E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT Nr

REGULAMENT   Nr. 14 din  4 octombrie 1996

cu privire la desfasurarea activitatilor de compensare, depozitare si decontare de catre terti

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 274 din  4 noiembrie 1996


SmartCity3


    Art. 1
    Un agent de compensare si decontare colectiva, denumit in continuare agent custode, reprezinta oricare dintre entitatile enumerate la art. 2, care desfasoara, in numele si in contul clientilor lor, persoane fizice sau juridice romane sau straine, urmatoarele operatiuni:
    1. pastreaza in custodie valori mobiliare intr-un cont separat in numele fiecarui client;
    2. livreaza si primeste valori mobiliare la/de la o societate de compensare, decontare si depozitare autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), in scopul decontarii tranzactiilor;
    3. pastreaza fondurile banesti legate de tranzactiile cu valori mobiliare intr-un cont separat, in numele fiecarui client;
    4. elibereaza si primeste fonduri banesti pe baza instructiunilor primite de la o societate de compensare, decontare si depozitare colectiva autorizata de C.N.V.M., in scopul decontarii tranzactiilor;
    5. opereaza cereri de transfer la un registru independent autorizat de C.N.V.M., in numele clientilor sai;
    6. trimite rapoarte clientilor si primeste instructiuni de la acestia in scopul de a asigura un proces de decontare exact si eficient;
    7. ofera asistenta clientilor sai in colectarea si distribuirea informatiilor cu privire la adunarile generale si alte activitati ale emitentilor, precum si in legatura cu participarea, pe baza procurilor speciale, la adunarile generale ale emitentilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a reglementarilor C.N.V.M.; si
    8. efectueaza operatiuni de colectare si plata a dividendelor, a dobanzilor si a oricaror alte beneficii acordate de emitenti detinatorilor de valori mobiliare, clienti ai agentului custode.
    In cuprinsul prezentului regulament, prin cont separat se intelege un cont deschis de un agent custode, unde sunt inregistrate numai fondurile banesti si/sau valorile mobiliare apartinand unui anumit client al sau, distinct de fondurile si/sau valorile mobiliare apartinand agentului custode sau celorlalti clienti ai agentului custode.
    Art. 2
    Orice bursa de valori mobiliare, societate de valori mobiliare, societate bancara si orice alta institutie de credit reglementata prin Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara si care are in obiectul de activitate compensarea si decontarea tranzactiilor cu valori mobiliare si pastrarea valorilor mobiliare, societate de asigurare si orice alta entitate autorizata in acest scop de C.N.V.M., poate actiona ca agent custode, daca respecta prevederile acestui regulament.
    Art. 3
    Agentul custode va inainta societatii de compensare, decontare si depozitare colectiva, prin intermediul careia realizeaza compensarea si decontarea tranzactiilor, fiecare contract incheiat intre el si clientii sai, referitor la desfasurarea operatiunilor de compensare, decontare si depozitare colectiva. Alaturi de alte clauze, contractul va specifica perioada de timp si modalitatile in care fiecare parte contractanta va comunica informatiile necesare pentru a asigura o decontare eficienta, incluzand: tranzactiile efectuate de client, rapoartele cu privire la contul de valori mobiliare si contul de numerar si rapoartele de decontare. Contractul va cuprinde, de asemenea, obligatiile de livrare ale clientului, obligatiile fiecarei parti, in cazul in care clientul nu efectueaza livrarea la timp sau in cantitate suficienta, respectiv agentul custode nu efectueaza la timp transferul fondurilor banesti si/sau valorilor mobiliare, si raspunderea fiecarei parti, in eventualitatea unor erori sau omisiuni in comunicarea de informatii privind depozitarea valorilor mobiliare, compensarea si decontarea tranzactiilor cu valori mobiliare.
    Art. 4
    Contractul incheiat intre agentul custode si clientii sai va stipula in mod expres ca, pe intreaga durata a contractului, fondurile banesti si valorile mobiliare existente in contul de custodie al fiecarui client nu sunt si nu vor deveni proprietatea agentului custode.
    Art. 5
    Agentul custode este raspunzator pentru decontarea printr-o societate de compensare, decontare si depozitare autorizata de C.N.V.M. a tuturor tranzactiilor care au loc in baza contractului dintre parti si nu isi poate delega aceasta responsabilitate.
    Art. 6
    Orice societate bancara sau institutie de credit reglementata prin Legea nr. 33/1991 trebuie sa-si separe activitatile sale ca agent custode de activitatile curente ale societatii bancare/institutiei de credit pentru a garanta ca:
    1. C.N.V.M. are acces nelimitat pentru a controla evidentele si inregistrarile referitoare la activitatile sale ca agent custode.
    2. Fondurile banesti si valorile mobiliare, care fac obiectul activitatii de decontare si depozitare colectiva, sunt separate de cele ale societatii bancare si nu sunt obiect al nici unei garantii, compensatii sau proceduri de executare silita, ca rezultat al activitatii curente a societatii bancare sau a institutiei de credit respective. In cazul in care anumite valori mobiliare si/sau fonduri banesti sunt folosite de un client pentru a garanta obligatiile sale fata de societatea bancara sau fata de terte persoane, asemenea fonduri banesti si/sau valori mobiliare vor fi transferate din conturile de custodie in conturile prin care se deruleaza activitatea curenta a societatii bancare/institutiei de credit.
    Art. 7
    Activitatea agentilor custode este supusa autorizarii, reglementarii si controlului de catre C.N.V.M.
    In cazul in care agentul custode este supus reglementarii si controlului exercitate de alta autoritate publica, C.N.V.M. va colabora cu aceasta in vedere supravegherii in comun a activitatii de custodie a agentului respectiv si pentru evitarea suprapunerilor de competente.
    Art. 8
    In vederea obtinerii autorizatiei de la C.N.V.M., un agent custode, altul decat o societate bancara sau o institutie de credit, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    1. in cazul in care agentul custode este o societate de valori mobiliare, sa respecte conditiile cerute pentru autorizarea si functionarea acesteia, stabilite prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/1996 privind autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare;
    2. in cazul altor persoane juridice ale caror autorizare si functionare sunt reglementate de C.N.V.M. prin regulamente sau instructiuni, sa respecte conditiile de autorizare si functionare stabilite prin reglementarile respective;
    3. in cazul societatilor de asigurare, sa respecte conditiile de autorizare si functionare stabilite prin reglementarile aplicabile acestora;
    4. in cazul altor entitati autorizate de C.N.V.M. ca agenti custode, sa mentina permanent un nivel minim al capitalului net de 600 milioane lei. Capitalul net va fi calculat conform prevederilor cuprinse in Regulament C.N.V.M. nr. 3/1996.
    Societatile bancare si alte institutii de credit vor fi autorizate ca agenti custode, daca au primit in prealabil autorizatia definitiva de functionare din partea Bancii Nationale a Romaniei, iar la data autorizarii nu se aflau intr-o situatie de dificultate financiara constatata de aceasta si/sau nu fac obiectul unei proceduri de faliment sau reorganizare.
    Art. 9
    Cererea de autorizare ca agent custode si orice modificare a acesteia va fi in conformitate cu formularul cuprins in anexa la prezentul regulament. Prin anexele la Declaratia in sprijinul cererii de autorizare ca agent custode solicitantul va face dovada ca:
    1. are capacitatea de a se conforma reglementarilor C.N.V.M. aplicabile agentilor custode;
    2. are nivelul de capital social necesar operarii in conditii de siguranta;
    3. dispune de structurile organizatorice, experienta manageriala si capacitatea de operare pentru procesarea rapida si eficienta a cererilor clientilor sai, pentru pastrarea in siguranta a fondurilor banesti si a valorilor mobiliare ale clientilor, pentru recuperarea si refacerea lor in caz de pierdere sau de distrugere, precum si pentru mentinerea confidentialitatii datelor si informatiilor asupra clientilor sai;
    4. dispune de proceduri si mecanisme, inclusiv de control intern, care sa garanteze separarea stricta a fiecarui cont de custodie de celelalte conturi ale agentului custode.
    Art. 10
    In vederea autorizarii/modificarii cererii de autorizare ca agent custode, solicitantul va inainta la C.N.V.M. doua exemplare ale formularului si ale anexelor, semnate de reprezentantul legal. C.N.V.M. va lua decizia de aprobare sau de respingere a cererii de autorizare/modificare in termen de 30 de zile de la primirea ei. Daca cererea este incompleta, termenul de 30 de zile va incepe sa curga de la data la care au fost depuse ultimele completari.
    Art. 11
    In cazul in care, pentru motive intemeiate, C.N.V.M. decide retragerea autorizatiei unui agent custode, acesta va trebui sa transfere, in termen de 15 zile de la notificarea masurii retragerii, toate conturile clientilor sai unuia sau mai multor agenti custode indicati de C.N.V.M. Transferul acestor conturi se va face in mod gratuit si fara a modifica obligatiile partilor asumate prin contractul incheiat initial intre agentul custode a carui autorizatie este revocata si client.
    Conturile unui client, transferate conform alineatului anterior, vor ramane temporar in custodia noului agent pana la data la care clientul decide sa incheie un nou contract cu agentul respectiv sau cu un alt agent custode.
    Dispozitiile alineatelor precedente se vor aplica in mod corespunzator in cazul in care agentul custode inainteaza C.N.V.M. cererea pentru renuntarea la autorizatia de agent custode.
    Art. 12
    Agentul custode va incheia un contract cu un cenzor extern independent in vederea exercitarii de catre acesta din urma a controlului semestrial si anual asupra modului in care agentul mentine separarea stricta a conturilor de custodie si evaluarii mecanismelor si procedurilor care asigura pastrarea in conditii de siguranta a valorilor mobiliare si fondurilor banesti ale clientilor.
    In cazul in care cenzorul extern independent constata deficiente ale mecanismelor sau procedurilor agentului ori incalcari ale reglementarilor C.N.V.M., agentul custode va lua de urgenta masuri in vederea inlaturarii deficientelor/incalcarilor constatate. Totodata, observatiile cenzorului extern independent vor fi inaintate C.N.V.M. de catre agentul custode in maximum 48 de ore de la data primirii lor de catre agent.
    Raportul semestrial si anual al cenzorului extern independent va fi inaintat C.N.V.M. de catre agentul custode cel mai tarziu la data de 30 august a anului in curs si, respectiv, la data de 30 martie a anului urmator celui care a facut obiectul raportului.
    Art. 13
    O societate de compensare, decontare si depozitare colectiva autorizata de C.N.V.M. poate cere agentului custode sa mentina un nivel minim al capitalului social net superior fata de nivelurile stabilite de C.N.V.M.
    Art. 14
    In raport cu evolutia pietei valorilor mobiliare sau in functie de evolutia conditiilor generale predominante in economie, C.N.V.M. va actualiza nivelul sumelor la care se refera prezentul regulament.
    Art. 15
    Prezentul regulament intra in vigoare la data semnarii ordinului de punere in aplicare a acestuia.

    ANEXA 1

                           CERERE
    de autorizare ca agent custode

    In conformitate cu cele mentionate in prezenta cerere si in anexele alaturate, va solicitam autorizarea/aprobarea modificarii cererii de autorizare ca agent custode si suntem de acord sa ne conformam legilor in vigoare si reglementarilor C.N.V.M.

   ............................
    (denumirea organizatiei)

    Reprezentantul legal:
    ........................     .................
     (numele si prenumele)           (functia)
    ........................
          (semnatura)

    Data ...................

       DECLARATIE IN SPRIJINUL CERERII DE AUTORIZARE CA AGENT CUSTODE

    1. a) Denumirea completa a agentului custode:
    b) Denumirea anterioara, daca aceasta a fost modificata:
    2. Codul fiscal:
    3. Numarul de inregistrare la C.N.V.M. (daca este cazul):
    4. Autoritatea publica, alta decat C.N.V.M., care reglementeaza agentul custode (daca este cazul):
    5. Denumirea completa a societatii de compensare, depozitare si decontare colectiva la care agentul custode este membru (daca este cazul):
    6. Adresa si numarul de telefon/fax ale sediului central unde va functiona agentul custode:
    7. Adresele celorlalte sedii in care va functiona agentul custode (daca este cazul):
    8. Numele/denumirea cenzorului extern independent.
    ANEXA A
    Lista membrilor consiliului de administratie al solicitantului si persoanele afiliate
    ANEXA B
    Lista personalului de conducere insotita de curriculum vitae si certificatele de cazier judiciar aferente
    ANEXA C
    Copii de pe contractul de societate, statut sau de pe actele de constituire ale solicitantului, dupa caz, astfel cum sunt in vigoare la data cererii de autorizare
    ANEXA D
    Copii de pe regulamentele interne ale agentului custode referitoare la activitatea de custodie si lista comisioanelor percepute de acesta
    ANEXA E
    Lista serviciilor oferite de agentul custode
    ANEXA F
    Lista activitatilor solicitantului, altele decat cele de custodie
    ANEXA G
    Schema de organizare a agentului custode; descrierea modului in care organizarea agentului custode asigura separarea activitatilor de custodie de alte activitati ale acestuia
    ANEXA H
    Copii de pe contractele incheiate cu banca de decontare, cu societatea de compensare, decontare si depozitare colectiva, cu registrul independent autorizat, cu bursa de valori si modelul contractului ce se va incheia cu clientii agentului custode
    ANEXA I
    Descrierea facilitatilor solicitantului si a capacitatii sale de operare, astfel incat sa asigure procesarea rapida si eficienta a cererilor clientilor sai, pastrarea in siguranta a fondurilor banesti si a valorilor mobiliare ale clientilor, recuperarea si refacerea lor in caz de pierdere sau de distrugere.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 14/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 14 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu