Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 863 din 30 august 2001

privind infiintarea unor filiale ale Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 579 din 17 septembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 48 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, aprobata si modificata prin Legea nr. 89/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 1 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 584/1998 privind infiintarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se infiinteaza filialele Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., prevazute in anexa nr. 1, ca societati comerciale pe actiuni, denumite in continuare societati.
    Art. 2
    (1) Sediul si capitalul social ale societatilor nou-infiintate sunt prevazute in anexa nr. 1, iar obiectul de activitate este prevazut in anexa nr. 2.
    (2) Societatile infiintate potrivit art. 1 sunt persoane juridice romane care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutele proprii intocmite potrivit statutului-cadru prevazut in anexa nr. 3.
    (3) Capitalul social initial al societatilor se constituie prin aporturi in natura si in numerar de la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., denumita in continuare C.F.R. Calatori, corespunzator obiectului de activitate, stabilite pe baza datelor din balanta de verificare contabila la data de 30 iunie 2001.
    (4) Participatiile la capitalul social initial sunt subscrise si integral varsate de C.F.R. Calatori in calitate de actionar unic.
    (5) Efectuarea aporturilor de catre C.F.R. Calatori se va face pe baza de protocol care se va incheia in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Daca valoarea capitalului social, stabilita prin protocolul de predare-preluare, va fi diferita de cea prevazuta in anexa nr. 1 se va solicita registrului comertului modificarea acestuia, potrivit legii, pe baza aprobarii adunarii generale a actionarilor.
    (6) Valoarea terenurilor necesare in vederea realizarii obiectului de activitate al societatilor nu este cuprinsa in capitalul social initial prevazut in anexa nr. 1. Aceste terenuri se vor evalua in termen de 12 luni de la data infiintarii societatilor, modificandu-se in mod corespunzator capitalul social.
    (7) Pe toata perioada in care C.F.R. Calatori este actionar majoritar la societati se pot efectua transferuri de active corporale si necorporale, fara plata, prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, intre societati si C.F.R. Calatori, precum si cu alte societati comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, cu acordul adunarilor generale extraordinare ale actionarilor societatilor comerciale implicate, modificandu-se capitalul social in mod corespunzator.
    (8) Societatile infiintate potrivit art. 1 se pot privatiza in conditiile legii, C.F.R. Calatori putand pastra pachetul majoritar de actiuni.
    (9) In perioada in care C.F.R. Calatori este actionar majoritar societatile pot vinde active din patrimoniul lor persoanelor fizice sau juridice cu acordul C.F.R. Calatori, exprimat prin mandat special dat reprezentantilor sai in adunarea generala a actionarilor. Vanzarea se poate face numai in cazul in care nu este afectata privatizarea C.F.R. Calatori sau privatizarea unui activ in integralitatea sa. Utilizarea sumelor rezultate din vanzarea activelor se face in conditiile legii.
    Art. 3
    Investitiile pentru realizarea proiectelor de modernizare a sistemului de emitere a legitimatiilor de calatorie si de rezervare a locurilor, care asigura integrarea Romaniei in sistemul de transport feroviar european, se finanteaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, repartizat pentru C.F.R. Calatori.
    Art. 4
    Serviciile financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de organizare a licitatiilor, a managementului proiectelor finantate din credite interne sau externe, contractarea si gestionarea acestor credite se asigura pe baza de contracte incheiate cu Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.
    Art. 5
    Personalul necesar in vederea desfasurarii activitatii societatilor este preluat de la C.F.R. Calatori in functie de competenta profesionala si de disciplina in activitate si se considera transferat. Pana la incheierea contractului colectiv de munca la societati personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare si de celelalte drepturi de personal avute la data transferarii, prevazute in contractul colectiv de munca al C.F.R. Calatori, corespunzatoare postului ce urmeaza sa fie ocupat, precum si de alte drepturi prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 6
    (1) Societatile sunt conduse de adunarea generala a actionarilor, formata din reprezentantii C.F.R. Calatori si ai celorlalti actionari.
    (2) Adunarea generala a actionarilor C.F.R. Calatori numeste reprezentantii acesteia in adunarea generala a actionarilor fiecarei societati.
    (3) Convocarea, cvorumul si atributiile adunarii generale a actionarilor sunt prevazute in statutul societatilor, intocmit potrivit statutului-cadru prevazut in anexa nr. 3.
    Art. 7
    (1) Adunarile generale ale actionarilor aleg membrii consiliilor de administratie ale societatilor. Pe perioada in care C.F.R. Calatori detine participarea majoritara la capitalul social al societatilor membrii consiliilor de administratie, presedintii acestora si directorii societatilor sunt numiti la propunerea adunarii generale a actionarilor a C.F.R. Calatori.
    (2) Directorul fiecarei societati este si presedintele consiliului de administratie al societatii respective.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Ion Selaru,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

    ANEXA 1

_______________________________________________________________________________
                                                                        Numarul
Nr.      Denumirea filialei             Sediul             Capitalul      de
crt.                                                        social      actiuni
                                                            - lei -    --------
                                                                       Valoarea
                                                                       nominala
                                                                       - lei -
_______________________________________________________________________________
  1. Societatea Comerciala de     Municipiul Brasov,       193.375.000    7.735
     Reparatii Locomotive "C.F.R. Fundatura Harmanului                   ------
     - S.C.R.L. Brasov" - S.A.    nr. 1                                  25.000

  2. Societatea Comerciala de     Municipiul Bucuresti, 17.999.600.000  719.948
     Vanzare Legitimatii de       bd. Dinicu Golescu                    -------
     Calatorie "C.F.R. -          nr. 38, sectorul 1                     25.000
     S.C.V.L.C Bucuresti" - S.A.

  3. Societatea Comerciala de     Municipiul Brasov,     6.050.625.000  242.025
     Aprovizionare si Desfacere   Fundatura Harmanului                  -------
     Brasov "C.F.R. - S.C.A.D.    nr. 3                                  25.000
     Brasov" - S.A.
_______________________________________________________________________________

    ANEXA 2

________________________________________________________________________________
Nr.    Denumirea filialei                      Obiectul de activitate
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Societatea Comerciala   - reparatii cu ridicare a locomotivelor si
     de Reparatii Locomotive   revizii de locomotive si alte mijloace de
     "C.F.R. - S.C.R.L.        tractiune
     Brasov" - S.A.          - productie si reconditionare de piese si
                               echipamente pentru mijloace de transport
                             - dezmembrare si valorificare de material rulant si
                               alte mijloace fixe si/sau componente ale acestora
                             - expertize si masuratori la materialul rulant
                             - inchirierea de spatii pentru desfasurarea de
                               activitati comerciale si/sau de productie
                             - comert intern si desfacere de produse
                             - orice alte activitati care contribuie la
                               obtinerea de profit in realizarea obiectului de
                               activitate
________________________________________________________________________________
  2. Societatea Comerciala   - vanzarea anticipata a legitimatiilor de calatorie
     de Vanzare Legitimatii  - inchirierea de spatii pentru desfasurarea de
     de Calatorie "C.F.R.      activitati conexe legate de valorificarea
     - S.C.V.L.C. Bucuresti"   patrimoniului propriu si vanzarea de spatii
     - S.A.                    publicitare
                             - incheierea de contracte de vanzare a
                               legitimatiilor de calatorie cu agenti autorizati
                               sau cu agentiile de turism
                             - organizarea activitatii de publicitate in vederea
                               prezentarii produselor de transport feroviar de
                               calatori
                             - orice alte activitati care contribuie la
                               obtinerea de profit in realizarea obiectului de
                               activitate
________________________________________________________________________________
  3. Societatea Comerciala   - incheierea de contracte economice cu furnizorii
     de Aprovizionare si       pentru aprovizionarea, respectiv livrarea
     Desfacere Brasov          materiilor prime, materialelor, pieselor de
     "C.F.R. - S.C.A.D.        schimb necesare unitatilor din transportul
     Brasov" - S.A.            feroviar
                             - asigurarea livrarii cu mijloace feroviare sau
                               auto catre unitatile din sectorul feroviar a
                               tuturor pieselor de schimb si materialelor
                               necesare acestora pentru realizarea obiectului de
                               activitate
                             - asigurarea aprovizionarii si desfacerii
                               materiilor prime, materialelor, pieselor de
                               schimb pentru alte societati, pe baze
                               contractuale, cu aplicarea adaosurilor comerciale
                             - orice alte activitati care contribuie la
                               obtinerea de profit in realizarea obiectului de
                               activitate
________________________________________________________________________________

    ANEXA 3

                              STATUTUL-CADRU
                   al Filialei ..........................

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea filialei este ................................................
    (2) ......................, denumita in continuare societate, este, potrivit art. 42 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, filiala cu personalitate juridica a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., denumita in continuare C.F.R. Calatori.
    (3) Sigla societatii este prezentata in anexele nr. 1 - 3 care fac parte integranta din prezentul statut.
    (4) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la societate se mentioneaza denumirea acesteia, urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv varsat, de sediul, de numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    (1) Sediul societatii este in ..............................................
    (2) Sediul poate fi schimbat in aceeasi localitate sau in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    (3) Societatea poate infiinta reprezentante, agentii si alte asemenea subunitati in tara si in strainatate.
    Art. 4
    Durata
    Societatea se constituie pe durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Scopul societatii este: ....................................................
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    Societatea are, in principal, urmatorul obiect de activitate:
................................................................................

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    (1) Capitalul social initial al societatii este de ........... lei, impartit in ....................... actiuni nominative cu valoare nominala de 25.000 lei, si se constituie prin aporturi in natura (active) si in numerar de la C.F.R. Calatori, stabilite pe baza datelor din balanta de verificare contabila la data de 30 iunie 2001.
    (2) Participatiile la capitalul social initial al societatii sunt subscrise si integral varsate la data infiintarii de catre C.F.R. Calatori, in calitate de actionar unic.
    (3) Societatea poate fi privatizata in conditiile legii, C.F.R. Calatori avand posibilitatea de a pastra pachetul majoritar de actiuni.
    Art. 8
    Actiunile
    (1) Actiunile sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    (2) Societatea va tine evidenta actionarilor si a actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Registrul se pastreaza la sediul societatii.
    Art. 9
    Reducerea si majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    (1) Fiecare actiune subscrisa si platita potrivit legii confera detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de prezentul statut.
    (2) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statutul societatii.
    (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    (4) Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar actionarii raspund numai pana la limita capitalului social subscris.
    (5) Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii, care i se va repartiza de adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile legii si ale prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    (1) In toate raporturile cu societatea aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.
    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau catre terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    (1) In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica pierderea acestora in cel putin doua ziare de larga circulatie.
    (2) Actiunile pierdute se anuleaza de consiliul de administratie. Decizia de anulare va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu specificarea numarului de ordine al actiunilor anulate.
    (3) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    (1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra politicii economice si asupra activitatii ei in conformitate cu mandatul primit de la actionari.
    (2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (3) Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele C.F.R. Calatori in adunarea generala a actionarilor sunt in numar de 3, din care un specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice si un specialist din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, numiti sau, dupa caz, revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor a C.F.R. Calatori.
    (4) Pentru activitatea depusa imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele C.F.R. Calatori in adunarea generala a actionarilor au dreptul la o indemnizatie stabilita de adunarea generala a actionarilor a C.F.R. Calatori.
    (5) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiara a societatii;
    b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, ii descarca de activitate si propune numirea sau revocarea acestora de adunarea generala a actionarilor a C.F.R. Calatori;
    c) stabileste indemnizatia membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor;
    d) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    e) examineaza programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii, elaborate de consiliul de administratie, si le aproba;
    f) aproba constituirea rezervelor statutare;
    g) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si ale cenzorilor, si aproba repartizarea profitului;
    h) fixeaza dividendele;
    i) hotaraste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    j) aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie al societatii;
    k) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor si cenzorilor, in conditiile legii;
    l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    m) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.
    (6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica a societatii la nivel central si teritorial;
    b) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    c) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de reprezentante, agentii si de alte subunitati fara personalitate juridica;
    d) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social si la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, cu acordul C.F.R. Calatori;
    e) hotaraste reintregirea capitalului social sau, dupa caz, reducerea acestuia, cu acordul C.F.R. Calatori;
    f) hotaraste cu privire la mutarea sediului societatii, cu acordul C.F.R. Calatori;
    g) analizeaza si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii, cu acordul C.F.R. Calatori;
    h) hotaraste cu privire la modificarea si completarea obiectului de activitate al societatii in afara activitatii de baza;
    i) aproba asocierea in vederea constituirii de noi societati comerciale sau participarea cu capital la alte societati comerciale, cu acordul prealabil al C.F.R. Calatori, cu exceptia societatilor la care C.F.R. Calatori nu se poate asocia;
    j) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului si a cenzorilor pentru pagube pricinuite societatii;
    k) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile legii;
    l) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
    m) hotaraste cu privire la orice modificare a prezentului statut;
    n) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii, cu acordul prealabil al C.F.R. Calatori;
    o) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;
    p) numeste directorul societatii si ii stabileste salariul; in perioada in care C.F.R. Calatori detine pachetul majoritar de actiuni numirea directorului si stabilirea salariului acestuia se fac de adunarea generala a actionarilor a C.F.R. Calatori;
    q) stabileste adaosurile la salariu si criteriile de acordare a acestora pentru director si pentru directorii executivi;
    r) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea societatii, cu exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor.
    (7) Acordul C.F.R. Calatori prevazut la alin. (6) lit. d), e), f), g), i) si n) este cerut in perioada in care participarea majoritara la capitalul social este detinuta de C.F.R. Calatori.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori este nevoie, de catre presedintele consiliului de administratie, de persoana desemnata de acesta sa-l inlocuiasca sau la solicitarea C.F.R. Calatori.
    (2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (3) Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.
    (4) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori, in conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    (5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii. In perioada in care C.F.R. Calatori este actionar unic convocarea adunarii generale a actionarilor se va face prin corespondenta (inclusiv prin mijloace electronice cu posibilitate de confirmare).
    (6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi.
    (7) In cazul in care pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (8) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in aceasta.
    (2) Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1), adunarea generala a actionarilor ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentanta de actionarii prezenti, cu majoritate.
    (3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
    a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
    b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
    (4) Presedintele consiliului de administratie desemneaza 2 secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    (5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarii care l-au intocmit.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau, de regula, prin vot deschis.
    (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administrativa.
    (3) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor in limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la aceasta sau care au votat impotriva.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 17
    Organizarea
    (1) Societatea este administrata de un consiliu de administratie format din 5 membri, dintre care un specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice si un specialist din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.
    (2) Conducerea executiva a societatii este asigurata de directorul executiv al societatii, care este si presedintele consiliului de administratie.
    (3) In cazul in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (4) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai.
    (5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    (6) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    (7) Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale conducerii executive a societatii si poate recurge la consultanti pentru studii, analize sau expertize, necesare luarii unor decizii.
    (8) Presedintele consiliului de administratie este reprezentantul legal al societatii in relatiile cu autoritatile publice si cu persoanele fizice sau juridice, romane si straine, si angajeaza patrimonial societatea prin semnatura sa, aplicata pe actele juridice, in limita valorica stabilita de adunarea generala a actionarilor. El poate delega directorului executiv, daca este cazul, unele dintre atributiile sale de reprezentare.
    (9) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia. In astfel de situatii pot fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
    (10) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal ori ale caror rude sau afini pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati in societati comerciale cu acelasi profil sau care sunt in relatii comerciale directe.
    Art. 18
    Atributiile consiliului de administratie
    (1) Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli al societatii;
    b) elaboreaza documentatiile privind structura organizatorica si aproba regulamentul de organizare si functionare a societatii si regulamentul de ordine interioara;
    c) elaboreaza si prezinta spre avizare adunarii generale a actionarilor strategia de dezvoltare a societatii pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare C.F.R. Calatori;
    d) hotaraste, cu respectarea prevederilor legale, cu privire la inchirierea bunurilor pe care le are in proprietate;
    e) aproba investitiile societatii, in limita competentelor si a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    f) aproba criteriile de efectuare a operatiunilor de incasari si plati;
    g) aproba efectuarea operatiunilor de cumparare si vanzare de bunuri si servicii;
    h) aproba, cu respectarea prevederilor legale, incheierea contractelor de inchiriere;
    i) stabileste tactica si strategia de marketing;
    j) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
    k) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termenul legal de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale acesteia pe anul in curs;
    l) aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza sa fie negociat cu reprezentantii salariatilor;
    m) aproba tarifele pentru activitatile specifice societatii, in conditiile legii;
    n) aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societatii;
    o) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, in conditiile legii;
    p) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    q) stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al societatii;
    r) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi ai societatii si le fixeaza salariile;
    s) hotaraste si in alte domenii legate de activitatea societatii.
    Art. 19
    Atributiile directorului
    (1) In limita mandatului acordat de adunarea generala a actionarilor directorul reprezinta societatea in raporturile cu tertii si are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii;
    b) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul societatii;
    c) negociaza contractul colectiv de munca, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;
    d) incheie acte juridice in numele si pe seama societatii;
    e) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri potrivit competentelor;
    f) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor;
    g) indeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate.
    (2) Directorul poate delega din atributiile sale oricarei alte persoane din cadrul societatii.
    (3) Competentele, atributiile si raspunderile personalului de conducere sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societatii.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 20
    Controlul financiar preventiv
    (1) Societatea organizeaza si exercita controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se refera la drepturile si obligatiile patrimoniale, in faza de angajare si de plata, in raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.
    (2) Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate, potrivit legii.
    Art. 21
    Controlul financiar de gestiune
    Controlul financiar de gestiune se efectueaza in conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate.
    Art. 22
    Cenzorii
    (1) Gestiunea societatii este supravegheata de actionari si de cenzori.
    (2) Societatea are 3 cenzori si tot atatia cenzori supleanti.
    (3) Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.
    (4) Cenzorii isi exercita personal mandatul.
    (5) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.
    (6) Atata timp cat statul va detine cel putin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
    (7) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea generala a actionarilor.
    (8) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) sa supravegheze gestiunea societatii;
    b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;
    c) sa verifice daca registrele sunt corect tinute;
    d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform reglementarilor legale.
    (9) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generala a actionarilor, daca nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
    (10) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor, in cazul in care nu a fost convocata de catre administratori;
    c) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
    d) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
    e) sa vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (11) Despre rezultatul verificarilor efectuate conform alin. (10), precum si asupra propunerilor pe care le considera necesare privind bilantul contabil si repartizarea profitului cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit. Pentru indeplinirea acestei obligatii cenzorii vor delibera impreuna, insa pot face, in caz de neintelegere, rapoarte separate pe care le vor prezenta adunarii generale a actionarilor.
    (12) Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor.
    (13) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale adunarii generale a actionarilor, fara drept de vot, daca nu sunt actionari.
    (14) Cenzorilor le este interzis sa comunice actionarilor in particular sau tertilor date referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.
    (15) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a actionarilor, cu votul cerut la adunarile generale extraordinare ale actionarilor.
    (17) Cenzorii indeplinesc si alte atributii prevazute de lege.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 23
    Exercitiul financiar
    (1) Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite societatea utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    (2) Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii.
    Art. 24
    Personalul
    (1) Personalul este incadrat in conditiile legii, pe baza de concurs sau examen si/sau prin alte forme de selectie.
    (2) Conditiile de angajare, de organizare si desfasurare a concursurilor, a examenelor si a selectiei personalului se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administratie.
    (3) Personalul este supus statutului personalului feroviar, reglementarilor specifice emise de autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare si regulamentului de ordine interioara al societatii.
    (4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    (5) Personalul societatii beneficiaza de facilitati de calatorie pe calea ferata in aceleasi conditii ca si personalul de la C.F.R. Calatori.
    Art. 25
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 26
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    (1) Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi conform legislatiei in vigoare.
    (2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 27
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    (2) Profitul ramas dupa plata impozitului pe profit va fi repartizat in conditiile legii.
    (3) Societatea isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    (5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    (6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor.
    Art. 28
    Registrele
    Societatea va tine, prin grija administratorilor, registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

    Art. 29
    Modificarea formei juridice
    Adunarea generala a actionarilor poate hotari schimbarea formei juridice a societatii, in conditiile legii.
    Art. 30
    Dizolvarea si lichidarea
    Dizolvarea si lichidarea societatii se vor face conform prevederilor legale.
    Art. 31
    Litigii
    (1) Litigiile de orice fel aparute intre societate si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Pentru solutionarea litigiilor contractuale cu alte societati comerciale se poate apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 32
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, precum si ale Codului comercial.

    ANEXA 1
    la statut

                                 SIGLA
    Societatii Comerciale de Reparatii Locomotive "C.F.R. - SCRL Brasov" - S.A.

           ____________________________________
         /       ________    _____________
       /        |  SCRL  |   ________
     /___       |________|
   /_________              Brasov
  (__________________________
        () ()      () ()
 
    ANEXA 2
    la statut

                                 SIGLA
    Societatii Comerciale de Vanzare Legitimatii de Calatorie "C.F.R. - SCVLC Bucuresti" - S.A.

           ____________________________________
         /      _________    _____________
       /       |  SCVLC  |   ________
     /___      |_________|
   /_________             Bucuresti
  (__________________________
        () ()      () ()
           
    ANEXA 3
    la statut

                                 SIGLA
    Societatii Comerciale de Aprovizionare - Desfacere "C.F.R. - SCAD Brasov" - S.A.
           ____________________________________
         /       ________    _____________
       /        |  SCAD  |   ________
     /___       |________|
   /_________              Brasov
  (__________________________
        () ()      () ()
           


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 863/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 863 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu