Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 26 din  4 octombrie 1996

pentru aprobarea Regulamentului nr. 14/1996 cu privire la desfasurarea activitatilor de compensare, depozitare si decontare de catre terti

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 274 din  4 noiembrie 1996


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 6, 14, 34, 98 si 101 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori si luand in considerare dispozitiile art. 24 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara si ale art. 20 din Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor,
    in temeiul Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 17/1994,

    Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Pe data prezentului ordin se aproba Regulamentul nr. 14/1996 si se dispune publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 2
    Departamentul reglementarea pietei si intermediere financiara si Departamentul logistic vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                 p. Presedintele Comisiei Nationale
                        a Valorilor Mobiliare,
                        Emilian Popescu Moscu,
                                comisar

                               REGULAMENT
cu privire la desfasurarea activitatilor de compensare, depozitare si decontare de catre terti

    Art. 1
    Un agent de compensare si decontare colectiva, denumit in continuare agent custode, reprezinta oricare dintre entitatile enumerate la art. 2, care desfasoara, in numele si in contul clientilor lor, persoane fizice sau juridice romane sau straine, urmatoarele operatiuni:
    1. pastreaza in custodie valori mobiliare intr-un cont separat in numele fiecarui client;
    2. livreaza si primeste valori mobiliare la/de la o societate de compensare, decontare si depozitare autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), in scopul decontarii tranzactiilor;
    3. pastreaza fondurile banesti legate de tranzactiile cu valori mobiliare intr-un cont separat, in numele fiecarui client;
    4. elibereaza si primeste fonduri banesti pe baza instructiunilor primite de la o societate de compensare, decontare si depozitare colectiva autorizata de C.N.V.M., in scopul decontarii tranzactiilor;
    5. opereaza cereri de transfer la un registru independent autorizat de C.N.V.M., in numele clientilor sai;
    6. trimite rapoarte clientilor si primeste instructiuni de la acestia in scopul de a asigura un proces de decontare exact si eficient;
    7. ofera asistenta clientilor sai in colectarea si distribuirea informatiilor cu privire la adunarile generale si alte activitati ale emitentilor, precum si in legatura cu participarea, pe baza procurilor speciale, la adunarile generale ale emitentilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a reglementarilor C.N.V.M.; si
    8. efectueaza operatiuni de colectare si plata a dividendelor, a dobanzilor si a oricaror alte beneficii acordate de emitenti detinatorilor de valori mobiliare, clienti ai agentului custode.
    In cuprinsul prezentului regulament, prin cont separat se intelege un cont deschis de un agent custode, unde sunt inregistrate numai fondurile banesti si/sau valorile mobiliare apartinand unui anumit client al sau, distinct de fondurile si/sau valorile mobiliare apartinand agentului custode sau celorlalti clienti ai agentului custode.
    Art. 2
    Orice bursa de valori mobiliare, societate de valori mobiliare, societate bancara si orice alta institutie de credit reglementata prin Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara si care are in obiectul de activitate compensarea si decontarea tranzactiilor cu valori mobiliare si pastrarea valorilor mobiliare, societate de asigurare si orice alta entitate autorizata in acest scop de C.N.V.M., poate actiona ca agent custode, daca respecta prevederile acestui regulament.
    Art. 3
    Agentul custode va inainta societatii de compensare, decontare si depozitare colectiva, prin intermediul careia realizeaza compensarea si decontarea tranzactiilor, fiecare contract incheiat intre el si clientii sai, referitor la desfasurarea operatiunilor de compensare, decontare si depozitare colectiva. Alaturi de alte clauze, contractul va specifica perioada de timp si modalitatile in care fiecare parte contractanta va comunica informatiile necesare pentru a asigura o decontare eficienta, incluzand: tranzactiile efectuate de client, rapoartele cu privire la contul de valori mobiliare si contul de numerar si rapoartele de decontare. Contractul va cuprinde, de asemenea, obligatiile de livrare ale clientului, obligatiile fiecarei parti, in cazul in care clientul nu efectueaza livrarea la timp sau in cantitate suficienta, respectiv agentul custode nu efectueaza la timp transferul fondurilor banesti si/sau valorilor mobiliare, si raspunderea fiecarei parti, in eventualitatea unor erori sau omisiuni in comunicarea de informatii privind depozitarea valorilor mobiliare, compensarea si decontarea tranzactiilor cu valori mobiliare.
    Art. 4
    Contractul incheiat intre agentul custode si clientii sai va stipula in mod expres ca, pe intreaga durata a contractului, fondurile banesti si valorile mobiliare existente in contul de custodie al fiecarui client nu sunt si nu vor deveni proprietatea agentului custode.
    Art. 5
    Agentul custode este raspunzator pentru decontarea printr-o societate de compensare, decontare si depozitare autorizata de C.N.V.M. a tuturor tranzactiilor care au loc in baza contractului dintre parti si nu isi poate delega aceasta responsabilitate.
    Art. 6
    Orice societate bancara sau institutie de credit reglementata prin Legea nr. 33/1991 trebuie sa-si separe activitatile sale ca agent custode de activitatile curente ale societatii bancare/institutiei de credit pentru a garanta ca:
    1. C.N.V.M. are acces nelimitat pentru a controla evidentele si inregistrarile referitoare la activitatile sale ca agent custode.
    2. Fondurile banesti si valorile mobiliare, care fac obiectul activitatii de decontare si depozitare colectiva, sunt separate de cele ale societatii bancare si nu sunt obiect al nici unei garantii, compensatii sau proceduri de executare silita, ca rezultat al activitatii curente a societatii bancare sau a institutiei de credit respective. In cazul in care anumite valori mobiliare si/sau fonduri banesti sunt folosite de un client pentru a garanta obligatiile sale fata de societatea bancara sau fata de terte persoane, asemenea fonduri banesti si/sau valori mobiliare vor fi transferate din conturile de custodie in conturile prin care se deruleaza activitatea curenta a societatii bancare/institutiei de credit.
    Art. 7
    Activitatea agentilor custode este supusa autorizarii, reglementarii si controlului de catre C.N.V.M.
    In cazul in care agentul custode este supus reglementarii si controlului exercitate de alta autoritate publica, C.N.V.M. va colabora cu aceasta in vedere supravegherii in comun a activitatii de custodie a agentului respectiv si pentru evitarea suprapunerilor de competente.
    Art. 8
    In vederea obtinerii autorizatiei de la C.N.V.M., un agent custode, altul decat o societate bancara sau o institutie de credit, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    1. in cazul in care agentul custode este o societate de valori mobiliare, sa respecte conditiile cerute pentru autorizarea si functionarea acesteia, stabilite prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/1996 privind autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare;
    2. in cazul altor persoane juridice ale caror autorizare si functionare sunt reglementate de C.N.V.M. prin regulamente sau instructiuni, sa respecte conditiile de autorizare si functionare stabilite prin reglementarile respective;
    3. in cazul societatilor de asigurare, sa respecte conditiile de autorizare si functionare stabilite prin reglementarile aplicabile acestora;
    4. in cazul altor entitati autorizate de C.N.V.M. ca agenti custode, sa mentina permanent un nivel minim al capitalului net de 600 milioane lei. Capitalul net va fi calculat conform prevederilor cuprinse in Regulament C.N.V.M. nr. 3/1996.
    Societatile bancare si alte institutii de credit vor fi autorizate ca agenti custode, daca au primit in prealabil autorizatia definitiva de functionare din partea Bancii Nationale a Romaniei, iar la data autorizarii nu se aflau intr-o situatie de dificultate financiara constatata de aceasta si/sau nu fac obiectul unei proceduri de faliment sau reorganizare.
    Art. 9
    Cererea de autorizare ca agent custode si orice modificare a acesteia va fi in conformitate cu formularul cuprins in anexa la prezentul regulament. Prin anexele la Declaratia in sprijinul cererii de autorizare ca agent custode solicitantul va face dovada ca:
    1. are capacitatea de a se conforma reglementarilor C.N.V.M. aplicabile agentilor custode;
    2. are nivelul de capital social necesar operarii in conditii de siguranta;
    3. dispune de structurile organizatorice, experienta manageriala si capacitatea de operare pentru procesarea rapida si eficienta a cererilor clientilor sai, pentru pastrarea in siguranta a fondurilor banesti si a valorilor mobiliare ale clientilor, pentru recuperarea si refacerea lor in caz de pierdere sau de distrugere, precum si pentru mentinerea confidentialitatii datelor si informatiilor asupra clientilor sai;
    4. dispune de proceduri si mecanisme, inclusiv de control intern, care sa garanteze separarea stricta a fiecarui cont de custodie de celelalte conturi ale agentului custode.
    Art. 10
    In vederea autorizarii/modificarii cererii de autorizare ca agent custode, solicitantul va inainta la C.N.V.M. doua exemplare ale formularului si ale anexelor, semnate de reprezentantul legal. C.N.V.M. va lua decizia de aprobare sau de respingere a cererii de autorizare/modificare in termen de 30 de zile de la primirea ei. Daca cererea este incompleta, termenul de 30 de zile va incepe sa curga de la data la care au fost depuse ultimele completari.
    Art. 11
    In cazul in care, pentru motive intemeiate, C.N.V.M. decide retragerea autorizatiei unui agent custode, acesta va trebui sa transfere, in termen de 15 zile de la notificarea masurii retragerii, toate conturile clientilor sai unuia sau mai multor agenti custode indicati de C.N.V.M. Transferul acestor conturi se va face in mod gratuit si fara a modifica obligatiile partilor asumate prin contractul incheiat initial intre agentul custode a carui autorizatie este revocata si client.
    Conturile unui client, transferate conform alineatului anterior, vor ramane temporar in custodia noului agent pana la data la care clientul decide sa incheie un nou contract cu agentul respectiv sau cu un alt agent custode.
    Dispozitiile alineatelor precedente se vor aplica in mod corespunzator in cazul in care agentul custode inainteaza C.N.V.M. cererea pentru renuntarea la autorizatia de agent custode.
    Art. 12
    Agentul custode va incheia un contract cu un cenzor extern independent in vederea exercitarii de catre acesta din urma a controlului semestrial si anual asupra modului in care agentul mentine separarea stricta a conturilor de custodie si evaluarii mecanismelor si procedurilor care asigura pastrarea in conditii de siguranta a valorilor mobiliare si fondurilor banesti ale clientilor.
    In cazul in care cenzorul extern independent constata deficiente ale mecanismelor sau procedurilor agentului ori incalcari ale reglementarilor C.N.V.M., agentul custode va lua de urgenta masuri in vederea inlaturarii deficientelor/incalcarilor constatate. Totodata, observatiile cenzorului extern independent vor fi inaintate C.N.V.M. de catre agentul custode in maximum 48 de ore de la data primirii lor de catre agent.
    Raportul semestrial si anual al cenzorului extern independent va fi inaintat C.N.V.M. de catre agentul custode cel mai tarziu la data de 30 august a anului in curs si, respectiv, la data de 30 martie a anului urmator celui care a facut obiectul raportului.
    Art. 13
    O societate de compensare, decontare si depozitare colectiva autorizata de C.N.V.M. poate cere agentului custode sa mentina un nivel minim al capitalului social net superior fata de nivelurile stabilite de C.N.V.M.
    Art. 14
    In raport cu evolutia pietei valorilor mobiliare sau in functie de evolutia conditiilor generale predominante in economie, C.N.V.M. va actualiza nivelul sumelor la care se refera prezentul regulament.
    Art. 15
    Prezentul regulament intra in vigoare la data semnarii ordinului de punere in aplicare a acestuia.

    ANEXA 1

                           CERERE
    de autorizare ca agent custode

    In conformitate cu cele mentionate in prezenta cerere si in anexele alaturate, va solicitam autorizarea/aprobarea modificarii cererii de autorizare ca agent custode si suntem de acord sa ne conformam legilor in vigoare si reglementarilor C.N.V.M.

   ............................
    (denumirea organizatiei)

    Reprezentantul legal:
    ........................     .................
     (numele si prenumele)           (functia)
    ........................
          (semnatura)

    Data ...................

       DECLARATIE IN SPRIJINUL CERERII DE AUTORIZARE CA AGENT CUSTODE

    1. a) Denumirea completa a agentului custode:
    b) Denumirea anterioara, daca aceasta a fost modificata:
    2. Codul fiscal:
    3. Numarul de inregistrare la C.N.V.M. (daca este cazul):
    4. Autoritatea publica, alta decat C.N.V.M., care reglementeaza agentul custode (daca este cazul):
    5. Denumirea completa a societatii de compensare, depozitare si decontare colectiva la care agentul custode este membru (daca este cazul):
    6. Adresa si numarul de telefon/fax ale sediului central unde va functiona agentul custode:
    7. Adresele celorlalte sedii in care va functiona agentul custode (daca este cazul):
    8. Numele/denumirea cenzorului extern independent.
    ANEXA A
    Lista membrilor consiliului de administratie al solicitantului si persoanele afiliate
    ANEXA B
    Lista personalului de conducere insotita de curriculum vitae si certificatele de cazier judiciar aferente
    ANEXA C
    Copii de pe contractul de societate, statut sau de pe actele de constituire ale solicitantului, dupa caz, astfel cum sunt in vigoare la data cererii de autorizare
    ANEXA D
    Copii de pe regulamentele interne ale agentului custode referitoare la activitatea de custodie si lista comisioanelor percepute de acesta
    ANEXA E
    Lista serviciilor oferite de agentul custode
    ANEXA F
    Lista activitatilor solicitantului, altele decat cele de custodie
    ANEXA G
    Schema de organizare a agentului custode; descrierea modului in care organizarea agentului custode asigura separarea activitatilor de custodie de alte activitati ale acestuia
    ANEXA H
    Copii de pe contractele incheiate cu banca de decontare, cu societatea de compensare, decontare si depozitare colectiva, cu registrul independent autorizat, cu bursa de valori si modelul contractului ce se va incheia cu clientii agentului custode
    ANEXA I
    Descrierea facilitatilor solicitantului si a capacitatii sale de operare, astfel incat sa asigure procesarea rapida si eficienta a cererilor clientilor sai, pastrarea in siguranta a fondurilor banesti si a valorilor mobiliare ale clientilor, recuperarea si refacerea lor in caz de pierdere sau de distrugere.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 26/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 26 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu