E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.- din 25.07.2007

privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 531 din 06 august 2007SmartCity1


Capitolul I Dispoziţii generaleSecţiunea 1 Dispoziţii generale privind organizarea programului Articolul 1(1)Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, denumit în continuare program, se organizează, de regulă anual, în condiţiile prevăzute de lege, de Institutul Naţional de Administraţie, denumit în continuare Institut.(2)Admiterea la program se face pe bază de concurs naţional.(3)Programul are ca scop dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor necesare exercitării funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.(4)Programul se desfăşoară pe module care tratează o tematică multiplă, stabilită pe baza priorităţilor guvernamentale, corelate într-o succesiune logică şi axate pe atingerea scopului principal. Articolul 2(1)Pentru organizarea concursului naţional de admitere la program, denumit în continuare concurs, se aprobă prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative următoarele:a)cifra anuală de şcolarizare pentru program, numărul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, precum şi componenţa nominală a acestora, tematica pentru concurs, cuantumul taxei de participare la program, modalităţile privind plata acesteia şi calendarul de desfăşurare a concursului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, denumită în continuare Agenţie, şi a Institutului;b)cuantumul indemnizaţiilor membrilor şi persoanelor care asigură secretariatul acestora.(2)Ordinul prevăzut la alin. (1) lit. a) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu cel puţin 45 de zile înaintea desfăşurării concursului.(3)Ordinul prevăzut la alin. (1) lit. b) se emite în termen de 15 zile de la data expirării termenelor pentru depunerea dosarelor. Articolul 3(1)În vederea gestionării procedurilor administrative de organizare şi desfăşurare a concursului se constituie, cu cel puţin 30 de zile înainte de desfăşurarea concursului, prin act administrativ al conducerii Institutului, secretariatul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, denumit în continuare secretariat.(2)Secretariatul şi resursele necesare organizării şi desfăşurării concursului se asigură de Institut. Articolul 4(1)Secretariatul are obligaţia să asigure publicitatea prin afişarea la sediul şi pe pagina de internet ale Institutului, cu cel puţin 25 de zile înainte de desfăşurarea concursului, a următoarelor informaţii:a)condiţiile de participare şi actele necesare înscrierii la concurs;b)condiţiile de desfăşurare a concursului, respectiv data până la care se pot depune dosarele de înscriere, perioada de depunere a eventualelor contestaţii la selecţia dosarelor, perioada de soluţionare a contestaţiilor la selecţia dosarelor, data, ora şi locul desfăşurării interviului, perioada de depunere a eventualelor contestaţii la interviu, perioada de soluţionare a contestaţiilor la interviu;c)tematica pentru concurs;d)criteriile de evaluare pentru interviu.(2)Informaţiile prevăzute la alin. (1) se publică şi pe paginile de internet ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi Agenţiei. Articolul 5(1)Taxa de participare la program cuprinde taxa de înscriere la concurs şi taxa de şcolarizare.(2)Taxele prevăzute la alin. (1) se plătesc de autorităţile sau instituţiile publice în cadrul cărora participanţii îşi desfăşoară activitatea sau de către participanţi, după caz.(3)Taxa de înscriere la concurs se plăteşte de către persoanele care doresc să participe la concursul organizat în condiţiile prezentului regulament, anterior depunerii dosarului. Taxa de înscriere se restituie candidaţilor care se retrag cu cel puţin 5 zile înainte de prima probă de concurs.(4)Taxa de şcolarizare se plăteşte de către candidaţii declaraţi admişi la program, în termen de 10 zile de la afişarea rezultatelor finale ale concursului, sub sancţiunea excluderii din program.Secţiunea a 2-a Dispoziţii generale privind concursul Articolul 6(1)Admiterea la program se face prin concurs naţional, denumit în continuare concurs.(2)Concursul este alcătuit din două probe:a)selectarea dosarelor de concurs;b)interviu. Articolul 7La concurs pot participa:a)persoanele care ocupă o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, conform legislaţiei în vigoare;b)persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. b) şi art. 54 lit. a), b), d), h)-j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, şi care au cel puţin 4 ani vechime în specialitatea studiilor superioare de lungă durata absolvite.Secţiunea a 3-a Constituirea, atribuţiile şi condiţiile de desemnare a membrilor comisiilor de concurs şi ai comisiilor de soluţionare a contestaţiilor Articolul 8(1)Comisiile de concurs şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor cuprind câte 3 membri titulari, astfel:a)un membru din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;b)un membru din cadrul Agenţiei;c)un membru din cadrul Institutului.(2)Preşedintele fiecărei comisii se desemnează dintre membrii acesteia, prin actul de constituire a comisiei.(3)Pentru fiecare comisie se desemnează, în condiţiile alin. (1), câte 3 membri supleanţi.(4)Membrii supleanţi îşi desfăşoară activitatea în situaţia în care membrii titulari corespunzători se află în imposibilitatea de a-şi exercită atribuţiile prevăzute de prezentul regulament.(5)Aceeaşi persoană nu poate face parte din mai multe comisii. Articolul 9(1)Comisiile de concurs au următoarele atribuţii:a)selectează dosarele de concurs;b)intervievează candidaţii şi acordă punctajele potrivit prezentului regulament.(2)Lucrările comisiilor de concurs se consemnează într-un proces-verbal întocmit de secretariat, semnat de către membrii comisiei de concurs şi de către persoanele care asigură secretariatul. Articolul 10(1)Comisiile de soluţionare a contestaţiilor soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selectarea dosarelor şi la notarea probei de interviu.(2)Lucrările comisiilor de soluţionare a contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal întocmit de secretariat, semnat de membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi de persoanele care asigură secretariatul. Articolul 11(1)Se află în conflict de interese membrii comisiilor de concurs şi ai comisiilor de soluţionare a contestat iilor care:a)sunt soţi, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv cu candidaţii pe care urmează sa îi examineze, respectiv cu candidaţii care formulează contestaţii;b)se află în raporturi ierarhice directe cu candidaţii pe care urmează sa îi examineze, respectiv cu candidaţii care formulează contestaţii.(2)În situaţia în care se constată existenţa vreunuia dintre cazurile de conflict de interese, dosarele candidaţilor cu care se află în conflict de interese membrii comisiilor de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor se repartizează unei alte comisii. Articolul 12Secretariatul are următoarele atribuţii principale:a)primeşte şi înregistrează dosarele de înscriere la concurs;b)verifică dacă dosarele depuse de candidaţi conţin toate documentele necesare înscrierii şi le comunică termenul limita pentru completarea acestora, dacă este cazul;c)asigură afişarea rezultatelor probelor de concurs şi a rezultatelor finale ale concursului la sediul şi pe pagina de internet ale Institutului;d)redactează şi semnează alături de membrii comisiilor de concurs întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acestora;e)îndeplineşte orice atribuţii specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului. Articolul 13(1)Pentru activitatea desfăşurată, membrii comisiilor de concurs, ai comisiilor de soluţionare a contestaţiilor şi ai secretariatului primesc o indemnizaţie în cuantumul stabilit prin ordinul ministrului internelor şi reformei administrative prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b).(2)Plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se face din sumele încasate de Institut potrivit art. 5 alin. (1). Capitolul II Desfăşurarea concursului Articolul 14(1)Înscrierile la concurs se fac la sediul Institutului, în termenul stabilit potrivit art. 2 alin. (1) lit. a), pe baza unui dosar care conţine în mod obligatoriu următoarele documente:a)cerere-tip de înscriere, potrivit modelului pus la dispoziţie la sediul şi pe pagina de internet ale Institutului;b)copie de pe actul de identitate;c)copie de pe diploma de licenţă sau de pe diploma echivalentă acesteia;d)copie de pe certificatul de căsătorie, dacă este cazul;e)copie de pe cartea de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor absolvite;f)declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;g)declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;h)dovada de plată a taxei de înscriere sau un document echivalent;i)curriculum vitae, în format european, al candidatului;j)declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a actelor prevăzute la lit. b)-e).(2)În situaţia în care candidaţii sunt funcţionari publici, aceştia vor depune odată cu dosarul de înscriere şi o adresă din partea autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia candidatul îşi desfăşoară activitatea, prin care se atestă acceptul acesteia de a-i permite candidatului să participe la programul de formare specializată şi, dacă este cazul, de a achita taxa de şcolarizare. Articolul 15După finalizarea perioadei de înscriere, înainte de selectarea dosarelor, în funcţie de numărul candidaţilor şi de cifra anuală de şcolarizare, candidaţii sunt repartizaţi pe comisii de concurs. Articolul 16(1)În termen de 5 zile de la data expirării termenului pentru depunerea dosarelor, comisia de concurs selectează dosarele de concurs.(2)Dosarul de concurs se respinge dacă din actele depuse nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7 sau dacă nu cuprinde actele prevăzute la art. 14, cu menţionarea expresă a motivului de respingere.(3)Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează, în termenul prevăzut la alin. (1), cu menţiunea admis sau respins, la sediul şi pe pagina de internet ale Institutului.(4)Candidaţii respinşi la selectarea dosarelor pot contesta rezultatele selectării dosarelor, sesizând în acest sens comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor.(5)Contestaţiile se soluţionează în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere, iar rezultatele se afişează la sediul şi pe pagina de internet ale Institutului. Articolul 17La expirarea termenului pentru soluţionarea contestaţiilor la selecţia dosarelor, secretariatul afişează, odată cu rezultatele contestaţiilor, listele nominale ale candidaţilor admişi la selecţia dosarelor şi programul desfăşurării interviului. Articolul 18(1)Interviul constă în testarea cunoştinţelor generale referitoare la administraţia publică, precum şi a abilităţilor şi competenţelor necesare ocupării unei funcţii publice din categoria înalţilor funcţionari publici, pe baza criteriilor de evaluare prevăzute în prezentul regulament.(2)Criteriile de evaluare pentru interviu sunt:a)gradul de cunoaştere a principiilor, regulilor, organizării şi funcţionării administraţiei publice;b)abilităţile de comunicare;c)abilităţile manageriale;d)capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora;e)capacitatea de analiză şi sinteză;f)capacitatea de stabilire şi formulare a obiectivelor individuale;g)gradul de motivare pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici. Articolul 19(1)În sala în care se desfăşoară interviul au acces numai candidatul intervievat, membrii comisiei de concurs şi persoanele care asigură secretariatul.(2)Candidaţii au obligaţia de a prezenta la intrare un act de identitate. Persoanele care asigură secretariatul consemnează, pe baza verificării documentelor de identitate, prezenta sau, după caz, absenţa candidaţilor.(3)În încăperea în care are loc interviul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a derulării procedurilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare ori a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestor dispoziţii atrage eliminarea candidatului din proba de interviu. Articolul 20(1)Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială.(2)Întrebările şi răspunsurile la interviu se consemnează de către secretar în anexa procesului-verbal de concurs, anexa care face parte integrantă din acesta, şi se semnează de către membrii comisiei de concurs, de către candidat şi de către persoanele care asigură secretariatul sau se înregistrează audio, cu acordul scris al candidatului. Articolul 21(1)Fiecare criteriu se notează de la 1 la 10, unde 10 este punctajul maxim.(2)Alocarea punctajelor pe fiecare criteriu de evaluare se face individual de către fiecare membru al comisiei de concurs, iar punctajul final se va calcula conform mediei aritmetice a punctajelor acordate de către fiecare membru al comisiei de concurs care a intervievat candidatul.(3)Punctajul minim pentru promovarea interviului este de 5 puncte.(4)Rezultatele concursului se afişează la sediul şi pe pagina de internet ale Institutului. Articolul 22(1)Sunt declaraţi admişi la program candidaţii care promovează interviul, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, în limita cifrei de şcolarizare aprobate.(2)La punctaje egale are prioritate candidatul care ocupă la momentul concursului o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici, iar dacă egalitatea se menţine, se au în vedere, în ordine, nivelul funcţiei publice ocupate şi vechimea în funcţia publică.(3)Candidaţii declaraţi respinşi la proba de interviu pot contesta punctajul obţinut la această probă, sesizând în scris comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor.(4)Rezultatele contestaţiilor, precum şi rezultatele finale ale concursului se stabilesc în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor şi se afişează la sediul şi pe pagina de internet ale Institutului. Articolul 23Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza procesul-verbal întocmit potrivit art. 9 alin. (2), precum şi anexa întocmită în condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (2) sau, după caz, înregistrarea audio şi va admite contestaţia în situaţia în care:a)candidatul îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 7 lit. a) sau condiţiile prevăzute la art. 7 lit. b);b)candidatul a depus actele prevăzute la art. 14 în termenul stabilit potrivit prevederilor prezentului regulament;c)constată că există o diferenţă mai mare de un punct între punctajul acordat de comisia de concurs şi punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor. Articolul 24Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii:a)candidatul nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 7 lit. a) sau condiţiile prevăzute la art. 7 lit. b);b)candidatul nu a depus actele prevăzute la art. 14 sau nu le-a depus în termenul stabilit potrivit prevederilor prezentului regulament;c)dacă între punctajul acordat de comisia de concurs şi cel apreciat de comisia de soluţionare a contestaţiilor nu este o diferenţă mai mare de un punct;d)dacă punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor este mai mic decât punctajul acordat de comisia de concurs;e)dacă în urma analizării contestaţiei se constată că aceasta nu priveşte rezultatele selectării dosarelor sau rezultatele interviului. Articolul 25În termen de 10 zile de la data admiterii la program, candidaţii declaraţi admişi îşi completează dosarul cu certificatul de cazier judiciar şi prezintă originalul documentelor depuse în copie la dosarul de înscriere pentru verificarea conformităţii acestor copii cu originalul, sub sancţiunea eliminării din program. Articolul 26(1)Modalitatea de desfăşurare a programului se aprobă prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, la propunerea Institutului, cu avizul Agenţiei.(2)Ordinul prevăzut la alin. (1) se aprobă în termen de maximum 10 zile de la data afişării rezultatelor finale ale concursului pentru admiterea la program. Capitolul III Dispoziţii tranzitorii Articolul 27Pentru anul 2007:a)termenul prevăzut la art. 2 alin. (2) este de cel puţin 20 de zile;b)termenul prevăzut la art. 4 este de 15 zile.


SmartCity5

COMENTARII la Regulament -/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament - din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1821 2006
    Õigustatud laenu saamine on alati olnud suur probleem klientidele, kes vajavad hädasti rahalist abi. Krediidi ja tagatise küsimus on asi, mille pärast kliendid muretsevad alati, kui otsivad laenu eraõiguslikelt laenuandjatelt. mikrokrediidi abifirma on laenuandja nõukogu akrediteerinud andma kohalikele ja rahvusvahelistele klientidele laene 3% intressimääraga. võtke meiega ühendust e-posti teel: luthors.corploanfirm@gmail.com , whatsapp +18635356458 Meie teenuste hulka kuulub: - * Investorite laenud * Võlgade konsolideerimine * Teine hüpoteek * Ärilaenud * Isiklikud laenud * Rahvusvahelised laenud 3% laenupakkumine kehtib nüüd
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Vrei să împrumute și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei să începi o afacere, dar nu ai capital? Aveți nevoie să solicitați un împrumut din orice motiv? Speranța dvs. este în sfârșit aici, deoarece oferim împrumuturi rapide și de încredere, serviciul nostru este 100% autentic și vă garantează să obțineți împrumutul dvs. atunci când solicitați, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și să aprobați astăzi la adresa: elenanino0007@gmail.com Salutari, Elena elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu