Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 473 din 9 iunie 2009

privind procedura de acordare, suspendare si retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

ACT EMIS DE: MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 411 din 16 iunie 2009Având în vedere prevederile art. 36 şi 37 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, precum şi ale art. 16-20 din Normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (1) pct. 55 şi al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Prezentul ordin se aplică furnizorilor de servicii de certificare care doresc să îşi desfăşoare activitatea ca furnizori acreditaţi şi stabileşte procedura privind acordarea, suspendarea şi retragerea deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

(2) Prezentul ordin stabileşte conţinutul, durata de valabilitate şi efectele suspendării sau retragerii deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare.

Art. 2. -In înţelesul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)   autoritate - Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de autoritate de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu, conform art. 25 şi 26 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;

b) acreditare - calificativul acordat de către autoritate unui furnizor de servicii de certificare, la solicitarea acestuia, în urma verificării documentaţiei şi a raportului de audit efectuat de o terţă parte, în vederea stabilirii concordanţei dintre sistemele, procedurile şi practicile afirmate şi cele existente în realitate;

c)  audit - procesul de verificare a concordanţei dintre sistemele, procedurile şi practicile afirmate de către furnizorul de servicii de certificare care solicită acreditarea şi cele existente în realitate;

d)  auditor- persoana juridică numită de către autoritate pentru efectuarea auditului de acreditare, în urma evaluării îndeplinirii criteriilor de selecţie;

e) registru - Registrul furnizorilor de servicii de certificare, care este constituit şi actualizat de către autoritate şi care are rolul de a asigura, prin efectuarea înregistrărilor prevăzute de Legea nr. 455/2001, stocarea datelor de identificare şi a unor informaţii legate de activitatea furnizorilor de servicii de certificare, precum şi informarea publicului cu privire la datele şi informaţiile stocate.

Art. 3. - Furnizorul de servicii de certificare care doreşte să fie acreditat va înainta autorităţii o cerere scrisă pentru începerea procedurii de acreditare. Forma şi conţinutul acestei cereri sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de acreditare se face de către un auditor numit de către autoritate în urma parcurgerii procedurii prevăzute la alin. (2)-(7).

(2)  Numirea auditorului se face în urma unui proces de calificare, pe baza criteriilor stabilite de către autoritate şi în urma selecţiei acestuia dintre candidaţii calificaţi.

(3)  In acest scop autoritatea va face public anunţul de selecţie odată cu punerea la dispoziţie oricărei părţi interesate, contra cost, a condiţiilor de calificare. Anunţul va cuprinde inclusiv data-limită de depunere a documentaţiei de calificare.

(4) Orice persoană juridică care a intrat în posesia condiţiilor de calificare conform alin. (3) poate participa la procesul de calificare.

(5) Autoritatea verifică documentele de calificare din partea candidaţilor şi respectarea criteriilor stabilite.

(6) In termen de 30 de zile de la data primirii cererii pentru începerea procedurii de acreditare, autoritatea întocmeşte şi comunică furnizorului de servicii de certificare lista candidaţilor calificaţi.

(7)   Furnizorul de servicii de certificare care solicită acreditarea selectează dintre candidaţii calificaţi auditorul care va fi numit de către autoritate pentru efectuarea auditului de acreditare.

Art. 5. - (1) In urma selecţiei efectuate de către furnizorul de servicii de certificare, autoritatea emite decizia de numire a auditorului.

(2) Numirea auditorului se face prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale. Forma şi conţinutul ordinului de numire sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -Auditul se realizează pe cheltuiala furnizorului de servicii de certificare.

Art. 7. - Pe perioada efectuării auditului, autoritatea poate solicita orice documente referitoare la activitatea furnizorului de servicii de certificare care solicită acreditarea şi poate desemna personal propriu pentru a participa la procesul de audit.

Art. 8. - (1) Rezultatul auditului efectuat asupra activităţii furnizorului de servicii de certificare va fi prezentat sub forma unui raport de audit însoţit de opinia de audit.

(2) Autoritatea îşi rezervă dreptul de a respinge cererea de acreditare în urma analizei raportului de audit, precum şi în cazul unei opinii de audit exprimate cu rezerve.

(3) In cazul unor observaţii referitoare la raportul de audit prezentat, autoritatea are obligaţia comunicării acestora atât furnizorului de servicii de certificare, cât şi auditorului, în termen de 5 zile de la prezentarea raportului.

Art. 9. - (1) In termen de 10 zile de la prezentarea opiniei de audit favorabile, autoritatea emite decizia de acreditare şi înscrie în registru menţiunea privind acreditarea furnizorului de servicii de certificare.

(2) Acreditarea se face prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale. Forma şi conţinutul ordinului de acreditare sunt prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) In cazul respingerii cererii de acreditare, autoritatea va comunica furnizorului motivele respingerii.

Art. 10. - (1) Procedura de suspendare sau de retragere a deciziei de acreditare este prevăzută la art. 19 şi 20 din Normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare.

(2)  Suspendarea sau retragerea deciziei de acreditare se face prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.

(3) Pe perioada suspendării acreditării furnizorului de servicii de certificare încetează dreptul acestuia de a folosi în toate activităţile pe care le desfăşoară o menţiune distinctivă care să se refere la această calitate.

(4)  Semnăturile electronice extinse bazate pe certificate calificate eliberate de către furnizorul de servicii de certificare pe perioada suspendării acreditării sunt exceptate de la prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 455/2001.

(5) In cazul suspendării sau retragerii acreditării acordate furnizorului de servicii de certificare, autoritatea va face menţiunile necesare în registru.

Art. 11. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 31/2008 privind procedura de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 21 ianuarie 2008.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Gabriel Sandu

ANEXA Nr. 1

CERERE   PENTRU   ÎNCEPEREA   PROCEDURII   DE  ACREDITARE

Stimate Domnule Ministru,

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) pct. 55 din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică şi ale art. 16 din Normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare, vă solicităm să dispuneţi începerea procedurii de acreditare a(numele şi prenumele/denumirea solicitantului)..............................................................., furnizor de servicii de certificare, având domiciliul/sediul în(adresa completă, inclusiv telefon şi fax)...........................................................................................,  înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ........................, cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală ................., reprezentat legal prin (numele şi prenumele)  ...................................................... , domiciliat(ă) în (adresa completă, inclusiv telefon) ....................................................................................., identificat(ă) prin  actul de identitate (serie, număr, cod numeric personal).............................................................

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului

....................................................................................

ANEXA Nr. 2

ORDIN   DE   DESEMNARE  A AUDITORULUI

Având în vedere prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, precum şi ale Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare,

în baza Ordinului ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare,

în temeiul art. 4 alin. (1) pct. 55 şi al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr........../.......al Direcţiei.........1,

ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. -(denumirea auditorului).................................................., cu domiciliul/sediul  în......................., înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul................., cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală................., este desemnat pentru a efectua auditul în vederea acreditării furnizorului de servicii de certificare(denumirea furnizorului)................................................

Art. 2. - (denumirea auditorului)..............................................va prezenta Ministerului Comunicaţiilor  şi Societăţii Informaţionale raportul de audit, însoţit de opinia de audit, efectuate în vederea acreditării furnizorului de servicii de certificare(denumirea furnizorului)........................................................., în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se comunică(denumirea auditorului).............................................

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

...........................................................................

Ordin nr......./..........

Bucureşti

1 Se va menţiona denumirea direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale care îndeplineşte atribuţiile de punere în aplicare a Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

ANEXA Nr. 3

ORDIN   DE  ACREDITARE

Având în vedere prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, precum şi ale Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare,

în baza Ordinului ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare,

în temeiul art. 4 alin. (1) pct. 55 şi al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr........../.......al Direcţiei.........1,

ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. -Incepând cu data comunicării prezentului ordin,(denumirea furnizorului)................................................dobândeşte calitatea de furnizor acreditat de servicii  de certificare.

Art. 2. -Acreditarea se acordă pe o perioadă de 3 ani de la data comunicării prezentului ordin şi poate fi reînnoită pe baza procedurii prevăzute în Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr...............................privind procedura de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare.

Art. 3. - Prezentul ordin se comunică(denumirea furnizorului)....................................................................atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, semnat digital.

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

..........................................................................

Ordin nr................................

Bucureşti

1 Se va menţiona denumirea direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale care îndeplineşte atribuţiile de punere în aplicare a Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 473/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 473 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu