E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.10 din 09.12.2016

privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1006 din 15 decembrie 2016SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2), art. 14 şi art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 7 decembrie 2016,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament: Capitolul IDispoziţii generale Secţiunea 1Cadrul legal aplicabil Articolul 1Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G nr. 93/2012. Articolul 2A.S.F. este autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanţată, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor legale. Articolul 3
(1) A.S.F. exercită atribuţii de autorizare, reglementare, supraveghere şi control asupra entităţilor prevăzute de O.U.G. nr. 93/2012.
(2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, A.S.F., precum şi personalul acesteia nu vor solicita sau primi instrucţiuni de orice natură de la nicio instituţie ori autoritate publică.
(3) Salariaţii A.S.F. au un statut special, conferit de atribuţiile şi răspunderea ce le revin.
Articolul 4A.S.F. este singura autoritate în măsură să se pronunţe asupra considerentelor de oportunitate, evaluărilor şi analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale. Articolul 5
(1) A.S.F. colaborează cu autorităţi competente, alte autorităţi sau organisme din ţară şi din străinătate prin schimb de informaţii, de experienţă sau în orice alt mod, potrivit legii şi/sau acordurilor/memorandumurilor/protocoalelor încheiate, în condiţii de reciprocitate.
(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi furnizate terţilor numai cu acordul expres al autorităţii competente de la care au fost primite şi numai pentru scopurile pentru care acordul a fost obţinut.
(3) A.S.F. este operator de date cu caracter personal, conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 6
(1) Prezentul regulament cuprinde modul de organizare, funcţionare şi conducere a A.S.F. stabilind structura, atribuţiile pe niveluri ierarhice, relaţiile funcţionale dintre structurile organizatorice, precum şi alte elemente necesare în vederea realizării misiunii şi obiectivelor A.S.F.
(2) Prezentul regulament se aplică salariaţilor A.S.F. şi membrilor Consiliului A.S.F.
Secţiunea a 2-aMisiune. Obiective. Valori Articolul 7A.S.F. asigură cadrul adecvat necesar supravegherii şi funcţionării eficiente a pieţelor financiare din sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, asigurări-reasigurări şi sectorul sistemului de pensii private. Misiunea A.S.F. are ca repere esenţiale protejarea intereselor şi drepturilor consumatorilor produselor financiare specifice pieţelor nebancare, dezvoltarea acestor pieţe, asigurarea transparenţei şi a stabilităţii lor sistemice, precum şi creşterea gradului de încredere şi a nivelului de educaţie financiară a populaţiei. Articolul 8Obiectivele strategice ale A.S.F. sunt: 1. asigurarea stabilităţii, competitivităţii şi bunei funcţionări a pieţelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste pieţe şi în investiţiile în instrumente financiare, precum şi asigurarea protecţiei operatorilor şi investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase; 2. promovarea stabilităţii activităţii de asigurare şi apărarea drepturilor asiguraţilor; 3. asigurarea unei funcţionări eficiente a sistemului de pensii private şi protejarea intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor; 4. asigurarea cadrului normativ în conformitate cu normele europene şi aplicarea celor mai bune practici, pentru funcţionarea eficientă a entităţilor şi pieţelor supravegheate de A.S.F.; 5. supravegherea entităţilor din cele trei sectoare de activitate prin asigurarea mecanismelor de eficientizare a operaţiunilor acestora, a modalităţilor de evaluare şi prevenirea riscurilor ce pot afecta domeniile de activitate ale A.S.F.; 6. asigurarea disciplinei financiare, a regulilor de conduită pentru entităţile şi pieţele supravegheate şi a transparenţei acestora; 7. consolidarea integrităţii şi stabilităţii financiare macroeconomice, prin instituirea de parteneriate cu alte autorităţi şi instituţii, în scopul dezvoltării economiei naţionale. Articolul 9Valorile pe care A.S.F. îşi întemeiază activitatea şi care, în ansamblul lor, îi definesc identitatea şi îi asigură caracterul specific şi unicitatea sunt: independenţa, autonomia, performanţa, transparenţa, încrederea, stabilitatea, creativitatea şi responsabilitatea. Articolul 10Îndeplinirea obiectivelor A.S.F. presupune atât reformarea şi modernizarea sa permanentă din punctul de vedere al organizării, funcţionării şi conducerii acesteia, cât şi evaluarea continuă a relaţiilor de muncă din cadrul A.S.F., astfel încât acestea să fie fundamentate pe criterii de profesionalism, dialog, cooperare, respect reciproc, flexibilitate şi comportament competitiv loial, acestea fiind şi caracteristicile esenţiale ale conduitei personalului A.S.F. Articolul 11Setul propriu de valori, obiectivele strategice, precum şi posibilitatea organizării în cadrul A.S.F. a unor structuri flexibile, modulare şi/sau matriciale, cu o funcţionare adaptată la exigenţele de calitate şi operativitate necesare realizării unor proiecte de impact pentru A.S.F. şi o orientare proactivă a întregii sale activităţi configurează şi facilitează misiunea A.S.F. pe termen mediu şi lung. Secţiunea a 3-aPolitici unitare în activitatea A.S.F. Articolul 12
(1) A.S.F. realizează misiunea de coordonare a pieţelor financiare nebancare, prin stabilirea unor politici unitare şi a unor instrumente adecvate pentru punerea în aplicare a acestora.
(2) A.S.F. urmăreşte elaborarea şi aplicarea unor politici unitare la nivelul celor 3 sectoare financiare nebancare şi valorificarea sinergiilor dintre pieţe, după cum urmează: a)politica de reglementare - adoptată în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene aferentă celor 3 sectoare financiare nebancare, prin care se stabilesc măsuri proactive, simple şi eficiente care au în vedere cerinţele specifice ale pieţei naţionale şi care urmăresc dezvoltarea pieţei europene; b)politica de autorizare şi avizare - are în vedere orientarea reglementărilor privind autorizarea şi avizarea entităţilor din piaţa financiară nebancară, în direcţia unui cadru legislativ bazat atât pe conformitate, cât şi pe prevenirea riscurilor financiare şi reputaţionale, conform practicilor europene; c)politica de supraveghere - are în vedere o abordare macroprudenţială de integrare a elementelor comune de risc aferente celor trei pieţe financiare nebancare, precum şi profilul de risc al entităţilor supravegheate prin monitorizarea continuă pe bază de analiză diagnostic, sistem de avertizare timpurie şi analiză completă a riscurilor şi vulnerabilităţilor acestor entităţi; d)politica de control - presupune cunoaşterea aprofundată a activităţii entităţilor controlate pe baza informaţiilor obţinute prin supravegherea acestora, a evenimentelor constatate ca urmare a controlului, stabilirea unor măsuri operative de remediere a eventualelor deficienţe în activitatea acestor entităţi şi utilizarea, în activitatea de supraveghere, a informaţiilor obţinute ca urmare a controlului. Politica de control a A.S.F. urmăreşte stabilitatea financiară, apărarea drepturilor investitorilor, asiguraţilor, participanţilor şi ale beneficiarilor, precum şi prevenirea şi/sau sancţionarea, după caz, în funcţie de materialitatea şi gravitatea eventualelor abateri în legătură cu activităţi specifice desfăşurate de entităţile supravegheate; e)politica de protecţie a consumatorilor - are în vedere crearea unui cadru organizatoric integrat, necesar elaborării programelor A.S.F. în domeniul protecţiei consumatorilor şi educaţiei financiare, prin acţiuni preventive de monitorizare şi avertizare cu privire la eventuale încălcări ale drepturilor şi intereselor consumatorilor şi prin acţiuni reactive de gestionare şi soluţionare a petiţiilor; f)politica de dezvoltare a pieţelor - are în vedere crearea unui cadru bazat pe dialogul cu pieţele supravegheate, precum şi cu celelalte autorităţi de supraveghere ale sistemului financiar naţional, menit să asigure transparenţa şi integritatea acestuia.
Secţiunea a 4-aOrganizarea şi conducerea A.S.F. Articolul 13
(1) Conducerea A.S.F. este asigurată de Consiliul A.S.F. format din membri executivi şi neexecutivi, conform O.U.G. nr. 93/2012.
(2) Membrii executivi ai Consiliului A.S.F. sunt preşedintele, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii cu atribuţii specifice corespunzătoare unuia dintre cele 3 sectoare de supraveghere financiară.
Articolul 14
(1) Preşedintele este preşedintele Consiliului A.S.F.
(2) Preşedintele reprezintă A.S.F. ca autoritate administrativă autonomă, ca persoană juridică de drept public şi în raporturi de drept comun şi este ordonator de credite.
(3) Preşedintele contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcţionare şi supraveghere a pieţelor controlate şi reglementate de A.S.F., participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe.
Articolul 15În vederea bunei funcţionări a activităţii executive din cadrul A.S.F., preşedintele, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii au atribuţii specifice de conducere a direcţiilor şi serviciilor, conform organigramei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Articolul 16Prim-vicepreşedintele are atribuţii specifice de conducere a direcţiilor şi serviciilor conform organigramei prevăzute în anexă. Articolul 17Vicepreşedinţii au atribuţii specifice corespunzătoare unuia dintre cele 3 sectoare de supraveghere financiară, conform organigramei prevăzute în anexă, în baza hotărârii Parlamentului de numire în această funcţie. Articolul 18Directorii au în subordine mai multe servicii conform organigramei şi exercită atribuţiile specifice potrivit prevederilor prezentului regulament şi fişei postului. Articolul 19Şefii de serviciu coordonează structurile organizatorice primare ale A.S.F. conform organigramei şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de prezentul regulament şi de fişa postului. Articolul 20Responsabilul este o funcţie de execuţie cu atribuţii specifice în coordonarea unei/unor activităţi distincte şi omogene în cadrul unui serviciu, care se supun unei logici unitare şi care urmăresc o finalitate comună. Articolul 21Consilierul din cadrul cabinetelor membrilor executivi este o funcţie de execuţie cu atribuţii specifice în desfăşurarea unei activităţi distincte şi omogene în cadrul cabinetelor membrilor executivi. Experienţa în funcţia de consilier în cadrul cabinetelor membrilor executivi se asimilează experienţei de management. Articolul 22Structura organizatorică a A.S.F. cuprinde: 1. Consiliul A.S.F.; 2. sectoare specifice domeniilor de activitate; 3. direcţii; 4. servicii. Articolul 23
(1) În cadrul structurilor organizatorice ale A.S.F. pot fi organizate structuri flexibile, modulare şi matriciale, în vederea derulării şi finalizării unor proiecte de impact sau activităţi relevante ale A.S.F.
(2) Structurile prevăzute la alin. (1) funcţionează permanent sau pe perioadă determinată, în funcţie de natura proiectului sau activităţii, fiind conduse de un coordonator cu o expertiză semnificativă în domeniu, desemnat de conducerea ierarhică.
(3) Componenţa structurilor prevăzute la alin. (1), precum şi atribuţiile specifice sunt determinate de tema proiectului şi natura activităţii, precum şi de exigenţele de calitate şi operativitate pe care acestea le presupun.
(4) Organizarea şi funcţionarea structurilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc potrivit procedurilor interne ale A.S.F.
Capitolul IIConsiliul A.S.F. Secţiunea 1Dispoziţii generale Articolul 24Consiliul A.S.F. este format din 9 membri, dintre care un preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi 3 vicepreşedinţi, care sunt membri executivi, şi 4 membri neexecutivi. Membrii Consiliului A.S.F. sunt numiţi de Parlament, pentru un mandat de 5 ani, în condiţiile O.U.G nr. 93/2012. Articolul 25Obiectivele strategice ale Consiliului A.S.F. sunt: 1. stabilirea şi integrarea strategiei de management al A.S.F. şi a politicilor în domeniul reglementării, autorizării, supravegherii şi controlului celor 3 sectoare de activitate; 2. evaluarea şi prevenirea riscurilor specifice celor 3 pieţe reglementate de către A.S.F. şi luarea măsurilor necesare pentru identificarea, monitorizarea şi controlul acestora, în vederea diminuării impactului producerii posibilelor riscuri; 3. creşterea performanţei A.S.F. şi dezvoltarea profesională a angajaţilor şi a competenţelor acestora; 4. dezvoltarea unei culturi manageriale bazate pe leadership, competenţă şi experienţă în domeniul pieţelor reglementate; 5. asigurarea îndeplinirii eficiente a misiunii şi obiectivelor A.S.F. prin stabilirea modului de organizare şi funcţionare ale A.S.F. Articolul 26Consiliul A.S.F. are în subordinea sa directă următoarele structuri: 1. Serviciul audit intern; 2. Serviciul comunicare. Articolul 27
(1) Pentru monitorizarea şi deliberarea unor probleme specifice, pe lângă Consiliul A.S.F. funcţionează Comisia de etică, Comisia de apel, Comisia de audit, Comisia de comunicare şi educaţie financiară şi Comitetul intersectorial de autorizare şi avizare.
(2) Consiliul A.S.F. aprobă procedurile operaţionale privind organizarea şi funcţionarea structurilor prevăzute la alin. (1).
Articolul 28Organizarea şi funcţionarea Consiliului A.S.F., precum şi atribuţiile acestuia sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului A.S.F, precum şi în Procedura operaţională privind organizarea şi funcţionarea şedinţelor Consiliului A.S.F.
Secţiunea a 2-aServiciul audit intern Articolul 29
(1) Serviciul audit intern se organizează şi funcţionează în conformitate cu Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, cu Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, precum şi cu reglementările proprii ale A.S.F.
(2) Activitatea serviciului este coordonată de un şef serviciu care asigură conducerea acestuia şi răspunde de buna funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor serviciului.
Articolul 30Atribuţiile specifice Serviciului audit intern sunt: 1. elaborează Carta auditului intern din cadrul A.S.F., planul multianual şi planul anual de audit intern, pe care le supune spre aprobare Consiliului A.S.F.; 2. elaborează şi/sau actualizează normele metodologice de audit intern specifice activităţii A.S.F., pe care le înaintează spre avizare către Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, denumită în continuare U.C.A.A.P.I.; 3. organizează şi efectuează misiuni de audit intern, aprobate prin planul de audit intern, prin care evaluează independent şi obiectiv sistemul de control intern implementat la nivelul tuturor activităţilor desfăşurate de A.S.F.; 4. desfăşoară, la dispoziţia preşedintelui A.S.F., misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual; 5. raportează Consiliului A.S.F. şi informează Serviciului control intern, integritate şi protecţia informaţiilor, în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii; 6. elaborează rapoarte de audit, în urma misiunilor de audit efectuate, prin care informează preşedintele şi/sau Consiliul A.S.F. cu privire la aspectele constatate şi recomandările de remediere şi îmbunătăţire formulate; 7. evaluează şi monitorizează permanent modul de implementare a recomandărilor pe care le formulează şi informează periodic preşedintele şi/sau Consiliul A.S.F. asupra stadiului implementării acestor recomandări; 8. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. Articolul 31Relaţiile funcţionale ale Serviciului audit intern sunt: 1. de subordonare: faţă de Consiliul A.S.F.; 2. de colaborare: cu structurile organizatorice ale A.S.F..
Secţiunea a 3-aServiciul comunicare Articolul 32Atribuţiile specifice Serviciului comunicare sunt: 1. îndeplineşte funcţia de interfaţă a A.S.F. cu mass-media, asigurând relaţia cu reprezentanţii de specialitate ai mass-mediei, în scopul informării acestora asupra unor aspecte de interes privind domeniile de activitate ale A.S.F.; 2. elaborează comunicatele de presă ale A.S.F. şi orice alte documente necesare asigurării relaţiei cu mass-media, urmând a le supune spre aprobare preşedintelui A.S.F.; 3. asigură organizarea conferinţelor de presă ale A.S.F. şi a altor evenimente proprii ale A.S.F.; 4. monitorizează presa şi realizează rapoarte zilnice în vederea evaluării corecte şi complete a modului în care este percepută imaginea A.S.F. şi a pieţelor supravegheate, identifică eventuale riscuri în legătură cu acestea, astfel cum sunt percepute de către mass-media, şi propune soluţii pentru clarificarea problemelor identificate; 5. asigură publicarea în presă a deciziilor A.S.F. şi/sau a altor materiale, conform dispoziţiilor legale şi/sau ale Consiliului sau preşedintelui A.S.F.; 6. coordonează activitatea de comunicare a informaţiilor solicitate de mass-media, în strânsă colaborare cu direcţiile de specialitate din cadrul A.S.F., urmând a supune aceste documente spre avizare preşedintelui sau, în lipsa acestuia, prim-vicepreşedintelui ori vicepreşedinţilor; 7. contribuie, alături de Direcţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară, la organizarea campaniilor de informare şi educare financiară a consumatorilor de servicii financiare, derulate de către A.S.F.; 8. elaborează, gestionează şi actualizează standardele de formatare şi imagine vizuală ale A.S.F.; 9. gestionează şi actualizează, din punct de vedere editorial şi grafic, paginile de internet şi intranet ale A.S.F., conform solicitărilor preşedintelui A.S.F. şi/sau ale structurilor organizatorice de specialitate din cadrul A.S.F., după caz; 10. realizează Buletinul lunar al A.S.F. şi Suplimentul Buletinului lunar, când este necesar, pe baza informaţiilor primite de la structurile organizatorice de specialitate ale A.S.F.; 11. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. Articolul 33Relaţiile funcţionale ale Serviciului comunicare sunt: 1. de subordonare: faţă de Consiliul A.S.F.; 2. de colaborare: cu structurile organizatorice ale A.S.F.
Capitolul IIIConducerea executivă a A.S.F. Secţiunea 1Preşedintele A.S.F. Articolul 34Atribuţiile preşedintelui A.S.F. sunt: 1. reprezintă de drept A.S.F. în raporturile cu Parlamentul, Guvernul, ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile naţionale şi internaţionale, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi cu organizaţiile internaţionale similare şi organismele internaţionale de reglementare şi supraveghere; 2. coordonează întreaga activitate a A.S.F., în vederea îndeplinirii la cel mai înalt nivel a misiunii şi obiectivelor A.S.F. în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 93/2012; 3. stabileşte obiectivele generale şi strategia de dezvoltare a A.S.F., cu aprobarea Consiliului A.S.F.; 4. conduce direcţiile/serviciile din subordinea sa directă şi stabileşte obiectivele acestora; 5. conduce şedinţele Comitetului executiv; 6. este ordonator de credite, putând delega unele dintre aceste competenţe, cu respectarea prevederilor legale; 7. hotărăşte, din oficiu sau în baza propunerilor celor 3 vicepreşedinţi, efectuarea controlului inopinat la entităţile supravegheate şi controlate de A.S.F.; 8. aprobă recrutarea, angajarea, promovarea, premierea, sancţionarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă ale salariaţilor A.S.F., inclusiv la propunerea primvicepreşedintelui sau a vicepreşedinţilor din structurile organizatorice ale A.S.F., după caz; 9. asigură instituirea cadrului adecvat creşterii performanţei A.S.F. şi dezvoltării profesionale a salariaţilor şi a competenţelor acestora; 10. contribuie la promovarea unei culturi interne a A.S.F., orientată spre performanţă, eficienţă şi excelenţă; 11. emite decizii cu caracter intern, în exercitarea atribuţiilor sale; 12. semnează actele emise în urma deliberărilor Consiliului A.S.F., precum reglementări, decizii, avize, autorizaţii etc.; 13. poate delega prim-vicepreşedintelui, vicepreşedinţilor sau altor persoane cu funcţii de conducere din cadrul A.S.F. o parte dintre atribuţiile sale, cu respectarea prevederilor legale; 14. deleagă atribuţiile sale, în cazul imposibilităţii temporare de exercitare a acestora, prim-vicepreşedintelui A.S.F. şi în lipsa acestuia unuia dintre vicepreşedinţi; 15. poate dispune prin decizie ca, în perioadele în care salariaţii din subordine nu îşi pot îndeplini atribuţiile de serviciu, fiind în concediu de odihnă, concediu medical, delegaţie etc., îndeplinirea acestor atribuţii să fie asigurată de către alţi salariaţi, conform pregătirii profesionale a acestora; 16. poate înfiinţa comisii, comitete, grupuri şi alte colective de lucru cu caracter permanent sau temporar, pe diferite domenii de activitate sau de interes corespunzătoare structurilor organizatorice pe care le conduce; 17. aprobă toate procedurile operaţionale şi de sistem elaborate în cadrul A.S.F.; 18. aprobă măsurile de conformare la prevederile legale în vigoare privind sistemul de control intern/managerial la nivelul A.S.F.; 19. desfăşoară orice alte activităţi dispuse sau delegate cu respectarea legislaţiei în vigoare. Articolul 35În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele A.S.F. emite următoarele acte individuale: 1. decizii: a)decizii privind acordarea sau retragerea avizelor şi autorizaţiilor entităţilor autorizate/avizate de A.S.F., întreruperea temporară a activităţii sau reluarea activităţii acestora în limitele mandatului Consiliului A.S.F.; b)decizii interne privind recrutarea, încadrarea, promovarea, premierea, sancţionarea, suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de muncă ale salariaţilor A.S.F.; c)orice alte decizii cu caracter intern privind organizarea şi funcţionarea A.S.F.;2. avize. Articolul 36Relaţiile funcţionale ale preşedintelui A.S.F. sunt: 1. de conducere a Consiliului A.S.F.; 2. de coordonare a Comitetului Executiv; 3. de coordonare a întregii activităţi a A.S.F.; 4. de conducere a direcţiilor/serviciilor din subordine. Secţiunea a 2-aPrim-vicepreşedintele A.S.F. Articolul 37– Atribuţiile prim-vicepreşedintelui sunt: 1. reprezintă A.S.F. în cazul imposibilităţii temporare de exercitare a prerogativelor preşedintelui, conform legii; 2. conduce direcţiile/serviciile din subordinea sa directă şi coordonează întreaga activitate a acestora, în vederea îndeplinirii la cel mai înalt nivel a misiunii şi obiectivelor A.S.F.; 3. decide cu privire la activitatea curentă a direcţiilor subordonate în vederea realizării eficiente a obiectivelor A.S.F.; 4. propune preşedintelui A.S.F. recrutarea, angajarea, promovarea, premierea, sancţionarea, modificarea şi încetarea raporturilor de muncă ale salariaţilor din subordinea sa directă, potrivit prevederilor legale şi regulamentelor interne ale A.S.F.; 5. propune Consiliului A.S.F. înfiinţarea, reorganizarea ori desfiinţarea structurilor organizatorice din subordine, precum şi actualizarea atribuţiilor acestor structuri, inclusiv suplimentarea statului de funcţii al structurilor din subordine; 6. deleagă directorului de cabinet şi/sau directorilor din subordine una sau mai multe dintre atribuţiile sale executive, precizând persoana delegată, perioada şi limitele delegării, modul de raportare a activităţii desfăşurate ca urmare a actului de delegare; 7. poate reprezenta A.S.F., potrivit desemnării acordate de către preşedinte, în raporturile cu Parlamentul, Guvernul, ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile naţionale şi internaţionale şi cu persoanele fizice şi juridice, române sau străine; 8. poate reprezenta A.S.F., potrivit desemnării acordate de preşedinte, în relaţiile cu organizaţiile internaţionale similare, organismele internaţionale de reglementare şi supraveghere, la conferinţele şi întâlnirile internaţionale; 9. poate propune preşedintelui, în cazuri justificate, delegarea competenţei de reprezentare la instituţiile, autorităţile şi organizaţiile prevăzute la pct. 7 şi 8, către directorii structurilor organizatorice din subordine; 10. deleagă atribuţiile sale, în cazul imposibilităţii temporare de exercitare a acestora, preşedintelui A.S.F. sau unuia dintre vicepreşedinţi; 11. poate aproba înfiinţarea de comisii, comitete, grupuri de lucru pe domenii de interes corespunzătoare structurilor organizatorice pe care le conduce; 12. coordonează activitatea Comisiei de monitorizare, în conformitate cu decizia preşedintelui A.S.F.; 13. avizează procedurile operaţionale şi de sistem elaborate în cadrul A.S.F., în calitate de coordonator al Comisiei de monitorizare; 14. îndeplineşte orice alte atribuţii şi însărcinări care îi sunt delegate cu respectarea legislaţiei în vigoare. Articolul 38Relaţiile funcţionale ale prim-vicepreşedintelui sunt: 1. de subordonare faţă de Consiliul A.S.F.; 2. de colaborare cu membrii Consiliului A.S.F.; 3. de conducere a direcţiilor/serviciilor din subordine. Secţiunea a 3-aVicepreşedinţii A.S.F. Articolul 39Atribuţiile vicepreşedinţilor sunt: 1. coordonează, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 93/2012, sectoarele de activitate specifice supravegherii financiare nebancare, conform hotărârii Parlamentului de numire în funcţie; 2. conduc direcţiile din subordinea lor directă şi decid cu privire la activitatea curentă a direcţiilor subordonate în vederea realizării eficiente a obiectivelor A.S.F.; 3. propun preşedintelui A.S.F. recrutarea, angajarea, promovarea, premierea, sancţionarea, modificarea şi încetarea raporturilor de muncă ale salariaţilor din subordinea lor directă, potrivit prevederilor legale şi regulamentelor interne ale A.S.F.; 4. propun preşedintelui A.S.F., în baza unor propuneri fundamentate, efectuarea controlului inopinat la entităţile supravegheate şi controlate de A.S.F.; 5. emit decizii şi alte acte administrative, potrivit competenţei delegate de către Consiliul A.S.F., prevederilor prezentului regulament şi dispoziţiilor legale aplicabile; 6. propun Consiliului A.S.F. înfiinţarea, reorganizarea ori desfiinţarea structurilor organizatorice din subordine, precum şi actualizarea atribuţiilor acestor structuri, inclusiv suplimentarea statului de funcţii din sectorul coordonat; 7. pot reprezenta A.S.F., potrivit desemnării acordate de către preşedintele A.S.F., în raporturile cu Parlamentul, Guvernul, ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile naţionale şi internaţionale şi cu persoanele fizice şi juridice, române sau străine; 8. pot reprezenta A.S.F., potrivit desemnării acordate de preşedintele A.S.F., în relaţiile cu organizaţiile internaţionale similare, organismele internaţionale de reglementare şi supraveghere, la conferinţele şi întâlnirile internaţionale; 9. pot propune preşedintelui A.S.F., în cazuri justificate, delegarea competenţei de reprezentare la instituţiile, autorităţile şi organizaţiile prevăzute la pct. 7 şi 8, către directorii structurilor organizatorice din subordine; 10. deleagă atribuţiile lor, în cazul imposibilităţii temporare de exercitare a acestora, preşedintelui A.S.F., prim-vicepreşedintelui sau unuia dintre vicepreşedinţi; 11. deleagă atribuţii directorului de cabinet şi/sau directorilor din sectorul coordonat, în ceea ce priveşte conducerea executivă a sectorului, precizând persoana delegată, perioada şi limitele delegării, modul de raportare a activităţii desfăşurate ca urmare a actului de delegare; 12. pot aproba înfiinţarea de comisii, comitete, grupuri şi alte comitete de lucru pe domenii de activitate şi domenii de interes corespunzătoare sectorului coordonat; 13. aprobă procedurile operaţionale elaborate de structurile organizatorice din cadrul sectorului pe care îl coordonează; 14. îndeplinesc orice alte atribuţii şi însărcinări care le sunt delegate cu respectarea legislaţiei în vigoare. Articolul 40Relaţiile funcţionale ale vicepreşedinţilor sunt: 1. de subordonare faţă de Consiliul A.S.F.; 2. de colaborare cu membrii Consiliului A.S.F.; 3. de conducere a direcţiilor din subordine. Secţiunea a 4-aComitetul executiv Articolul 41Comitetul executiv este format din preşedintele şi membrii executivi ai A.S.F. Articolul 42Obiectivele Comitetului executiv sunt: 1. îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a A.S.F.; 2. îndrumarea şi coordonarea eficientă a activităţii curente a structurilor organizatorice ale A.S.F., conform reglementărilor legale, normelor interne ale A.S.F., hotărârilor Consiliului sau deciziilor preşedintelui A.S.F.; 3. coordonarea şi consolidarea relaţiilor funcţionale dintre structurile organizatorice ale A.S.F. Articolul 43
(1) Preşedintele A.S.F. este şi preşedintele Comitetului executiv. În cazul imposibilităţii temporare de exercitare a prerogativelor preşedintelui Comitetului executiv, acestea revin prim-vicepreşedintelui.
(2) La lucrările Comitetului executiv pot să ia parte directorul Direcţiei juridice, directorul Direcţiei resurse umane, directorul Direcţiei financiar-adminstrative sau înlocuitorii acestora, precum şi alţi salariaţi ai A.S.F., în calitate de invitaţi.
(3) Comitetul executiv se întruneşte, de regulă, săptămânal sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui sau, în absenţa acestuia, de prim-vicepreşedinte.
(4) Comitetul executiv stabileşte planul de acţiune şi adoptă măsurile necesare realizării operative a obiectivelor A.S.F., urmărind îndeplinirea acestora.
(5) Comitetul executiv aprobă înfiinţarea comisiilor, comitetelor, grupurilor de lucru intersectoriale, cu caracter permanent sau temporar, pe diferite domenii de activitate sau de interes.
(6) Secretariatul Comitetului executiv este asigurat de Cancelaria preşedintelui A.S.F.
(7) Atribuţiile Comitetului executiv, ale secretariatului, relaţiile funcţionale, precum şi modalitatea de desfăşurare a şedinţelor acestuia sunt prevăzute în Procedura operaţională privind organizarea şi funcţionarea Comitetului executiv.
Secţiunea a 5-aDirectorul Articolul 44Atribuţiile directorului sunt: 1. asigură implementarea şi ducerea la îndeplinire a strategiilor şi hotărârilor luate de către Consiliul A.S.F. şi a deciziilor luate de către conducerea ierarhică; 2. formulează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciilor pe care le coordonează, întocmind strategia anuală a direcţiei; 3. asigură cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii structurilor organizatorice din subordine, prin planificarea şi monitorizarea activităţilor acestora, în baza strategiei anuale a direcţiei coordonate; 4. facilitează şi asigură colaborarea cu alte structuri organizatorice; 5. formulează rezoluţii pe documentele repartizate de către conducerea ierarhică sau care se referă la activitatea direcţiei, repartizează lucrările şi stabileşte termenele de soluţionare; 6. avizează şi/sau aprobă toate documentele care angajează activitatea direcţiei conform competenţelor; 7. coordonează sau realizează efectiv lucrări de complexitate sau importanţă deosebită, corespunzătoare funcţiei în care este încadrat; 8. întocmeşte, în funcţie de specificul structurii organizatorice coordonate, rapoarte de activitate semestriale, planul anual de control şi supraveghere şi rapoartele de supraveghere şi control semestriale, elaborate pe grupe de entităţi supravegheate, cu identificarea profilelor de risc şi a potenţialelor vulnerabilităţi, după caz; 9. coordonează activitatea de elaborare şi actualizare a procedurilor interne de lucru din cadrul direcţiei şi al serviciilor din subordine; 10. identifică şi propune modalităţi de instruire a personalului, în vederea cunoaşterii şi aplicării unitare a legislaţiei specifice, a normelor şi procedurilor interne; 11. formulează propuneri pentru promovarea, premierea şi sancţionarea personalului din subordine, pe care le înaintează conducerii ierarhice; 12. aprobă cererile formulate de personalul din subordine referitoare la efectuarea concediului de odihnă; 13. avizează cererile formulate de personalul din subordine referitoare la efectuarea concediului fără plată etc.; 14. asigură cadrul organizatoric şi procedural pentru punerea în aplicare a activităţilor specifice privind implementarea şi dezvoltarea continuă a sistemului de control intern/managerial din cadrul structurii pe care o coordonează, inclusiv în ceea ce priveşte managementul riscurilor, şi iau măsurile necesare pentru îmbunătăţirea acestuia, conform prevederilor legale şi reglementărilor interne aplicabile; 15. analizează şi evaluează riscurile identificate la nivelul structurii pe care o coordonează, monitorizează eventuale escaladări ale acestor riscuri, propun şi aplică măsuri adecvate de gestionate a riscurilor pentru a se încadra în limitele de toleranţă la risc stabilite, asigură implementarea măsurilor de control, monitorizând în mod constant eficacitatea acestora; 16. asigură aprobarea şi transmiterea la termenele stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la elaborarea/actualizarea documentelor specifice gestionării riscurilor, precum şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii organizatorice pe care o coordonează; 17. desemnează responsabili cu riscurile din structura organizatorică pe care o coordonează şi nominalizează salariaţii din subordine care participă la diferite subcomisii sau grupuri de lucru pentru activităţi punctuale care privesc dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul A.S.F.; 18. verifică şi aprobă activităţile salariaţilor, aplicând măsurile necesare pentru a asigura minimizarea erorilor şi pierderilor, eliminarea neregulilor, respectarea legislaţiei şi corecta înţelegere şi aplicare a reglementărilor specifice; 19. identifică şi inventariază situaţiile care pot conduce la discontinuităţi în activitate şi contribuie la întocmirea planului de continuitate a activităţii la nivelul A.S.F., care are la bază identificarea şi evaluarea riscurilor care pot afecta continuitatea operaţională; 20. întocmeşte fişele de post pentru angajaţii din subordine cu aprobarea conducerii ierarhice; 21. îndeplineşte orice alte atribuţii de serviciu care îi revin potrivit reglementărilor legale în vigoare, fişei postului sau care îi sunt încredinţate de către conducerea ierarhică. Articolul 45În perioadele în care directorul nu îşi poate îndeplini atribuţiile de serviciu, fiind în concediu de odihnă, concediu medical, delegaţie etc., aceste atribuţii se exercită de către persoanele desemnate de acesta sau de conducerea ierarhică. Articolul 46Relaţiile funcţionale ale directorului sunt: 1. de subordonare faţă de şeful ierarhic (preşedinte/ primvicepreşedinte/vicepreşedinte, după caz); 2. de colaborare cu toate structurile organizatorice ale A.S.F.; 3. de coordonare a serviciilor din subordine. Secţiunea a 6-aŞeful de serviciu Articolul 47Atribuţiile şefului de serviciu sunt: 1. asigură cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii serviciului coordonat, conform specificului acestuia, reglementărilor interne şi legislaţiei în vigoare; 2. planifică şi monitorizează activităţile serviciului coordonat; 3. facilitează şi asigură colaborarea cu alte structuri organizatorice; 4. asigură implementarea deciziilor luate de către conducerea ierarhică; 5. participă efectiv la elaborarea unor lucrări repartizate serviciului; 6. îndeplineşte, în termenul stabilit, sarcinile ce revin serviciului şi raportează conducerii ierarhice cu privire la modul de îndeplinire a acestora; 7. organizează şi coordonează activitatea de arhivare a documentelor serviciului, în conformitate cu prevederile legale şi normele interne; 8. întocmeşte rapoarte de activitate trimestriale pe care le prezintă conducerii ierarhice; 9. întocmeşte fişele de post pentru angajaţii din subordine cu aprobarea şefului ierarhic; 10. îndeplineşte orice alte atribuţii de serviciu care îi revin potrivit reglementărilor legale în vigoare, fişei postului sau care îi sunt încredinţate de către conducerea ierarhică. Articolul 48În perioadele în care şeful de serviciu nu îşi poate îndeplini atribuţiile de serviciu, fiind în concediu de odihnă, concediu medical, delegaţie etc., aceste atribuţii se exercită de către persoanele desemnate de acesta sau de conducerea ierarhică. Articolul 49Relaţiile funcţionale ale şefului de serviciu sunt: 1. de subordonare faţă de Consiliul A.S.F./preşedinte/ primvicepreşedinte/vicepreşedinte, după caz, şi faţă de director; 2. de colaborare cu toate structurile organizatorice ale A.S.F.; 3. de coordonare a personalului din subordine. Secţiunea a 7-aResponsabilul Articolul 50
(1) Suplimentar atribuţiilor specifice funcţiei de execuţie stabilite potrivit fişei postului, responsabilul are atribuţii în coordonarea unei/unor activităţi distincte şi omogene în cadrul unui serviciu, care se supun unei logici unitare şi care urmăresc o finalitate comună. Experienţa în funcţia de responsabil se asimilează experienţei de management.
(2) În exercitarea activităţii, suplimentar atribuţiilor specifice funcţiei de execuţie, responsabilul are următoarele atribuţii:a)organizează, coordonează şi planifică activităţi specifice; b)propune proceduri pentru îmbunătăţirea activităţii pe care o coordonează; c)urmăreşte gradul şi modul de realizare a sarcinilor şi a obiectivelor membrilor echipei din cadrul serviciului implicaţi în activitatea pe care o coordonează; d)urmăreşte realizarea integrală, la termen şi de calitate a obiectivelor aferente activităţilor ce intră în responsabilitatea sa.
Articolul 51Relaţiile funcţionale ale responsabilului sunt: 1. de subordonare faţă de Consiliul A.S.F./preşedinte/ primvicepreşedinte/vicepreşedinte, după caz, şi faţă de director şi şeful de serviciu; 2. de colaborare cu toate structurile organizatorice ale A.S.F.; 3. de coordonare a membrilor echipei implicate în activitatea pe care o coordonează.
Capitolul IVStructurile organizatorice coordonate de preşedintele A.S.F. Secţiunea 1Dispoziţii generale Articolul 52Preşedintele are în subordinea sa directă următoarele structuri: 1. Cancelaria preşedintelui; 2. Direcţia strategie şi stabilitate financiară; 3. Direcţia operaţiuni şi IT; 4. Direcţia resurse umane; 5. Direcţia juridică. Articolul 53
(1) Pentru coordonarea şi monitorizarea elaborării şi consolidării strategiei de securitate şi a cadrului procedural intern în domeniul organizării securităţii şi al protecţiei informaţiilor clasificate, în cadrul Cancelariei preşedintelui funcţionează Structura de securitate a A.S.F.
(2) Structura de securitate a A.S.F. este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile legale şi are rolul de a coordona şi monitoriza elaborarea şi consolidarea strategiei de securitate şi a cadrului procedural intern în domeniul organizării de securitate şi al protecţiei informaţiilor clasificate, asigurând implementarea şi monitorizarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate din cadrul A.S.F., în următoarele domenii:a)securitatea fizică; b)securitatea personalului; c)information security (INFOSEC), reprezentând ansamblul măsurilor şi structurilor de protecţie a informaţiilor clasificate care sunt prelucrate, stocate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice de comunicaţii şi al altor sisteme electronice, împotriva ameninţărilor şi a oricăror acţiuni care pot aduce atingere confidenţialităţii, integrităţii, disponibilităţii autenticităţii şi nerepudierii informaţiilor clasificate, precum şi afectarea funcţionării sistemelor informatice, indiferent dacă acestea apar accidental sau intenţionat; d)pregătirea de securitate; e)transportul şi predarea-primirea corespondenţei clasificate; f)protecţia prin măsuri procedurale.
(3) Şeful structurii de securitate este o persoană cu funcţie de conducere, subordonată direct preşedintelui A.S.F.
(4) Componenţa Structurii de securitate, constituită la nivelul A.S.F., se stabileşte prin decizie a preşedintelui A.S.F.
(5) Organizarea şi funcţionarea Structurii de securitate sunt stabilite în Procedura operaţională privind organizarea şi funcţionarea Structurii de securitate.
Secţiunea a 2-aCancelaria preşedintelui Articolul 54
(1) Preşedintele este sprijinit în exercitarea atribuţiilor şi prerogativelor sale de personalul Cancelariei preşedintelui.
(2) Cancelaria preşedintelui este atât o structură de suport a activităţii preşedintelui, cât şi o interfaţă şi un liant între preşedinte şi structurile organizatorice ale A.S.F.
Articolul 55Atribuţiile specifice Cancelariei preşedintelui A.S.F. sunt: 1. identifică, din analiza subiectelor supuse dezbaterii în Comitetul executiv sau spre aprobare preşedintelui sau Consiliului A.S.F., aspectele care nu sunt reglementate corespunzător şi formulează propuneri în vederea îmbunătăţirii cadrului de reglementare; 2. transmite spre informare şi/sau executare dispoziţiile şi deciziile preşedintelui, precum şi celelalte hotărâri ale conducerii/Consiliului A.S.F. şi urmăreşte, la solicitarea expresă a preşedintelui A.S.F., modul în care sunt duse la îndeplinire; 3. poate participa, în urma desemnării de către preşedinte, la reuniuni de lucru interne şi/sau externe, în urma cărora va realiza un raport pe care îl va aduce la cunoştinţa preşedintelui; 4. planifică, organizează şi monitorizează fluxul informaţiilor şi al documentelor primite şi/sau transmise de preşedintele A.S.F.; 5. organizează şi gestionează agenda de întâlniri a preşedintelui A.S.F., cu consultarea acestuia; 6. formulează răspunsuri scrise la întrebările şi interpelările senatorilor şi deputaţilor din Parlamentul României; 7. acordă asistenţă de specialitate membrilor neexecutivi ai Consiliului A.S.F.; 8. organizează şedinţele Consiliului A.S.F. şi ale Comitetului executiv şi asigură secretariatul acestora; 9. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de preşedintele A.S.F. Articolul 56Atribuţiile Cancelariei preşedintelui referitoare la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului A.S.F. şi ale Comitetului executiv, precum şi relaţiile funcţionale sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului A.S.F. şi în Procedura operaţională privind organizarea şi funcţionarea şedinţelor Consiliului A.S.F., respectiv în Procedura operaţională privind organizarea şi funcţionarea Comitetului executiv. Articolul 57
(1) În cadrul Cancelariei preşedintelui funcţionează următoarele servicii:a)Serviciul control intern, integritate şi protecţia informaţiilor; b)Serviciul conformitate şi prevenirea spălării banilor.
(2) Serviciul conformitate şi prevenirea spălării banilor este subordonat din punct de vedere operaţional direct preşedintelui A.S.F.SUBSECŢIUNEA 2.1 Serviciul control intern, integritate şi protecţia informaţiilor
Articolul 58Serviciul control intern, integritate şi protecţia informaţiilor are ca obiectiv consolidarea strategiei A.S.F. şi a cadrului procedural intern în domeniul controlului intern, al integrităţii, conformităţii interne, securităţii IT şi al protecţiei informaţiilor clasificate în vederea implementării şi respectării unor reguli şi standarde de securitate care să garanteze protecţia elementelor sensibile, respectarea prevederilor legale privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice şi asigurarea conformităţii interne în vederea prevenirii şi combaterii riscurilor operaţionale. Articolul 59Atribuţiile specifice Serviciului control intern, integritate şi protecţia informaţiilor sunt: 1. elaborează proiectul planului anual de control intern; 2. monitorizează modul de îndeplinire a obiectivelor cu privire la conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne ale A.S.F., la eficacitatea şi eficienţa funcţionării structurilor organizatorice din cadrul A.S.F. şi la utilizarea în condiţii de economicitate, eficacitate şi eficienţă a resurselor; 3. urmăreşte modul de realizare a obiectivelor cu privire la fiabilitatea informaţiilor interne, utilizate în cadrul structurilor organizatorice sau difuzate către terţi, precum şi de protejarea documentelor împotriva a două categorii de fraude: disimularea fraudei şi distorsionarea rezultatelor; 4. elaborează, actualizează şi monitorizează, în colaborare cu structurile specializate ale A.S.F., cel puţin anual, strategiile şi politicile de management al riscurilor operaţionale interne; 5. efectuează, în colaborare cu celelalte structuri ale A.S.F., analize de risc operaţional intern şi identifică şi implementează măsuri de contracarare a riscurilor operaţionale interne; 6. avizează pentru conformitate procedurile operaţionale elaborate de către structurile organizatorice, urmărind realizarea, la nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor specifice, în concordanţă cu propriile atribuţii; 7. verifică modul în care personalul cu funcţii de conducere efectuează supravegherea continuă a tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul structurii organizatorice pe care o conduce şi modul în care acesta acţionează în vederea constatării şi remedierii încălcărilor; 8. participă la consemnarea în documente scrise a operaţiunilor instituţiei, a evenimentelor semnificative şi activităţilor specifice organizării controlului intern, asigurând înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a acestor documente; 9. formulează propuneri de optimizare a activităţii administrative a structurilor din cadrul A.S.F., iar după aprobarea lor, verifică modul în care acestea au fost îndeplinite; 10. verifică separarea atribuţiilor personalului A.S.F. astfel încât atribuţiile de aprobare, control şi înregistrare să fie încredinţate, într-o măsură adecvată, unor persoane diferite, special împuternicite în acest sens; 11. propune şi implementează politica de integritate şi conformitate internă care conţine procedurile interne şi regulile de bază ce trebuie respectate de întreg personalul A.S.F. şi urmăreşte modul de respectare a prevederilor Codului de etică şi integritate al A.S.F.; 12. gestionează şi actualizează Registrul tranzacţiilor personale la nivelul A.S.F., conform Codului de etică şi integritate al A.S.F., asigurând monitorizarea acestora, precum şi modul de respectare a prevederilor O.U.G. nr. 93/2012, privind obligaţia înregistrării participaţiilor deţinute; 13. identifică, evaluează, acordă consultanţă, monitorizează şi raportează conducerii ierarhice aspectele legate de riscurile de integritate şi de conformitate internă; 14. organizează şi asigură gestionarea informaţiilor clasificate în condiţii de securitate pe toate componentele protective ale acestei categorii de informaţii asigurând, în acelaşi timp, relaţionarea A.S.F. cu autorităţile şi instituţiile publice din domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale; 15. întocmeşte şi actualizează permanent cadrul procedural intern al A.S.F. în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate; 16. gestionează incidentele de securitate şi abaterile de la reglementările de securitate, prin intermediul Structurii de securitate a A.S.F., conform dispoziţiilor legale în materie; 17. gestionează activităţile şi măsurile specifice privind respectarea prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare; 18. asigură fluxul operaţional al documentelor cu caracter confidenţial şi a corespondenţei sensibile efectuate prin intermediul serviciului specializat al Serviciului Român de Informaţii (S.R.I.), precum şi relaţiile funcţionale şi operative cu Agenţia Naţională de Integritate, S.R.I., Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat etc.; 19. asigură respectarea măsurilor specifice referitoare la protecţia documentelor cu caracter confidenţial, acordând sprijin şi consultanţă de specialitate structurilor organizatorice din cadrul A.S.F. în ceea ce priveşte protecţia informaţiilor cu caracter confidenţial; 20. soluţionează, conform mecanismelor procedurale, încălcarea principiilor de integritate şi conformitate internă prevăzute în reglementările interne ale A.S.F.; 21. contribuie la elaborarea şi actualizarea politicii de securitate a informaţiei şi a surselor generatoare de informaţii din cadrul A.S.F. şi realizează monitorizarea acesteia; 22. elaborează şi implementează normele metodologice şi procedurile de audit IT specifice, din cadrul structurilor organizatorice din subordinea Consiliului A.S.F., a preşedintelui A.S.F. şi a prim-vicepreşedintelui A.S.F.; 23. elaborează planul multianual, precum şi planul anual de audit IT intern pe baza căruia se efectuează misiunile de audit intern şi propune modificarea planului de audit intern ori de câte ori analiza riscurilor motivează acest lucru; 24. efectuează misiuni de audit intern pentru a evalua dacă sistemele IT sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, eficienţă şi eficacitate şi face recomandări pentru îmbunătăţirea acestora, dacă este cazul; 25. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 2.2 Serviciul conformitate şi prevenirea spălării banilor Articolul 60Serviciul conformitate şi prevenirea spălării banilor are ca obiectiv promovarea integrităţii pieţelor financiare supravegheate de A.S.F. prin aplicarea şi implementarea măsurilor preventive specifice domeniului de prevenire şi combatere a spălării banilor, finanţării terorismului şi a regimului de sancţiuni internaţionale. Articolul 61Atribuţiile specifice Serviciului conformitate şi prevenirea spălării banilor sunt: 1. coordonează modul de punere în aplicare de către entităţile supravegheate de A.S.F. a obligaţiilor prevăzute de legislaţia din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor, a finanţării terorismului, precum şi legislaţia privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale; 2. participă la procesul de autorizare a entităţilor şi a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe pieţele financiare supravegheate, fiind în măsură să emită opinii de specialitate şi analize de profil, în scopul asigurării integrităţii acestor pieţe şi a diminuării riscului reputaţional şi financiar aferent; 3. participă la procesul de supraveghere prudenţială a anumitor entităţi sau persoane care îşi desfăşoară activitatea pe pieţele financiare supravegheate de către A.S.F., în măsura în care au fost identificate elemente care pot afecta integritatea acestor pieţe sau riscul reputaţional şi financiar aferent; 4. analizează şi evaluează nivelul de risc pentru orice operaţiune financiară efectuată pe pieţele supravegheate de A.S.F., în măsura în care sunt constatate anomalii, suspiciuni sau indicii specifice spălării banilor şi finanţării terorismului sau un nivel de transparenţă redus în legătură cu beneficiarii reali ai acestora; 5. analizează şi, după caz, monitorizează activitatea desfăşurată de orice entitate supravegheată de A.S.F., în măsura în care sunt constatate anomalii, suspiciuni sau indicii specifice spălării banilor şi finanţării terorismului ori un nivel de transparenţă redus în legătură cu tranzacţiile efectuate sau cu persoanele care deţin ori controlează aceste entităţi, în mod direct sau indirect; 6. asigură asistenţa de specialitate la elaborarea şi implementarea reglementărilor sectoriale, metodologiilor şi/sau a procedurilor de lucru care vizează transpunerea, în activitatea de supraveghere şi control efectuată de A.S.F., a dispoziţiilor legale naţionale şi a reglementărilor internaţionale din domeniul de profil; 7. elaborează procedurile de lucru pentru activitatea specifică şi stabileşte sursele informaţionale necesare, identifică, după caz, politicile şi măsurile necesare pentru optimizarea modului de colaborare cu alte activităţi efectuate în cadrul A.S.F.; 8. verifică şi analizează modul de respectare a obligaţiilor legale din acest domeniu, conduita financiară şi activitatea desfăşurată de entităţile supravegheate de A.S.F., precum şi alte aspecte care vizează protejarea integrităţii sectoarelor financiare supravegheate de A.S.F., inclusiv identificarea unor eventuale viduri de reglementare, având dreptul de a emite opinii de specialitate în acest sens; 9. participă la sesiunile de instruire cu tematică specifică şi la reuniunile interne şi internaţionale de profil; 10. participă la elaborarea, în cooperare cu celelalte structuri din cadrul A.S.F., de ghiduri şi/sau studii care vizează vulnerabilităţile sectoriale faţă de riscul de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, implementarea abordării pe bază de risc şi a elementelor de prudenţialitate, definirea modalităţilor de adecvare la un nivel acceptabil de expunere faţă de riscurile operaţionale, precum şi orice alte materiale specifice; 11. solicită structurilor organizatorice din cadrul A.S.F. datele şi informaţiile necesare exercitării atribuţiilor serviciului, acestea fiind obligate să asigure suportul tehnic sau informaţional şi să răspundă de îndată solicitării adresate; 12. sesizează, cu avizul preşedintelui A.S.F., alte organe şi instituţii ale statului, precum şi alte autorităţi similare din mediul internaţional, în cazul în care apreciază incidenţa competenţei acestora; 13. efectuează schimbul specific de informaţii cu autorităţile naţionale şi internaţionale competente în acest domeniu; 14. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
Secţiunea a 3-aDirecţia strategie şi stabilitate financiară Articolul 62Direcţia strategie şi stabilitate financiară coordonează activităţile referitoare la strategiile elaborate în cadrul A.S.F., asigură derularea eficientă a operaţiunilor referitoare la elaborarea de norme unitare şi a armonizării normelor sectoriale şi contribuie la activităţile de supraveghere în vederea asigurării stabilităţii financiare. Articolul 63Obiectivele Direcţiei strategie şi stabilitate financiară sunt: 1. promovarea stabilităţii financiare şi funcţionării eficiente a pieţelor prin supravegherea prudenţială a grupurilor şi conglomeratelor financiare care activează pe piaţa instrumentelor şi investiţiilor financiare, asigurărilor-reasigurărilor şi sistemului de pensii private; 2. identificarea, monitorizarea şi evaluarea tendinţelor şi a riscurilor pe pieţele financiare nebancare în vederea supravegherii macroprudenţiale şi integrate, utilizând şi dezvoltând instrumente, tehnici şi mecanisme specifice managementului riscurilor; 3. construcţia şi dezvoltarea unui cadru integrat de funcţionare a pieţelor financiare supravegheate de A.S.F. prin elaborarea de reglementări unitare şi integrate prin monitorizarea legislaţiei europene; 4. buna cooperare la nivel european şi internaţional şi gestionarea eficientă a fondurilor cu finanţare externă. Articolul 64Relaţiile funcţionale ale Direcţiei strategie şi stabilitate financiară sunt: 1. de subordonare faţă de preşedinte; 2. de coordonare a serviciilor din subordine; 3. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F. Articolul 65Direcţia strategie şi stabilitate financiară are în componenţă următoarele servicii: 1. Serviciul supraveghere şi reglementări integrate; 2. Serviciul analiză de piaţă şi statistică; 3. Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale. SUBSECŢIUNEA 3.1 Serviciul supraveghere şi reglementări integrate Articolul 66Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere şi reglementări integrate sunt: 1. elaborează ghiduri şi/sau studii care vizează supravegherea şi gestionarea prudenţială a riscurilor; 2. întocmeşte proiecte de reglementări unitare şi integrate, coordonează sau participă în grupuri de lucru intersectoriale în vederea armonizării prevederilor legislaţiei aferente pieţei financiare nebancare; 3. întocmeşte, în colaborare cu Serviciul analiză de piaţă şi statistică, analize de impact cu privire la proiectele de reglementări elaborate; 4. avizează proiectele de reglementare cu impact asupra strategiei şi stabilităţii financiare, precum şi orice alte proiecte de acte normative asupra cărora preşedintele A.S.F. solicită exprimarea unui punct de vedere; 5. analizează proiecte de acte normative care vizează A.S.F. şi activitatea sa integrată pe cele 3 sectoare, primite/trimise spre consultare/avizare/aprobare de/către alte instituţii; 6. identifică entităţile autorizate şi supravegheate de A.S.F. care aparţin unui grup care desfăşoară activităţi în mai multe sectoare financiare, precum şi cele care aparţin unui conglomerat financiar şi pentru care A.S.F. este autoritate competentă coordonatoare, luând în considerare informaţiile primite de la structurile organizatorice de specialitate din cadrul A.S.F.; 7. implementează şi asigură, în colaborare cu direcţiile de supraveghere şi control din cadrul A.S.F. şi cu alte autorităţi competente, după caz, supravegherea suplimentară a entităţilor reglementate, persoane juridice române, autorizate conform regulilor sectoriale aplicabile şi care fac parte dintr-un conglomerat financiar şi pentru care A.S.F. este autoritate competentă coordonatoare; 8. formulează propuneri pentru proiectarea de simulări pentru situaţii de criză, planuri pentru situaţii de urgenţă şi participă efectiv la astfel de simulări; 9. dezvoltă şi administrează, în colaborare cu direcţiile de supraveghere din cadrul A.S.F. şi cu Serviciul analiză de piaţă şi statistică, instrumentele, tehnicile şi mecanismele specifice pentru activitatea de management al riscurilor în vederea asigurării supravegherii macroprudenţiale; 10. monitorizează tendinţele şi riscurile pieţelor financiare nebancare supravegheate de A.S.F., în vederea asigurării stabilităţii financiare şi încrederii participanţilor şi a consumatorilor de servicii financiare; 11. elaborează şi propune spre aprobare Consiliului A.S.F. reglementări/proceduri privind organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a asiguraţilor, Fondului de compensare a investitorilor, Fondului de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private şi Fondul de protecţie a victimelor străzii, în conformitate cu prevederile legale incidente; 12. elaborează şi propune spre aprobare Consiliului A.S.F. reglementări în aplicarea prevederilor privind rezoluţia asigurătorilor şi a firmelor de investiţii, în colaborare cu structurile organizatorice din cadrul A.S.F. cu atribuţii de reglementare; 13. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 3.2 Serviciul analiză de piaţă şi statistică Articolul 67Atribuţiile specifice Serviciului analiză de piaţă şi statistică sunt: 1. identifică şi evaluează tendinţele şi riscurile pieţelor financiare nebancare în vederea asigurării stabilităţii financiare şi încrederii participanţilor şi a consumatorilor de servicii financiare; 2. întocmeşte rapoarte periodice aferente celor 3 sectoare reglementate şi supravegheate de A.S.F., în vederea publicării lor sau a informării conducerii executive, astfel: Raportul anual al A.S.F., Raportul semestrial de tendinţe şi riscuri, Matricea trimestrială a riscurilor, Rapoartele trimestriale cu privire la evoluţia pieţelor supravegheate de A.S.F., alte analize şi studii de piaţă solicitate de conducerea executivă a A.S.F. sau la propunerea structurilor organizatorice din cadrul A.S.F.; 3. elaborează studii de impact, analize cost-beneficiu şi analize de conjunctură pentru reglementările ce urmează a fi emise de A.S.F.; 4. dezvoltă, împreună cu structurile organizatorice din cadrul A.S.F. cu atribuţii de supraveghere, metode de măsurare şi monitorizare a riscurilor, instrumente cantitative de management al riscurilor, sisteme de avertizare pentru riscurile majore din sectorul financiar şi metodologii de testare la condiţii extreme de piaţă (stress-testing); 5. calculează şi transmite compartimentelor de supraveghere din cadrul A.S.F. indicatori de evoluţie a pieţelor financiare pentru a fi utilizaţi în calculele de adecvare a capitalurilor şi în exerciţiile de testare la condiţii extreme de piaţă; 6. participă, alături de structurile organizatorice din cadrul A.S.F. cu atribuţii de supraveghere, la realizarea evaluărilor/simulărilor/testelor de stres privind lichiditatea, solvabilitatea sau nivelul de capitalizare a entităţilor supravegheate de A.S.F. şi propune măsuri în cazul în care acestea s-ar afla în dificultate financiară; 7. contribuie la elaborarea de principii/proceduri pentru gestionarea unei potenţiale crize financiare transfrontaliere, precum şi la dezvoltarea unui cadru analitic comun de evaluare a implicaţiilor sistemice ale unor potenţiale crize, în vederea asigurării unei terminologii comune aplicabile crizelor financiare transfrontaliere de către toate autorităţile relevante şi crearea premiselor pentru efectuarea în timp util a evaluărilor necesare în vederea facilitării adoptării de decizii în situaţii de criză; 8. calculează impactul factorilor macroeconomici asupra pieţelor financiare nebancare şi realizează scenarii de risc pentru aceştia; 9. asigură activităţile de secretariat tehnic pentru participarea A.S.F. la activitatea Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară şi a Comitetului European pentru Riscuri Sistemice, în structurile şi în legătură cu activitatea de identificare şi analiză a riscurilor, testare la stres şi gestionare a crizelor; 10. prelucrează şi analizează datele existente în bazele de date proprii ale A.S.F. sau obţinute de la compartimentele de specialitate din A.S.F., de la instituţiile internaţionale şi naţional, precum şi din surse profesionale de date, pentru realizarea de analize, rapoarte, studii şi alte forme de prezentare a informaţiilor statistice; 11. elaborează statistici în vederea realizării obiectivelor stabilite de Consiliul/preşedintele A.S.F. sau la propunerea structurilor organizatorice din cadrul A.S.F.; 12. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 3.3 Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale Articolul 68Atribuţiile specifice Serviciului afaceri europene şi relaţii internaţionale sunt: 1. asigură pregătirea participării reprezentanţilor A.S.F. la întâlnirile Consiliului Supraveghetorilor Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe, denumită în continuare ESMA, şi Autorităţii Europene de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale, denumită în continuare EIOPA, precum şi la organismele internaţionale la care A.S.F. este membră; 2. coordonează grupurile de lucru la nivel de experţi, din cadrul ESMA şi EIOPA, precum şi participarea la grupurile de experţi consultaţi în probleme de monitorizare din cadrul ESMA şi EIOPA, la subgrupurile de lucru ale acestora şi la alte grupuri de lucru la nivel internaţional; 3. asigură legătura cu autorităţile de supraveghere similare din străinătate şi cu alte instituţii şi organisme internaţionale şi gestionează informaţiile solicitate de aceste autorităţi, instituţii şi organisme, coordonând formularea de opinii, răspunsuri şi poziţii intersectoriale; 4. negociază şi pregăteşte acordurile internaţionale şi memorandumurile încheiate de A.S.F. cu alte autorităţi similare din străinătate; 5. coordonează programul vizitelor de evaluare şi al consultărilor cu Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană, Banca Mondială, precum şi al celor organizate de ESMA/EIOPA; 6. urmăreşte evoluţia legislaţiei la nivel european relevante pentru A.S.F., asigură comunicarea cu instituţiile competente naţionale pentru programul naţional de transpunere şi notificare a directivelor Uniunii Europene, asigură coordonarea poziţiilor structurilor A.S.F. cu privire la legislaţia europeană; 7. monitorizează modul în care sunt respectate prevederile acordurilor şi memorandumurilor încheiate de România cu Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană sau Banca Mondială; 8. participă la reuniunile grupurilor de lucru la nivelul Consiliului şi Comisiei Europene; 9. contribuie la identificarea de bune practici de supraveghere, în baza relaţiilor de cooperare la nivel european şi internaţional şi acordă sprijin structurilor organizatorice de specialitate din cadrul A.S.F. în alinierea la bunele practici; 10. realizează documente de informare privind organismele interne şi internaţionale, memorandumurile şi acordurile încheiate etc.; 11. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. Secţiunea a 4-aDirecţia operaţiuni şi IT Articolul 69Direcţia operaţiuni şi IT asigură derularea în condiţii optime a activităţilor din zona operaţională coordonată, managementul şi dezvoltarea sistemelor informatice din cadrul A.S.F. şi susţine managementul în coordonarea procesului de evoluţie al A.S.F.. Articolul 70Obiectivele Direcţiei operaţiuni şi IT sunt: 1. susţinerea procesului de evoluţie al A.S.F. prin activitatea de management a portofoliului de proiecte al A.S.F.; 2. asigurarea derulării în condiţii optime a activităţilor din zona operaţională coordonată în concordanţă cu cerinţele proceselor funcţionale ale A.S.F.; 3. alinierea evoluţiei sistemelor informatice la cerinţele funcţionale din cadrul A.S.F., precum şi la dezvoltările apărute în domeniul tehnologiei informaţiei; 4. alinierea managementului sistemelor informatice şi de telecomunicaţii ale A.S.F. în parametrii ceruţi de procesele funcţionale ale A.S.F. Articolul 71Relaţiile funcţionale ale Direcţiei operaţiuni şi IT sunt: 1. de subordonare faţă de preşedinte; 2. de coordonare a serviciilor din subordine; 3. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F. Articolul 72
(1) Direcţia operaţiuni şi IT are în componenţă următoarele servicii:a)Serviciul de management al portofoliului de proiecte; b)Serviciul operaţiuni şi registratură; c)Serviciul soluţii IT; d)Serviciul administrare IT.
(2) Serviciul de management al portofoliului de proiecte este subordonat din punct de vedere operaţional direct preşedintelui A.S.F.SUBSECŢIUNEA 4.1 Serviciul de management al portofoliului de proiecte
Articolul 73Atribuţiile specifice Serviciului de management al portofoliului de proiecte sunt: 1. susţine managementul A.S.F. în implementarea evoluţiei strategice a organizaţiei prin asigurarea managementului portofoliului de proiecte al A.S.F.; 2. asigură informarea conducerii A.S.F. cu privire la evoluţia portofoliului de proiecte al A.S.F. şi facilitează procesul decizional privind portofoliul de proiecte; 3. elaborează şi actualizează metodologia de management de proiecte privind iniţierea, aprobarea, derularea şi monitorizarea proiectelor, precum şi închiderea şi revizuirea rezultatelor acestora; 4. asigură, prin resurse specializate, guvernanţa, conducerea şi monitorizarea permanentă a derulării proiectelor, urmărind respectarea scopului, termenelor şi a bugetului individual al proiectelor; 5. coordonează, în cazul proiectelor cu finanţare externă, procesul de elaborare a documentaţiilor de proiect, aplicând procedurile de finanţare specifice fiecărui finanţator (Uniunea Europeană, Banca Mondială, alţi finanţatori externi/internaţionali) şi monitorizează derularea şi sustenabilitatea contractelor de finanţare externă a proiectelor cu respectarea metodologiei autorităţii sau instituţiei externe care asigură finanţarea; 6. asigură, prin resurse specializate, monitorizarea schimbărilor şi versiunilor în aplicaţiile informatice, infrastructurii hardware şi software, planifică aplicarea schimbărilor; 7. asigură, prin resurse specializate, monitorizarea contractelor derulate în cadrul direcţiei, din punct de vedere IT, a SLA-urilor (Service Level Agreement) stabilite cu furnizorul; 8. coordonează şi monitorizează respectarea tuturor proceselor şi procedurilor specifice direcţiei, inclusiv a celor care impactează alte direcţii şi propune modificarea lor, dacă este cazul; 9. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 4.2 Serviciul operaţiuni şi registratură Articolul 74Atribuţiile specifice Serviciului operaţiuni şi registratură sunt: 1. asigură din punct de vedere tehnic colectarea datelor primare şi le validează pe baza criteriilor tehnice şi funcţionale predefinite de structurile organizatorice de specialitate; 2. asigură prelucrarea datelor primare din sistemele de raportare şi se asigură de coerenţa rezultatelor; 3. generează rapoarte periodice şi ad-hoc conform cerinţelor structurilor organizatorice din cadrul A.S.F.; 4. propune modificări/îmbunătăţiri ale aplicaţiilor de raportare utilizate; 5. verifică documentaţia de proces pe baza criteriilor definite de structurile organizatorice; 6. tratează neconformităţile identificate în activitatea de verificare, conform procedurilor operaţionale; 7. documentează rezultatul activităţilor de verificare şi formulează recomandări conform procedurilor operaţionale; 8. asigură derularea activităţilor operaţionale din aria de responsabilitate în parametrii ceruţi de procesele funcţionale ale A.S.F.; 9. asigură înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei A.S.F. prin intermediul tuturor canalelor de corespondenţă (poştă, personal, e-mail, fax); 10. asigură managementul incidentelor de natură IT de nivel 1 (utilizarea tehnicii de calcul descentralizate, utilizarea aplicaţiilor existente în A.S.F, problemele tehnice legate de reţea la nivel acces, blocare parole, utilizatori, printing); 11. elaborează situaţii statistice în ceea ce priveşte tipurile de incidente şi propune măsuri de corecţie a lor (cursuri de utilizare, modificări ale aplicaţiilor, modificări de infrastructură etc.); 12. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 4.3 Serviciul soluţii IT Articolul 75Atribuţiile specifice Serviciului soluţii IT sunt: 1. proiectează şi actualizează arhitectura aplicaţiilor informatice din cadrul A.S.F. pe baza fluxurilor de date din cadrul proceselor funcţionale ale A.S.F.; 2. elaborează, pe baza cerinţelor funcţionale primite de la structurile organizatorice beneficiare din cadrul A.S.F., specificaţiile tehnice necesare în vederea achiziţionării produselor software, aplicaţiilor informatice, serviciilor de consultanţă, dezvoltare şi implementare de aplicaţii informatice şi a altor servicii asociate, cu caracter informatic; 3. dezvoltă, pe baza cerinţelor funcţionale primite de la structurile organizatorice beneficiare din cadrul A.S.F., aplicaţii informatice, funcţionalităţi de aplicaţii informatice sau rapoarte, dacă dimensiunile acestora şi disponibilitatea resurselor sau a competenţelor o permit; 4. gestionează documentaţia tehnică şi funcţională a aplicaţiilor informatice ale A.S.F.; 5. testează aplicaţiile dezvoltate în cadrul serviciului; 6. organizează activităţile de pregătire pentru utilizatorii aplicaţiilor informatice folosite de A.S.F.; 7. implementează şi actualizează mecanismele de securitate ale aplicaţiilor informatice ale A.S.F.; 8. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 4.4 Serviciul administrare IT Articolul 76Atribuţiile specifice Serviciului administrare IT sunt: 1. proiectează, administrează şi menţine în parametri funcţionali infrastructura de calcul a A.S.F.; 2. proiectează, administrează şi menţine în parametri funcţionali infrastructura de telecomunicaţii a A.S.F.; 3. participă la elaborarea politicii de securitate IT şi implementează politica de securitate IT la nivelul A.S.F., din punct de vedere strategic, funcţional şi operaţional şi o aliniază la condiţiile prevăzute de legislaţia incidentă; 4. asigură accesul utilizatorilor la resursele informatice şi de reţea, conform responsabilităţilor acestora, în baza cererilor primite din partea conducătorilor structurilor de care aparţin; 5. asigură controlul tehnic, recepţia şi predarea tehnicii de calcul; 6. asigură managementul incidentelor de natură IT şi telecomunicaţii (hardware şi software) şi telecomunicaţii de nivel 2 şi 3 (nivel 2 = infrastructura centralizată, nivel 3 = relaţia cu furnizorul sau producătorul); 7. elaborează şi implementează politicile de backup şi recovery conform nivelului de criticitate al aplicaţiilor (informaţii ce sunt stabilite cu utilizatorii de business), modului de organizare, retenţie şi implementare a datelor în bazele de date; 8. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
Secţiunea a 5-aDirecţia resurse umane Articolul 77Direcţia resurse umane asigură recrutarea, formarea şi evaluarea profesională, securitatea şi sănătatea în muncă şi administrarea resurselor umane. Articolul 78Obiectivele Direcţiei resurse umane sunt: 1. consolidarea cadrului organizaţional al A.S.F. şi alinierea la standardele şi reglementările europene în domeniul resurselor umane, printr-o construcţie instituţională modernă, optimă şi în acord cu realitatea şi dinamica pieţei, în vederea creşterii eficienţei şi performanţei activităţilor specifice, a flexibilităţii organizatorice, precum şi creşterea receptivităţii personalului A.S.F. la schimbări; 2. asigurarea unei inserţii de personal competent, orientat spre performanţă, precum şi identificarea şi promovarea salariaţilor cu potenţial, în contextul strategiei de dezvoltare a A.S.F., corelativ măsurării în timp a performanţei şi eficienţei instituţionale prin evaluarea periodică, urmărindu-se dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor salariaţilor prin transpunerea obiectivelor strategice ale A.S.F. în obiective individuale de performanţă; 3. dezvoltarea şi perfecţionarea profesională a personalului A.S.F., a competenţelor acestuia, urmărindu-se atingerea şi menţinerea excelenţei instituţionale, prin creşterea şi dezvoltarea performanţelor profesionale, prin pregătirea profesională continuă, prin asigurarea unui management bazat pe leadership, precum şi prin cultivarea unei atitudini proactive adecvate, orientate spre performanţă, eficienţă şi excelenţă; 4. prevenirea apariţiei riscurilor profesionale în procesul muncii şi asigurarea unui climat de muncă sigur şi propice desfăşurării activităţilor de către personalul A.S.F., responsabilizarea personalului A.S.F. cu privire la necesitatea respectării şi aplicării cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă şi în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. Articolul 79Relaţiile funcţionale ale Direcţiei resurse umane sunt: 1. de subordonare faţă de preşedinte; 2. de coordonare a serviciilor din subordine; 3. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F. Articolul 80Direcţia resurse umane are în componenţă următoarele servicii: 1. Serviciul recrutare, training şi dezvoltare; 2. Serviciul de securitate şi sănătate în muncă şi administrarea resurselor umane. SUBSECŢIUNEA 5.1 Serviciul recrutare, training şi dezvoltare Articolul 81Atribuţiile specifice Serviciului recrutare, training şi dezvoltare sunt: 1. asigură şi gestionează procesul de recrutare şi selecţie pentru posturile vacante şi temporar vacante existente la nivelul A.S.F., precum şi pentru tinerii salariaţi cu potenţial de dezvoltare a carierei, colaborând în acest sens cu structura pentru care se recrutează; 2. contribuie la asigurarea evoluţiei profesionale individuale a salariaţilor A.S.F., prin gestionarea întregii activităţi de evaluare semestrială/anuală, şi formulează, ori de câte ori este nevoie, propuneri privind criteriile de evaluare, în funcţie de specificul postului; 3. asigură implementarea politicii de formare continuă, coordonează şi îndrumă activitatea de pregătire profesională a salariaţilor A.S.F., elaborează, implementează, supune aprobării Consiliului A.S.F., după consultarea celorlalte structuri organizatorice, „Planul anual de formare profesională" şi urmăreşte modul în care se desfăşoară activitatea de formare şi dezvoltare profesională; 4. gestionează şi standardizează fişele de post conform modelului de competenţe, asigurând un mod unitar de elaborare şi actualizare a acestora, oferind suport structurilor organizatorice la întocmirea lor pentru conformitatea cu reglementările interne ori de câte ori intervin modificări de încadrare a salariaţilor sau ale structurii organizatorice a A.S.F.; 5. identifică şi analizează oportunităţile de mobilitate internă pentru dezvoltarea traseelor de carieră ale salariaţilor; 6. organizează şi urmăreşte, în colaborare cu structurile organizatorice implicate, desfăşurarea stagiilor de internship, conform reglementărilor interne; 7. ţine evidenţa sancţiunilor aplicate salariaţilor şi urmăreşte parcurgerea în totalitate a etapelor legale desfăşurării cercetării disciplinare prealabile; 8. întocmeşte rapoarte periodice şi anuale, studii, statistici şi analize referitoare la eficienţa activităţii de recrutare, formare, evaluare şi pregătire profesională a personalului A.S.F.; 9. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 5.2 Serviciul de securitate şi sănătate în muncă şi administrarea resurselor umane Articolul 82Atribuţiile specifice Serviciului de securitate şi sănătate în muncă şi administrarea resurselor umane sunt: 1. organizează, coordonează şi conduce activităţile pe linie de securitate şi sănătate în muncă (SSM) şi de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI) în toate locaţiile în care A.S.F. îşi desfăşoară activitatea; 2. elaborează, actualizează şi implementează procedurile şi regulamentele interne privind securitatea şi sănătatea în muncă; 3. gestionează relaţia cu cabinetele de medicina muncii şi identifică şi evaluează riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională a personalului A.S.F., elaborează şi actualizează Planul de prevenire şi protecţie pentru toate posturile de lucru ale A.S.F. şi monitorizează starea de sănătate a angajaţilor A.S.F. prin: examene medicale la angajare, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic şi examen medical la reluarea activităţii; 4. participă la auditarea domeniilor securităţii şi sănătăţii în muncă şi a celor de prevenire şi stingere a incendiilor, gestionează relaţia cu organele de specialitate (Inspectoratul Teritorial de Muncă, denumit în continuare ITM, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, denumită în continuare ANOFM, etc.), stabileşte, dispune şi urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor corective în urma activităţilor de audit ale organelor de specialitate (ITM, ANOFM etc.); 5. realizează evidenţa cu privire la locurile de muncă cu condiţii deosebite de accidente de muncă, asigurându-se în permanenţă că acestea sunt dotate cu materialul necesar protecţiei muncii şi că sunt în stare de funcţionare, informând conducerea ierarhică asupra deficienţelor constatate; 6. verifică, în permanenţă, starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă, informând conducerea A.S.F., în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locurile de muncă şi propune măsuri de prevenire şi protecţie în consecinţă; 7. participă la cercetarea evenimentelor şi accidentelor de muncă, conform competenţelor prevăzute în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 8. întocmeşte documentaţiile cu caracter tehnic de informare şi instruire a angajaţilor, în domeniile securităţii şi sănătăţii în muncă şi în cel de prevenire şi stingere a incendiilor, elaborează Programul de instruire-testare a salariaţilor şi verifică periodic modul de respectare a reglementărilor SSM şi PSI de către întreg personalul din structurile A.S.F.; 9. organizează activitatea de prevenire a riscurilor privind protecţia salariaţilor A.S.F. în domeniile SSM şi PSI, având atribuţii şi obligaţii specifice pe linia situaţiilor de urgenţă; 10. propune strategia de management şi planifică resursele umane, pe baza analizei necesarului de personal, identificat pe profesii şi pe domenii de activitate; 11. elaborează propuneri de modificare a structurii organizatorice, de modificare şi completare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al A.S.F., în urma analizei propunerilor primite şi a hotărârilor Consiliului A.S.F., întocmind proiectul structurii organizatorice prin repartizarea şi descrierea posturilor în statele de personal şi funcţii ale A.S.F. şi prin identificarea rezervei interne de personal în cadrul A.S.F., pe domenii de activitate; 12. implementează şi aplică prevederile reglementărilor interne privind activitatea de resurse umane şi elaborează documentaţiile legale specifice (negocieri, informări, notificări, acte adiţionale, decizii etc.); 13. întocmeşte statul de personal şi statul de funcţii ale A.S.F. şi urmăreşte respectarea şi încadrarea în numărul de posturi aprobate în cadrul structurilor organizatorice din subordinea Consiliului A.S.F., preşedintelui A.S.F., prim-vicepreşedintelui A.S.F. şi a celor trei vicepreşedinţi ai A.S.F., conform hotărârilor Consiliului A.S.F. şi legislaţiei aplicabile; 14. implementează şi aplică politicile de recompensare a salariaţilor A.S.F., a beneficiilor şi ajutoarelor sociale, precum şi a altor drepturi, determinate direct sau indirect de calitatea de salariat al A.S.F. şi de activitatea desfăşurată în mod concret, conform reglementărilor interne; 15. asigură soluţionarea petiţiilor personalului A.S.F., în domeniul raporturilor de muncă, urmărind îmbunătăţirea relaţiilor de dialog social dintre conducerea A.S.F. şi reprezentanţii sindicatelor şi cei ai salariaţilor; 16. organizează gestionarea şi administrarea dosarelor de personal, asigurând permanenta lor actualizare şi participă la acţiuni şi activităţi de consiliere/asistenţă de specialitate în domeniul administrării resurselor umane; 17. organizează activităţile privind întocmirea documentaţiilor legale referitoare la raporturile de muncă ale salariaţilor A.S.F. şi actualizează în permanenţă bazele de date specifice, asigurând implementarea şi înregistrarea în Registrul de evidenţă al salariaţilor şi transmiterea acestora la ITM; 18. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. Secţiunea a 6-a Direcţia juridică Articolul 83Direcţia juridică verifică respectarea legalităţii în toate activităţile desfăşurate de A.S.F., protejând interesele patrimoniale şi nepatrimoniale ale acesteia şi participă la activitatea de elaborare a legislaţiei şi avizare a legalităţii proiectelor de acte normative şi a altor acte administrative emise în cadrul A.S.F. Articolul 84Obiectivele Direcţiei juridice sunt: 1. asigurarea unui cadru legal cuprinzător, stabil şi coerent care să corespundă necesităţilor funcţionării eficiente şi sigure a pieţelor financiare nebancare; 2. asigurarea legalităţii actelor A.S.F., prin verificarea conformităţii acestora cu legislaţia aplicabilă; 3. protejarea drepturilor A.S.F. şi prevenirea situaţiilor litigioase, prin reprezentarea intereselor instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti/arbitrale, a organelor de cercetare penală şi a parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti sau în procedura medierii. Articolul 85Relaţiile funcţionale ale Direcţiei juridice sunt: 1. de subordonare faţă de preşedintele A.S.F.; 2. de coordonare a serviciilor din subordine; 3. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F. Articolul 86Direcţia juridică are în componenţă următoarele servicii: 1. Serviciul reglementare; 2. Serviciul avizare; 3. Serviciul contencios, somaţii şi recuperări creanţe. SUBSECŢIUNEA 6.1 Serviciul reglementare Articolul 87Atribuţiile specifice Serviciului reglementare sunt: 1. participă, împreună cu structurile organizatorice de specialitate, la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc activitatea A.S.F.; 2. analizează, formulează observaţii şi propuneri asupra tuturor proiectelor de reglementări ale A.S.F. şi acordă avizul de legalitate în vederea supunerii acestora spre dezbatere şi/sau adoptare Consiliului A.S.F.; 3. întocmeşte puncte de vedere referitoare la propuneri primite în cadrul consultărilor publice din partea asociaţiilor profesionale şi a altor persoane interesate cu privire la proiectele de acte normative ale A.S.F. aflate în dezbatere publică; 4. analizează şi avizează proiectele de acte normative iniţiate de alte structuri din cadrul A.S.F.; 5. formulează observaţii şi propuneri de modificare a proiectelor de acte normative emise de autorităţile publice centrale, cu incidenţă asupra pieţei de capital, a asigurărilor şi a sistemului de pensii private din România, în vederea emiterii avizului A.S.F., conform prevederilor O.U.G. nr. 93/2012; 6. participă în cadrul unor grupuri de lucru constituite atât la nivelul A.S.F., cât şi la nivel interinstituţional pentru întocmirea unor proiecte de acte normative de complexitate deosebită, precum şi în vederea analizării modului de transpunere a legislaţiei europene din cele 3 domenii de supraveghere financiară nebancară, în scopul armonizării legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene; 7. urmăreşte ordinea de zi transmisă de către comisiile permanente ale Senatului şi/sau Camerei Deputaţilor, în vederea formulării unor puncte de vedere referitoare la proiectele de acte normative ce au incidenţă asupra activităţii A.S.F.; 8. realizează transmiterea actelor normative/individuale adoptate de Consiliul A.S.F. în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi colaborează cu Regia Autonomă Monitorul Oficial pe tot parcursul procesului de publicare; 9. întocmeşte opinii juridice cu privire la interpretarea prevederilor legislaţiei din cele 3 sectoare de supraveghere financiară; 10. urmăreşte stadiul de implementare a legislaţiei europene din piaţa de capital, a asigurărilor şi din sistemul de pensii private şi participă, împreună cu direcţiile de reglementare din cele 3 sectoare, la elaborarea proiectelor de acte normative pentru transpunerea prevederilor directivelor Uniunii Europene în legislaţia naţională; 11. efectuează activităţi de documentare, analiză sau elaborare a unor materiale comparative între legislaţia naţională şi cea a Uniunii Europene, necesare în procesul de reglementare vizând cele 3 domenii de supraveghere financiară, la solicitarea preşedintelui A.S.F./Consiliului A.S.F.; 12. verifică forma proiectelor de acte normative adoptate de Consiliul A.S.F., în conformitate cu amendamentele adoptate de către Consiliul A.S.F. şi cu respectarea normelor de tehnică legislativă, în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I; 13. întocmeşte/avizează şi ţine evidenţa protocoalelor încheiate de A.S.F., cu excepţia celor care sunt în sarcina altor structuri organizatorice; 14. urmăreşte publicarea actelor normative/individuale şi semnalează conducerii A.S.F. incidenţa acestora asupra activităţii A.S.F. şi informează structurile organizatorice din cadrul A.S.F. cu privire la publicarea actelor normative/ individuale în Monitorul Oficial al României; 15. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 6.2 Serviciul avizare Articolul 88Atribuţiile specifice Serviciului avizare sunt: 1. avizează, din punct de vedere al legalităţii, documentele care prevăd măsuri pentru prevenirea şi/sau combaterea oricăror atingeri aduse drepturilor şi intereselor A.S.F. sau ale personalului său; 2. asigură consilierea juridică a celorlalte structuri organizatorice ale A.S.F.; 3. avizează pentru legalitate documentele întocmite de către structurile organizatorice ale A.S.F. din sectorul instrumente şi investiţii financiare, sectorul asigurări-reasigurări şi sectorul sistemului de pensii private, cu excepţia celor de competenţa avizării de către Serviciul reglementare din cadrul Direcţiei juridice; 4. avizează pentru legalitate forma cadru a notelor cu propuneri de autorizare/avizare a unor entităţi supravegheate de A.S.F. şi a actelor individuale care necesită controlul de legalitate şi care nu presupun o analiză individuală a legalităţii acestora; 5. întocmeşte propuneri pentru elaborarea, modificarea şi completarea reglementărilor A.S.F., atunci când, în activitatea desfăşurată, constată că este necesar; 6. elaborează puncte de vedere cu privire la aplicarea legislaţiei incidente celor 3 sectoare de activitate, ca urmare a solicitărilor transmise de către structurile organizatorice din cadrul A.S.F.; 7. verifică corectitudinea încadrărilor în prevederile legale a reţinerilor din procesele-verbale de control ale direcţiilor de supraveghere şi control din cele 3 sectoare; 8. avizează, pentru legalitate, contractele de achiziţie publică încheiate de A.S.F. în calitate de autoritate contractantă sau orice alte contracte încheiate de A.S.F.; 9. avizează documentaţia necesară realizării achiziţiilor: referat, note justificative, documentaţia de atribuire, anunţ de participare/invitaţie de participare; 10. avizează pentru legalitate, în situaţiile în care se solicită de către conducerea ierarhică verificarea condiţiilor de legalitate, actele prin care se dispun sancţiuni disciplinare împotriva salariaţilor; 11. întocmeşte opinii juridice, ca urmare a solicitărilor Consiliului A.S.F. şi/sau preşedintelui/prim-vicepreşedintelui cu privire la interpretarea prevederilor legislaţiei din cele 3 sectoare de supraveghere financiară nebancară; 12. participă la întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F., în legătură cu elaborarea/modul de aplicare a legislaţiei emise în domeniul asigurărilor, pieţei de capital şi pensiilor private; 13. formulează răspunsuri la solicitări ale autorităţilor publice centrale sau la memorii transmise spre soluţionare de către aceste autorităţi, potrivit competenţelor specifice; 14. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 6.3 Serviciul contencios, somaţii şi recuperări creanţe Articolul 89Atribuţiile specifice Serviciului contencios, somaţii şi recuperări creanţe sunt: 1. asigură reprezentarea intereselor A.S.F. în faţa instanţelor judecătoreşti, arbitrale, a organelor de cercetare penală şi a parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti sau în procedura medierii, pe baza şi în limitele împuternicirii date; 2. redactează actele de natură procesuală: cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenţionale, cereri de intervenţie, cereri de declarare a căilor ordinare şi extraordinare de atac în cazul unor hotărâri judecătoreşti nefavorabile, interogatorii şi răspunsuri la interogatorii, concluzii, note scrise etc.; 3. întocmeşte şi/sau înaintează, la solicitarea preşedintelui sau a Consiliului A.S.F., către organele de cercetare penală plângeri sau sesizări penale care cuprind indicii privind săvârşirea unor infracţiuni; 4. solicită celorlalte structuri organizatorice de specialitate ale A.S.F. transmiterea de puncte de vedere, în scris, cu privire la cauza ce face obiectul dosarului de instanţă sau cu privire la anumite aspecte ale acesteia, precum şi întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii actelor contestate, în vederea instrumentării cauzelor/litigiilor şi formulării apărărilor A.S.F.; 5. redactează somaţiile de plată şi orice alte acte cu caracter juridic necesare pentru reprezentarea intereselor instituţiei în dosarele având ca obiect somaţii de plată aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, arbitrale sau în procedură de mediere, în care A.S.F. este parte; 6. solicită structurilor A.S.F. informaţii referitoare la sumele datorate, inclusiv accesoriile aferente, natura acestora, alte informaţii relevante şi documente doveditoare care să fundamenteze cererile formulate în scopul realizării creanţelor şi altor drepturi patrimoniale ale instituţiei; 7. întocmeşte cereri de creanţă, cereri de emitere a somaţiei de plată sau alte cereri în vederea obţinerii de titluri executorii şi le transmite către instanţele competente/administratori judiciari/lichidatori, după caz, pe baza documentelor şi informaţiilor primite de la structurile de specialitate; 8. întocmeşte, dacă este cazul, corespondenţa necesară atât cu lichidatorul/administratorul judiciar, cât şi cu instanţa, în urma solicitării de către aceştia de precizări, completări sau documente suplimentare care să fundamenteze cererile formulate; 9. întreprinde măsurile pentru obţinerea titlurilor executorii, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru executarea silită a creanţelor A.S.F.; 10. întreprinde demersurile pentru obţinerea unei hotărâri judecătoreşti ori a unui act notarial autentic şi transmiterea spre executare silită, după caz, a hotărârilor judecătoreşti rezultate în urma soluţionării litigiilor susceptibile de executare silită; 11. asigură reprezentarea A.S.F. în dosarele de instanţă având ca obiect contestaţii la executare, cereri de suspendare provizorie şi alte litigii aferente fazei de executare silită a titlurilor executorii obţinute de A.S.F.; 12. asigură secretariatul Comisiei de apel, de pe lângă Consiliul A.S.F.; 13. propune măsuri temporare în cursul procedurii administrative prealabile prevăzute de legislaţia privind contenciosul administrativ; 14. audiază persoanele care au formulat plângere prealabilă, în cazul în care acestea solicită audierea sau în cazul în care apreciază că este util în soluţionarea plângerii; 15. analizează plângerile prealabile formulate în temeiul legislaţiei contenciosului administrativ, împotriva actelor administrative şi a măsurilor adoptate de Consiliului A.S.F. şi propune acestuia respingerea sau admiterea în tot sau în parte a plângerilor; redactează şi transmite deciziile adoptate de către Consiliul A.S.F. cu privire la soluţionarea plângerilor; 16. ţine evidenţa litigiilor şi plângerilor prealabile formulate împotriva actelor administrative şi a măsurilor dispuse de Consiliul A.S.F. în registrele sau evidenţele electronice special constituite în acest sens; 17. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
Capitolul VStructuri organizatorice coordonate de prim-vicepreşedintele A.S.F. Secţiunea 1Dispoziţii generale Articolul 90Prim-vicepreşedintele are în subordinea sa directă următoarele structuri: 1. Cabinetul prim-vicepreşedintelui; 2. Serviciul de rezoluţie a asigurătorilor şi a firmelor de investiţii; 3. Direcţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară; 4. Direcţia financiar-administrativă. Secţiunea a 2-aCabinetul prim-vicepreşedintelui Articolul 91Prim-vicepreşedintele este sprijinit în exercitarea atribuţiilor şi prerogativelor sale de personalul Cabinetului primvicepreşedintelui. Articolul 92Relaţiile funcţionale ale Cabinetului primvicepreşedintelui sunt: 1. de subordonare faţă de prim-vicepreşedinte; 2. de colaborare cu toate structurile organizatorice ale A.S.F. Articolul 93Atribuţiile specifice Cabinetului prim-vicepreşedintelui sunt: 1. analizează şi formulează observaţii şi propuneri fundamentate pe marginea documentelor/notelor întocmite de celelalte structuri, supuse aprobării/avizării prim-vicepreşedintelui; 2. colaborează cu alte structuri de specialitate din cadrul A.S.F. în vederea identificării celor mai bune soluţii cu privire la problematica, documentele şi materialele supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului A.S.F, respectiv prim-vicepreşedintelui; 3. întocmeşte analize, situaţii, sinteze şi materiale suport cu privire la subiectele supuse aprobării/avizării de către primvicepreşedinte; 4. identifică, din analiza subiectelor supuse aprobării/avizării prim-vicepreşedintelui şi/sau aprobării Consiliului A.S.F., aspectele care nu sunt reglementate corespunzător şi formulează propuneri în vederea îmbunătăţirii cadrului de reglementare; 5. transmite spre informare şi/sau executare dispoziţiile şi deciziile prim-vicepreşedintelui, precum şi celelalte hotărâri ale conducerii/Consiliului A.S.F. şi urmăreşte modul în care sunt duse la îndeplinire; 6. planifică, organizează şi monitorizează fluxul informaţiilor şi al documentelor primite şi/sau transmise de prim-vicepreşedinte; 7. organizează şi gestionează agenda de întâlniri a primvicepreşedintelui A.S.F., cu consultarea acestuia; 8. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. Secţiunea a 3-aServiciul de rezoluţie a asigurătorilor şi a firmelor de investiţii Articolul 94Atribuţiile specifice Serviciului de rezoluţie a asigurătorilor şi a firmelor de investiţii sunt: 1. evaluează planul de redresare şi poate face recomandări structurii care exercită funcţia de supraveghere; 2. elaborează şi propune spre aprobare un plan de rezoluţie, cu precizarea instrumentelor de rezoluţie ce pot fi aplicate, cu consultarea structurii organizatorice care exercită funcţia de supraveghere şi a asigurătorului/firmei de investiţii, după caz; 3. reevaluează şi, dacă este cazul, actualizează planurile de rezoluţie, pe baza informaţiilor primite de la structurile organizatorice care exercită funcţia de supraveghere, după caz; 4. evaluează posibilităţile de aplicare a planului de rezoluţie şi actualizează anual planurile de rezoluţie sau la fiecare modificare majoră şi le supune aprobării; 5. propune spre aprobare selectarea unui auditor financiar în vederea evaluării activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale asigurătorului în scopul stabilirii măsurilor de rezoluţie ce urmează a fi întreprinse; 6. propune spre aprobare declanşarea procedurii rezoluţiei şi aplicarea instrumentelor şi competenţelor de rezoluţie sau lichidarea asigurătorului/firmei de investiţii, conform procedurii obişnuite de insolvenţă; 7. propune spre aprobare desemnarea unui administrator de rezoluţie şi limitele mandatului acestuia; 8. propune spre aprobare documentele privind constituirea instituţiei-punte, organele de conducere, remuneraţia şi responsabilităţile acestora, strategia şi profilul de risc; 9. controlează instituţia-punte şi propune spre aprobare vânzarea instituţiei-punte sau a activelor acesteia; 10. propune spre aprobare documentele privind constituirea vehiculului de administrare a activelor, organele de conducere, remuneraţia şi responsabilităţile acestora, strategia şi profilul de risc şi controlează vehiculul de administrare a activelor; 11. propune spre aprobare modul de utilizare a resurselor Fondului de rezoluţie; 12. avizează reglementările/procedurile emise de Fondul de garantare a asiguraţilor, Fondul de compensare a investitorilor, Fondul de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private şi Fondul de protecţie a victimelor străzii; 13. verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru membrii Consiliului de administraţie/Consiliului director al Fondului de Garantare a Asiguraţilor, al Fondului de protecţie a victimelor străzii, al Fondului de compensare a investitorilor şi al Fondului de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private, după caz, şi propune avizarea/aprobarea acestora, conform prevederilor legale; 14. exercită atribuţii de supraveghere şi control asupra modului în care Fondul de Garantare a Asiguraţilor, Fondul de compensare a investitorilor, Fondul de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private şi Fondul de protecţie a victimelor străzii îşi desfăşoară activitatea şi propune luarea măsurilor şi aplicarea sancţiunilor necesare, în conformitate cu prevederile legale; 15. analizează cererile şi documentaţiile necesare în vederea aprobării/autorizării actelor/documentelor referitoare la organizarea/funcţionarea/activitatea Fondului de Garantare a Asiguraţilor, Fondului de compensare a investitorilor, Fondului de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private şi Fondului de protecţie a victimelor străzii, conform prevederilor legale; 16. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific funcţiei de rezoluţie, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. Secţiunea a 4-aDirecţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară Articolul 95
(1) Direcţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară asigură protejarea şi apărarea drepturilor consumatorilor de servicii şi produse financiare nebancare, participanţilor şi beneficiarilor fondurilor de pensii private, investitorilor, asiguraţilor, beneficiarilor de asigurare şi păgubiţilor împotriva practicilor incorecte şi frauduloase, prin urmărirea respectării prevederilor legale şi pentru educarea şi promovarea încrederii în serviciile, produsele şi instrumentele financiare specifice pieţelor nebancare, precum şi organizarea activităţii de soluţionare alternativă a litigiilor, conform Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi (Entitatea SAL-FIN).
(2) Directorul Direcţiei relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară semnează şi transmite către petenţi răspunsurile la petiţiile instrumentate de această direcţie.
Articolul 96Relaţiile funcţionale ale Direcţiei relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară sunt: 1. de subordonare faţă de prim-vicepreşedinte; 2. de coordonare a serviciilor din subordine; 3. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F. Articolul 97Direcţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară are în componenţă următoarele servicii: 1. Serviciul monitorizare şi educaţie financiară; 2. Serviciul petiţii; 3. Serviciul relaţii cu publicul. Articolul 98Obiectivele Direcţiei relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară sunt: 1. asigurarea protecţiei consumatorilor de servicii financiare nebancare prin acţiuni preventive specifice de monitorizare, verificare, avertizare, corectare şi eliminare a deficienţelor, practicilor incorecte, abuzive sau neautorizate a entităţilor reglementate şi supravegheate de A.S.F., în conformitate cu prevederile legale incidente; 2. promovarea funcţionării corecte a pieţelor financiare-nebancare; 3. crearea şi menţinerea unui cadru organizatoric integrat, funcţional şi eficient, necesar elaborării programelor A.S.F. în domeniul protecţiei consumatorilor şi educaţiei financiare, prin identificarea şi promovarea de bune practici, furnizarea şi implementarea de analize, strategii şi politici publice novatoare; 4. promovarea încrederii în sistemul financiar nebancar prin asigurarea asistenţei de specialitate a consumatorilor, îmbunătăţirea incluziunii de ordin financiar şi asigurarea accesului nediscriminatoriu la educaţie financiară şi la soluţionarea alternativă a litigiilor; 5. promovarea încrederii în sistemul financiar prin asigurarea asistenţei de specialitate a consumatorilor, îmbunătăţirea incluziunii de ordin financiar şi asigurarea accesului nediscriminatoriu la educaţie financiară; 6. îmbunătăţirea gradului de educaţie şi cultură financiară a populaţiei prin informarea corectă în privinţa avantajelor, drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din calitatea de utilizator de produse, instrumente şi servicii financiare. SUBSECŢIUNEA 4.1 Serviciul monitorizare şi educaţie financiară Articolul 99Atribuţiile specifice Serviciului monitorizare şi educaţie financiară sunt: 1. elaborează şi urmăreşte implementarea strategiei A.S.F. în domeniul protecţiei consumatorilor şi educaţiei financiare pe piaţa instrumentelor şi investiţiilor financiare, asigurărilor-reasigurărilor şi pensiilor private; 2. elaborează avertismente, alerte, recomandări şi ghiduri de bune practici pentru consumatori, pentru entităţile reglementate şi supravegheate şi pentru structurile organizatorice de specialitate ale A.S.F., urmăreşte modul în care entităţile informează consumatorii şi îşi îndeplinesc corect obligaţiile referitoare la efectuarea de analize de risc la momentul lansării sau vânzării unui serviciu sau produs financiar, analizează şi verifică conduita entităţilor în raport cu un consumator şi elaborează note fundamentate privind oportunitatea declanşării unor acţiuni de control; 3. asigură suportul solicitat de structurile de specialitate în vederea întocmirii propunerilor ce vizează măsuri privind interzicerea sau restricţionarea comercializării, distribuţiei sau vânzării anumitor instrumente financiare cu anumite caracteristici specificate sau a unor tipuri de activităţi şi practici financiare în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 600/2014 privind instrumentele financiare şi de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012; 4. efectuează monitorizări cu privire la posibile practici incorecte, frauduloase, clauze contractuale care pot avea caracter abuziv asupra unui consumator de servicii şi produse financiare nebancare oferite pe teritoriul României, servicii/produse/instrumente financiare neautorizate, furnizarea de informaţii neconforme sau incomplete şi publicitatea înşelătoare şi comparativă şi elaborează, ori de câte ori este necesar, analize şi note fundamentate în urma monitorizărilor efectuate; 5. efectuează monitorizări ale surselor de informaţii publice sau private, cu privire la activităţi de intermediere/prestări de servicii financiare, inclusiv cele netransparente sau derulate de către firme neautorizate, şi realizează acţiuni specifice monitorizării pentru consumatorii din piaţa financiară nebancară; 6. iniţiază şi gestionează activităţi de educare a consumatorilor prin elaborarea de ghiduri, broşuri, informări online, articole, explicaţii şi alte tipuri de materiale de educaţie financiară, precum şi prin interacţiunea în reţelele sociale; 7. iniţiază, planifică şi participă la organizarea de campanii şi evenimente publice în domeniul informării şi educaţiei financiare, în colaborare cu compartimentele specializate ale A.S.F.; 8. coordonează activitatea Grupului Consultativ de Dialog Permanent în domeniul protecţiei consumatorilor de servicii financiare nebancare, iniţiază proiecte şi relaţii de colaborare cu părţile interesate din domeniul protecţiei consumatorilor şi educaţiei financiare şi derulează consultări publice cu părţile interesate, pentru clarificarea cadrului de protecţie, reglementare şi supraveghere, pe probleme specifice de interes pentru consumatori; 9. colectează şi analizează date şi informaţii despre produsele, serviciile şi instrumentele financiare, furnizorii de pe piaţa financiară nebancară, efectele inovaţiei financiare pe plan european asupra consumatorilor din România, despre activităţi, tendinţe, legislaţie, programe şi alte aspecte relevante domeniului protecţiei consumatorului şi educaţiei financiare; 10. urmăreşte modul de aplicare a măsurilor stabilite de A.S.F. şi a efectelor acestora în activitatea entităţilor supravegheate şi reglementate; 11. transmite structurilor organizatorice cu atribuţii de reglementare din cadrul A.S.F. propuneri concrete şi fundamentate de emitere sau modificare a actelor normative în scopul îmbunătăţirii protecţiei consumatorilor şi colaborează cu acestea în vederea identificării, implementării şi uniformizării celor mai bune practici în activitatea de protecţie a consumatorilor; 12. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 4.2 Serviciul petiţii Articolul 100Atribuţiile specifice Serviciului petiţii sunt: 1. analizează toate aspectele semnalate în petiţiile primite, în vederea instrumentării şi soluţionării aspectelor sesizate de petenţi; 2. asigură, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, soluţionarea petiţiilor ce vizează activitatea entităţilor autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F.; 3. instrumentează petiţiile redistribuite de la Serviciului relaţii cu publicul, elaborează răspunsuri argumentate în mod temeinic şi legal, informează petenţii cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor legale şi a modificărilor intervenite în ceea ce priveşte cadrul legal aplicabil speţelor sesizate, transmite Serviciului relaţii cu publicul răspunsurile elaborate în vederea expedierii acestora către petenţi; 4. analizează aspectele sesizate în petiţii în raport cu legislaţia aplicabilă şi solicită societăţilor reglementate şi autorizate de A.S.F. informaţii şi note de fundamentare privind motivele care au stat la baza refuzului de soluţionare a aspectelor sesizate de petenţi, precum şi orice alte documente justificative necesare soluţionării petiţiilor; 5. elaborează note de informare privind oportunitatea declanşării unor acţiuni de control şi informează direcţiile de specialitate în legătură cu faptele sesizate; 6. organizează întâlniri cu persoanele abilitate din cadrul societăţilor reglementate şi autorizate de A.S.F. în vederea clarificării elementelor de divergenţă rezultate din instrumentarea petiţiilor, în cazul în care se constată că soluţiile adoptate de societăţi sunt insuficient fundamentate sau nu respectă prevederile legale; 7. solicită, atunci când este necesar, puncte de vedere, opinii şi informaţii pentru soluţionarea unor petiţii, celorlalte structuri organizatorice, cu precizarea termenelor rezonabile de răspuns; 8. identifică, prin soluţionarea petiţiilor deficientele şi practicile incorecte sau frauduloase existente în activitatea entităţilor supravegheate, formulează recomandări conducerii entităţilor în scopul apărării drepturilor consumatorilor; 9. urmăreşte, prin activitatea de instrumentare a petiţiilor, modul de aplicare a măsurilor stabilite de A.S.F. şi a efectelor acestora în activitatea entităţilor supravegheate; 10. elaborează statistici şi rapoarte privind petiţiile cu evidenţierea aspectelor rezultate din analiza cantitativă a acestora, cu reliefarea deficienţelor sau practicilor incorecte sau frauduloase identificate la entităţile supravegheate; 11. gestionează şi monitorizează rapoartele trimestriale transmise de entităţile supravegheate de către A.S.F. privind petiţiile soluţionate de acestea; 12. elaborează propuneri concrete şi argumentate de emitere sau modificare a actelor normative în scopul îmbunătăţirii protecţiei consumatorilor; 13. întocmeşte adrese către instituţiile şi autorităţile competente, în vederea sesizării aspectelor care excedează atribuţiilor A.S.F.; 14. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 4.3 Serviciul relaţii cu publicul Articolul 101Atribuţiile specifice Serviciului relaţii cu publicul sunt: 1. acordă consumatorilor asistenţă de specialitate în vederea soluţionării cererilor de furnizare de informaţii ale acestora, precum şi în vederea facilitării accesului către mecanismele de informare şi soluţionare a cererilor şi petiţiilor; 2. îndrumă petenţii să respecte procedurile legale în ceea ce priveşte depunerea şi completarea documentaţiei necesare în vederea soluţionării aspectelor prezentate verbal, telefonic, în scris sau direct la sediul A.S.F.; 3. gestionează toate petiţiile referitoare la activitatea furnizorilor de servicii, produse şi instrumente financiare nebancare, utilizând aplicaţia informatică de gestionare a petiţiilor şi asigură actualizarea permanentă a acesteia în funcţie de stadiul de soluţionare a petiţiilor; 4. elaborează note de informare privind oportunitatea declanşării unor acţiuni de control şi aplicarea de sancţiuni de către structurile organizatorice cu atribuţii de supraveghere şi control şi informează aceste structuri în legătură cu faptele sesizate; 5. asigură înregistrarea petiţiilor în registru/bază de date şi actualizarea permanentă a acesteia în funcţie de stadiul de soluţionare al petiţiilor; 6. efectuează analize preliminare şi redistribuie petiţiile în vederea soluţionării acestora de către Serviciul petiţii, cu precizarea termenului final de răspuns, precum şi redirecţionează petiţiile a căror soluţionare nu intră în sfera de competenţă a A.S.F. către autorităţile sau instituţiile publice competente; 7. elaborează răspunsurile directe aferente petiţiilor cu grad scăzut de complexitate, conform procedurii de lucru a direcţiei; 8. solicită, în cazul petiţiilor rămase spre soluţionare în cadrul serviciului, atunci când este necesar, puncte de vedere, informaţii, opinii pentru soluţionarea acestora instituţiilor şi autorităţilor competente, pentru situaţiile care excedează atribuţiilor A.S.F.; 9. elaborează şi transmite răspunsurile intermediare sau finale către petenţi, în termenele legale; 10. elaborează modele de cereri şi formulare tipizate în vederea facilitării accesului consumatorilor la mecanismele de soluţionare a petiţiilor; 11. elaborează, în colaborare cu Serviciul petiţii, statistici şi raportări cu privire la petiţii, speţele şi aspectele semnalate de către consumatori; 12. coordonează activitatea de comunicare a informaţiilor solicitate de diverse categorii de public, în strânsă colaborare cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei, urmând a supune aceste documente spre avizare preşedintelui sau, în lipsa acestuia, prim-vicepreşedintelui sau vicepreşedinţilor; 13. colaborează cu structurile de specialitate din cadrul A.S.F., precum şi cu entităţile reglementate şi autorizate de A.S.F. în cadrul întâlnirilor organizate în vederea identificării, implementării şi uniformizării celor mai bune practici în activitatea de relaţii cu publicul, privind protecţia consumatorilor; 14. organizează activitatea Secretariatului tehnic în cadrul entităţii SAL-FIN şi îndeplineşte şi respectă atribuţiile prevăzute în sarcina secretariatului prin actele normative care reglementează soluţionarea alternativă a litigiilor (SAL-FIN) şi prin procedurile emise de A.S.F. pentru soluţionarea litigiilor prin propunerea sau impunerea unei soluţii; 15. instrumentează petiţiile aferente entităţii SAL-FIN, elaborează răspunsuri argumentate în mod temeinic şi legal şi transmite răspunsurile elaborate către petenţi; 16. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
Secţiunea a 5-a Direcţia financiar-administrativă Articolul 102
(1) Direcţia financiar-administrativă coordonează activitatea economico-financiară şi asigură buna desfăşurare a activităţii administrativ-logistice, a activităţilor aferente achiziţiilor şi de gestiune a patrimoniului, precum şi a serviciilor de organizare a arhivării documentelor, în strânsă legătură cu misiunea, obiectivele şi valorile incidente întregii activităţi organizaţionale.
(2) Pentru îndeplinirea rolului său în cadrul A.S.F., Direcţia financiar-administrativă este strâns implicată în stabilirea obiectivelor economico-financiare ale A.S.F. pe termen scurt, mediu şi lung şi urmăreşte dinamica şi realizarea acestora cu maximum de eficienţă şi profesionalism, în strictă concordanţă cu prevederile legale în vigoare.
Articolul 103Obiectivele Direcţiei financiar-administrative sunt: 1. realizarea activităţii economico-financiare a A.S.F., prin urmărirea şi gestionarea eficientă a resurselor financiare necesare funcţionării tuturor activităţilor şi îndeplinirii prevederilor legale şi a sarcinilor stabilite de conducerea A.S.F.; 2. asigurarea cadrului optim pentru derularea activităţii de atribuire a contractelor de investiţii, de furnizare de produse şi prestări servicii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 3. organizarea, administrarea şi monitorizarea activităţilor administrativ-logistice în conformitate cu obiectivele şi strategia autorităţii pe termen scurt, mediu şi lung; 4. dezvoltarea, modernizarea şi diversificarea bazei materiale, astfel încât să creeze condiţii cât mai bune de desfăşurare a activităţilor în cadrul A.S.F. Articolul 104Relaţiile funcţionale ale Direcţiei financiar-administrative sunt: 1. de subordonare faţă de prim-vicepreşedinte; 2. de coordonare a serviciilor din subordine; 3. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F. Articolul 105Direcţia financiar-administrativă are în componenţă următoarele servicii: 1. Serviciul financiar-contabilitate; 2. Serviciul achiziţii, gestiuni şi arhivă; 3. Serviciul administrativ şi logistică. SUBSECŢIUNEA 5.1 Serviciul financiar-contabilitate Articolul 106Atribuţiile Serviciului financiar-contabilitate sunt: 1. întocmeşte rapoarte periodice şi elaborează contul anual de execuţie a bugetului; 2. întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale; 3. ţine evidenţa contabilă sintetică şi analitică a patrimoniului; 4. asigură înregistrarea corectă în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale; 5. organizează, monitorizează şi evidenţiază rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului şi urmăreşte reflectarea în contabilitate a rezultatelor casării bunurilor, potrivit reglementărilor legale; 6. încasează şi ţine evidenţa contabilă a tarifelor şi comisioanelor datorate, potrivit legii, de entităţile reglementate şi supravegheate de A.S.F.; 7. calculează şi notifică penalităţile de întârziere la plată a tarifelor/comisioanelor datorate A.S.F.; 8. efectuează plata cheltuielilor din bugetul A.S.F. pe baza documentelor de angajare, lichidare şi ordonanţare aprobate de persoanele împuternicite; 9. asigură evidenţa şi monitorizarea plasamentelor financiare şi a disponibilităţilor financiare ce urmează a fi plasate; 10. elaborează trimestrial sau ori de câte ori este necesar analize şi informări asupra execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al A.S.F.; 11. analizează datele şi informaţiile financiar-contabile cuprinse în documentele de execuţie bugetară; 12. efectuează analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei, previzionează proiecţiile bugetare şi oferă, la solicitarea şefului ierarhic, explicaţii pentru variaţiile de cheltuieli, propunând măsuri pentru optimizarea rezultatelor economico-financiare; 13. analizează structura plasamentelor financiare efectuate de A.S.F. şi avizează efectuarea plasamentelor în baza unor tehnici de administrare şi diminuare a riscului; 14. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 5.2 Serviciul achiziţii, gestiuni şi arhivă Articolul 107Atribuţiile specifice Serviciului achiziţii, gestiuni şi arhivă sunt: 1. stabileşte procedura de atribuire aplicabilă fiecărei achiziţii şi calendarul estimativ, ţinând cont de resursele alocate şi de priorităţi; 2. definitivează programul anual de achiziţii în funcţie de bugetul aprobat şi îl actualizează în funcţie de rectificarea bugetară şi asigură urmărirea programului de achiziţii din punct de vedere al execuţiei; 3. verifică şi ţine evidenţa contractelor şi a dosarelor de achiziţii; 4. urmăreşte derularea contractelor de achiziţii în legătură cu termenul de valabilitate şi valoarea-limită stabilită; 5. asigură şi gestionează relaţia A.S.F. cu Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, precum şi pe cea cu Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 6. asigură întocmirea documentaţiei de atribuire a contractelor, inclusiv proiectul de contract aferent, utilizând formatul standard de contract avizat de către Direcţia juridică; 7. asigură, urmăreşte şi gestionează toate aspecte legate de operaţiunile şi procedurile derulate prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP); 8. asigură întocmirea actelor necesare derulării fiecărei proceduri de achiziţie (răspunsuri la solicitări de clarificare privind documentaţia de atribuire, proiectul deciziei de desemnare a comisiei şi comunicări privind rezultatul procedurii); 9. ţine evidenţa valorică a contractelor subsecvente acordurilor-cadru încheiate cu reluarea competiţiei; 10. creează, gestionează şi actualizează periodic baza de date privind bunurile aflate în proprietatea, administrarea şi/sau folosinţa instituţiei; 11. formulează propuneri privind componenţa comisiilor de recepţie pentru bunurile şi materialele cu caracter administrativ, achiziţionate; 12. răspunde de recepţionarea, gestionarea, depozitarea şi păstrarea bunurilor de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din patrimoniul A.S.F.; 13. elaborează nomenclatorul arhivistic, organizează şi asigură arhivarea documentelor, în colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F.; 14. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 5.3 Serviciul administrativ şi logistică Articolul 108Atribuţiile specifice Serviciului administrativ şi logistică sunt: 1. organizează şi monitorizează accesul în incinta A.S.F.; 2. coordonează şi monitorizează efectuarea serviciului de pază a clădirilor în care A.S.F. îşi desfăşoară activitatea şi a serviciului de curăţenie în cadrul clădirilor A.S.F., cu respectarea prevederilor contractului încheiat; 3. asigură întreţinerea şi buna funcţionare a dotărilor/instalaţiilor care deservesc clădirile în care A.S.F. îşi desfăşoară activitatea; 4. asigură derularea colaborării cu furnizorii de servicii, bunuri şi lucrări specifice activităţii administrative şi de transport; 5. asigură evidenţa şi întreţinerea parcului auto; 6. fundamentează necesitatea achiziţionării de bunuri, materiale de consum şi servicii cu caracter administrativ şi de transport; 7. organizează şi participă la recepţia cantitativă şi calitativă a bunurilor şi serviciilor cu caracter administrativ achiziţionate; 8. asigură, la solicitarea membrilor Consiliului A.S.F. şi a structurilor organizatorice ale A.S.F., utilizarea autovehiculelor din parcul auto comun, conform procedurii operaţionale în vigoare; 9. avizează documentele primare pentru eliberarea din gestiune a materialelor de consum specifice activităţii administrative şi de transport; 10. asigură serviciile de aprovizionare şi logistică în cadrul instituţiei şi colaborează cu alte structuri organizatorice cu atribuţii în organizarea de conferinţe, seminare, şedinţe de lucru şi alte evenimente; 11. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
Capitolul VIStructuri organizatorice coordonate de vicepreşedintele sectorului instrumente şi investiţii financiare Secţiunea 1Dispoziţii generale Articolul 109Sectorul instrumente şi investiţii financiare realizează activităţile de reglementare, autorizare, supraveghere şi control în domeniul specific de activitate. Articolul 110Obiectivele sectorului instrumente şi investiţii financiare sunt: 1. stabilirea şi menţinerea cadrului legal necesar dezvoltării şi funcţionării stabile, eficiente, corecte şi transparente a pieţelor de instrumente financiare, precum şi promovarea încrederii în acestea şi în investiţiile în instrumente financiare; 2. protejarea operatorilor şi investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase, precum şi informarea şi educarea investitorilor; 3. evaluarea şi stabilirea profilului de risc al entităţilor supravegheate şi a impactului unor încălcări grave ale regulilor de conduită şi/sau indicatorilor prudenţiali; 4. dezvoltarea metodologiilor privind activităţile de supraveghere şi control a entităţilor din sectorul instrumente şi investiţii financiare cu luarea în considerare a profilului şi indicatorilor de risc; 5. prevenirea sau diminuarea riscurilor ce pot afecta pieţele de instrumente şi investiţii financiare ca urmare a apariţiei unor probleme majore, prin asigurarea unei supravegheri prudenţiale şi prin intervenţia într-un stadiu incipient; 6. prevenirea fraudei, a manipulării pieţei şi asigurarea integrităţii pieţelor de instrumente financiare. Articolul 111
(1) Coordonarea activităţilor din sectorul instrumente şi investiţii financiare este realizată de un vicepreşedinte.
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, vicepreşedintelui i se poate delega competenţa de a emite decizii şi avize, precum şi alte acte individuale, în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii sectorului instrumente şi investiţii financiare, potrivit prevederilor legale incidente.
(3) În situaţia în care vicepreşedintele se află în imposibilitate de exercitare a prerogativelor legale, acesta poate fi înlocuit de către un alt vicepreşedinte desemnat prin decizie de către preşedintele şi/sau prim-vicepreşedintele A.S.F.
Articolul 112Vicepreşedintele sectorului instrumentelor şi investiţiilor financiare are în subordinea sa directă următoarele structuri: 1. Cabinet vicepreşedinte; 2. Direcţia reglementare-autorizare; 3. Direcţia supraveghere şi control; 4. Direcţia emitenţi, monitorizare tranzacţii şi abuz pe piaţă.
Secţiunea a 2-aCabinet vicepreşedinte Articolul 113Vicepreşedintele sectorului instrumente şi investiţii financiare este sprijinit în exercitarea atribuţiilor şi prerogativelor sale de către personalul din cadrul Cabinetului vicepreşedintelui, care asigură buna funcţionare a activităţii vicepreşedintelui. Articolul 114Atribuţiile specifice cabinetului vicepreşedintelui sectorului instrumente şi investiţii financiare sunt: 1. analizează şi formulează observaţii şi propuneri fundamentate pe marginea documentelor/notelor întocmite de celelalte structuri, supuse aprobării/avizării vicepreşedintelui; 2. colaborează cu alte structuri de specialitate din cadrul A.S.F. în vederea identificării celor mai bune soluţii cu privire la problematica, documentele şi materialele supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului A.S.F., respectiv vicepreşedintelui sectorului instrumente şi investiţii financiare; 3. întocmeşte analize, situaţii, sinteze şi materiale-suport cu privire la subiectele supuse aprobării/avizării de către vicepreşedinte; 4. identifică, din analiza subiectelor supuse aprobării/avizării vicepreşedintelui sectorului instrumente şi investiţii financiare şi/sau aprobării Consiliului A.S.F., aspectele care nu sunt reglementate corespunzător şi formulează propuneri în vederea îmbunătăţirii cadrului de reglementare; 5. transmite spre informare şi/sau executare dispoziţiile şi deciziile vicepreşedintelui, precum şi celelalte hotărâri ale conducerii/Consiliului A.S.F. şi urmăreşte modul în care sunt duse la îndeplinire; 6. planifică, organizează, monitorizează şi asigură fluxul informaţiilor şi al documentelor primite şi/sau transmise de vicepreşedintele sectorului instrumente şi investiţii financiare; 7. organizează şi gestionează agenda de întâlniri a vicepreşedintelui sectorului instrumente şi investiţii financiare, cu consultarea acestuia; 8. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. Articolul 115Relaţiile funcţionale ale Cabinetului vicepreşedintelui sunt: 1. de subordonare faţă de vicepreşedintele sectorului instrumente şi investiţii financiare; 2. de colaborare cu toate structurile organizatorice ale A.S.F. Secţiunea a 3-aDirecţia reglementare-autorizare Articolul 116Direcţia reglementare-autorizare din cadrul sectorului instrumentelor şi investiţiilor financiare desfăşoară atribuţii specifice de autorizare şi reglementare a intermediarilor, societăţilor de administrare a investiţiilor, societăţilor de administrare a fondurilor de investiţii alternative, organismelor de plasament colectiv, depozitarilor, distribuitorilor, operatorilor de piaţă, operatorilor de sistem, pieţelor reglementate, sistemelor alternative de tranzacţionare, sistemelor de compensare-decontare, traderilor, consultanţilor de investiţii, a altor instituţii de piaţă prevăzute în reglementările europene sau în legislaţia naţională, denumite în continuare entităţi reglementate, precum şi cu privire la reglementarea emitenţilor de valori mobiliare şi a operaţiunilor desfăşurate de aceştia. Articolul 117Obiectivele Direcţiei reglementare-autorizare sunt: 1. stabilirea şi menţinerea cadrului legal necesar dezvoltării şi funcţionării stabile, eficiente, corecte şi transparente a pieţelor de instrumente financiare, precum şi promovarea încrederii în acestea şi în investiţiile în instrumente financiare; 2. adaptarea şi consolidarea legislaţiei pieţei de capital la evoluţia legislaţiei pe plan european şi internaţional; 3. asigurarea disciplinei financiare, a regulilor de conduită prin monitorizarea operaţiunilor corporative (majorări/diminuări ale capitalului social, fuziuni, divizări) şi înregistrarea acestora la A.S.F.; 4. analizarea operativă a îndeplinirii condiţiilor legale în vederea autorizării/avizării/înregistrării şi, după caz, retragerii autorizaţiilor/avizelor entităţilor reglementate. Articolul 118Relaţiile funcţionale ale Direcţiei reglementare-autorizare sunt: 1. de subordonare faţă de vicepreşedinte sectorului instrumente şi investiţii financiare; 2. de coordonare a serviciilor din subordine; 3. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F. Articolul 119Direcţia reglementare-autorizare are în componenţă următoarele servicii: 1. Serviciul reglementare intermediari şi instituţii de piaţă; 2. Serviciul reglementare emitenţi şi OPC; 3. Serviciul autorizare-monitorizare intermediari şi instituţii de piaţă; 4. Serviciul autorizare-monitorizare OPC. SUBSECŢIUNEA 3.1 Serviciul reglementare intermediari şi instituţii de piaţă Articolul 120În cadrul Serviciului reglementare intermediari şi instituţii de piaţă se desfăşoară activitatea de reglementare a activităţii intermediarilor, precum şi a instituţiilor pieţei, respectiv operatori de piaţă/operatori de sistem, pieţe reglementate/sisteme alternative de tranzacţionare, depozitari centrali, case de compensare/contrapărţi centrale, sisteme de compensare-decontare şi a altor instituţii de piaţă prevăzute în reglementările europene sau în legislaţia naţională. Articolul 121Atribuţiile specifice Serviciului reglementare intermediari şi instituţii de piaţă sunt: 1. elaborează proiecte de acte normative privind piaţa de capital pentru domeniul intermediarilor şi instituţiilor de piaţă, cu respectarea prevederilor legale; 2. întocmeşte analize de impact cu privire la proiectele de reglementări elaborate; 3. urmăreşte evoluţia legislaţiei la nivel european sau internaţional, elaborează materiale comparative între aceasta şi legislaţia naţională, precum şi alte materiale de analiză şi sinteză necesare în procesul de reglementare din domeniul intermediarilor şi instituţiilor de piaţă; 4. propune modificări ale cadrului legal existent specific domeniului intermediarilor şi instituţiilor de piaţă pentru adoptarea acquis-ului comunitar incident şi întocmeşte note pentru informarea vicepreşedintelui/Consiliului A.S.F. cu privire la evoluţia legislaţiei UE în domeniul respectiv; 5. analizează, prezintă puncte de vedere, formulează observaţii cu privire la reglementările proprii ale instituţiilor pieţei de capital şi ale proiectelor de acte normative emise de alte instituţii sau a iniţiativelor legislative ale Guvernului, Parlamentului sau ale altor autorităţi din România, cu incidenţă asupra domeniului intermediarilor şi instituţiilor de piaţă; 6. elaborează puncte de vedere cu privire la interpretarea prevederilor legislaţiei aplicabile intermediarilor şi instituţiilor pieţei, ca urmare a solicitărilor transmise de diferite instituţii, diverşi petenţi, inclusiv de către structurile organizatorice din cadrul A.S.F.; 7. elaborează, în colaborare cu Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale, după caz, răspunsuri la chestionarele transmise de instituţiile Uniunii Europene pentru subiecte referitoare la activitatea serviciului; 8. efectuează activităţi de documentare, analiză sau elaborare a unor materiale de sinteză sau a unor acte normative în legătură cu domeniul intermediarilor şi instituţiilor de piaţă; 9. participă la activităţile specifice ale grupurilor permanente şi de experţi de la nivelul A.S.F./ESMA/Consiliului Uniunii Europene/altor organisme europene din domeniul specific intermediarilor şi instituţiilor de piaţă, precum şi la orice alte activităţi/evenimente organizate în legătură cu atribuţiile desfăşurate; 10. elaborează proiecte de reglementări comune împreună cu alte autorităţi şi instituţii publice, în baza prevederilor unor acte normative speciale, în domeniul intermediarilor şi instituţiilor de piaţă; 11. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 3.2 Serviciul reglementare emitenţi şi OPC Articolul 122Atribuţiile specifice Serviciului reglementare emitenţi şi OPC sunt: 1. elaborează proiecte de acte normative privind piaţa de capital pentru domeniul specific emitenţilor, societăţi de administrare a investiţiilor, denumite în continuare SAI, societăţi de administrare a fondurilor alternative de investiţii, denumite în continuare AFIA, depozitarilor, organismelor de plasament colectiv, denumite în continuare OPC, şi fondurilor de investiţii alternative, denumite în continuare FIA, cu respectarea prevederilor legale; 2. întocmeşte analize de impact cu privire la proiectele de reglementări elaborate; 3. urmăreşte evoluţia legislaţiei la nivel european sau internaţional în ceea ce priveşte emitenţii SAI, AFIA, depozitari, OPC şi FIA, elaborează materiale comparative între aceasta şi legislaţia naţională, precum şi alte materiale de analiză şi sinteză necesare în procesul de reglementare în domeniul emitenţi, SAI, AFIA, depozitari, OPC şi FIA; 4. elaborează proiecte de reglementări comune împreună cu alte autorităţi şi instituţii publice, în baza prevederilor unor acte normative speciale, în domeniul emitenţilor, SAI, AFIA, depozitarilor, OPC şi FIA; 5. elaborează, în colaborare cu Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale, după caz, răspunsuri la chestionarele transmise de instituţiile Uniunii Europene pentru subiecte referitoare la activitatea serviciului; 6. elaborează puncte de vedere cu privire la interpretarea prevederilor legislaţiei aplicabile emitenţilor, SAI, AFIA, depozitarilor, OPC şi FIA, ca urmare a solicitărilor transmise de diferite instituţii, diverşi petenţi, inclusiv de către structurile organizatorice din cadrul A.S.F.; 7. propune modificări ale cadrului legal existent specific domeniului emitenţilor, SAI, AFIA, depozitarilor, OPC şi FIA, pentru adoptarea acquis-ului comunitar incident, şi întocmeşte note pentru informarea vicepreşedintelui/Consiliului A.S.F. cu privire la evoluţia legislaţiei Uniunii Europene în domeniul respectiv; 8. efectuează activităţi de documentare, analiză sau elaborare a unor materiale de sinteză sau a unor acte normative în legătură cu domeniul emitenţi, SAI, AFIA, depozitari, OPC şi FIA; 9. analizează, prezintă puncte de vedere, formulează observaţii cu privire la proiectele de acte normative emise de alte instituţii sau a iniţiativelor legislative ale Guvernului, Parlamentului sau ale altor autorităţi din România, cu incidenţă asupra domeniului emitenţilor, SAI, AFIA, depozitarilor, OPC şi FIA; 10. participă la activităţile specifice ale grupurilor permanente şi de experţi de la nivelul A.S.F./ESMA/Consiliului Uniunii Europene/altor organisme europene din domeniul specific emitenţilor şi OPC, precum şi la orice alte activităţi/evenimente organizate în legătură cu atribuţiile desfăşurate; 11. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 3.3 Serviciul autorizare-monitorizare intermediari şi instituţii de piaţă Articolul 123
(1) În cadrul Serviciului autorizare-monitorizare intermediari şi instituţii de piaţă se desfăşoară activităţile de autorizare, avizare, înregistrare a intermediarilor şi instituţiilor pieţei, după caz, precum şi de monitorizare a condiţiilor iniţiale impuse în procesul de autorizare a acestor entităţi.
(2) În categoria intermediari şi instituţii piaţă se includ societăţile de servicii de investiţii financiare/instituţiile de credit din România, firmele de investiţii şi instituţiile de credit din alte state membre şi nemembre şi sucursalele acestora deschise pe teritoriul României, operatorii de piaţă, operatorii de sistem, pieţele reglementate, sistemele alternative de tranzacţionare, depozitarii centrali, casele de compensare, contrapărţile centrale, consultanţii de investiţii, evaluatorii, auditorii IT, grupurile înscrise la A.S.F., organismele de formare profesională, traderii, investitorii calificaţi şi auditorii financiari.
Articolul 124Atribuţiile specifice Serviciului autorizare-monitorizare intermediari şi instituţii de piaţă sunt: 1. analizează documentaţia şi propune, după caz: a)acordarea sau retragerea, la cerere, a autorizaţiei/avizului intermediarilor şi instituţiilor pieţei; b)autorizarea/avizarea modificărilor intervenite în modul de organizare şi funcţionare a intermediarilor şi instituţiilor pieţei; c)acordarea sau retragerea, la cerere, a autorizaţiei/avizului agenţilor pentru servicii de investiţii financiare/agenţilor delegaţi/reprezentanţilor compartimentului de control intern, auditorilor IT şi a auditorilor financiari; d)autorizarea/avizarea/retragerea autorizaţiei organismelor de formare profesională, autorizarea modificărilor care apar în modul de organizare şi funcţionare al acestora, autorizarea cursurilor de formare profesională şi emiterea deciziilor de absolvire a acestora, analizarea rapoartelor finale aferente cursurilor organizate, emiterea atestatelor profesionale pentru agenţi pentru servicii de investiţii financiare - ASIF, agenţi delegaţi - ADEL, reprezentanţi control intern - RCCI, consultanţi de investiţii - CI şi, după caz, a deciziilor de echivalare a acestora, monitorizarea obligaţiei de formare profesională continuă anuală a operatorilor şi specialiştilor pieţei de capital;2. înscrie/radiază în/din Registrul A.S.F. intermediarii şi instituţiile pieţei, agenţii pentru servicii de investiţii financiare/agenţii delegaţi/reprezentanţii compartimentului de control intern; 3. urmăreşte respectarea de către intermediari şi instituţiile pieţei a condiţiilor impuse la autorizare, precum şi menţinerea acestora pe toată durata de funcţionare; 4. analizează regulile/procedurile interne de lucru ale intermediarilor în vederea identificării modului în care aceştia respectă cerinţele reglementărilor în vigoare; 5. emite certificate de înregistrare a instrumentelor financiare derivate; 6. actualizează baza de date cu informaţiile rezultate din activitatea desfăşurată în cadrul serviciului; 7. analizează documentaţia aferentă notificărilor transmise A.S.F. de către autorităţile competente din statele de origine cu privire la desfăşurarea de activităţi pe teritoriul României de către intermediarii din alte state membre şi nemembre; 8. analizează documentaţia aferentă notificărilor transmise A.S.F. de către intermediarii şi instituţiile pieţei autorizate şi reglementate de către A.S.F., cu privire la desfăşurarea de activităţi pe teritoriul altor state membre şi notificarea autorităţilor competente din statele membre sau nemembre; 9. raportează şi actualizează Registrul ESMA cu privire la intermediarii care prestează servicii şi activităţi de investiţii pe teritoriul României; 10. comunică în scris, în cel mai scurt timp, conducerii ierarhice orice încălcare a normelor legale în vigoare de către intermediari şi instituţiile pieţei şi întocmeşte note, la solicitarea Consiliului A.S.F. sau pentru informarea acestuia; 11. propune în cel mai scurt timp măsurile ce se impun conform competenţelor sale în cazul constatării nerespectării condiţiilor impuse la autorizare şi a menţinerii pe toată durata de funcţionare a acestora; 12. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 3.4 Serviciul autorizare-monitorizare OPC Articolul 125În cadrul Serviciului autorizare-monitorizare OPC se desfăşoară activitatea de autorizare, avizare, înregistrare a SAI din România, SAI din state membre şi nemembre UE, AFIA din România, AFIA din state membre şi nemembre, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în continuare OPCVM din România, OPCVM din state membre, a altor organisme de plasament colectiv denumite în continuare AOPC din România, FIA, OPC state membre (altele decât OPCVM) şi nemembre, a depozitarilor OPC, precum şi a distribuitorilor. Articolul 126Atribuţiile specifice Serviciului autorizare-monitorizare OPC sunt: 1. analizează documentaţia şi propune, după caz: a)acordarea sau retragerea, la cerere, a autorizaţiei/avizului SAI, AFIA, depozitari, OPC, FIA, agenţilor de distribuţie şi distribuitorilor; b)acordarea sau retragerea, la cerere, a autorizaţiei reprezentanţilor compartimentului de control intern/ofiţerului de conformitate; c)înscrierea/radierea în/din Registrul A.S.F. a SAI, a AFIA, a depozitarilor, OPC, FIA, a agenţilor de distribuţie/a distribuitorilor, a reprezentanţilor compartimentului de control intern/a ofiţerului de conformitate; d)autorizarea/avizarea modificărilor intervenite în modul de organizare şi funcţionare a entităţilor prevăzute la lit. a); e)autorizarea/avizarea prospectelor de emisiune/regulilor/ documentelor de constituire ale OPC; f)avizarea delegării către terţi a activităţilor de administrare a portofoliului colectiv, desfăşurate de către SAI/AFIA; g)autorizarea/înlocuirea unei SAI/AFIA al unui OPCVM/FIA cu o altă SAI/AFIA; h)emiterea certificatelor de înregistrare a unităţilor de fond emise de fonduri tranzacţionate la bursă; i)autorizarea/avizarea înlocuirii unui depozitar al OPC cu un alt depozitar;2. urmăreşte respectarea de către OPC, distribuitori, a condiţiilor impuse la autorizarea/avizarea/înregistrarea acestora, precum şi menţinerea acestora pe toată durata de funcţionare; 3. analizează regulile/procedurile interne de lucru în vederea identificării modului în care entităţile respectă cerinţele reglementărilor în vigoare şi, după caz, propune autorizarea regulilor interne; 4. actualizează periodic baza de date a A.S.F. cu informaţiile rezultate din activitatea desfăşurată în cadrul serviciului; 5. analizează documentaţia aferentă notificărilor sau solicitărilor primite/transmise de A.S.F. cu privire la desfăşurarea de activităţi pe teritoriul României/pe teritoriul altor state membre de către entităţile menţionate la art. 125, după caz; 6. solicită documente, date sau informaţii despre entităţile menţionate la art. 125, după caz, altor instituţii sau autorităţi ale statului; 7. comunică în scris, în cel mai scurt timp, conducerii ierarhice orice încălcare a normelor legale în vigoare de către entităţile menţionate la art. 125, după caz, şi întocmeşte note, la solicitarea Consiliului A.S.F. sau pentru informarea acestuia; 8. propune în cel mai scurt timp măsurile ce se impun, conform competenţelor sale, în cazul constatării nerespectării condiţiilor impuse la autorizare şi a menţinerii pe toată durata de funcţionare a acestora; 9. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
Secţiunea a 4-aDirecţia supraveghere şi control Articolul 127
(1) Direcţia supraveghere şi control urmăreşte şi dispune măsuri pentru respectarea dispoziţiilor legale de către entităţile reglementate.
(2) Obiectivele Direcţiei supraveghere şi control sunt:1. asigurarea supravegherii prudenţiale, a supravegherii respectării regulilor de conduită ale entităţilor autorizate şi a controlului, bazate pe identificarea, prevenirea şi administrarea riscurilor; 2. alinierea modului de supraveghere a riscurilor conform celor mai bune practici internaţionale; 3. crearea şi dezvoltarea unui sistem de cuantificare adecvată a riscurilor şi de definire a profilului de risc al entităţilor supravegheate având în vedere cele mai bune practici şi mijloace utilizate la nivel internaţional; 4. supravegherea integrităţii pieţelor supravegheate.
Articolul 128Relaţiile funcţionale ale Direcţiei supraveghere şi control sunt: 1. de subordonare faţă de vicepreşedintele sectorului instrumente şi investiţii financiare; 2. de coordonare a serviciilor din subordine; 3. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F. Articolul 129Direcţia supraveghere şi control are în componenţă următoarele servicii: 1. Serviciul supraveghere a conduitei; 2. Serviciul supraveghere prudenţială; 3. Serviciul control entităţi reglementate. SUBSECŢIUNEA 4.1 Serviciul supraveghere a conduitei Articolul 130Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere a conduitei sunt: 1. supraveghează respectarea cerinţelor legale în vigoare referitoare la regulile de conduită şi transparenţă aplicabile intermediarilor (inclusiv sucursalelor firmelor de investiţii şi ale instituţiilor de credit din ţările membre/nemembre), SAI/AFIA, OPC/FIA şi instituţiilor pieţei, respectiv operatori de piaţă/sistem, pieţe reglementate/sisteme alternative de tranzacţionare, depozitari centrali, contrapărţi centrale, sisteme de compensare-decontare, traderi, consultanţi de investiţii, după caz, în calitatea acestora de entităţi reglementate; 2. verifică respectarea de către intermediari a regulilor de conduită, respectiv a modalităţii de evaluare a investitorilor, a încadrării acestora în categoriile definite de prevederile în vigoare, a cerinţelor privind executarea ordinelor investitorilor, respectiv a cerinţelor privind informaţiile şi raportările ce trebuie furnizate investitorilor; 3. analizează şi propune, după caz, măsuri privind interzicerea sau restricţionarea comercializării, distribuţiei sau vânzării anumitor instrumente financiare cu anumite caracteristici specificate sau a unor tipuri de activităţi şi practici financiare în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile; 4. comunică în scris, în cel mai scurt timp, conducerii ierarhice încălcările reglementărilor în vigoare de către entităţile supravegheate; 5. urmăreşte respectarea de către acţionarii entităţilor supravegheate a limitelor de deţinere în capitalul social al operatorilor de piaţă şi a depozitarului central, propunând adoptarea măsurilor legale în situaţia în care constată încălcarea prevederilor legale incidente; 6. contribuie şi transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de direcţie; 7. transmite informaţii şi contribuie la întocmirea rapoartelor de supraveghere semestriale ale direcţiei, pe grupe de entităţi supravegheate, cu identificarea profilurilor de risc şi a potenţialelor vulnerabilităţi; 8. îndeplineşte atribuţii specifice privind identificarea, prevenirea şi reducerea impactului potenţial negativ al riscurilor operaţionale generate de utilizarea de către entităţile supravegheate a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, potrivit prevederilor legale incidente; 9. efectuează verificări şi audiază orice persoană în raport cu cazurile în care există indicii de încălcare a legislaţiei pieţei de capital, în limita competenţelor serviciului; 10. întocmeşte şi transmite Consiliului A.S.F. spre analiză şi decizie nota fundamentată întocmită în baza documentelor justificative şi propune măsurile care se impun a fi luate în scopul înlăturării abaterilor şi sancţionării persoanelor care au încălcat prevederile legale aplicabile; 11. verifică prin sondaj modalitatea de păstrare de către contrapărţile financiare a evidenţei tuturor contractelor derivate încheiate şi a modificărilor acestora pe o durată de minimum 5 ani; 12. sesizează, cu aprobarea Consiliului A.S.F./preşedintelui A.S.F., alte organe şi instituţii ale statului, în cazul în care apreciază incidenţa competenţei acestora, şi colaborează cu autorităţile similare din state membre sau nemembre, pentru îndeplinirea atribuţiilor; 13. înregistrează, ţine evidenţa şi monitorizează implementarea măsurilor dispuse în urma activităţii desfăşurate; 14. întocmeşte propuneri concrete şi fundamentate pentru elaborarea, modificarea şi completarea cadrului de reglementare în sectorul instrumente şi investiţii financiare, în funcţie de situaţiile noi apărute în activitatea specifică serviciului; 15. colaborează cu Direcţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară, în vederea soluţionării cu celeritate a petiţiilor care necesită suport de specialitate; 16. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 4.2 Serviciul supraveghere prudenţială Articolul 131Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere prudenţială sunt: 1. realizează diferite simulări pentru situaţii de criză financiară, evaluează impactul asupra entităţilor financiare din sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare şi propune soluţii de administrare a acestora; 2. supraveghează respectarea cerinţelor legale prudenţiale în vigoare aplicabile SSIF, SAI/AFIA, OPC/FIA şi instituţiilor pieţei, respectiv operatori de piaţă/sistem, pieţe reglementate/sisteme alternative de tranzacţionare, depozitari centrali, contrapărţi centrale, sisteme de compensare-decontare, după caz; 3. analizează raportările financiare ale SSIF, SAI/AFIA, OPC/FIA şi instituţiilor pieţei, verifică respectarea regulilor prudenţiale şi de adecvare a capitalului în cazul entităţilor care sunt subiecţi ai acestor reguli şi solicită completarea sau modificarea conţinutului raportărilor financiare în cazul în care acestea nu sunt suficient de clare sau nu sunt transmise în forma prevăzută de reglementările legale; 4. realizează, în colaborare cu Direcţia strategie şi stabilitate financiară, evaluări/simulări/teste de stres privind lichiditatea, solvabilitatea sau nivelul de capitalizare a SSIF, SAI/AFIA şi instituţiilor pieţei şi propune Consiliului A.S.F. soluţii de administrare/redresare în cazul în care acestea s-ar afla în dificultate financiară şi/sau sancţiuni, după caz; 5. îndeplineşte atribuţiile specifice autorităţii competente potrivit Legii nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar şi colaborează cu Serviciul de rezoluţie a asigurătorilor şi a firmelor de investiţii, în vederea exercitării atribuţiilor A.S.F. în calitate de autoritate de rezoluţie; 6. analizează situaţiile financiare şi monitorizează activitatea SSIF şi a societăţilor de administrare a investiţiilor aflate în dificultate, în vederea respectării de către acestea a planurilor de redresare/administrare specială aprobate de către A.S.F., şi colaborează cu Serviciul de rezoluţie a asigurătorilor şi a firmelor de investiţii, potrivit legislaţiei incidente; 7. analizează documentaţia transmisă de societăţile de servicii de investiţii financiare privind trecerea la un management al riscului bazat pe modele avansate şi formulează propuneri de completare, aprobare sau respingere; 8. analizează documentaţia şi rapoartele transmise de SAI/AFIA referitoare la politica de administrare a riscului OPC/FIA; 9. monitorizează activitatea societăţilor de servicii de investiţii financiare, societăţilor de administrare a investiţiilor şi societăţilor de investiţii financiare aflate în dificultate, în vederea respectării de către acestea a planurilor de redresare/ administrare specială aprobate de către A.S.F.; 10. colectează şi contribuie cu date privind supravegherea prudenţială în cadrul schimburilor de informaţii între diferite structuri şi/sau instituţii, la nivel naţional şi european; 11. stabileşte criterii pentru identificarea şi măsurarea riscurilor conform modelelor de evaluare a riscurilor; 12. elaborează şi actualizează strategiile şi politicile de management al riscului, pe care le supune aprobării conducerii ierarhice; 13. verifică procedurile de gestionare a riscului de către contrapărţile financiare şi contrapărţile centrale; 14. participă la activitatea structurilor interinstituţionale în legătură cu temele privind stabilirea amortizoarelor de capital la nivelul instituţiilor financiare; 15. contribuie şi transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de direcţie; 16. transmite informaţii şi contribuie la întocmirea rapoartelor de supraveghere semestriale ale direcţiei, pe grupe de entităţi supravegheate, cu identificarea profilurilor de risc şi a potenţialelor vulnerabilităţi; 17. efectuează verificări şi audiază orice persoană în raport cu cazurile în care există indicii de încălcare a legislaţiei pieţei de capital, în limita competenţelor serviciului; 18. înregistrează, ţine evidenţa şi monitorizează implementarea măsurilor dispuse în urma activităţii desfăşurate; 19. îndeplineşte atribuţii specifice privind identificarea, prevenirea şi reducerea impactului potenţial negativ al riscurilor operaţionale generate de utilizarea de către entităţile controlate a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, potrivit prevederilor legale incidente; 20. întocmeşte propuneri concrete şi fundamentate pentru elaborarea, modificarea şi completarea cadrului de reglementare în sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, în funcţie de situaţiile noi apărute în activitatea specifică serviciului; 21. colaborează cu Direcţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară, în vederea soluţionării cu celeritate de către aceasta a petiţiilor care necesită suport de specialitate; 22. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 4.3 Serviciul control entităţi reglementate Articolul 132Activităţile specifice Serviciului control entităţi reglementate sunt: 1. organizează desfăşurarea acţiunilor de control periodic şi inopinat la entităţile reglementate, în scopul realizării planului anual de control; 2. propune derularea de controale inopinate în situaţiile în care există indicii de încălcare a prevederilor legislaţiei şi normelor în vigoare, identificate în urma instrumentării cazurilor care au făcut obiectul controlului; 3. elaborează proceduri aferente activităţii de control cu luarea în considerare a mecanismelor de evaluare a riscului entităţilor controlate; 4. efectuează verificări, anchete şi audiază persoanele implicate, în raport cu cazurile în care există indicii de încălcare a legislaţiei din sectorul instrumente şi investiţii financiare; 5. întocmeşte note şi procese-verbale, în baza documentelor justificative, ce cuprind concluziile şi măsurile ce se impune a fi luate în scopul înlăturării abaterilor şi sancţionării persoanelor care au încălcat prevederile legale aplicabile; 6. întocmeşte propuneri pentru elaborarea, modificarea şi completarea cadrului de reglementare în sectorul instrumente şi investiţii financiare, în funcţie de situaţiile noi apărute în activitatea specifică serviciului; 7. înregistrează, ţine evidenţa şi monitorizează implementarea măsurilor dispuse în urma activităţii desfăşurate; 8. informează direcţiile implicate cu privire la măsurile dispuse de preşedintele A.S.F., vicepreşedintele sectorului instrumente şi investiţii financiare şi/sau Consiliul A.S.F. ca urmare a activităţii de control specifice serviciului; 9. primeşte şi analizează observaţiile la procesul-verbal de control transmise de entitatea controlată şi le integrează în documentul transmis spre analiză şi decizie Consiliului A.S.F.; 10. sesizează, cu aprobarea Consiliului A.S.F./preşedintelui A.S.F., alte organe şi instituţii ale statului, în cazul în care apreciază incidenţa competenţei acestora; 11. contribuie şi transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de direcţie; 12. transmite informaţii şi contribuie la întocmirea rapoartelor semestriale de supraveghere şi control ale direcţiei, pe grupe de entităţi controlate, cu identificarea profilurilor de risc şi a potenţialelor vulnerabilităţi; 13. îndeplineşte atribuţii specifice privind identificarea, prevenirea şi reducerea impactului potenţial negativ al riscurilor operaţionale generate de utilizarea de către entităţile controlate a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, potrivit prevederilor legale incidente; 14. colaborează cu Direcţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară, în vederea soluţionării cu celeritate de către aceasta a petiţiilor care necesită suport de specialitate; 15. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
Secţiunea a 5-aDirecţia emitenţi, monitorizare tranzacţii şi abuz pe piaţă Articolul 133Direcţia emitenţi, monitorizare tranzacţii şi abuz pe piaţă urmăreşte respectarea prevederilor legale privind obligaţiile de transparenţă ale emitenţilor, operaţiunile corporative, evidenţa valorilor mobiliare, a ofertelor publice şi asigură supravegherea tranzacţiilor cu instrumente financiare, precum şi investigarea abuzului pe piaţă. Articolul 134Obiectivele Direcţiei emitenţi, monitorizare tranzacţii şi abuz pe piaţă sunt: 1. promovarea încrederii în pieţele de instrumente financiare şi în investiţiile cu instrumente financiare; 2. adoptarea măsurilor de prevenire a afectării egalităţii de informare a investitorilor; 3. prevenirea, detectarea, investigarea şi sancţionarea cazurilor de abuz pe piaţă. Articolul 135Relaţiile funcţionale ale Direcţiei emitenţi, monitorizare tranzacţii şi abuz pe piaţă sunt: 1. de subordonare faţă de vicepreşedinte sectorului instrumente şi investiţii financiare; 2. de coordonare a serviciilor din subordine; 3. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F. Articolul 136Direcţia emitenţi, monitorizare tranzacţii şi abuz pe piaţă are în componenţă următoarele servicii: 1. Serviciul emitenţi şi oferte publice; 2. Serviciul transparenţă şi raportări emitenţi; 3. Serviciul supraveghere electronică şi monitorizare tranzacţii; 4. Serviciul investigaţii şi abuz pe piaţă. SUBSECŢIUNEA 5.1 Serviciul emitenţi şi oferte publice Articolul 137Atribuţiile specifice Serviciului emitenţi şi oferte publice sunt: 1. întocmeşte şi eliberează certificatele de înregistrare a valorilor mobiliare şi actualizează caracteristicile valorilor mobiliare înregistrate la A.S.F. şi a informaţiilor generale cu privire la emitent; 2. urmăreşte respectarea cadrului legal în derularea operaţiunilor de majorare sau diminuare a capitalului social al emitenţilor, împărţirea sau consolidarea valorii nominale a acţiunilor emise, fuziunea sau divizarea emitenţilor şi propune adoptarea de măsuri corespunzătoare în cazul nerespectării prevederilor legale; 3. analizează notificările privind rezultatele subscrierilor în cadrul dreptului de preferinţă; 4. propune aprobarea prospectelor proporţionate întocmite în vederea oferirii către acţionarii existenţi în cadrul dreptului de preferinţă a unor acţiuni nou-emise; 5. analizează şi propune spre soluţionare solicitările privind retragerea de la tranzacţionare a instrumentelor financiare; 6. analizează şi propune spre soluţionare solicitările privind radierea valorilor mobiliare din evidenţa A.S.F.; 7. analizează şi propune avizarea anunţurilor preliminare aferente ofertelor publice de preluare şi a celor referitoare la exercitarea drepturilor de retragere a acţionarilor dintr-o societate admisă la tranzacţionare; 8. propune aprobarea documentelor de ofertă publică de cumpărare şi a documentelor de preluare, a prospectelor de ofertă publică (iniţială, primară, secundară) de vânzare de valori mobiliare (acţiuni, obligaţiuni corporative, obligaţiuni municipale, obligaţiuni ipotecare) şi a prospectelor de bază şi propune aprobarea prospectelor întocmite în vederea admiterii la tranzacţionare a unor valori mobiliare; 9. monitorizează respectarea obligaţiilor privind iniţierea ofertelor publice obligatorii la atingerea pragurilor de deţinere prevăzute de legislaţia în vigoare şi notifică emitenţii/Consiliul de administraţie, acţionarul/acţionarii emitentului, Depozitarul central, după caz, privind depăşirea pragului de deţinere, potrivit prevederilor legale; 10. supraveghează derularea ofertelor aprobate de A.S.F. şi analizează notificările privind rezultatele ofertelor, în vederea dispunerii măsurilor care se impun; 11. analizează sesizările privind acţiunea concertată între acţionari şi notificările/sesizările privind depăşirea pragurilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 12. analizează prospectele/documentele notificate de autorităţile competente din alte state membre şi informează conducerea ierarhică cu privire la operaţiunile transfrontaliere notificate la A.S.F. 13. notifică autorităţile competente din alte state membre, conform prevederilor legale în vigoare, în cazul aprobării unui prospect aferent unei oferte/admiteri la tranzacţionare transfrontaliere; 14. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 5.2 Serviciul transparenţă şi raportări emitenţi Articolul 138Atribuţiile specifice Serviciului transparenţă şi raportări emitenţi sunt: 1. monitorizează activitatea şi operaţiunile desfăşurate de către emitenţii de valori mobiliare în vederea asigurării informării complete şi corecte a acţionarilor şi a potenţialilor investitori; 2. verifică şi analizează rapoartele curente transmise de emitenţi şi solicită, după caz, completarea sau modificarea conţinutului acestora în cazul în care nu sunt conforme cu dispoziţiile legale în vigoare; 3. verifică suspendarea/introducerea la tranzacţionare a instrumentelor financiare obiect al supravegherii A.S.F., în vederea asigurării informării corecte a investitorilor şi adoptă măsurile ce se impun în cazul în care operatorul de piaţă nu a dispus măsura necesară; 4. efectuează investigaţii cu privire la activităţile şi operaţiunile desfăşurate de către emitenţii de valori mobiliare, propune adoptarea măsurilor ce se impun şi informează conducerea ierarhică; 5. verifică modul de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor legale ale administratorilor, directorilor, directorilor executivi, precum şi ale altor persoane în legătură cu activitatea emitenţilor; 6. solicită întrunirea consiliului de administraţie sau, după caz, convocarea AGA, stabilind puncte ce trebuie incluse pe ordinea de zi, sau solicită, cu aprobarea Consiliului A.S.F., tribunalului competent să convoace AGA dacă membrii consiliului de administraţie al emitentului nu dau curs solicitărilor A.S.F.; 7. monitorizează respectarea drepturilor ce decurg din calitatea de acţionar în relaţia cu emitenţii de valori mobiliare; 8. urmăreşte respectarea de către emitenţi a obligaţiilor de raportare periodică (trimestrială, semestrială, anuală), conform reglementărilor în vigoare; 9. monitorizează conformitatea situaţiilor financiare ale emitenţilor cu reglementările contabile în vigoare; 10. urmăreşte respectarea limitelor de deţinere din capitalul social de către acţionarii societăţilor de investiţii financiare admise la tranzacţionare care au prevăzute obligaţii privind limite de deţineri şi propune adoptarea măsurilor legale în situaţia în care constată încălcarea prevederilor legale incidente; 11. analizează sesizările privind acţiunea concertată între acţionarii societăţilor de investiţii financiare şi notificările/sesizările privind depăşirea pragurilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 12. audiază orice persoană în raport cu cazurile în care există indicii de încălcare a legislaţiei pieţei de capital, în limita competenţelor; 13. solicită documente/informaţii emitenţilor de valori mobiliare, persoanelor fizice sau juridice care pot deţine informaţii/documente referitoare la acestea, altor instituţii sau autorităţi ale statului pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice; 14. transmite informaţii către ESMA în legătură cu emitenţii listaţi pe piaţa reglementată; 15. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 5.3 Serviciul supraveghere electronică şi monitorizare tranzacţii Articolul 139Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere electronică şi monitorizare tranzacţii sunt: 1. asigură supravegherea activităţii de tranzacţionare pe pieţele reglementate/sistemele alternative de tranzacţionare/ orice alte locuri de tranzacţionare autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F.; 2. monitorizează în timp real activitatea de tranzacţionare pe pieţele reglementate şi pe sistemele alternative de tranzacţionare în vederea identificării cazurilor în care una/unul sau mai multe tranzacţii/ordine generează o evoluţie anormală a preţului/volumului instrumentului financiar; 3. analizează istoricul datelor din baza de date referitoare la activitatea de tranzacţionare, monitorizează tranzacţiile de vânzare în lipsă şi tranzacţiile OTC raportate electronic de către intermediari; 4. analizează preliminar cazurile considerate abateri de la normalitate/posibile cazuri de abuz pe piaţă şi sesizează motivat Serviciul investigaţii şi abuz pe piaţă; 5. analizează informările efectuate de către operatorii pieţelor reglementate cu privire la posibile indicii de încălcare a legislaţiei; 6. monitorizează tranzacţiile cu instrumente financiare transmise de alte autorităţi competente prin Transaction Reporting Exchange Mechanism (TREM); 7. participă la implementarea dispoziţiilor regulamentelor europene şi la gestionarea sistemelor presupuse de acestea (raportare electronică instrumente şi valori mobiliare - ReSE, TREM, raportare electronică instrumente şi valori mobiliare, denumită în continuare SARIS); 8. gestionează baza de date MiFID privind acţiunile, pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare; 9. analizează tranzacţiile efectuate în cadrul programelor de răscumpărare a acţiunilor proprii de către emitenţii de valori mobiliare şi de stabilizare a preţului; 10. furnizează, la cerere, date referitoare la tranzacţii sau la instrumente financiare admise la tranzacţionare celorlalte direcţii de specialitate şi organelor de urmările penală; 11. întocmeşte raportul zilnic de tranzacţionare şi informează în scris conducerea ierarhică cu privire la orice încălcare a normelor legale în vigoare; 12. investighează modul în care au fost raportate către registrele centrale informaţii referitoare la contractele derivate încheiate, modificările operate sau încetarea contractelor ca urmare a sesizărilor registrelor centrale de tranzacţii; 13. verifică prin sondaj evaluarea zilnică a valorii contractelor în derulare la preţul pieţei, în cazul contractelor derivate extrabursiere necompensate printr-o contraparte centrală; 14. solicită şi analizează datele referitoare la tranzacţii sau la instrumente financiare derivate extrabursiere registrelor centrale; 15. realizează demersurile necesare privind colectarea şi transmiterea datelor raportate la registrele centrale de tranzacţii, la cererea celorlalte direcţii de specialitate din A.S.F., cu privire la aspecte aferente EMIR; 16. adoptă măsurile necesare în vederea respectării de către participanţii la sistemul de compensare-decontare şi depozitare centrali a prevederilor legale în ceea ce priveşte operaţiunile de post-tranzacţionare; 17. analizează solicitările privind operarea transferului direct şi, după caz, propune Consiliului A.S.F. avizarea acestor operaţiuni, în temeiul prevederilor legale incidente; 18. colaborează cu Direcţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară, în vederea soluţionării cu celeritate de către aceasta a petiţiilor care necesită suport de specialitate; 19. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 5.4 Serviciul investigaţii şi abuz pe piaţă Articolul 140Atribuţiile specifice Serviciului investigaţii şi abuz pe piaţă sunt: 1. recepţionează, gestionează şi analizează listele conţinând persoanele care deţin informaţii privilegiate, transmise A.S.F. de către emitenţii de valori mobiliare; 2. recepţionează, gestionează şi analizează notificările transmise A.S.F. conform prevederilor legale în vigoare; 3. recepţionează, gestionează şi analizează rapoartele zilnice de tranzacţionare întocmite de serviciul supraveghere electronică şi monitorizare tranzacţii; 4. recepţionează, gestionează şi analizează rapoartele analitice de tranzacţionare şi rapoartele conţinând abateri de la normalitate/posibile cazuri de abuz pe piaţă; 5. recepţionează, gestionează şi analizează rapoartele de tranzacţii suspecte (STR) transmise A.S.F. conform prevederilor legale în vigoare; 6. urmăreşte informările continue şi periodice ale emitenţilor, precum şi ştirile, opiniile şi analizele referitoare la emitenţi, pieţe şi instrumente financiare în contextul aplicării prevederilor privind abuzul pe piaţă; 7. analizează solicitările formulate de organele de urmărire penală competente ce vizează aplicarea prevederilor legale referitoare la abuzul pe piaţă şi formulează răspunsul pe care îl supune aprobării conducerii ierarhice şi/sau Consiliului A.S.F. conform competenţelor delegate; 8. analizează sesizările formulate de petenţi privind incidenţa prevederilor legale privind abuzul pe piaţă; 9. audiază orice persoane în procedura de investigare a abuzului pe piaţă; 10. derulează investigaţii cu privire la activităţile cărora le pot fi incidente prevederile legale referitoare la abuzul pe piaţă, inclusiv cu efectuarea de controale tematice/inopinate, împreună cu Direcţia supraveghere şi control; 11. întocmeşte note ca urmare a investigaţiilor derulate cu privire la activităţile cărora le pot fi incidente prevederile legale referitoare la abuzul pe piaţă, în vederea adoptării de către A.S.F. a unei decizii privind: a)sesizarea organelor de urmărire penală competente ca urmare a constatării existenţei unor suspiciuni privind incidenţa prevederilor legale privind abuzul pe piaţă; b)formularea de răspunsuri oficiale la solicitările formulate de organele de urmărire penală competente, privind incidenţa prevederilor legale referitoare la abuzul pe piaţă; c)sancţionarea persoanelor responsabile; d)adoptarea altor măsuri de autoritate (sesizarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţiei Naţionale Anticorupţie etc.) 12. analizează şi propune măsuri în privinţa popririi/sechestrului/ executării instrumentelor financiare; 13. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
Capitolul VIIStructuri organizatorice coordonate de vicepreşedintele sectorului asigurări-reasigurări Secţiunea 1Dispoziţii generale Articolul 141Sectorul asigurări-reasigurări realizează activităţile de reglementare, autorizare, supraveghere şi control în domeniul specific de activitate, cu excepţia măsurilor şi instrumentelor de rezoluţie. Articolul 142Sectorul asigurări-reasigurări este responsabil de punerea în aplicare a legislaţiei din domeniul asigurărilor în mod imparţial, cu onestitate şi promptitudine, precum şi de protejarea, în temeiul legii, a consumatorilor de produse de asigurări, în vederea menţinerii stabilităţii pieţei asigurărilor-reasigurărilor. Articolul 143Obiectivele sectorului asigurări-reasigurări sunt: 1. funcţionarea stabilă şi eficientă a pieţei asigurărilor-reasigurărilor, astfel încât să se asigure protecţia asiguraţilor şi menţinerea stabilităţii pieţei; 2. dezvoltarea şi perfecţionarea mecanismelor de supraveghere prudenţială, precum şi prevenirea sau diminuarea riscurilor ce pot afecta piaţa asigurărilor-reasigurărilor ca urmare a apariţiei unor probleme majore, prin intervenţia într-un stadiu incipient; 3. asigurarea convergenţei practicilor şi instrumentelor de supraveghere şi dezvoltarea metodologiilor privind activităţile de supraveghere şi control al entităţilor din sectorul asigurări-reasigurări, cu luarea în considerare a profilului şi indicatorilor de risc; 4. asigurarea convergenţei reglementărilor adoptate în domeniul asigurărilor la nivel naţional şi european; 5. dezvoltarea şi menţinerea unui dialog activ între A.S.F. şi entităţile din piaţa asigurărilor-reasigurărilor, în vederea abordării unitare a organizării şi funcţionării acestei pieţe. Articolul 144
(1) Coordonarea activităţilor din sectorul asigurări-reasigurări este realizată de un vicepreşedinte.
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, vicepreşedintelui i se poate delega, competenţa de a emite decizii, precum şi alte acte individuale în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii sectorului asigurări-reasigurări, potrivit prevederilor legale incidente.
(3) În situaţia în care vicepreşedintele se află în imposibilitate de exercitare a prerogativelor legale, acesta poate fi înlocuit de către un alt vicepreşedinte, desemnat prin decizie de către preşedintele şi/sau prim-vicepreşedintele A.S.F.
Articolul 145Vicepreşedintele sectorului asigurări-reasigurări are în subordinea sa directă următoarele structuri: 1. Cabinetul vicepreşedintelui; 2. Direcţia reglementare-autorizare; 3. Direcţia supraveghere şi control.
Secţiunea a 2-aCabinet vicepreşedinte Articolul 146În îndeplinirea atribuţiilor sale, vicepreşedintele din sectorul asigurări-reasigurări este sprijinit de un Cabinet. Cabinetul vicepreşedintelui asigură buna funcţionare a activităţii vicepreşedintelui din sectorul asigurări-reasigurări. Articolul 147Atribuţiile specifice Cabinetului vicepreşedintelui sectorului asigurări-reasigurări sunt: 1. analizează şi formulează observaţii şi propuneri fundamentate pe marginea documentelor/notelor întocmite de celelalte structuri, supuse aprobării/avizării vicepreşedintelui; 2. colaborează cu alte structuri de specialitate din cadrul A.S.F. în vederea identificării celor mai bune soluţii cu privire la problematica, documentele şi materialele supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului A.S.F, respectiv vicepreşedintelui sectorului asigurări-reasigurări; 3. întocmeşte analize, situaţii, sinteze şi materiale suport cu privire la subiectele supuse aprobării/avizării de către vicepreşedinte; 4. identifică, din analiza subiectelor supuse aprobării/avizării vicepreşedintelui şi/sau aprobării Consiliului A.S.F., aspectele care nu sunt reglementate corespunzător şi formulează propuneri în vederea îmbunătăţirii cadrului de reglementare; 5. transmite spre informare şi/sau executare, dispoziţiile şi deciziile vicepreşedintelui, precum şi celelalte hotărâri ale conducerii/Consiliului A.S.F. şi urmăreşte modul în care sunt duse la îndeplinire; 6. planifică, organizează şi monitorizează fluxul informaţiilor şi al documentelor primite şi/sau transmise de vicepreşedinte din sectorul asigurări-reasigurări; 7. organizează şi gestionează agenda de întâlniri a vicepreşedintelui din sectorul asigurări-reasigurări, cu consultarea acestuia; 8. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. Articolul 148Relaţiile funcţionale ale Cabinetului vicepreşedintelui sunt: 1. de subordonare faţă de vicepreşedintele sectorului asigurări-reasigurări; 2. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F. Secţiunea a 3-a Direcţia reglementare-autorizare Articolul 149Obiectivele Direcţiei reglementare-autorizare sunt: 1. asigurarea unui cadru legal cuprinzător, stabil şi coerent în domeniul asigurărilor-reasigurărilor prin actualizarea şi consolidarea legislaţiei secundare, ca urmare a experienţei dobândite, în funcţie de contextul intern şi internaţional al mediului economic şi financiar; 2. asigurarea convergenţei reglementărilor adoptate în domeniul asigurărilor la nivel naţional, european şi internaţional; 3. susţinerea dezvoltării sectorului asigurări-reasigurări prin dezvoltarea cadrului de reglementare privind mecanismele de supraveghere şi control; 4. verificarea, cu maximă operativitate şi acurateţe, a îndeplinirii condiţiilor legale legate de autorizarea, avizarea sau retragerea autorizaţiilor sau avizelor pentru entităţile ce activează în sectorul asigurări-reasigurări. Articolul 150Relaţiile funcţionale ale Direcţiei reglementare-autorizare sunt: 1. de subordonare faţă de vicepreşedinte sectorului asigurări-reasigurări; 2. de coordonare a serviciilor din subordine; 3. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F. Articolul 151Direcţia reglementare-autorizare are în componenţă următoarele servicii: 1. Serviciul reglementare; 2. Serviciul autorizare-avizare. SUBSECŢIUNEA 3.1 Serviciul reglementare Articolul 152Atribuţiile specifice Serviciului reglementare sunt: 1. elaborează proiectele de acte normative privind domeniul asigurărilor-reasigurărilor şi întocmeşte analize de impact cu privire la acestea; 2. transpune în legislaţia naţională directivele Uniunii Europene din domeniul asigurărilor/reasigurărilor şi participă la procesul de notificare către instituţiile de resort cu privire la măsurile luate pentru transpunerea acestora; 3. coordonează procesul de consultare publică cu asociaţiile profesionale din domeniul asigurărilor-reasigurărilor şi cu alte persoane interesate asupra proiectelor de acte normative emise; 4. analizează propunerile şi observaţiile la proiectele de reglementări transmise de asociaţiile profesionale ale asigurătorilor şi brokerilor de asigurare referitoare la activitatea de asigurare; 5. elaborează sau contribuie la elaborarea de ghiduri, proceduri şi recomandări conform prevederilor legale şi le avizează, după caz; 6. elaborează propuneri de modificare şi/sau completare a legislaţiei naţionale din domeniul asigurărilor-reasigurărilor, care să asigure procesul de dezvoltare a cadrului legislativ privind pregătirea profesională în domeniul asigurărilor-reasigurărilor şi contribuie la implementarea acestuia; 7. analizează şi avizează proiectele de acte normative iniţiate de alte structuri organizatorice şi elaborează propuneri de modificare şi/sau completare a acestora privind aspecte care intră în aria de reglementare a domeniului asigurărilor-reasigurărilor; 8. analizează şi avizează proiectele de acte normative iniţiate de alte autorităţi, privind aspecte care intră în aria de reglementare a domeniului asigurărilor-reasigurărilor; 9. elaborează recomandări pentru asigurarea implementării unitare a reglementărilor în vigoare, asigurând interpretarea prevederilor legale atât pentru structurile organizatorice din cadrul A.S.F., cât şi pentru societăţile din piaţa asigurărilor-reasigurărilor; 10. furnizează persoanelor fizice/juridice sau altor structuri organizatorice, la solicitarea acestora, puncte de vedere privind legislaţia referitoare la activitatea de asigurare-reasigurare şi cea de intermediere în asigurări; 11. elaborează şi propune spre aprobare Consiliului A.S.F. reglementări în aplicarea prevederilor privind redresarea şi măsurile de intervenţie timpurie asigurătorilor, în colaborare cu Serviciul supraveghere şi reglementări integrate; 12. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 3.2 Serviciul autorizare-avizare Articolul 153Atribuţiile specifice Serviciului autorizare-avizare sunt: 1. analizează şi formulează propuneri privind soluţionarea solicitărilor transmise de societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, brokerii de asigurare şi/sau reasigurare şi vehiculele investiţionale, cu privire la obţinerea avizului prealabil şi/sau a autorizaţiei de funcţionare, precum şi cu privire la aprobarea modificărilor documentelor sau condiţiilor în baza cărora au fost autorizate, după caz, conform prevederilor legale în vigoare; 2. verifică şi analizează documentele depuse pentru obţinerea aprobării persoanelor care conduc efectiv societatea/persoanelor semnificative, aprobării intenţiei de a deveni acţionar semnificativ direct sau indirect, aprobării acţionarilor direcţi sau indirecţi semnificativi, precum şi a avizării auditorilor IT externi şi a auditorilor financiari; 3. verifică şi analizează documentele depuse pentru avizarea agenţilor de asigurare subordonaţi; 4. verifică şi analizează documentaţiile depuse de societăţile de asigurare şi/sau reasigurare pentru obţinerea avizului de practicare a unor noi clase de asigurări; 5. evaluează şi emite recomandări privind anumite politici care compun sistemul de guvernanţă; 6. informează de îndată în scris, după luarea la cunoştinţă, direcţia de supraveghere şi structura organizatorică care exercită funcţia de rezoluţie asupra oricărei modificări a structurii organizatorice şi a activităţii, din prisma monitorizării funcţionării asigurătorilor/reasiguratorilor în legătură cu respectarea condiţiilor impuse la autorizare, modificări care ar putea impune o reevaluare sau o actualizare a planurilor de rezoluţie; 7. evaluează permanent, pe bază de documente, modul de îndeplinire de către acţionari, societăţi şi persoanele din conducerea acestora a condiţiilor legale în baza cărora s-a acordat autorizarea/aprobarea; 8. analizează documentaţia privind transferul de portofoliu, fuziunea, divizarea, lichidarea societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare şi a brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare; 9. verifică, în colaborare cu direcţia de specialitate, în cazul în care se consideră necesar din punctul de vedere al protecţiei consumatorului, condiţiile poliţelor de asigurare şi alte documente prezentate de asigurătorii care intenţionează să desfăşoare activităţi pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire sau a libertăţii de a presta servicii, în scopul respectării dispoziţiilor legislaţiei naţionale referitoare la contractul de asigurare; 10. analizează şi propune, în condiţiile prevăzute în Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor, autorizarea unui asigurător/instituţii-punte care preia activitatea şi portofoliul unui alt asigurător aflat în rezoluţie şi comunică asigurătorului şi direcţiei care îndeplineşte funcţia de rezoluţie despre decizia adoptată; 11. verifică, în colaborare cu alte direcţii din A.S.F., nivelul de respectare a principiilor prudenţiale de către societăţile care îşi asumă angajamentul sau subscriu riscuri în alt stat membru şi transmite/primeşte notificări către/de la autorităţi competente din alte state membre, urmare a avizării extinderii activităţii societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare, respectiv brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare pe teritoriul statelor membre în baza dreptului de stabilire sau în baza libertăţii de a presta servicii; 12. ia măsuri în vederea informării asiguraţilor, în cazul în care A.S.F. este notificată cu privire la retragerea autorizaţiei de funcţionare a unor societăţi din alte state membre care desfăşoară activitate pe teritoriul României; 13. furnizează altor autorităţi de supraveghere, la solicitarea acestora sau din proprie iniţiativă, informaţii relevante, inclusiv opinii sau rezerve privind evaluarea unui proiect de achiziţie a unor potenţiali achizitori sau a unor persoane din conducere; 14. asigură actualizarea bazei de date SAR prin intermediul aplicaţiei „Bază SAR.exe", ca urmare a deciziilor emise de direcţie pentru asigurători/reasigurători, respectiv brokeri de asigurare şi/sau reasigurare şi a notificărilor primite de la autorităţi din Uniunea Europeană şi menţine şi actualizează Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor, respectiv Registrul brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare; 15. întocmeşte lista cu societăţile care intră sub incidenţa art. 167 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare şi o transmite supraveghetorilor din celelalte state membre; 16. transmite către EIOPA, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul A.S.F., denumirea societăţilor cărora le-a acordat sau retras autorizaţia de funcţionare şi informează supraveghetorii din celelalte state membre cu privire la retragerea autorizaţiei societăţilor care desfăşoară activitate pe teritoriul acestora; 17. primeşte notificările asigurătorilor privind externalizarea unor funcţii sau activităţi critice ori semnificative; 18. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. Secţiunea a 4-a Direcţia supraveghere şi control Articolul 154Direcţia supraveghere şi control asigură realizarea obiectivelor A.S.F. privind supravegherea activităţii şi situaţiei financiare a asigurătorilor, reasigurătorilor, a brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, activitatea altor intermediari în asigurări-reasigurări, precum şi realizarea acţiunilor de control asupra activităţii desfăşurate de către aceştia. Articolul 155Obiectivele Direcţiei supraveghere şi control sunt: 1. asigurarea supravegherii prudenţiale şi a controlului, bazate pe identificarea, prevenirea şi administrarea riscurilor; 2. alinierea modului de supraveghere a riscurilor conform celor mai bune practici internaţionale; 3. dezvoltarea unui sistem de cuantificare adecvată a riscurilor şi de definire a profilului de risc al entităţilor supravegheate; 4. promovarea utilizării tehnicilor actuariale moderne în scopul protejării intereselor asiguraţilor. Articolul 156Relaţiile funcţionale ale Direcţiei supraveghere şi control sunt: 1. de subordonare faţă de vicepreşedinte sectorului asigurări-reasigurări; 2. de coordonare a serviciilor din subordine; 3. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F. Articolul 157Direcţia supraveghere şi control are în componenţă următoarele servicii: 1. Serviciul supraveghere prudenţială şi control I; 2. Serviciul supraveghere prudenţială şi control II; 3. Serviciul supraveghere prudenţială şi control III; 4. Serviciul supraveghere intermediari în asigurări; 5. Serviciul actuariat şi analiză de piaţă. SUBSECŢIUNEA 4.1 Serviciul supraveghere prudenţială şi control I Articolul 158Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere prudenţială şi control I sunt: 1. urmăreşte respectarea indicatorilor de prudenţialitate, conform normelor în vigoare, de către societăţile de asigurare-reasigurare, supravegheate în cadrul serviciului potrivit deciziei vicepreşedintelui SAR, precum şi respectarea prevederilor legale referitoare la conţinutul şi termenul de transmitere a raportărilor de către societăţile de asigurare-reasigurare repartizate de către conducerea ierarhică, cu avizul vicepreşedintelui sectorului asigurări-reasigurări; 2. supraveghează activitatea desfăşurată de societăţi pe teritoriul României şi pe teritoriul celorlalte state membre în baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, prin verificarea nivelului solvabilităţii acestora, a modului de constituire a rezervelor tehnice, a activelor şi a fondurilor proprii eligibile, precum şi modul în care acestea respectă cerinţele reglementărilor în vigoare în funcţie de regimul de solvabilitate sub incidenţa căruia intră; 3. analizează şi evaluează activitatea desfăşurată de societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, inclusiv activităţile şi funcţiile externalizate, informaţiile cuprinse în rapoartele şi informările periodice şi anuale, documentele transmise A.S.F., precum şi politicile scrise, procesele şi procedurile de raportare instituite de societăţi conform reglementărilor interne şi legislaţiei în vigoare; 4. întocmeşte rapoarte şi note de informare către vicepreşedintele sectorului asigurări-reasigurări/preşedinte/ Consiliul A.S.F. în cazul în care constată neîndeplinirea indicatorilor de prudenţialitate de către societăţile de asigurare şi face propuneri de măsuri pentru redresarea/îmbunătăţirea activităţii societăţilor sau pentru adoptarea de măsuri preventive şi corective sau alte măsuri prevăzute de prevederile legale aplicate societăţilor şi conducerii acestora; 5. notifică Serviciului de rezoluţie a asigurătorilor şi a firmelor de investiţii cu privire la faptul că un asigurător intră sau este susceptibil de a intra într-o situaţie de dificultate financiară şi propune spre aprobare Consiliului A.S.F., după caz, aplicarea măsurilor de intervenţie timpurie şi/sau implementarea măsurilor de redresare de către un anumit asigurător/reasigurător, desemnarea administratorului temporar, rolul şi funcţiile acestuia, precum şi actele acestuia pentru aprobarea prealabilă; 6. primeşte şi verifică planurile de redresare elaborate de asigurători şi le transmite Serviciului de rezoluţie a asigurătorilor şi a firmelor de investiţii, în vederea evaluării acestora; 7. realizează periodic evaluări/simulări/teste de stres privind lichiditatea, solvabilitatea sau nivelul de capitalizare a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare supravegheate, împreună cu Direcţia Strategie şi Stabilitate Financiară şi propune măsuri şi, după caz, sancţiuni în cazul în care acestea s-ar afla în dificultate financiară; 8. contribuie şi transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de direcţie; 9. transmite informaţii şi contribuie la întocmirea rapoartelor de supraveghere şi control semestriale ale direcţiei, pe grupe de entităţi supravegheate, cu identificarea profilelor de risc şi a potenţialelor vulnerabilităţi; 10. organizează şi coordonează desfăşurarea acţiunilor de control periodic şi inopinat la societăţile de asigurare-reasigurare supravegheate, inclusiv la sucursalele acestora din state membre, cu notificarea autorităţii din statul membru, conform reglementărilor în vigoare, raportează vicepreşedintelui din sectorul asigurări-reasigurări/Consiliului A.S.F. rezultatele acţiunilor de control şi propune sancţiuni/măsuri în vederea remedierii situaţiilor constatate ca urmare a controalelor efectuate; 11. sesizează, cu aprobarea Consiliului A.S.F./preşedintelui A.S.F., după caz, alte organe şi instituţii ale statului, în cazul în care apreciază incidenţa competenţei acestora; 12. monitorizează modul în care societăţile remediază deficienţele care au determinat impunerea de măsuri şi întocmeşte informări către vicepreşedintele din sectorul asigurări-reasigurări/preşedinte/Consiliul A.S.F. privind modul de implementare a măsurilor dispuse de A.S.F. societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare; 13. prezintă propuneri pentru elaborarea, modificarea şi completarea cadrului de reglementare având la bază constatările din activitatea de supraveghere a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare; 14. transmite către EIOPA şi/sau statele membre informaţiile prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi informaţiile solicitate de colegiile de supraveghere din care fac parte societăţile de asigurare/reasigurare supravegheate de A.S.F. cu respectarea procedurilor privind activitatea în colegiile supraveghetorilor şi a acordurilor de coordonare semnate; 15. participă la întâlnirile colegiilor constituite pentru supravegherea grupurilor din care fac parte societăţile de asigurare-reasigurare supravegheate de A.S.F.; 16. efectuează analize şi evaluări, inclusiv fişa societăţii supravegheate, stabilind frecvenţa şi granularitatea acestora, având în vedere principiul proporţionalităţii, şi monitorizează profilul de risc al societăţilor şi dacă acesta se abate semnificativ de la ipotezele care stau la baza calculului SCR cu formula standard/modelul intern aprobat; 17. evaluează, în colaborare cu Serviciul actuariat şi analiză de piaţă, gradul de adecvare a metodelor şi a practicilor dezvoltate de societăţi pentru a identifica potenţialele evenimente sau schimbări ale condiţiilor economice cu efecte nefavorabile asupra situaţiei lor financiare globale şi colaborează cu Serviciul actuariat şi analiză de piaţă pentru analizarea planului tranzitoriu al societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare în cazul extinderii sferei de aplicare a modelului intern la alte submodule de risc şi/sau unităţi operaţionale majore pentru un anumit modul; 18. colaborează cu Serviciul autorizare-avizare pentru analiza documentaţiilor privind fuziunea, divizarea, transferul integral sau parţial al portofoliului de contracte al societăţi şi cu Direcţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară, în vederea soluţionării cu celeritate a petiţiilor care necesită suport de specialitate; 19. îndeplineşte atribuţii specifice privind identificarea, prevenirea şi reducerea impactului potenţial negativ al riscurilor operaţionale generate de utilizarea de către entităţile supravegheate şi controlate a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, potrivit prevederilor legale incidente; 20. asigură actualizarea bazei de date din aplicaţia „Bază SAR.exe" conform deciziilor emise de serviciu pentru asigurători/reasigurători; 21. analizează, în colaborare cu alte structuri organizatorice, şi propune spre aprobare valoarea elementelor fondurilor proprii auxiliare, inclusă în valoarea totală a fondurilor proprii; 22. propune, în colaborare cu alte structuri organizatorice, limitarea, suspendarea sau încetarea activităţii, la cererea societăţilor de asigurare/reasigurare, după verificarea situaţiei financiare a acestora; 23. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 4.2 Serviciul supraveghere prudenţială şi control II Articolul 159Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere prudenţială şi control II sunt: 1. urmăreşte respectarea indicatorilor de prudenţialitate, conform normelor în vigoare, de către societăţile de asigurare-reasigurare, supravegheate în cadrul serviciului potrivit deciziei vicepreşedintelui SAR, precum şi respectarea prevederilor legale referitoare la conţinutul şi termenul de transmitere a raportărilor de către societăţile de asigurare-reasigurare repartizate de către conducerea ierarhică, cu avizul vicepreşedintelui sectorului asigurări-reasigurări; 2. supraveghează activitatea desfăşurată de societăţi pe teritoriul României şi pe teritoriul celorlalte state membre în baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, prin verificarea nivelului solvabilităţii acestora, a modului de constituire a rezervelor tehnice, a activelor şi a fondurilor proprii eligibile, precum şi modul în care acestea respectă cerinţele reglementarilor în vigoare în funcţie de regimul de solvabilitate sub incidenţa căruia intră; 3. analizează şi evaluează activitatea desfăşurată de societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, inclusiv activităţile şi funcţiile externalizate, informaţiile cuprinse în rapoartele şi informările periodice şi anuale, documentele transmise A.S.F., precum şi politicile scrise, procesele şi procedurile de raportare instituite de societăţi conform reglementărilor interne şi legislaţiei în vigoare; 4. întocmeşte rapoarte şi note de informare către vicepreşedintele sectorului asigurări-reasigurări/preşedinte/ Consiliul A.S.F. în cazul în care constată neîndeplinirea indicatorilor de prudenţialitate de către societăţile de asigurare şi face propuneri de măsuri pentru redresarea/îmbunătăţirea activităţii societăţilor sau pentru adoptarea de măsuri preventive şi corective sau alte măsuri prevăzute de prevederile legale aplicate societăţilor şi conducerii acestora; 5. notifică Serviciului de rezoluţie a asigurătorilor şi a firmelor de investiţii cu privire la faptul că un asigurător intră sau este susceptibil de a intra într-o situaţie de dificultate financiară şi propune spre aprobare Consiliului A.S.F., după caz, aplicarea măsurilor de intervenţie timpurie şi/sau implementarea măsurilor de redresare de către un anumit asigurător/reasigurător, desemnarea administratorului temporar, rolul şi funcţiile acestuia, precum şi actele acestuia pentru aprobarea prealabilă; 6. primeşte şi verifică planurile de redresare elaborate de asigurători şi le transmite Serviciului de rezoluţie a asigurătorilor şi a firmelor de investiţii, în vederea evaluării acestora; 7. realizează periodic evaluări/simulări/teste de stres privind lichiditatea, solvabilitatea sau nivelul de capitalizare a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare supravegheate, împreună cu Direcţia strategie şi stabilitate financiară şi propune măsuri şi, după caz, sancţiuni în cazul în care acestea s-ar afla în dificultate financiară; 8. contribuie şi transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de direcţie; 9. transmite informaţii şi contribuie la întocmirea rapoartelor de supraveghere şi control semestriale ale direcţiei, pe grupe de entităţi supravegheate, cu identificarea profilelor de risc şi a potenţialelor vulnerabilităţi; 10. organizează şi coordonează desfăşurarea acţiunilor de control periodic şi inopinat la societăţile de asigurare-reasigurare supravegheate, inclusiv la sucursalele acestora din state membre, cu notificarea autorităţii din statul membru, conform reglementărilor în vigoare, raportează vicepreşedintelui din sectorul asigurări-reasigurări/Consiliului A.S.F. rezultatele acţiunilor de control şi propune sancţiuni/măsuri în vederea remedierii situaţiilor constatate ca urmare a controalelor efectuate; 11. sesizează, cu aprobarea Consiliului A.S.F./preşedintelui A.S.F., după caz, alte organe şi instituţii ale statului, în cazul în care apreciază incidenţa competenţei acestora; 12. monitorizează modul în care societăţile remediază deficienţele care au determinat impunerea de măsuri şi întocmeşte informări către vicepreşedintele din sectorul asigurări-reasigurări/preşedinte/Consiliul A.S.F. privind modul de implementare a măsurilor dispuse de A.S.F. societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare; 13. prezintă propuneri pentru elaborarea, modificarea şi completarea cadrului de reglementare având la baza constatările din activitatea de supraveghere a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare; 14. transmite către EIOPA şi/sau statele membre informaţiile prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi informaţiile solicitate de colegiile de supraveghere din care fac parte societăţile de asigurare/reasigurare supravegheate de A.S.F. cu respectarea procedurilor privind activitatea în colegiile supraveghetorilor şi a acordurilor de coordonare semnate; 15. participă la întâlnirile colegiilor constituite pentru supravegherea grupurilor din care fac parte societăţile de asigurare-reasigurare supravegheate de A.S.F.; 16. efectuează analize şi evaluări, inclusiv fişa societăţii supravegheate, stabilind frecvenţa şi granularitatea acestora, având în vedere principiul proporţionalităţii, şi monitorizează profilul de risc al societăţilor şi dacă acesta se abate semnificativ de la ipotezele care stau la baza calculului SCR cu formula standard/modelul intern aprobat; 17. evaluează, în colaborare cu Serviciul actuariat şi analiză de piaţă, gradul de adecvare a metodelor şi a practicilor dezvoltate de societăţi pentru a identifica potenţialele evenimente sau schimbări ale condiţiilor economice cu efecte nefavorabile asupra situaţiei lor financiare globale şi colaborează cu Serviciul actuariat şi analiză de piaţă pentru analizarea planului tranzitoriu al societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare în cazul extinderii sferei de aplicare a modelului intern la alte submodule de risc şi/sau unităţi operaţionale majore pentru un anumit modul; 18. colaborează cu Serviciul autorizare-avizare pentru analiza documentaţiilor privind fuziunea, divizarea, transferul integral sau parţial al portofoliului de contracte al societăţii şi cu Direcţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară, în vederea soluţionării cu celeritate a petiţiilor care necesită suport de specialitate; 19. îndeplineşte atribuţii specifice privind identificarea, prevenirea şi reducerea impactului potenţial negativ al riscurilor operaţionale generate de utilizarea de către entităţile supravegheate şi controlate a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, potrivit prevederilor legale incidente; 20. asigură actualizarea bazei de date din aplicaţia „Bază SAR.exe" conform deciziilor emise de serviciu pentru asigurători/reasigurători; 21. analizează şi propune spre aprobare valoarea elementelor fondurilor proprii auxiliare, inclusă în valoarea totală a fondurilor proprii; 22. propune, în colaborare cu alte structuri organizatorice, limitarea, suspendarea sau încetarea activităţii, la cererea societăţilor de asigurare/reasigurare, după verificarea situaţiei financiare a acestora; 23. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 4.3 Serviciul supraveghere prudenţială şi control III Articolul 160Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere prudenţială şi control III sunt: 1. urmăreşte respectarea indicatorilor de prudenţialitate, conform normelor în vigoare, de către societăţile de asigurare-reasigurare, supravegheate în cadrul serviciului potrivit deciziei vicepreşedintelui SAR, precum şi respectarea prevederilor legale referitoare la conţinutul şi termenul de transmitere a raportărilor de către societăţile de asigurare-reasigurare repartizate de către conducerea ierarhică, cu avizul vicepreşedintelui sectorului asigurări-reasigurări; 2. supraveghează activitatea desfăşurată de societăţi pe teritoriul României şi pe teritoriul celorlalte state membre în baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, prin verificarea nivelului solvabilităţii acestora, a modului de constituire a rezervelor tehnice, a activelor şi a fondurilor proprii eligibile, precum şi modul în care acestea respectă cerinţele reglementărilor în vigoare în funcţie de regimul de solvabilitate sub incidenţa căruia intră; 3. analizează şi evaluează activitatea desfăşurată de societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, inclusiv activităţile şi funcţiile externalizate, informaţiile cuprinse în rapoartele şi informările periodice şi anuale, documentele transmise A.S.F., precum şi politicile scrise, procesele şi procedurile de raportare instituite de societăţi conform reglementărilor interne şi legislaţiei în vigoare; 4. întocmeşte rapoarte şi note de informare către vicepreşedintele sectorului asigurări-reasigurări/preşedinte/ Consiliul A.S.F. în cazul în care constată neîndeplinirea indicatorilor de prudenţialitate de către societăţile de asigurare şi face propuneri de măsuri pentru redresarea/îmbunătăţirea activităţii societăţilor sau pentru adoptarea de măsuri preventive şi corective sau alte măsuri prevăzute de prevederile legale aplicate societăţilor şi conducerii acestora; 5. notifică Serviciului de rezoluţie a asigurătorilor şi a firmelor de investiţii cu privire la faptul că un asigurător intră sau este susceptibil de a intra într-o situaţie de dificultate financiară şi propune spre aprobare Consiliului A.S.F., după caz, aplicarea măsurilor de intervenţie timpurie şi/sau implementarea măsurilor de redresare de către un anumit asigurător/reasigurător, desemnarea administratorului temporar, rolul şi funcţiile acestuia, precum şi actele acestuia pentru aprobarea prealabilă; 6. primeşte şi verifică planurile de redresare elaborate de asigurători şi le transmite Serviciului de rezoluţie a asigurătorilor şi firmelor de investiţii, în vederea evaluării acestora; 7. realizează periodic evaluări/simulări/teste de stres privind lichiditatea, solvabilitatea sau nivelul de capitalizare a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare supravegheate, împreună cu Direcţia strategie şi stabilitate financiară şi propune măsuri şi, după caz, sancţiuni în cazul în care acestea s-ar afla în dificultate financiară; 8. contribuie şi transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de direcţie; 9. transmite informaţii şi contribuie la întocmirea rapoartelor de supraveghere şi control semestriale ale direcţiei, pe grupe de entităţi supravegheate, cu identificarea profilelor de risc şi a potenţialelor vulnerabilităţi; 10. organizează şi coordonează desfăşurarea acţiunilor de control periodic şi inopinat la societăţile de asigurare-reasigurare supravegheate, inclusiv la sucursalele acestora din state membre, cu notificarea autorităţii din statul membru, conform reglementărilor în vigoare, raportează vicepreşedintelui din sectorul asigurări-reasigurări/Consiliului A.S.F. rezultatele acţiunilor de control şi propune sancţiuni/măsuri în vederea remedierii situaţiilor constatate ca urmare a controalelor efectuate; 11. sesizează, cu aprobarea Consiliului A.S.F./preşedintelui A.S.F., după caz, alte organe şi instituţii ale statului, în cazul în care apreciază incidenţa competenţei acestora; 12. monitorizează modul în care societăţile remediază deficienţele care au determinat impunerea de măsuri şi întocmeşte informări către vicepreşedintele din sectorul asigurări-reasigurări/preşedinte/Consiliul A.S.F. privind modul de implementare a măsurilor dispuse de A.S.F. societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare; 13. prezintă propuneri pentru elaborarea, modificarea şi completarea cadrului de reglementare având la baza constatările din activitatea de supraveghere a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare; 14. transmite către EIOPA şi/sau statele membre informaţiile prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi informaţiile solicitate de colegiile de supraveghere din care fac parte societăţile de asigurare/reasigurare supravegheate de A.S.F. cu respectarea procedurilor privind activitatea în colegiile supraveghetorilor şi a acordurilor de coordonare semnate; 15. participă la întâlnirile colegiilor constituite pentru supravegherea grupurilor din care fac parte societăţile de asigurare-reasigurare supravegheate de A.S.F; 16. efectuează analize şi evaluări, inclusiv fişa societăţii supravegheate, stabilind frecvenţa şi granularitatea acestora, având în vedere principiul proporţionalităţii, şi monitorizează profilul de risc al societăţilor şi dacă acesta se abate semnificativ de la ipotezele care stau la baza calculului SCR cu formula standard/modelul intern aprobat; 17. evaluează, în colaborare cu Serviciul actuariat şi analiză de piaţă, gradul de adecvare a metodelor şi a practicilor dezvoltate de societăţi pentru a identifica potenţialele evenimente sau schimbări ale condiţiilor economice cu efecte nefavorabile asupra situaţiei lor financiare globale şi colaborează cu Serviciul actuariat şi analiză de piaţă pentru analizarea planului tranzitoriu al societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare în cazul extinderii sferei de aplicare a modelului intern la alte submodule de risc şi/sau unităţi operaţionale majore pentru un anumit modul; 18. colaborează cu Serviciul autorizare-avizare pentru analiza documentaţiilor privind fuziunea, divizarea, transferul integral sau parţial al portofoliului de contracte al societăţi şi cu Direcţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară, în vederea soluţionării cu celeritate a petiţiilor care necesită suport de specialitate; 19. îndeplineşte atribuţii specifice privind identificarea, prevenirea şi reducerea impactului potenţial negativ al riscurilor operaţionale generate de utilizarea de către entităţile supravegheate şi controlate a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, potrivit prevederilor legale incidente; 20. asigură actualizarea bazei de date din aplicaţia „Bază SAR.exe" conform deciziilor emise de serviciu pentru asigurători/reasigurători; 21. analizează şi propune spre aprobare valoarea elementelor fondurilor proprii auxiliare, inclusă în valoarea totală a fondurilor proprii; 22. propune în colaborare cu alte structuri organizatorice limitarea, suspendarea sau încetarea activităţii, la cererea societăţilor de asigurare/reasigurare, după verificarea situaţiei financiare a acestora; 23. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 4.4 Serviciul supraveghere intermediari în asigurări Articolul 161Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere intermediari în asigurări sunt: 1. realizează analiza activităţii brokerilor de asigurare-reasigurare, prin analizarea şi evaluarea informaţiilor cuprinse în rapoartele şi informările periodice şi a documentelor transmise A.S.F.; 2. verifică şi analizează evoluţia indicatorilor privind activitatea de brokeraj în asigurare şi întocmeşte note de informare către vicepreşedintele sectorului asigurări-reasigurări/preşedintele/Consiliul A.S.F.; 3. organizează desfăşurarea acţiunilor de control la brokerii de asigurare, conform reglementărilor interne şi legislaţiei în vigoare şi întocmeşte procese-verbale, respectiv note de informare către vicepreşedintele sectorului asigurări-reasigurări/Consiliul A.S.F.; 4. propune vicepreşedintelui sectorului asigurări-reasigurări/Consiliului A.S.F. adoptarea de măsuri preventive şi corective sau alte măsuri prevăzute de prevederile legale aplicate societăţilor şi conducerii acestora; 5. sesizează, cu aprobarea Consiliului A.S.F./preşedintelui A.S.F., alte organe şi instituţii ale statului, în cazul în care apreciază incidenţa competenţei acestora; 6. întocmeşte informări către vicepreşedintele din sectorul asigurări-reasigurări/Consiliul A.S.F. privind modul de implementare a măsurilor dispuse de A.S.F. brokerilor de asigurare-reasigurare; 7. raportează vicepreşedintelui din sectorul asigurări-reasigurări/Consiliului A.S.F. rezultatele acţiunilor de control desfăşurate la societăţile brokeri de asigurare-reasigurare şi propune sancţiuni/măsuri în vederea remedierii situaţiilor constatate ca urmare a controalelor efectuate; 8. înregistrează şi ţine evidenţa măsurilor dispuse în urma activităţii desfăşurate de serviciu; 9. contribuie şi transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de direcţie; 10. transmite informaţii şi contribuie la întocmirea rapoartelor de control şi supraveghere semestriale ale direcţiei, pe grupe de entităţi supravegheate, cu identificarea profilelor de risc şi a potenţialelor vulnerabilităţi; 11. colectează date şi actualizează fişa brokerilor de asigurare/reasigurare privind orice informaţii referitoare la societăţile supravegheate şi/sau grupurile din care acestea fac parte, din rapoarte anuale, raportări, mass-media etc.; 12. îndeplineşte atribuţii specifice privind identificarea, prevenirea şi reducerea impactului potenţial negativ al riscurilor operaţionale generate de utilizarea de către entităţile supravegheate a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, potrivit prevederilor legale incidente; 13. asigură actualizarea bazei de date din aplicaţia „Bază SAR.exe" conform deciziilor emise de serviciu pentru brokerii de asigurare şi/sau reasigurare; 14. colaborează cu Direcţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară, în vederea soluţionării cu celeritate a petiţiilor care necesită suport de specialitate; 15. propune în colaborare cu alte structuri organizatorice limitarea, suspendarea sau încetarea activităţii la cererea brokerilor de asigurare-reasigurare după verificarea situaţiei financiare a acestora; 16. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 4.5 Serviciul actuariat şi analiză de piaţă Articolul 162Atribuţiile specifice Serviciului actuariat şi analiză de piaţă sunt: 1. asigură suportul tehnic, prin furnizarea de analize, consultanţă, ghiduri, puncte de vedere, specializate pentru toate structurile A.S.F. în activitatea cărora sunt necesare analize actuariale; 2. monitorizează şi analizează indicatorii cu specific actuarial ai societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare şi furnizează metodologii şi specificaţii tehnice pentru realizarea unor rapoarte de analiză a indicatorilor specifici societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare; 3. analizează calitatea şi conţinutul rapoartelor actuariale ale societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare, inclusiv adecvarea şi relevanţa metodelor şi datelor statistice utilizate în calculul rezervelor tehnice în funcţie de planul de supraveghere elaborat în baza profilului de risc al fiecărei societăţi de asigurare şi/sau reasigurare; 4. participă în cadrul acţiunilor de control ce presupun verificări ale produselor de asigurare practicate, rezervelor constituite, activelor care acoperă rezervele, solvabilităţii societăţilor de asigurări sau altă tematică ce necesită suport actuarial; 5. analizează şi furnizează opinii şi soluţii referitoare la adecvarea tarifelor asigurărilor obligatorii, pe baza documentaţiilor furnizate de actuari/funcţia actuarială din societăţile de asigurare-reasigurare; 6. analizează condiţiile generale şi speciale pentru asigurările de sănătate care se pot substitui parţial sau integral asigurării de sănătate furnizate de sistemul de asigurări sociale, precum şi bazele tehnice transmise de asigurători pentru acestea cu scopul de a verifica că acestea sunt încheiate cu respectarea legislaţiei referitoare la protejarea interesului general; 7. participă la procesul de analizare prealabilă şi aprobare a modelelor interne parţiale sau a modelelor interne integrale ori a utilizării de parametri specifici în cadrul formulei standard propuse spre aprobare de societăţile de asigurare şi/sau reasigurare conform cerinţelor Solvabilitate II şi prezintă propuneri de decizie privind aprobarea sau respingerea acestora, pe care o transmite Consiliului A.S.F. motivată temeinic; 8. analizează şi propune spre aprobare aplicarea primei de echilibrare, a primei de volatilitate şi a măsurilor tranzitorii prevăzute de Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare; 9. furnizează opinii şi informaţii la solicitarea Comitetelor de modele interne, EIOPA, pentru Asociaţia Internaţională a Supraveghetorilor în Asigurări şi/sau statelor membre şi centralizează şi transmite date statistice de la/către autorităţile din statele membre ale Uniunii Europene, conform prevederilor Protocolului de la Siena; 10. elaborează şi propune spre publicare tabelele de morbiditate şi datele statistice relevante în cazul în care sunt produse de asigurări de sănătate care se pot substitui parţial sau integral asigurării de sănătate furnizate de sistemul de asigurări sociale şi transmite supraveghetorilor din celelalte state membre de origine aceste date aşa cum este prevăzut la art. 128 din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare; 11. colaborează cu asociaţiile profesionale pentru dezvoltarea profesiei actuariale în România, analizarea şi dezbaterea propunerilor de norme/ghiduri/standarde în domeniu; 12. evaluează, în colaborare cu serviciile de supraveghere şi control, gradul de adecvare a metodelor şi a practicilor dezvoltate de societăţi pentru a identifica potenţialele evenimente sau schimbări ale condiţiilor economice cu efecte nefavorabile asupra situaţiei lor financiare globale; 13. asigură centralizarea şi analiza datelor privind sucursalele din România ale societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare din străinătate şi întocmeşte note de analiză privind activitatea în România a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare din state membre şi a societăţilor din România în state membre, pe baza datelor statistice raportate de autorităţile de supraveghere din statele membre şi a societăţilor de asigurare din România; 14. realizează, împreună cu serviciile de supraveghere şi control şi cu Direcţia strategie şi stabilitate financiară, evaluări/simulări/teste de stres privind lichiditatea, solvabilitatea sau nivelul de capitalizare a societăţilor de asigurare-reasigurare supravegheate şi propune măsuri şi, după caz, sancţiuni în cazul în care acestea s-ar afla în dificultate financiară; 15. contribuie şi transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de direcţie; 16. transmite informaţii şi contribuie la întocmirea rapoartelor de supraveghere şi control semestriale ale direcţiei, pe grupe de entităţi supravegheate, cu identificarea profilelor de risc şi a potenţialelor vulnerabilităţi; 17. colaborează şi efectuează schimb de informaţii cu autorităţi, în scopul menţinerii stabilităţii şi integrităţii sistemului financiar, cu organismele sau persoanele din celelalte state membre şi din România; 18. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
Capitolul VIIIStructuri organizatorice coordonate de vicepreşedintele sectorului sistemului de pensii private Secţiunea 1Dispoziţii generale Articolul 163Sectorul sistemului de pensii private desfăşoară activităţile de reglementare, autorizare, supraveghere şi control în domeniul specific de activitate, în vederea realizării scopului principal al existenţei acestuia, acela ca participanţii aflaţi la vârsta pensionării să beneficieze de o pensie suplimentară privată, menită să le asigure un standard de viaţă decent şi independenţă economică. Articolul 164Obiectivele sectorului sistemului de pensii private sunt: 1. asigurarea unei funcţionări stabile, echilibrate şi eficiente a sistemului de pensii private din România; 2. dezvoltarea continuă a sistemului de pensii private, astfel încât acesta, prin investirea sumelor acumulate în fondurile de pensii private, să contribuie la stimularea creşterii economice în România; 3. protejarea intereselor participanţilor şi beneficiarilor sistemului de pensii private, informarea şi educarea acestora; 4. evaluarea şi stabilirea profilului de risc al entităţilor supravegheate şi a impactului unor încălcări grave ale regulilor de conduită şi/sau indicatorilor prudenţiali; 5. dezvoltarea metodologiilor privind activităţile de supraveghere şi control a entităţilor din sistemul de pensii private cu luarea în considerare a profilului şi indicatorilor de risc; 6. prevenirea sau diminuarea riscurilor ce pot afecta sistemul de pensii private, ca urmare a apariţiei unor probleme majore, prin asigurarea unei supravegheri prudenţiale şi prin intervenţia într-un stadiu incipient. Articolul 165
(1) Coordonarea activităţilor din sectorul sistemului de pensii private este realizată de un vicepreşedinte.
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, vicepreşedintelui i se poate delega competenţa de a emite decizii şi avize, precum şi alte acte individuale în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii sectorului sistemului de pensii private, potrivit prevederilor legale incidente.
(3) În situaţia în care vicepreşedintele se află în imposibilitate de exercitare a prerogativelor sale, acesta poate fi înlocuit de către un alt vicepreşedinte desemnat prin decizie de către preşedintele şi/sau prim-vicepreşedintele A.S.F.
Articolul 166Vicepreşedintele sectorului sistemului de pensii private are în subordinea sa directă următoarele structuri: 1. Cabinetul vicepreşedintelui; 2. Direcţia reglementare-autorizare; 3. Direcţia supraveghere şi control.
Secţiunea a 2-aCabinet vicepreşedinte Articolul 167În îndeplinirea atribuţiilor sale, vicepreşedintele din sectorul sistemului de pensii private este sprijinit de un Cabinet. Cabinetul vicepreşedintelui asigură buna funcţionare a activităţii vicepreşedintelui din sectorul sistemului de pensii private. Articolul 168Atribuţiile specifice Cabinetului vicepreşedintelui din sectorul sistemului de pensii private sunt: 1. analizează şi formulează observaţii şi propuneri fundamentate pe marginea documentelor/notelor întocmite de celelalte structuri, supuse aprobării/avizării vicepreşedintelui; 2. colaborează cu alte structuri de specialitate din cadrul A.S.F. în vederea identificării celor mai bune soluţii cu privire la problematica, documentele şi materialele supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului A.S.F., respectiv vicepreşedintelui sectorului sistemului de pensii private; 3. întocmeşte analize, situaţii, sinteze şi materiale suport cu privire la subiectele supuse aprobării/avizării de către vicepreşedinte sectorului sistemului de pensii private; 4. identifică, din analiza subiectelor supuse aprobării/avizării vicepreşedintelui sectorului sistemului de pensii private şi/sau aprobării Consiliului A.S.F., aspectele care nu sunt reglementate corespunzător şi formulează propuneri în vederea îmbunătăţirii cadrului de reglementare; 5. transmite, spre informare şi/sau executare, dispoziţiile şi deciziile vicepreşedintelui, precum şi celelalte hotărâri ale conducerii/Consiliului A.S.F. şi urmăreşte modul în care sunt duse la îndeplinire; 6. planifică, organizează şi monitorizează fluxul informaţiilor şi al documentelor primite şi/sau transmise de vicepreşedintele sectorului sistemului de pensii private; 7. organizează şi gestionează agenda de întâlniri a vicepreşedintelui sectorului sistemului de pensii private, cu consultarea acestuia; 8. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. Articolul 169Relaţiile funcţionale ale Cabinetului vicepreşedintelui sunt: 1. de subordonare faţă de vicepreşedinte sectorului sistemului de pensii private; 2. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F. Secţiunea a 3-aDirecţia reglementare-autorizare Articolul 170Direcţia reglementare-autorizare asigură realizarea activităţilor de reglementare a entităţilor din cadrul sistemului de pensii private, precum şi a activităţilor de autorizare, avizare şi evidenţă a entităţilor din cadrul sistemului de pensii private, potrivit prevederilor legale. Articolul 171Relaţiile funcţionale ale Direcţiei reglementare-autorizare sunt: 1. de subordonare faţă de vicepreşedintele sectorului sistemului de pensii private; 2. de coordonare a serviciilor din subordine; 3. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F. Articolul 172Direcţia reglementare-autorizare are în componenţă următoarele servicii: 1. Serviciul reglementare; 2. Serviciul autorizare-avizare. Articolul 173Obiectivele Direcţiei reglementare-autorizare sunt: 1. asigurarea unui cadru legal cuprinzător, stabil şi coerent în domeniul pensiilor private prin actualizarea şi consolidarea legislaţiei secundare, ca urmare a experienţei dobândite, în funcţie de contextul intern şi internaţional al mediului economic şi financiar; 2. creşterea calităţii procesului legislativ în vederea îmbunătăţirii capacităţii entităţilor din sistemul pensiilor private de a aplica eficient cadrul normativ; 3. susţinerea dezvoltării sistemului de pensii private prin dezvoltarea cadrului de reglementare privind mecanismele de supraveghere şi control; 4. orientarea cadrului de reglementare în direcţia dezvoltării unei supravegheri bazate atât pe conformitate, cât şi pe riscuri, conform practicilor europene; 5. verificarea, cu maximă operativitate şi acurateţe, a îndeplinirii condiţiilor legale legate de autorizarea, avizarea sau retragerea autorizaţiilor sau avizelor pentru entităţile ce activează în sistemul de pensii private: a)fondurile de pensii private - administrate privat şi facultative; b)administratorii fondurilor de pensii private, precum şi persoanele autorizate/avizate conform prevederilor legale; c)depozitarii fondurilor de pensii administrate privat; d)auditorii din domeniul pensiilor administrate privat; e)agenţii de marketing, persoane juridice şi fizice.SUBSECŢIUNEA 3.1 Serviciul reglementare Articolul 174Atribuţiile specifice Serviciului reglementare sunt: 1. elaborează proiectele de reglementări ale A.S.F. în domeniul pensiilor administrate privat şi în domeniul pensiilor facultative şi întocmeşte analize de impact cu privire la proiectele de reglementări elaborate; 2. face propuneri în vederea elaborării şi/sau participă la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc supravegherea pensiilor administrate privat sau a sistemului pensiilor facultative ori care au implicaţii asupra acestor domenii; 3. elaborează propuneri vizând avize/puncte de vedere/poziţiile A.S.F. asupra proiectelor legislative referitoare la pensiile administrate privat/pensiile facultative, supuse dezbaterii de către Guvern sau Parlament, precum şi asupra proiectelor de reglementări, ghiduri, standarde, recomandări, metodologii, bune practici europene etc. din domeniul său de activitate; 4. elaborează planul anual de reglementare în domeniul reglementării sistemului de pensii private; 5. propune strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă în domeniul reglementării pensiilor administrate privat şi al pensiilor facultative; 6. analizează evoluţia legislaţiei la nivel european şi internaţional în domeniul de reglementare al pensiilor administrate privat şi al pensiilor facultative; 7. asigură o relaţie permanentă cu entităţile din sistemul de pensii administrate privat/sistemul de pensii facultative şi cu Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România şi colaborează cu instituţii şi autorităţi din ţară şi din străinătate, în baza mandatului aprobat de conducerea A.S.F., în probleme din domeniul pensiilor administrate privat sau al pensiilor facultative (PIII); 8. elaborează analize, prezentări şi rapoarte de activitate, anuale şi periodice, în domeniul pensiilor administrate privat şi în domeniul pensiilor facultative (PIII); 9. participă la acţiuni de acordare de asistenţă tehnică, schimburi de experienţă, conferinţe şi seminare ce abordează problematici din domeniul pensiilor administrate privat şi din domeniul pensiilor facultative (PIII); 10. participă în cadrul grupurilor de lucru interne şi internaţionale în care se analizează modul de transpunere a legislaţiei comunitare pe domeniile specifice competenţelor serviciului; 11. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 3.2 Serviciul autorizare-avizare Articolul 175Atribuţiile specifice Serviciului autorizare-avizare sunt: 1. analizează cererile şi evaluează documentaţiile privind autorizarea/avizarea entităţilor/persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul pensiilor administrate privat sau în domeniul pensiilor facultative, precum şi a modificărilor documentelor şi condiţiilor care au stat la baza autorizării/avizării şi formulează propuneri în vederea soluţionării cererilor; 2. analizează cererile şi evaluează documentaţiile privind autorizarea/avizarea agenţilor de marketing din sistemul de pensii private, precum şi a tematicii cursului pentru agenţii persoane fizice şi formulează propuneri în vederea soluţionării cererilor; 3. analizează cererile şi evaluează documentaţiile privind întreruperea temporară, reluarea activităţii sau retragerea autorizaţiei/avizului agenţilor de marketing din sistemul de pensii private şi formulează propuneri în vederea soluţionării cererilor; 4. propune, în vederea soluţionării cererilor de autorizare individuală, constituirea comisiilor de evaluare a pregătirii şi experienţei profesionale a persoanelor din cadrul societăţilor de administrare a fondurilor de pensii administrate privat sau din cadrul societăţilor de administrare a fondurilor de pensii facultative care au obligaţia obţinerii autorizării; 5. verifică, analizează şi evaluează notificările transmise de către entităţile din sistemul pensiilor administrate privat sau de către entităţile din sistemul pensiilor facultative, conform reglementărilor legale în vigoare, inclusiv notificările transmise de entităţile din sistemul de pensii private cu privire la modificarea datelor de identificare a agenţilor de marketing persoane fizice şi actualizează aceste date; 6. verifică pentru conformitate documentele privind entităţile autorizate/avizate în sistemul pensiilor administrate privat/facultative şi cele privind agenţii de marketing din sistemul de pensii private şi informează conducerea ierarhică, atunci când din datele obţinute rezultă suspiciuni de încălcare a prevederilor legale aplicabile; 7. constată, în timpul exercitării atribuţiilor de autorizare, avizare, evidenţă şi monitorizare a entităţilor/persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în sistemul pensiilor administrate privat/facultative şi a agenţilor de marketing din sistemul de pensii private, faptele de natură contravenţională săvârşite de către aceste entităţi şi agenţii de marketing şi formulează propuneri privind sancţionarea acestora sau privind dispunerea de măsuri; 8. propune elaborarea unor proiecte de modificare a legislaţiei în vigoare, cu impact asupra sistemului de pensii administrate privat/facultative şi asupra activităţii de marketing din sistemul de pensii private; 9. asigură relaţia permanentă cu entităţile din sistemul de pensii private/facultative, inclusiv prin participarea la întâlniri tematice cu acestea, în domeniile specifice atribuţiilor serviciului şi colaborează cu autorităţile similare din statele membre UE, SEE sau state terţe, în scopul schimbului reciproc de informaţii referitoare la entităţile aflate în procesul de autorizare; 10. actualizează Registrul entităţilor autorizate, avizate sau radiate din domeniul pensiilor administrate privat/facultative, inclusiv al agenţilor de marketing din sistemul de pensii private; 11. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate prevăzute de actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. Secţiunea a 4-aDirecţia supraveghere şi control Articolul 176Direcţia supraveghere şi control asigură realizarea activităţilor de supraveghere şi control a entităţilor din cadrul sistemului de pensii private, potrivit legii, în vederea prevenirii şi/sau sancţionării, după caz, a eventualelor abateri comise în legătură cu activităţile specifice desfăşurate de acestea în domeniul pensiilor private. Articolul 177Relaţiile funcţionale ale Direcţiei supraveghere şi control sunt: 1. de subordonare faţă de vicepreşedintele sectorului sistemului de pensii private; 2. de coordonare a serviciilor din subordine; 3. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F. Articolul 178Direcţia supraveghere şi control are în componenţă următoarele servicii: 1. Serviciul supraveghere şi analiză piaţă; 2. Serviciul de evaluare şi actuariat; 3. Serviciul control pensii private. Articolul 179Obiectivele Direcţiei supraveghere şi control sunt: 1. menţinerea în permanenţă a unui risc scăzut în sectorul pensiilor private, prin eficientizarea continuă a procesului de supraveghere; 2. asigurarea supravegherii prudenţiale şi a controlului, bazate pe identificarea, prevenirea şi administrarea riscurilor; 3. completarea graduală a supravegherii de tip „conformitate", practicată în prezent, cu supravegherea bazată pe evaluarea riscurilor, prin implementarea principiilor-cheie de evaluare a riscurilor şi a utilizării abordării practice a acestora. SUBSECŢIUNEA 4.1 Serviciul supraveghere şi analiză piaţă Articolul 180Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere şi analiză piaţă sunt: 1. asigură prelucrarea datelor rezultate din validarea automată a raportărilor primite de la entităţile supravegheate şi pregăteşte aceste date pentru celelalte servicii de specialitate din cadrul direcţiei; 2. elaborează, gestionează şi actualizează date privind rapoartele periodice către Consiliul A.S.F., Parlament, Banca Naţională a României, diverse organizaţii interne şi internaţionale la care A.S.F. este membru; 3. urmăreşte respectarea reglementărilor legale, inclusiv a celor privind interdicţiile aplicabile entităţilor din cadrul sectorului pensii private şi a celor privind conflictul de interese; 4. analizează periodic calitatea portofoliilor fondurilor de pensii; 5. verifică valoarea activului net al fondurilor de pensii; 6. elaborează, împreună cu celelalte servicii de specialitate din cadrul direcţiei, metodologia de supraveghere şi evaluare a activităţii administratorilor fondurilor de pensii care să permită completarea treptată a supravegherii de tip „conformitate", cu cea de tip „evaluare a riscurilor"; 7. primeşte, analizează şi integrează toate datele şi analizele primite de la celelalte servicii de specialitate din cadrul direcţiei; 8. analizează şi evaluează informările/rapoartele referitoare la activităţile de control intern, audit intern şi alte tipuri de rapoarte, primite de la entităţile din sistemul de pensii private, inclusiv scrisorile către conducere ale auditorilor externi; 9. detectează şi identifică încălcările limitelor de investire sau de orice altă natură, stabilite de lege, normele A.S.F. sau prospectele proprii, pentru toate entităţile; 10. detectează şi identifică cauzele, pentru toate deviaţiile şi abaterile de la o evoluţie normală, a indicatorilor calculaţi de celelalte servicii; 11. solicită entităţilor supravegheate, atunci când consideră necesar, date şi informaţii suplimentare şi/sau explicaţii detaliate în legătură cu operaţiunile considerate suspecte, precum şi luarea de măsuri suplimentare de protecţie a participanţilor, în funcţie de situaţia concretă din piaţă, inclusiv pentru informarea acestora; 12. sesizează de îndată conducerea ierarhică şi propune adoptarea unor măsuri în toate situaţiile detectate care exced posibilităţii de intervenţie a serviciului, conform atribuţiilor sale, precum şi alte organe şi instituţii ale statului, cu aprobarea Consiliului A.S.F./preşedintelui A.S.F., în cazul în care apreciază incidenţa competenţei acestora; 13. propune conducerii ierarhice declanşarea acţiunilor de control, altele decât cele cuprinse în planul anual de control, atunci când le consideră necesare; 14. contribuie şi transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de direcţie; 15. transmite informaţii şi contribuie la întocmirea rapoartelor de supraveghere şi control semestriale ale direcţiei, pe grupe de entităţi supravegheate, cu identificarea profilelor de risc şi a potenţialelor vulnerabilităţi; 16. urmăreşte măsurile dispuse prin deciziile şi actele adoptate de Consiliul A.S.F., ca urmare a controalelor efectuate asupra entităţilor autorizate/avizate din sistemul de pensii private; 17. propune structurilor organizatorice de specialitate elaborarea unor proiecte de modificare a legislaţiei din sistemul de pensii private, în funcţie de situaţiile noi apărute în activitatea specifică serviciului; 18. propune sancţionarea entităţilor autorizate/avizate din sistemul de pensii private, în situaţia constatării nerespectării de către acestea a prevederilor legale, potrivit competenţelor; 19. colaborează cu Direcţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară, în vederea soluţionării cu celeritate a petiţiilor care necesită suport de specialitate; 20. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 4.2 Serviciul de evaluare şi actuariat Articolul 181Atribuţiile specifice Serviciului de evaluare şi actuariat sunt: 1. analizează modul de identificare, evaluare şi cuantificare de către administratori a riscurilor la care sunt expuse fondurile administrate, precum şi concordanţa profilului de risc cu strategia asumată; 2. evaluează impactul asupra sistemului de pensii private în situaţia apariţiei unor evenimente majore care pot afecta sustenabilitatea acestuia şi stabileşte criteriile valorice pentru determinarea impactului din perspectiva protecţiei participanţilor; 3. stabileşte şi calculează indicatorii de avertizare timpurie şi întocmeşte note de analiză periodice privind evoluţia alertelor/ratingurilor acestora; 4. stabileşte modalitatea de revizuire a principiilor, a indicatorilor şi a parametrilor de avertizare timpurie, în situaţii excepţionale sau la perioade regulate; 5. elaborează matricea riscurilor fondurilor de pensii cu luarea în considerare a mecanismelor de evaluare a riscurilor; 6. elaborează matricea riscurilor aferente entităţilor autorizate şi supravegheate în vederea consolidării acesteia la nivelul A.S.F.; 7. elaborează şi derulează teste de stres/evaluări/simulări şi transmite informaţii necesare în acest sens Direcţiei strategie şi stabilitate financiară; 8. îndeplineşte atribuţii specifice privind identificarea, prevenirea şi reducerea impactului potenţial negativ al riscurilor operaţionale generate de utilizarea de către entităţile supravegheate a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, potrivit prevederilor legale incidente; 9. contribuie şi formulează propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de direcţie; 10. contribuie la întocmirea rapoartelor de supraveghere şi control semestriale ale direcţiei, pe grupe de entităţi supravegheate, cu identificarea profilelor de risc şi a potenţialelor vulnerabilităţi; 11. evaluează şi analizează evoluţia riscului valutar, riscului de lichiditate, riscului de rată a dobânzii, riscului de concentrare pe instrumente financiare, pe sectoare economice, pe pieţe, pe administratori, depozitari, custozi etc., precum şi evoluţia riscurilor aferente evaluării instrumentelor financiare şi deviaţiile standard ale portofoliului de investiţii; 12. întocmeşte raportul actuarial anual în domeniul pensiilor private în baza calculului valorii necesare a provizioanelor tehnice pentru administratorii de pensii administrate privat şi prezintă periodic Consiliului A.S.F. opiniile formulate cu privire la calitatea şi conţinutul rapoartelor actuariale transmise de către administratori; 13. calculează pierderea viitoare potenţială, valoarea garantată a participanţilor precum şi valoarea aşteptată a plăţilor, la nivelul fondurilor de pensii; 14. calculează lunar, pentru perioada ultimelor 24 de luni anterioare datei efectuării calculului, rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii, rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii, diferenţiată pe categorii de risc, rata de rentabilitate minimă a fondurilor, diferenţiată pe categorii de risc; 15. calculează: rata de finanţare a contului individual, rata de finanţare la nivelul întregului fond de pensii, valoarea viitoare probabilă a activului personal al participantului, valoarea viitoare probabilă a pensiei participantului şi rata de înlocuire a veniturilor participanţilor; 16. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 4.3 Serviciul control pensii private Articolul 182Atribuţiile specifice Serviciului control pensii private sunt: 1. organizează desfăşurarea acţiunilor de control periodic şi inopinat la entităţile care fac obiectul serviciului şi duce la îndeplinire sarcinile primite pe linie ierarhică, în scopul realizării planului anual de control; 2. efectuează controale la entităţile reglementate din sectorul sistemului de pensii private şi audiază persoanele implicate în cazurile de încălcare a legislaţiei; 3. propune derularea de controale pentru situaţiile de încălcare a prevederilor legislaţiei şi a normelor în vigoare în urma instrumentării cazurilor care au făcut obiectul controlului; 4. sesizează, cu aprobarea Consiliului A.S.F./preşedintelui A.S.F., alte organe şi instituţii ale statului, în cazul în care apreciază incidenţa competenţei acestora; 5. efectuează anchete şi verificări la entităţile din sectorul pensii private şi/sau audiază persoanele implicate în cazurile de încălcare a legislaţiei din sectorul sistemului pensii private; 6. întocmeşte note şi procese-verbale, în baza documentelor justificative, ce cuprind concluziile şi măsurile care se impun a fi luate în scopul înlăturării abaterilor şi tragerii la răspundere a persoanelor care au săvârşit nereguli; 7. întocmeşte propuneri pentru elaborarea, modificarea şi completarea cadrului de reglementare în sectorul sistemului de pensii private, în funcţie de situaţiile noi apărute în activitatea specifică serviciului; 8. înregistrează şi ţine evidenţa măsurilor dispuse în urma activităţii de control şi monitorizează aplicarea acestora; 9. colaborează cu instituţii din ţară şi din străinătate, prin personalul desemnat, în baza mandatului aprobat, în probleme ce formează obiectul de activitate al serviciului; 10. contribuie şi transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de direcţie; 11. transmite informaţii şi contribuie la întocmirea rapoartelor de supraveghere şi control semestriale ale direcţiei, pe grupe de entităţi supravegheate, cu identificarea profilelor de risc şi a potenţialelor vulnerabilităţi; 12. îndeplineşte atribuţii specifice privind identificarea, prevenirea şi reducerea impactului potenţial negativ al riscurilor operaţionale generate de utilizarea de către entităţile controlate a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, potrivit prevederilor legale incidente; 13. colaborează cu Direcţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară, în vederea soluţionării cu celeritate a petiţiilor care necesită suport de specialitate; 14. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate prevăzute de actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
Capitolul IX Dispoziţii finale Articolul 183 Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile legale incidente care privesc organizarea, funcţionarea şi atribuţiile A.S.F., precum şi cu cele privind delegarea de competenţă. Articolul 184 Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la 1 ianuarie 2017. Articolul 185 La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 72/2015*), cu modificările şi completările ulterioare. *) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 72/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,Mişu NegriţoiuBucureşti, 9 decembrie 2016.Nr. 10.ANEXĂ*)ORGANIGRAMA AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ *) Anexa este reprodusă în facsimil.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 10/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 10 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu