Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 19 din 16 iulie 2008

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, in bugetul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 559 din 24 iulie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 1 alineatul (2), literele b), d), e), h), n), o) şi s) se abrogă.

2.  La articolul 1 alineatul (2), literele f), i), k), m) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,f) Unitate de plată - structura din cadrul unei autorităţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferării către beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi a sumelor pentru acoperirea plăţii taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale, precum şi către contractori a sumelor aferente finanţării proiectelor de asistenţă tehnică, după caz;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

i) prefinanţare - sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale către un beneficiar, dacă acest transfer nu se realizează în cadrul unui proiect care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prin plată directă sau prin plată indirectă, de regulă în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabilă/responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

k) cofinanţare publică - sumele alocate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în bugetele organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, după caz, precum şi alte cheltuieli similare, în sensul art. 2 (5) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, pentru finanţarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

m) cheltuieli eligibile - cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumente structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului, conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

p) contribuţia publică naţională - totalul fondurilor publice cheltuite în cadrul implementării programelor operaţionale, format din cofinanţarea publică şi cheltuieli publice, altele decât cele eligibile.

3.  La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Termenii program operaţional, Autoritate de management, Organism intermediar, obiectivul convergenţă au înţelesurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006.

4. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Autoritatea de certificare şi plată, este autorizat să asigure gestionarea financiară a fondurilor reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă sub forma instrumentelor structurale, primită de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, a fondurilor publice reprezentând prefinanţarea, cofinanţarea din fonduri alocate de la bugetul de stat, aferentă instrumentelor structurale, şi a sumelor pentru acoperirea plăţii taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale."

5.  La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Creditele bugetare aferente instrumentelor structurale, stabilite pe baza Cadrului strategic naţional de referinţă şi a programelor operaţionale aprobate de Comisia Europeană, au caracter previzional şi se reflectă în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management, respectiv în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor, în calitate de Autoritate de certificare şi plată."

6. La articolul 5 punctul 1, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) sumele pentru acoperirea plăţii taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale."

7. La articolul 5, punctele 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„2. In bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv ale organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în calitate de beneficiar, pentru sumele necesare asigurării cofinanţării locale, finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, aferente implementării proiectelor proprii;

3. în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, pentru:

a)  sumele necesare finanţării cheltuielilor eligibile pentru proiectele propuse în cadrul axelor prioritare de asistenţă tehnică din programele operaţionale, în cazul proiectelor în care Autoritatea de management, respectiv organismele intermediare care nu sunt ordonatori principali/secundari de credite au calitatea de beneficiar, precum şi pentru sumele necesare finanţării cheltuielilor eligibile pentru proiectele propuse în cadrul Programului operaţional „Asistenţă tehnică", în cazul proiectelor în care Autoritatea de management are calitatea de beneficiar;

b)  sumele necesare finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, în cazul în care aceştia au calitatea de beneficiar pentru proiectele de asistenţă tehnică, în cazul în care organismele intermediare, care nu sunt ordonatori principali/secundari de credite, au calitatea de beneficiar pentru proiectele propuse în cadrul axelor prioritare de asistenţă tehnică din programele operaţionale, precum şi în cazul în care beneficiarii sunt entităţi din sectorul public cărora li se alocă finanţări de la bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite, în condiţiile legii;

c) sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene şi/sau bugetului general consolidat ca urmare a unor nereguli definite conform Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv majorările de întârziere, ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari."

8.  La articolul 5, după punctul 3 se introduc trei noi puncte, punctele 4, 5 şi 6, cu următorul cuprins:

„4. In bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional „Asistenţă tehnică", pentru:

a)  sumele necesare finanţării cheltuielilor eligibile pentru proiectele propuse în cadrul Programului operaţional „Asistenţă tehnică", în cazul proiectelor în care Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, direcţiile/serviciile din cadrul acesteia şi Autoritatea de certificare şi plată au calitatea de beneficiar;

b) sumele necesare finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, în cazul în care Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, direcţiile/serviciile din cadrul acesteia şi Autoritatea de certificare şi plată au calitatea de beneficiar;

c) sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene şi/sau bugetului general consolidat ca urmare a unor nereguli definite conform Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv majorările de întârziere, ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari.

5. In bugetele ordonatorilor principali/secundari de credite cu rol de organism intermediar, pentru sumele necesare finanţării proiectelor propuse în cadrul Programului operaţional „Asistenţă tehnică" sau în cadrul axelor prioritare de asistenţă tehnică din programele operaţionale în care organismul intermediar are calitatea de beneficiar.

6. In bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetului asigurărilor pentru şomaj, pentru sumele necesare pregătirii şi implementării corespunzătoare a proiectelor proprii, inclusiv asigurarea cofinanţării proprii şi finanţarea altor cheltuieli decât cele eligibile."

9. Articolul 6 se abrogă.

10. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Propunerile de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 5 pct. 2 şi 6 se stabilesc pe baza proiectelor aprobate şi/sau a estimării cuantumurilor proiectelor ce urmează a se aproba pentru finanţare în cadrul programelor operaţionale."

11. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. -Alocarea sumelor prevăzute la art. 5 pct. 3 lit. c) şi la art. 5 pct. 4 lit. c) pentru plata sumelor necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene şi/sau bugetului general consolidat, inclusiv majorările de întârziere, ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari, în bugetele ordonatorilor principali de credite, se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare. Sumele alocate în acest scop nu pot fi realocate pentru alte destinaţii.

12. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Sumele prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. e) se acordă, prin plată directă sau plată indirectă, următorilor beneficiari: autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi subordonate sau în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale, organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.Â. şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., instituţii de cult şi structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, precum şi societăţi comerciale care au calitatea de furnizori de formare profesională, care desfăşoară numai activităţi scutite de taxa pe valoare adăugată, fără drept de deducere, conform prevederilor art. 141 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Această prevedere nu se aplică altor beneficiari."

13. La articolul 9, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) Sumele restituite pentru acoperirea plăţii taxei pe valoarea adăugată, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, se acordă numai cu condiţia nedepăşirii intensităţii maxime admise a ajutorului de stat, pentru categoriile de beneficiari prevăzuţi la alin. (3), care beneficiază atât de ajutor de stat, cât şi de restituirea taxei pe valoarea adăugată.

(5) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (3) au obligaţia să informeze Agenţia Naţională de Administrare Fiscală referitor la sumele primite pentru acoperirea plăţii taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale."

14.  La articolul 10, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Creditele bugetare aprobate potrivit art. 7 şi neutilizate ca urmare a neaprobării proiectelor se redistribuie la propunerea ordonatorilor de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetului asigurărilor pentru şomaj, primarilor şi conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, după caz, formulată în condiţiile legii, pe bază de justificări temeinic fundamentate.

(2) Disponibilităţile din fondurile aferente instrumentelor structurale şi din fondurile publice destinate finanţării/ cofinanţării/prefinanţării, rămase în conturile Autorităţii de certificare şi plată, unităţilor de plată, organismelor intermediare, altor ordonatori de credite beneficiari în cadrul proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional şi/sau ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local ori judeţean la sfârşitul anului bugetar, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie."

15. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Sumele prevăzute la art. 5 pct. 3 lit. c) şi la art. 5 pct. 4 lit. c), care se recuperează în cursul aceluiaşi an bugetar în care au fost plătite, reîntregesc plăţile de casă şi creditele bugetare aferente bugetului din care au fost acordate, iar cele recuperate în anii următori se fac venit la bugetul de stat."

16.  La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Scopul acordării prefinanţării este acela de a asigura resursele financiare necesare începerii derulării proiectelor, cu excepţia proiectelor finanţate din Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane", pentru care prefinanţarea poate fi acordată beneficiarilor atât la începutul, cât şi pe parcursul derulării proiectelor; din aceste sume se pot plăti inclusiv facturile de avans, conform prevederilor legale."

17. La articolul 16, după alineatul (5) se introduc şase noi alineate, alineatele (6)-(11), cu următorul cuprins:

„(6) Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor este responsabilă de recuperarea sumelor pe care Comisia Europeană Ie-a diminuat din plăţile din instrumente structurale efectuate către Autoritatea de certificare şi plată, ca urmare a compensării acestora cu sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene de către autorităţile române.

(7) Autoritatea de certificare şi plată recuperează sumele compensate de Comisia Europeană de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, aşa cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(8)  Proiectele derulate în cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale sunt considerate acţiuni multianuale.

(9) In cazul plăţilor directe, ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management efectuează angajarea şi lichidarea cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din instrumente structurale, Autoritatea de certificare şi plată urmând să efectueze ordonanţarea şi plata acestora.

(10) In cazul plăţilor indirecte, Autorităţile de management au responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile sale contabile şi cele ale beneficiarilor pentru operaţiunile gestionate în cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale.

(11) In cazul plăţilor directe, autorităţile de management au responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile Autorităţii de certificare şi plată şi cele ale beneficiarilor, pe baza documentelor transmise de Autoritatea de certificare şi plată, pentru operaţiunile gestionate în cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale."

18. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Sumele necesare finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile aferente implementării proiectelor proprii sunt asigurate de către beneficiari din surse proprii, cu excepţia sumelor prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. e), la art. 5 pct. 3 lit. b) şi la art. 5 pct. 4 lit. b)."

19. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, cu următorul cuprins:

„Art. 181. - Fondurile Facilităţii de tranziţie reglementate prin Memorandumul de înţelegere dintre România şi Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a Facilităţii de tranziţie, aprobat spre publicare prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.849/2007, sunt gestionate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare."

20. In tot cuprinsul ordonanţei, sintagma „contribuţie naţională" se înlocuieşte cu sintagma „contribuţie publică naţională".

21. In tot cuprinsul ordonanţei, denumirea „Ministerul Finanţelor Publice" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Economiei şi Finanţelor"; sintagma „ministrul finanţelor publice" se înlocuieşte cu sintagma „ministrul economiei şi finanţelor".

Art. II. -In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, se aprobă modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 911/2007.

Art. III. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

p.Ministrul transporturilor,

Barna Tanczos,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,

Laszlo Borbely

Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

Attila Korodi


SmartCity5

COMENTARII la OUG 19/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 19 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu