Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Tratat Nr.- din 20.09.2010

între România şi Regatul Norvegiei privind transferarea persoanelor condamnate
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 33 din 16 ianuarie 2012SmartCity1

România şi Regatul Norvegiei, denumite în continuare părţile contractante,luând în considerare legile şi reglementările în vigoare privind aplicarea legii pe teritoriul părţilor contractante şi dorinţa de a îmbunătăţi eforturile de cooperare în materia aplicării legii şi a administrării justiţiei,din dorinţa de a facilita reabilitarea socială în mediul lor social de origine a persoanelor condamnate,considerând că aceste obiective reclamă ca persoanele care sunt condamnate definitiv ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni penale să aibă posibilitatea de a-şi ispăşi condamnarea în mediul lor social de origine şi că cel mai bun mijloc de a îndeplini această cerinţă este de a-i transfera către ţările lor de origine,luând în considerare necesitatea unei aplicări extinse a principiului transferării persoanelor condamnate,luând în considerare faptul că:(1) ambele părţi contractante au ratificat Convenţia Consiliului Europei asupra transferării persoanelor condamnate din 21 martie 1983. Potrivit acestei convenţii persoanele condamnate pot fi transferate în vederea continuării executării condamnării ce le-a fost aplicată numai către statul ai cărui cetăţeni sunt şi numai cu consimţământul lor şi cu acordul statelor implicate. Protocolul adiţional la aceeaşi Convenţie, din 18 decembrie 1997, care permite transferarea, cu anumite condiţii, şi în lipsa consimţământului persoanei condamnate, a fost şi el ratificat de ambele părţi contractante;(2) totuşi, ar trebui avută în vedere continuarea dezvoltării cooperării prevăzute de instrumentele Consiliului Europei referitoare la executarea hotărârilor penale, mai cu seamă în cazul în care cetăţenii părţilor contractante au făcut obiectul unei hotărâri penale şi au fost condamnaţi la o pedeapsă sau o măsură de siguranţă privativă de libertate pe teritoriul unei alte părţi contractante. Fără a afecta necesitatea asigurării garanţiilor corespunzătoare pentru persoana condamnată, implicarea acesteia în procedură nu ar trebui să mai fie una dominantă prin cerinţa ca în toate cazurile aceasta să îşi exprime consimţământul în legătură cu înaintarea unei hotărâri către cealaltă parte contractantă în vederea recunoaşterii şi executării condamnării aplicate prin aceasta;(3) prezentul tratat trebuie să fie aplicat în aşa fel încât să permită respectarea principiilor generale de egalitate, echitate şi caracter rezonabil;(4) niciunul dintre termenii prezentului tratat nu va putea fi interpretat ca interzicând refuzul de a executa o decizie atunci când există motive obiective să se presupună că condamnarea a fost pronunţată în scopul pedepsirii unei persoane pe motivul sexului, rasei, religiei, originii etnice, cetăţeniei, limbii, opiniilor politice sau orientării sexuale a acesteia sau că situaţia acelei persoane ar putea fi prejudiciată în baza oricăruia dintre aceste motive;(5) prezentul tratat nu împiedică pe niciuna dintre părţile contractante să facă aplicarea normelor sale constituţionale cu privire la siguranţa juridică, libertatea de asociere, libertatea presei şi libertatea de exprimare prin alte mijloace de difuzare publică,au convenit după cum urmează: Articolul 1Definiţii În sensul prezentului tratat: a)„persoană condamnată“ înseamnă orice persoană, inclusiv un minor, împotriva căreia a fost pronunţată o hotărâre pe teritoriul uneia dintre părţi şi care se află în detenţie pe teritoriul acesteia; b)„hotărâre“ înseamnă o decizie sau o dispoziţie definitivă a unei instanţe din statul emitent, prin care se aplică o condamnare unei persoane fizice; c)„condamnare“ înseamnă orice pedeapsă privativă de libertate sau orice măsură de siguranţă privativă de libertate aplicată pe o perioadă limitată sau nelimitată în temeiul unei infracţiuni penale şi în baza unui proces penal; d)„stat emitent“ înseamnă statul pe teritoriul căruia este pronunţată hotărârea; e)„stat de executare“ înseamnă statul către care se înaintează o hotărâre în vederea recunoaşterii şi executării acesteia; f)„statul în care locuieşte“ persoana condamnată este statul în care persoana condamnată locuieşte şi şi-a avut reşedinţa conform legii în mod continuu pe o perioadă de cel puţin 5 ani şi pe al cărui teritoriu urmează să îşi păstreze dreptul de şedere permanentă; g)„cetăţean“ înseamnă, pentru România, un cetăţean român, iar pentru Regatul Norvegiei, un cetăţean norvegian. Articolul 2Desemnarea autorităţilor competente 1. Autoritatea competentă este, pentru România, Ministerul Justiţiei, iar pentru Regatul Norvegiei, Ministerul Justiţiei şi Poliţiei. În sensul articolului 14, „autoritate competentă“ înseamnă, pentru România, Ministerul Administraţiei şi Internelor, iar pentru Regatul Norvegiei, Ministerul Justiţiei şi Poliţiei. 2. Părţile contractante îşi notifică reciproc eventualele schimbări apărute în legătură cu autorităţile competente. Articolul 3Scopul şi sfera de aplicare 1. Scopul prezentului tratat este de a stabili regulile potrivit cărora o parte contractantă urmează, cu scopul de a facilita reabilitarea socială a persoanei condamnate, să recunoască o hotărâre şi să pună în executare condamnarea. 2. Prezentul tratat se aplică în cazul în care persoana condamnată se află pe teritoriul statului emitent. 3. Prezentul tratat se aplică numai pentru recunoaşterea hotărârilor şi executarea condamnărilor în sensul prezentului tratat. Faptul că pe lângă pedeapsa cu închisoarea a mai fost dispusă şi obligarea la plata unei amenzi şi/sau confiscarea, care nu a fost încă achitată, recuperată sau pusă în executare, nu va împiedica înaintarea hotărârii. 4. Prezentul tratat nu poate avea ca efect modificarea obligaţiei de a respecta drepturile fundamentale şi principiile de drept fundamentale consacrate prin Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Articolul 4Criteriile pentru înaintarea hotărârii şi a certificatului 1. Cu condiţia ca persoana condamnată să se afle pe teritoriul statului emitent şi să îşi fi exprimat consimţământul, atunci când acesta este necesar potrivit prevederilor articolului 6, hotărârea, însoţită de certificatul al cărui model este prevăzut în anexa I, poate fi înaintată celeilalte părţi contractante atunci când: a)cealaltă parte contractantă este statul de cetăţenie al persoanei condamnate sau statul în care aceasta locuieşte; ori b)cealaltă parte contractantă este statul cu care, deşi nu este statul prevăzut la litera a), persoana condamnată are legături strânse care justifică efectuarea transferării, iar autoritatea competentă a acelei părţi contractante este de acord cu înaintarea hotărârii şi a certificatului.2. Înaintarea hotărârii şi a certificatului poate avea loc dacă autoritatea competentă a statului emitent, după caz, cu consultarea dintre autorităţile competente ale statului emitent şi ale statului de executare, este satisfăcută cu privire la faptul că executarea condamnării în statul de executare va facilita reabilitarea socială a persoanei condamnate. 3. Înaintea transmiterii hotărârii şi a certificatului, autoritatea competentă a statului emitent se poate consulta, prin orice mijloace adecvate, cu autoritatea competentă a statului de executare. Consultarea este obligatorie în cazurile prevăzute la alineatul 1 litera b). În asemenea cazuri autoritatea competentă a statului de executare informează în mod prompt statul emitent dacă a decis să aprobe sau nu transmiterea hotărârii. 4. Pe parcursul consultărilor, autoritatea competentă a statului de executare poate prezenta autorităţii competente a statului emitent o opinie motivată cu privire la faptul că executarea condamnării în statul de executare nu ar facilita reabilitarea socială şi reintegrarea cu succes în societate a persoanei condamnate. Dacă nu a avut loc o consultare, o asemenea opinie poate fi prezentată fără întârziere după transmiterea hotărârii şi a certificatului. Autoritatea competentă a statului emitent examinează opinia prezentată şi decide dacă să îşi retragă sau nu certificatul. 5. Statul de executare poate, din proprie iniţiativă, să solicite statului emitent înaintarea hotărârii împreună cu certificatul. Persoana condamnată poate şi ea să solicite autorităţilor competente ale statului emitent sau ale statului de executare să iniţieze procedura de înaintare a hotărârii şi a certificatului, în baza prevederilor prezentului tratat. Cererile formulate potrivit prezentului alineat nu pot institui obligaţia statului emitent de a înainta hotărârea împreună cu certificatul. Articolul 5Înaintarea hotărârii şi a certificatului 1. Hotărârea sau copia certificată a acesteia, împreună cu certificatul, se înaintează de către autoritatea competentă a statului emitent direct autorităţii competente a statului de executare, potrivit definiţiilor de la articolul 2, prin orice mijloc care lasă o urmă scrisă, în condiţii care să permită statului de executare stabilirea autenticităţii acestora. Originalul hotărârii sau copia certificată a acesteia, precum şi originalul certificatului urmează a fi transmise statului de executare la solicitarea acestuia. De asemenea, toate comunicările oficiale vor fi efectuate direct între autorităţile competente sus-menţionate. 2. Certificatul trebuie să fie semnat, iar conţinutul acestuia să fie certificat pentru conformitate de către autoritatea competentă a statului emitent. Articolul 6Opinia şi notificarea persoanei condamnate 1. Fără a afecta prevederile alineatului 2, hotărârea împreună cu certificatul pot fi înaintate statului de executare în scopul recunoaşterii acesteia şi al executării condamnării numai cu consimţământul persoanei condamnate, exprimat potrivit legii statului emitent. 2. Consimţământul persoanei condamnate nu este necesar dacă: a)persoana condamnată este cetăţean al statului de executare şi locuieşte pe teritoriul acestuia; b)persoana condamnată va fi deportată în statul de executare imediat după ce va fi pusă în libertate după executarea condamnării, în baza unei dispoziţii de expulzare sau deportare inclusă în hotărâre ori într-o decizie judiciară sau administrativă ori în orice altă măsură ce decurge din hotărârea pronunţată.3. Persoanei condamnate i se va oferi posibilitatea de a-şi exprima opinia verbal sau în scris. Dacă statul emitent consideră că este necesar, dată fiind vârsta sau starea fizică sau psihică a persoanei condamnate, posibilitatea sus-menţionată va fi oferită reprezentantului legal al acesteia. Opinia persoanei condamnate va fi luată în considerare în procesul de luare a deciziei în legătură cu înaintarea hotărârii împreună cu certificatul. Dacă persoana şi-a exercitat dreptul prevăzut în prezentul alineat, opinia persoanei condamnate va fi înaintată statului de executare. Dacă persoana condamnată şi-a exprimat în mod verbal opinia, statul emitent trebuie să pună la dispoziţia statului de executare consemnarea în scris a opiniei. 4. Autoritatea competentă a statului emitent aduce la cunoştinţa persoanei condamnate, într-o limbă pe care aceasta o înţelege, că a decis să înainteze hotărârea împreună cu certificatul, folosind modelul de formular de notificare prevăzut în anexa II. Articolul 7Dubla incriminare 1. Următoarele infracţiuni, dacă sunt sancţionate în statul emitent printr-o pedeapsă sau o măsură de siguranţă privativă de libertate al cărei maxim este de cel puţin 3 ani, potrivit definiţiei lor prevăzute în legislaţia statului emitent, dau loc la recunoaşterea hotărârii şi executarea condamnării aplicate, în condiţiile prezentului tratat şi fără a mai fi necesară verificarea îndeplinirii cerinţei dublei incriminări a faptei:participarea la un grup criminal organizat;terorism;trafic de persoane;exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă;trafic ilicit de droguri şi substanţe psihotrope;trafic ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive;corupţie;fraudă;spălarea produselor infracţiunii;contrafacere de monedă, inclusiv a monedei euro;fapte legate de criminalitatea informatică;infracţiuni împotriva mediului înconjurător, inclusiv traficul de specii de animale pe cale de dispariţie şi de specii şi soiuri de plante pe cale de dispariţie;facilitarea intrării şi şederii ilegale;omor şi vătămare corporală gravă;trafic ilicit de organe şi ţesuturi umane;răpire, lipsire de libertate în mod ilegal şi luare de ostatici;rasism şi xenofobie;tâlhărie;furt;trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă;înşelăciune;raketul şi extorcarea de fonduri;contrafacere şi piraterie de bunuri;falsificare de acte oficiale şi uz de acte oficiale falsificate;falsificare de mijloace de plată;trafic ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere;trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive;trafic de vehicule furate;viol;incendiere cu intenţie;crime aflate în jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale;sechestrare ilegală de nave şi aeronave;sabotaj.2. Pentru alte infracţiuni decât cele cuprinse la alineatul 1, statul de executare va recunoaşte hotărârea şi va executa condamnarea dacă faptele care fac obiectul hotărârii constituie infracţiune şi potrivit legii statului de executare sau dacă acestea ar constitui infracţiune dacă ar fi săvârşite pe teritoriul acestuia, indiferent de elementele constitutive sau de descrierea acesteia. Articolul 8Recunoaşterea hotărârii şi executarea condamnării 1. Statul de executare recunoaşte hotărârea înaintată în conformitate cu procedura prevăzută de prezentul tratat şi va lua neîntârziat toate măsurile necesare pentru executarea condamnării aplicate prin aceasta, cu excepţia cazului în care decide să invoce unul dintre motivele de nerecunoaştere sau neexecutare prevăzute la articolul 9. 2. În cazul în care condamnarea este incompatibilă prin durata ei cu legea statului de executare, statul de executare poate decide să adapteze condamnarea numai dacă aceasta depăşeşte maximul prevăzut de lege pentru pedepsele aplicabile infracţiunilor similare potrivit legislaţiei proprii. Pedeapsa adaptată nu poate fi mai mică decât maximul prevăzut de lege pentru pedepsele aplicabile infracţiunilor similare potrivit legislaţiei statului de executare. 3. În cazul în care condamnarea pronunţată este incompatibilă prin natura ei cu legea statului de executare, statul de executare o poate adapta la pedeapsa sau măsura prevăzută de legislaţia proprie pentru infracţiuni similare. Această pedeapsă sau măsură trebuie să corespundă cât mai mult posibil condamnării pronunţate în statul emitent; aşadar ea nu poate fi schimbată cu o pedeapsă pecuniară. 4. Pedeapsa adaptată nu poate fi mai severă prin natura sau durata sa decât condamnarea pronunţată în statul emitent. Articolul 9Motive de nerecunoaştere şi neexecutare 1. Statul de executare poate refuza recunoaşterea hotărârii şi executarea condamnării în următoarele situaţii: a)dacă certificatul prevăzut la articolul 4 este incomplet sau în mod vădit nu corespunde hotărârii şi nu a fost completat sau corectat într-un termen rezonabil stabilit de autoritatea competentă a statului de executare; b)dacă nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute la articolul 4 alineatul 1; c)dacă executarea condamnării ar fi contrară principiului ne bis in idem; d)dacă, în cazul prevăzut la articolul 7 alineatul 2, hotărârea se referă la fapte care nu ar constitui infracţiune potrivit legii statului de executare. Totuşi, în materie de impozite sau taxe, vamă ori schimb valutar, executarea hotărârii nu poate fi refuzată pe motiv că legea statului de executare nu prevede acelaşi tip de impozit sau taxă ori nu cuprinde aceleaşi norme referitoare la impozite, taxe şi regim vamal sau de schimb valutar ca legea statului emitent; e)dacă executarea condamnării s-a prescris potrivit legislaţiei statului de executare; f)dacă există imunitate potrivit legislaţiei statului de executare, ceea ce face imposibilă executarea condamnării; g)dacă condamnarea a fost aplicată unei persoane care, potrivit legii statului de executare, din cauza vârstei sale, nu ar fi putut răspunde penal pentru faptele în legătură cu care a fost pronunţată hotărârea; h)dacă la momentul primirii hotărârii de către autoritatea competentă a statului de executare au rămas mai puţin de 6 luni de executat din condamnare; i)dacă hotărârea a fost pronunţată în lipsă, cu excepţia cazului în care certificatul precizează că persoana a fost citată personal sau informată printr-un reprezentant competent potrivit legislaţiei statului emitent cu privire la data, ora şi locul desfăşurării procedurii care a dus la pronunţarea hotărârii în lipsă ori dacă persoana a precizat unei autorităţi competente că nu contestă cauza; j)dacă statul de executare, înainte de adoptarea unei decizii potrivit prevederilor articolului 12 alineatul 1, formulează o cerere conform articolului 16 alineatul 3, iar statul emitent nu aprobă, în conformitate cu articolul 16 alineatul 2 litera g), ca persoana condamnată să fie urmărită, condamnată sau privată de libertate în orice alt mod în statul de executare pentru o infracţiune săvârşită înaintea transferării, alta decât cea pentru care a fost transferată persoana; k)dacă condamnarea aplicată include o măsură de îngrijire psihiatrică sau sanitară ori o altă măsură ce implică privarea de libertate, care, fără a afecta prevederile articolului 8 alineatul 3, nu poate fi pusă în executare în statul de executare în conformitate cu sistemul său de drept sau sanitar.2. În cazurile prevăzute la alineatul 1 literele a), b), c), i) şi k), înainte de a lua decizia de a nu recunoaşte hotărârea şi de a nu executa condamnarea, autoritatea competentă din statul de executare se consultă cu autoritatea competentă din statul emitent, prin mijloace adecvate, şi, dacă este cazul, îi solicită acesteia furnizarea fără întârziere a eventualelor informaţii suplimentare necesare. Articolul 10Recunoaşterea şi executarea parţială 1. Dacă este posibil ca statul de executare să ia în considerare recunoaşterea parţială a hotărârii şi executarea parţială a condamnării, acesta poate, înainte de a lua decizia de a refuza recunoaşterea integrală a hotărârii şi executarea integrală a condamnării, să se consulte cu autoritatea competentă a statului emitent în vederea stabilirii unui acord, potrivit prevederilor alineatului 2. 2. Autorităţile competente ale statului emitent şi ale statului de executare pot conveni, în cazuri individuale, în legătură cu recunoaşterea şi executarea parţială a unei condamnări potrivit condiţiilor pe care le stabilesc de comun acord, cu condiţia ca această recunoaştere şi executare să nu aibă ca rezultat sporirea duratei condamnării. În lipsa unui asemenea acord certificatul va fi retras. Articolul 11Amânarea recunoaşterii hotărârii 1. Recunoaşterea hotărârii poate fi amânată în statul de executare, dacă certificatul prevăzut la articolul 4 este incomplet sau în mod vădit nu corespunde hotărârii, până la termenul acceptabil stabilit de către statul de executare pentru completarea ori corectarea certificatului. 2. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul în care certificatul şi hotărârea nu sunt traduse potrivit prevederilor articolului 21. Articolul 12Decizia cu privire la executarea condamnării şi termenele aplicabile 1. Statul de executare decide cât mai rapid posibil dacă va recunoaşte hotărârea şi va executa condamnarea şi va aduce decizia sa la cunoştinţa statului emitent, inclusiv o eventuală decizie de adaptare a condamnării conform prevederilor articolului 8 alineatele 2 şi 3. 2. Cu excepţia cazului în care este aplicabil un motiv de amânare potrivit articolului 11, decizia definitivă privind recunoaşterea hotărârii şi executarea condamnării va fi luată cât mai curând posibil şi în termen de 90 de zile de la primirea hotărârii şi a certificatului. 3. Dacă, în cazuri excepţionale, nu este posibil ca autoritatea competentă a statului de executare să respecte termenul precizat la alineatul 2, aceasta urmează să informeze neîntârziat autoritatea competentă a statului emitent, prin orice mijloace, menţionând motivele întârzierii şi perioada de timp necesară pentru luarea deciziei definitive. Articolul 13Retragerea certificatului Atâta vreme cât executarea condamnării în statul de executare nu a început, statul emitent poate retrage certificatul din acel stat, cu precizarea motivelor retragerii. După retragerea certificatului, statul de executare nu va mai pune în executare condamnarea. Articolul 14Transferarea persoanelor condamnate 1. Persoana condamnată va fi transferată către statul de executare la data şi ora stabilite de comun acord de către autorităţile competente ale statului emitent şi ale statului de executare şi în termen de 30 de zile după adoptarea deciziei definitive de către statul de executare cu privire la recunoaşterea hotărârii şi executarea condamnării. 2. Statul emitent răspunde de transferarea persoanei condamnate până pe teritoriul statului de executare, inclusiv de obţinerea eventualelor autorizări necesare pentru tranzit. 3. Dacă efectuarea transferării persoanei condamnate în interiorul termenului prevăzut la alineatul 1 este împiedicată de împrejurări neprevăzute, autorităţile competente ale statului emitent şi ale statului de executare se vor contacta reciproc imediat. Transferarea va avea loc imediat după încetarea acestor împrejurări. Autoritatea competentă a statului emitent informează imediat autoritatea competentă a statului de executare, fiind stabilită de comun acord o nouă dată pentru transferare. Articolul 15Legea care guvernează executarea 1. Executarea condamnării este guvernată de legea statului de executare. Numai autorităţile statului de executare deţin competenţa, sub rezerva alineatelor 2 şi 3, de a decide asupra procedurilor de executare şi de a stabili toate măsurile referitoare la aceasta, inclusiv motivele pentru o eventuală eliberare timpurie sau condiţionată. 2. Autoritatea competentă a statului de executare va deduce integral perioada executată deja prin privare de libertate în legătură cu condamnarea prevăzută în hotărâre din durata totală a privării de libertate pe care persoana condamnată o are de executat. 3. Autoritatea competentă a statului de executare informează, la cerere, autoritatea competentă a statului emitent cu privire la prevederile aplicabile în legătură cu eventuala eliberare anticipată sau condiţionată. Statul emitent poate aproba aplicarea acestor prevederi sau îşi poate retrage certificatul. Articolul 16Regula specialităţii 1. O persoană care a fost transferată în statul de executare în baza prezentului tratat nu va putea, sub rezerva alineatului 2, să fie urmărită, judecată sau privată de libertate în orice alt mod în legătură cu o infracţiune săvârşită înainte de transferare, alta decât cea pentru care a fost transferată. 2. Alineatul 1 nu se aplică în următoarele cazuri: a)dacă persoana, deşi a avut posibilitatea de a părăsi teritoriul statului de executare, nu a făcut acest lucru în termen de 45 de zile de la punerea sa definitivă în libertate sau s-a întors pe acel teritoriu după ce l-a părăsit; b)dacă infracţiunea nu este pedepsită cu o pedeapsă sau măsură de siguranţă privativă de libertate; c)dacă procesul penal nu dă loc la aplicarea unei măsuri care restrânge libertatea personală; d)dacă persoana condamnată ar putea fi pasibilă de o pedeapsă sau o măsură care nu implică privarea de libertate, mai cu seamă o pedeapsă pecuniară ori o măsură aplicată în locul acesteia, chiar dacă pedeapsa sau măsura aplicată în locul ei ar putea da loc la o restrângere a libertăţii sale personale; e)dacă persoana condamnată şi-a exprimat consimţământul cu privire la transferare; f)dacă după transferarea sa persoana condamnată a renunţat în mod expres la dreptul de a beneficia de regula specialităţii în legătură cu anumite infracţiuni anterioare transferării sale.Renunţarea trebuie să fie exprimată în faţa autorităţilor judiciare competente ale statului de executare şi consemnată potrivit legislaţiei interne a acelui stat. Renunţarea se întocmeşte în aşa fel încât să reiasă clar faptul că persoana a renunţat de bună voie şi având deplină cunoştinţă de consecinţele renunţării. În acest scop, persoana are dreptul de a beneficia de asistenţa unui avocat; g)pentru alte cazuri decât cele prevăzute la literele a)-f), dacă statul emitent îşi exprimă aprobarea potrivit alineatului 4 sau 5.3. Cererea de aprobare prevăzută la alineatul 2 litera g) se adresează autorităţii competente a statului emitent. 4. Cererea va fi însoţită de: a)originalul sau copia autentificată a condamnării şi a pedepsei sau măsurii de siguranţă imediat executorie ori a mandatului de arestare sau a altei dispoziţii având acelaşi efect, emisă potrivit procedurii prevăzute de legea părţii solicitante; b)o declaraţie privind infracţiunile pentru care se solicită urmărirea, condamnarea sau privarea de libertate. Data, ora şi locul săvârşirii acestora, descrierea lor juridică şi o referire la prevederile legale pertinente vor fi prevăzute cât mai precis posibil; şi c)copia textelor legale pertinente sau, dacă acest lucru nu este posibil, o declaraţie privind legea pertinentă.Dacă informaţiile comunicate de către partea solicitantă sunt considerate ca fiind insuficiente pentru luarea unei decizii de către partea solicitată, aceasta va solicita transmiterea informaţiilor suplimentare necesare şi poate fixa un termen-limită pentru primirea acestora. Aprobarea se acordă atunci când obligativitatea extrădării este prevăzută de Convenţia europeană de extrădare şi de protocoalele adiţionale la aceasta. 5. Cererea formulată după o eventuală intrare în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Islanda şi Regatul Norvegiei privind procedura de predare între statele membre ale Uniunii Europene şi Islanda şi Norvegia va fi însoţită de următoarele informaţii: a)identitatea şi cetăţenia persoanei; b)numele, adresa, numerele de telefon şi fax şi adresa de e-mail ale autorităţii judiciare emitente; c)dovada existenţei unei hotărâri executorii, a unui mandat de arestare sau a oricărei alte decizii judiciare executorii având acelaşi efect, cuprinsă în sfera de aplicare a articolelor 2 şi 3 din acordul sus-menţionat; d)natura şi încadrarea juridică a infracţiunii, în special în lumina prevederilor articolului 3 din acordul sus-menţionat; e)descrierea împrejurărilor săvârşirii infracţiunii, inclusiv data, ora, locul şi gradul de participare a persoanei solicitate; f)pedeapsa aplicată, dacă există o hotărâre definitivă, sau limitele pedepsei aplicabile pentru infracţiunea respectivă potrivit legislaţiei statului emitent; g)dacă este posibil, alte consecinţe ale infracţiunii.Cererea va fi tradusă în conformitate cu articolul 21 din acelaşi acord. Aprobarea se acordă atunci când acel acord prevede obligativitatea extrădării. Decizia va fi luată în termen de nu mai mult de 30 de zile de la primirea cererii. Pentru situaţiile prevăzute la articolul 8 din acel acord, statul de executare va furniza garanţiile menţionate în cuprinsul acestuia. Articolul 17Amnistia, graţierea, revizuirea hotărârii 1. Amnistia sau graţierea pot fi acordate atât de către statul emitent, cât şi de către statul de executare. 2. Numai statul emitent poate soluţiona cererile de revizuire a hotărârii care a aplicat condamnarea ce urmează a fi executată potrivit prezentului tratat. 3. În cazul prevăzut la alineatul 2, dacă statul emitent reclamă ca persoana condamnată să se prezinte personal în vederea revizuirii, aceasta va fi transferată temporar în statul emitent, cu condiţia înapoierii acesteia la termenul stabilit de către statul de executare. Persoana transferată trebuie să rămână în arest pe teritoriul statului emitent, dacă statul de executare pentru transferare nu solicită punerea în libertate a acesteia. Articolul 18Informaţii din partea statului emitent 1. Autoritatea competentă a statului emitent informează neîntârziat autoritatea competentă a statului de executare cu privire la orice decizie sau măsură în virtutea căreia condamnarea încetează să mai fie executorie imediat ori într-un anumit termen. 2. Statul de executare încetează executarea condamnării de îndată ce este informat de către autoritatea competentă a statului emitent cu privire la decizia sau măsura prevăzută la alineatul 1. 3. Autoritatea competentă a statului emitent informează la cerere autoritatea competentă a statului de executare cu privire la posibilitatea revizuirii hotărârii şi la condiţiile prevăzute de legea sa internă, mai ales în legătură cu autoritatea către care poate fi formulată o eventuală cerere de revizuire şi cu termenul de depunere a unei astfel de cereri. Articolul 19Informaţii de furnizat de către statul de executare Autoritatea competentă a statului de executare informează neîntârziat autoritatea competentă a statului emitent prin orice mijloc care lasă o urmă scrisă: a)despre decizia definitivă de recunoaştere a hotărârii şi executare a condamnării, inclusiv despre data acestei decizii; b)despre decizia de a nu recunoaşte hotărârea şi de a nu executa condamnarea potrivit articolului 9, împreună cu motivarea deciziei; c)despre o eventuală decizie de adaptare a condamnării potrivit articolului 8 alineatul 2 sau 3, împreună cu motivarea deciziei; d)despre o eventuală decizie de a nu executa condamnarea din motivele prevăzute la articolul 17 alineatul 1, împreună cu motivarea deciziei; e)despre începutul şi sfârşitul perioadei de eliberare condiţionată, dacă se precizează astfel de către statul emitent în cuprinsul certificatului; f)despre eventuala evadare a persoanei condamnate; g)despre executarea condamnării, imediat ce aceasta s-a încheiat. Articolul 20Consecinţele transferării persoanei condamnate 1. Sub rezerva alineatului 2, statul emitent nu va proceda la executarea condamnării după ce a început executarea acesteia în statul de executare. 2. Dreptul de a pune în executare condamnarea revine statului emitent dacă acesta este informat de către statul de executare cu privire la neexecutarea parţială a condamnării potrivit articolului 19 litera f). Articolul 21Limbile folosite 1. Dacă România are calitatea de stat de executare, certificatul, hotărârea şi celelalte documente necesare vor fi traduse în limba română. 2. Dacă Regatul Norvegiei are calitatea de stat de executare, certificatul, hotărârea şi celelalte documente necesare vor fi traduse în limba norvegiană sau engleză. 3. Comunicările dintre autorităţile competente ale părţilor contractante vor fi efectuate în limba engleză. Articolul 22Cheltuielile Cheltuielile ocazionate de aplicarea prezentului tratat sunt în sarcina statului de executare, cu excepţia cheltuielilor de transferare a persoanei condamnate către statul de executare şi a celor ocazionate exclusiv pe teritoriul statului emitent. Articolul 23Consultările Părţile contractante se pot consulta în vederea găsirii unor soluţii în cazuri individuale şi în vederea implementării eficiente a prezentului tratat. Consultările vor avea loc direct între autorităţile competente ale părţilor contractante. Articolul 24Schimbul de informaţii Autorităţile competente îşi transmit reciproc, cel puţin o dată pe an, informaţii de ordin general cu privire la cetăţenii celeilalte părţi contractante, care fac obiectul unei condamnări definitive. Articolul 25Relaţia cu alte tratate Prezentul tratat va înlocui, începând cu data intrării sale în vigoare, prevederile corespunzătoare din Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate din 21 martie 1983 şi din protocolul adiţional la aceasta din 18 decembrie 1997. Articolul 26Prevederi tranzitorii 1. Cererile primite înainte de intrarea în vigoare a prezentului tratat vor continua să fie guvernate de instrumentele juridice existente referitoare la transferarea persoanelor condamnate. Cererile primite după această dată vor fi guvernate de prevederile prezentului tratat. 2. Prezentul tratat se aplică şi executării condamnărilor pronunţate înaintea intrării sale în vigoare. Articolul 27Dispoziţii finale 1. Prezentul tratat va intra în vigoare în cea de-a treizecea zi după ultima dintre datele la care fiecare dintre părţi i-a notificat celeilalte pe cale diplomatică îndeplinirea procedurilor prevăzute de legislaţia proprie. 2. Prezentul tratat poate fi modificat prin acordul scris al părţilor contractante, în conformitate cu procedura prevăzută pentru intrarea sa în vigoare. 3. Oricare dintre părţile contractante poate rezilia prezentul tratat, în orice moment, prin transmiterea pe cale diplomatică a unei notificări scrise. În acest caz, prezentul tratat va înceta să producă efecte după 6 luni de la data primirii notificării. Drept care subsemnaţii, împuterniciţi în mod corespunzător în acest scop, au semnat prezentul tratat. Semnat la Oslo în două exemplare originale, astăzi, 20 septembrie 2010, în limbile română, norvegiană şi engleză, fiecare text fiind deopotrivă de autentic. În cazul divergenţelor de interpretare, textul în limba engleză va prevala. Pentru România, Alina Mihaela Bica, secretar de stat, Ministerul Justiţiei Pentru Regatul Norvegiei, Knut Storberget, ministrul justiţiei şi poliţiei ANEXA ICERTIFICAT1 MENŢIONAT LA ARTICOLUL 4 DIN TRATATUL DINTRE ROMÂNIA ŞI REGATUL NORVEGIEI PRIVIND TRANSFERAREA PERSOANELOR CONDAMNATE a) Statul emitent: ... Statul de executare: ... b)Instanţa care a pronunţat hotărârea prin care s-a aplicat condamnarea rămasă definitivă:Denumirea oficială: ... Hotărârea a fost pronunţată la (data: zi, lună, an): ... Hotărârea a rămas definitivă la (data: zi, lună, an): ... Numărul de referinţă al hotărârii (dacă există): ... c)Informaţii cu privire la autoritatea care poate fi contactată în legătură cu orice întrebări referitoare la certificat:1. Tipul autorităţii: Vă rugăm să marcaţi căsuţa aplicabilă: Autoritate centrală ... Instanţă ... Altă autoritate ... 2. Datele de contact ale autorităţii precizate la litera c): Denumirea oficială: ... Adresa: ... Tel.: (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului) ... Fax: (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului) ... Adresa de e-mail (dacă există): ... 3. Limbile în care este posibilă comunicarea cu această autoritate: ... 4. Datele de contact ale persoanei (persoanelor) care pot fi contactate în vederea obţinerii de informaţii suplimentare pentru executarea hotărârii sau stabilirii de comun acord a procedurilor de transferare (nume, funcţie, nr. de telefon: ...., fax, adresă de e-mail), dacă acestea diferă de cele de la punctul 2: d)Informaţii referitoare la persoana căreia i-a fost impusă condamnarea:Numele: ... Prenumele: ... Numele avut înaintea căsătoriei (dacă este cazul): ... Porecla (dacă este cazul): ... 1 Prezentul certificat trebuie să fie redactat sau tradus în una dintre limbile prevăzute la articolul 21 din Tratatul dintre România şi Regatul Norvegiei privind transferarea persoanelor condamnate. Sexul: ... Cetăţenia: ... Numărul cărţii de identitate sau codul numeric personal (dacă există): ... Data naşterii: ... Locul naşterii: ... Ultima reşedinţă/Ultimul domiciliu cunoscut: ... Limba (limbile) pe care o (le) înţelege persoana (dacă sunt cunoscute): ... Persoana condamnată se află: în statul emitent şi urmează a fi transferată către statul de executare. Informaţii suplimentare de furnizat, dacă există şi dacă este cazul: 1. Fotografia şi amprentele digitale ale persoanei şi/sau datele de contact ale persoanei de la care pot fi obţinute aceste informaţii: ... 2. Tipul şi numărul de referinţă al cărţii de identitate sau al paşaportului persoanei condamnate: ... 3. Tipul şi numărul de referinţă al permisului de reşedinţă al persoanei condamnate: ... 4. Alte informaţii pertinente privind legăturile familiale, sociale sau profesionale ale persoanei condamnate, cu statul de executare: ... e)Relaţia cu o eventuală cerere anterioară de extrădare sau un eventual mandat de arestareA fost emisă o cerere de extrădare sau un mandat de arestare în vederea executării unei pedepse sau măsuri de siguranţă privative de libertate: Da Nu A fost emisă o cerere de extrădare/un mandat de arestare în vederea efectuării urmăririi penale a unei persoane care deţine cetăţenia sau îşi are reşedinţa în statul de executare, iar statul de executare a extrădat/predat persoana cu condiţia ca aceasta să fie înapoiată în statul de executare în vederea executării pedepsei sau măsurii de siguranţă privative de libertate care i-a fost aplicată în statul membru emitent: Da Nu f)Motivele înaintării hotărârii şi a certificatului [dacă aţi răspuns da la căsuţa e), nu este necesară completarea prezentei căsuţe]:Hotărârea şi certificatul sunt înaintate statului de executare deoarece autoritatea emitentă are certitudinea că executarea condamnării de către statul de executare va contribui la facilitarea reabilitării sociale a persoanei condamnate, iar: (a) statul de executare este statul de cetăţenie al persoanei condamnate; (b) statul de executare este statul în care locuieşte persoana condamnată; (c) statul de executare este statul, altul decât cel prevăzut la litera a) sau b), a cărui autoritate competentă aprobă înaintarea către acel stat a hotărârii şi a certificatului. g)Hotărârea prin care s-a aplicat condamnarea1. Hotărârea se referă la un total de ... infracţiuni. Rezumatul faptelor şi descrierea împrejurărilor în care a fost săvârşită infracţiunea (infracţiunile), inclusiv data, ora şi locul săvârşirii, precum şi gradul de implicare al persoanei condamnate: ... Natura şi încadrarea juridică a infracţiunii (infracţiunilor), precum şi prevederile legale aplicabile în baza cărora a fost pronunţată hotărârea: ... 2. În măsura în care infracţiunea (infracţiunile) precizată (precizate) la litera g) punctul 1 constituie una sau mai multe dintre următoarele infracţiuni, aşa cum sunt ele definite de legea statului emitent, care sunt pedepsite în statul emitent printr-o pedeapsă sau măsură de siguranţă privativă de libertate al cărei maxim este de cel puţin 3 ani, vă rugăm să confirmaţi acest fapt marcând căsuţa (căsuţele) aplicabilă(e):participarea la un grup criminal organizat;terorism;trafic de persoane;exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă;trafic ilicit de droguri şi de substanţe psihotrope;trafic ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive;corupţie;fraudă;spălarea produselor infracţiunii;contrafacere de monedă, inclusiv a monedei euro;fapte legate de criminalitatea informatică;infracţiuni împotriva mediului înconjurător, inclusiv traficul de specii de animale pe cale de dispariţie şi de specii şi soiuri de plante pe cale de dispariţie;facilitarea intrării şi şederii ilegaleomor şi vătămare corporală gravă;trafic ilicit de organe şi ţesuturi umane;răpire, lipsire de libertate în mod ilegal şi luare de ostatici;rasism şi xenofobie;tâlhărie;furt;trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă;înşelăciune;raketul şi extorcarea de fonduri;contrafacere şi piraterie de bunuri;falsificare de acte oficiale şi uz de acte oficiale falsificate;falsificare de mijloace de plată;trafic ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere;trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive;trafic de vehicule furate;viol;incendiere cu intenţie;crime aflate în jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale;sechestrare ilegală de nave şi aeronave;sabotaj.3. Descrierea detaliată a infracţiunii sau infracţiunilor, altele decât cele enumerate la punctul 1: ... h)Statutul hotărârii care a aplicat condamnarea:1. Precizaţi dacă hotărârea a fost pronunţată în lipsă:NuDa; confirmăm faptul că: ...persoana a fost informată personal sau printr-un reprezentant împuternicit potrivit legislaţiei statului emitent cu privire la data, ora şi locul desfăşurării procedurii care a dus la pronunţarea hotărârii în lipsă; saupersoana a precizat unei autorităţi competente că nu contestă decizia.2. Detalii privind durata condamnării: 2.1. Durata totală a condamnării: ... 2.2. Durata totală de privare de libertate executată deja în legătură cu condamnarea pronunţată prin hotărâre: ... potrivit (...) (precizaţi data de la care s-a făcut calculul: ziua, luna, anul): ... 2.3. Numărul de zile ce urmează a fi deduse din durata totală a condamnării din alte motive decât cele prevăzute la punctul 2.2 (de exemplu, amnistie, graţiere sau măsuri de clemenţă etc. deja acordate în legătură cu condamnarea): ... potrivit (precizaţi data de la care s-a făcut calculul: ziua, luna, anul): ... 2.4. Data expirării condamnării în statul emitent:nu este cazul, deoarece persoana nu este deţinută în prezentpersoana este deţinută în prezent, iar condamnarea, potrivit legii statului emitent, va fi executată integral la (precizaţi data: ziua, luna, anul)2: ...3. Tipul condamnării:pedeapsă privativă de libertatemăsură de siguranţă care implică privarea de libertate (vă rugăm să specificaţi): ... i)Informaţii privind eliberarea timpurie sau condiţionată1. Potrivit legii statului emitent, persoana condamnată are dreptul la eliberarea timpurie sau condiţionată, după ce a executat:jumătate din pedeapsădouă treimi din pedeapsăo altă porţiune din pedeapsă (vă rugăm să specificaţi): ...2. Autoritatea competentă a statului emitent solicită să fie informată despre: prevederile aplicabile din legislaţia statului de executare în ceea ce priveşte eliberarea timpurie sau condiţionată a persoanei condamnate; începutul şi sfârşitul perioadei de probă a eliberării timpurii sau condiţionate. j)Opinia persoanei condamnatePersoana condamnată se află în statul emitent şi: (a) a solicitat înaintarea hotărârii şi a certificatului a consimţit la înaintarea hotărârii şi a certificatului nu a consimţit la înaintarea hotărârii şi a certificatului (specificaţi motivele precizate de persoana condamnată): ... (b) opinia persoanei condamnate este ataşată la prezentul. opinia persoanei condamnate a fost înaintată statului de executare la (precizaţi data: ziua, luna, anul): ... k)Alte împrejurări pertinente în cauză (informaţie facultativă): l)Informaţii finaleTextul hotărârii sau hotărârilor este ataşat la certificat3. Semnătura autorităţii emitente a certificatului şi/sau a reprezentantului acesteia, care certifică acurateţea conţinutului certificatului Numele: ... Funcţia: ... Data: ... Ştampila oficială (dacă există) ... 2 Vă rugăm să introduceţi aici data la care condamnarea va fi executată integral (fără a lua în considerare posibilitatea unei eventuale eliberări timpurii şi/sau condiţionate) dacă persoana ar rămâne în statul emitent. 3 Autoritatea competentă a statului emitent trebuie să ataşeze toate hotărârile referitoare la cauză care sunt necesare pentru a deţine toate informaţiile asupra condamnării definitive ce urmează a fi executată. De asemenea, va fi ataşată şi traducerea hotărârii sau a hotărârilor. ANEXA IIModel - Notificarea persoanei condamnate Sunteţi informat prin prezenta cu privire la decizia ... (autoritatea competentă a statului emitent) de a transmite hotărârea pronunţată de ... (instanţa competentă din statul emitent) din data de ... (data hotărârii) ... (numărul de referinţă, dacă există) către ... (statul de executare) în vederea recunoaşterii şi executării condamnării aplicate prin aceasta în conformitate cu Tratatul dintre România şi Regatul Norvegiei privind transferarea persoanelor condamnate. Executarea pedepsei va fi guvernată de legea ... (statul de executare). Autorităţile acestui stat vor deţine competenţa de a decide asupra procedurilor de executare şi de a stabili toate măsurile referitoare la aceasta, inclusiv motivele de acordare a eliberării timpurii sau condiţionate. Autoritatea competentă din ... (statul de executare) trebuie să deducă integral din durata privării de libertate de executat perioada de timp executată deja în privare de libertate în legătură cu condamnarea. Condamnarea poate fi adaptată de către autoritatea competentă a ... (statul de executare) numai dacă este incompatibilă prin durată sau natură cu legea acelui stat. Pedeapsa rezultată în urma adaptării nu poate fi mai severă prin natură sau durată decât cea pronunţată în ... (statul emitent).


SmartCity5

COMENTARII la Tratat -/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Tratat - din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu