Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.4 din 13.06.2017

pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 470 din 22 iunie 2017SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2), art. 14 şi art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţelor din data de 24.05.2017 şi 12.06.2017,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament: Articolul I Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 15 decembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 66, punctul 11 se abrogă. 2. La articolul 94, punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: 12. avizează reglementările/procedurile emise de Fondul de garantare a asiguraţilor, Fondul de compensare a investitorilor, Fondul de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private şi Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România; 3. La articolul 94, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 121, cu următorul cuprins: 121. elaborează şi propune spre aprobare Consiliului A.S.F. reglementări/proceduri privind organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a asiguraţilor, Fondului de compensare a investitorilor, Fondului de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private şi Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, în conformitate cu prevederile legale incidente; 4. La articolul 94, punctele 13, 14 şi 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins : 13. verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru membrii Consiliului de administraţie/Consiliului director al Fondului de Garantare a Asiguraţilor, al Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, al Fondului de compensare al investitorilor şi al Fondului de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private, după caz, şi propune avizarea/aprobarea acestora, conform prevederilor legale; 14. exercită atribuţii de supraveghere şi control asupra modului în care Fondul de garantare al asiguraţilor, Fondul de compensare al investitorilor, Fondul de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private şi Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România îşi desfăşoară activitatea şi propune luarea măsurilor şi aplicarea sancţiunilor necesare, în conformitate cu prevederile legale; 15. analizează cererile şi documentaţiile necesare în vederea aprobării/autorizării a actelor/documentelor referitoare la organizarea/funcţionarea/activitatea Fondului de garantare al asiguraţilor, Fondului de compensare al investitorilor, Fondului de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private şi Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, conform prevederilor legale; 5. La articolul 145, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins: 4. Direcţia supraveghere intermediari şi supravegherea regulilor de conduită. 6. La articolul 152, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 4. analizează propunerile şi observaţiile la proiectele de reglementări transmise de asociaţiile profesionale ale asigurătorilor, precum şi ale brokerilor şi altor intermediari în asigurări referitoare la activitatea de asigurare; 7. La articolul 153, punctele 1, 7 şi 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins : 1. analizează şi formulează propuneri privind soluţionarea solicitărilor transmise de societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, brokerii şi alţi intermediari în asigurări şi vehiculele investiţionale, cu privire la obţinerea avizului prealabil şi/sau a autorizaţiei de funcţionare, precum şi cu privire la aprobarea modificărilor documentelor sau condiţiilor în baza cărora au fost autorizate, după caz, conform prevederilor legale în vigoare; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 7. evaluează permanent modul de îndeplinire de către acţionari, societăţi şi persoanele din conducerea acestora a condiţiilor legale în baza cărora s-a acordat autorizarea/ aprobarea; 8. analizează documentaţia privind transferul de portofoliu, fuziunea, divizarea, lichidarea în cadrul procedurii de insolvenţă şi în cadrul procedurii de lichidare voluntară a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare şi a brokerilor şi a altor intermediari în asigurări; 8. La articolul 153, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 81, cu următorul cuprins: 81. realizează, împreună cu direcţiile de specialitate cu atribuţii specifice, demersurile necesare în vederea îndeplinirii de către A.S.F. a obligaţiilor care îi revin potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 9. La articolul 153, punctele 11 şi 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 11. verifică, în colaborare cu alte direcţii din A.S.F., nivelul de respectare a principiilor prudenţiale de către societăţile care îşi asumă angajamentul sau subscriu riscuri în alt stat membru şi transmite/primeşte notificări către/de la autorităţi competente din alte state membre, ca urmare a avizării extinderii activităţii societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare, respectiv a brokerilor şi a altor intermediari în asigurări pe teritoriul statelor membre în baza dreptului de stabilire sau în baza libertăţii de a presta servicii; ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 14. asigură actualizarea bazei de date SAR prin intermediul aplicaţiei «Bază SAR.exe», ca urmare a deciziilor emise de direcţie pentru asigurători/reasigurători, respectiv pentru brokeri şi alţi intermediari în asigurări şi a notificărilor primite de la autorităţi din Uniunea Europeană şi menţine şi actualizează Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor, respectiv Registrul brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare; 10. Articolul 154 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 154 Direcţia supraveghere şi control asigură realizarea obiectivelor A.S.F. privind supravegherea activităţii şi situaţiei financiare a asigurătorilor-reasigurătorilor, precum şi realizarea acţiunilor de control asupra activităţii desfăşurate de către aceştia. 11. Articolul 157 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 157 Direcţia supraveghere şi control are în componenţă următoarele servicii: 1. Serviciul supraveghere prudenţială I; 2. Serviciul supraveghere prudenţială II; 3. Serviciul supraveghere prudenţială III; 4. Serviciul actuariat şi managementul riscului; 5. Serviciul control societăţi de asigurare şi reasigurare. 12. La capitolul VII secţiunea a 4-a, titlul subsecţiunii 4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: SUBSECŢIUNEA 4.1 Serviciul supraveghere prudenţială I 13. La articolul 158, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 158 Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere prudenţială I sunt: 14. La articolul 158, după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 31 şi 32, cu următorul cuprins: 31. analizează şi evaluează modul în care societăţile de asigurare-reasigurare respectă cerinţele referitoare la sistemul de guvernanţă; 32. analizează şi evaluează împreună cu Serviciul actuariat şi managementul riscului modul în care societăţile de asigurare-reasigurare respectă cerinţele referitoare la modalitatea de realizare a ORSA şi de utilizare a rezultatelor acesteia; 15. La articolul 158, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins: 41. transmite Serviciului control societăţi de asigurare şi reasigurare aspectele care necesită a fi verificate în cadrul activităţii de control în cazul în care identifică posibile încălcări ale legislaţiei în vigoare; 16. La articolul 158, punctele 7 şi 10 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 7. realizează în colaborare cu Serviciul actuariat şi managementul riscului şi cu Direcţia strategie şi stabilitate financiară evaluări/simulări/teste de stres privind lichiditatea, solvabilitatea sau nivelul de capitalizare a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare supravegheate şi propune măsuri şi, după caz, sancţiuni în cazul în care acestea s-ar afla în dificultate financiară; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 10. participă în baza deciziei de control la efectuarea acţiunilor de control; 17. La articolul 158, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 101, cu următorul cuprins: 101. realizează controlul permanent al asigurătorilor-reasigurătorilor alocaţi serviciului prin realizarea acţiunilor de supraveghere stabilite în planul de supraveghere; 18. La articolul 158, punctele 11 şi 17 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 11. sesizează, cu aprobarea Consiliului A.S.F., alte organe şi instituţii ale statului, în cazul în care apreciază incidenţa competenţei acestora; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 17. evaluează, în colaborare cu Serviciul actuariat şi managementul riscului gradul de adecvare a metodelor şi a practicilor dezvoltate de societăţi pentru a identifica potenţialele evenimente sau schimbări ale condiţiilor economice cu efecte nefavorabile asupra situaţiei lor financiare globale şi colaborează cu Serviciul actuariat şi managementul riscului pentru analizarea planului tranzitoriu al societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare în cazul extinderii sferei de aplicare a modelului intern la alte submodule de risc şi/sau unităţi operaţionale majore pentru un anumit modul; 19. La capitolul VII secţiunea a 4-a, titlul subsecţiunii 4.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: SUBSECŢIUNEA 4.2 Serviciul supraveghere prudenţială II 20. La articolul 159, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 159 Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere prudenţială II sunt: 21. La articolul 159, după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 31 şi 32, cu următorul cuprins: 31. analizează şi evaluează modul în care societăţile de asigurare-reasigurare respectă cerinţele referitoare la sistemul de guvernanţă; 32. analizează şi evaluează împreună cu Serviciul actuariat şi managementul riscului modul în care societăţile de asigurare-reasigurare respectă cerinţele referitoare la modalitatea de realizare a ORSA şi de utilizare a rezultatelor acesteia; 22. La articolul 159, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins: 41. transmite Serviciului control societăţi de asigurare şi reasigurare aspectele care necesită a fi verificate în cadrul activităţii de control în cazul în care identifică posibile încălcări ale legislaţiei în vigoare; 23. La articolul 159, punctele 7 şi 10 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 7. realizează în colaborare cu Serviciul actuariat şi managementul riscului şi cu Direcţia strategie şi stabilitate financiară evaluări/simulări/teste de stres privind lichiditatea, solvabilitatea sau nivelul de capitalizare a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare supravegheate şi propune măsuri şi, după caz, sancţiuni în cazul în care acestea s-ar afla în dificultate financiară; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 10. participă în baza deciziei de control la efectuarea acţiunilor de control; 24. La articolul 159, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 101, cu următorul cuprins: 101. realizează controlul permanent al asigurătorilor-reasigurătorilor alocaţi serviciului prin realizarea acţiunilor de supraveghere stabilite în planul de supraveghere; 25. La articolul 159, punctele 11 şi 17 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 11. sesizează, cu aprobarea Consiliului A.S.F, alte organe şi instituţii ale statului, în cazul în care apreciază incidenţa competenţei acestora; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 17. evaluează, în colaborare cu Serviciul actuariat şi managementul riscului gradul de adecvare a metodelor şi a practicilor dezvoltate de societăţi pentru a identifica potenţialele evenimente sau schimbări ale condiţiilor economice cu efecte nefavorabile asupra situaţiei lor financiare globale şi colaborează cu Serviciul actuariat şi managementul riscului pentru analizarea planului tranzitoriu al societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare în cazul extinderii sferei de aplicare a modelului intern la alte submodule de risc şi/sau unităţi operaţionale majore pentru un anumit modul; 26. La capitolul VII secţiunea a 4-a, titlul subsecţiunii 4.3 se modifică şi va avea următorul cuprins: SUBSECŢIUNEA 4.3 Serviciul supraveghere prudenţială III 27. La articolul 160, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 160 Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere prudenţială III sunt: 28. La articolul 160, după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 31 şi 32, cu următorul cuprins: 31. analizează şi evaluează modul în care societăţile de asigurare-reasigurare respectă cerinţele referitoare la sistemul de guvernanţă; 32. analizează şi evaluează împreună cu Serviciul actuariat şi managementul riscului modul în care societăţile de asigurare-reasigurare respectă cerinţele referitoare la modalitatea de realizare a ORSA şi de utilizare a rezultatelor acesteia; 29. La articolul 160, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins: 41. transmite Serviciului control societăţi de asigurare şi reasigurare aspectele care necesită a fi verificate în cadrul activităţii de control în cazul în care identifică posibile încălcări ale legislaţiei în vigoare; 30. La articolul 160, punctele 7 şi 10 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 7. realizează în colaborare cu Serviciul actuariat şi managementul riscului şi cu Direcţia strategie şi stabilitate financiară evaluări/simulări/teste de stres privind lichiditatea, solvabilitatea sau nivelul de capitalizare a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare supravegheate şi propune măsuri şi, după caz, sancţiuni în cazul în care acestea s-ar afla în dificultate financiară; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 10. participă în baza deciziei de control la efectuarea acţiunilor de control; 31. La articolul 160, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 101, cu următorul cuprins: 101. realizează controlul permanent al asigurătorilor-reasigurătorilor alocaţi serviciului prin realizarea acţiunilor de supraveghere stabilite în planul de supraveghere; 32. La articolul 160, punctele 11 şi 17 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 11. sesizează, cu aprobarea Consiliului A.S.F., alte organe şi instituţii ale statului, în cazul în care apreciază incidenţa competenţei acestora; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 17. evaluează, în colaborare cu Serviciul actuariat şi managementul riscului gradul de adecvare a metodelor şi a practicilor dezvoltate de societăţi pentru a identifica potenţialele evenimente sau schimbări ale condiţiilor economice cu efecte nefavorabile asupra situaţiei lor financiare globale şi colaborează cu Serviciul actuariat şi managementul riscului pentru analizarea planului tranzitoriu al societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare în cazul extinderii sferei de aplicare a modelului intern la alte submodule de risc şi/sau unităţi operaţionale majore pentru un anumit modul; 33. La capitolul VII secţiunea a 4-a, subsecţiunea 4.4, cuprinzând articolul 161, se abrogă. 34. La capitolul VII secţiunea a 4-a, titlul subsecţiunii 4.5 se modifică şi va avea următorul cuprins: SUBSECŢIUNEA 4.5 Serviciul actuariat şi managementul riscului 35. La articolul 162, partea introductivă şi punctele 4 şi 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins : Articolul 162 Atribuţiile specifice Serviciului actuariat şi managementul riscului sunt: ........ ................ ................ ................ ........ ......... 4. participă în cadrul acţiunilor de control ce presupun verificări ale produselor de asigurare practicate, a activelor şi a obligaţiilor, inclusiv a rezervelor tehnice şi a ipotezelor care stau la baza SCR şi MCR, sau altă tematică ce necesită suport actuarial; ........ ................ ................ ................ ........ ........... 14. realizează, împreună cu serviciile de supraveghere din cadrul sectorului asigurări-reasigurări şi cu Direcţia strategie şi stabilitate financiară, evaluări/simulări/teste de stres privind lichiditatea, solvabilitatea sau nivelul de capitalizare a societăţilor de asigurare-reasigurare supravegheate şi propune măsuri şi, după caz, sancţiuni în cazul în care acestea s-ar afla în dificultate financiară; 36. La articolul 162, după punctul 17 se introduc două noi puncte, punctele 171 şi 172, cu următorul cuprins: 171. analizează şi evaluează modul în care societăţile de asigurare-reasigurare respectă cerinţele referitoare la sistemul de management al riscului; 172. analizează şi evaluează împreună cu serviciile de supraveghere modul în care societăţile de asigurare-reasigurare respectă cerinţele referitoare la modalitatea de realizare a ORSA şi de utilizare a rezultatelor acesteia; 37. La capitolul VII secţiunea a 4-a, după subsecţiunea 4.5 se introduce o nouă subsecţiune, subsecţiunea 4.6, cuprinzând articolul 1621, cu următorul cuprins: SUBSECŢIUNEA 4.6 Serviciul control societăţi de asigurare şi reasigurare Articolul 1621 Atribuţiile specifice Serviciului control societăţi de asigurare şi reasigurare sunt: 1. propune derularea de controale inopinate; 2. organizează desfăşurarea acţiunilor de control inopinat şi periodic conform deciziilor preşedintelui A.S.F. sau planului de control anual aprobat de Consiliul A.S.F la societăţile de asigurare-reasigurare; 3. primeşte şi analizează observaţiile la procesul-verbal de control, transmise de entitatea controlată, şi le integrează în documentul transmis spre analiză şi decizie Consiliului A.S.F.; 4. raportează vicepreşedintelui sectorului asigurări-reasigurări rezultatele acţiunilor de control desfăşurate la societăţile de asigurare-reasigurare şi propune măsuri/sancţiuni în vederea remedierii situaţiilor constatate ca urmare a controalelor efectuate; 5. întocmeşte note cu privire la rezultatele acţiunilor de control care conţin propuneri de măsuri/sancţiuni în vederea remedierii situaţiilor constatate ca urmare a controalelor efectuate; 6. informează structurile organizatorice implicate cu privire la măsurile dispuse de preşedintele A.S.F., vicepreşedintele sectorului asigurări-reasigurări şi/sau Consiliul A.S.F., ca urmare a activităţii de control specifice serviciului; 7. contribuie şi transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de direcţie; 8. transmite informaţii şi contribuie la întocmirea rapoartelor semestriale de supraveghere şi control ale direcţiei; 9. formulează propuneri cu privire la modificarea/ completarea cadrului de reglementare din domeniul activităţii societăţilor de asigurare-reasigurare; 10. sesizează, cu aprobarea Consiliului A.S.F., alte organe şi instituţii ale statului, în cazul în care apreciază incidenţa competenţei acestora; 11. colaborează cu Direcţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară, în vederea soluţionării cu celeritate a petiţiilor care necesită suport de specialitate; 12. asigură actualizarea bazei de date din aplicaţia «Bază SAR.exe» conform deciziilor emise de serviciu pentru societăţile de asigurare şi/sau reasigurare; 13. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate al sectorului asigurări-reasigurări dispuse de conducerea ierarhică. 38. La capitolul VII, după secţiunea a 4-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 5-a, cuprinzând art. 1622-1627, cu următorul cuprins: Secţiunea a 5-a Direcţia supraveghere intermediari şi supravegherea regulilor de conduită Articolul 1622 (1) Direcţia supraveghere intermediari şi supravegherea regulilor de conduită asigură realizarea obiectivelor A.S.F. privind supravegherea brokerilor şi a altor intermediari în asigurări, a activităţii desfăşurate de aceştia în relaţia cu clienţii şi cu asigurătorii, precum şi realizarea acţiunilor de control cu privire la funcţionarea acestora şi cu privire la activitatea desfăşurată. (2) Direcţia supraveghere intermediari şi supravegherea regulilor de conduită asigură monitorizarea respectării regulilor de conduită ale asigurătorilor-reasigurărilor, ale brokerilor şi altor intermediari în asigurări în cadrul activităţii desfăşurate. Articolul 1623 Obiectivele Direcţiei supraveghere intermediari şi supravegherea regulilor de conduită sunt: 1. asigurarea supravegherii modului de funcţionare a brokerilor şi a altor intermediari în asigurări şi respectarea sistemului de guvernanţă; 2. asigurarea supravegherii respectării regulilor de conduită ale societăţilor de asigurare-reasigurare şi ale brokerilor şi altor intermediari în asigurări, bazate pe identificarea, prevenirea şi administrarea riscurilor, precum şi a cerinţelor privind guvernanţa internă a produselor; 3. alinierea modului de supraveghere a riscurilor conform celor mai bune practici internaţionale; 4. asigurarea respectării regulilor de conduită şi transparenţă în relaţia cu consumatorii de produse de asigurare şi a celor mai bune practici în activitatea de vânzare/distribuţie şi în furnizarea serviciilor de consultanţă în asigurări. Articolul 1624 Relaţiile funcţionale: 1. de subordonare faţă de vicepreşedintele sectorului asigurări-reasigurări; 2. de coordonare a serviciilor din subordine; 3. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F. Articolul 1625 Direcţia supraveghere intermediari şi supravegherea regulilor de conduită are în componenţă următoarele servicii: 1. Serviciul supraveghere intermediari şi canale alternative de distribuţie; 2. Serviciul supravegherea regulilor de conduită ale societăţilor de asigurare-reasigurare, brokerilor şi ale intermediarilor. SUBSECŢIUNEA 5.1 Serviciul supraveghere intermediari şi canale alternative de distribuţie Articolul 1626 Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere intermediari şi canale alternative de distribuţie sunt: 1. verifică respectarea cerinţelor cu privire la organizarea şi funcţionarea brokerilor şi a altor intermediari în asigurări; 2. realizează analiza activităţii brokerilor de asigurare-reasigurare şi a altor intermediari în asigurări, prin analizarea şi evaluarea informaţiilor cuprinse în rapoartele şi informările periodice şi a altor documente transmise A.S.F.; 3. realizează analiza modurilor şi canalelor de distribuţie a produselor de asigurări pentru analizarea tendinţelor şi vulnerabilităţilor potenţiale ca efect al soluţiilor de distribuţie adoptate; 4. verifică respectarea cerinţelor privind formarea profesională continuă pentru personalul care activează în distribuţia produselor de asigurare; 5. analizează practicile comerciale dintre societăţile de asigurare-reasigurare şi intermediari, precum şi dintre aceştia şi asiguraţi în vederea respectării prevederilor legale incidente; 6. identifică profilele de risc şi vulnerabilităţile la nivelul brokerilor/intermediarilor în asigurări; 7. verifică şi analizează evoluţia indicatorilor privind activitatea de brokeraj în asigurare şi întocmeşte note de informare către vicepreşedintele sectorului asigurări-reasigurări/ preşedintele A.S.F./Consiliul A.S.F.; 8. organizează desfăşurarea acţiunilor de control la brokeri şi alţi intermediari, conform reglementărilor interne şi legislaţiei în vigoare, şi întocmeşte procese-verbale, respectiv note de informare către vicepreşedintele sectorului asigurări-reasigurări/ Consiliul A.S.F.; 9. propune vicepreşedintelui sectorului asigurări-reasigurări/ Consiliului A.S.F. adoptarea de măsuri preventive şi corective sau alte măsuri prevăzute de prevederile legale; 10. sesizează, cu aprobarea Consiliului A.S.F., alte organe şi instituţii ale statului, în cazul în care apreciază incidenţa competenţei acestora; 11. întocmeşte informări către vicepreşedintele sectorului asigurări-reasigurări/Consiliul A.S.F. privind modul de implementare a măsurilor dispuse de A.S.F. brokerilor şi altor intermediari în asigurări; 12. raportează vicepreşedintelui sectorului asigurări-reasigurări/Consiliului A.S.F. rezultatele acţiunilor de control desfăşurate la brokerii şi alţi intermediari în asigurări şi propune sancţiuni/măsuri în vederea remedierii situaţiilor constatate ca urmare a controalelor efectuate; 13. înregistrează şi ţine evidenţa măsurilor dispuse în urma activităţii desfăşurate de serviciu; 14. contribuie şi transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de direcţie; 15. transmite informaţii şi contribuie la întocmirea rapoartelor de control şi supraveghere semestriale ale direcţiei, pe grupe de entităţi supravegheate, cu identificarea profilelor de risc şi a potenţialelor vulnerabilităţi; 16. colectează date şi actualizează fişa brokerilor de asigurare-reasigurare şi a altor intermediari în asigurări privind orice informaţii referitoare la societăţile supravegheate şi/sau grupurile din care acestea fac parte, din rapoarte anuale, raportări, mass-media etc.; 17. îndeplineşte atribuţii specifice privind identificarea, prevenirea şi reducerea impactului potenţial negativ al riscurilor operaţionale generate de utilizarea de către entităţile supravegheate a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, potrivit prevederilor legale incidente; 18. asigură actualizarea bazei de date din aplicaţia „Bază SAR.exe" conform deciziilor emise de serviciu pentru brokeri şi alţi intermediari în asigurări; 19. colaborează cu Direcţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară, în vederea soluţionării cu celeritate a petiţiilor care necesită suport de specialitate; 20. propune, în colaborare cu alte structuri organizatorice, limitarea, suspendarea sau încetarea activităţii la cererea brokerilor şi a altor intermediari în asigurări după verificarea situaţiei financiare a acestora; 21. formulează propuneri cu privire la modificarea/ completarea cadrului de reglementare din domeniul asigurărilor; 22. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 5.2 Serviciul supravegherea regulilor de conduită ale societăţilor de asigurare-reasigurare şi ale intermediarilor Articolul 1627 Atribuţiile specifice Serviciului supravegherea regulilor de conduită ale societăţilor de asigurare/reasigurare şi ale intermediarilor sunt: 1. analizează şi verifică respectarea regulilor de conduită în relaţia cu clienţii, inclusiv pentru societăţile care desfăşoară activitate de asigurare-reasigurare pe baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii; 2. verifică respectarea cerinţelor de informare şi transparenţă în procesul de ofertare a produselor de asigurare; 3. analizează practicile comerciale (modele de remunerare) ale asigurătorilor în relaţia cu brokerii şi alţi intermediari în asigurări, precum şi între aceştia şi asiguraţi, potrivit prevederilor legale aplicabile; 4. propune vicepreşedintelui sectorului asigurări-reasigurări/ Consiliului A.S.F. adoptarea de măsuri preventive şi corective sau alte măsuri prevăzute de prevederile legale aplicabile; 5. sesizează autoritatea competentă din statul membru de origine cu privire la încălcarea regulilor de conduită în cazul societăţilor care desfăşoară activitate de asigurare-reasigurare pe baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii; 6. transmite serviciilor cu atribuţii de control din cadrul sectorului asigurări-reasigurări aspectele care necesită a fi verificate în cadrul activităţii de control; 7. participă în baza deciziei de control la efectuarea acţiunilor de control; 8. asigură actualizarea bazei de date din aplicaţia «Bază SAR.exe» conform deciziilor emise la nivel de serviciu; 9. contribuie şi transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de direcţie; 10. colaborează cu Direcţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară, în vederea soluţionării cu celeritate a petiţiilor care necesită suport de specialitate; 11. formulează propuneri cu privire la modificarea/ completarea cadrului de reglementare din domeniul asigurărilor; 12. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. 39. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Articolul II Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.Vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,Sectorul asigurări-reasigurări,Gheorghe-Cornel Coca Constantinescu ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexă la regulament) ORGANIGRAMA AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂSmartCity5

COMENTARII la Regulament 4/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 4 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 4/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu