Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.12 din 22.11.2017

pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 931 din 27 noiembrie 2017SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2), art. 14 şi art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 15 noiembrie 2017,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament: Articolul I Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 15 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins: Articolul 191 Consilierul coordonator/înlocuitor director de cabinet este o funcţie de execuţie cu atribuţii specifice de coordonare a activităţii personalului din cadrul cabinetelor membrilor executivi ai Consiliului A.S.F. în lipsa directorului de cabinet şi de coordonare a activităţii responsabilului pentru protecţia datelor cu caracter personal. 2. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul cuprins: Articolul 201 Responsabilul pentru protecţia datelor cu caracter personal este o funcţie de execuţie cu atribuţii specifice privind îndrumarea şi consilierea salariaţilor A.S.F. în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor normative privind protecţia datelor cu caracter personal, precum şi în ceea ce priveşte monitorizarea respectării acestor prevederi. 3. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 26 Consiliul A.S.F. are în subordinea sa directă Serviciul audit intern. 4. La capitolul II, secţiunea a 3-a „Serviciul comunicare", cuprinzând articolele 32 şi 33, se abrogă. 5. După articolul 49 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 61-a, cuprinzând articolele 491-493, cu următorul cuprins: Secţiunea a 61 -a Consilierul coordonator/ înlocuitor director de cabinet Articolul 491 Atribuţiile consilierului coordonator/înlocuitor director de cabinet sunt: 1. asigură, în lipsa directorului de cabinet, coordonarea activităţii desfăşurate de personalul din cadrul Cabinetului membrilor executivi ai Consiliului A.S.F.; 2. asigură coordonarea activităţii responsabilului pentru protecţia datelor cu caracter personal; 3. facilitează şi asigură colaborarea cu alte structuri organizatorice; 4. asigură implementarea deciziilor luate de către conducerea ierarhică; 5. participă efectiv la elaborarea unor lucrări repartizate Cabinetului membrilor executivi ai Consiliului A.S.F.; 6. întocmeşte rapoarte de activitate la solicitarea conducerii ierarhice; 7. îndeplineşte orice alte atribuţii de serviciu care îi revin potrivit reglementărilor legale în vigoare, fişei postului sau care îi sunt încredinţate de către conducerea ierarhică. Articolul 492 În perioadele în care consilierul coordonator/ înlocuitor director de cabinet nu îşi poate îndeplini atribuţiile de serviciu, fiind în concediu de odihnă, concediu medical, delegaţie etc., aceste atribuţii se exercită de către persoanele desemnate de acesta sau de conducerea ierarhică. Articolul 493 Relaţiile funcţionale ale consilierului coordonator/ înlocuitor director de cabinet sunt: 1. de subordonare faţă de Consiliul A.S.F./preşedinte/prim-vicepreşedinte/vicepreşedinte, după caz, şi faţă de directorul de cabinet; 2. de colaborare cu toate structurile organizatorice ale A.S.F.; 3. de coordonare a personalului din subordine. 6. După articolul 51 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 8-a, cuprinzând articolele 511 şi 512, cu următorul cuprins: Secţiunea a 8-a Responsabilul pentru protecţia datelor cu caracter personal Articolul 511 Responsabilul pentru protecţia datelor cu caracter personal are următoarele atribuţii: a)informează şi consiliază personalul A.S.F. din cadrul sectorului/structurilor din subordinea preşedintelui/structurilor din subordinea prim-vicepreşedintelui, după caz, pe care îl/le reprezintă, cu privire la politicile şi procedurile interne care implică prelucrarea de date sau impactul oricăror produse sau servicii noi din perspectiva prelucrării de date cu caracter personal; b)monitorizează respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), denumit în continuare Regulamentul G.D.P.R., de către personalul A.S.F., inclusiv alocarea responsabilităţilor şi acţiunile de conştientizare şi de formare a personalului A.S.F. implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile aferente; c)consiliază personalul A.S.F. în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei datelor, în domeniile de interes ale solicitantului; d)participă la elaborarea Strategiei de implementare a Regulamentului G.D.P.R. la nivelul A.S.F.; e)monitorizează procesul de armonizare, la nivelul sectorului/structurilor din subordinea preşedintelui/structurilor din subordinea prim-vicepreşedintelui, după caz, pe care îl/le reprezintă, a prevederilor legislaţiei specifice aplicabile în domeniul de competenţă al A.S.F. cu prevederile legale privind protecţia datelor cu caracter personal; f)monitorizează procesul de elaborare a procedurilor interne privind activităţile specifice de la nivelul sectorului/structurilor din subordinea preşedintelui/structurilor din subordinea prim-vicepreşedintelui, după caz, pe care îl/le reprezintă, conform prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal; g)participă la elaborarea politicii de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul A.S.F.; h)participă la elaborarea de studii şi analize privind impactul prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal asupra activităţii sectorului/structurilor din subordinea preşedintelui/structurilor din subordinea prim-vicepreşedintelui, după caz, pe care îl/le reprezintă; i)prezintă preşedintelui Comisiei permanente, ori de câte ori îi este solicitat, situaţii periodice privind implementarea şi respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal în cadrul sectorului/structurilor din subordinea preşedintelui/structurilor din subordinea prim-vicepreşedintelui, după caz, pe care îl/le reprezintă; j)avertizează personalul A.S.F. din cadrul sectorului/structurilor din subordinea preşedintelui/structurilor din subordinea prim-vicepreşedintelui, după caz, pe care îl/le reprezintă cu privire la riscurile de gestionare defectuoasă a prevederilor Regulamentului G.D.P.R; k)semnalează preşedintelui Comisiei permanente cazurile de nerespectare a prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal în cadrul sectorului/structurilor din subordinea preşedintelui/structurilor din subordinea prim-vicepreşedintelui, după caz, pe care îl/le reprezintă; l)analizează şi investighează modul de implementare şi respectare a prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal la nivelul sectorului/structurilor din subordinea preşedintelui/structurilor din subordinea prim-vicepreşedintelui, după caz, pe care îl/le reprezintă; m)investighează, conform împuternicirii preşedintelui Comisiei permanente, incidentele la adresa datelor cu caracter personal gestionate în cadrul A.S.F. Articolul 512 Relaţiile funcţionale ale responsabilului pentru protecţia datelor cu caracter personal sunt: 1. de subordonare faţă de Consiliul A.S.F./preşedinte/prim-vicepreşedinte/vicepreşedinte, după caz, şi faţă de preşedintele Comisiei permanente; 2. de colaborare cu toate structurile organizatorice ale A.S.F. 7. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 52 Preşedintele are în subordinea sa directă următoarele structuri: 1. Cancelaria preşedintelui; 2. Direcţia strategie şi stabilitate financiară; 3. Direcţia operaţiuni şi IT; 4. Direcţia resurse umane; 5. Serviciul comunicare; 6. Structura de securitate constituită la nivelul A.S.F; 7. Comisia permanentă pentru protecţia datelor cu caracter personal. 8. După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 531, cu următorul cuprins: Articolul (1) Pentru asigurarea implementării şi respectării prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal, în subordinea preşedintelui A.S.F. se organizează şi funcţionează Comisia permanentă pentru protecţia datelor cu caracter personal.(2) Comisia permanentă pentru protecţia datelor cu caracter personal este o structură cu rol de coordonare, îndrumare şi consiliere a personalului A.S.F. în privinţa respectării prevederilor legale din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, înfiinţată cu scopul de a asigura implementarea şi respectarea prevederilor Regulamentului G.D.P.R.(3) Comisia permanentă pentru protecţia datelor cu caracter personal este compusă din 14 membri, astfel:a)un salariat din cadrul sectorului investiţiilor şi instrumentelor financiare; b)un salariat din cadrul sectorului asigurărilor şi reasigurărilor; c)un salariat din cadrul sectorului sistemului de pensii private; d)un salariat din cadrul structurilor aflate în subordinea prim-vicepreşedintelui A.S.F; e)un salariat din cadrul Cancelariei preşedintelui pentru structurile aflate în subordinea preşedintelui A.S.F.; f)doi salariaţi din cadrul Direcţiei juridice; g)un salariat din cadrul Direcţiei operaţiuni şi IT; h)un salariat din cadrul Direcţiei resurse umane; i)5 salariaţi din cadrul Serviciului control intern, integritate şi protecţia informaţiilor. (4) Conducerea Comisiei permanente pentru protecţia datelor cu caracter personal este asigurată de un preşedinte, având calitatea de ofiţer pentru protecţia datelor cu caracter personal, şi un vicepreşedinte, având calitatea de înlocuitor al ofiţerului pentru protecţia datelor cu caracter personal.(5) Membrii Comisiei permanente pentru protecţia datelor cu caracter personal, vicepreşedintele şi preşedintele acesteia sunt desemnaţi prin hotărâre a Consiliului A.S.F.(6) Secretariatul Comisiei permanente pentru protecţia datelor cu caracter personal este asigurat de către salariaţi desemnaţi din cadrul Serviciului control intern, integritate şi protecţia informaţiilor.(7) Atribuţiile şi funcţionarea Comisiei permanente pentru protecţia datelor cu caracter personal sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei permanente pentru protecţia datelor cu caracter personal. 9. La articolul 55, punctele 2 , 4 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 2. coordonează transmiterea spre informare şi/sau executare a dispoziţiilor şi deciziilor preşedintelui, precum şi a celorlalte hotărâri ale Consiliului A.S.F. şi urmăreşte, la solicitarea expresă a preşedintelui A.S.F., modul în care sunt duse la îndeplinire; ........ ................ ................ ................ ........ ......... 4. coordonează planificarea şi organizarea fluxului informaţiilor şi al documentelor primite şi/sau transmise de către preşedintele A.S.F., privind hotărârile şi deciziile Consiliului A.S.F., precum şi efectuarea notificărilor referitoare la concluziile Comitetului executiv al A.S.F.; 5. coordonează organizarea şi gestionarea agendei de întâlniri a preşedintelui A.S.F. prin Cabinetul preşedintelui A.S.F., cu consultarea acestuia; 10. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 57(1) În cadrul Cancelariei preşedintelui funcţionează următoarele structuri organizatorice: a)Cabinetul preşedintelui; b)Serviciul control intern, integritate şi protecţia informaţiilor; c)Serviciul conformitate şi prevenirea spălării banilor. (2) Cabinetul preşedintelui şi Serviciul conformitate şi prevenirea spălării banilor sunt subordonate din punct de vedere operaţional direct preşedintelui A.S.F. 11. La capitolul IV secţiunea a 2-a , după articolul 57, înaintea subsecţiunii 2.1, se introduce o nouă subsecţiune, „Cabinet preşedinte", cuprinzând articolele 571-574, cu următorul cuprins: Cabinet preşedinte Articolul 571 Preşedintele este sprijinit în exercitarea atribuţiilor şi prerogativelor sale de personalul Cabinetului preşedintelui. Articolul 572 Cabinetul preşedintelui are ca obiectiv asigurarea consilierii preşedintelui A.S.F. în exercitarea atribuţiilor şi prerogativelor sale şi sprijinirea acestuia în vederea fundamentării deciziilor strategice pe anumite componente de activitate stabilite. Articolul 573 Relaţiile funcţionale ale Cabinetului preşedintelui sunt: 1. de subordonare faţă de preşedintele A.S.F.; 2. de colaborare cu toate structurile organizatorice ale A.S.F. Articolul 574 Atribuţiile specifice Cabinetului preşedintelui sunt: 1. analizează şi formulează observaţii şi propuneri fundamentate pe marginea documentelor/notelor întocmite de celelalte structuri organizatorice, supuse aprobării/avizării preşedintelui; 2. colaborează cu alte structuri de specialitate din cadrul A.S.F. în vederea identificării celor mai bune soluţii cu privire la problematica, documentele şi materialele supuse aprobării preşedintelui; 3. întocmeşte analize, situaţii, sinteze şi materiale-suport cu privire la subiectele supuse aprobării/avizării de către preşedinte; 4. identifică, din analiza subiectelor supuse aprobării/avizării preşedintelui, aspectele care nu sunt reglementate corespunzător şi formulează propuneri în vederea îmbunătăţirii cadrului de reglementare; 5. coordonează activitatea direcţiilor aflate în subordinea preşedintelui, respectiv a Direcţiei strategie şi stabilitate financiară, Direcţiei operaţiuni şi IT, Direcţiei resurse umane şi a Serviciului comunicare; 6. transmite spre informare şi/sau executare dispoziţiile şi deciziile preşedintelui şi urmăreşte modul în care sunt duse la îndeplinire; 7. urmăreşte fluxul informaţiilor şi al documentelor primite şi/sau transmise de preşedinte; 8. organizează şi gestionează agenda de întâlniri a preşedintelui A.S.F., cu consultarea acestuia; 9. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. 12. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 62 Direcţia strategie şi stabilitate financiară coordonează activităţile referitoare la strategiile elaborate în cadrul A.S.F., realizează supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar nebancar reglementat şi supravegheat de A.S.F., în vederea asigurării stabilităţii financiare. Totodată, Direcţia strategie şi stabilitate financiară elaborează reglementări unitare şi integrate, în vederea armonizării normelor sectoriale, şi contribuie la activităţile de supraveghere în vederea asigurării stabilităţii financiare. 13. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 63 Obiectivele Direcţiei strategie şi stabilitate financiară sunt: 1. promovarea stabilităţii financiare şi funcţionării eficiente a pieţelor prin supravegherea macroprudenţială şi integrată a sistemului financiar nebancar reglementat şi supravegheat de A.S.F., ceea ce implică identificarea, monitorizarea şi evaluarea tendinţelor şi a riscurilor pe pieţele financiare nebancare în vederea supravegherii macroprudenţiale şi integrate, utilizând şi dezvoltând instrumente, tehnici şi mecanisme specifice managementului riscurilor; 2. supravegherea suplimentară a grupurilor şi a conglomeratelor financiare care activează pe piaţa instrumentelor şi investiţiilor financiare, asigurărilor-reasigurărilor şi sistemului de pensii private; 3. susţinerea procesului de evoluţie a A.S.F. prin activitatea de management a portofoliului de proiecte al A.S.F.; 4. construcţia şi dezvoltarea unui cadru integrat de funcţionare a pieţelor financiare supravegheate de A.S.F. prin elaborarea de reglementări unitare şi integrate şi prin monitorizarea legislaţiei europene; 5. buna cooperare la nivel european şi internaţional şi gestionarea eficientă a fondurilor cu finanţare externă. 14. La articolul 65, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2. Serviciul stabilitate financiară şi analiză de piaţă; 15. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 66 Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere şi reglementări integrate sunt: 1. elaborează ghiduri şi/sau studii care vizează supravegherea şi gestionarea prudenţială a riscurilor; 2. întocmeşte proiecte de reglementări unitare şi integrate, coordonează sau participă în grupuri de lucru intersectoriale în vederea armonizării prevederilor legislaţiei aferente pieţei financiare nebancare; 3. întocmeşte, în colaborare cu Serviciul stabilitate financiară şi analiză de piaţă, analize de impact cu privire la proiectele de reglementări elaborate; 4. avizează, analizează şi formulează puncte de vedere şi/sau propuneri de modificare/completare cu privire la proiectele de reglementare cu impact asupra strategiei şi stabilităţii financiare, precum şi cu privire la orice alte proiecte de acte normative asupra cărora preşedintele A.S.F./Consiliul A.S.F. solicită exprimarea unui punct de vedere; 5. analizează proiecte de acte normative care vizează A.S.F. şi activitatea sa integrată pe cele 3 sectoare, primite/trimise spre consultare/avizare/aprobare de/către alte instituţii; 6. identifică entităţile autorizate şi supravegheate de A.S.F. care desfăşoară direct sau prin intermediul unei filiale activităţi în mai multe sectoare de supraveghere financiară, precum şi pe cele care aparţin unui conglomerat financiar şi pentru care A.S.F. este autoritate competentă coordonatoare, luând în considerare informaţiile primite de la structurile organizatorice de specialitate din cadrul A.S.F.; 7. implementează şi asigură, în colaborare cu direcţiile de supraveghere şi control din cadrul A.S.F. şi cu alte autorităţi competente, după caz, supravegherea suplimentară a entităţilor reglementate, persoane juridice române, autorizate conform regulilor sectoriale aplicabile şi care fac parte dintr-un conglomerat financiar şi pentru care A.S.F. este autoritate competentă coordonatoare; 8. formulează propuneri pentru proiectarea de simulări pentru situaţii de criză, planuri pentru situaţii de urgenţă şi participă efectiv la astfel de simulări; 9. dezvoltă şi administrează, în colaborare cu direcţiile de supraveghere din cadrul A.S.F. şi cu Serviciul analiză de piaţă, instrumentele, tehnicile şi mecanismele specifice pentru consolidarea capacităţii sistemului financiar de a rezista şocurilor şi pentru diminuarea acumulării de riscuri sistemice, în scopul cooperării interinstituţionale pentru asigurarea supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional; 10. monitorizează tendinţele şi riscurile pieţelor financiare nebancare supravegheate de A.S.F., în vederea asigurării stabilităţii financiare şi încrederii participanţilor şi a consumatorilor de servicii financiare; 11. coordonează activităţile referitoare la strategiile elaborate în cadrul A.S.F; 12. susţine managementul A.S.F. în implementarea evoluţiei strategice a A.S.F. prin asigurarea managementului portofoliului de proiecte al A.S.F.; 13. asigură informarea conducerii A.S.F. cu privire la evoluţia portofoliului de proiecte al A.S.F. şi facilitează procesul decizional privind portofoliul de proiecte; 14. elaborează şi actualizează metodologia de management de proiecte privind iniţierea, aprobarea, derularea şi monitorizarea proiectelor, precum şi închiderea şi revizuirea rezultatelor acestora; 15. asigură, prin resurse specializate, guvernanţa, conducerea şi monitorizarea permanentă a derulării proiectelor, urmărind respectarea scopului, termenelor şi a bugetului individual al proiectelor; 16. colaborează cu Serviciul relaţii internaţionale şi afaceri europene, în cazul proiectelor cu finanţare externă, la procesul de elaborare a documentaţiilor de proiect, aplicând procedurile de finanţare specifice fiecărui finanţator (Uniunea Europeană, Banca Mondială, alţi finanţatori externi/internaţionali), şi monitorizează derularea şi sustenabilitatea contractelor de finanţare externă a proiectelor cu respectarea metodologiei autorităţii sau instituţiei externe care asigură finanţarea; 17. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. 16. La capitolul IV, secţiunea a 3-a, subsecţiunea 3.2 , cuprinzând articolul 67, se modifică şi va avea următorul cuprins: SUBSECŢIUNEA 3.2Serviciul stabilitate financiară şi analiză de piaţă Articolul 67 Atribuţiile specifice Serviciului stabilitate financiară şi analiză de piaţă sunt: 1. identifică şi evaluează tendinţele şi riscurile pieţelor financiare nebancare în vederea asigurării stabilităţii financiare şi încrederii participanţilor şi a consumatorilor de servicii financiare; 2. identifică instituţiile şi structurile sistemului financiar nebancar relevante din punct de vedere sistemic; 3. întocmeşte rapoarte periodice aferente celor 3 sectoare reglementate şi supravegheate de A.S.F., în vederea publicării lor sau a informării conducerii executive, astfel: Raportul anual al A.S.F., rapoarte zilnice de informare privind pieţele financiare, Raportul săptămânal de tendinţe şi riscuri, Tabloul trimestrial al riscurilor, rapoarte trimestriale cu privire la evoluţia pieţelor supravegheate de A.S.F., alte analize şi studii de piaţă solicitate de conducerea executivă a A.S.F. sau la propunerea structurilor organizatorice din cadrul A.S.F.; 4. elaborează analize de impact, analize cost-beneficiu şi analize de conjunctură pentru reglementările ce urmează a fi emise de A.S.F., la solicitarea conducerii A.S.F. sau a structurilor organizatorice din cadrul A.S.F.; 5. dezvoltă, împreună cu structurile organizatorice din cadrul A.S.F. cu atribuţii de supraveghere, metode de măsurare şi monitorizare a riscurilor, instrumente cantitative de management al riscurilor, sisteme de avertizare pentru riscurile majore din sectorul financiar şi metodologii de testare la condiţii extreme de piaţă (teste de stres); 6. calculează şi transmite compartimentelor de supraveghere din cadrul A.S.F. indicatori de evoluţie a pieţelor financiare pentru a fi utilizaţi în calculele de adecvare a capitalurilor, de evaluare a nivelului cerinţelor financiare prudenţiale, precum şi în testele de stres; 7. participă, alături de structurile organizatorice din cadrul A.S.F. cu atribuţii de supraveghere, la realizarea evaluărilor/simulărilor/testelor de stres privind lichiditatea, solvabilitatea sau nivelul cerinţelor financiare prudenţiale ale entităţilor supravegheate de A.S.F.; 8. contribuie la elaborarea de principii/proceduri pentru gestionarea unei potenţiale crize financiare (inclusiv transfrontaliere), precum şi la dezvoltarea unui cadru analitic comun de evaluare a implicaţiilor sistemice ale unor potenţiale crize, în vederea asigurării unei terminologii comune aplicabile crizelor financiare de către toate autorităţile relevante şi crearea premiselor pentru efectuarea în timp util a evaluărilor necesare în vederea facilitării adoptării de decizii în situaţii de criză; 9. analizează contextul macroeconomic local şi internaţional, precum şi impactul factorilor macroeconomici asupra pieţelor financiare nebancare şi realizează scenarii de risc pentru aceştia; 10. asigură activităţile necesare participării A.S.F. la activitatea Comitetului Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială şi a Comitetului European pentru Riscuri Sistemice, în structurile şi în legătură cu activitatea de identificare şi analiză a riscurilor, testare la stres şi gestionare a crizelor; urmăreşte implementarea recomandărilor şi avertizărilor emise de cele două comitete şi aplicabile A.S.F.; 11. analizează, dezvoltă, urmăreşte şi reevaluează periodic elemente de politică macroprudenţială aflate în aria de competenţă a A.S.F., inclusiv privind obiectivele intermediare şi instrumentele de politică macroprudenţială aferente, prin colaborare cu structurile organizatorice din cadrul A.S.F. cu atribuţii de supraveghere; 12. prelucrează şi analizează datele existente în bazele de date proprii ale A.S.F. sau obţinute de la structurile de specialitate din A.S.F., de la instituţiile internaţionale şi naţionale, precum şi din surse profesionale de date, pentru realizarea de analize, rapoarte, studii şi alte forme de prezentare a informaţiilor statistice; 13. elaborează statistici în vederea realizării obiectivelor stabilite de Consiliul A.S.F./preşedintele A.S.F. sau la propunerea structurilor organizatorice din cadrul A.S.F.; 14. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. 17. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 69 Direcţia operaţiuni şi IT asigură derularea în condiţii optime a activităţilor din zona operaţională coordonată, managementul şi dezvoltarea sistemelor informatice din cadrul A.S.F., precum şi a activităţii de securitate cibernetică în sistemele informatice ale A.S.F. 18. La articolul 70, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. asigurarea activităţii pe zona de securitate cibernetică în sistemele informatice ale A.S.F.; 19. Articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 72 Direcţia operaţiuni şi IT are în componenţă următoarele servicii: 1. Serviciul de securitate cibernetică; 2. Serviciul operaţiuni şi registratură; 3. Serviciul soluţii IT; 4. Serviciul administrare IT. 20. La capitolul IV, secţiunea a 4-a, subsecţiunea 4.1, cuprinzând articolul 73 , se modifică şi va avea următorul cuprins: SUBSECŢIUNEA 4.1Serviciul de securitate cibernetică Articolul 73 Atribuţiile specifice Serviciului de securitate cibernetică sunt: 1. coordonează, controlează şi îndrumă activităţile pe zona de securitate cibernetică în sistemele informatice ale A.S.F.; 2. defineşte, comunică şi aplică politicile, standardele şi procedurile legate de securitatea cibernetică; 3. răspunde de protecţia împotriva programelor maliţioase (viruşi, troieni, viermi informatici etc.) la nivelul sistemelor informatice ale A.S.F.; 4. întreprinde demersurile tehnice, procedurale pentru prevenirea/identificarea/reducerea efectelor atacurilor cibernetice asupra elementelor componente ale sistemelor informatice si de comunicaţii ale A.S.F.; 5. răspunde la auditurile de securitate interne şi externe; 6. informează Consiliul A.S.F. prin rapoarte despre riscurile/ameninţările identificate; 7. coordonează operaţionalizarea centrului de recuperare în caz de dezastru (Disaster Recovery); 8. face propuneri de îmbunătăţire a politicii de securitate, ca rezultat al raporturilor de audit sau dictate de cerinţele legislative; 9. elaborează planurile de management al incidentelor de securitate şi se asigură că toate proiectele legate de tehnologia informaţiei îndeplinesc cerinţele de securitate definite; 10. administrează soluţiile tehnice pentru investigarea şi analizarea evenimentelor de securitate cibernetică; 11. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. 21. La articolul 82, după primul alineat se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Activităţile specifice de securitate şi sănătate în muncă se subordonează din punct de vedere operaţional direct preşedintelui A.S.F. 22. După articolul 82 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 51-a, cuprinzând articolele 821 şi 822, cu următorul cuprins: Secţiunea a 51 -a Serviciul comunicare Articolul 821 Atribuţiile specifice Serviciului comunicare sunt: 1. îndeplineşte funcţia de interfaţă a A.S.F. cu mass-media, asigurând relaţia cu reprezentanţii de specialitate ai mass-mediei, în scopul informării acestora asupra unor aspecte de interes privind domeniile de activitate ale A.S.F.; 2. elaborează comunicatele de presă ale A.S.F. şi orice alte documente necesare asigurării relaţiei cu mass-media, urmând a le supune spre aprobare preşedintelui A.S.F.; 3. asigură organizarea conferinţelor de presă ale A.S.F. şi a altor evenimente proprii ale A.S.F.; 4. monitorizează presa şi realizează rapoarte zilnice în vederea evaluării corecte şi complete a modului în care este percepută imaginea A.S.F. şi a pieţelor supravegheate, identifică eventuale riscuri în legătură cu acestea, astfel cum sunt percepute de către mass-media, şi propune soluţii pentru clarificarea problemelor identificate; 5. asigură publicarea în presă a deciziilor A.S.F. şi/sau a altor materiale, conform dispoziţiilor legale, şi/sau ale Consiliului A.S.F. sau ale preşedintelui A.S.F.; 6. coordonează activitatea de comunicare a informaţiilor solicitate de mass-media, în strânsă colaborare cu direcţiile de specialitate din cadrul A.S.F., urmând a supune aceste documente spre avizare preşedintelui sau, în lipsa acestuia, prim-vicepreşedintelui ori vicepreşedinţilor; 7. contribuie, alături de Direcţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară, la organizarea campaniilor de informare şi educare financiară a consumatorilor de servicii financiare, derulate de către A.S.F.; 8. elaborează, gestionează şi actualizează standardele de formatare şi imagine vizuală ale A.S.F.; 9. gestionează şi actualizează, din punct de vedere editorial şi grafic, paginile de internet şi intranet ale A.S.F., conform solicitărilor preşedintelui A.S.F. şi/sau ale structurilor organizatorice de specialitate din cadrul A.S.F., după caz; 10. realizează Buletinul lunar al A.S.F. şi Suplimentul Buletinului lunar, când este necesar, pe baza informaţiilor primite de la structurile organizatorice de specialitate ale A.S.F.; 11. asigură, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, implementarea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor în vederea exercitării liberului acces, din oficiu sau la cerere, la informaţii de interes public al oricărei persoane; 12. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. Articolul 822 Relaţiile funcţionale ale Serviciului comunicare sunt: 1. de subordonare faţă de preşedintele A.S.F.; 2. de colaborare cu structurile organizatorice ale A.S.F. 23. La capitolul IV, secţiunea a 6-a , „Direcţia juridică", cuprinzând articolele 83-89, se abrogă. 24. Articolul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 90 Prim-vicepreşedintele are în subordinea sa directă următoarele structuri organizatorice: 1. Cabinetul prim-vicepreşedintelui; 2. Direcţia juridică; 3. Serviciul de rezoluţie a asigurătorilor şi a firmelor de investiţii; 4. Direcţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară; 5. Direcţia financiar-administrativă. 25. După articolul 93 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 21-a, cuprinzând articolele 931-937, cu următorul cuprins: Secţiunea a 21 -a Direcţia juridică SUBSECŢIUNEA 21.1 Dispoziţii generale Articolul 931 Direcţia juridică verifică respectarea legalităţii în toate activităţile desfăşurate de A.S.F., protejând interesele patrimoniale şi nepatrimoniale ale acesteia, şi participă la activitatea de elaborare a legislaţiei şi avizare a legalităţii proiectelor de acte normative şi a altor acte administrative emise în cadrul A.S.F. Articolul 932 Obiectivele Direcţiei juridice sunt: 1. asigurarea unui cadru legal cuprinzător, stabil şi coerent, care să corespundă necesităţilor funcţionării eficiente şi sigure a pieţelor financiare nebancare; 2. asigurarea legalităţii actelor A.S.F., prin verificarea conformităţii acestora cu legislaţia aplicabilă; 3. protejarea drepturilor A.S.F. şi prevenirea situaţiilor litigioase, prin reprezentarea intereselor instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti/arbitrale, a organelor de cercetare penală şi a parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti sau în procedura medierii. Articolul 933 Relaţiile funcţionale ale Direcţiei juridice sunt: 1. de subordonare faţă de prim-vicepreşedinte A.S.F.; 2. de coordonare a serviciilor din subordine; 3. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F. Articolul 934 Direcţia juridică are în componenţă următoarele servicii: 1. Serviciul reglementare; 2. Serviciul avizare; 3. Serviciul contencios, somaţii şi recuperări creanţe. SUBSECŢIUNEA 21.2 Serviciul reglementare Articolul 935 Atribuţiile specifice Serviciului reglementare sunt: 1. participă, împreună cu structurile organizatorice de specialitate, la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc activitatea A.S.F.; 2. analizează, formulează observaţii şi propuneri asupra tuturor proiectelor de reglementări ale A.S.F. şi acordă avizul de legalitate în vederea supunerii acestora spre dezbatere şi/sau adoptare Consiliului A.S.F.; 3. întocmeşte puncte de vedere referitoare la propuneri primite în cadrul consultărilor publice din partea asociaţiilor profesionale şi a altor persoane interesate, cu privire la proiectele de acte normative ale A.S.F. aflate în dezbatere publică; 4. analizează şi avizează proiectele de acte normative iniţiate de alte structuri din cadrul A.S.F.; 5. formulează observaţii şi propuneri de modificare a proiectelor de acte normative emise de autorităţile publice centrale, cu incidenţă asupra pieţei de capital, a asigurărilor şi a sistemului de pensii private din România, în vederea emiterii avizului A.S.F., conform prevederilor O.U.G. nr. 93/2012; 6. participă în cadrul unor grupuri de lucru constituite atât la nivelul A.S.F., cât şi la nivel interinstituţional pentru întocmirea unor proiecte de acte normative de complexitate deosebită, precum şi în vederea analizării modului de transpunere a legislaţiei europene din cele 3 domenii de supraveghere financiară nebancară, în scopul armonizării legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene; 7. urmăreşte ordinea de zi transmisă de către comisiile permanente ale Senatului şi/sau Camerei Deputaţilor, în vederea formulării unor puncte de vedere referitoare la proiectele de acte normative ce au incidenţă asupra activităţii A.S.F.; 8. realizează transmiterea actelor normative/individuale adoptate de Consiliul A.S.F. în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi colaborează cu Regia Autonomă «Monitorul Oficial» pe tot parcursul procesului de publicare; 9. întocmeşte opinii juridice cu privire la interpretarea prevederilor legislaţiei din cele 3 sectoare de supraveghere financiară; 10. urmăreşte stadiul de implementare a legislaţiei europene din piaţa de capital, a asigurărilor şi din sistemul de pensii private şi participă, împreună cu direcţiile de reglementare din cele 3 sectoare, la elaborarea proiectelor de acte normative pentru transpunerea prevederilor directivelor Uniunii Europene în legislaţia naţională; 11. efectuează activităţi de documentare, analiză sau elaborare a unor materiale comparative între legislaţia naţională şi cea a Uniunii Europene, necesare în procesul de reglementare vizând cele 3 domenii de supraveghere financiară, la solicitarea preşedintelui A.S.F./Consiliului A.S.F.; 12. verifică forma proiectelor de acte normative adoptate de Consiliul A.S.F., în conformitate cu amendamentele adoptate de către Consiliul A.S.F. şi cu respectarea normelor de tehnică legislativă, în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I; 13. întocmeşte/avizează şi ţine evidenţa protocoalelor încheiate de A.S.F., cu excepţia celor care sunt în sarcina altor structuri organizatorice; 14. urmăreşte publicarea actelor normative/individuale şi semnalează conducerii A.S.F. incidenţa acestora asupra activităţii A.S.F. şi informează structurile organizatorice din cadrul A.S.F. cu privire la publicarea actelor normative/individuale în Monitorul Oficial al României; 15. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 21.3 Serviciul avizare Articolul 936 Atribuţiile specifice Serviciului avizare sunt: 1. avizează, din punctul de vedere al legalităţii, documentele care prevăd măsuri pentru prevenirea şi/sau combaterea oricăror atingeri aduse drepturilor şi intereselor A.S.F. sau ale personalului său; 2. asigură consilierea juridică a celorlalte structuri organizatorice ale A.S.F.; 3. avizează pentru legalitate documentele întocmite de către structurile organizatorice ale A.S.F. din sectorul instrumente şi investiţii financiare, sectorul asigurări-reasigurări şi sectorul sistemului de pensii private, cu excepţia celor de competenţa avizării de către Serviciul reglementare din cadrul Direcţiei juridice; 4. avizează pentru legalitate forma-cadru a notelor cu propuneri de autorizare/avizare a unor entităţi supravegheate de A.S.F. şi a actelor individuale care necesită controlul de legalitate şi care nu presupun o analiză individuală a legalităţii acestora; 5. întocmeşte propuneri pentru elaborarea, modificarea şi completarea reglementărilor A.S.F., atunci când, în activitatea desfăşurată, constată că este necesar; 6. elaborează puncte de vedere cu privire la aplicarea legislaţiei incidente celor 3 sectoare de activitate, ca urmare a solicitărilor transmise de către structurile organizatorice din cadrul A.S.F.; 7. verifică corectitudinea încadrărilor în prevederile legale a reţinerilor din procesele-verbale de control ale direcţiilor de supraveghere şi control din cele 3 sectoare; 8. avizează, pentru legalitate, contractele de achiziţie publică încheiate de A.S.F. în calitate de autoritate contractantă sau orice alte contracte încheiate de A.S.F.; 9. avizează documentaţia necesară realizării achiziţiilor: referat, note justificative, documentaţia de atribuire, anunţ de participare/invitaţie de participare; 10. avizează pentru legalitate, în situaţiile în care se solicită de către conducerea ierarhică verificarea condiţiilor de legalitate, actele prin care se dispun sancţiuni disciplinare împotriva salariaţilor; 11. întocmeşte opinii juridice, ca urmare a solicitărilor Consiliului A.S.F. şi/sau preşedintelui/prim-vicepreşedintelui cu privire la interpretarea prevederilor legislaţiei din cele 3 sectoare de supraveghere financiară nebancară; 12. participă la întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F., în legătură cu elaborarea/modul de aplicare a legislaţiei emise în domeniul asigurărilor, pieţei de capital şi pensiilor private; 13. formulează răspunsuri la solicitări ale autorităţilor publice centrale sau la memorii transmise spre soluţionare de către aceste autorităţi, potrivit competenţelor specifice; 14. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. SUBSECŢIUNEA 21.4 Serviciul contencios, somaţii şi recuperări creanţe Articolul 937 Atribuţiile specifice Serviciului contencios, somaţii şi recuperări creanţe sunt: 1. asigură reprezentarea intereselor A.S.F. în faţa instanţelor judecătoreşti, arbitrale, a organelor de cercetare penală şi a parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti sau în procedura medierii, pe baza şi în limitele împuternicirii date; 2. redactează actele de natură procesuală: cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenţionale, cereri de intervenţie, cereri de declarare a căilor ordinare şi extraordinare de atac în cazul unor hotărâri judecătoreşti nefavorabile, interogatorii şi răspunsuri la interogatorii, concluzii, note scrise etc.; 3. întocmeşte şi/sau înaintează, la solicitarea preşedintelui sau a Consiliului A.S.F., către organele de cercetare penală plângeri sau sesizări penale care cuprind indicii privind săvârşirea unor infracţiuni; 4. solicită celorlalte structuri organizatorice de specialitate ale A.S.F. transmiterea de puncte de vedere, în scris, cu privire la cauza ce face obiectul dosarului de instanţă sau cu privire la anumite aspecte ale acesteia, precum şi întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii actelor contestate, în vederea instrumentării cauzelor/litigiilor şi formulării apărărilor A.S.F.; 5. redactează somaţiile de plată şi orice alte acte cu caracter juridic necesare pentru reprezentarea intereselor instituţiei în dosarele având ca obiect somaţii de plată aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, arbitrale sau în procedură de mediere, în care A.S.F. este parte; 6. solicită structurilor A.S.F. informaţii referitoare la sumele datorate, inclusiv accesoriile aferente, natura acestora, alte informaţii relevante şi documente doveditoare care să fundamenteze cererile formulate în scopul realizării creanţelor şi altor drepturi patrimoniale ale instituţiei; 7. întocmeşte cereri de creanţă, cereri de emitere a somaţiei de plată sau alte cereri în vederea obţinerii de titluri executorii şi le transmite către instanţele competente/administratori judiciari/lichidatori, după caz, pe baza documentelor şi informaţiilor primite de la structurile de specialitate; 8. întocmeşte, dacă este cazul, corespondenţa necesară atât cu lichidatorul/administratorul judiciar, cât şi cu instanţa, în urma solicitării de către aceştia de precizări, completări sau documente suplimentare care să fundamenteze cererile formulate; 9. întreprinde măsurile pentru obţinerea titlurilor executorii, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru executarea silită a creanţelor A.S.F.; 10. întreprinde demersurile pentru obţinerea unei hotărâri judecătoreşti ori a unui act notarial autentic şi transmiterea spre executare silită, după caz, a hotărârilor judecătoreşti rezultate în urma soluţionării litigiilor susceptibile de executare silită; 11. asigură reprezentarea A.S.F. în dosarele de instanţă având ca obiect contestaţii la executare, cereri de suspendare provizorie şi alte litigii aferente fazei de executare silită a titlurilor executorii obţinute de A.S.F.; 12. asigură secretariatul Comisiei de apel de pe lângă Consiliul A.S.F.; 13. propune măsuri temporare în cursul procedurii administrative prealabile prevăzute de legislaţia privind contenciosul administrativ; 14. audiază persoanele care au formulat plângere prealabilă, în cazul în care acestea solicită audierea sau în cazul în care apreciază că este util în soluţionarea plângerii; 15. analizează plângerile prealabile formulate în temeiul legislaţiei contenciosului administrativ împotriva actelor administrative şi a măsurilor adoptate de Consiliului A.S.F. şi propune acestuia respingerea sau admiterea în tot sau în parte a plângerilor; redactează şi transmite deciziile adoptate de către Consiliul A.S.F. cu privire la soluţionarea plângerilor; 16. ţine evidenţa litigiilor şi plângerilor prealabile formulate împotriva actelor administrative şi a măsurilor dispuse de Consiliul A.S.F. în registrele sau evidenţele electronice special constituite în acest sens; 17. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. 26. La articolul 94, punctele 12 , 121, 13 , 14 şi 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 12. avizează reglementările/procedurile emise de Fondul de garantare a asiguraţilor, Fondul de compensare a investitorilor şi Fondul de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private; 121. elaborează şi propune spre aprobare Consiliului A.S.F. reglementări/proceduri privind organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a asiguraţilor, Fondului de compensare a investitorilor şi Fondului de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private, în conformitate cu prevederile legale incidente; 13. verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru membrii Consiliului de administraţie/Consiliului director al Fondului de garantare a asiguraţilor, al Fondului de compensare al investitorilor şi al Fondului de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private, după caz, şi propune avizarea/aprobarea acestora, conform prevederilor legale; 14. exercită atribuţii de supraveghere şi control asupra modului în care Fondul de garantare al asiguraţilor, Fondul de compensare al investitorilor şi Fondul de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private îşi desfăşoară activitatea şi propune luarea măsurilor şi aplicarea sancţiunilor necesare, în conformitate cu prevederile legale; 15. analizează cererile şi documentaţiile necesare în vederea aprobării/autorizării a actelor/documentelor referitoare la organizarea/funcţionarea/activitatea Fondului de garantare al asiguraţilor, Fondului de compensare al investitorilor şi Fondului de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private conform prevederilor legale; 27. La articolul 145, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 4. Direcţia supraveghere intermediari, scheme de garantare şi monitorizarea regulilor de conduită. 28. La articolul 152, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 111, cu următorul cuprins: 111. elaborează şi propune spre aprobare Consiliului A.S.F. reglementări privind activitatea Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, în conformitate cu prevederile legale incidente; 29. La articolul 153, punctul 81 se abrogă. 30. La articolul 153, după punctul 17 se introduc două noi puncte, punctele 171 şi 172, cu următorul cuprins: 171. verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru membrii Consiliului de administraţie/Consiliului director al Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România şi propune avizarea/aprobarea acestora, conform prevederilor legale; 172. analizează cererile şi documentaţiile necesare în vederea aprobării documentelor referitoare la organizarea/ funcţionarea/activitatea Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, conform prevederilor legale; 31. La capitolul VII, titlul secţiunii a 5-a se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea a 5-a Direcţia supraveghere intermediari, scheme de garantare şi monitorizarea regulilor de conduită 32. Articolul 1622 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1622 Direcţia supraveghere intermediari, scheme de garantare şi monitorizarea regulilor de conduită asigură realizarea obiectivelor A.S.F. privind supravegherea brokerilor şi a altor intermediari în asigurări, a activităţii desfăşurate de aceştia în relaţia cu clienţii şi cu asigurătorii, monitorizarea respectării regulilor de conduită ale asigurătorilor-reasigurărilor, ale brokerilor şi altor intermediari în asigurări în cadrul activităţii desfăşurate, precum şi activitatea desfăşurată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România. 33. Articolul 1623 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1623 Obiectivele Direcţiei supraveghere intermediari, scheme de garantare şi monitorizarea regulilor de conduită sunt: 1. desfăşurarea activităţii brokerilor şi a altor intermediari în asigurări în conformitate cu prevederile legale, prin supravegherea continuă a acestora; 2. asigurarea unui tratament corect şi protejarea intereselor clienţilor prin monitorizarea respectării regulilor de conduită, conflictelor de interese, comunicării şi transparenţei în relaţia cu consumatorii de produse de asigurare şi aplicarea celor mai bune practici în activitatea de vânzare/distribuţie şi în furnizarea serviciilor de consultanţă de către societăţile de asigurare-reasigurare, brokeri şi alţi intermediari în asigurări, inclusiv de către societăţile care desfăşoară activitate de asigurare-reasigurare pe baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii; 3. gestionarea corectă a riscurilor operaţionale de către societăţile de asigurare-reasigurare, brokeri şi alţi intermediari în asigurări, din perspectiva afectării drepturilor şi intereselor consumatorilor, la nivel de procese, sisteme, personal şi interacţiunea cu mediul extern; 4. asigurarea protecţiei asiguraţilor sau beneficiarilor de produse şi servicii de asigurări împotriva practicilor incorecte sau frauduloase, prin acţiuni de supraveghere, avertizare, corectare şi eliminare a deficienţelor, practicilor neconforme, incorecte, potenţial abuzive sau neautorizate, în conformitate cu prevederile legale incidente; 5. desfăşurarea activităţii Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi monitorizarea societăţilor de asigurare-reasigurare aflate în faliment. 34. Articolul 1625 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1625 Direcţia supraveghere intermediari, scheme de garantare şi monitorizarea regulilor de conduită are în componenţă următoarele servicii: 1. Serviciul supraveghere intermediari şi canale alternative de distribuţie; 2. Serviciul de monitorizare reguli de conduită şi supraveghere fonduri de protecţie. 35. La capitolul VII, secţiunea a 5-a , subsecţiunea 5.2 cuprinzând articolul 1627 se modifică şi va avea următorul cuprins: SUBSECŢIUNEA 5.2Serviciul de monitorizare reguli de conduită şi supraveghere fonduri de protecţie Articolul 1627 Atribuţiile specifice Serviciului de monitorizare reguli de conduită şi supraveghere fonduri de protecţie sunt: 1. elaborează şi verifică implementarea strategiei A.S.F. în domeniul protecţiei consumatorilor de asigurări (asiguraţi, contractanţi, beneficiari, păgubiţi), elaborează şi verifică aplicarea recomandărilor şi ghidurilor de conduită pentru asigurători şi intermediari; 2. analizează şi verifică respectarea regulilor de conduită ale asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări în relaţia cu clienţii, inclusiv pentru societăţile care desfăşoară activităţi de asigurare-reasigurare pe baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii; 3. verifică respectarea cerinţelor de informare, consultanţă şi transparenţă, atât în procesul de ofertare şi contractare a produselor de asigurare, cât şi pe parcursul derulării relaţiilor contractuale cu clienţii, inclusiv cerinţele suplimentare privind produsele de investiţii bazate pe asigurări (PRIIPs); 4. verifică respectarea cerinţelor legale privind procedurile de elaborare şi distribuţie a produselor de asigurare, precum şi politicile de revizuire a acestora; 5. analizează practicile comerciale (modele de remunerare) ale asigurătorilor în relaţia cu brokerii şi alţi intermediari în asigurări, precum şi între intermediari şi asiguraţi, potrivit prevederilor legale aplicabile; 6. elaborează şi implementează în scopul monitorizării un sistem de indicatori de conduită a societăţilor de asigurare-reasigurare şi a intermediarilor de asigurări; 7. monitorizează posibilitatea apariţiei şi derulării de potenţiale practici incorecte sau frauduloase, potenţiale clauze contractuale care pot avea un caracter abuziv, furnizarea de informaţii neconforme sau incomplete, publicitate înşelătoare; 8. monitorizează implementarea celor mai bune practici şi a procedurilor aferente managementului riscurilor operaţionale la nivel de procese, sisteme, personal, relaţia cu mediul extern, incluzând riscurile generate de utilizarea tehnologiei informaţiei şi a inovaţiei în acest domeniu, riscurile cibernetice, riscul juridic, care pot afecta drepturile consumatorilor de asigurări; 9. efectuează monitorizări ale surselor de informaţii publice sau private cu privire la activitatea de intermediere, lipsa de transparenţă sau practici neautorizate; 10. colectează şi analizează date şi informaţii despre produsele, serviciile şi furnizorii de pe piaţa asigurărilor şi reasigurărilor, efectele inovaţiei financiare pe plan european şi naţional asupra consumatorilor români, despre activităţi, tendinţe, programe şi alte aspecte relevante domeniului protecţiei consumatorilor de asigurări; 11. analizează în colaborare cu alte direcţii de specialitate din cadrul A.S.F. procedurile şi alte elemente emise de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, prevăzute de legislaţia în vigoare, şi le propune spre aprobare Consiliului A.S.F.; 12. exercită atribuţii de supraveghere asupra modului în care Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale şi propune Consiliului A.S.F. luarea măsurilor şi aplicarea sancţiunilor necesare, atunci când este cazul; 13. analizează propunerile Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România privind nivelurile cotizaţiilor, contribuţiilor pentru fond şi ale taxei de administrare a bazei de date stabilite de către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România şi face propuneri Consiliului A.S.F. spre aprobare; 14. urmăreşte transmiterea de către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România a bugetului de venituri şi cheltuieli şi elaborează nota în vederea aprobării acestuia de către Consiliul A.S.F.; 15. monitorizează modul în care entităţile supravegheate remediază deficienţele care au determinat impunerea de măsuri şi întocmeşte informări către vicepreşedintele din sectorul asigurări-reasigurări/preşedinte/Consiliul A.S.F. privind modul de implementare a măsurilor dispuse de A.S.F.; 16. analizează, în colaborare cu structurile specializate ale A.S.F., şi înaintează spre aprobare vicepreşedintelui sectorului asigurări-reasigurări/preşedintelui/Consiliului A.S.F. cererile de emitere a avizului A.S.F. cu privire la compensarea creanţelor, formulate de societatea de asigurare/reasigurare sau de creditorii de asigurări, precum şi pe cele cu privire la menţinerea sau denunţarea unor contracte încheiate de societatea de asigurare/reasigurare debitoare aflată în procedura insolvenţei; 17. realizează împreună cu direcţiile de specialitate cu atribuţii specifice orice alte demersuri necesare în vederea îndeplinirii de către A.S.F. a obligaţiilor care îi revin potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 18. colaborează cu structurile de specialitate din cadrul A.S.F., precum şi cu entităţile reglementate, autorizate şi supravegheate de A.S.F., în cadrul întâlnirilor organizate, în vederea identificării, implementării şi uniformizării celor mai bune practici în activitatea de asigurare; 19. propune vicepreşedintelui sectorului asigurări-reasigurări/preşedintelui/Consiliului A.S.F. adoptarea de măsuri preventive şi/sau corective sau alte măsuri prevăzute de prevederile legale aplicabile; 20. elaborează şi transmite, cu aprobarea vicepreşedintelui din sectorul asigurări-reasigurări/preşedintelui/Consiliului A.S.F., informări/adrese/sesizări către alte instituţii şi autorităţi competente, cu privire la aspecte care excedează atribuţiilor A.S.F.; 21. sesizează autoritatea competentă din statul membru de origine, cu aprobarea Consiliului A.S.F., cu privire la încălcarea regulilor de conduită în cazul societăţilor care desfăşoară activitate de asigurare-reasigurare pe baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii; 22. transmite serviciilor cu atribuţii de control din cadrul sectorului asigurări-reasigurări aspectele care necesită a fi verificate în cadrul activităţii de control; 23. contribuie şi transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de direcţie; 24. colaborează cu celelalte direcţii de specialitate din cadrul A.S.F. în vederea soluţionării cu celeritate a sesizărilor care necesită suport de specialitate; 25. formulează propuneri cu privire la modificarea/completarea cadrului de reglementare din domeniul asigurărilor; 26. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică. 36. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Articolul II Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 4 decembrie 2017. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,Leonardo BadeaANEXĂ*) *) Anexa este reprodusă în facsimil. (Anexa la Regulamentul nr. 10/2016)SmartCity5

COMENTARII la Regulament 12/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 12 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 12/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu