Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 31 din 14 ianuarie 2008

privind procedura de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTARE IN COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 46 din 21 ianuarie 2008In temeiul prevederilor art. 7 alin. (1), (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, ale art. 3 alin. (3) pct. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 415/2007, ale art. 36 şi 37 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, precum şi ale art. 16-20 din Normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei emite prezenta decizie.

Art. 1. - (1) Prezenta decizie se aplică furnizorilor de servicii de certificare care doresc să îşi desfăşoare activitatea ca furnizori acreditaţi şi stabileşte procedura privind acordarea, suspendarea şi retragerea deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare de către Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

(2) Prezenta decizie stabileşte conţinutul, durata de valabilitate şi efectele suspendării sau retragerii deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare.

Art. 2. -In înţelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:

a) ANRCTI - Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei;

b) acreditare - calificativul acordat de ANRCTI unui furnizor de servicii de certificare, la solicitarea acestuia, în urma verificării documentaţiei şi a raportului de audit efectuat de o terţă parte, în vederea stabilirii concordanţei dintre sistemele, procedurile şi practicile afirmate şi cele existente în realitate;

c)  audit - procesul de verificare a concordanţei dintre sistemele, procedurile şi practicile afirmate de către furnizorul de servicii de certificare care solicită acreditarea şi cele existente în realitate;

d) auditor- persoana juridică desemnată de ANRCTI pentru efectuarea auditului de acreditare, în urma evaluării îndeplinirii criteriilor de selecţie;

e) registru - registrul furnizorilor de servicii de certificare, care are rolul de a asigura, prin efectuarea înregistrărilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, stocarea datelor de identificare şi a unor informaţii legate de activitatea furnizorilor de servicii de certificare, precum şi informarea publicului cu privire la datele şi informaţiile stocate.

Art. 3. - Furnizorul de servicii de certificare care doreşte să fie acreditat va înainta ANRCTI o cerere scrisă pentru începerea procedurii de acreditare. Forma şi conţinutul acestei cereri sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta decizie.

Art. 4. - (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de acreditare se face de către un auditor desemnat de ANRCTI, în urma parcurgerii procedurii prevăzute la alin. (2)-(6).

(2) Desemnarea auditorului se face în urma unui proces de calificare, pe baza criteriilor stabilite de ANRCTI şi în urma selecţiei acestuia dintre candidaţii calificaţi.

(3) In acest scop, ANRCTI va face public anunţul de selecţie odată cu punerea la dispoziţia oricărei părţi interesate, contra cost, a condiţiilor de calificare. Anunţul va cuprinde inclusiv data-limită de depunere a documentaţiei de calificare.

(4) Orice persoană care a intrat în posesia condiţiilor de calificare conform alin. (3) poate participa la procesul de calificare.

(5) După primirea documentelor de calificare din partea candidaţilor, ANRCTI verifică respectarea criteriilor stabilite şi întocmeşte şi comunică furnizorului lista candidaţilor calificaţi.

(6) Furnizorul de servicii de certificare care solicită acreditarea selectează dintre candidaţii calificaţi auditorul care va fi desemnat de ANRCTI pentru efectuarea auditului de acreditare.

Art. 5. -In urma selecţiei efectuate de furnizorul de servicii de certificare, ANRCTI emite decizia de desemnare a auditorului. Forma şi conţinutul acestei decizii sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta decizie.

Art. 6. -Auditul de acreditare se realizează pe cheltuiala furnizorului de servicii de certificare.

Art. 7. - Pe perioada efectuării auditului, ANRCTI poate solicita furnizorului de servicii de certificare orice documente referitoare la activitatea acestuia şi poate desemna personal propriu pentru a participa la procesul de audit.

Art. 8. - (1) Rezultatul auditului efectuat asupra activităţii furnizorului de servicii de certificare va fi prezentat sub forma unui raport de audit, însoţit de opinia de audit.

(2) ANRCTI îşi rezervă dreptul de a respinge cererea de acreditare în urma analizei raportului de audit, precum şi în cazul unei opinii de audit exprimate cu rezerve.

(3) In cazul unor observaţii referitoare la raportul de audit prezentat, ANRCTI are obligaţia comunicării acestora atât furnizorului de servicii de certificare, cât şi auditorului, în termen de 5 zile de la prezentarea raportului.

Art. 9. - (1) In termen de 10 zile de la prezentarea opiniei de audit favorabile, ANRCTI emite decizia de acreditare şi înscrie în registru menţiunea privind acreditarea furnizorului de servicii de certificare.

(2)  In cazul respingerii cererii de acreditare, ANRCTI va comunica furnizorului de servicii de certificare motivele respingerii.

(3) Forma şi conţinutul deciziei de acreditare sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta decizie.

Art. 10. - (1) Procedura de suspendare sau de retragere a deciziei de acreditare este prevăzută la art. 19 şi 20 din Normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare.

(2)  Suspendarea sau retragerea deciziei de acreditare se face prin decizie a preşedintelui ANRCTI.

(3) Pe perioada suspendării acreditării furnizorului de servicii de certificare încetează dreptul acestuia de a folosi în toate activităţile pe care le desfăşoară o menţiune distinctivă care să se refere la această calitate.

(4) Semnăturile electronice extinse bazate pe certificate calificate eliberate de către furnizor pe perioada suspendării acreditării sunt exceptate de la prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 455/2001.

(5) In cazul suspendării sau retragerii acreditării acordate furnizorului de servicii de certificare, ANRCTI va face menţiunile necesare în registru.

Art. 11. - (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 54/2005 privind procedura acordării, suspendării şi retragerii deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 11 martie 2005, se abrogă.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei,

Dan Cristian Georgescu

ANEXA Nr. 1

CERERE PENTRU ÎNCEPEREA PROCEDURII DEACREDITARE

Stimate domnule preşedinte,

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) pct. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 415/2007, în temeiul dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică şi ale art. 16 din Normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare, vă solicităm să dispuneţi începerea procedurii de acreditare a (numele şi prenumele/denumirea solicitantului) ...................................................................................................................., furnizor de servicii de certificare, având domiciliul/sediul în (adresa completă, inclusiv telefon şi fax).................................................................................................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul..................................................., cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală........................................................., reprezentat legal prin (numele şi prenumele).................................................................., domiciliat(ă)în(adresa completă, inclusiv telefon).........................................................., identificat(ă) prin actul de identitate(serie, număr, cod numeric personal)..............................................................................................................

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului

....................................................................................

ANEXA Nr. 2

DECIZIE DE DESEMNARE A AUDITORULUI

In temeiul prevederilor art. 7 alin. (1), (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, ale art. 3 alin. (3) pct. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 415/2007, ale art. 36 şi 37 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, precum şi ale art. 16-20 din Normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 31/2008 privind procedura de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare, precum şi Referatul de aprobare al Direcţiei IT şi Protecţia Informaţiilor, înregistrat cu nr....................../.......................,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei emite prezenta decizie.

Art. 1. -(denumirea auditorului)..................................................................................................................................................., cu domiciliul/sediul în..............................................................................................., înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul..........................., cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală ............................................, este desemnat pentru a efectua auditul în vederea acreditării furnizorului de servicii de certificare(denumirea furnizorului)......................................................................................

Art. 2. -(denumirea auditorului).............................................................................. va prezenta Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei raportul de audit, însoţit de opinia de audit, efectuate în vederea acreditării furnizorului de servicii de certificare(denumirea furnizorului)..........................................., în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie se comunică(denumirea auditorului)......................................................................................................................................

Preşedinte,

.................................................

ANEXA Nr. 3

DECIZIE   DE  ACREDITARE

In temeiul prevederilor art. 7 alin. (1), (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, ale art. 3 alin. (3) pct. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 415/2007, ale art. 36 şi 37 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, precum şi ale art. 16-20 din Normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 31/2008 privind procedura de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare, precum şi Referatul de aprobare al Direcţiei IT şi Protecţia Informaţiilor, înregistrat cu nr. .../...,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei emite prezenta decizie.

Art. 1. -Incepând cu data comunicării prezentei decizii,(denumire furnizor).................................................................. dobândeşte calitatea de furnizor acreditat de servicii de certificare.

Art. 2. -Acreditarea se acordă pe o perioadă de 3 ani de la data comunicării prezentei decizii şi poate fi reînnoită pe baza procedurii prevăzute în Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 31/2008 privind procedura de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare.

Art. 3. - Prezenta decizie se comunică(denumire furnizor).............................................................................................., atât pe suport hârtie, cât şi în formă electronică, semnată electronic.

Preşedinte,

.....................................................


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 31/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 31 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu