E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 984 din  5 decembrie 2000

pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei

ACT EMIS DE: OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 82 din 16 februarie 2001


SmartCity3


    Presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,
    in temeiul art. 5 lit. b) si c) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, al art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2000 privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei si al art. 2 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data publicarii.

                       Presedintele Oficiului National
                    de Cadastru, Geodezie si Cartografie,
                                Tudor Dana

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
privind controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentul regulament stabileste modul in care Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie (ONCGC) si oficiile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, de cadastru, geodezie si cartografie (OJCGC), isi exercita controlul in conformitate cu prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si ale Ordonantei Guvernului nr. 10/2000 privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000.
    Art. 2
    Obiectul controlului il constituie activitatea persoanelor autorizate in conformitate cu Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, elaborat de ONCGC.
    Art. 3
    Persoanele fizice si juridice autorizate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei sunt obligate sa puna la dispozitie persoanelor imputernicite de ONCGC/OJCGC documentele necesare in vederea intocmirii raportului de controlul.

    CAP. 2
    Controlul activitatii desfasurate de persoanele autorizate

    Art. 4
    (1) Controlul activitatii desfasurate de persoanele autorizate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei se exercita periodic de Directia generala de autorizare, avizare si control (DGAAC) din cadrul ONCGC si, respectiv, de compartimentul receptie, control din OJCGC, potrivit atributiilor de serviciu prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a ONCGC/OJCGC.
    (2) La sesizarea institutiilor subordonate sau a unor terte persoane controlul activitatii persoanelor autorizate se exercita, dupa caz, din dispozitia presedintelui ONCGC prin directiile generale de specialitate ale ONCGC sau din dispozitia directorilor generali ai OJCGC.
    Art. 5
    Exercitarea controlului se face in baza unei imputerniciri (anexa nr. 1) semnate de presedintele ONCGC pentru constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor in conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996, ale Ordonantei Guvernului nr. 10/2000 si ale Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa execute si sa verifice lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei.
    Art. 6
    (1) Pentru situatiile prevazute la art. 4 alin. (2) exercitarea controlului activitatii persoanelor autorizate se va realiza pe baza de mandat (anexa nr. 2) de catre echipele de control formate din consilieri din cadrul ONCGC si institutiile subordonate. In componenta echipei de control trebuie sa fie inclus cel putin un consilier categoria A, clasa I, gradul 1.
    (2) Componenta echipelor de control se stabileste la nivelul ONCGC de catre directorul general al DGAAC si se aproba de presedintele ONCGC, iar la nivelul OJCGC, de catre directorul general si se aproba de directorul general al DGAAC.
    Art. 7
    Echipa de control se va deplasa la sediul persoanei autorizate, in vederea verificarii prin sondaj a urmatoarelor aspecte:
    - incadrarea calitatii produselor si serviciilor prestate in cerintele metodologiilor, normelor tehnice, regulamentelor si instructiunilor elaborate sau avizate de ONCGC, precum si ale altor acte normative care reglementeaza activitatea de specialitate;
    - existenta si respectarea prevederilor avizelor de executie emise de ONCGC sau de OJCGC, dupa caz;
    - provenienta datelor si a informatiilor, precum si modul de utilizare a acestora in lucrarile de specialitate;
    - conformitatea tehnologiilor si mijloacelor utilizate cu cele cuprinse in proiectele si documentatiile tehnice elaborate;
    - starea si calitatea aparaturii si a componentelor utilizate in lucrarile de specialitate;
    - respectarea reglementarilor legale privind datele si informatiile cu caracter secret;
    - respectarea legislatiei in vigoare privind publicarea sau difuzarea de materiale cartografice de orice fel;
    - existenta registrului activitatii de specialitate;
    - executarea lucrarilor de specialitate cu personal tehnic autorizat conform prevederilor legale;
    - incasarea onorariilor pentru prestarile de servicii in limitele prevazute de lege;
    - constatarea cazurilor in care este angajata raspunderea disciplinara a persoanelor autorizate, conform art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2000.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 8
    (1) Echipa de control va intocmi un raport de control (anexa nr. 3), care va fi semnat de membrii echipei de control si de persoana autorizata controlata si va fi inaintat ONCGC sau, dupa caz, OJCGC.
    (2) Raportul de control este aprobat de presedintele ONCGC sau, dupa caz, de directorul general al OJCGC.
    (3) Echipa de control va preciza in raport daca pentru indeplinirea defectuoasa a obligatiilor ce ii revin persoana autorizata raspunde civil, penal sau disciplinar.
    Art. 9
    (1) Echipa de control ia masuri de sanctionare a persoanei autorizate, daca este cazul, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 10/2000, si comunica in scris sanctiunea aplicata contravenientului si termenul de solutionare a neconformitatilor constatate.
    (2) In cazul in care persoana autorizata nu remediaza in termenul fixat de echipa de control disfunctionalitatile constatate, va fi sanctionata potrivit art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2000.
    Art. 10
    Persoanele autorizate pot face contestatii impotriva deciziilor referitoare la sanctiunile primite si/sau suspendarea si/sau retragerea certificatului de autorizare, in termen de 10 zile de la comunicare, la Directia generala de autorizare, avizare si control din cadrul ONCGC.
    Art. 11
    DGAAC analizeaza contestatia si propune admiterea sau respingerea acesteia si mentinerea sau modificarea sanctiunii primite, comunicand solutia adoptata persoanei autorizate in cauza.
    Art. 12
    Impotriva solutiei adoptate de DGAAC persoana autorizata se poate adresa in termen de 10 zile de la comunicare Colegiului de onoare, constituit pe langa ONCGC. Colegiul de onoare solutioneaza plangerea persoanei autorizate in termen de 30 de zile de la primirea acesteia.
    Art. 13
    Impotriva solutiei adoptate de Colegiul de onoare partea nemultumita se poate adresa instantei de contencios competente, conform legii.

    ANEXA 1
    la regulament

                              MANDAT

    Domnul/Doamna ..........................., functionar public al ONCGC/OJCGC, avand functia de ......................, care se legitimeaza cu buletinul/cartea de identitate seria ....... nr. ......., eliberat/eliberata de Sectia de politie ................. la data de .................., este imputernicit sa constate contraventiile si infractiunile si sa aplice sanctiuni pentru abaterile disciplinare si contraventiile constatate potrivit urmatoarelor acte normative:
    - art. 66 si 67 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996;
    - Ordonanta Guvernului nr. 10/2000 privind desfasurarea activitatii de realizare si verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei;
    - Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, elaborat de ONCGC.

                            Presedintele ONCGC,
                          .....................

    ANEXA 2
    la regulament

                                                         Aprobat
                                                    Presedintele ONCGC,
                                                  .......................
                                                 Director general al DGAAC,
                                                  .......................

                              MANDAT

    In vederea efectuarii controlului activitatii ..............................
                                                    (persoana fizica/juridica)
se constituie urmatoarea echipa de control:
    - sef de echipa - consilier categoria A, clasa I, gradul 1 ...............
                    - consilier ..............................................
                    - consilier ..............................................
    Echipa de control va controla in perioada ...................... aspectele activitatii persoanei autorizate mentionate mai sus, in vederea realizarii raportului de control in conformitate cu Regulamentul privind controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, pe care il va depune in termen de 5 zile.

               Data
         .................

                                              Director DGAAC/Director OJCGC,
                                              .............................

    ANEXA 3
    la regulament

                          RAPORT DE CONTROL*)

    *) In cazul persoanelor fizice autorizate raportul de control va fi adoptat conform situatiei specifice.

    I. Informatii generale
    1. Denumirea/numele si sediul/adresa
    2. Numarul si data inregistrarii la registrul comertului
    3. Codul fiscal
    4. Capitalul social
    5. Obiectul de activitate
    6. Principalele activitati privind realizarea sau verificarea unor lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei
    7. Activitati de service (propriu sau pe baza de contract)

    II. Informatii privind asigurarea cu personal
    Personal angajat permanent (nr. total), din care:
    a) personal de conducere;
    b) personal de executie (nr. total), din care:
    - cu studii superioare de specialitate (inclusiv subingineri);
    - cu studii medii de specialitate;
    c) persoane fizice autorizate (nr. total), din care:
    - in domeniile A, B, C, D;
    - in domeniile A, B, C;
    - in domeniile B, C;
    - in domeniul C

    III. Informatii privind dotarea tehnica, mijloace fixe, materiale si logistica
    1. Sedii si/sau spatii (nr. total), din care:
    - incaperi destinate lucrarilor de specialitate (numar, suprafata);
    - incaperi destinate arhivelor, bazelor de date si birourilor de documente cu caracter secret (numar, suprafata)
    2. Mijloace fixe direct productive sau linii tehnologice (nr. total), din care:
    - aparatura de masurat clasica/moderna (numar, denumire, tip, stare, valoare orientativa);
    - aparatura hardware si mijloace de calcul (numar, denumire, tip, stare, valoare orientativa);
    - software utilizat (denumire, numar de licente, producator, destinatie, provenienta, performante);
    3. Alte materiale si logistica de specialitate: borne, semnale, marci, balize, piramide, mijloace auxiliare de amplasare si masurare (denumire, tip, stare, destinatie, provenienta)
    4. Mijloace de transport

    IV. Respectarea programului de prevenire a scurgerilor de informatii

    V. Constatarile privind obiectivele controlului
    Se vor prezenta constatarile controlului privind aspectele prezentate la art. 7.

    VI. Concluzii si propuneri rezultate in urma controlului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 984/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 984 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 984/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu