E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 29 din 31 ianuarie 2007

privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, in bugetul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 86 din 2 februarie 2007In temeiul art.  108 din Constituţia României, republicată, şi al art.  1   pct.  I.5 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum şi a prefinanţării şi cofinanţării aferente acestei asistenţe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor provenite din instrumentele structurale.

(2) In sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) instrumente structurale - asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune;

b)   program operaţional - documentul de programare elaborat de România şi adoptat de Comisia Europeană, prin care este stabilită o strategie de dezvoltare printr-un set de priorităţi coerente pentru a căror realizare se face apel la un fond sau, în cazul obiectivului de convergenţă, la Fondul de coeziune şi la Fondul european de dezvoltare regională;

c)     Autoritate de certificare şi plată - structura organizatorică în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinantare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat;

d)  Autoritate de management - structura din cadrul unei autorităţi publice centrale, responsabilă pentru gestionarea unui program operaţional;

e)   Organism intermediar - structura din sectorul public sau privat care îndeplineşte atribuţii delegate de către Autoritatea de management vizavi de relaţia cu beneficiarii;

f)   Unitate de plată - structura din cadrul unei autorităţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferării sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, precum şi a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă către beneficiari;

g)   beneficiar - organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercială din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritoriala, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional;

h) obiectivul convergenţă - obiectivul finanţat din instrumentele structurale, cu scopul creşterii convergenţei statelor membre ale Uniunii Europene şi a regiunilor mai puţin dezvoltate;

i) prefinanţare - sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale către un beneficiar, cu excepţia celor din sectorul privat (dacă prin acest transfer nu se intră sub incidenţa prevederilor legale cu privire la ajutorul de stat) ori unei organizaţii neguvernamentale - prin plată directă sau prin plată indirectă - pentru lichidarea angajamentelor de plată faţă de un contractor, în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabil/ responsabilă, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor;

j) avans - sumele transferate de către beneficiar unui contractor, în baza documentelor justificative, conform legii, în cadrul unui proiect finanţat din instrumente structurale;

k) cofinanţare publică - sumele alocate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, respectiv în bugetele organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, după caz, pentru finanţarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale;

l) cofinanţare privată - orice contribuţie la finanţarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea prevăzută la lit. k), aferentă proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale;

m) cheltuieli eligibile - cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumente structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului;

n) cheltuieli neeligibile - cheltuielile inerente realizării proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale, care nu pot fi finanţate din instrumentele structurale, conform reglementărilor comunitare şi naţionale;

o) cheltuieli conexe proiectului - cheltuielile care intervin în derularea proiectelor finanţate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autorităţi, instituţii sau societăţi comerciale din sectorul public, unitate administrativ-teritoriala, organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean,cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat şi care nu pot fi finanţate din instrumente structurale;

p) contribuţia naţională - totalul sumelor cheltuite în cadrul implementării programelor operaţionale, fiind formată din cofinanţarea publică, cheltuielile conexe şi cheltuielile neeligibile;

q) plată directă - transferul sumelor reprezentând prefinanţare sau al sumelor din instrumente structurale şi al cofinanţării suportate din surse de la bugetul de stat, direct de la Autoritatea de certificare şi plată la beneficiar;

r) plată indirectă - transferul sumelor reprezentând prefinanţare sau al sumelor din instrumente structurale şi al cofinanţării suportate din surse de la bugetul de stat, indirect de la Autoritatea de certificare şi plată la beneficiar, prin intermediul Unităţii de plată;

s) debite faţă de bugetul Uniunii Europene - sumele datorate bugetului Uniunii Europene ca urmare a nerespectării prevederilor legale comunitare sau a altor documente încheiate ori convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României.

Art. 2. - Ministerul Finanţelor Publice, prin Autoritatea de certificare şi plată, este autorizat să asigure gestionarea financiară a fondurilor reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă sub forma instrumentelor structurale, primită de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, şi a fondurilor publice reprezentând prefinanţarea şi cofinanţarea acesteia din fonduri alocate de la bugetul de stat.

CAPITOLUL II

Fondurile externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente instrumentelor structurale

Art. 3. - (1) Fondurile externe nerambursabile, aferente instrumentelor structurale, se alocă şi se derulează în baza prevederilor Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999, precum şi a prevederilor Cadrului strategic naţional de referinţă şi programelor operaţionale, aprobate de Comisia Europeană.

(2) Creditele bugetare aferente instrumentelor structurale, stabilite pe baza Cadrului strategic naţional de referinţă şi a programelor operaţionale aprobate de Guvern, au caracter previzional şi se reflectă în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management, respectiv în anexa la bugetul unităţii administrativ-teritoriale, organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în situaţia în care acestea au calitatea de beneficiar.

Art. 4. - Sumele prevăzute la art. 3 alin. (2) se transferă de către Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice prin plată directă către beneficiari pentru Programul operaţional sectorial transport şi Programul operaţional sectorial mediu şi plată indirectă prin intermediul unităţilor de plată de pe lângă autorităţile de management, pentru restul programelor operaţionale, prin conturi deschise la instituţii financiar-bancare şi Trezoreria Statului.

CAPITOLUL III

Contribuţia naţională

Art. 5. - Sumele aferente contribuţiei naţionale pentru fiecare  program operaţional se cuprind astfel:

1. In bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, în poziţia globală distinctă denumită „Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană" pentru:

a)   sumele reprezentând cofinanţare publică din fonduri de la bugetul de stat;

b)  sumele necesare asigurării prefinanţare;

c)   sumele necesare continuării finanţării proiectelor în cadrul programelor operaţionale, în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor comunitare;

d)   sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Finanţelor Publice în conturile beneficiarilor sau unităţilor de plată.

2.  In bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv ale organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în calitate de beneficiar, pentru sumele necesare asigurării cofinanţării locale, finanţării cheltuielilor neeligibile aferente implementării proiectelor proprii.

3.  In bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, pentru:

a)   sumele necesare prefinanţării/cofinanţării axelor prioritare de asistenţă tehnică din cadrul programelor operaţionale;

b)  sumele necesare finanţării cheltuielilor neeligibile atât în cazul în care aceştia au calitatea de beneficiar, cât şi în cazul în care au beneficiari din sectorul public cărora li se alocă finanţări de la bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite, în condiţiile legii;

c)   sumele aferente achitării unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru nereguli, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari.

Art. 6. - Cheltuielile conexe proiectelor implementate de un beneficiar, cu excepţia celor din sectorul privat, se cuprind în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, în condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 7. - Propunerile de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 5 pct. 2 se stabilesc pe baza proiectelor aprobate şi/sau a estimării cuantumurilor proiectelor ce urmează a se aproba, conform tabelelor financiare cuprinse în programele operaţionale aprobate.

Art. 8. - Alocarea sumelor prevăzute la art. 5 pct. 3 lit. c) pentru plata debitelor faţă de bugetul Uniunii Europene, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari, în bugetele ordonatorilor principali de credite, se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare. Sumele alocate în acest scop nu pot fi realocate pentru alte destinaţii.

Art. 9. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să repartizeze şi să introducă în volumul şi în structura bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, la propunerea acestora, modificările determinate de utilizarea sumelor prevăzute la art. 5 pct. 1 şi să efectueze, după caz, plăţi din această poziţie de cheltuieli.

(2) Sumele prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. c) se transferă la beneficiar prin plată directă sau plată indirectă. Aceste sume se regularizează din fondurile comunitare sau, dacă este cazul, cu sumele recuperate de la beneficiari în cazul plăţilor directe ori de la autorităţile de management în cazul plăţilor indirecte.

Art. 10. - (1) Creditele bugetare aprobate potrivit art. 7 şi neutilizate ca urmare a neaprobării proiectelor se redistribuie la propunerea primarilor şi conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, după caz, formulate în   condiţiile   legii,   pe   bază   de   justificări   temeinic fundamentate.

(2)   Disponibilităţile din fondurile aferente instrumentelor structurale şi din fondurile publice destinate cofinanţării/ prefinanţării rămase în conturile Autorităţii de certificare şi plată, unităţilor de plată şi/sau ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local ori judeţean, la sfârşitul anului bugetar, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

(3)   Disponibilităţile din fondurile publice aflate în conturile Autorităţii de certificare şi plată destinate finanţării proiectelor aferente programelor de preaderare, în cazul indisponibilităţilor temporare, vor fi realocate cofinanţării/ prefinanţării instrumentelor structurale, după încheierea programelor de preaderare.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 11. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să repartizeze şi să introducă în bugetele ordonatorilor principali de credite care gestionează fonduri comunitare modificările determinate de realocările între programele operaţionale, efectuate în conformitate cu procedurile comunitare.

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se evidenţiază în bugetele ordonatorilor principali de credite în primul trimestru, în vederea utilizării acestora pentru implementarea şi derularea corespunzătoare a programelor şi proiectelor aprobate.

Art. 12. - Sumele prevăzute la art. 5 pct. 3 lit. c), care se recuperează în cursul aceluiaşi an bugetar în care au fost plătite, reîntregesc plăţile de casă şi creditele bugetare aferente bugetului din care au fost acordate, iar cele recuperate în anii următori se fac venit la bugetul de stat.

Art. 13. - (1) Sumele reprezentând prefinanţare din instrumentele structurale şi/sau din sumele de la bugetul de stat, acordate unui beneficiar, se recuperează până la finalizarea proiectului.

(2)  Scopul acordării prefinanţării este acela de a asigura resursele financiare necesare începerii derulării contractelor; din aceste sume se pot plăti facturile de avans, conform prevederilor legale.

(3)   Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (1), provenind din sume de la bugetul de stat în acelaşi an în care s-a efectuat plata, se utilizează cu aceeaşi destinaţie. Dacă recuperarea sumelor se realizează în anii următori anului în care s-a efectuat plata, acestea se virează ca venituri la bugetele de la care s-au efectuat plăţile.

(4)   Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (1), provenind din instrumente structurale, se utilizează cu aceeaşi destinaţie.

(5)   Sumele prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. b) se pot asigura şi din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, aprobat anual prin legea bugetului de stat.

Art. 14. - Prefinanţarea acordată din instrumente structurale şi/sau din sume de la bugetul de stat se restituie sursei de finanţare din care a fost acordată, dacă nicio justificare privind achiziţionarea de bunuri ori servicii sau executarea de lucrări nu a fost furnizată de către beneficiar în termen de 6 luni de la data primirii acesteia sau conform prevederilor contractuale.

Art. 15. - Controlul financiar preventiv şi auditul intern al fondurilor aferente asistenţei financiare şi al celor aferente cofinanţării/prefinanţării se exercită la nivelul Autorităţii de management/Organismului intermediar şi Autorităţii de certificare şi plată, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 16. - (1) Beneficiarul unui proiect finanţat din instrumente structurale are obligaţia îndosarierii şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului, conform prevederilor Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999.

(2)   Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul autorităţilor naţionale cu atribuţii de control şi audit, precum şi al serviciilor Comisiei Europene şi al Curţii Europene de Conturi, în limitele competenţelor care le revin, la toate documentele aferente proiectului finanţat.

(3)   In exercitarea atribuţiilor de control, reprezentanţii serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum şi reprezentanţii Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF procedează la efectuarea de controale la faţa locului, la luarea de declaraţii, solicită toate documentele şi informaţiile necesare, beneficiarul având obligaţia de a permite accesul necondiţionat în sedii, pe terenuri, în mijloacele de transport sau în alte spaţii folosite în scopuri economice.

(4)    In cazul nerespectării prevederilor alin. (1), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă proiectului, reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă din instrumente structurale şi cofinanţarea aferentă alocată din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.

(5)   Autoritatea de management este responsabilă de recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli sau neutilizării conform destinaţiei stabilite prin contract a instrumentelor structurale, a prefinanţare şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale.

Art. 17. - Sumele necesare finanţării cheltuielilor neeligibile sunt asigurate de către beneficiari sau de la bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului de credite, după caz, conform prevederilor legale.

Art. 18. - In termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin al ministrului finanţelor publice se aprobă normele metodologice de aplicare.

Art. 19. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul economiei şi comerţului,

Varujan Vosganian

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat cu controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea acquis-ului comunitar,

Cristian David


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 29/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 29 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 29/2007
OUG 64 2009
privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta
OUG 220 2008
pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, in bugetul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta
OUG 19 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, in bugetul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta
OUG 37 2008
privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar
Legea 249 2007
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, in bugetul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu