Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 26 din  4 octombrie 1996

pentru aprobarea Regulamentului nr. 14/1996 cu privire la desfasurarea activitatilor de compensare, depozitare si decontare de catre terti

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 274 din  4 noiembrie 1996


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 6, 14, 34, 98 si 101 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori si luand in considerare dispozitiile art. 24 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara si ale art. 20 din Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor,
    in temeiul Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 17/1994,

    Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Pe data prezentului ordin se aproba Regulamentul nr. 14/1996 si se dispune publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 2
    Departamentul reglementarea pietei si intermediere financiara si Departamentul logistic vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                 p. Presedintele Comisiei Nationale
                        a Valorilor Mobiliare,
                        Emilian Popescu Moscu,
                                comisar

                               REGULAMENT
cu privire la desfasurarea activitatilor de compensare, depozitare si decontare de catre terti

    Art. 1
    Un agent de compensare si decontare colectiva, denumit in continuare agent custode, reprezinta oricare dintre entitatile enumerate la art. 2, care desfasoara, in numele si in contul clientilor lor, persoane fizice sau juridice romane sau straine, urmatoarele operatiuni:
    1. pastreaza in custodie valori mobiliare intr-un cont separat in numele fiecarui client;
    2. livreaza si primeste valori mobiliare la/de la o societate de compensare, decontare si depozitare autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), in scopul decontarii tranzactiilor;
    3. pastreaza fondurile banesti legate de tranzactiile cu valori mobiliare intr-un cont separat, in numele fiecarui client;
    4. elibereaza si primeste fonduri banesti pe baza instructiunilor primite de la o societate de compensare, decontare si depozitare colectiva autorizata de C.N.V.M., in scopul decontarii tranzactiilor;
    5. opereaza cereri de transfer la un registru independent autorizat de C.N.V.M., in numele clientilor sai;
    6. trimite rapoarte clientilor si primeste instructiuni de la acestia in scopul de a asigura un proces de decontare exact si eficient;
    7. ofera asistenta clientilor sai in colectarea si distribuirea informatiilor cu privire la adunarile generale si alte activitati ale emitentilor, precum si in legatura cu participarea, pe baza procurilor speciale, la adunarile generale ale emitentilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a reglementarilor C.N.V.M.; si
    8. efectueaza operatiuni de colectare si plata a dividendelor, a dobanzilor si a oricaror alte beneficii acordate de emitenti detinatorilor de valori mobiliare, clienti ai agentului custode.
    In cuprinsul prezentului regulament, prin cont separat se intelege un cont deschis de un agent custode, unde sunt inregistrate numai fondurile banesti si/sau valorile mobiliare apartinand unui anumit client al sau, distinct de fondurile si/sau valorile mobiliare apartinand agentului custode sau celorlalti clienti ai agentului custode.
    Art. 2
    Orice bursa de valori mobiliare, societate de valori mobiliare, societate bancara si orice alta institutie de credit reglementata prin Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara si care are in obiectul de activitate compensarea si decontarea tranzactiilor cu valori mobiliare si pastrarea valorilor mobiliare, societate de asigurare si orice alta entitate autorizata in acest scop de C.N.V.M., poate actiona ca agent custode, daca respecta prevederile acestui regulament.
    Art. 3
    Agentul custode va inainta societatii de compensare, decontare si depozitare colectiva, prin intermediul careia realizeaza compensarea si decontarea tranzactiilor, fiecare contract incheiat intre el si clientii sai, referitor la desfasurarea operatiunilor de compensare, decontare si depozitare colectiva. Alaturi de alte clauze, contractul va specifica perioada de timp si modalitatile in care fiecare parte contractanta va comunica informatiile necesare pentru a asigura o decontare eficienta, incluzand: tranzactiile efectuate de client, rapoartele cu privire la contul de valori mobiliare si contul de numerar si rapoartele de decontare. Contractul va cuprinde, de asemenea, obligatiile de livrare ale clientului, obligatiile fiecarei parti, in cazul in care clientul nu efectueaza livrarea la timp sau in cantitate suficienta, respectiv agentul custode nu efectueaza la timp transferul fondurilor banesti si/sau valorilor mobiliare, si raspunderea fiecarei parti, in eventualitatea unor erori sau omisiuni in comunicarea de informatii privind depozitarea valorilor mobiliare, compensarea si decontarea tranzactiilor cu valori mobiliare.
    Art. 4
    Contractul incheiat intre agentul custode si clientii sai va stipula in mod expres ca, pe intreaga durata a contractului, fondurile banesti si valorile mobiliare existente in contul de custodie al fiecarui client nu sunt si nu vor deveni proprietatea agentului custode.
    Art. 5
    Agentul custode este raspunzator pentru decontarea printr-o societate de compensare, decontare si depozitare autorizata de C.N.V.M. a tuturor tranzactiilor care au loc in baza contractului dintre parti si nu isi poate delega aceasta responsabilitate.
    Art. 6
    Orice societate bancara sau institutie de credit reglementata prin Legea nr. 33/1991 trebuie sa-si separe activitatile sale ca agent custode de activitatile curente ale societatii bancare/institutiei de credit pentru a garanta ca:
    1. C.N.V.M. are acces nelimitat pentru a controla evidentele si inregistrarile referitoare la activitatile sale ca agent custode.
    2. Fondurile banesti si valorile mobiliare, care fac obiectul activitatii de decontare si depozitare colectiva, sunt separate de cele ale societatii bancare si nu sunt obiect al nici unei garantii, compensatii sau proceduri de executare silita, ca rezultat al activitatii curente a societatii bancare sau a institutiei de credit respective. In cazul in care anumite valori mobiliare si/sau fonduri banesti sunt folosite de un client pentru a garanta obligatiile sale fata de societatea bancara sau fata de terte persoane, asemenea fonduri banesti si/sau valori mobiliare vor fi transferate din conturile de custodie in conturile prin care se deruleaza activitatea curenta a societatii bancare/institutiei de credit.
    Art. 7
    Activitatea agentilor custode este supusa autorizarii, reglementarii si controlului de catre C.N.V.M.
    In cazul in care agentul custode este supus reglementarii si controlului exercitate de alta autoritate publica, C.N.V.M. va colabora cu aceasta in vedere supravegherii in comun a activitatii de custodie a agentului respectiv si pentru evitarea suprapunerilor de competente.
    Art. 8
    In vederea obtinerii autorizatiei de la C.N.V.M., un agent custode, altul decat o societate bancara sau o institutie de credit, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    1. in cazul in care agentul custode este o societate de valori mobiliare, sa respecte conditiile cerute pentru autorizarea si functionarea acesteia, stabilite prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/1996 privind autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare;
    2. in cazul altor persoane juridice ale caror autorizare si functionare sunt reglementate de C.N.V.M. prin regulamente sau instructiuni, sa respecte conditiile de autorizare si functionare stabilite prin reglementarile respective;
    3. in cazul societatilor de asigurare, sa respecte conditiile de autorizare si functionare stabilite prin reglementarile aplicabile acestora;
    4. in cazul altor entitati autorizate de C.N.V.M. ca agenti custode, sa mentina permanent un nivel minim al capitalului net de 600 milioane lei. Capitalul net va fi calculat conform prevederilor cuprinse in Regulament C.N.V.M. nr. 3/1996.
    Societatile bancare si alte institutii de credit vor fi autorizate ca agenti custode, daca au primit in prealabil autorizatia definitiva de functionare din partea Bancii Nationale a Romaniei, iar la data autorizarii nu se aflau intr-o situatie de dificultate financiara constatata de aceasta si/sau nu fac obiectul unei proceduri de faliment sau reorganizare.
    Art. 9
    Cererea de autorizare ca agent custode si orice modificare a acesteia va fi in conformitate cu formularul cuprins in anexa la prezentul regulament. Prin anexele la Declaratia in sprijinul cererii de autorizare ca agent custode solicitantul va face dovada ca:
    1. are capacitatea de a se conforma reglementarilor C.N.V.M. aplicabile agentilor custode;
    2. are nivelul de capital social necesar operarii in conditii de siguranta;
    3. dispune de structurile organizatorice, experienta manageriala si capacitatea de operare pentru procesarea rapida si eficienta a cererilor clientilor sai, pentru pastrarea in siguranta a fondurilor banesti si a valorilor mobiliare ale clientilor, pentru recuperarea si refacerea lor in caz de pierdere sau de distrugere, precum si pentru mentinerea confidentialitatii datelor si informatiilor asupra clientilor sai;
    4. dispune de proceduri si mecanisme, inclusiv de control intern, care sa garanteze separarea stricta a fiecarui cont de custodie de celelalte conturi ale agentului custode.
    Art. 10
    In vederea autorizarii/modificarii cererii de autorizare ca agent custode, solicitantul va inainta la C.N.V.M. doua exemplare ale formularului si ale anexelor, semnate de reprezentantul legal. C.N.V.M. va lua decizia de aprobare sau de respingere a cererii de autorizare/modificare in termen de 30 de zile de la primirea ei. Daca cererea este incompleta, termenul de 30 de zile va incepe sa curga de la data la care au fost depuse ultimele completari.
    Art. 11
    In cazul in care, pentru motive intemeiate, C.N.V.M. decide retragerea autorizatiei unui agent custode, acesta va trebui sa transfere, in termen de 15 zile de la notificarea masurii retragerii, toate conturile clientilor sai unuia sau mai multor agenti custode indicati de C.N.V.M. Transferul acestor conturi se va face in mod gratuit si fara a modifica obligatiile partilor asumate prin contractul incheiat initial intre agentul custode a carui autorizatie este revocata si client.
    Conturile unui client, transferate conform alineatului anterior, vor ramane temporar in custodia noului agent pana la data la care clientul decide sa incheie un nou contract cu agentul respectiv sau cu un alt agent custode.
    Dispozitiile alineatelor precedente se vor aplica in mod corespunzator in cazul in care agentul custode inainteaza C.N.V.M. cererea pentru renuntarea la autorizatia de agent custode.
    Art. 12
    Agentul custode va incheia un contract cu un cenzor extern independent in vederea exercitarii de catre acesta din urma a controlului semestrial si anual asupra modului in care agentul mentine separarea stricta a conturilor de custodie si evaluarii mecanismelor si procedurilor care asigura pastrarea in conditii de siguranta a valorilor mobiliare si fondurilor banesti ale clientilor.
    In cazul in care cenzorul extern independent constata deficiente ale mecanismelor sau procedurilor agentului ori incalcari ale reglementarilor C.N.V.M., agentul custode va lua de urgenta masuri in vederea inlaturarii deficientelor/incalcarilor constatate. Totodata, observatiile cenzorului extern independent vor fi inaintate C.N.V.M. de catre agentul custode in maximum 48 de ore de la data primirii lor de catre agent.
    Raportul semestrial si anual al cenzorului extern independent va fi inaintat C.N.V.M. de catre agentul custode cel mai tarziu la data de 30 august a anului in curs si, respectiv, la data de 30 martie a anului urmator celui care a facut obiectul raportului.
    Art. 13
    O societate de compensare, decontare si depozitare colectiva autorizata de C.N.V.M. poate cere agentului custode sa mentina un nivel minim al capitalului social net superior fata de nivelurile stabilite de C.N.V.M.
    Art. 14
    In raport cu evolutia pietei valorilor mobiliare sau in functie de evolutia conditiilor generale predominante in economie, C.N.V.M. va actualiza nivelul sumelor la care se refera prezentul regulament.
    Art. 15
    Prezentul regulament intra in vigoare la data semnarii ordinului de punere in aplicare a acestuia.

    ANEXA 1

                           CERERE
    de autorizare ca agent custode

    In conformitate cu cele mentionate in prezenta cerere si in anexele alaturate, va solicitam autorizarea/aprobarea modificarii cererii de autorizare ca agent custode si suntem de acord sa ne conformam legilor in vigoare si reglementarilor C.N.V.M.

   ............................
    (denumirea organizatiei)

    Reprezentantul legal:
    ........................     .................
     (numele si prenumele)           (functia)
    ........................
          (semnatura)

    Data ...................

       DECLARATIE IN SPRIJINUL CERERII DE AUTORIZARE CA AGENT CUSTODE

    1. a) Denumirea completa a agentului custode:
    b) Denumirea anterioara, daca aceasta a fost modificata:
    2. Codul fiscal:
    3. Numarul de inregistrare la C.N.V.M. (daca este cazul):
    4. Autoritatea publica, alta decat C.N.V.M., care reglementeaza agentul custode (daca este cazul):
    5. Denumirea completa a societatii de compensare, depozitare si decontare colectiva la care agentul custode este membru (daca este cazul):
    6. Adresa si numarul de telefon/fax ale sediului central unde va functiona agentul custode:
    7. Adresele celorlalte sedii in care va functiona agentul custode (daca este cazul):
    8. Numele/denumirea cenzorului extern independent.
    ANEXA A
    Lista membrilor consiliului de administratie al solicitantului si persoanele afiliate
    ANEXA B
    Lista personalului de conducere insotita de curriculum vitae si certificatele de cazier judiciar aferente
    ANEXA C
    Copii de pe contractul de societate, statut sau de pe actele de constituire ale solicitantului, dupa caz, astfel cum sunt in vigoare la data cererii de autorizare
    ANEXA D
    Copii de pe regulamentele interne ale agentului custode referitoare la activitatea de custodie si lista comisioanelor percepute de acesta
    ANEXA E
    Lista serviciilor oferite de agentul custode
    ANEXA F
    Lista activitatilor solicitantului, altele decat cele de custodie
    ANEXA G
    Schema de organizare a agentului custode; descrierea modului in care organizarea agentului custode asigura separarea activitatilor de custodie de alte activitati ale acestuia
    ANEXA H
    Copii de pe contractele incheiate cu banca de decontare, cu societatea de compensare, decontare si depozitare colectiva, cu registrul independent autorizat, cu bursa de valori si modelul contractului ce se va incheia cu clientii agentului custode
    ANEXA I
    Descrierea facilitatilor solicitantului si a capacitatii sale de operare, astfel incat sa asigure procesarea rapida si eficienta a cererilor clientilor sai, pastrarea in siguranta a fondurilor banesti si a valorilor mobiliare ale clientilor, recuperarea si refacerea lor in caz de pierdere sau de distrugere.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 26/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 26 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu