronunte asupra mentinerii sau desfiintarii popririi.
    (2) Pe baza hotararii de mentinere a popririi, care constituie titlu executoriu, organul de executare al ANRC poate incepe executarea silita a tertului poprit in conditiile Ordonantei privind colectarea creantelor bugetare.
    Art. 44
    Daca debitorul are conturi deschise la mai multe banci sau urmeaza sa incaseze venituri de la mai multe terte persoane, pentru realizarea creantelor bugetului ANRC, in masura in care este necesar, executarea silita prin poprire se poate intinde concomitent asupra mai multor conturi bancare ori asupra mai multor terti popriti.
    Art. 45
    Organul de executare al ANRC are obligatia sa anunte in scris tertul poprit sau bancile de indata ce debitorul a achitat total sau partial creanta datorata, in vederea sistarii totale sau partiale a indisponibilizarii conturilor si a retinerilor.
    Art. 46
    (1) In cazul in care poprirea infiintata de organul de executare al ANRC genereaza imposibilitatea debitorului de a-si continua activitatea economica, cu consecinte sociale deosebite, presedintele ANRC poate dispune prin decizie privind suspendarea executarii silite prin decontare bancara, avand formatul prevazut in anexa nr. I.20, la cererea debitorului si tinand seama de motivele invocate de acesta, suspendarea temporara, totala sau partiala a executarii silite prin decontare bancara.
    (2) Decizia privind suspendarea executarii silite prin decontare bancara se intocmeste in trei exemplare, dintre care un exemplar se arhiveaza in registrul de decizii al ANRC, un exemplar se comunica debitorului, iar un exemplar se comunica bancii la care sunt deschise conturile poprite, comunicandu-i-se totodata acesteia proportia in care sumele indisponibilizate sunt supuse masurii de suspendare a popririi si termenul de valabilitate a masurii aprobate.
    (3) Cererea debitorului prevazuta la alin. (1) trebuie sa cuprinda:
    a) datele de identificare a debitorului, respectiv denumirea, sediul, codul unic de inregistrare sau numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul de inregistrare fiscala, precum si alte date necesare;
    b) solicitarea expresa a suspendarii temporare a popririi conturilor bancare;
    c) precizarea bancilor si a tuturor conturilor bancare deschise la acestea;
    d) indicarea expresa a bunurilor mobile/imobile libere de orice sarcini, aflate in proprietatea debitorului, in vederea sechestrarii acestora, precum si orice alte garantii constituite potrivit legii de debitor sau de terte persoane in favoarea debitorului, dupa caz;
    e) motivele temeinice invocate in sustinerea cererii.
    (4) Cererea debitorului va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) copie certificata de pe ultima balanta de verificare lunara;
    b) situatia creantelor, precum si a obligatiilor bugetare restante ale debitorului;
    c) situatia privind soldurile conturilor de disponibil si/sau depozit in lei si in valuta la data depunerii cererii;
    d) copii legalizate de pe actele care atesta dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile oferite de debitor drept garantie in vederea sechestrarii;
    e) dovada in original ca bunurile oferite drept garantie nu sunt grevate de sarcini sau de garantii reale, emisa in conditiile legii;
    f) alte documente care sa ateste constituirea altor garantii legale de catre debitor sau terte persoane.
    (5) Cererea debitorului si documentele anexate se vor transmite de catre organul de executare al ANRC competent sa aplice procedura de executare silita catre presedintele ANRC, insotite si de urmatoarele documente:
    a) copii ale actelor de executare;
    b) referatul motivat, intocmit de Serviciul executari bugetare si contencios al ANRC, cuprinzand propunerile acestuia.
    (6) De la data primirii comunicarii, bancile vor duce la indeplinire masura de suspendare a executarii silite prin decontare bancara, reluand procedura dupa expirarea perioadei de suspendare.
    (7) Cu 10 zile inainte de expirarea termenului de suspendare, Serviciul executari bugetare si contencios al ANRC va comunica bancii reluarea procedurii de executare silita prin decontare bancara in situatia in care creantele bugetului ANRC nu au fost stinse in intregime prin modalitatile prevazute de lege.
    Art. 47
    (1) In cazul executarii silite a bunurilor mobile ale debitorului, executorul bugetar al ANRC va proceda la sechestrarea acestora, indiferent daca acestea se afla la debitor sau la o terta persoana, cu respectarea dispozitiilor legale privitoare la bunurile exceptate de la executarea silita.
    (2) Executorul bugetar al ANRC va aplica sechestrul prin incheierea unui proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile, avand formatul prevazut in anexa nr. I.21 la prezenta decizie.
    (3) Procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile se incheie in doua sau trei exemplare, dupa caz, dintre care un exemplar se comunica debitorului, un exemplar se comunica custodelui, daca este cazul, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul de executare.
    (4) Pentru bunurile mobile anterior sechestrate ca masura asiguratorie nu este necesara o noua sechestrare.
    Art. 48
    (1) Executorul bugetar al ANRC va desemna persoana in custodia careia vor fi lasate bunurile sechestrate, aceasta putand fi debitorul, creditorul sau alta persoana, ori va putea sa le ridice si sa le depoziteze.
    (2) Custodele va semna procesul-verbal de sechestru.
    (3) In cazul in care bunurile sunt lasate in custodia debitorului, acesta le poate folosi daca, potrivit naturii lor, ele nu pierd din valoare prin intrebuintare.
    (4) In situatia in care bunurile sunt lasate in custodia debitorului sau a altei persoane si se constata ca exista pericolul substituirii sau degradarii bunurilor, executorul bugetar al ANRC va proceda la aplicarea sigiliului asupra lor.
    (5) In cazul in care custode este o alta persoana decat debitorul sau creditorul, executorul bugetar al ANRC ii va stabili acestuia o remuneratie tinand seama de activitatea depusa.
    (6) In cazul ridicarii bunurilor mobile, custode poate fi executorul bugetar al ANRC sau o alta persoana.
    (7) Sechestrul prin ridicarea bunurilor mobile este obligatoriu in cazul in care se sechestreaza obiecte din metale rare ori pietre pretioase, mijloace de plata straine, titluri de valoare, sume de bani, obiecte de arta, colectii de valoare sau obiecte de muzeu, care se predau, spre pastrare, de catre executorul bugetar al ANRC unitatilor bancare competente sau altor unitati abilitate, de la caz la caz.
    (8) Custodele raspunde de orice paguba cauzata prin neglijenta sa.
    (9) In indeplinirea sarcinilor ce ii revin custodele este obligat:
    a) sa asigure pastrarea bunurilor mobile sechestrate;
    b) sa asigure intretinerea bunurilor mobile primite in custodie, precum si sa mentina calitatea lor;
    c) sa permita controlul organului de executare al ANRC asupra conditiilor de pastrare si intretinere a bunurilor mobile, in cazul in care custode este o alta persoana decat executorul bugetar al ANRC;
    d) sa nu foloseasca sau sa nu dispuna de bunurile mobile aflate in custodie decat cu acordul organului de executare al ANRC;
    e) sa restituie bunurile mobile aflate in custodie la solicitarea scrisa a organului de executare al ANRC.
    (10) Nerespectarea de catre custode a obligatiilor ce ii revin potrivit legii poate atrage, dupa caz, raspunderea civila sau penala a acestuia.
    Art. 49
    (1) In vederea valorificarii bunurilor, executorul bugetar al ANRC va ridica sau va primi bunurile mobile de la custode, verificand daca acestea se gasesc la locul mentionat in procesul-verbal de sechestru, precum si daca nu au fost substituite sau degradate si dand in acest sens custodelui un document de eliberare.
    (2) Daca se constata ca bunurile nu se gasesc la locul mentionat in procesul-verbal de sechestru asigurator, au fost substituite sau degradate, executorul bugetar al ANRC va incheia un proces-verbal de constatare, in formatul din anexa nr. I.7 la prezenta decizie.
    Art. 50
    (1) In cazul executarii silite a bunurilor imobile ale debitorului, executorul bugetar al ANRC va proceda la sechestrarea acestora.
    (2) Debitorul este obligat sa prezinte executorului bugetar al ANRC toate bunurile imobile pe care le are in proprietate exclusiva sau in proprietate comuna pe cote-parti ori in devalmasie, dupa caz, sa-i dea informatii complete asupra tuturor acestor bunuri, asupra bunurilor imobile pe care le detine, dar care sunt proprietatea altor persoane, precizand locul unde se afla fiecare, precum si sa prezinte orice documente si evidente referitoare la bunurile mentionate.
    (3) Sunt supuse executarii silite orice bunuri imobile ale debitorului care ii apartin in proprietate exclusiva sau in proprietate comuna, in limita cotei-parti care ii revine, cum ar fi: case de locuit, cladiri cu destinatie de sedii, magazii, garaje, depozite ori cu alta destinatie, terenuri situate in mediul rural si urban, precum si celelalte bunuri care prin natura sau prin destinatia lor sunt bunuri imobile potrivit dispozitiilor art. 462 si urmatoarele din Codul civil, cu exceptiile prevazute de lege.
    Art. 51
    (1) Executorul bugetar al ANRC care aplica sechestrul incheie un proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile, avand formatul prevazut in anexa nr. I.22 la prezenta decizie.
    (2) Procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile se incheie in trei sau patru exemplare, dintre care un exemplar se comunica debitorului, un exemplar se comunica biroului de carte funciara pentru efectuarea inscriptiei ipotecare, un exemplar se comunica administratorului-sechestru, daca este cazul, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul de executare.
    Art. 52
    Executorul bugetar al ANRC va solicita biroului de carte funciara sa-i comunice celelalte drepturi reale si sarcini care greveaza imobilul urmarit, precum si titularii acestora, care vor fi instiintati si chemati la termenele fixate pentru vanzarea bunului imobil si distribuirea pretului.
    Art. 53
    (1) Executorul bugetar al ANRC poate numi un administrator-sechestru, daca aceasta masura este necesara pentru administrarea imobilului urmarit, a chiriilor, a arendei si a altor venituri obtinute din administrarea acestuia, inclusiv pentru apararea in litigii privind imobilul respectiv; in acest caz executorul bugetar al ANRC va intocmi un proces-verbal de numire administrator-sechestru, avand formatul prevazut in anexa nr. I.23 la prezenta decizie.
    (2) Procesul-verbal de numire a administratorului-sechestru se incheie in trei exemplare, dintre care un exemplar se arhiveaza la dosarul de executare, un exemplar se inmaneaza debitorului, iar un exemplar se inmaneaza administratorului-sechestru.
    (3) Executorul bugetar al ANRC va numi in calitate de administrator-sechestru fie creditorul, fie debitorul, fie alta persoana fizica sau juridica.
    (4) In cazul in care administrator-sechestru este numita o alta persoana decat creditorul sau debitorul, executorul bugetar al ANRC ii va fixa o remuneratie lunara, tinand seama de activitatea depusa.
    (5) Pe masura incasarii veniturilor generate de bunurile administrate, administratorul-sechestru va fi obligat sa le consemneze la o unitate specializata, abilitata sa faca astfel de operatiuni, dupa deducerea cheltuielilor facute pentru administrarea bunului imobil pentru care s-a pornit executarea silita, la dispozitia organului de executare al ANRC, caruia i se preda recipisa de consemnare in ziua lucratoare imediat urmatoare. Veniturile consemnate vor fi considerate incasari in contul debitului pentru realizarea caruia s-a pornit executarea silita.
    (6) Ori de cate ori este necesar, administratorul-sechestru este obligat sa prezinte organului de executare al ANRC situatia veniturilor si a cheltuielilor facute cu administrarea bunului imobil sechestrat.
    (7) Administrarea necorespunzatoare a bunului imobil pentru care s-a pornit procedura de executare silita atrage raspunderea civila sau penala, dupa caz, a administratorului-sechestru.
    Art. 54
    (1) Presedintele ANRC poate aproba, la solicitarea debitorului, efectuata in termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de sechestru pentru bunuri imobile, ca plata integrala a obligatiei bugetare, inclusiv cheltuielile de executare, sa se faca din veniturile bunului imobil urmarit sau din alte venituri ale sale pe timp de cel mult 6 luni, procedura de executare silita inceputa asupra bunului suspendandu-se de la data aprobarii cererii debitorului.
    (2) Organele de executare ale ANRC pot relua executarea silita imobiliara inainte de expirarea termenului de 6 luni, pentru motive temeinice, daca intampina dificultati in incasarea veniturilor sau daca ulterior se constata ca veniturile bunurilor imobile apartinand debitorului nu sunt suficiente pentru acoperirea creantei bugetului ANRC, inclusiv dobanzile, penalitatile de intarziere si cheltuielile de executare aferente.
    Art. 55
    Executarea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini, precum si a recoltelor si fructelor culese se efectueaza in conformitate cu prevederile Ordonantei privind colectarea creantelor bugetare.

    2.3.3. Valorificarea bunurilor mobile si imobile
    Art. 56
    Organele de executare ale ANRC vor valorifica bunurile mobile si/sau imobile in ansamblu, daca apreciaza ca astfel acestea pot fi vandute mai rapid ori in conditii mai avantajoase, in conformitate cu prevederile Ordonantei privind colectarea creantelor bugetare.
    Art. 57
    (1) Organul de executare al ANRC are obligatia sa procedeze la valorificarea bunurilor sechestrate, daca obligatia bugetara nu este achitata in termen de 15 zile de la data incheierii procesului-verbal de sechestru, cu exceptia situatiilor in care, potrivit legii, instanta judecatoreasca a dispus desfiintarea sechestrului, suspendarea sau amanarea executarii.
    (2) In cazul in care organul de executare al ANRC nu a putut evalua bunurile la momentul intocmirii procesului-verbal de sechestru, intrucat evaluarea necesita cunostinte de specialitate, inaintea valorificarii acestora va apela la organe si persoane de specialitate, selectarea acestor persoane nefiind supusa reglementarilor privind achizitiile publice.
    (3) Organul de executare al ANRC va actualiza pretul de evaluare tinand cont de rata inflatiei.
    (4) Organul de executare al ANRC va proceda la o noua evaluare daca constata modificari ale preturilor de circulatie pe piata libera a bunurilor, daca valoarea bunului s-a modificat prin deteriorari sau prin amenajari ori in orice alte cazuri in care se considera necesar.
    (5) Documentul prin care s-a efectuat evaluarea se anexeaza la dosarul de executare, executorul bugetar al ANRC comunicand o copie de pe acest document debitorului.
    Art. 58
    (1) Organul de executare al ANRC va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate, prin cea mai eficienta dintre modalitatile prevazute de dispozitiile legale, in raport cu circumstantele concrete ale cazului, tinand seama atat de interesul legitim si imediat al ANRC, cat si de drepturile si obligatiile debitorului urmarit.
    (2) Valorificarea bunurilor sau a unui ansamblu de bunuri mobile sau/si imobile se poate face prin intelegerea partilor, prin vanzare directa, prin vanzare la licitatie, prin vanzare in regim de consignatie, numai in cazul bunurilor mobile, sau prin alte modalitati admise de lege, inclusiv valorificarea bunurilor prin case de licitatii, agentii imobiliare ori societati de brokeraj, dupa caz.
    Art. 59
    (1) In cazul valorificarii bunurilor prin intelegerea partilor, organul de executare al ANRC va analiza propunerile prezentate in scris de catre debitor, care vor avea in vedere nivelul de acoperire a creantei bugetare, numele si adresa potentialului cumparator, precum si termenul in care acesta din urma va achita pretul propus, si isi va da sau nu acordul, dupa cum se asigura ori nu o recuperare corespunzatoare a creantei.
    (2) Dupa analiza propunerilor, in situatia in care si-a exprimat acordul, organul de executare al ANRC va intocmi o nota privind aprobarea valorificarii bunurilor prin intelegerea partilor, in trei exemplare, dintre care un exemplar se arhiveaza la dosarul de executare, un exemplar se comunica debitorului, iar un exemplar potentialului cumparator, indicand totodata termenul si contul in care pretul bunului va fi virat de catre acesta.
    (3) Nota privind aprobarea valorificarii bunurilor prin intelegerea partilor se intocmeste in formatul prevazut in anexa nr. I.24 la prezenta decizie.
    (4) Dupa creditarea contului executorul bugetar al ANRC va ridica indisponibilizarea asupra bunurilor sechestrate.
    Art. 60
    (1) In cazul vanzarii directe, executorul bugetar al ANRC va incheia un proces-verbal, care constituie titlu de proprietate, in formatul de proces-verbal privind vanzarea directa de bunuri mobile sau de proces-verbal privind vanzarea directa de bunuri imobile sau de ansamblu de bunuri, prevazut in anexa nr. I.25, respectiv nr. I.26, la prezenta decizie.
    (2) Procesele-verbale prevazute la alin. (1) se incheie de catre Serviciul executari bugetare si contencios al ANRC in trei exemplare, dintre care un exemplar se comunica cumparatorului, un exemplar se comunica debitorului, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul de executare.
    Art. 61
    (1) In cazul valorificarii prin vanzare la licitatie a bunurilor sechestrate, organul de executare al ANRC este obligat sa efectueze publicitatea vanzarii cu cel putin 10 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea licitatiei.
    (2) Anuntul va fi realizat in formatul de anunt privind vanzarea de bunuri mobile sau de anunt privind vanzarea de bunuri imobile sau ansamblu de bunuri, prevazut in anexa nr. I.27, respectiv nr. I.28, la prezenta decizie.
    (3) Anuntul privind vanzarea de bunuri mobile sau anuntul privind vanzarea de bunuri imobile sau ansamblu de bunuri se intocmeste in mai multe exemplare, dintre care se va afisa cate un exemplar la sediul oficiului teritorial al ANRC in a carui raza teritoriala se afla bunurile sechestrate, la sediul primariei in a carei raza teritoriala se afla bunurile sechestrate, la sediul sau domiciliul debitorului, la locul vanzarii, daca acesta este altul decat cel unde se afla bunurile sechestrate, si pe imobilul scos la vanzare, in cazul vanzarii bunurilor imobile.
    (4) Anunturile prevazute la alin. (2) se intocmesc de catre Serviciul executari bugetare si contencios al ANRC si vor fi publicate intr-un cotidian national de larga circulatie, intr-un cotidian local, pe pagina de Internet a ANRC si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    (5) Organul de executare al ANRC va instiinta debitorul, custodele, administratorul-sechestru, precum si titularii drepturilor reale si ai sarcinilor care greveaza bunul urmarit despre data, ora si locul licitatiei.
    Art. 62
    Procedura de desfasurare a licitatiei este cea reglementata de dispozitiile Ordonantei privind colectarea creantelor bugetare.
    Art. 63
    (1) Organul de executare al ANRC stabileste locul unde se va tine licitatia, in cazul in care aceasta nu se tine la locul unde se afla bunurile, precum si conditiile de numire a comisiei care organizeaza vanzarea la licitatie a bunurilor sechestrate si care va fi formata din trei persoane desemnate de catre presedintele ANRC prin decizie privind numirea comisiei de organizare a vanzarii la licitatie, in formatul din anexa nr. I.29 la prezenta decizie.
    (2) Decizia privind numirea comisiei de organizare a vanzarii la licitatie se intocmeste intr-un exemplar, care se arhiveaza in registrul de decizii al ANRC.
    Art. 64
    (1) Dupa licitarea fiecarui bun, executorul bugetar al ANRC va intocmi un proces-verbal privind desfasurarea si rezultatul licitatiei, in formatul de proces-verbal de licitatie pentru bunuri mobile sau de proces-verbal de licitatie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri, prevazut in anexa nr. I.30, respectiv nr. I.31, la prezenta decizie.
    (2) Procesul-verbal de licitatie pentru bunuri mobile sau procesul-verbal de licitatie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri se incheie in trei exemplare, dintre care un exemplar ramane la adjudecatar, un exemplar la debitor, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul de executare.
    Art. 65
    (1) Dupa plata pretului se va incheia, dupa caz, un proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile sau un proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri, avand formatul prevazut in anexa nr. I.32, respectiv nr. I.33, la prezenta decizie, care constituie titlu de proprietate.
    (2) Procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile si procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri se incheie de catre Serviciul executari bugetare si contencios al ANRC in trei exemplare, dintre care un exemplar se comunica cumparatorului, un exemplar debitorului, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul de executare.
    Art. 66
    (1) Pe baza procesului-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile, cumparatorul poate proceda la inscrierea in cartea funciara a dreptului sau de proprietate asupra bunului imobil.
    (2) Cand plata pretului bunului imobil se face in rate, organul de executare al ANRC va transmite un exemplar al procesului-verbal de adjudecare a bunului imobil biroului de carte funciara pentru a inscrie interdictia de instrainare si grevare a bunului pana la plata integrala a pretului si a dobanzii stabilite.
    (3) Pe baza dovezii platii in intregime a pretului bunului imobil si a dobanzii aferente, cumparatorul se poate adresa biroului de carte funciara pentru radierea interdictiei de instrainare si grevare.
    (4) In cazul in care cumparatorul caruia i s-a incuviintat plata pretului in rate nu plateste restul de pret in conditiile si la termenele stabilite de organul de executare al ANRC, procesul-verbal de adjudecare constituie documentul pe baza caruia se emite titlul executoriu in temeiul caruia se incepe procedura de executare silita cu privire la bunurile si veniturile cumparatorului, pentru plata sumei datorate.
    Art. 67
    (1) In cazul valorificarii bunurilor mobile in regim de consignatie, executorul bugetar al ANRC va intocmi un proces-verbal de predare-primire, avand formatul prevazut in anexa nr. I.34 la prezenta decizie.
    (2) Procesul-verbal de predare-primire se incheie in doua exemplare, dintre care un exemplar ramane la unitatea pentru vanzare in regim de consignatie, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul de executare.
    Art. 68
    (1) Organul de executare al ANRC va proceda la eliberarea sau distribuirea sumelor rezultate din executarea silita numai dupa trecerea unui termen de 15 zile de la data la care cumparatorul a depus pretul bunurilor valorificate.
    (2) Cu ocazia eliberarii sau distribuirii sumei rezultate din executarea silita se va intocmi un proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silita, in formatul prevazut in anexa nr. I.35 la prezenta decizie, care se va semna de toti cei prezenti la aceasta.
    (3) Procesul-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silita se intocmeste de catre Serviciul executari bugetare si contencios al ANRC in doua sau mai multe exemplare, dintre care un exemplar se comunica debitorului, cate un exemplar creditorilor care au participat la executare ori care si-au depus titlurile pana la data incheierii procesului-verbal, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul de executare.

    2.3.4. Contestatia la executare
    Art. 69
    Persoanele interesate pot face contestatie la executare in conditiile prevazute la art. 124 si urmatoarele din Ordonanta privind colectarea creantelor bugetare.

    & 2.4. Insolvabilitatea

    Art. 70
    (1) In cazul in care, dupa efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru recuperarea sumelor datorate ANRC, executorul bugetar al ANRC constata ca debitorul se gaseste in stare de insolvabilitate in conformitate cu dispozitiile art. 131 din Ordonanta privind colectarea creantelor bugetare, va intocmi un proces-verbal de constatare a starii de insolvabilitate, in formatul prevazut in anexa nr. I.36 la prezenta decizie, care va consemna atat sumele incasate, cat si pe cele care nu au fost recuperate.
    (2) Procesul-verbal de constatare a starii de insolvabilitate va fi insusit de seful Serviciului executari bugetare si contencios al ANRC, avizat de catre directorul Directiei juridice a ANRC si supus spre aprobare presedintelui ANRC, insotit de un dosar care va cuprinde toate documentele si informatiile necesare pentru constatarea insolvabilitatii debitorului.
    (3) Procesul-verbal se incheie in doua exemplare, dintre care un exemplar se arhiveaza la Serviciul financiar-contabil al ANRC, iar altul la dosarul de executare.
    Art. 71
    (1) Inaintea declararii debitorilor in stare de insolvabilitate, organele de executare ale ANRC au urmatoarele obligatii:
    a) sa verifice la domiciliul sau la sediul debitorilor, precum si in alte locuri despre care au cunostinta situatia materiala a acestora, precum si situatia bunurilor de orice fel, proprietatea debitorului, si a drepturilor reale, dupa caz, iar in cazul in care domiciliul sau sediul debitorului nu poate fi identificat, sa incheie despre aceasta un proces-verbal intocmit in formatul din anexa nr. I.7 la prezenta decizie;
    b) sa solicite informatii de la organele abilitate, in vederea identificarii domiciliului sau sediului debitorului, dupa caz; daca din informatiile obtinute se constata ca debitorul are un alt domiciliu sau sediu decat cel inscris in titlul executoriu, in limita competentelor, executorii bugetari ai ANRC se vor deplasa in acel loc si vor consemna rezultatele verificarii intr-un proces-verbal;
    c) sa solicite relatii cu privire la situatia materiala a debitorului persoana fizica de la persoanele fizice sau juridice unde acesta si-a desfasurat activitatea profesionala sau lucrativa in ultimii 3 ani, in masura in care acestea pot fi cunoscute;
    d) sa solicite relatii de la organele Ministerului Finantelor Publice, unde sunt luate in evidenta ca platitori de impozite si taxe sucursalele sau punctele de lucru ale debitorului persoana juridica;
    e) sa solicite de la organele si persoanele abilitate informatii cu privire la mostenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat;
    f) sa verifice documentele de constituire a persoanei juridice si de evidenta, respectiv contract de societate, act constitutiv sau statut, dupa caz, acte aditionale de modificare a acestora, bilant contabil, balanta lunara si altele asemenea, consemnand rezultatele verificarii intr-un proces-verbal intocmit in formatul din anexa nr. I.7 la prezenta decizie;
    g) sa solicite informatii societatilor bancare la care debitorul a avut sau are conturi deschise;
    h) sa solicite informatii privind bunurile sau veniturile debitorului de la institutii care gestioneaza registre publice sau de la alte organe abilitate.
    (2) Toate actele intocmite sau primite de organul de executare al ANRC conform alin. (1) impreuna cu procesul-verbal de constatare a starii de insolvabilitate se arhiveaza la dosarul de executare.
    Art. 72
    Pentru obligatiile bugetare ale debitorilor declarati in stare de insolvabilitate, pe baza procesului-verbal de constatare a starii de insolvabilitate, presedintele ANRC dispune scoaterea creantelor din evidenta curenta si trecerea lor intr-o evidenta separata.
    Art. 73
    (1) Pentru creantele pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului, organele de executare ale ANRC sunt obligate sa urmareasca situatia debitorilor pe toata perioada pana la implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita, inclusiv pe perioada in care cursul acesteia este suspendat sau intrerupt. Acestea vor verifica situatia debitorului cel putin o data pe an, repetand, cand este necesar, investigatiile prevazute de lege.
    (2) In cazurile in care se constata ca debitorii au dobandit venituri sau bunuri urmaribile dupa declararea starii de insolvabilitate, organele de executare ale ANRC vor lua masurile necesare de redebitare a sumelor si de executare silita.
    (3) Dupa implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita, creantele bugetului ANRC ramase nerealizate vor fi scazute definitiv din evidentele organelor de executare ale ANRC.

    & 2.5. Anularea obligatiilor bugetare

    Art. 74
    (1) In situatia in care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin posta, sunt mai mari decat cuantumul obligatiilor bugetare supuse executarii silite, presedintele ANRC poate aproba anularea debitelor respective, prin decizie privind anularea obligatiilor bugetare, in formatul din anexa nr. I.37 la prezenta decizie.
    (2) Decizia privind anularea obligatiilor bugetare se intocmeste intr-un exemplar, care se arhiveaza in registrul de decizii al ANRC.
    (3) In vederea anularii debitelor constand atat in obligatii datorate bugetului ANRC, cat si in accesoriile acestora, organul de executare al ANRC intocmeste un referat prin care se estimeaza cheltuielile de executare ce ar trebui sa fie efectuate pentru recuperarea debitelor si se propune aprobarea anularii debitelor respective.
    (4) In cazul in care presedintele ANRC aproba anularea debitelor, se va proceda la scoaterea din evidenta a sumelor anulate.
    Art. 75
    Anumite categorii de creante bugetare pot fi anulate prin hotarare a Guvernului, in conditiile art. 135 din Ordonanta privind colectarea creantelor bugetare.

    & 2.6. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita

    Art. 76
    (1) Termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a creantelor bugetare ale ANRC este de 5 ani si incepe sa curga de la data incheierii anului financiar in care a luat nastere acest drept.
    (2) In situatia in care intervine implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita, organul de executare al ANRC va intocmi un proces-verbal de constatare a implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita, in formatul prevazut in anexa nr. I.38 la prezenta decizie, pe baza caruia creantele bugetare ale ANRC ramase nerealizate vor fi scazute din evidente.
    (3) Procesul-verbal de constatare a implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita se incheie in doua exemplare, dintre care un exemplar se arhiveaza la Serviciul financiar-contabil al ANRC, iar un exemplar la dosarul de executare.
    (4) Procesul-verbal prevazut la alin. (2) va fi insusit de seful Serviciului executari bugetare si contencios al ANRC, avizat de catre directorul Directiei juridice a ANRC si supus spre aprobare presedintelui ANRC, insotit de un dosar care va cuprinde toate documentele si informatiile necesare pentru constatarea implinirii termenului de prescriptie.
    (5) Presedintele ANRC, pe baza dosarului, va aproba procesul-verbal de constatare a implinirii termenului de prescriptie, iar in cazul in care constata ca dosarul este incomplet, va lua masurile care se impun.

    & 2.7. Stabilirea raspunderii altor persoane decat debitorul

    Art. 77
    (1) In scopul stabilirii raspunderii altor persoane decat debitorul, in conditiile art. 7 din Ordonanta privind colectarea creantelor bugetare, organul de executare al ANRC va intocmi un proces-verbal privind stabilirea raspunderii altor persoane decat debitorul, in formatul prevazut in anexa nr. I.39 la prezenta decizie, in care vor fi aratate motivele de fapt si de drept pentru care este angajata raspunderea persoanei in cauza.
    (2) Procesul-verbal va fi intocmit in trei exemplare, dintre care un exemplar se arhiveaza la dosarul de executare, un exemplar se comunica persoanei a carei raspundere a fost angajata, iar un exemplar se comunica debitorului principal, daca este cazul.
    (3) Procesul-verbal se va supune spre aprobare presedintelui ANRC.
    (4) Pe baza procesului-verbal aprobat potrivit alin. (3) se va intocmi titlul de creanta privind obligatia la plata a persoanei raspunzatoare, care va cuprinde:
    a) antetul ANRC;
    b) numele si prenumele sau denumirea persoanei responsabile, obligata la plata obligatiei bugetare fata de ANRC a debitorului principal; codul numeric personal sau codul unic de inregistrare/codul fiscal si numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului; domiciliul sau sediul acestuia, precum si orice alte date de identificare;
    c) numele si prenumele sau denumirea debitorului principal; codul numeric personal sau codul unic de inregistrare/codul fiscal si numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului; domiciliul sau sediul acestuia, precum si orice alte date de identificare;
    d) cuantumul si natura sumelor datorate;
    e) termenul in care persoana responsabila este obligata la plata obligatiei bugetare fata de ANRC a debitorului principal;
    f) temeiul legal si motivarea in fapt a angajarii raspunderii;
    g) numarul si data procesului-verbal;
    h) data intocmirii actului;
    i) stampila si semnatura organului de executare al ANRC.
    (5) Titlul de creanta prevazut la alin. (4) se intocmeste in formatul de titlu de creanta privind stabilirea raspunderii altor persoane decat debitorul, prevazut in anexa nr. I.40 la prezenta decizie.
    (6) Titlul de creanta privind stabilirea raspunderii altor persoane decat debitorul se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar se arhiveaza la dosarul de executare, iar un exemplar se comunica persoanei a carei raspundere se angajeaza.
    (7) In temeiul titlului de creanta prevazut la alin. (4), in cazul in care persoana responsabila nu efectueaza plata in termenul indicat, organele de executare ale ANRC vor incepe procedura de executare silita impotriva acesteia, fapt care nu va impiedica continuarea, daca este cazul, a procedurii de executare silita incepute asupra debitorului principal.

    & 2.8. Deschiderea procedurii de reorganizare judiciara si faliment

    Art. 78
    Organul de executare al ANRC este obligat, in cazul creantelor bugetare restante datorate de debitorii comercianti, dupa ce a parcurs toate modalitatile de executare silita si, dupa caz, a angajat raspunderea altor persoane decat debitorul conform dispozitiilor legale, sa ceara instantelor judecatoresti competente inceperea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului, in conditiile legii.

    SECTIUNEA a 3-a
    Restituirea sumelor de la bugetul ANRC

    Art. 79
    Pot face obiectul restituirii urmatoarele sume:
    a) cele platite fara existenta unui titlu de creanta;
    b) cele platite in plus fata de obligatia bugetara;
    c) cele platite ca urmare a unei erori de calcul;
    d) cele platite ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale;
    e) cele stabilite prin hotarari sau decizii ale organelor jurisdictionale sau administrative;
    f) cele ramase dupa efectuarea distribuirii prevazute la art. 118 din Ordonanta privind colectarea creantelor bugetare;
    g) cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din retinerile prin poprire, precum si cautiunea depusa in conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) din Ordonanta privind colectarea creantelor bugetare, dupa caz, in temeiul hotararii judecatoresti prin care se dispune desfiintarea executarii silite.
    Art. 80
    (1) Restituirea sumelor prevazute la art. 79 se face la cererea platitorului, de catre Serviciul financiar-contabil al ANRC.
    (2) Cererea de restituire va cuprinde elementele de identificare a platitorului si cuantumul sumei a carei restituire se solicita si va fi insotita de copii ale documentelor din care sa rezulte ca suma ce urmeaza a fi restituita nu este datorata bugetului ANRC.
    (3) Cererea de restituire va fi solutionata numai daca este depusa inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a cere restituirea.
    Art. 81
    (1) Dupa primirea cererii de restituire, Serviciul financiar-contabil al ANRC va efectua verificarea acesteia, a documentelor anexate si a datelor existente in evidentele proprii. In cazul in care se va considera ca este nevoie de documente suplimentare, acestea vor fi solicitate in scris.
    (2) Persoana din cadrul Serviciului financiar-contabil al ANRC, insarcinata cu efectuarea restituirii, dupa primirea documentatiei complete inaintate de debitor si verificarea realitatii datelor din evidentele contabile, va face copii de pe documentele relevante si va intocmi un referat privind operatiunea de restituire, care va fi aprobat de directorul Directiei economice a ANRC.
    (3) In situatia in care, in urma verificarii, se constata ca platitorul are obligatii bugetare restante, restituirea se va efectua numai dupa ce va opera compensarea.
    (4) Pe baza referatului aprobat Serviciul financiar-contabil al ANRC intocmeste o nota privind restituirea unor sume de la bugetul ANRC, in formatul prevazut in anexa nr. I.41 la prezenta decizie.
    (5) Nota privind restituirea unor sume de la bugetul ANRC se intocmeste intr-un exemplar si se arhiveaza de catre Serviciul financiar-contabil al ANRC.
    (6) Nota privind restituirea unor sume de la bugetul ANRC se avizeaza de catre directorul Directiei economice a ANRC si se aproba de catre presedintele ANRC.
    Art. 82
    Serviciul financiar-contabil al ANRC va inregistra fiecare operatiune de restituire in evidenta pe platitori si va intocmi un dosar complet al acestei operatiuni, care va cuprinde:
    a) cererea debitorului;
    b) documentatia care a stat la baza acesteia;
    c) copia fisei platitorului din evidenta pe platitori;
    d) referatul privind operatiunea de restituire;
    e) nota de restituire.
    Art. 83
    (1) In cazul in care, in termen de 30 de zile de la data depunerii la ANRC a cererii de restituire, ANRC nu a dat curs acestei solicitari, platitorii au dreptul, pentru sumele de restituit de la bugetul ANRC, la o dobanda egala cu nivelul dobanzii prevazute la art. 16 alin. (1) din Ordonanta privind colectarea creantelor bugetare.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1), Serviciul financiar-contabil al ANRC va intocmi un proces-verbal privind calculul dobanzilor pentru nesolutionarea in termenul legal a cererilor de restituire depuse de platitori, in formatul prevazut in anexa nr. I.42 la prezenta decizie.
    (3) Procesul-verbal privind calculul dobanzilor pentru nesolutionarea in termenul legal a cererilor de restituire depuse de platitori se intocmeste intr-un exemplar, se avizeaza de catre directorul Directiei Economice a ANRC, se aproba de presedintele ANRC si se arhiveaza de catre Serviciul financiar-contabil al ANRC.
    (4) Dobanda se calculeaza pentru fiecare zi, incepand cu ziua imediat urmatoare expirarii termenului de 30 de zile, pana la data platii, inclusiv.
    (5) In cazul in care cererea de restituire, precum si documentatia anexata care sta la baza acesteia, depuse de platitor, sunt incomplete si nu indeplinesc conditiile prevazute de reglementarile legale in materie, termenul de 30 de zile curge de la data prezentarii de catre acesta a documentatiei complete.

    CAP. 3
    Obligatii in materia colectarii creantelor bugetare ale ANRC

    SECTIUNEA 1
    Obligatiile salariatilor cu atributii in domeniul colectarii creantelor bugetare ale ANRC

    Art. 84
    In exercitarea atributiilor ce le revin in activitatea de colectare a creantelor bugetare ale ANRC, executorii bugetari ai ANRC au urmatoarele obligatii:
    a) sa indeplineasca cu responsabilitate si profesionalism sarcinile de serviciu, cu respectarea legislatiei in materie;
    b) sa actioneze numai pe cai legale pentru rezolvarea dosarelor de executare, sa respecte intotdeauna adevarul, sa nu omita, sa nu ascunda, sa nu altereze sau sa nu distruga acte sau documente;
    c) sa pastreze confidentialitatea informatiilor, actelor sau faptelor despre care au luat cunostinta in cadrul activitatii lor, chiar si dupa incetarea functiei ce o detin, cu exceptia cazurilor in care legea sau partile interesate le elibereaza de aceasta obligatie;
    d) sa dea dovada de corectitudine, respect si solicitudine in relatiile cu superiorii ierarhici si colegii de serviciu;
    e) sa aiba un comportament civilizat si o atitudine politicoasa in relatiile cu persoanele din afara institutiei, in exercitarea atributiilor de serviciu;
    f) sa aduca la cunostinta conducerii ANRC orice fapte sau acte de natura a crea disfunctionalitati in buna desfasurare a activitatii de executare silita a creantelor bugetare ale ANRC;
    g) sa nu desfasoare o activitate lucrativa care, potrivit legislatiei in domeniu, ar putea crea conflicte de interese sau ar duce la afectarea prestigiului ANRC si al salariatilor acesteia.
    Art. 85
    (1) In indeplinirea atributiilor, executorii bugetari ai ANRC sunt obligati sa prezinte in fata debitorului si a tertilor legitimatia de executor bugetar si delegatia in cauza, semnate de presedintele ANRC.
    (2) Modelul legitimatiei de executor bugetar al ANRC este prevazut in anexa nr. II la prezenta decizie.
    (3) Evidenta legitimatiilor se tine la sediul central al ANRC, intr-un registru special care va contine numarul de ordine, numele, prenumele si functia titularului, indicativul judetului, seria, data eliberarii si semnatura de primire.
    (4) La incetarea calitatii de executor bugetar al ANRC a titularului legitimatiei, acesta o va depune in vederea anularii, operatiune care va fi consemnata in registrul special.
    Art. 86
    Executorul bugetar al ANRC are obligatia de a folosi legitimatia de executor bugetar si stampila numai in vederea indeplinirii atributiilor de serviciu.
    Art. 87
    In vederea desfasurarii cat mai eficiente a activitatii de colectare a creantelor ANRC, salariatii din cadrul compartimentelor cu atributii privind colectarea creantelor bugetare au obligatia de a furniza cu promptitudine informatiile solicitate in legatura cu demersurile efectuate in cadrul exercitarii atributiilor de serviciu.
    Art. 88
    Executorul bugetar al ANRC are obligatia sa solicite in scris compartimentelor de specialitate ale ANRC informatiile necesare si/sau asistenta de specialitate in vederea colectarii creantelor bugetare ale ANRC.
    Art. 89
    (1) Executorul bugetar al ANRC are obligatia sa efectueze actele de procedura cu respectarea termenelor prevazute de legislatia in domeniu.
    (2) Actele de procedura intocmite de catre executorul bugetar al ANRC vor purta semnatura acestuia si stampila.
    Art. 90
    Pentru fiecare debitor aflat in procedura de executare silita, executorul bugetar al ANRC are obligatia de a deschide un dosar de executare silita, care va cuprinde toate documentele intocmite in cadrul procedurii.
    Art. 91
    (1) Executorii bugetari ai ANRC au obligatia indosarierii si arhivarii tuturor actelor de procedura si a oricaror alte documente intocmite sau primite de la diferite persoane sau organe specializate, in cadrul dosarelor de executare, pana in momentul scoaterii definitive din evidenta a debitelor.
    (2) Obligatia prevazuta la alin. (1) are in vedere inclusiv actele emise sau primite in legatura cu debitul inainte de declansarea procedurii de executare silita.
    (3) Executorii bugetari ai ANRC au obligatia depozitarii si pastrarii in conditii corespunzatoare a dosarelor de executare.
    Art. 92
    (1) In cadrul fiecarui oficiu teritorial al ANRC se va intocmi si tine un registru de evidenta a dosarelor de executare, care va cuprinde mentiuni cu privire la toate dosarele de executare solutionate sau in curs de solutionare.
    (2) Registrul de evidenta a dosarelor de executare va avea rubrici distincte privitoare la: numarul curent al dosarului de executare, datele de identificare a debitorului, titlul executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea silita, modalitatea de executare silita care a fost folosita, actele de procedura care au fost intocmite in cadrul dosarului, sumele recuperate, precum si documentele arhivate la fiecare dosar.
    (3) Registrul de evidenta a dosarelor de executare va avea o rubrica speciala in care vor fi evidentiate dosarele transferate intre executorii bugetari din cadrul oficiilor teritoriale ale ANRC sau intre acestia si executorii bugetari din cadrul sediului central al ANRC.
    (4) Dosarele transferate conform alin. (3) vor continua sa aiba numarul de inregistrare initial, primind insa si un numar nou in cadrul rubricii pentru dosarele transferate din registrul de evidenta a dosarelor de executare de la sediul central al ANRC sau de la sediul oficiului teritorial unde a fost primit dosarul.
    Art. 93
    Serviciul executarii bugetare si contencios al ANRC are obligatia tinerii unui registru general de evidenta a dosarelor de executare pentru toate oficiile teritoriale ale ANRC, in care se vor centraliza informatiile despre toate dosarele de executare solutionate sau in curs de solutionare.

    SECTIUNEA a 2-a
    Obligatiile conducerii ANRC privind activitatea de colectare a creantelor bugetare ale institutiei

    Art. 94
    Conducerea ANRC trebuie sa asigure conditiile necesare desfasurarii in mod optim a activitatii executorilor bugetari ai ANRC. In acest sens, aceasta:
    a) va pune la dispozitie executorilor bugetari ai ANRC dotarile tehnice necesare desfasurarii activitatii de executare silita;
    b) va asigura posibilitatea deplasarii in timp optim a executorilor bugetari ai ANRC la locul indeplinirii fiecarui act procedural privind executarea silita a creantelor bugetare ale ANRC;
    c) va pune la dispozitie executorilor bugetari ai ANRC legitimatii si stampile de executor bugetar;
    d) va asigura decontarea tuturor cheltuielilor ocazionate de executare, in conditiile legii.
    Art. 95
    Conducerea ANRC va asigura executorilor bugetari ai ANRC deschiderea unui cont special in vederea depozitarii sumelor recuperate pana la distribuirea acestora.
    Art. 96
    Conducerea ANRC va asigura spatiul necesar desfasurarii licitatiilor pentru valorificarea bunurilor sechestrate, ori de cate ori acestea nu se pot desfasura la locul unde se afla bunurile sau la sediul ori domiciliul debitorului.
    Art. 97
    Conducerea ANRC va constitui fonduri pentru acordarea de stimulente personalului care desfasoara activitati de colectare a creantelor bugetare ale ANRC, prin retinerea unei cote de 5% din sumele incasate prin executare silita sau in cadrul procedurii de reorganizare judiciara si faliment, conform dispozitiilor art. 161 din Ordonanta privind colectarea creantelor bugetare.
    Art. 98
    Conducerea ANRC are obligatia de a utiliza sumele recuperate in contul cheltuielilor de executare pentru procurarea de bunuri de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar necesare desfasurarii activitatii executorilor bugetari ai ANRC.

    CAP. 4
    Sanctiuni

    Art. 99
    (1) Incalcarea cu vinovatie de catre salariatii cu atributii in domeniul colectarii creantelor bugetare ale ANRC a indatoririlor de serviciu constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Codului muncii, Contractului colectiv de munca si ale Regulamentului intern al ANRC.
    (2) Pentru pagubele materiale produse ANRC prin incalcarea cu vinovatie a indatoririlor de serviciu de catre persoanele mentionate la alin. (1), acestea vor raspunde patrimonial, potrivit Codului muncii.
    (3) In cazul in care fapta savarsita constituie infractiune, sunt aplicabile dispozitiile legii penale.
    Art. 100
    Salariatii cu atributii in domeniul colectarii creantelor bugetare ale ANRC raspund pentru neindeplinirea in termenul legal, din culpa lor, a actelor care sunt de competenta lor.
    Art. 101
    Executorii bugetari ai ANRC raspund pentru pierderea sau deteriorarea, din culpa lor, a dosarelor de executare silita sau a actelor si documentelor intocmite in cadrul acestora.
    Art. 102
    Executorii bugetari ai ANRC raspund pentru savarsirea unor fapte care aduc atingere onoarei, probitatii profesionale ori bunelor moravuri.
    Art. 103
    Executorii bugetari ai ANRC nu pot fi sanctionati in cazul in care refuza executarea sarcinilor ce contravin legii, in aceasta situatie fiind obligati sa precizeze, in scris, sefului ierarhic, motivul refuzului.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 104
    (1) Executorul bugetar al ANRC poate corecta oricand erorile materiale din titlul executoriu si actele intocmite in cadrul procedurii de executare silita, din oficiu sau la sesizarea persoanelor interesate.
    (2) Prin operatiunea de corectare a erorilor materiale se intelege rectificarea, modificarea sau completarea de catre executorul bugetar al ANRC a greselilor sau omisiunilor cu privire la numele/denumirea, adresa/sediul, calitatea sau sustinerile debitorilor, martorilor sau expertilor, a greselilor de calcul, precum si a oricaror alte erori materiale din titlul executoriu si din actele intocmite in cadrul procedurii de executare silita, erori aparute din culpa executorului bugetar al ANRC cu privire la datele sau faptele consemnate.
    (3) Corectarea erorilor materiale se poate face inainte de inceperea executarii si in tot timpul ei, pana la efectuarea ultimului act de executare, inlauntrul termenului legal de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita.
    Art. 105
    Persoana interesata poate solicita corectarea unor erori materiale din titlul executoriu sau/si din actele intocmite in cadrul procedurii de executare silita printr-o cerere care va cuprinde: obiectul solicitarii, motivatia acesteia, probele pe care se intemeiaza solicitarea, semnatura si datele de identificare a solicitantului.
    Art. 106
    (1) In vederea corectarii erorilor materiale, dupa verificarea celor sustinute in cerere ori a celor constatate din oficiu, dupa caz, executorul bugetar al ANRC va intocmi un referat care va cuprinde: obiectul solicitarii ori al constatarii din oficiu, calculul prin care s-a ajuns la determinarea altei sume in cazul erorilor de calcul, motivatia si probele pe care se intemeiaza solicitarea ori constatarea din oficiu, propunerea de modificare a erorii materiale si semnatura executorului bugetar al ANRC.
    (2) Referatul se inainteaza sefului Serviciului executari bugetare si contencios al ANRC, care va verifica daca motivele invocate justifica corectarea erorilor materiale din titlul executoriu sau/si din actele intocmite in cadrul procedurii de executare silita si, in acest caz, va aproba propunerea de corectare si efectuarea acestei operatiuni.
    (3) Pe baza referatului aprobat se va efectua corectarea direct pe titlul executoriu sau/si pe actul intocmit in cadrul procedurii de executare silita sau, daca aceasta nu este posibila, se va intocmi un alt act.
    (4) Referatul aprobat se va arhiva la dosarul de executare.
    Art. 107
    Adaugarile, stersaturile sau modificarile operate in cuprinsul titlului executoriu si/sau al actelor intocmite in cadrul procedurii de executare silita vor fi semnate si stampilate de catre executorul bugetar al ANRC, in caz contrar acestea nefiind luate in considerare.
    Art. 108
    Dupa efectuarea corectarii erorilor materiale, organul de executare al ANRC are obligatia de a comunica debitorului sau oricarei alte persoane interesate actul rezultat ca urmare a indreptarii erorilor materiale.
    Art. 109
    Anexele nr. I.1 - I.42 si II*) fac parte integranta din prezenta decizie.
------------
    *) Anexele nr. I.1 - I.42 si II se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 bis in afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

    Art. 110
    Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Presedintele Autoritatii Nationale
                      de Reglementare in Comunicatii,
                               Ion SmeeianuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 811/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 811 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu