E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 29 din 31 ianuarie 2007

privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, in bugetul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 86 din 2 februarie 2007In temeiul art.  108 din Constituţia României, republicată, şi al art.  1   pct.  I.5 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum şi a prefinanţării şi cofinanţării aferente acestei asistenţe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor provenite din instrumentele structurale.

(2) In sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) instrumente structurale - asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune;

b)   program operaţional - documentul de programare elaborat de România şi adoptat de Comisia Europeană, prin care este stabilită o strategie de dezvoltare printr-un set de priorităţi coerente pentru a căror realizare se face apel la un fond sau, în cazul obiectivului de convergenţă, la Fondul de coeziune şi la Fondul european de dezvoltare regională;

c)     Autoritate de certificare şi plată - structura organizatorică în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinantare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat;

d)  Autoritate de management - structura din cadrul unei autorităţi publice centrale, responsabilă pentru gestionarea unui program operaţional;

e)   Organism intermediar - structura din sectorul public sau privat care îndeplineşte atribuţii delegate de către Autoritatea de management vizavi de relaţia cu beneficiarii;

f)   Unitate de plată - structura din cadrul unei autorităţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferării sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, precum şi a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă către beneficiari;

g)   beneficiar - organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercială din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritoriala, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional;

h) obiectivul convergenţă - obiectivul finanţat din instrumentele structurale, cu scopul creşterii convergenţei statelor membre ale Uniunii Europene şi a regiunilor mai puţin dezvoltate;

i) prefinanţare - sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale către un beneficiar, cu excepţia celor din sectorul privat (dacă prin acest transfer nu se intră sub incidenţa prevederilor legale cu privire la ajutorul de stat) ori unei organizaţii neguvernamentale - prin plată directă sau prin plată indirectă - pentru lichidarea angajamentelor de plată faţă de un contractor, în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabil/ responsabilă, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor;

j) avans - sumele transferate de către beneficiar unui contractor, în baza documentelor justificative, conform legii, în cadrul unui proiect finanţat din instrumente structurale;

k) cofinanţare publică - sumele alocate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, respectiv în bugetele organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, după caz, pentru finanţarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale;

l) cofinanţare privată - orice contribuţie la finanţarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea prevăzută la lit. k), aferentă proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale;

m) cheltuieli eligibile - cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumente structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului;

n) cheltuieli neeligibile - cheltuielile inerente realizării proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale, care nu pot fi finanţate din instrumentele structurale, conform reglementărilor comunitare şi naţionale;

o) cheltuieli conexe proiectului - cheltuielile care intervin în derularea proiectelor finanţate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autorităţi, instituţii sau societăţi comerciale din sectorul public, unitate administrativ-teritoriala, organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean,cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat şi care nu pot fi finanţate din instrumente structurale;

p) contribuţia naţională - totalul sumelor cheltuite în cadrul implementării programelor operaţionale, fiind formată din cofinanţarea publică, cheltuielile conexe şi cheltuielile neeligibile;

q) plată directă - transferul sumelor reprezentând prefinanţare sau al sumelor din instrumente structurale şi al cofinanţării suportate din surse de la bugetul de stat, direct de la Autoritatea de certificare şi plată la beneficiar;

r) plată indirectă - transferul sumelor reprezentând prefinanţare sau al sumelor din instrumente structurale şi al cofinanţării suportate din surse de la bugetul de stat, indirect de la Autoritatea de certificare şi plată la beneficiar, prin intermediul Unităţii de plată;

s) debite faţă de bugetul Uniunii Europene - sumele datorate bugetului Uniunii Europene ca urmare a nerespectării prevederilor legale comunitare sau a altor documente încheiate ori convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României.

Art. 2. - Ministerul Finanţelor Publice, prin Autoritatea de certificare şi plată, este autorizat să asigure gestionarea financiară a fondurilor reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă sub forma instrumentelor structurale, primită de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, şi a fondurilor publice reprezentând prefinanţarea şi cofinanţarea acesteia din fonduri alocate de la bugetul de stat.

CAPITOLUL II

Fondurile externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente instrumentelor structurale

Art. 3. - (1) Fondurile externe nerambursabile, aferente instrumentelor structurale, se alocă şi se derulează în baza prevederilor Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999, precum şi a prevederilor Cadrului strategic naţional de referinţă şi programelor operaţionale, aprobate de Comisia Europeană.

(2) Creditele bugetare aferente instrumentelor structurale, stabilite pe baza Cadrului strategic naţional de referinţă şi a programelor operaţionale aprobate de Guvern, au caracter previzional şi se reflectă în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management, respectiv în anexa la bugetul unităţii administrativ-teritoriale, organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în situaţia în care acestea au calitatea de beneficiar.

Art. 4. - Sumele prevăzute la art. 3 alin. (2) se transferă de către Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice prin plată directă către beneficiari pentru Programul operaţional sectorial transport şi Programul operaţional sectorial mediu şi plată indirectă prin intermediul unităţilor de plată de pe lângă autorităţile de management, pentru restul programelor operaţionale, prin conturi deschise la instituţii financiar-bancare şi Trezoreria Statului.

CAPITOLUL III

Contribuţia naţională

Art. 5. - Sumele aferente contribuţiei naţionale pentru fiecare  program operaţional se cuprind astfel:

1. In bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, în poziţia globală distinctă denumită „Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană" pentru:

a)   sumele reprezentând cofinanţare publică din fonduri de la bugetul de stat;

b)  sumele necesare asigurării prefinanţare;

c)   sumele necesare continuării finanţării proiectelor în cadrul programelor operaţionale, în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor comunitare;

d)   sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Finanţelor Publice în conturile beneficiarilor sau unităţilor de plată.

2.  In bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv ale organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în calitate de beneficiar, pentru sumele necesare asigurării cofinanţării locale, finanţării cheltuielilor neeligibile aferente implementării proiectelor proprii.

3.  In bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, pentru:

a)   sumele necesare prefinanţării/cofinanţării axelor prioritare de asistenţă tehnică din cadrul programelor operaţionale;

b)  sumele necesare finanţării cheltuielilor neeligibile atât în cazul în care aceştia au calitatea de beneficiar, cât şi în cazul în care au beneficiari din sectorul public cărora li se alocă finanţări de la bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite, în condiţiile legii;

c)   sumele aferente achitării unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru nereguli, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari.

Art. 6. - Cheltuielile conexe proiectelor implementate de un beneficiar, cu excepţia celor din sectorul privat, se cuprind în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, în condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 7. - Propunerile de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 5 pct. 2 se stabilesc pe baza proiectelor aprobate şi/sau a estimării cuantumurilor proiectelor ce urmează a se aproba, conform tabelelor financiare cuprinse în programele operaţionale aprobate.

Art. 8. - Alocarea sumelor prevăzute la art. 5 pct. 3 lit. c) pentru plata debitelor faţă de bugetul Uniunii Europene, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari, în bugetele ordonatorilor principali de credite, se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare. Sumele alocate în acest scop nu pot fi realocate pentru alte destinaţii.

Art. 9. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să repartizeze şi să introducă în volumul şi în structura bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, la propunerea acestora, modificările determinate de utilizarea sumelor prevăzute la art. 5 pct. 1 şi să efectueze, după caz, plăţi din această poziţie de cheltuieli.

(2) Sumele prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. c) se transferă la beneficiar prin plată directă sau plată indirectă. Aceste sume se regularizează din fondurile comunitare sau, dacă este cazul, cu sumele recuperate de la beneficiari în cazul plăţilor directe ori de la autorităţile de management în cazul plăţilor indirecte.

Art. 10. - (1) Creditele bugetare aprobate potrivit art. 7 şi neutilizate ca urmare a neaprobării proiectelor se redistribuie la propunerea primarilor şi conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, după caz, formulate în   condiţiile   legii,   pe   bază   de   justificări   temeinic fundamentate.

(2)   Disponibilităţile din fondurile aferente instrumentelor structurale şi din fondurile publice destinate cofinanţării/ prefinanţării rămase în conturile Autorităţii de certificare şi plată, unităţilor de plată şi/sau ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local ori judeţean, la sfârşitul anului bugetar, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

(3)   Disponibilităţile din fondurile publice aflate în conturile Autorităţii de certificare şi plată destinate finanţării proiectelor aferente programelor de preaderare, în cazul indisponibilităţilor temporare, vor fi realocate cofinanţării/ prefinanţării instrumentelor structurale, după încheierea programelor de preaderare.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 11. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să repartizeze şi să introducă în bugetele ordonatorilor principali de credite care gestionează fonduri comunitare modificările determinate de realocările între programele operaţionale, efectuate în conformitate cu procedurile comunitare.

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se evidenţiază în bugetele ordonatorilor principali de credite în primul trimestru, în vederea utilizării acestora pentru implementarea şi derularea corespunzătoare a programelor şi proiectelor aprobate.

Art. 12. - Sumele prevăzute la art. 5 pct. 3 lit. c), care se recuperează în cursul aceluiaşi an bugetar în care au fost plătite, reîntregesc plăţile de casă şi creditele bugetare aferente bugetului din care au fost acordate, iar cele recuperate în anii următori se fac venit la bugetul de stat.

Art. 13. - (1) Sumele reprezentând prefinanţare din instrumentele structurale şi/sau din sumele de la bugetul de stat, acordate unui beneficiar, se recuperează până la finalizarea proiectului.

(2)  Scopul acordării prefinanţării este acela de a asigura resursele financiare necesare începerii derulării contractelor; din aceste sume se pot plăti facturile de avans, conform prevederilor legale.

(3)   Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (1), provenind din sume de la bugetul de stat în acelaşi an în care s-a efectuat plata, se utilizează cu aceeaşi destinaţie. Dacă recuperarea sumelor se realizează în anii următori anului în care s-a efectuat plata, acestea se virează ca venituri la bugetele de la care s-au efectuat plăţile.

(4)   Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (1), provenind din instrumente structurale, se utilizează cu aceeaşi destinaţie.

(5)   Sumele prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. b) se pot asigura şi din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, aprobat anual prin legea bugetului de stat.

Art. 14. - Prefinanţarea acordată din instrumente structurale şi/sau din sume de la bugetul de stat se restituie sursei de finanţare din care a fost acordată, dacă nicio justificare privind achiziţionarea de bunuri ori servicii sau executarea de lucrări nu a fost furnizată de către beneficiar în termen de 6 luni de la data primirii acesteia sau conform prevederilor contractuale.

Art. 15. - Controlul financiar preventiv şi auditul intern al fondurilor aferente asistenţei financiare şi al celor aferente cofinanţării/prefinanţării se exercită la nivelul Autorităţii de management/Organismului intermediar şi Autorităţii de certificare şi plată, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 16. - (1) Beneficiarul unui proiect finanţat din instrumente structurale are obligaţia îndosarierii şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului, conform prevederilor Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999.

(2)   Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul autorităţilor naţionale cu atribuţii de control şi audit, precum şi al serviciilor Comisiei Europene şi al Curţii Europene de Conturi, în limitele competenţelor care le revin, la toate documentele aferente proiectului finanţat.

(3)   In exercitarea atribuţiilor de control, reprezentanţii serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum şi reprezentanţii Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF procedează la efectuarea de controale la faţa locului, la luarea de declaraţii, solicită toate documentele şi informaţiile necesare, beneficiarul având obligaţia de a permite accesul necondiţionat în sedii, pe terenuri, în mijloacele de transport sau în alte spaţii folosite în scopuri economice.

(4)    In cazul nerespectării prevederilor alin. (1), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă proiectului, reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă din instrumente structurale şi cofinanţarea aferentă alocată din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.

(5)   Autoritatea de management este responsabilă de recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli sau neutilizării conform destinaţiei stabilite prin contract a instrumentelor structurale, a prefinanţare şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale.

Art. 17. - Sumele necesare finanţării cheltuielilor neeligibile sunt asigurate de către beneficiari sau de la bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului de credite, după caz, conform prevederilor legale.

Art. 18. - In termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin al ministrului finanţelor publice se aprobă normele metodologice de aplicare.

Art. 19. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul economiei şi comerţului,

Varujan Vosganian

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat cu controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea acquis-ului comunitar,

Cristian David


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 29/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 29 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 29/2007
OUG 64 2009
privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta
OUG 220 2008
pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, in bugetul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta
OUG 19 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, in bugetul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta
OUG 37 2008
privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar
Legea 249 2007
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, in bugetul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu