E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.- din 25.07.2007

privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 531 din 06 august 2007SmartCity1


Capitolul I Dispoziţii generaleSecţiunea 1 Dispoziţii generale privind organizarea programului Articolul 1(1)Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, denumit în continuare program, se organizează, de regulă anual, în condiţiile prevăzute de lege, de Institutul Naţional de Administraţie, denumit în continuare Institut.(2)Admiterea la program se face pe bază de concurs naţional.(3)Programul are ca scop dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor necesare exercitării funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.(4)Programul se desfăşoară pe module care tratează o tematică multiplă, stabilită pe baza priorităţilor guvernamentale, corelate într-o succesiune logică şi axate pe atingerea scopului principal. Articolul 2(1)Pentru organizarea concursului naţional de admitere la program, denumit în continuare concurs, se aprobă prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative următoarele:a)cifra anuală de şcolarizare pentru program, numărul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, precum şi componenţa nominală a acestora, tematica pentru concurs, cuantumul taxei de participare la program, modalităţile privind plata acesteia şi calendarul de desfăşurare a concursului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, denumită în continuare Agenţie, şi a Institutului;b)cuantumul indemnizaţiilor membrilor şi persoanelor care asigură secretariatul acestora.(2)Ordinul prevăzut la alin. (1) lit. a) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu cel puţin 45 de zile înaintea desfăşurării concursului.(3)Ordinul prevăzut la alin. (1) lit. b) se emite în termen de 15 zile de la data expirării termenelor pentru depunerea dosarelor. Articolul 3(1)În vederea gestionării procedurilor administrative de organizare şi desfăşurare a concursului se constituie, cu cel puţin 30 de zile înainte de desfăşurarea concursului, prin act administrativ al conducerii Institutului, secretariatul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, denumit în continuare secretariat.(2)Secretariatul şi resursele necesare organizării şi desfăşurării concursului se asigură de Institut. Articolul 4(1)Secretariatul are obligaţia să asigure publicitatea prin afişarea la sediul şi pe pagina de internet ale Institutului, cu cel puţin 25 de zile înainte de desfăşurarea concursului, a următoarelor informaţii:a)condiţiile de participare şi actele necesare înscrierii la concurs;b)condiţiile de desfăşurare a concursului, respectiv data până la care se pot depune dosarele de înscriere, perioada de depunere a eventualelor contestaţii la selecţia dosarelor, perioada de soluţionare a contestaţiilor la selecţia dosarelor, data, ora şi locul desfăşurării interviului, perioada de depunere a eventualelor contestaţii la interviu, perioada de soluţionare a contestaţiilor la interviu;c)tematica pentru concurs;d)criteriile de evaluare pentru interviu.(2)Informaţiile prevăzute la alin. (1) se publică şi pe paginile de internet ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi Agenţiei. Articolul 5(1)Taxa de participare la program cuprinde taxa de înscriere la concurs şi taxa de şcolarizare.(2)Taxele prevăzute la alin. (1) se plătesc de autorităţile sau instituţiile publice în cadrul cărora participanţii îşi desfăşoară activitatea sau de către participanţi, după caz.(3)Taxa de înscriere la concurs se plăteşte de către persoanele care doresc să participe la concursul organizat în condiţiile prezentului regulament, anterior depunerii dosarului. Taxa de înscriere se restituie candidaţilor care se retrag cu cel puţin 5 zile înainte de prima probă de concurs.(4)Taxa de şcolarizare se plăteşte de către candidaţii declaraţi admişi la program, în termen de 10 zile de la afişarea rezultatelor finale ale concursului, sub sancţiunea excluderii din program.Secţiunea a 2-a Dispoziţii generale privind concursul Articolul 6(1)Admiterea la program se face prin concurs naţional, denumit în continuare concurs.(2)Concursul este alcătuit din două probe:a)selectarea dosarelor de concurs;b)interviu. Articolul 7La concurs pot participa:a)persoanele care ocupă o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, conform legislaţiei în vigoare;b)persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. b) şi art. 54 lit. a), b), d), h)-j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, şi care au cel puţin 4 ani vechime în specialitatea studiilor superioare de lungă durata absolvite.Secţiunea a 3-a Constituirea, atribuţiile şi condiţiile de desemnare a membrilor comisiilor de concurs şi ai comisiilor de soluţionare a contestaţiilor Articolul 8(1)Comisiile de concurs şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor cuprind câte 3 membri titulari, astfel:a)un membru din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;b)un membru din cadrul Agenţiei;c)un membru din cadrul Institutului.(2)Preşedintele fiecărei comisii se desemnează dintre membrii acesteia, prin actul de constituire a comisiei.(3)Pentru fiecare comisie se desemnează, în condiţiile alin. (1), câte 3 membri supleanţi.(4)Membrii supleanţi îşi desfăşoară activitatea în situaţia în care membrii titulari corespunzători se află în imposibilitatea de a-şi exercită atribuţiile prevăzute de prezentul regulament.(5)Aceeaşi persoană nu poate face parte din mai multe comisii. Articolul 9(1)Comisiile de concurs au următoarele atribuţii:a)selectează dosarele de concurs;b)intervievează candidaţii şi acordă punctajele potrivit prezentului regulament.(2)Lucrările comisiilor de concurs se consemnează într-un proces-verbal întocmit de secretariat, semnat de către membrii comisiei de concurs şi de către persoanele care asigură secretariatul. Articolul 10(1)Comisiile de soluţionare a contestaţiilor soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selectarea dosarelor şi la notarea probei de interviu.(2)Lucrările comisiilor de soluţionare a contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal întocmit de secretariat, semnat de membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi de persoanele care asigură secretariatul. Articolul 11(1)Se află în conflict de interese membrii comisiilor de concurs şi ai comisiilor de soluţionare a contestat iilor care:a)sunt soţi, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv cu candidaţii pe care urmează sa îi examineze, respectiv cu candidaţii care formulează contestaţii;b)se află în raporturi ierarhice directe cu candidaţii pe care urmează sa îi examineze, respectiv cu candidaţii care formulează contestaţii.(2)În situaţia în care se constată existenţa vreunuia dintre cazurile de conflict de interese, dosarele candidaţilor cu care se află în conflict de interese membrii comisiilor de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor se repartizează unei alte comisii. Articolul 12Secretariatul are următoarele atribuţii principale:a)primeşte şi înregistrează dosarele de înscriere la concurs;b)verifică dacă dosarele depuse de candidaţi conţin toate documentele necesare înscrierii şi le comunică termenul limita pentru completarea acestora, dacă este cazul;c)asigură afişarea rezultatelor probelor de concurs şi a rezultatelor finale ale concursului la sediul şi pe pagina de internet ale Institutului;d)redactează şi semnează alături de membrii comisiilor de concurs întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acestora;e)îndeplineşte orice atribuţii specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului. Articolul 13(1)Pentru activitatea desfăşurată, membrii comisiilor de concurs, ai comisiilor de soluţionare a contestaţiilor şi ai secretariatului primesc o indemnizaţie în cuantumul stabilit prin ordinul ministrului internelor şi reformei administrative prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b).(2)Plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se face din sumele încasate de Institut potrivit art. 5 alin. (1). Capitolul II Desfăşurarea concursului Articolul 14(1)Înscrierile la concurs se fac la sediul Institutului, în termenul stabilit potrivit art. 2 alin. (1) lit. a), pe baza unui dosar care conţine în mod obligatoriu următoarele documente:a)cerere-tip de înscriere, potrivit modelului pus la dispoziţie la sediul şi pe pagina de internet ale Institutului;b)copie de pe actul de identitate;c)copie de pe diploma de licenţă sau de pe diploma echivalentă acesteia;d)copie de pe certificatul de căsătorie, dacă este cazul;e)copie de pe cartea de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor absolvite;f)declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;g)declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;h)dovada de plată a taxei de înscriere sau un document echivalent;i)curriculum vitae, în format european, al candidatului;j)declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a actelor prevăzute la lit. b)-e).(2)În situaţia în care candidaţii sunt funcţionari publici, aceştia vor depune odată cu dosarul de înscriere şi o adresă din partea autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia candidatul îşi desfăşoară activitatea, prin care se atestă acceptul acesteia de a-i permite candidatului să participe la programul de formare specializată şi, dacă este cazul, de a achita taxa de şcolarizare. Articolul 15După finalizarea perioadei de înscriere, înainte de selectarea dosarelor, în funcţie de numărul candidaţilor şi de cifra anuală de şcolarizare, candidaţii sunt repartizaţi pe comisii de concurs. Articolul 16(1)În termen de 5 zile de la data expirării termenului pentru depunerea dosarelor, comisia de concurs selectează dosarele de concurs.(2)Dosarul de concurs se respinge dacă din actele depuse nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7 sau dacă nu cuprinde actele prevăzute la art. 14, cu menţionarea expresă a motivului de respingere.(3)Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează, în termenul prevăzut la alin. (1), cu menţiunea admis sau respins, la sediul şi pe pagina de internet ale Institutului.(4)Candidaţii respinşi la selectarea dosarelor pot contesta rezultatele selectării dosarelor, sesizând în acest sens comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor.(5)Contestaţiile se soluţionează în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere, iar rezultatele se afişează la sediul şi pe pagina de internet ale Institutului. Articolul 17La expirarea termenului pentru soluţionarea contestaţiilor la selecţia dosarelor, secretariatul afişează, odată cu rezultatele contestaţiilor, listele nominale ale candidaţilor admişi la selecţia dosarelor şi programul desfăşurării interviului. Articolul 18(1)Interviul constă în testarea cunoştinţelor generale referitoare la administraţia publică, precum şi a abilităţilor şi competenţelor necesare ocupării unei funcţii publice din categoria înalţilor funcţionari publici, pe baza criteriilor de evaluare prevăzute în prezentul regulament.(2)Criteriile de evaluare pentru interviu sunt:a)gradul de cunoaştere a principiilor, regulilor, organizării şi funcţionării administraţiei publice;b)abilităţile de comunicare;c)abilităţile manageriale;d)capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora;e)capacitatea de analiză şi sinteză;f)capacitatea de stabilire şi formulare a obiectivelor individuale;g)gradul de motivare pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici. Articolul 19(1)În sala în care se desfăşoară interviul au acces numai candidatul intervievat, membrii comisiei de concurs şi persoanele care asigură secretariatul.(2)Candidaţii au obligaţia de a prezenta la intrare un act de identitate. Persoanele care asigură secretariatul consemnează, pe baza verificării documentelor de identitate, prezenta sau, după caz, absenţa candidaţilor.(3)În încăperea în care are loc interviul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a derulării procedurilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare ori a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestor dispoziţii atrage eliminarea candidatului din proba de interviu. Articolul 20(1)Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială.(2)Întrebările şi răspunsurile la interviu se consemnează de către secretar în anexa procesului-verbal de concurs, anexa care face parte integrantă din acesta, şi se semnează de către membrii comisiei de concurs, de către candidat şi de către persoanele care asigură secretariatul sau se înregistrează audio, cu acordul scris al candidatului. Articolul 21(1)Fiecare criteriu se notează de la 1 la 10, unde 10 este punctajul maxim.(2)Alocarea punctajelor pe fiecare criteriu de evaluare se face individual de către fiecare membru al comisiei de concurs, iar punctajul final se va calcula conform mediei aritmetice a punctajelor acordate de către fiecare membru al comisiei de concurs care a intervievat candidatul.(3)Punctajul minim pentru promovarea interviului este de 5 puncte.(4)Rezultatele concursului se afişează la sediul şi pe pagina de internet ale Institutului. Articolul 22(1)Sunt declaraţi admişi la program candidaţii care promovează interviul, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, în limita cifrei de şcolarizare aprobate.(2)La punctaje egale are prioritate candidatul care ocupă la momentul concursului o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici, iar dacă egalitatea se menţine, se au în vedere, în ordine, nivelul funcţiei publice ocupate şi vechimea în funcţia publică.(3)Candidaţii declaraţi respinşi la proba de interviu pot contesta punctajul obţinut la această probă, sesizând în scris comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor.(4)Rezultatele contestaţiilor, precum şi rezultatele finale ale concursului se stabilesc în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor şi se afişează la sediul şi pe pagina de internet ale Institutului. Articolul 23Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza procesul-verbal întocmit potrivit art. 9 alin. (2), precum şi anexa întocmită în condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (2) sau, după caz, înregistrarea audio şi va admite contestaţia în situaţia în care:a)candidatul îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 7 lit. a) sau condiţiile prevăzute la art. 7 lit. b);b)candidatul a depus actele prevăzute la art. 14 în termenul stabilit potrivit prevederilor prezentului regulament;c)constată că există o diferenţă mai mare de un punct între punctajul acordat de comisia de concurs şi punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor. Articolul 24Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii:a)candidatul nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 7 lit. a) sau condiţiile prevăzute la art. 7 lit. b);b)candidatul nu a depus actele prevăzute la art. 14 sau nu le-a depus în termenul stabilit potrivit prevederilor prezentului regulament;c)dacă între punctajul acordat de comisia de concurs şi cel apreciat de comisia de soluţionare a contestaţiilor nu este o diferenţă mai mare de un punct;d)dacă punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor este mai mic decât punctajul acordat de comisia de concurs;e)dacă în urma analizării contestaţiei se constată că aceasta nu priveşte rezultatele selectării dosarelor sau rezultatele interviului. Articolul 25În termen de 10 zile de la data admiterii la program, candidaţii declaraţi admişi îşi completează dosarul cu certificatul de cazier judiciar şi prezintă originalul documentelor depuse în copie la dosarul de înscriere pentru verificarea conformităţii acestor copii cu originalul, sub sancţiunea eliminării din program. Articolul 26(1)Modalitatea de desfăşurare a programului se aprobă prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, la propunerea Institutului, cu avizul Agenţiei.(2)Ordinul prevăzut la alin. (1) se aprobă în termen de maximum 10 zile de la data afişării rezultatelor finale ale concursului pentru admiterea la program. Capitolul III Dispoziţii tranzitorii Articolul 27Pentru anul 2007:a)termenul prevăzut la art. 2 alin. (2) este de cel puţin 20 de zile;b)termenul prevăzut la art. 4 este de 15 zile.


SmartCity5

COMENTARII la Regulament -/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament - din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu