Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 26 din  4 octombrie 1996

pentru aprobarea Regulamentului nr. 14/1996 cu privire la desfasurarea activitatilor de compensare, depozitare si decontare de catre terti

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 274 din  4 noiembrie 1996


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 6, 14, 34, 98 si 101 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori si luand in considerare dispozitiile art. 24 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara si ale art. 20 din Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor,
    in temeiul Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 17/1994,

    Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Pe data prezentului ordin se aproba Regulamentul nr. 14/1996 si se dispune publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 2
    Departamentul reglementarea pietei si intermediere financiara si Departamentul logistic vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                 p. Presedintele Comisiei Nationale
                        a Valorilor Mobiliare,
                        Emilian Popescu Moscu,
                                comisar

                               REGULAMENT
cu privire la desfasurarea activitatilor de compensare, depozitare si decontare de catre terti

    Art. 1
    Un agent de compensare si decontare colectiva, denumit in continuare agent custode, reprezinta oricare dintre entitatile enumerate la art. 2, care desfasoara, in numele si in contul clientilor lor, persoane fizice sau juridice romane sau straine, urmatoarele operatiuni:
    1. pastreaza in custodie valori mobiliare intr-un cont separat in numele fiecarui client;
    2. livreaza si primeste valori mobiliare la/de la o societate de compensare, decontare si depozitare autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), in scopul decontarii tranzactiilor;
    3. pastreaza fondurile banesti legate de tranzactiile cu valori mobiliare intr-un cont separat, in numele fiecarui client;
    4. elibereaza si primeste fonduri banesti pe baza instructiunilor primite de la o societate de compensare, decontare si depozitare colectiva autorizata de C.N.V.M., in scopul decontarii tranzactiilor;
    5. opereaza cereri de transfer la un registru independent autorizat de C.N.V.M., in numele clientilor sai;
    6. trimite rapoarte clientilor si primeste instructiuni de la acestia in scopul de a asigura un proces de decontare exact si eficient;
    7. ofera asistenta clientilor sai in colectarea si distribuirea informatiilor cu privire la adunarile generale si alte activitati ale emitentilor, precum si in legatura cu participarea, pe baza procurilor speciale, la adunarile generale ale emitentilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a reglementarilor C.N.V.M.; si
    8. efectueaza operatiuni de colectare si plata a dividendelor, a dobanzilor si a oricaror alte beneficii acordate de emitenti detinatorilor de valori mobiliare, clienti ai agentului custode.
    In cuprinsul prezentului regulament, prin cont separat se intelege un cont deschis de un agent custode, unde sunt inregistrate numai fondurile banesti si/sau valorile mobiliare apartinand unui anumit client al sau, distinct de fondurile si/sau valorile mobiliare apartinand agentului custode sau celorlalti clienti ai agentului custode.
    Art. 2
    Orice bursa de valori mobiliare, societate de valori mobiliare, societate bancara si orice alta institutie de credit reglementata prin Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara si care are in obiectul de activitate compensarea si decontarea tranzactiilor cu valori mobiliare si pastrarea valorilor mobiliare, societate de asigurare si orice alta entitate autorizata in acest scop de C.N.V.M., poate actiona ca agent custode, daca respecta prevederile acestui regulament.
    Art. 3
    Agentul custode va inainta societatii de compensare, decontare si depozitare colectiva, prin intermediul careia realizeaza compensarea si decontarea tranzactiilor, fiecare contract incheiat intre el si clientii sai, referitor la desfasurarea operatiunilor de compensare, decontare si depozitare colectiva. Alaturi de alte clauze, contractul va specifica perioada de timp si modalitatile in care fiecare parte contractanta va comunica informatiile necesare pentru a asigura o decontare eficienta, incluzand: tranzactiile efectuate de client, rapoartele cu privire la contul de valori mobiliare si contul de numerar si rapoartele de decontare. Contractul va cuprinde, de asemenea, obligatiile de livrare ale clientului, obligatiile fiecarei parti, in cazul in care clientul nu efectueaza livrarea la timp sau in cantitate suficienta, respectiv agentul custode nu efectueaza la timp transferul fondurilor banesti si/sau valorilor mobiliare, si raspunderea fiecarei parti, in eventualitatea unor erori sau omisiuni in comunicarea de informatii privind depozitarea valorilor mobiliare, compensarea si decontarea tranzactiilor cu valori mobiliare.
    Art. 4
    Contractul incheiat intre agentul custode si clientii sai va stipula in mod expres ca, pe intreaga durata a contractului, fondurile banesti si valorile mobiliare existente in contul de custodie al fiecarui client nu sunt si nu vor deveni proprietatea agentului custode.
    Art. 5
    Agentul custode este raspunzator pentru decontarea printr-o societate de compensare, decontare si depozitare autorizata de C.N.V.M. a tuturor tranzactiilor care au loc in baza contractului dintre parti si nu isi poate delega aceasta responsabilitate.
    Art. 6
    Orice societate bancara sau institutie de credit reglementata prin Legea nr. 33/1991 trebuie sa-si separe activitatile sale ca agent custode de activitatile curente ale societatii bancare/institutiei de credit pentru a garanta ca:
    1. C.N.V.M. are acces nelimitat pentru a controla evidentele si inregistrarile referitoare la activitatile sale ca agent custode.
    2. Fondurile banesti si valorile mobiliare, care fac obiectul activitatii de decontare si depozitare colectiva, sunt separate de cele ale societatii bancare si nu sunt obiect al nici unei garantii, compensatii sau proceduri de executare silita, ca rezultat al activitatii curente a societatii bancare sau a institutiei de credit respective. In cazul in care anumite valori mobiliare si/sau fonduri banesti sunt folosite de un client pentru a garanta obligatiile sale fata de societatea bancara sau fata de terte persoane, asemenea fonduri banesti si/sau valori mobiliare vor fi transferate din conturile de custodie in conturile prin care se deruleaza activitatea curenta a societatii bancare/institutiei de credit.
    Art. 7
    Activitatea agentilor custode este supusa autorizarii, reglementarii si controlului de catre C.N.V.M.
    In cazul in care agentul custode este supus reglementarii si controlului exercitate de alta autoritate publica, C.N.V.M. va colabora cu aceasta in vedere supravegherii in comun a activitatii de custodie a agentului respectiv si pentru evitarea suprapunerilor de competente.
    Art. 8
    In vederea obtinerii autorizatiei de la C.N.V.M., un agent custode, altul decat o societate bancara sau o institutie de credit, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    1. in cazul in care agentul custode este o societate de valori mobiliare, sa respecte conditiile cerute pentru autorizarea si functionarea acesteia, stabilite prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/1996 privind autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare;
    2. in cazul altor persoane juridice ale caror autorizare si functionare sunt reglementate de C.N.V.M. prin regulamente sau instructiuni, sa respecte conditiile de autorizare si functionare stabilite prin reglementarile respective;
    3. in cazul societatilor de asigurare, sa respecte conditiile de autorizare si functionare stabilite prin reglementarile aplicabile acestora;
    4. in cazul altor entitati autorizate de C.N.V.M. ca agenti custode, sa mentina permanent un nivel minim al capitalului net de 600 milioane lei. Capitalul net va fi calculat conform prevederilor cuprinse in Regulament C.N.V.M. nr. 3/1996.
    Societatile bancare si alte institutii de credit vor fi autorizate ca agenti custode, daca au primit in prealabil autorizatia definitiva de functionare din partea Bancii Nationale a Romaniei, iar la data autorizarii nu se aflau intr-o situatie de dificultate financiara constatata de aceasta si/sau nu fac obiectul unei proceduri de faliment sau reorganizare.
    Art. 9
    Cererea de autorizare ca agent custode si orice modificare a acesteia va fi in conformitate cu formularul cuprins in anexa la prezentul regulament. Prin anexele la Declaratia in sprijinul cererii de autorizare ca agent custode solicitantul va face dovada ca:
    1. are capacitatea de a se conforma reglementarilor C.N.V.M. aplicabile agentilor custode;
    2. are nivelul de capital social necesar operarii in conditii de siguranta;
    3. dispune de structurile organizatorice, experienta manageriala si capacitatea de operare pentru procesarea rapida si eficienta a cererilor clientilor sai, pentru pastrarea in siguranta a fondurilor banesti si a valorilor mobiliare ale clientilor, pentru recuperarea si refacerea lor in caz de pierdere sau de distrugere, precum si pentru mentinerea confidentialitatii datelor si informatiilor asupra clientilor sai;
    4. dispune de proceduri si mecanisme, inclusiv de control intern, care sa garanteze separarea stricta a fiecarui cont de custodie de celelalte conturi ale agentului custode.
    Art. 10
    In vederea autorizarii/modificarii cererii de autorizare ca agent custode, solicitantul va inainta la C.N.V.M. doua exemplare ale formularului si ale anexelor, semnate de reprezentantul legal. C.N.V.M. va lua decizia de aprobare sau de respingere a cererii de autorizare/modificare in termen de 30 de zile de la primirea ei. Daca cererea este incompleta, termenul de 30 de zile va incepe sa curga de la data la care au fost depuse ultimele completari.
    Art. 11
    In cazul in care, pentru motive intemeiate, C.N.V.M. decide retragerea autorizatiei unui agent custode, acesta va trebui sa transfere, in termen de 15 zile de la notificarea masurii retragerii, toate conturile clientilor sai unuia sau mai multor agenti custode indicati de C.N.V.M. Transferul acestor conturi se va face in mod gratuit si fara a modifica obligatiile partilor asumate prin contractul incheiat initial intre agentul custode a carui autorizatie este revocata si client.
    Conturile unui client, transferate conform alineatului anterior, vor ramane temporar in custodia noului agent pana la data la care clientul decide sa incheie un nou contract cu agentul respectiv sau cu un alt agent custode.
    Dispozitiile alineatelor precedente se vor aplica in mod corespunzator in cazul in care agentul custode inainteaza C.N.V.M. cererea pentru renuntarea la autorizatia de agent custode.
    Art. 12
    Agentul custode va incheia un contract cu un cenzor extern independent in vederea exercitarii de catre acesta din urma a controlului semestrial si anual asupra modului in care agentul mentine separarea stricta a conturilor de custodie si evaluarii mecanismelor si procedurilor care asigura pastrarea in conditii de siguranta a valorilor mobiliare si fondurilor banesti ale clientilor.
    In cazul in care cenzorul extern independent constata deficiente ale mecanismelor sau procedurilor agentului ori incalcari ale reglementarilor C.N.V.M., agentul custode va lua de urgenta masuri in vederea inlaturarii deficientelor/incalcarilor constatate. Totodata, observatiile cenzorului extern independent vor fi inaintate C.N.V.M. de catre agentul custode in maximum 48 de ore de la data primirii lor de catre agent.
    Raportul semestrial si anual al cenzorului extern independent va fi inaintat C.N.V.M. de catre agentul custode cel mai tarziu la data de 30 august a anului in curs si, respectiv, la data de 30 martie a anului urmator celui care a facut obiectul raportului.
    Art. 13
    O societate de compensare, decontare si depozitare colectiva autorizata de C.N.V.M. poate cere agentului custode sa mentina un nivel minim al capitalului social net superior fata de nivelurile stabilite de C.N.V.M.
    Art. 14
    In raport cu evolutia pietei valorilor mobiliare sau in functie de evolutia conditiilor generale predominante in economie, C.N.V.M. va actualiza nivelul sumelor la care se refera prezentul regulament.
    Art. 15
    Prezentul regulament intra in vigoare la data semnarii ordinului de punere in aplicare a acestuia.

    ANEXA 1

                           CERERE
    de autorizare ca agent custode

    In conformitate cu cele mentionate in prezenta cerere si in anexele alaturate, va solicitam autorizarea/aprobarea modificarii cererii de autorizare ca agent custode si suntem de acord sa ne conformam legilor in vigoare si reglementarilor C.N.V.M.

   ............................
    (denumirea organizatiei)

    Reprezentantul legal:
    ........................     .................
     (numele si prenumele)           (functia)
    ........................
          (semnatura)

    Data ...................

       DECLARATIE IN SPRIJINUL CERERII DE AUTORIZARE CA AGENT CUSTODE

    1. a) Denumirea completa a agentului custode:
    b) Denumirea anterioara, daca aceasta a fost modificata:
    2. Codul fiscal:
    3. Numarul de inregistrare la C.N.V.M. (daca este cazul):
    4. Autoritatea publica, alta decat C.N.V.M., care reglementeaza agentul custode (daca este cazul):
    5. Denumirea completa a societatii de compensare, depozitare si decontare colectiva la care agentul custode este membru (daca este cazul):
    6. Adresa si numarul de telefon/fax ale sediului central unde va functiona agentul custode:
    7. Adresele celorlalte sedii in care va functiona agentul custode (daca este cazul):
    8. Numele/denumirea cenzorului extern independent.
    ANEXA A
    Lista membrilor consiliului de administratie al solicitantului si persoanele afiliate
    ANEXA B
    Lista personalului de conducere insotita de curriculum vitae si certificatele de cazier judiciar aferente
    ANEXA C
    Copii de pe contractul de societate, statut sau de pe actele de constituire ale solicitantului, dupa caz, astfel cum sunt in vigoare la data cererii de autorizare
    ANEXA D
    Copii de pe regulamentele interne ale agentului custode referitoare la activitatea de custodie si lista comisioanelor percepute de acesta
    ANEXA E
    Lista serviciilor oferite de agentul custode
    ANEXA F
    Lista activitatilor solicitantului, altele decat cele de custodie
    ANEXA G
    Schema de organizare a agentului custode; descrierea modului in care organizarea agentului custode asigura separarea activitatilor de custodie de alte activitati ale acestuia
    ANEXA H
    Copii de pe contractele incheiate cu banca de decontare, cu societatea de compensare, decontare si depozitare colectiva, cu registrul independent autorizat, cu bursa de valori si modelul contractului ce se va incheia cu clientii agentului custode
    ANEXA I
    Descrierea facilitatilor solicitantului si a capacitatii sale de operare, astfel incat sa asigure procesarea rapida si eficienta a cererilor clientilor sai, pastrarea in siguranta a fondurilor banesti si a valorilor mobiliare ale clientilor, recuperarea si refacerea lor in caz de pierdere sau de distrugere.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 26/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 26 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu