Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

PROTOCOL Nr

PROTOCOL   Nr. 0 din 21 mai 2003

privind Registrul poluantilor emisi si transferati*)

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 339 din 21 mai 2009Părţile la prezentul protocol,

amintind art. 5 paragraful 9 şi art. 10 paragraful 2 ale Convenţiei din 1998 privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu (Convenţia de la Aarhus),

recunoscând faptul că registrele poluanţilor emişi şi transferaţi pun la dispoziţie un important mecanism de creştere a răspunderii operatorilor economici, reduc poluarea şi promovează dezvoltarea durabilă, aşa cum a fost formulată în Declaraţia de la Lucea, adoptată la prima întrunire a părţilor la Convenţia de la Aarhus,

luând în considerare principiul 10 al Declaraţiei de la Rio din 1992 privind mediul şi dezvoltarea,

luând în considerare, de asemenea, principiile şi obligaţiile angajate la Conferinţa Naţiunilor Unite din 1992 privind mediul şi dezvoltarea, în special prevederile din cap. 19 al Agendei 21,

luând în considerare Programul pentru urmărirea implementării Agendei 21, adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la cea de-a XIX-a sesiune specială din anul 1997, în care se făcea apel, printre altele, la întărirea capacităţilor şi mijloacelor naţionale de colectare, procesare şi diseminare a informaţiei, pentru a facilita accesul publicului la informaţia privind problemele globale de mediu, prin intermediul mijloacelor corespunzătoare,

luând în considerare Planul de implementare de la Summitul Mondial privind Dezvoltarea Durabilă din anul 2002, care încurajează elaborarea coerentă şi integrată a informaţiei privind substanţele chimice, mai ales prin intermediul registrelor poluanţilor emişi şi transferaţi,

ţinând cont de activitatea Forumului Interguvernamental privind Securitatea Substanţelor Chimice, în special de Declaraţia de la Bahia din anul 2000 privind siguranţa chimică, priorităţile de acţiune de după anul 2000 şi de Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi/Planul de acţiune privind inventarele de emisii,

ţinând cont, de asemenea, de activităţile întreprinse în cadrul Programului interorganizare pentru gestionarea raţională a substanţelor chimice,

mai mult, ţinând cont de activitatea Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, în special de Recomandarea Consiliului privind implementarea registrelor poluanţilor emişi şi transferaţi, în care Consiliul cheamă statele membre să stabilească şi să pună la dispoziţia publicului registrele naţionale ale poluanţilor emişi şi transferaţi,

dorind crearea unui mecanism care să faciliteze exercitarea dreptului fiecărei persoane, al generaţiilor actuale sau viitoare, de a trăi într-un mediu adecvat bunăstării şi sănătăţii sale, prin asigurarea punerii în practică a unor sisteme de informaţie de mediu accesibile publicului,

*) Traducere.

dorind, de asemenea, să se asigure că elaborarea acestor sisteme ţine cont de principiile care contribuie la dezvoltarea durabilă, cum ar fi o abordare precaută, aşa cum stabileşte principiul 15 al Declaraţiei de la Rio din 1992 privind mediul şi dezvoltarea,

recunoscând legătura dintre sistemele informaţiei de mediu corespunzătoare şi exercitarea drepturilor stipulate în Convenţia de la Aarhus,

amintind nevoia de cooperare cu alte iniţiative internaţionale privind poluanţii şi deşeurile, inclusiv Convenţia de la Stockholm din 2001 privind poluanţii organici persistenţi şi Convenţia de la Basel din 1989 privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora,

recunoscând faptul că obiectivele unei abordări integrate pentru reducerea la minimum a poluării şi a cantităţii de deşeuri rezultate din funcţionarea instalaţiilor industriale şi a altor surse au drept scop atingerea unui nivel ridicat de protecţie a mediului ca întreg, promovarea dezvoltării durabile, respectarea mediului şi protejarea sănătăţii generaţiilor actuale şi viitoare,

convinse fiind de valoarea registrelor poluanţilor emişi şi transferaţi ca instrument cost-beneficiu pentru încurajarea îmbunătăţirii performanţei de mediu, pentru asigurarea accesului publicului la informaţia privind poluanţii emişi şi transferaţi în şi din comunităţi şi pentru utilizarea lor de către guverne în urmărirea tendinţelor, demonstrarea progreselor în reducerea poluării, monitorizarea conformării cu anumite acorduri internaţionale, stabilirea priorităţilor şi evaluarea progreselor atinse prin intermediul politicilor şi programelor de mediu,

estimând faptul că registrele poluanţilor emişi şi transferaţi pot aduce beneficii reale industriei prin intermediul îmbunătăţirii gestiunii poluanţilor,

considerând oportunităţile de utilizare a datelor din registrele poluanţilor emişi şi transferaţi, combinate cu informaţiile privind sănătatea, mediul, informaţiile demografice şi economice sau cu alte tipuri de informaţii relevante, pentru obţinerea unei mai bune înţelegeri a problemelor potenţiale, identificarea „zonelor fierbinţi", luând în considerare măsurile de reducere, prevenire şi stabilire a priorităţilor de gestionare a mediului,

recunoscând importanţa protejării vieţii private a persoanelor fizice identificate sau identificabile în prelucrarea informaţiilor raportate în registrele poluanţilor emişi şi transferaţi în conformitate cu standardele internaţionale aplicabile protecţiei datelor,

recunoscând, de asemenea, importanţa dezvoltării la nivel internaţional a sistemelor compatibile ale registrelor de poluanţi emişi şi transferaţi pentru a creşte gradul de comparabilitate a datelor,

considerând faptul că multe state membre ale Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa, ale Comunităţii Europene şi ale părţilor la Acordul pieţei libere pentru America de Nord acţionează în sensul colectării datelor privind poluanţii emişi şi transferaţi din diferite surse şi în sensul punerii acestora la dispoziţia publicului şi recunoscând îndeosebi experienţa lungă şi valoroasă a anumitor state în acest domeniu,

luând în considerare abordările diferite ale registrelor de emisii existente şi necesitatea de a evita duplicarea şi recunoscând, prin urmare, faptul că este necesar un anumit grad de flexibilitate,

stimulând dezvoltarea progresivă a registrelor naţionale de poluanţi emişi şi transferaţi,

stimulând, de asemenea, stabilirea de legături între registrele naţionale de poluanţi emişi şi transferaţi şi sistemele de informaţii ce privesc alte emisii de interes public,

au convenit după cum urmează:

ARTICOLUL 1

Obiectivul

Obiectivul prezentului protocol este acela de a promova accesul publicului la informaţie prin stabilirea de registre coerente, integrate ale poluanţilor emişi şi transferaţi (PRTRs) la scară naţională, în conformitate cu prevederile prezentului protocol, care pot facilita participarea publicului la luarea deciziei de mediu, precum şi de a contribui la prevenirea şi reducerea poluării mediului.

ARTICOLUL 2

Definiţii

In sensul prezentului protocol:

1. parte înseamnă, în cazul în care textul nu prevede altfel, un stat sau o organizaţie de integrare economică la nivel regional, la care se face referire în art. 24, care a consimţit să fie implicată în prezentul protocol şi pentru care prezentul protocol este în vigoare;

2. Convenţie înseamnă Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus, Danemarca, la 25 iunie 1998;

3. public reprezintă una sau mai multe persoane fizice ori juridice şi, în conformitate cu legislaţia sau cu practica naţională, asociaţiile, organizaţiile ori grupuri ale acestora;

4. complex industrial înseamnă una sau mai multe instalaţii de pe acelaşi amplasament ori de pe amplasamente învecinate care sunt deţinute sau operate de aceeaşi persoană fizică ori juridică;

5. autoritate competentă reprezintă autoritatea ori autorităţile naţionale sau orice altă organizaţie ori organizaţii competente desemnate de o parte să administreze sistemul registrului naţional de poluanţi emişi şi transferaţi;

6. poluant reprezintă o substanţă sau un grup de substanţe ce pot fi dăunătoare pentru mediu ori pentru sănătatea umană din cauza proprietăţilor şi a introducerii acestora în mediu;

7. emisie reprezintă orice introducere a poluanţilor în mediu ca rezultat al oricărei activităţi umane, în mod deliberat sau accidental, în condiţii obişnuite ori neobişnuite, inclusiv deversarea, emiterea, descărcarea, injectarea, eliminarea sau descărcarea, ori evacuarea prin intermediul sistemelor de canalizare fără epurarea finală a apelor uzate;

8. transfer în afara amplasamentului reprezintă transportul în afara perimetrului complexului industrial fie al poluanţilor, fie al deşeurilor destinate depozitării sau recuperării şi al poluanţilor din apa uzată destinată epurării;

9. surse difuze reprezintă mai multe surse mici sau dispersate din care poluaţii pot fi emişi pe sol, în aer sau în apă, al căror impact combinat asupra acestor componente ale mediului poate fi semnificativ şi pentru care este ineficient să se colecteze rapoarte de la fiecare sursă în parte;

10. termenii naţional şi la nivel naţional vor fi interpretaţi, dacă nu se indică altfel, ca referire la regiunea în chestiune, care reprezintă organizaţii de integrare economică regională, respectând obligaţiile prezentului protocol de către părţi;

11. deşeuri reprezintă substanţele sau materialele care:

a) sunt eliminate sau valorificate;

b) se intenţionează să fie eliminate ori valorificate; sau

c) se impune prin prevederile legislaţiei naţionale să fie eliminate sau valorificate;

12. deşeuri periculoase reprezintă deşeurile care sunt definite ca periculoase prin prevederile legislaţiei naţionale;

13. alte deşeuri reprezintă deşeurile care nu sunt deşeuri periculoase;

14. ape uzate reprezintă ape utilizate care conţin substanţe sau materiale ce fac obiectul reglementărilor legislaţiei naţionale.

ARTICOLUL 3

Prevederi generale

1. Fiecare parte ia măsurile legislative necesare, de reglementare şi alte tipuri de măsuri necesare pentru implementarea prevederilor prezentului protocol.

2. Prevederile prezentului protocol nu vor afecta dreptul unei părţi de a menţine ori de a introduce măsuri care să asigure un acces mai uşor sau mai larg al publicului la registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, altele decât cele cerute de prezentul protocol.

3. Fiecare parte va lua măsurile necesare pentru ca angajaţii unui complex industrial şi membrii publicului care raportează autorităţilor publice o herespectare, de către un complex industrial, a legislaţiei naţionale implementate prin prezentul protocol să nu fie penalizaţi, persecutaţi sau hărţuiţi de către conducerea complexului industrial ori' de către autorităţile publice pentru acţiunile lor de raportare a nerespectârii legislaţiei.

4. In implementarea prezentului protocol, fiecare parte trebuie să se bazeze pe o abordare precaută, aşa cum recomandă principiul 15 al Declaraţiei de la Rio privind mediul şi dezvoltarea.

5. Pentru a reduce raportarea dublă, sistemele registrului poluanţilor emişi şi transferaţi pot fi integrate în mod util cu sursele de informaţie existente, precum mecanismele de raportare subordonate licenţelor sau autorizaţiilor de funcţionare.

6. Părţile se vor strădui să obţină convergenţă între registrele naţionale de poluanţi emişi şi transferaţi.

ARTICOLUL 4

Principalele elemente ale sistemului registrului de poluanţi emişi şi transferaţi

In conformitate cu prezentul protocol, fiecare parte trebuie să stabilească şi să menţină un registru naţional de poluanţi emişi şi transferaţi accesibil publicului:

a) în care să se specifice, pentru fiecare complex industrial, datele furnizate referitoare la sursele punctiforme;

b) care să permită revizuirea raportărilor de la sursele difuze;

c) în care datele sunt furnizate pe poluant sau deşeu, după caz;

d) care ţine cont de diferiţi factori de mediu, stabilind o distincţie între emisiile în aer, apă şi sol;

e) care cuprinde informaţii privind transferurile;

f) care se bazează pe raportarea obligatorie şi periodică;

g) care include informaţii standardizate şi actualizate, un număr redus de valori de prag de raportare standardizate şi de prevederi, dacă este cazul, pentru confidenţialitate;

h) care este coerent şi destinat a fi prietenos cu utilizatorul/uşor de utilizat şi' accesibil publicului, inclusiv în format electronic;

i) care permite accesul publicului la elaborarea şi modificarea sa; şi

j) care reprezintă o bază de date structurată şi computerizată sau mai multe baze de date legate între ele, administrate de autoritatea competentă.

ARTICOLUL 5

Proiectare şi structură

1. Fiecare parte trebuie să se asigure că datele incluse în registru, la care se face referire în art. 4, sunt prezentate atât în forma prelucrată, cât şi în forma neprelucrată, astfel încât emisiile şi transferurile pot fi căutate şi identificate în conformitate cu:

a) unitatea şi localizarea sa geografică;

b) activitatea;

c) proprietarul sau operatorul şi, acolo unde este cazul, compania;

d) poluantul sau deşeurile, unde este cazul;

e) fiecare dintre factorii de mediu în care este emis poluantul; şi

f) aşa cum se arată în art. 7 paragraful 5, destinaţia transferului şi, după caz, operaţiile de depozitare sau recuperare a deşeurilor.

2. Fiecare parte va asigura, de asemenea, că datele pot fi găsite şi identificate pentru toate sursele difuze care au fost incluse în registru.

3. Fiecare parte îşi va considera, la elaborarea propriului registru, posibilitatea extinderii ulterioare a acestuia şi se va asigura că datele de raportare sunt accesibile publicului pentru cel puţin ultimii 10 ani.

4. Registrul va fi elaborat pentru a permite un cât mai uşor acces al publicului prin intermediul mijloacelor electronice de tip internet. Proiectarea registrului va permite ca, în condiţii normale de operare, informaţia să fie oricând disponibilă, în mod continuu şi rapid, prin intermediul mijloacelor electronice.

5. Fiecare parte va prezenta în cadrul registrului legăturile cu alte baze de date relevante existente, accesibile publicului, în domeniul protecţiei mediului.

6. Fiecare parte va prezenta, în cadrul registrului, legăturile cu registrele poluanţilor emişi şi transferaţi ale altor părţi la prezentul protocol şi, unde este posibil, cu cele ale altor state.

ARTICOLUL 6

Scopul registrului

1. Fiecare parte trebuie să se asigure că registrul său include informaţii privind:

a) emisiile de poluanţi solicitate a fi raportate conform art. 7 paragraful 2;

b) transferurile în afara amplasamentelor solicitate a fi raportate conform art. 7 paragraful 2; şi

c) emisiile de poluanţi din sursele difuze solicitate conform art. 7 paragraful 4.

2. Evaluând experienţa obţinută în elaborarea registrelor naţionale de poluanţi emişi şi transferaţi, precum şi în implementarea prezentului protocol şi luând în considerare procesele internaţionale relevante, întrunirea părţilor va revizui cerinţele de raportare prin prevederile prezentului protocol şi va avea în vedere în dezvoltarea viitoare următoarele probleme:

a) revizuirea activităţilor specificate în anexa nr. I;

b) revizuirea poluanţilor specificaţi în anexa nr. II;

c) revizuirea valorilor de prag din anexele nr. I şi II; şi

d) introducerea altor aspecte relevante, cum ar fi informaţia privind transferurile în cadrul amplasamentului, depozitările, specificarea cerinţelor de raportare pentru sursele difuze sau elaborarea criteriilor de introducere a poluanţilor în prezentul protocol.

ARTICOLUL 7

Cerinţele de raportare

1. Fiecare parte fie:

a) va solicita proprietarului ori operatorului fiecărui complex industrial din cadrul jurisdicţiei sale, care desfăşoară una sau mai multe activităţi specificate în anexa nr. I, valoarea de prag de capacitate aplicabilă specificată în anexa nr. I, coloana 1, şi:

(i) emisiile oricărui poluant specificat în anexa nr. II, ale cărui cantităţi depăşesc valorile de prag aplicabile specificate în anexa nr. II, coloana 1;

(ii) transferurile în afara amplasamentului ale oricărui poluant specificat în anexa nr. II, în cantităţi ce depăşesc valorile de prag aplicabile specificate în anexa nr. II, coloana 2, în cazul în care partea a optat pentru raportarea transferurilor poluantului specific conform paragrafului 5 lit. d);

(iii) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase ce depăşesc 2 tone/an sau de alte deşeuri ce depăşesc 2.000 tone/an, în cazul în care partea a optat pentru raportarea transferurilor deşeului specific conform paragrafului 5 lit. d); sau

(iv) transferurile în afara amplasamentului ale oricărui poluant specificat în anexa nr. II, ca ape uzate destinate epurării, în cantităţi ce depăşesc valorile de prag aplicabile specificate în anexa nr. II, coloana 1b; pentru îndeplinirea obligaţiilor impuse proprietarului sau operatorului conform paragrafului 2 sau:

b) va solicita proprietarului ori operatorului fiecărui complex industrial din cadrul jurisdicţiei sale, care desfăşoară una sau mai multe activităţi specificate în anexa nr. I, cu un număr limitat de angajaţi specificat în anexa nr. I, coloana 2, şi oricăror producători, prelucrători sau utilizatori de poluanţi specificaţi în anexa nr. II, în cantităţi ce depăşesc valorile de prag aplicabile specificate în anexa nr. II, coloana 3, să respecte obligaţiile impuse proprietarilor sau operatorilor conform paragrafului 2.

2. Fiecare parte va solicita proprietarului sau operatorului unui complex industrial la care se face referire în paragraful 1 să prezinte informaţia specificată în paragrafele 5 şi 6 şi, în conformitate cu cerinţele acestora, cu privire la acei poluanţi şi acele deşeuri pentru care valorile de prag sunt depăşite.

3. In scopul atingerii obiectivului prezentului protocol, o parte poate decide pentru un anumit poluant dacă să aplice fie o valoare de prag de emisie ori un prag de fabricare, procesare sau utilizare, în cazul în care acest lucru creşte informaţia relevantă în ceea ce priveşte emisiile şi transferurile consemnate în registrul său.

4. Fiecare parte se va asigura că autoritatea sa competentă colectează sau va desemna una ori mai multe autorităţi publice sau organisme competente să colecteze informaţii cu privire la emisiile de poluanţi din sursele difuze specificate în paragrafele 7 şi 8, pentru introducerea lor în registrul său.

5. Fiecare parte va solicita proprietarilor sau operatorilor complexelor industriale să raporteze, conform paragrafului 2, să completeze şi să prezinte autorităţii sale competente următoarele informaţii cu privire la complexul industrial, pe anumite baze specifice:

a) numele, adresa, localizarea geografică şi activitatea sau activităţile complexului industrial care raportează şi numele proprietarului sau operatorului şi, dacă este cazul, numele companiei;

b) numele şi numărul de identificare ale fiecărui poluant cerut a fi raportat, în conformitate cu paragraful 2;

c) cantitatea din fiecare poluant emis în mediu, solicitată a fi raportată, în conformitate cu paragraful 2, de complexul industrial, în anul de raportare, indicând atât cantitatea totală de emisie, cât şi cantităţile din aer, apă şi sol, inclusiv injectările în subteran;

d) fie:

(i) cantitatea din fiecare poluant solicitată a fi raportată în conformitate cu paragraful 2, care este transferată în afara amplasamentului, în cursul anului de raportare, făcându-se deosebirea între cantităţile transferate pentru depozitare şi recuperare şi numele şi adresa unităţii ce primeşte transferul; sau

(ii) cantitatea de deşeuri solicitată a fi raportată în conformitate cu paragraful 2, transportată în afara amplasamentului, în cursul anului de raportare, făcându-se deosebirea între deşeurile periculoase şi alte deşeuri, pentru orice operaţie de recuperare sau de eliminare, indicându-se cu „R" şi, respectiv, „D" dacă deşeul este destinat recuperării ori eliminării, conform anexei nr. III, şi, în cazul transportului transfrontier al deşeurilor periculoase, numele şi adresa unităţii care procedează la recuperarea sau la eliminarea deşeurilor şi numele şi adresa locului de recuperare ori de eliminare ce primeşte deşeurile transportate;

e) cantitatea din fiecare poluant în apa uzată solicitată a fi raportată în conformitate cu paragraful 2, transportată în afara amplasamentului în cursul anului de raportare; şi

f) tipul de metodologie utilizată pentru obţinerea informaţiei la care se face referire la lit. c) - e), în conformitate cu art. 9 paragraful 2, care arată ce informaţii se bazează pe măsurători, calcule sau estimări.

6. Informaţiile menţionate în paragraful 5 lit. c) - e) vor include informaţii privind emisiile şi transferurile rezultate din activităţile obişnuite şi din accidentele rare.

7. Fiecare parte va prezenta în registrul său, într-un spaţiu adecvat destinat detalierii, informaţii privind emisiile de poluanţi din sursele difuze, pentru care acea parte stabileşte ce date vor fi colectate de autorităţile relevante şi ce date vor putea fi practic incluse în registru. In cazul în care partea stabileşte că nu există asemenea date, va lua măsuri pentru a iniţia raportarea emisiilor de poluanţi relevanţi, din una sau mai multe surse difuze, în conformitate cu priorităţile naţionale.

8. Informaţiile menţionate'în paragraful 7 vor include date privind tipul de metodologie utilizată la obţinerea lor.

ARTICOLUL 8

Ciclul de raportare

1. Fiecare parte se va asigura că informaţiile cerute a fi incluse în registrul său sunt accesibile publicului, prelucrate şi prezentate în registru, pe ani calendaristici. Raportarea anuala reprezintă anul calendaristic în care se raportează aceste informaţii. Pentru fiecare parte, primul an de raportare reprezintă anul calendaristic de după intrarea în vigoare a prezentului protocol pentru acea parte. Raportarea cerută prin prevederile art. 7 va fi anuală. Astfel, al doilea an de raportare poate fi al doilea an calendaristic de după primul an de raportare.

2. Fiecare parte care nu reprezintă o organizaţie de integrare economică regională se va asigura că informaţiile vor fi incluse în registrul său în 15 luni de la sfârşitul fiecărui an de raportare. Astfel, informaţiile pentru primul an'de raportare vor fi incluse în registrul său în' 2 ani de la sfârşitul acelui an de raportare.

3. Fiecare parte care reprezintă o organizaţie de integrare economică regională se va asigura că informaţiile pentru un anume an de raportare vor fi incluse în registrul său la 6 luni după ce părţile care nu reprezintă organizaţii de integrare economică regională sunt solicitate să raporteze.

ARTICOLUL 9

Colectarea datelor şi păstrarea arhivelor

1. Fiecare parte va solicita proprietarilor sau operatorilor complexurilor industriale, subiect al cerinţelor de raportare conform prevederilor art. 7, să colecteze datele necesare pentru stabilirea, în conformitate cu paragraful 2 de mai jos şi cu o frecvenţă corespunzătoare, a emisiilor şi a transferurilor în afara amplasamentului, subiect al raportării conform art. 7, şi să păstreze pentru autorităţile competente arhivele de date din'care au fost obţinute informaţiile raportate pentru o perioadă de 5 ani, începând de la sfârşitul anului de raportare considerat. De asemenea, în aceste'arhive va fi consemnată metoda utilizată pentru colectarea datelor.

2. Fiecare parte va solicita proprietarilor sau operatorilor complexurilor industriale, subiect al raportării, conform art. 7, să utilizeze cele mai bune informaţii avute la dispoziţie, care pot include datele de monitorizare,'factorii de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizare indirectă sau alte calcule, aprecieri tehnice ori alte metode. Acolo unde este cazul, datele şi operaţiile vor fi efectuate în conformitate cu metodologiile aprobate internaţional.

ARTICOLUL 10

Evaluarea calităţii

1. Fiecare parte va solicita proprietarilor sau operatorilor complexurilor industriale supuse raportării, conform prevederilor art. 7 paragraful 1, să asigure calitatea informaţiilor pe care le raportează.

2. Fiecare parte se va asigura că datele conţinute în registrul său fac obiectul evaluării calităţii de către autoritatea competentă şi mai ales se verifică completitudinea, coerenţa şi credibilitatea lor, ţinându-se cont de toate liniile directoare care ar putea fi stabilite la reuniunea părţilor.

ARTICOLUL 11

Accesul publicului la informaţie

1. Fiecare parte va asigura accesul publicului la informaţiile conţinute în registrul său de poluanţi emişi şi transferaţi, fără a fi necesară declararea interesului, şi, în conformitate cu prevederile prezentului protocol, se va asigura mai ales că registrul furnizează date prin acces electronic direct, prin intermediul reţelelor publice de telecomunicaţii.

2. In cazul în care informaţiile conţinute în registrul său nu sunt uşor accesibile publicului prin mijloace electronice directe, fiecare parte se va asigura că autoritatea sa competentă, la cererea publicului, va furniza acele informaţii, prin orice alte mijloace eficiente, cât mai curând posibil şi nu mai târziu de o lună de la data la care a fost înregistrată solicitarea.

3. Subiect al paragrafului 4, fiecare parte se va asigura ca accesul la informaţiile conţinute în registrul său să fie gratuit.

4. Fiecare parte poate permite autorităţii competente să instituie un tarif pentru reproducerea şi trimiterea prin intermediul poştei electronice a informaţiilor specifice, la care se face referire în paragraful 2, dar un asemenea tarif nu trebuie să depăşească o sumă rezonabilă.

5. In cazul în care informaţiile conţinute în registrul său nu sunt uşor accesibile publicului prin mijloace electronice directe, fiecare parte va facilita accesul electronic la registrul său în locuri accesibile publicului, de exemplu în bibliotecile publice, birourile autorităţilor locale sau în alte locuri corespunzătoare.

ARTICOLUL 12

Confidenţialitatea

1. Fiecare parte poate împuternici autoritatea competentă să păstreze informaţiile în registrul confidenţial în cazul în care publicarea acelor informaţii ar influenţa nefavorabil:

a) relaţiile internaţionale, siguranţa naţională sau securitatea publică;

b) cursul justiţiei, dreptul unei persoane de a beneficia de o judecată dreaptă sau dreptul unei autorităţi publice de a conduce o anchetă de natură penală ori disciplinară;

c) confidenţialitatea informaţiilor comerciale şi industriale, în cazul în care aceasta este prevăzută de lege pentru a proteja un interes economic legitim;

d) drepturile de proprietate intelectuală; sau

e) confidenţialitatea datelor personale şi/sau a unor dosare aparţinând unei persoane fizice, atunci când această persoană nu a consimţit la publicarea informaţiilor, în cazul în care o astfel de confidenţialitate este prevăzută de legislaţia naţională.

Cele menţionate mai sus privind confidenţialitatea vor fi interpretate în mod restrictiv, luându-se în considerare că trebuie să servească interesului public prin divulgarea informaţiilor solicitate şi posibilitatea ca informaţia solicitată să fie legată de emisiile în mediu.

2. In cadrul paragrafului 1 lit. c), orice informaţie privind emisiile, care este importantă pentru protecţia mediului, trebuie luată în considerare pentru publicarea informaţiilor în conformitate cu legislaţia naţională.

3. Atunci când informaţia nu este divulgată în conformitate cu paragraful 1, registrul va indica ce tip de informaţie nu a fost făcută publică, de exemplu furnizând date generice asupra produselor chimice, şi pentru ce motiv aceasta nu a fost divulgată.

ARTICOLUL 13

Participarea publicului la elaborarea registrelor naţionale ale poluanţilor emişi şi transferaţi

1. Fiecare parte va asigura oportunităţi corespunzătoare pentru participarea publicului la elaborarea registrului său naţional de poluanţi emişi şi transferaţi, prin legislaţia sa naţională.

2. Conform prevederilor paragrafului 1, fiecare parte va asigura oportunităţi pentru accesul liber al publicului la informaţie prin măsurile propuse privind elaborarea registrului său naţional de poluanţi emişi şi transferaţi şi prin primirea oricăror comentarii, informaţii, analize sau opinii considerate relevante în procesele de luare a deciziei, iar autorităţile relevante vor ţine cont de rezultatul participării publicului.

3. Fiecare parte va asigura ca, în momentul în care decizia de organizare sau de modificare semnificativă a registrului său a fost luată, informaţiile privind decizia şi consideraţiile pe care se bazează să fie puse la dispoziţia publicului în cel mai scurt timp.

ARTICOLUL 14

Accesul la justiţie

1. Fiecare parte, în cadrul legislaţiei naţionale, va asigura posibilitatea pentru orice persoană care consideră că solicitarea informaţiei, conform prevederilor art. 11 paragraful 2, a fost ignorată, în mod greşit refuzată, parţial sau în totalitate, ori care consideră că a primit un răspuns inadecvat sau că cererea sa nu a fost considerată conform prevederilor acestui paragraf, de a avea acces la o procedură de recurs în faţa instanţei de judecată sau a altui organism independent şi imparţial prevăzut de lege.

2. Cerinţele paragrafului 1 se aplică fără a prejudicia drepturile şi obligaţiile părţilor în cadrul convenţiilor existente aplicabile între ele, tratând subiectul prezentului articol.

ARTICOLUL 15

Intărirea capacităţilor

1. Fiecare parte va promova înţelegerea de către public a registrului său de poluanţi emişi şi transferaţi şi se va asigura că se oferă asistenţă şi ghidare pentru accesarea registrului său, precum şi în înţelegerea şi utilizarea informaţiilor conţinute de acesta.

2. Fiecare parte va trebui să asigure o întărire suficientă a capacităţii şi să ofere sfaturi potrivite pentru a ajuta autorităţile şi organismele responsabile să îndeplinească obligaţiile conform prezentului protocol.

ARTICOLUL 16

Cooperarea internaţională

1. Părţile vor coopera şi se vor sprijini reciproc, unde este cazul:

a) în acţiunile internaţionale pentru sprijinirea obiectivelor prezentului protocol;

b) pe baza acordurilor mutuale dintre părţile implicate, în implementarea sistemelor naţionale pentru îndeplinirea prezentului protocol;

c) în schimbul de informaţii conform prezentului protocol, în ceea ce priveşte emisiile şi transferurile din zonele de graniţă; şi

d) în schimbul de informaţii conform prezentului protocol, în ceea ce priveşte transferurile între părţi.

2. Părţile vor încuraja cooperarea dintre ele şi cooperarea cu alte organizaţii internaţionale importante, dacă este cazul, pentru a promova:

a) conştientizarea de către public la nivel internaţional;

b) transferul de tehnologie; şi

c) oferirea de asistenţă tehnică părţilor ce reprezintă ţări în curs de dezvoltare şi părţilor cu economie în tranziţie în problemele ce privesc prezentul protocol.

ARTICOLUL 17

Reuniunea părţilor

1. O reuniune a părţilor este stabilită astfel. Prima întâlnire a părţilor va fi convenită nu mai târziu de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol. In plus, o întâlnire ordinară a părţilor va fi ţinută succesiv cu sau în paralel cu întâlnirea ordinară a părţilor la Convenţie, numai dacă părţile la prezentul protocol nu decid altfel. La' reuniunea lor, părţile vor ţine o sesiune extraordinară, dacă se decide astfel, în cadrul unei sesiuni obişnuite sau la solicitarea scrisă a uneia dintre părţi, cu condiţia ca,'într-un interval de 6 luni de la comunicarea solicitării tuturor părţilor de către secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa, solicitarea respectivă să fie aprobată de cel puţin o treime din numărul părţilor.

2. La întâlnirea lor, părţile vor examina în mod continuu implementarea şi dezvoltarea prezentului protocol, prin rapoarte elaborate de părţi în mod regulat, şi în acest scop:

a) vor revizui elaborarea registrelor poluanţilor emişi şi transferaţi şi vor promova consolidarea progresiva şi convergenţa acestora;

b) vor stabili ghiduri pentru a facilita raportarea de către părţi, ţinând cont de necesitatea de a evita dublarea eforturilor făcute in acest sens;

c) vor stabili un program de lucru;

d) vor lua în considerare şi, acolo unde este cazul, vor adopta măsuri de întărire a cooperării internaţionale în conformitate cu art. 16;

e) vor stabili orice organisme subsidiare care se consideră a fi necesare;

f) vor lua în considerare şi vor adopta propuneri de amendamente la prezentul protocol şi la anexele sale, care sunt considerate necesare pentru atingerea scopurilor prezentului protocol, în conformitate cu prevederile art. 20;

g) la prima reuniune vor considera şi vor adopta prin consens reguli de procedură pentru întâlnirile lor şi ale organismelor subsidiare, luând în considerare toate regulile de procedură adoptate la reuniunea părţilor la Convenţie;

h) vor lua în considerare stabilirea regulilor financiare şi a mecanismelor de asistenţă tehnică pe bază de consens pentru a facilita implementarea prezentului protocol;

i) vor solicita, unde este cazul, serviciile organismelor internaţionale relevante pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului protocol; şi

j) vor lua în considerare orice acţiune auxiliară care poate fi solicitată pentru atingerea scopurilor prezentului protocol, precum adoptarea liniilor de ghidare şi recomandările care promovează implementarea acestuia.

3. La întâlnirea lor, părţile vor facilita schimbul de informaţii cu privire la experienţa câştigată în raportarea transferurilor, utilizând abordările poluanţilor specifici şi ale deşeurilor specifice, şi vor revizui această experienţă, în vederea investigării posibilităţii de convergenţă dintre cele două abordări, ţinând cont de interesul publicului în ceea ce priveşte informaţia, in conformitate cu art. 1, şi de eficacitatea totala a registrelor naţionale de poluanţi emişi şi transferaţi.

4. Naţiunile Unite, agenţiile sale specializate şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, precum şi orice alt stat sau organizaţie de integrare economică regionala împuternicită în baza prevederilor art. 24 să semneze prezentul protocol, dar care nu este parte la acesta, şi orice organizaţie interguvernamentală calificată în domeniile care privesc prezentul protocol vor fi împuternicite să participe ca observatori ia şedinţele de întrunire a părţilor. Admiterea şi participarea observatorilor trebuie să fie în conformitate cu' regulamentul intern, adoptat la reuniunea părţilor.

5. Orice organizaţie neg'uvernamentală, calificată în domeniile la care se referă prezentul protocol, care l-a informat pe secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa despre dorinţa sa de a fi reprezentată la o reuniune a părţilor, va fi împuternicită să participe ca observator, numai dacă cel puţin o treime din numărul părţilor prezente la întâlnire nu ridică obiecţii. Admiterea şi participarea observatorilor trebuie să fie în conformitate cu regulamentul intern adoptat la reuniunea părţilor.

ARTICOLUL 18

Dreptul la vot

1. Exceptând prevederile paragrafului 2, fiecare parte la prezentul protocol va avea dreptul la un vot.

2. Organizaţiile de integrare economică regională, în problemele ce ţin de competenţa lor, vor exercita dreptul la vot cu un număr de voturi egal cu numărul statelor lor membre care sunt părţi la prezentul protocol. Astfel de organizaţii nu îşi vor exercita dreptul de vot dacă statele lor membre şi-l exercită pe al lor şi viceversa.

ARTICOLUL 19

Anexe

Anexele la prezentul protocol constituie parte integrantă a acestuia şi, în cazul în care nu este prevăzut altfel, o referinţă la prezentul'protocol constituie în acelaşi timp şi o referinţă la orice anexă.

ARTICOLUL 20

Amendamente

1. Orice parte are dreptul să propună amendamente la prezentul protocol.

2. Propunerile de amendamente la prezentul protocol vor fi examinate la o sesiune de reuniune a părţilor.

3. Textul oricărui amendament propus la prezentul protocol va fi înaintat în scris secretarului, care îl va comunica, cu cel puţin 6 luni înainte de întâlnirea la care este propus pentru adoptare tuturor părţilor, statelor şi organizaţiilor de integrare economică regionala care au consimţit să fie implicate în prezentul protocol şi pentru care prezentul protocol nu a intrat încă în vigoare, cât şi părţilor semnatare.

4. Părţile vor face'orice'efort pentru a ajunge la un acord, prin consens,' privind orice amendament propus la prezentul protocol. Dacă toate eforturile pentru obţinerea consensului au fost epuizate şi nu s-a ajuns la niciun acord, amendamentul va fi adoptat, în ultimă instanţă, cu votul unei majorităţi de trei pătrim[din numărul părţilor prezente şi votante la reuniune.

5. In sensul acestui articol, părţile prezente şi votante înseamnă părţile prezente şi care exprimă un vot afirmativ sau negativ.

6. Orice amendament la prezentul protocol, adoptat în conformitate cu paragraful 4, va fi înaintat de secretariat depozitarului, care îl va transmite tuturor părţilor, statelor şi organizaţiilor de integrare economică regională care au consimţit'să fie implicate în prezentul protocol şi pentru care prezentul protocol nu a intrat încă în vigoare, precum şi părţilor semnatare.

7. Un amendament, altul decât cel la o anexă, va intra în vigoare pentru părţile care l-au ratificat, acceptat sau aprobat în cea de-a 90-a zi după primirea de către depozitar a instrumentelor de ratificare, acceptare ori de aprobare de către cel puţin trei pătrimi din numărul acestor părţi prezente în momentul adoptării amendamentului. După această dată, el va intra în vigoare pentru orice altă parte în cea de-a 90-a zi după ce partea respectivă depune instrumentul său de ratificare, de acceptare sau de aprobare a amendamentului.

8. In cazul în care o parte nu aprobă un amendament la o anexă, va notifica în scris depozitarului în decurs de 12 luni de la data comunicării de către depozitar. Depozitarul va comunica tuturor părţilor, fără întârziere, orice astfel de notificare primită. O parte are dreptul să retragă în orice moment o notificare de neacceptare, după ce amendamentul la o astfel de anexă va intra în vigoare pentru acea parte.

9. La expirarea celor 12 luni de la data comunicării de către depozitar, în concordanţă cu prevederile paragrafului 6, un amendament la o anexă va intra în vigoare pentru acele părţi care nu au transmis o notificare la depozitar conform prevederilor paragrafului 8, dacă cel puţin o treime din numărul părţilor prezente în momentul adoptării amendamentului a înaintat o astfel de notificare.

10. Dacă un amendament la o anexă este legat direct de un amendament la prezentul protocol, amendamentul la anexă nu va intra în vigoare înainte ca amendamentul la prezentul protocol să intre în vigoare.

ARTICOLUL 21  

Secretariatul

Secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa va îndeplini următoarele funcţii de secretariat pentru prezentul protocol:

a) pregătirea şi convocarea sesiunilor de reuniune a părţilor;

b) transmiterea către părţi a rapoartelor şi a altor informaţii primite în conformitate cu prevederile prezentului protocol;

c) raportarea activităţilor de secretariat la întrunirea părţilor; şi

d) alte funcţii pe care reuniunea părţilor poate să le stabilească în funcţie de resursele disponibile.

ARTICOLUL 22

Examinarea conformării

La prima lor sesiune, reuniunea părţilor va stabili, pa bază de consens, proceduri şi aranjamente instituţionale de cooperare cu caracter nejudiciar, neconflictual şi consultativ pentru evaluarea şi promovarea conformării cu prevederile prezentului protocol şi pentru examinarea cazurilor de neconformare. Odată stabilite aceste proceduri şi aranjamente, la reuniunea părţilor se va stabili, printre altele, dacă va fi permisă comunicarea informaţilor din partea publicului în probleme legate de prezentul protocol.

ARTICOLUL 23

Soluţionarea diferendelor

1. Orice diferend apărut între două sau mai multe părţi în legătură cu interpretarea ori cu aplicarea prezentului protocol va fi soluţionat prin negocieri sau prin orice alt mijloc de soluţionare a diferendelor, acceptabil părţilor implicate în diferend.

2. în timpul semnării, ratificării, acceptării, aprobării sau aderării la prezentul protocol ori în orice moment după aceea, o parte are dreptul să declare în scris depozitarului că, pentru un diferend nerezolvat conform prevederilor paragrafului 1, acceptă ca obligatorii, în relaţia cu orice parte care acceptă aceleaşi condiţii, unul sau ambele mijloace de soluţionare:

a) înaintarea diferendului către Curtea Internaţională de Justiţie;

b) arbitrajul, în concordanţă cu procedura prezentată în anexa nr. IV.

O organizaţie de integrare economică regională poate face o declaraţie analogă referitoare la arbitraj, în conformitate cu procedurile menţionate la lit. b).

3. Dacă părţile implicate în diferend au acceptat ambele mijloace de soluţionare a diferendelor la care se referă paragraful 2, diferendul poate fi înaintat numai Curţii Internaţionale de Justiţie, cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel.

ARTICOLUL 24

Semnarea

Prezentul protocol va fi deschis pentru semnare la Kiev (Ucraina), de la data de 21 mai-23 mai 2003, cu ocazia celei de-a cincea Conferinţe Ministeriale „Mediu pentru Europa", şi, după aceea, la sediul central al Organizaţiei Naţiunilor Unite din New York, până la data de 31 decembrie 2003, pentru toate statele cu statut de membru al Naţiunilor Unite, precum şi pentru organizaţiile de integrare economică regională constituite din statele suverane membre ale Naţiunilor Unite, cărora statele membre le-au transferat competenţa în probleme aflate sub incidenţa prezentului protocol, inclusiv competenţa de a încheia tratate privind aceste probleme.

ARTICOLUL 25

Depozitarul

Secretariatul General al Naţiunilor Unite va acţiona ca depozitar al prezentului protocol.

ARTICOLUL 26

Ratificarea, acceptarea, aprobarea şi aderarea

1. Prezentul protocol va face obiectul ratificării, acceptării sau aderării de către statele semnatare şi de către organizaţiile de integrare economică regională, la care se referă art. 24.

2. Prezentul protocol va fi deschis spre aderare statelor şi organizaţiilor de integrare economică regională la care se referă art. 24, începând cu data de 1 ianuarie 2004.

3. Orice organizaţie de integrare economică regională la care se referă art. 24, care devine parte la prezentul protocol, fără ca niciunul din statele sale membre să fie parte, va respecta toate obligaţiile care decurg din prezentul protocol. Dacă unul sau mai multe state membre al/ale unei astfel de organizaţii este/sunt parte/părţi la prezentul protocol, organizaţia şi statele sale membre vor decide asupra responsabilităţilor lor pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezentul protocol. In astfel de cazuri, organizaţia şi statele membre nu sunt abilitate să îşi exercite simultan drepturile care le revin din prezentul protocol.

4. In instrumentele lor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, organizaţiile de integrare economică regională la care se referă art. 24 vor declara extinderea competenţei lor cu privire la problemele la care se referă prezentul protocol. De asemenea, aceste organizaţii vor informa depozitarul despre orice modificare a ariei lor de competenţă.

ARTICOLUL 27

Intrarea în vigoare

1. Prezentul protocol va intra în vigoare în cea de-a 90-a zi de la data depunerii celui de-al 16-lea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

2. In sensul prevederilor paragrafului 1, orice instrument depus de o organizaţie de integrare economică regională nu va fi considerat ca suplimentar pe lângă cele depuse de statele membre ale unei astfel de organizaţii.

3. Pentru fiecare stat ori organizaţie de integrare economică regională care ratifică, acceptă sau aprobă prezentul protocol ori care aderă la acesta după depunerea celui de-al 16-lea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, prezentul protocol va intra în vigoare în cea de-a 90-a zi de la data depunerii de către statul ori organizaţia respectiv/respectivă a instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

ARTICOLUL 28

Restricţii

Nicio rezervă nu poate fi făcută la prezentul protocol.

ARTICOLUL 29

Retragerea

In orice moment, după împlinirea a 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol pentru o parte, acea parte se poate retrage din acesta printr-o notificare scrisă către depozitar. Orice astfel de retragere îşi va face efectul în cea de-a 90-a zi de la data primirii notificării de către depozitar.

ARTICOLUL 30

Texte autentice

Originalul prezentului protocol, ale cărui texte în limbile engleză, franceză şi rusă sunt autentice în aceeaşi măsură, va fi depozitat la secretarul general al Naţiunilor Unite.

Drept care subsemnaţii, având depline puteri, au semnat prezentul protocol.

Intocmit la Kiev (Ucraina) la 21 mai 2003.

ANEXA Nr. I

ACTIVITĂŢI

Nr. crt.

Activitatea

Limita de capacitate (coloana 1)

Numărul-limită de angajaţi (coloana 2)

1

2

3

4

1.

Sectorul energetic

a)

Rafinării de ţiţei şi gaze

*

10 angajaţi

b)

Instalaţii de gazeificare şi lichefiere

*

c)

Centrale termice şi alte instalaţii de ardere

Cu o putere termică nominală de 50 MW

d)

Cuptoare de cocs

*

e)

Mori cu bile pentru cărbune

Cu o capacitate de 1 t/oră

f)

Instalaţii pentru fabricarea produselor pe bază de cărbune şi a combustibililor solizi mai puţini poluanţi

*

2.

Producţia şi prelucrarea metalelor

a)

Instalaţii de prăjire sau de sinterizare a minereului metalic (inclusiv a minereului cu conţinut de sulf)

*

10 angajaţi

b)

Instalaţii pentru producerea fontei ori a oţelului (topire primară sau secundară) inclusiv instalaţii pentru turnarea continuă

Cu o capacitate de 2,5 t/oră

c)

Instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase

(i) Laminoare la cald

Cu o capacitate de 20 t oţel brut/oră

(ii) Forje cu ciocane

Cu o energie de 50 kJ/ciocan care utilizează o putere calorică ce depăşeşte 20 MW

(iii) Aplicarea de straturi protectoare de metal topit

Cu o capacitate de tratare de 2 t oţel brut/oră

d)

Topitorii pentru metale feroase

Cu o capacitate de producţie de 20 t/zi

e)

Instalaţii pentru:

(i) producerea de metale neferoase brute din minereuri, concentrate sau materii prime secundare, prin procese metalurgice, chimice ori electrolitice (ii) Topirea metalelor neferoase, inclusiv a aliajelor şi a produselor recuperate (rafinare, turnare etc.)

*

Cu o capacitate de topire de 4 t/zi pentru plumb şi cadmiu sau 20 t/zi pentru toate celelalte metale

f)

Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalice şi din materiale plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice

La care volumul cuvelor de tratare este egal cu 30 m3

3.

Industria de mineralelor

a)

Exploatare minieră subterană şi activităţi legate de aceasta

*

b)

Exploatare minieră de suprafaţă

Cu o suprafaţă a zonei de execuţie de lucrări miniere egală cu 25 ha

10 angajaţi

c)

Instalaţii de producere a:

(i) clincherului de ciment în cuptoare rotative

(ii) varului în cuptoare rotative

(iii) clincherului de ciment sau a varului în alte tipuri

de cuptoare

Cu o capacitate de producţie de 500 t/zi Cu o capacitate de producţie care depăşeşte 50 t/zi Cu o capacitate de producţie de 50 t/zi

d)

Instalaţii pentru producerea azbestului şi fabricarea produselor pe bază de azbest

*

e)

Instalaţii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticlă

Cu o capacitate de topire de 20 t/zi

f)

Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale

Cu o capacitate de topire de 20 t/zi

g)

Instalaţii pentru fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a ţiglelor, a cărămizilor, a cărămizilor refractare, a dalelor de pavaj, a plăcilor de gresie sau de faianţă

Cu o capacitate de producţie de 75 t/zi sau cu o capacitate a cuptorului de 4 m3 şi cu o densitate stabilită pentru fiecare cuptor de 300 kg/m3

1

2

3

4

4.

Industria chimică

Instalaţii chimice pentru producţia la scară industrială

a substanţelor chimice organice de bază, cum ar fi:

(i) hidrocarburi simple (lineare sau ciclice, saturate ori

nesaturate, alifatice sau aromatice);

(ii) hidrocarburi cu conţinut de oxigen, precum alcooli,

aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri, acetaţi, eteri,

peroxizi, răşini epoxidice;

(iii) hidrocarburi cu conţinut de sulf;

(iv) hidrocarburi cu conţinut de azot, precum: amine,

a)

amide, compuşi azotoşi, azotaţi sau azotiţi, nitrili,

cianaţi şi izocianaţi;

(v) hidrocarburi cu conţinut de fosfor;

(vi) hidrocarburi halogenate;

(vii) compuşi organometalici;

(viii) materiale plastice de bază (polimeri, fibre

sintetice şi fibre pe bază de celuloză);

(ix) cauciucuri sintetice;

(x) vopsele şi pigmenţi;

(xi) agenţi activi de suprafaţă şi agenţi tensioactivi

*

10 angajaţi

b)

Instalaţii chimice pentru obţinerea la scară industrială

a substanţelor chimice anorganice de bază, cum ar fi:

(i) gaze, precum amoniac, clor sau acid clorhidric

gazos, fluor ori acid fluorhidric, oxizi de carbon,

compuşi ai sulfului, oxizi de azot, hidrogen, dioxid de

sulf şi clorură de carbonil;

(ii) acizi, precum acid cromic, acid fluorhidric, acid

fosforic, acid azotic, acid clorhidric, acid sulfuric,

oleum, acizi sulfuraşi;

(iii) baze, precum hidroxid de amoniu, hidroxid de

potasiu, hidroxid de sodiu;

(iv) săruri, precum clorură de amoniu, clorat de

potasiu, carbonat de potasiu, carbonat de sodiu,

perborat, azotat de argint;

(v) nemetale, oxizi metalici ori alţi compuşi anorganici,

precum carbură de calciu, siliciu, carbură de siliciu

*

c)

Instalaţii chimice pentru producerea la scară industrială a îngrăşămintelor chimice (simple sau compuse) pe bază de fosfor, azot ori potasiu

*

d)

Instalaţii chimice pentru fabricarea la scară industrială a produselor de bază de uz fitosanitar şi a biocidelor

*

e)

Instalaţii utilizând procedee chimice sau biologice pentru fabricarea la scară industrială a produselor farmaceutice de bază

*

f)

Instalaţii pentru producerea la scară industrială a explozivilor şi a produselor pirotehnice

*

10 angajaţi

5.

Managementul deşeurilor şi a apelor uzate

a)

Instalaţii pentru incinerare, piroliză, recuperare, tratare chimică sau depozitare a deşeurilor periculoase

Care primesc 10 t/zi

10 angajaţi

b)

Instalaţii pentru incinerarea deşeurilor municipale

Cu o capacitate de 3 t/oră

c)

Instalaţii pentru depozitarea deşeurilor nepericuloase

Cu o capacitate de 50 t/zi

d)

Depozitele (cu excepţia depozitelor de deşeuri inerte)

Care primesc 10 t/zi sau cu o capacitate totală de 25.000 t

e)

Instalaţii pentru eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale şi a deşeurilor de animale

Cu o capacitate de tratare de 10 t/zi

f)

Staţii de epurare a apelor uzate orăşeneşti

Cu o capacitate de 100.000 locuitori echivalenţi

g)

Staţii de epurare a apelor uzate industriale care operează independent şi deservesc una sau mai multe activităţi prevăzute în această anexă

Cu o capacitate de 10.000 m3/zi

1

2

3

4

6.

Producerea şi prelucrarea hârtiei şi a lemnului

a)

Instalaţii industriale pentru producerea de celuloză din lemn sau din alte materiale fibroase similare

*

10 angajaţi

b)

Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei şi a cartonului şi a altor produse primare din lemn (precum placa aglomerată, placa fibrolemnoasă şi foaia de furnir)

Cu o capacitate de producţie de 20 t/zi

c)

Instalaţii industriale pentru conservarea lemnului şi a produselor lemnoase cu substanţe chimice

Cu o capacitate de producţie de 50 m3/zi

7.

Creşterea intensivă a septetului şi acvacultura

a)

Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor

(i) Cu 40.000 de locuri pentru păsări

(ii) Cu 2.000 de locuri pentru producţia de porci (cu o greutate ce depăşeşte 30 kg)

(iii) Cu 750 de locuri pentru scroafe

10 angajaţi

b)

Acvacultura intensivă

1.000 t de peşte şi crustacee pe an

8.

Produse de origine animală şi vegetală din sectorul alimentar şi al băuturilor

a)

Abatoare

Cu o capacitate de procesare a carcaselor de 50 t/zi

10 angajaţi

b)

Tratarea şi procesarea în vederea obţinerii produselor

alimentare şi a băuturilor din:

(i) materii prime de origine animală (altele decât

laptele)

(ii) materii prime de origine vegetală

Cu o capacitate de producţie de 75 t

de produse finite/zi

Cu o capacitate de producţie de 300 t

produse finite/zi (valoare medie

trimestrială)

c)

Tratarea şi procesarea laptelui

Cu o capacitate de primire de 200 t lapte/zi (valoare medie anuală)

9.

Alte activităţi

a)

Instalaţii pentru pretratarea (operaţiuni, precum spălare, albire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor

Cu o capacitate de tratare de 10 t/zi

10 angajaţi

b)

Instalaţii pentru tăbăcirea blănurilor şi a pieilor

Cu o capacitate de tratare de 12 t de produse finite pe zi

c)

Instalaţii pentru tratarea suprafeţei materialelor, obiectelor sau produselor utilizând solvenţi organici, în special pentru gresare, impermeabilizare, apretare, glazurare, vopsire, curăţare ori impregnare

Cu o capacitate de consum de 150 kg/oră sau 200 t/an

d)

Instalaţii pentru producerea de cărbune (cărbune sărac în gaze) sau de electrografit prin incinerare ori grafitizare

*

e)

Instalaţii pentru construcţia, vopsirea sau decaparea navelor

Cu o capacitate a navelor de 100 m lungime

NOTE:

Coloana 1 conţine valorile de prag la care se face referire în art. 7 paragraful 1 lit. a).

Un asterisc (*) indică faptul că nu se aplică nicio valoare-prag de capacitate (toate instalaţiile fac obiectul raportării).

Coloana 2 conţine numărul-limită de angajaţi la care se face referire în art. 7 paragraful 1 lit. b).

10 angajaţi reprezintă echivalentul a 10 angajaţi cu normă întreagă.

ANEXA Nr. II

POLUANŢI

Nr. crt.

Numărul CAS

Poluantul

Prag pentru emisiile (coloana 1)

Limita pentru

transferurile de

poluanţi în afara

amplasamentului

(coloana 2)

kg/an

Limita pentru

producere,

prelucrare

sau utilizare

(coloana 3)

kg/an

în aer

(coloana 1a)

kg/an

în apă

(coloana 1 b)

kg/an

în sol

(coloana 1c)

kg/an

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

74-82-8

Metan (CH4)

100.000

-

-

-

*

2.

630-08-0

Monoxid de carbon (CO)

500.000

-

-

-

*

3.

124-38-9

Dioxid de carbon (CO2)

100

milioane

-

-

-

*

4.

Hidrofluorocarburi (HFC-uri)

100

-

-

-

*

5.

10024-97-2

Protoxid de azot (N2O)

10.000

-

-

-

*

6.

7664-41-7

Amoniac (NH3)

10.000

-

-

-

10.000

7.

Compuşi organici volatili nemetanici (NMVOC)

100.000

-

-

-

*

8.

Oxizi de azot (NOx/NO2)

100.000

-

-

-

*

9.

Perfluorocarburi (PFC-uri)

100

-

-

-

*

10.

2551-62-4

Hexafluorura de sulf (SF6)

50

-

-

-

*

11.

Oxizi de sulf (SOx/SO2)

150.000

-

-

-

*

12.

Azot total

-

50.000

50.000

10.000

10.000

13.

Fosfor total

-

5.000

5.000

10.000

10.000

14.

Hidroclorofluorocarburi (HCFC-uri)

1

-

-

100

10.000

15.

Clorofluorocarburi (CFC-uri)

1

-

-

100

10.000

16.

Haloni

1

-

-

100

10.000

17.

7440-38-2

Arsen şi compuşi (exprimaţi în As)

20

5

5

50

50

18.

7440-43-9

Cadmiu şi compuşi (exprimaţi în Cd)

10

5

5

5

5

19.

7440-47-3

Crom şi compuşi (exprimaţi în Cr)

100

50

50

200

10.000

20.

7440-50-8

Cupru şi compuşi (exprimaţi în Cu)

100

50

50

500

10.000

21.

7439-97-6

Mercur şi compuşi (exprimaţi în Hg)

10

1

1

5

5

22.

7440-02-0

Nichel şi compuşi (exprimaţi în Ni)

50

20

20

500

10.000

23.

7439-92-1

Plumb şi compuşi (exprimaţi în Pb)

200

20

20

50

50

24.

7440-66-6

Zinc şi compuşi (exprimaţi în Zn)

200

100

100

1.000

10.000

25.

15972-60-8

Alaclor

-

5

10.000

26.

309-00-2

Aldrin

1

1

1

27.

1912-24-9

Atrazină

-

5

10.000

28.

57-74-9

Clordan

1

1

1

29.

143-50-0

Clordecon

1

1

1

30.

470-90-6

Clorfenvinfos

-

5

10.000

31.

85535-84-8

Cloro-alcani, C10-C13

-

10

10.000

32.

2921-88-2

Clorpirifos

-

5

10.000

33.

50-29-3

DDT

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

34.

107-06-2

1,2 -Dicloretan (EDC)

1.000

10

10

100

10.000

35.

75-09-2

Diclormetan (DCM)

1.000

10

10

100

10.000

36.

60-57-1

Dieldrin

1

1

1

37.

330-54-1

Diuron

-

5

10.000

38.

115-29-7

Endosulfan

-

5

10.000

39.

72-20-8

Endrin

1

1

1

40.

Compuşi organici halogenati (AOX)

-

1.000

1.000

1.000

10.000

41.

76-44-8

Heptaclor

1

1

1

42.

118-74-1

Hexaclorbenzen (HCB)

10

1

5

43.

87-68-3

Hexaclorbutadienă (HCBD)

-

5

10.000

44.

608-73-1

1,2,3,4,5,6 - hexaclorciclohexan (HCH)

10

1

10

45.

58-89-9

Lindan

1

1

1

46.

2385-85-5

Mirex

1

1

1

47.

PCDD+PCDF (dioxine+furani) (precum Teq)

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

48.

608-93-5

Pentaclorbenzen

1

5

50

49.

87-86-5

Pentaclorfenol (PCP)

10

5

10.000

50.

1336-36-3

Bifenili policloruraţi (PCB-uri)

0,1

0,1

0,1

1

50

51.

122-34-9

Simazine

-

5

10.000

52.

127-18-4

Tetracloretilenă (PER)

2.000

-

-

1.000

10.000

53.

56-23-5

Tetraclormetan (TCM)

100

-

-

1.000

10.000

54.

12002-48-1

Triclorbenzen (TCB)

10

-

-

1.000

10.000

55.

71-55-6

1,1,1 - tricloretan

100

-

-

1.000

10.000

56.

74-34-5

1,1,2,2 -tetracloretan

50

-

-

1.000

10.000

57.

79-01-6

Tricloretilenă

2.000

-

-

1.000

10.000

58.

67-66-3

Triclormetan

500

-

-

1.000

10.000

59.

8001-35-2

Toxafen

1

1

1

1

1

60.

75-01-4

Clorură de vinii

1.000

10

10

100

10.000

61.

120-12-7

Antracen

50

1

1

50

50

62.

71-43-2

Benzen

1.000

200 (precum BTEX)a/

200 (precum BTEX) a/

2.000 (precum BTEX) a/

10.000

63.

Difenileteri bromuraţi (PBDE)

-

1

1

5

10.000

64.

Nonil-fenoli etoxilati (NP/NP-uri) şi substanţe de aceeaşi categorie

-

1

1

5

10.000

65.

100-41-4

Etilbenzen

-

200 (precum BTEX) a/

200 (precum BTEX) a/

2.000 (precum BTEX) a/

10.000

66.

75-21-8

Oxid de etilena

1.000

10

10

100

10.000

67.

34123-59-6

Isoproturon

-

1

1

5

10.000

68.

91-20-3

Naftalină

100

10

10

100

10.000

1

2

3

4

5

6

7

8

69.

Compuşi organici ai staniului (exprimaţi în Sn total)

-

50

50

50

10.000

70.

117-81-7

Di - (2-etilhexil) ftalat (DEHP)

10

1

1

100

10.000

71.

108-95-2

Fenoli (exprimaţi în C total)

-

20

20

200

10.000

72.

Hidrocarburi aromatice policiclice (PAH-uri)b/

50

5

5

50

50

73.

108-88-3

Toluen

-

200 (precum BTEX) a/

200 (precum BTEX) a/

2.000 (precum BTEX) a/

10.000

74.

Tributil staniu şi compuşii săi

-

1

1

5

10.000

75.

Trifenil staniu şi compuşii săi

-

1

1

5

10.000

76.

Carbon organic total (TOC/COT) (exprimat în C total sau COD/3)

-

50.000

-

-

**

77.

1582-09-8

Trifluralin

-

1

1

5

10.000

78.

1330-20-7

Xileni

-

200 (precum BTEX) a/

200 (precum BTEX) a/

2.000 (precum BTEX) a/

10.000

79.

Cloruri (exprimate în CI total)

-

2 milioane

2 milioane

2 milioane

10.000c/

80.

Clor si compuşi anorganici ai clorului (ca HCI)

10.000

-

-

-

10.000

81.

1332-21-4

Azbest

1

1

1

10

10.000

82.

Cianuri (ca CN total)

-

50

50

500

10.000

83.

Fluoruri (ca F total)

-

2.000

2.000

10.000

10.000c/

84.

Fluor şi compuşi anorganici (ca HF)

5.000

-

-

-

10.000

85.

74-90-8

Acid Cianhidric (HCN)

200

-

-

-

10.000

86.

Pulberi în suspensie (PM1O)

50.000

-

-

-

*

Note explicative:

Numărul CAS al poluanţilor reprezintă identificarea exactă în Chemical Abstracts Service.

Coloana 1 indică valorile de prag la care se face referire în art. 7 paragraful 1 lit. a) (i) şi în (iv). Dacă valoarea de prag indicată într-o subcoloană dată (aer, apă sau sol) este depăşită, părţile care au optat pentru un sistem de raportare în conformitate cu art. 7 paragraful 1 lit. a) sunt obligate să raporteze pentru complexul industrial considerat emisiile sau, dacă este vorba de poluanţii prezenţi în apele uzate destinate epurării, transferurile în factorul de mediu corespunzător la care se face referire în acea subcoloană.

Coloana 2 indică valorile de prag la care se face referire în art. 7 paragraful 1 lit. a) (ii). Dacă valoarea de prag indicată în această coloană este depăşită pentru un poluant dat, părţile care au optat pentru un sistem de raportare conform art. 7 paragraful 1 lit. a) (ii) sunt obligate să raporteze transferul în afara amplasamentului al acestui poluant.

Coloana 3 indică valorile de prag la care se face referire în art. 7 paragraful 1 lit. b). Dacă valoarea de prag din această coloană este depăşită pentru un poluant dat, părţile care au optat pentru un sistem de raportare conform art. 7 paragraful 1 lit. b) sunt obligate să raporteze emisiile şi transferurile în afara amplasamentului ale acelui poluant.

O cratimă (-) indică faptul că parametrul în discuţie nu motivează cerinţa unei raportări.

Un asterisc (*) indică faptul că pentru acest poluant trebuie folosită valoarea de prag a emisiei din coloana 1 lit. a).

Un asterisc dublu (**) indică faptul că pentru acel poluant trebuie folosită valoarea de prag a emisiei din coloana 1 lit. b).

a/ Poluanţii simpli se vor raporta dacă este depăşită limita pentru BTEX (suma parametrilor benzen, toluen, etilbenzen, xilen).

b/ Hidrocarburile policiclice aromatice (PAH-uri) se vor măsura ca benzo(a)piren (50-32-8), benzo(b)fluoranten (205-99-2), benzo(k)fluoranten (217-08-9), indeno(1,2,3 - cd)piren (193-39-5) (derivate din Protocolul la Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi privind poluanţii organici persistenţi).

c/ Precum compuşii anorganici.

ANEXA Nr. III

PARTEA A

Operaţii de eliminare („D")

• Depozitarea pe/sau în sol (de exemplu, depozit de deşeuri)

• Tratarea solului (de exemplu, biodegradarea deşeurilor lichide sau a nămolului rezidual pe sol)

• Injecţia subterană de adâncime (de exemplu, injectarea deşeurilor pompabile în foraje, domuri saline sau halde de depozitare care apar în mod natural)

• Suprafeţe îndiguite (de exemplu, deversarea deşeurilor lichide ori a nămolului rezidual în batal, iaz sau lagună)

• Depozite de deşeuri special construite (de exemplu, plasarea deşeurilor în celule separate aşezate liniar, care sunt acoperite şi izolate între ele şi faţă de mediu)

• Evacuarea într-un mediu acvatic în afara imersiei în mare

• Imersia în mări sau oceane, inclusiv îngroparea în subsolul marin

• Tratarea biologică nespecificată în altă parte a acestei anexe, rezultat al compuşilor sau amestecurilor care sunt eliminate după unul dintre procedeele enumerate din prezenta parte

• Tratarea biologică nespecificată în altă parte a acestei anexe, rezultat al compuşilor sau amestecurilor care sunt eliminate după unul dintre procedeele enumerate din prezenta parte (de exemplu, evaporarea, uscarea, calcinarea, neutralizarea, precipitarea)

• Incinerarea pe sol

• Incinerarea pe mare

• Depozitarea permanentă (de exemplu, plasarea unor containere într-o mină)

•Amestecarea prealabilă uneia dintre operaţiile specificate în această parte

• Recondiţionare prealabilă uneia dintre operaţiile specificate în această parte

• Depozitarea prealabilă uneia dintre operaţiile specificate în această parte.

PARTEA B

Operaţii de recuperare („R")

• Utilizarea drept combustibil (altfel decât incinerarea directă) sau alte mijloace de producere a energiei

• Recuperarea sau regenerarea solvenţilor

• Reciclarea sau recuperarea substanţelor organice care nu sunt utilizate drept solvenţi

• Reciclarea sau recuperarea metalelor şi a compuşilor metalici

• Reciclarea sau recuperarea altor materii anorganice

• Regenerarea acizilor sau a bazelor

• Recuperarea produşilor folosiţi la captarea poluanţilor

• Recuperarea produşilor proveniţi din cataliză

• Regenerarea sau alte refolosiri ale uleiurilor uzate

• Răspândirea pe sol în beneficiul agriculturii sau ecologiei

• Utilizarea materialelor reziduale obţinute prin orice operaţii de recuperare specificate mai sus în această parte

• Schimburi de deşeuri în vederea supunerii lor la una dintre operaţiile menţionate în această parte

• Depozitarea de materiale în vederea supunerii la una dintre operaţiile menţionate în această parte.

ANEXA Nr. IV

ARBITRAREA

1. In cazul unui diferend supus arbitrajului conform art. 23 paragraful 2 din prezentul protocol, una sau mai multe părţi notifică celeilalte sau celorlalte părţi despre diferend, pe cale diplomatică, precum şi Secretariatului obiectul diferendului şi precizează mai ales articolele prezentului protocol ale căror interpretări sau aplicări sunt în cauză. Secretariatul trimite informaţiile primite tuturor părţilor la protocol.

2. Tribunalul arbitrai se compune din 3 membri. Atât partea sau părţile reclamantă/reclamante, cât şi cealaltă sau celelalte parte/părţi a/ale diferendului numeşte/numesc câte un arbitru şi cei doi arbitri astfel numiţi vor desemna de comun acord pe cel de-al treilea arbitru, cel care prezidează tribunalul arbitrai. Acesta din urmă nu provine din niciuna dintre părţile diferendului, nu îşi are locul de rezidenţă obişnuit pe teritoriul uneia dintre aceste părţi, nu este angajat de niciuna dintre ele şi nu a tratat acest subiect în exercitarea altei funcţii.

3. Dacă preşedintele tribunalului arbitrai nu a fost desemnat în cele două luni care urmează numirii celui de-al doilea arbitru, secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa, acţionând la cererea uneia sau celeilalte părţi a diferendului, va desemna preşedintele cu o întârziere de două luni.

4. Dacă una dintre părţile la diferend nu a numit un arbitru într-un interval de două luni după notificarea menţionată la paragraful 1, cealaltă parte poate să îl informeze pe secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa şi acesta îl va desemna pe preşedintele tribunalului arbitrar într-un interval de alte două luni. In momentul desemnării, preşedintele tribunalului arbitrai va cere părţii care nu şi-a numit arbitrul să o facă în aceste două luni. Dacă aceasta nu a reuşit să desemneze arbitrul în acest interval, preşedintele îl va informa pe secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa şi acesta va desemna arbitrul într-un nou interval de două luni.

5. Tribunalul arbitrai va lua decizia conform dreptului internaţional şi prevederilor prezentului protocol.

6. Odată constituit conform prevederilor descrise în prezenta anexă, tribunalul arbitrai îşi stabileşte propriul regulament interior.

7. Deciziile tribunalului arbitrai, în materie de procedură şi probleme de fond, sunt luate de majoritatea membrilor săi.

8. Tribunalul poate să ia toate măsurile necesare pentru stabilirea faptelor.

9. Părţile diferendului facilitează sarcina tribunalului arbitrai şi, mai ales, prin utilizarea tuturor mijloacelor aflate la dispoziţia lor, vor:

a) furniza toate documentele, facilităţile şi informaţiile;

b) permite, unde este necesar, convocarea martorilor sau a experţilor şi consemnarea mărturiilor acestora.

10. Părţile şi arbitrii protejează caracterul confidenţial al tuturor informaţiilor pe care le primesc în secret în timpul dezbaterilor tribunalului arbitrai.

11. Tribunalul arbitrai poate, la cererea uneia dintre părţi, să recomande măsuri interimare de protecţie.

12. Dacă una dintre părţile la diferend nu apare în faţa tribunalului arbitrai sau nu îşi prezintă argumentele, cealaltă parte poate să ceară tribunalului continuarea dezbaterilor şi formularea deciziei finale. Absenţa unei părţi sau neprezentarea argumentelor nu constituie o piedică în desfăşurarea dezbaterilor. Inainte de luarea deciziei finale, tribunalul arbitrai trebuie să stabilească dacă cererea este bine fondată în fapt şi în drept.

13. Tribunalul arbitrai poate să asculte şi să stabilească cererile reconvenţionale direct legate de obiectul diferendului.

14. In afară de cazul în care tribunalul arbitrai decide altfel din cauza circumstanţelor particulare ale problemei, sarcina tribunalului, inclusiv remunerarea membrilor săi, vor fi preluate în părţi egale de părţile prezente la diferend. Tribunalul păstrează o înregistrare a tuturor cheltuielilor pe care Ie-a făcut, din care furnizează un raport final părţilor.

15. Orice parte la prezentul protocol, care are un interes de natură juridică în problema ce face obiectul diferendului şi care poate fi afectată de o decizie în această situaţie, poate interveni în dezbateri cu consimţământul tribunalului.

16. Tribunalul arbitrai îşi va pronunţa sentinţa în următoarele 5 luni de la data la care ea s-a stabilit, în afară de cazul în care se estimează a fi necesară prelungirea termenului-limită cu o perioadă care nu poate să depăşească 5 luni.

17. Sentinţa tribunalului arbitrai este însoţită de o expunere de motive. Ea este definitivă şi prezintă un caracter obligatoriu pentru toate părţile la diferend. Sentinţa este transmisă de tribunalul arbitrai părţilor la diferend şi secretariatului. Secretariatul va transmite informaţiile primite tuturor părţilor la prezentul protocol.

18. Orice diferend care poate surveni între părţi privind interpretarea sau executarea sentinţei poate fi supus de fiecare parte tribunalului arbitrai care a pronunţat-o sau, dacă acesta din urmă nu poate fi sesizat, unui alt tribunal constituit în acest scop, în acelaşi mod ca primul.


SmartCity5

COMENTARII la Protocol 0/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Protocol 0 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Protocol 0/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu