Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.659 din 27.08.2013

privind darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unor părţi de imobile, constituite din construcţii şi terenuri în suprafaţă totală de 22.990 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2“, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 03 septembrie 2013SmartCity1

În temeiulart. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şiîn conformitate cu art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România“, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi terenuri, înregistrate la poziţiile cu nr. M.F.P. 103655, 103656, 103593, 103635, 103639 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluate conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, precum şi a adreselor poştale la care sunt situate acestea, în urma intabulării în cartea funciară. Articolul 2 (1) Se aprobă darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unor părţi de imobile, constituite din construcţii şi terenuri în suprafaţă totală de 22.990 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2“, în condiţiile legii.(2) Suprafeţele de teren transmise potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinaţie. Articolul 3Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, direct şi/sau prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România- S.A., va executa, potrivit legii, pentru Ministerul Apărării Naţionale, în termen de 2 ani de la preluarea părţilor de imobile în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes naţional „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2“, următoarele lucrări: a)pentru imobilul cu nr. M.F.P. 103655: dezafectarea împrejmuirii din plăci prefabricate de beton pe latura afectată de lucrări şi refacerea acesteia pe un alt amplasament din cadrul imobilului, prin construirea unei împrejmuiri din plăci prefabricate de beton cu o înălţime de 2 m; demolarea pavilionului B1 şi executarea de lucrări de reparaţii capitale la pavilionul M; dezafectarea terenului de tenis şi asfaltarea terenului de handbal; refacerea parcării unităţii pe un nou amplasament sub forma unei platforme betonate; executarea de lucrări de reparaţii curente la pavilionul A - punct control; refacerea punctului de acces al personalului şi autovehiculelor în incinta imobilului; b)pentru imobilul cu nr. M.F.P. 103656: dezafectarea împrejmuirii din plăci prefabricate de beton pe latura afectată de lucrări şi refacerea acesteia pe un alt amplasament din cadrul imobilului, prin construirea unei împrejmuiri din plăci prefabricate de beton cu o înălţime de 2,5 m; refacerea punctului de acces al personalului şi autovehiculelor în incinta imobilului; demolarea parţială a pavilionului B pe o suprafaţă de aproximativ 50 mp, afectată de lucrările la obiectivul de investiţii, refacerea uşii de acces, a elementelor de zidărie şi acoperişului pe zona demolată pentru punerea în siguranţă a clădirii; întrucât noua împrejmuire va fi realizată în imediata apropiere a pavilionului A, se vor reface treptele de acces în pavilion pe latura dinspre drumul interior al imobilului; prin executarea lucrărilor de investiţii să nu fie afectată funcţionarea hidroforului şi instalaţiilor aferente acestuia; realizarea unui nou drum de acces către aliniamentul de tragere din poligon pe un alt amplasament; c)pentru imobilul cu nr. M.F.P. 103593: dezafectarea împrejmuirii din plăci prefabricate de beton pe latura afectată de lucrări şi refacerea acesteia pe un alt amplasament din cadrul imobilului, prin construirea unei împrejmuiri din plăci prefabricate de beton cu o înălţime de 2 m; refacerea punctului de acces al personalului şi autovehiculelor în incinta din cadrul imobilului; refacerea pavilionului R4 cu destinaţia castel de apă pe un alt amplasament din cadrul imobilului şi refacerea racordurilor aferente către toţi utilizatorii; realizarea unui puţ forat cu adâncimea de minimum 100 m cu instalaţiile şi utilajele aferente şi racordarea acestuia la utilizatorii din cadrul imobilului; reconstruirea pavilionului „punct control“ pe un nou amplasament din cadrul imobilului; refacerea reţelei electrice aeriene afectate de lucrările de investiţii pe noul amplasament; prelungirea zidului de sprijin ce limitează ampriza centurii proiectate cu aproximativ 120 m; d)pentru imobilul cu nr. M.F.P. 103635: dezafectarea împrejmuirii din plăci prefabricate de beton pe latura afectată de lucrări şi refacerea acesteia pe un alt amplasament din cadrul imobilului, prin construirea unei împrejmuiri din plăci prefabricate de beton cu o înălţime de 2,5 m; refacerea punctului de acces al personalului şi autovehiculelor în incinta imobilului; e)pentru imobilul cu nr. M.F.P. 103639: dezafectarea împrejmuirii din plăci prefabricate de beton pe latura afectată de lucrări şi refacerea acesteia pe un alt amplasament din cadrul imobilului, prin construirea unei împrejmuiri din plăci prefabricate de beton cu o înălţime de 2 m; dezafectarea împrejmuirii din sârmă ghimpată pe latura afectată de lucrări (aproximativ 30 m) şi refacerea acesteia pe un alt amplasament din cadrul imobilului; refacerea punctului de acces al personalului şi autovehiculelor în incinta imobilului. Articolul 4Predarea-preluarea părţilor de imobile, compuse din construcţii şi terenuri, prevăzute la art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 5Construcţiile şi amenajările prevăzute în anexa nr. 2, dezafectate potrivit reglementărilor în vigoare, situate pe terenurile în suprafaţă totală de 22.990 mp, afectate de realizarea obiectivului de investiţii „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1 - DN 7 şi DN 2 - A2“, trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi a casării, în condiţiile legii, prin grija Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. Articolul 6În cazul în care nu se respectă destinaţia părţilor de imobile menţionată la art. 2 alin (1), condiţionările şi termenul prevăzute la art. 3, acestea revin de drept în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Articolul 7Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, Gabriel Oprea Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, Dan-Coman Şova Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Shhaideh Sevil, secretar de stat p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Dan Manolescu, secretar de stat Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale unor imobile, constituite din construcţii şi terenuri, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valorile de inventar, conform
Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi adresele poştale la care sunt situate acestea, în urma intabulării în cartea funciară

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa/Cartea funciară/Nr. cadastrale Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil (lei) Administratorul bunului/CUI
103655 8.19.01 Imobil 541 Judeţul Ilfov, oraşul Pantelimon/CF nr. 110908/ nr. cadastrale 110924, 110925 Construcţii şi teren* 22.756.206,33 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4813229
103656 8.19.01 Imobil 1070 Judeţul Ilfov, oraşul Pantelimon/CF nr. 110909/ nr. cadastrale 110922, 110923 Construcţii şi teren* 5.961.834,91 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4813229
103593 8.19.01 Imobil 1177 Judeţul Ilfov, oraşul Pantelimon, Şos. de Centură nr. 12A/CF nr. 110914/nr. cadastrale 110920, 110921 Construcţii şi teren* 3.615.096,62 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4813229
103635 8.19.01 Imobil 3272 Judeţul Ilfov, comuna Cernica, satul Căldăraru, Şos. de Centură nr. 1A/CF nr. 54785/ nr. cadastrale 54840, 54841, 54842, 54843 Construcţii şi teren* 1.926.653,66 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4813229
103639 8.19.01 Imobil 1166 Municipiul Bucureşti, Str. Crinului nr. 2, sectorul 1 C.F. 106618/nr. cadastral 27508 C.F. 106096/nr. cadastral 27509 C.F. 242123/nr. cadastrale 262268, 262269 Construcţii şi teren* 11.924.858,52 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4813229

* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate. ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale unor părţi de imobile constituite din construcţii şi terenuri, aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1 - DN 7 şi DN 2 - A2“

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa/ Cartea funciară/ Nr. cadastrale Valoarea de inventar (lei) Elementele-cadru de descriere tehnică Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
103655 8.19.01 Imobil 541 - parţial Judeţul Ilfov, oraşul Pantelimon/ CF nr. 110908/ nr. cad. 110925 319.161,76 1. Construcţii: Pavilionul B1: - Suprafaţă construită - 354 mp - Suprafaţă desfăşurată - 354 mp - Valoarea contabilă - 11.667,6 lei 2. Amenajări la terenuri: - Platformă betonată - 725 mp - Valoarea contabilă - 3.078,02 lei - Drumuri betonate - 1.040 mp - Valoarea contabilă - 9.588,61 lei - Platforme asfaltate - 300 mp - Valoarea contabilă - 1.273,66 lei - Împrejmuire din plăci beton prefabricate - 720 m - Valoarea contabilă - 1.821,64 lei - Împrejmuire din plasă de sârmă la 4 m înălţime - 60 m
Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa/ Cartea funciară/ Nr. cadastrale Valoarea de inventar (lei) Elementele-cadru de descriere tehnică Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
- Valoarea contabilă - 3.246,36 lei - Alee din dale de beton - 3,90 mp - Valoarea contabilă - 16,44 lei - Reţea canalizare şi decantor - 50 m - Valoarea contabilă - 2.779,31 lei - Plantaţii pomi: - stejar diametru peste 15 cm - 11 buc. - plop diametru peste 15 cm - 34 buc. - molid diametru sub 15 cm - 29 buc. - pin diametru sub 15 cm - 69 buc. - Douglas diametru sub 15 cm - 28 buc. - salcâm diametru peste 15 cm - 12 buc. - arţar diametru sub 15 cm - 27 buc. - mesteacăn diametru sub 15 cm - 4 buc. - Valoarea contabilă plantaţii pomi - 2,14 lei 3. Suprafaţa terenului - 0,6929 ha - Valoarea contabilă - 285.687,98 lei
103656 8.19.01 Imobil 1070 - parţial Judeţul Ilfov, oraşul Pantelimon/ CF nr. 110909/ nr. cad. 110923 358.367,24 1. Construcţii: Pavilionul B - parţial: - Suprafaţă construită - 50 mp - Suprafaţă desfăşurată - 50 mp - Valoarea contabilă - 1.597,20 lei 2. Amenajări la terenuri: - Platformă betonată - 720 mp - Valoarea contabilă - 4.836,82 lei - Drumuri pavate - 180 mp - Valoarea contabilă - 159,46 lei - Împrejmuire din plăci beton prefabricate - 482 m - Valoarea contabilă - 1.219,49 lei - Drumuri pământ - 700 mp - Valoarea contabilă - 49 lei - Drumuri asfaltate - 210 mp - Valoarea contabilă - 66,44 lei - Reţea alimentare cu apă şi hidranţi - 310 m - Valoarea contabilă - 24.221,95 lei - Reţea electrică aeriană - 60 m - Valoarea contabilă - 214,51 lei - Reţea electrică subterană - 30 m - Valoarea contabilă -300,88 lei - Plantaţii pomi: - stejar diametru peste 15 cm - 3 buc. - salcâm diametru peste 15 cm - 28 buc. - vişin peste 3 ani - 2 buc. - corcoduş peste 3 ani - 8 buc. - prun peste 3 ani - 10 buc. - Valoarea contabilă plantaţii pomi - 41 lei 3. Suprafaţa terenului - 0,4590 ha - Valoarea contabilă - 325.660,50 lei
Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa/ Cartea funciară/ Nr. cadastrale Valoarea de inventar (lei) Elementele-cadru de descriere tehnică Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
103593 8.19.01 imobil 1177 - parţial Judeţul Ilfov, oraşul Pantelimon, Şos. de Centură nr. 12A/ CF nr. 110914/ nr. cad. 110921 274.561,07 1. Construcţii: Pavilionul I2: - Suprafaţă construită - 51,36 mp - Suprafaţă desfăşurată - 51,36 mp - Valoarea contabilă - 3.635,54 lei Pavilionul R: - Suprafaţă construită - 14 mp - Suprafaţă desfăşurată - 14 mp - Valoarea contabilă - 4.665,60 lei Pavilionul R1: - Suprafaţă construită - 5,79 mp - Suprafaţă desfăşurată - 5,79 mp - Valoarea contabilă - 36.903,26 lei Pavilionul R4: - Suprafaţă construită - 64 mp - Suprafaţă desfăşurată - 64 mp - Valoarea contabilă - 5.056,20 lei Total suprafaţă construită - 135,15 mp Total suprafaţă desfăşurată - 135,15 mp 2. Amenajări la terenuri: - Împrejmuire din plăci beton prefabricate - 225 m - Valoarea contabilă - 3.389,23 lei 3. Suprafaţa terenului - 0,6666 ha - Valoarea contabilă - 220.911,24 lei Din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4813229 În administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine (CUI 31116081) prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CUI 16054368)
103635 8.19.01 imobil 3272 - parţial Judeţul Ilfov, comuna Cernica, satul Căldăraru, Şos. de Centură nr. 1A/ CF nr. 54785/ nr. cad. 54841, 54842, 54843 11.274,24 Suprafaţa terenului - 0,1903 ha - Valoarea contabilă - 11.274,24 lei Din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4813229 În administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine (CUI 31116081) prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CUI 16054368)
103639 8.19.01 Imobil 1166 - parţial Municipiul Bucureşti, Str. Crinului nr. 2, sector 1 C.F. 242123/ nr. cad. 262269 96.243,341 1. Amenajări la terenuri: - Împrejmuire din plăci beton prefabricate - 210 m - Valoarea contabilă - 215,085 lei - Împrejmuire din sârmă pe un rând de stâlpi - 30 m - Valoarea contabilă - 33,606 lei - Poartă metalică pe role (dimensiuni 7 x 1,6 m) - 1 buc. - Valoarea contabilă - 1 leu - Plantaţii pomi: - stejar diametru sub 15 cm - 6 buc. - stejar diametru peste 15 cm - 18 buc. - brad diametru peste 15 cm - 1 buc. - Valoarea contabilă plantaţii pomi - 0,25 lei 2. Suprafaţa terenului - 0,2902 ha - Valoarea contabilă - 95.993,40 lei Din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4813229 În administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine (CUI 31116081) prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CUI 16054368)


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 659/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 659 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu