E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT Nr

REGULAMENT   Nr. 14 din  4 octombrie 1996

cu privire la desfasurarea activitatilor de compensare, depozitare si decontare de catre terti

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 274 din  4 noiembrie 1996


SmartCity3


    Art. 1
    Un agent de compensare si decontare colectiva, denumit in continuare agent custode, reprezinta oricare dintre entitatile enumerate la art. 2, care desfasoara, in numele si in contul clientilor lor, persoane fizice sau juridice romane sau straine, urmatoarele operatiuni:
    1. pastreaza in custodie valori mobiliare intr-un cont separat in numele fiecarui client;
    2. livreaza si primeste valori mobiliare la/de la o societate de compensare, decontare si depozitare autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), in scopul decontarii tranzactiilor;
    3. pastreaza fondurile banesti legate de tranzactiile cu valori mobiliare intr-un cont separat, in numele fiecarui client;
    4. elibereaza si primeste fonduri banesti pe baza instructiunilor primite de la o societate de compensare, decontare si depozitare colectiva autorizata de C.N.V.M., in scopul decontarii tranzactiilor;
    5. opereaza cereri de transfer la un registru independent autorizat de C.N.V.M., in numele clientilor sai;
    6. trimite rapoarte clientilor si primeste instructiuni de la acestia in scopul de a asigura un proces de decontare exact si eficient;
    7. ofera asistenta clientilor sai in colectarea si distribuirea informatiilor cu privire la adunarile generale si alte activitati ale emitentilor, precum si in legatura cu participarea, pe baza procurilor speciale, la adunarile generale ale emitentilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a reglementarilor C.N.V.M.; si
    8. efectueaza operatiuni de colectare si plata a dividendelor, a dobanzilor si a oricaror alte beneficii acordate de emitenti detinatorilor de valori mobiliare, clienti ai agentului custode.
    In cuprinsul prezentului regulament, prin cont separat se intelege un cont deschis de un agent custode, unde sunt inregistrate numai fondurile banesti si/sau valorile mobiliare apartinand unui anumit client al sau, distinct de fondurile si/sau valorile mobiliare apartinand agentului custode sau celorlalti clienti ai agentului custode.
    Art. 2
    Orice bursa de valori mobiliare, societate de valori mobiliare, societate bancara si orice alta institutie de credit reglementata prin Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara si care are in obiectul de activitate compensarea si decontarea tranzactiilor cu valori mobiliare si pastrarea valorilor mobiliare, societate de asigurare si orice alta entitate autorizata in acest scop de C.N.V.M., poate actiona ca agent custode, daca respecta prevederile acestui regulament.
    Art. 3
    Agentul custode va inainta societatii de compensare, decontare si depozitare colectiva, prin intermediul careia realizeaza compensarea si decontarea tranzactiilor, fiecare contract incheiat intre el si clientii sai, referitor la desfasurarea operatiunilor de compensare, decontare si depozitare colectiva. Alaturi de alte clauze, contractul va specifica perioada de timp si modalitatile in care fiecare parte contractanta va comunica informatiile necesare pentru a asigura o decontare eficienta, incluzand: tranzactiile efectuate de client, rapoartele cu privire la contul de valori mobiliare si contul de numerar si rapoartele de decontare. Contractul va cuprinde, de asemenea, obligatiile de livrare ale clientului, obligatiile fiecarei parti, in cazul in care clientul nu efectueaza livrarea la timp sau in cantitate suficienta, respectiv agentul custode nu efectueaza la timp transferul fondurilor banesti si/sau valorilor mobiliare, si raspunderea fiecarei parti, in eventualitatea unor erori sau omisiuni in comunicarea de informatii privind depozitarea valorilor mobiliare, compensarea si decontarea tranzactiilor cu valori mobiliare.
    Art. 4
    Contractul incheiat intre agentul custode si clientii sai va stipula in mod expres ca, pe intreaga durata a contractului, fondurile banesti si valorile mobiliare existente in contul de custodie al fiecarui client nu sunt si nu vor deveni proprietatea agentului custode.
    Art. 5
    Agentul custode este raspunzator pentru decontarea printr-o societate de compensare, decontare si depozitare autorizata de C.N.V.M. a tuturor tranzactiilor care au loc in baza contractului dintre parti si nu isi poate delega aceasta responsabilitate.
    Art. 6
    Orice societate bancara sau institutie de credit reglementata prin Legea nr. 33/1991 trebuie sa-si separe activitatile sale ca agent custode de activitatile curente ale societatii bancare/institutiei de credit pentru a garanta ca:
    1. C.N.V.M. are acces nelimitat pentru a controla evidentele si inregistrarile referitoare la activitatile sale ca agent custode.
    2. Fondurile banesti si valorile mobiliare, care fac obiectul activitatii de decontare si depozitare colectiva, sunt separate de cele ale societatii bancare si nu sunt obiect al nici unei garantii, compensatii sau proceduri de executare silita, ca rezultat al activitatii curente a societatii bancare sau a institutiei de credit respective. In cazul in care anumite valori mobiliare si/sau fonduri banesti sunt folosite de un client pentru a garanta obligatiile sale fata de societatea bancara sau fata de terte persoane, asemenea fonduri banesti si/sau valori mobiliare vor fi transferate din conturile de custodie in conturile prin care se deruleaza activitatea curenta a societatii bancare/institutiei de credit.
    Art. 7
    Activitatea agentilor custode este supusa autorizarii, reglementarii si controlului de catre C.N.V.M.
    In cazul in care agentul custode este supus reglementarii si controlului exercitate de alta autoritate publica, C.N.V.M. va colabora cu aceasta in vedere supravegherii in comun a activitatii de custodie a agentului respectiv si pentru evitarea suprapunerilor de competente.
    Art. 8
    In vederea obtinerii autorizatiei de la C.N.V.M., un agent custode, altul decat o societate bancara sau o institutie de credit, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    1. in cazul in care agentul custode este o societate de valori mobiliare, sa respecte conditiile cerute pentru autorizarea si functionarea acesteia, stabilite prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/1996 privind autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare;
    2. in cazul altor persoane juridice ale caror autorizare si functionare sunt reglementate de C.N.V.M. prin regulamente sau instructiuni, sa respecte conditiile de autorizare si functionare stabilite prin reglementarile respective;
    3. in cazul societatilor de asigurare, sa respecte conditiile de autorizare si functionare stabilite prin reglementarile aplicabile acestora;
    4. in cazul altor entitati autorizate de C.N.V.M. ca agenti custode, sa mentina permanent un nivel minim al capitalului net de 600 milioane lei. Capitalul net va fi calculat conform prevederilor cuprinse in Regulament C.N.V.M. nr. 3/1996.
    Societatile bancare si alte institutii de credit vor fi autorizate ca agenti custode, daca au primit in prealabil autorizatia definitiva de functionare din partea Bancii Nationale a Romaniei, iar la data autorizarii nu se aflau intr-o situatie de dificultate financiara constatata de aceasta si/sau nu fac obiectul unei proceduri de faliment sau reorganizare.
    Art. 9
    Cererea de autorizare ca agent custode si orice modificare a acesteia va fi in conformitate cu formularul cuprins in anexa la prezentul regulament. Prin anexele la Declaratia in sprijinul cererii de autorizare ca agent custode solicitantul va face dovada ca:
    1. are capacitatea de a se conforma reglementarilor C.N.V.M. aplicabile agentilor custode;
    2. are nivelul de capital social necesar operarii in conditii de siguranta;
    3. dispune de structurile organizatorice, experienta manageriala si capacitatea de operare pentru procesarea rapida si eficienta a cererilor clientilor sai, pentru pastrarea in siguranta a fondurilor banesti si a valorilor mobiliare ale clientilor, pentru recuperarea si refacerea lor in caz de pierdere sau de distrugere, precum si pentru mentinerea confidentialitatii datelor si informatiilor asupra clientilor sai;
    4. dispune de proceduri si mecanisme, inclusiv de control intern, care sa garanteze separarea stricta a fiecarui cont de custodie de celelalte conturi ale agentului custode.
    Art. 10
    In vederea autorizarii/modificarii cererii de autorizare ca agent custode, solicitantul va inainta la C.N.V.M. doua exemplare ale formularului si ale anexelor, semnate de reprezentantul legal. C.N.V.M. va lua decizia de aprobare sau de respingere a cererii de autorizare/modificare in termen de 30 de zile de la primirea ei. Daca cererea este incompleta, termenul de 30 de zile va incepe sa curga de la data la care au fost depuse ultimele completari.
    Art. 11
    In cazul in care, pentru motive intemeiate, C.N.V.M. decide retragerea autorizatiei unui agent custode, acesta va trebui sa transfere, in termen de 15 zile de la notificarea masurii retragerii, toate conturile clientilor sai unuia sau mai multor agenti custode indicati de C.N.V.M. Transferul acestor conturi se va face in mod gratuit si fara a modifica obligatiile partilor asumate prin contractul incheiat initial intre agentul custode a carui autorizatie este revocata si client.
    Conturile unui client, transferate conform alineatului anterior, vor ramane temporar in custodia noului agent pana la data la care clientul decide sa incheie un nou contract cu agentul respectiv sau cu un alt agent custode.
    Dispozitiile alineatelor precedente se vor aplica in mod corespunzator in cazul in care agentul custode inainteaza C.N.V.M. cererea pentru renuntarea la autorizatia de agent custode.
    Art. 12
    Agentul custode va incheia un contract cu un cenzor extern independent in vederea exercitarii de catre acesta din urma a controlului semestrial si anual asupra modului in care agentul mentine separarea stricta a conturilor de custodie si evaluarii mecanismelor si procedurilor care asigura pastrarea in conditii de siguranta a valorilor mobiliare si fondurilor banesti ale clientilor.
    In cazul in care cenzorul extern independent constata deficiente ale mecanismelor sau procedurilor agentului ori incalcari ale reglementarilor C.N.V.M., agentul custode va lua de urgenta masuri in vederea inlaturarii deficientelor/incalcarilor constatate. Totodata, observatiile cenzorului extern independent vor fi inaintate C.N.V.M. de catre agentul custode in maximum 48 de ore de la data primirii lor de catre agent.
    Raportul semestrial si anual al cenzorului extern independent va fi inaintat C.N.V.M. de catre agentul custode cel mai tarziu la data de 30 august a anului in curs si, respectiv, la data de 30 martie a anului urmator celui care a facut obiectul raportului.
    Art. 13
    O societate de compensare, decontare si depozitare colectiva autorizata de C.N.V.M. poate cere agentului custode sa mentina un nivel minim al capitalului social net superior fata de nivelurile stabilite de C.N.V.M.
    Art. 14
    In raport cu evolutia pietei valorilor mobiliare sau in functie de evolutia conditiilor generale predominante in economie, C.N.V.M. va actualiza nivelul sumelor la care se refera prezentul regulament.
    Art. 15
    Prezentul regulament intra in vigoare la data semnarii ordinului de punere in aplicare a acestuia.

    ANEXA 1

                           CERERE
    de autorizare ca agent custode

    In conformitate cu cele mentionate in prezenta cerere si in anexele alaturate, va solicitam autorizarea/aprobarea modificarii cererii de autorizare ca agent custode si suntem de acord sa ne conformam legilor in vigoare si reglementarilor C.N.V.M.

   ............................
    (denumirea organizatiei)

    Reprezentantul legal:
    ........................     .................
     (numele si prenumele)           (functia)
    ........................
          (semnatura)

    Data ...................

       DECLARATIE IN SPRIJINUL CERERII DE AUTORIZARE CA AGENT CUSTODE

    1. a) Denumirea completa a agentului custode:
    b) Denumirea anterioara, daca aceasta a fost modificata:
    2. Codul fiscal:
    3. Numarul de inregistrare la C.N.V.M. (daca este cazul):
    4. Autoritatea publica, alta decat C.N.V.M., care reglementeaza agentul custode (daca este cazul):
    5. Denumirea completa a societatii de compensare, depozitare si decontare colectiva la care agentul custode este membru (daca este cazul):
    6. Adresa si numarul de telefon/fax ale sediului central unde va functiona agentul custode:
    7. Adresele celorlalte sedii in care va functiona agentul custode (daca este cazul):
    8. Numele/denumirea cenzorului extern independent.
    ANEXA A
    Lista membrilor consiliului de administratie al solicitantului si persoanele afiliate
    ANEXA B
    Lista personalului de conducere insotita de curriculum vitae si certificatele de cazier judiciar aferente
    ANEXA C
    Copii de pe contractul de societate, statut sau de pe actele de constituire ale solicitantului, dupa caz, astfel cum sunt in vigoare la data cererii de autorizare
    ANEXA D
    Copii de pe regulamentele interne ale agentului custode referitoare la activitatea de custodie si lista comisioanelor percepute de acesta
    ANEXA E
    Lista serviciilor oferite de agentul custode
    ANEXA F
    Lista activitatilor solicitantului, altele decat cele de custodie
    ANEXA G
    Schema de organizare a agentului custode; descrierea modului in care organizarea agentului custode asigura separarea activitatilor de custodie de alte activitati ale acestuia
    ANEXA H
    Copii de pe contractele incheiate cu banca de decontare, cu societatea de compensare, decontare si depozitare colectiva, cu registrul independent autorizat, cu bursa de valori si modelul contractului ce se va incheia cu clientii agentului custode
    ANEXA I
    Descrierea facilitatilor solicitantului si a capacitatii sale de operare, astfel incat sa asigure procesarea rapida si eficienta a cererilor clientilor sai, pastrarea in siguranta a fondurilor banesti si a valorilor mobiliare ale clientilor, recuperarea si refacerea lor in caz de pierdere sau de distrugere.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 14/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 14 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu