Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1250 din 25 noiembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10, art. 11 alin. 1 lit. d), art. 12, art. 13, art. 14, art. 15 si art. 16 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta nationala a Romaniei, precum si a dispozitiilor art. 23 si art. 24 din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 871 din 23 decembrie 2008Ioan Vida                               - preşedinte

Nicolae Cochinescu              -judecător

Aspazia Cojocaru                  -judecător

Acsinte Gaspar                     -judecător

Petre Lăzăroiu                       -judecător

Puskas Valentin Zoltan          -judecător

Tudorel Toader                      -judecător

Augustin Zegrean                  -judecător

Iuliana Nedelcu                     - procuror

Marieta Safta                         - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10, art. 11 alin. 1 lit.'d), art. 12, 13, 14, 15 şi 16 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, precum şi a dispoziţiilor art. 23 şi 24 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, excepţie invocată de Dorinei Mihai Mucea, Radu Mihai Donciu şi Stamen Stantchev în Dosarul nr. 2.753/2/2007 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I penală.

La apelul nominal răspunde Radu Mihai Donciu, asistat de doamna avocat Ana-Maria Mihălcescu, precum şi reprezentantul autorului excepţiei Dorinei Mihai Mucea, domnul avocat Cezar Bivolaru, lipsind Stamen Stantchev, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având cuvântul, domnul avocat Cezar Bivolaru invocă existenţa unui viciu de procedură cu autorul excepţiei Stamen Stantchev, învederând că acesta are domiciliul în Austria şi că nu a fost citat la acest domiciliu.

Apărătorul autorului excepţiei Radu Mihai Donciu lasă la aprecierea Curţii incidentul procedural invocat.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază că procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, observând că citaţiile comunicate la termenul de judecată anterior lui Stamen Stantchev la domiciliile din România, respectiv din Austria, au fost returnate la dosar, precum şi faptul că, în considerarea acestei situaţii, pentru acest termen de judecată s-a procedat la citarea acestui autor al excepţiei prin afişare la uşa Curţii Constituţionale, constată că procedura de citare este legal îndeplinită şi acordă cuvântul pentru susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate.

Având cuvântul pentru autorul excepţiei Dorinei Mihai Mucea, domnul avocat Cezar Bivolaru solicită admiterea excepţiei aşa cum a fost formulată, susţinând, pe larg, motivele expuse în faţa instanţei de judecată. Depune la dosar concluzii scrise în sensul celor arătate.

Pentru autorul excepţiei Radu Mihai Donciu, doamna avocat Ana-Maria Mihălcescu solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate. Astfel, cu privire la dispoziţiile art. 13, 14 şi 15 din Legea nr. 51/1991 se susţine că au fost implicit abrogate prin efectul dispoziţiilor art. 46 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, întrucât contravin art. 20, 21 şi 22 din'Legea nr. 535/2004. Cu privire la art. 10, 11, 12 şi 16 din Legea nr. 51/1991, precum şi art. 23 şi 24 din Legea nr. 182/2002, se solicită reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale având în vedere situaţia juridică diferită a acestei cauze. Se susţine, în esenţă că, în cauză, apărarea nu are acces la probele acuzării, fiind lezate astfel în mod grav dreptul la un proces echitabil, accesul liber la justiţie şi dreptul la apărare. Dispoziţiile art. 53 din Constituţie, privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi nu sunt aplicabile, deoarece nu se poate susţine că desfăşurarea unei proceduri judiciare poate aduce atingere siguranţei naţionale. Se conchide în sensul că textele de lege invocate de acuzare pentru ascunderea probelor sunt vădit neconstituţionale, „nefiind de conceput ca în procedura de administrare a justiţiei penale să fie implicat guvernul sau altă autoritate a administraţiei publice, de a căror bunăvoinţă să depindă accesul la probele dosarului". Depune şi concluzii scrise în sensul celor arătate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate. Invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, precum şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (Cauza Klass împotriva Germaniei), în care s-a statuat că restrângerile sau imixtiunile în viaţa privată (prin supravegherea secretă a corespondenţei şi a telecomunicaţiilor) trebuie să fie în principiu supuse controlului unui magistrat. S-a creat astfel conceptul de „control încorporat" al respectării garanţiilor libertăţii individuale, prin aceea că măsura restrictivă de drepturi este autorizată de însuşi magistratul cu prerogative de independenţă şi imparţialitate. In cazul textelor de lege criticate ne aflăm în prezenţa unui astfel de „control încorporat" de legalitate în ceea ce priveşte aceste imixtiuni, control care, în prezent, urmare modificării Legii nr. 51/1991 prin Legea nr. 535/2004 este realizat de judecători ai Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, iar nu de procuror. Cât priveşte criticile privind modul de aplicare în cauză a normelor criticate, arată că nu intră în competenţa Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin Incheierea din 19 martie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 2.753/2/2007, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10, art. 11 alin. 1 lit.d), art. 12, 13, 14, 15 şi 16 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, precum şi a dispoziţiilor art. 23 şi 24 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, excepţie invocată de Dorinei Mihai Mucea, Radu Mihai Donciu şi Stamen Stantchev.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că în cauză toate probele folosite şi reţinute de parchet sunt convorbiri telefonice interceptate şi înregistrate în baza mandatelor emise de Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care au regimul clasificat de secret de stat, şi, ca urmare, „modalitatea de lucru a DIICOTÎn instrumentarea dosarului de urmărire penală a fost una nelegală, abuzivă", de natură să producă prejudicii. In opinia autorilor excepţiei, textele de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece obligă inculpatul să accepte ideea că există în dosar probe care îl privesc, chiar dacă acestea au fost obţinute în condiţii de nelegalitate, că este trimis în judecată pe baza acestor probe pentru infracţiuni extrem de grave, dar că nu poate avea acces la probele în discuţie. Se aduce astfel atingere dispoziţiilor art. 21 din Constituţie. Se mai arată că textele de lege ce fac obiectul excepţiei încalcă şi prevederile art. 124 din Constituţie, deoarece permit doar procurorului să ia decizii în această fază a procesului penal, impunând judecătorului un anumit cadru procesual care, practic, n-ar mai putea fi modificat până la finalizarea procesului penal.

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate nu încalcă dispoziţiile constituţionale invocate. Astfel, instituirea unor reguli speciale pentru accesul la informaţiile clasificate s-a realizat cu scopul protejării unor atare informaţii. In plus, textele constituţionale invocate nu exclud instituirea unui sistem naţional de protecţie a unor informaţii şi date, pentru a se preveni acţiunile de spionaj, compromiterea sau accesul neautorizat, alterarea, modificarea conţinutului lor sau distrugerea neautorizată a acestora. Se arată că, în realitate, criticile autorilor excepţiei vizează modul de administrare a probelor în faza de urmărire penală, valoarea probatorie a acestor mijloace, or, „această atitudine prin care se exprimă dezacordul faţă de conţinutul unor probe presupune, potrivit legii procesual penale, administrarea de probe contrare".

In conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

Avocatul Poporului arată că, întrucât art. 13-15 din Legea nr. 51/1991 au fost abrogate prin art. 20-22 din Legea nr. 535/2004, excepţia de neconstituţionalitate a acestor dispoziţii este inadmisibilă. In ceea ce priveşte celelalte dispoziţii legale criticate, se apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât acestea nu încalcă prevederile constituţionale invocate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autorilor excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 şi ale 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 10, art. 11 alin. 1 lit. d),'art. 12, 13, 14, 15 şi 16 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 7 august 1991, precum şi cele ale art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 12 aprilie 2002.

Textele din Legea nr. 51/1991 criticate se referă la: caracterul activităţii de informaţii pentru asigurarea siguranţei naţionale, persoanele cărora le pot fi comunicate informaţii din domeniul siguranţei naţionale, interdicţia divulgării de date şi informaţii secrete care pot aduce prejudicii intereselor siguranţei naţionale, procedura de autorizare a efectuării unor acte în scopul culegerii de informaţii din domeniul siguranţei naţionale, protejarea prin lege împotriva imixtiunilor sau atingerilor aduse drepturilor sau libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor ce pot fi aduse prin mijloacele de obţinere a informaţiilor necesare siguranţei naţionale.

Textele din Legea nr. 182/2002 criticate se referă la răspunderea instituţiilor deţinătoare de informaţii secrete de stat, condiţiile clasificării, respectiv declasificării informaţiilor secrete de stat.

In opinia autorilor excepţiei, aceste prevederi legale încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, ale art. 124 alin. (2) privind înfăptuirea justiţiei. Se invocă, totodată, dispoziţiile art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că s-a mai pronunţat în jurisprudenţa sa asupra constituţionalităţii art. 10, art. 11 alin. 1 lit. d), art. 13 şi art. 15 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, precum şi asupra constituţionalităţii art. 24 alin. (4) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, în raport de dispoziţiile constituţionale şi din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale invocate şi în prezenta cauză. In acest sens sunt, de exemplu, deciziile nr. 37 din 29 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 3 martie 2004, şi Decizia nr. 766 din 7 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 16 ianuarie 2007, prin care Curtea a respins, pentru considerentele acolo arătate, excepţia de neconstituţionalitate invocată. Intrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia pronunţată anterior de Curte, precum şi considerentele care au fundamentat-o sunt valabile şi în prezenta cauză, inclusiv cu privire la celelalte dispoziţii legale ce fac obiectul excepţiei, în raport cu care nu au fost formulate critici distincte.

In ceea ce priveşte susţinerile referitoare la modul de administrare a probelor, pretinsa instrumentare nelegală, abuzivă a dosarului de urmărire penală, condiţiile obţinerii probelor din dosar, acestea excedează competenţei Curţii Constituţionale care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată. Tot astfel, problema eventualelor dificultăţi ce pot apărea în procedura de declasificare a informaţiilor ţin de aplicarea legii, şi nu de constituţionalitatea ei, iar rezolvarea sa nu intră în competenţa Curţii Constituţionale. In orice caz, accesul dificil la mandatul de interceptare a convorbirilor telefonice emis în scopul şi după regulile cuprinse în Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României nu poate fi apreciat ca o împiedicare a instanţei şi a părţilor de a cunoaşte, de a dezbate şi de a evalua înseşi probele administrate, care sunt depuse de organul de urmărire penală la dosar.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 alin. (1)şi (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10, art. 11 alin. (1) lit. d), art. 12, art. 13, art. 14, art. 15 şi art. 16 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, precum şi a dispoziţiilor art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, excepţie invocată de Dorinei Mihai Mucea, Radu Mihai Donciu şi Stamen Stantchev în Dosarul nr. 2.753/2/2007 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I penală.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 25 noiembrie 2008.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1250/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1250 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1250/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu