E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 91 din  5 februarie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru institutiile sanitare publice finantate integral din venituri proprii din sistemul de asigurari sociale de sanatate

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 162 din 13 martie 2003


SmartCity3


    In temeiul Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, al Ordonantei Guvernului nr. 68/2001 pentru modificarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, cu modificarile ulterioare, si al Legii nr. 500/2002 privind finantele publice,
    vazand Referatul de aprobare nr. DB958 din 5 februarie 2003,

    ministrul sanatatii si familiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru institutiile sanitare publice finantate integral din venituri proprii din sistemul de asigurari sociale de sanatate, potrivit anexei care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directiile de sanatate publica judetene, Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, unitatile sanitare publice, precum si directiile si directiile generale din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul sanatatii si familiei,
                              Daniela Bartos

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
privind elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru institutiile sanitare publice finantate integral din venituri proprii din sistemul de asigurari sociale de sanatate

    1. Institutii sanitare publice finantate integral din venituri proprii
    1.1. Spitalele si celelalte unitati sanitare publice care isi acopera cheltuielile curente si de capital din veniturile proprii realizate din prestari de servicii medicale, pe baza de contracte, in calitate de furnizori de servicii medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, precum si din alte activitati functioneaza pe principiul finantarii integrale din venituri proprii, incadrandu-se in prevederile art. 62 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.
    1.2. Spitalele si unitatile sanitare publice pot primi sume de la bugetul de stat, bugetele locale sau bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, care se utilizeaza, in conditiile legii, numai pentru destinatiile pentru care au fost aprobate.
    1.3. Veniturile si cheltuielile spitalelor si ale celorlalte unitati sanitare publice prevazute la alin. (1) se aproba anual prin bugetele de venituri si cheltuieli ce stau la baza functionarii institutiilor sanitare in cadrul exercitiului financiar respectiv.
    1.4. Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba si se executa in conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, Ordonantei Guvernului nr. 68/2001 pentru modificarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor si ale Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local, precum si cu alte reglementari in domeniu.

    2. Elaborarea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli de catre institutiile sanitare publice
    2.1. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli se elaboreaza avandu-se in vedere pentru activitatea curenta de acordare a asistentei medicale, atat la venituri, cat si la cheltuieli, estimarea sumelor ce se pot realiza potrivit prevederilor legale in vigoare, iar pentru alte activitati ce se desfasoara in cadrul unitatilor sanitare, baza legala a finantarii acestora.
    2.2. Elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli se face pe baza urmatoarelor elemente de fundamentare:
    a) - dimensionarea veniturilor proprii, pe surse, in concordanta cu volumul prestarilor de servicii medicale si al celorlalte activitati, precum si cu contractele de servicii ce se vor incheia, avand ca nivel de referinta realizarile estimate pentru anul in curs, cresterea sau reducerea capacitatii unitatii de a presta servicii medicale, indicele de inflatie prognozat de institutiile abilitate, noi surse de venituri etc.;
    - sumele care pot fi primite in conditiile cap. 1 pct. 1.2;
    - sumele provenite din valorificarea unor bunuri, donatii si sponsorizari cu caracter general sau destinatie speciala;
    b) dimensionarea cheltuielilor se face pe baza de calcule analitice pentru fiecare articol si alineat de cheltuieli, avand ca punct de plecare realizarile estimate ale anului curent, limitarea tuturor categoriilor de cheltuieli la strictul necesar functionarii unitatii pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor asumate prin contractul privind serviciile medicale incheiate cu casele de asigurari de sanatate, precum si realizarea unei bune gestiuni a fondurilor publice.
    2.3. Ordonatorii de credite au obligatia de a analiza propunerile de venituri si cheltuieli, acordandu-se o atentie deosebita pentru ca:
    - veniturile propuse sa asigure acoperirea integrala a cheltuielilor necesare realizarii serviciilor medicale care urmeaza a fi prestate pe baza de contracte;
    - cheltuielile pe articole si alineate sa fie stabilite la strictul necesar al functionarii institutiei sanitare, fiind reduse cele care s-au dovedit ineficiente si inoportune;
    - sa se ia masurile necesare in vederea asigurarii realizarii veniturilor, efectuarii platilor in limitele aprobate si a disponibilului din cont.
    In cazul in care veniturile curente nu acopera cheltuielile curente, diferenta ramasa poate fi acoperita din soldul de disponibil ramas la finele anului, urmand ca la finele machetei bugetului de venituri si cheltuieli sa se inscrie: total venituri, total cheltuieli, diferenta care se acopera cu soldul din anul precedent.
    2.4. Negocierea bugetului de venituri si cheltuieli:
    a) Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de institutiile sanitare publice se negociaza de conducerea acestora cu conducerea directiei de sanatate publica sau a ministerului, in functie de subordonare, si cu conducerea casei de asigurari de sanatate cu care se incheie contractul de furnizare de servicii medicale, potrivit art. 13 din Legea nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 68/2001.
    b) Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli se definitiveaza si se aproba dupa semnarea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate.
    2.5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei sanitare publice se face dupa cum urmeaza:
    a) pentru cele de interes national, de catre conducerea acestora, cu acordul ordonatorului principal de credite, respectiv al Ministerului Sanatatii si Familiei;
    b) pentru cele de interes local, de catre conducerea acestora, dupa obtinerea avizelor conform art. 3 lit. a) si art. 4 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002, de la directiile de sanatate publica si de la presedintii consiliilor judetene si primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei sanitare publice poate fi rectificat, in cazuri justificate, de catre persoanele care l-au aprobat, prevazute la lit. a) si b), prin aplicarea acelorasi proceduri ca si in cazul bugetului initial.

    3. Structura bugetului de venituri si cheltuieli
    3.1. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor prevazute la cap. 1 se intocmeste conform structurii prevazute in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
    a) Veniturile se constituie din:
    - venituri proprii, care provin din veniturile realizate in raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractelor incheiate cu casa de asigurari de sanatate, din sumele incasate potrivit actelor aditionale la contract pentru cheltuieli cu destinatie speciala si din alte venituri, in care se includ veniturile obtinute din serviciile medicale acordate la cererea persoanelor fizice sau juridice, veniturile din chirii, asocieri investitionale in profil medical, precum si alte venituri dobandite in conditiile legii;
    - venituri din valorificarea unor bunuri;
    - venituri din donatii si sponsorizari;
    - sume primite cu destinatie speciala, potrivit legii, din bugetul local sau bugetul de stat, precum si venituri din contravaloarea medicamentelor si materialelor sanitare furnizate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, fara plata.
    b) Cheltuielile sunt evidentiate pe total pentru activitatea finantata din venituri proprii si alte venituri si separat pentru activitatile finantate din sumele primite de la bugetul local, din contravaloarea medicamentelor si materialelor sanitare furnizate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, fara plata, si de la bugetul de stat, conform destinatiilor speciale stabilite de legea care le reglementeaza.
    3.2. Indicatorii financiari din proiectul de buget au la baza veniturile ce urmeaza a se incasa din contractele incheiate cu casa de asigurari de sanatate si din celelalte surse de finantare, precum si cheltuielile unitatii, fundamentate in conformitate cu normele si normativele aprobate, urmarind realizarea echilibrului financiar, conform machetei prevazute in anexa.

    4. Veniturile institutiei sanitare publice
    4.1. Veniturile institutiei sanitare publice se incaseaza, se administreaza, se utilizeaza si se contabilizeaza potrivit dispozitiilor legale aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.
    4.2. Veniturile institutiei sanitare publice aferente activitatii de acordare a serviciilor medicale se constituie din sumele prevazute la pct. I, II si VII din macheta de buget.
    4.3. Sumele primite de la bugetul local, bugetul de stat si contravaloarea medicamentelor si materialelor sanitare repartizate fara plata de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate se cuprind distinct in bugetul de venituri si cheltuieli, conform pct. X din macheta de buget.

    5. Cheltuielile institutiei sanitare publice
    5.1. Cheltuielile institutiei sanitare publice aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli se efectueaza in limita veniturilor realizate, avandu-se in vedere urmatoarele:
    a) Cheltuieli de personal
    Cheltuielile de personal se stabilesc pe baza numarului de posturi pe functii si a drepturilor salariale, potrivit statului de functii.
    Ca regula generala, numarul de angajati trebuie corelat cu necesarul strict de forta de munca pentru realizarea serviciilor medicale, a celorlalte activitati de intretinere si exploatare, actionandu-se pentru rationalizarea serviciilor utilitare, externalizarea acestora in cazul in care se realizeaza servicii de mai buna calitate si cu costuri mai reduse.
    b) Cheltuieli materiale si servicii
    Unitatile sanitare vor prevedea, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, cheltuielile, in conditiile legii, cu maximum de eficienta si eficacitate.
    In cazul unor cheltuieli (medicamente, materiale sanitare si consumabile etc.) pentru eficientizarea activitatii se vor aproba de catre conducerea unitatii norme interne proprii.
    c) Cheltuieli de capital
    Pentru cheltuielile de capital se va intocmi lista investitiilor ce urmeaza a fi finantate in cursul anului, care se aproba o data cu bugetul de venituri si cheltuieli.
    Listele de investitii se intocmesc conform Ordinului ministrului finantelor nr. 2.487/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea investitiilor institutiilor publice prin trezoreria statului si a Normelor metodologice privind aplicarea de catre trezoreriile statului a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 355 din 30 decembrie 1996, modificat si completat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.169/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 134 din 30 iunie 1997.
    Aprobarea listelor de investitii se face, in cazul institutiilor sanitare publice de interes judetean si local, de catre conducerea institutiilor respective, cu avizul directiilor de sanatate publica si al presedintilor consiliilor judetene sau primarilor comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, si al Ministerului Sanatatii si Familiei pentru institutiile sanitare de interes public national.
    5.2. Din fondurile primite de la bugetul de stat se pot efectua cheltuieli numai pe destinatiile pentru care au fost alocate aceste sume, dupa cum urmeaza:
    - pentru derularea unor activitati din programele de sanatate (cheltuieli de personal, materiale si servicii si de capital), conform actelor normative care reglementeaza derularea acestora;
    - cheltuieli de personal reprezentand drepturile salariale si contributiile aferente rezidentilor din anii I si II de studiu;
    - functionarea unor unitati fara personalitate juridica din structura spitalului (cheltuieli de personal, materiale si servicii si de capital);
    - cheltuieli de capital pentru expertizarea, proiectarea si consolidarea constructiilor si pentru achizitionarea aparaturii de inalta performanta.
    5.3. Din fondurile primite de la bugetul local se poate asigura finantarea pentru finalizarea constructiilor noi de interes local, precum si a cheltuielilor pentru intretinere si gospodarire, realizarea de reparatii curente si capitale, consolidare, extindere si modernizare.

    6. Executia bugetului de venituri si cheltuieli
    6.1. Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat intra in executie o data cu exercitiul financiar, moment in care se incaseaza venituri, se angajeaza cheltuieli si se efectueaza plati.
    6.2. Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat se depune, in copie, la unitatea de trezorerie a statului la care institutia sanitara are conturile deschise. Conform prevederilor Legii nr. 500/2002, pana la depunerea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat nu pot fi dispuse plati.
    6.3. Conducerea institutiei sanitare publice indeplineste atributiile ordonatorilor tertiari de credite prevazute de Legea nr. 500/2002 si raspunde pentru:
    - asigurarea realizarii la termen a veniturilor din bugetul propriu care constituie sursa de acoperire a platilor;
    - prevenirea inregistrarii de obligatii de plata catre furnizori si creditori fara acoperire in bugetul de venituri si cheltuieli;
    - asigurarea lichidarii obligatiilor de plata ramase la incheierea exercitiului financiar, din prevederile bugetului aprobat pentru anul curent;
    - angajarea, lichidarea si ordonantarea platilor in limita prevederilor aprobate in bugetul propriu, pe subcapitole, titluri, articole si alineate;
    - organizarea achizitiilor publice, in conformitate cu dispozitiile legale;
    - angajarea, lichidarea si ordonantarea platilor din sumele primite de la alte bugete, respectandu-se limita pe fiecare destinatie;
    - organizarea evidentei contabile a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, inclusiv a activelor si pasivelor unitatii, precum si inventarierea patrimoniului;
    - organizarea in mod distinct a evidentei derularii programelor de sanatate, precum si a indicatorilor specifici aferenti acestora.
    6.4. Pentru veniturile incasate si platile dispuse in limita bugetului de venituri si cheltuieli (pe subdiviziunile acestuia) institutia sanitara publica are deschise la trezoreria statului urmatoarele conturi:
    - contul 5041 "Disponibil din venituri proprii din activitatea sanitara conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002", in care se inregistreaza:
        - veniturile proprii incasate din activitatea de prestari de servicii medicale pe baza de contracte si din acte aditionale, incheiate cu casa de asigurari de sanatate, alte venituri din activitatea proprie, precum si veniturile din valorificarea unor bunuri;
        - platile dispuse in limita prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli;
    - contul 5007 "Disponibil din donatii si sponsorizari";
    - contul 5047 "Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala", in care se inregistreaza sumele primite de la bugetul de stat si bugetele locale, precum si platile dispuse de institutiile publice sanitare pentru indeplinirea actiunilor respective.
    6.5. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si efectuarea platilor se vor organiza in fiecare institutie publica de catre ordonatorul de credite, in conformitate cu Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002.
    Ordonatorii de credite tertiari ai institutiilor sanitare publice vor stabili prin decizie interna:
    - persoanele angajate care au atributii si responsabilitati pentru compartimentele de specialitate privind operatiunile de angajare, lichidare si ordonantare. Pentru cheltuielile cu procurarea medicamentelor si a materialelor sanitare, documentele privind angajarea, lichidarea si ordonantarea se emit de sectiile din spital, in calitate de compartiment de specialitate, si se semneaza de seful de sectie sau de inlocuitorul acestuia;
    - persoanele autorizate care efectueaza platile pe baza documentelor ordonantate de catre ordonatorul de credite;
    - persoanele angajate pentru executarea controlului financiar preventiv.
    6.6. Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor se efectueaza pe parcursul exercitiului financiar, in limita disponibilului de prevederi de cheltuieli la subdiviziunea (subcapitol, titlu, articol si alineat) la care se incadreaza plata respectiva.
    6.7. Platile se efectueaza de catre persoanele care indeplinesc functia de contabil, stabilite de conducatorul institutiei sanitare publice, in conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002.
    Platile se efectueaza in limita bugetului de venituri si cheltuieli, atat pentru angajamentele aferente activitatii curente, cat si pentru datoriile aferente anilor anteriori, astfel incat arieratele de la inceputul anului sa fie mai mici decat cele de la sfarsitul anului.
    Arieratele anului precedent pot fi platite din prevederile anului curent, potrivit normelor de aplicare a contractului-cadru si a altor reglementari legale elaborate in acest scop.
    6.8. Ordonatorii de credite vor organiza contabilitatea incasarilor si platilor pe subdiviziunile bugetului aprobat (subcapitol, titlu, articol si alineat) in cadrul contului contabil de activ 127 "Disponibil din activitatea sanitara conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002", al contului de activ 192 "Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala" si al contului de activ 119 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala", dupa caz.
    6.9. In conformitate cu pct. 5 din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002, ordonatorii de credite tertiari ai institutiilor sanitare publice au obligatia sa organizeze evidenta angajamentelor bugetare si legale cu ajutorul conturilor din afara bilantului, si anume:
    - contul 940 "Credite bugetare aprobate";
    - contul 950 "Angajamente bugetare";
    - contul 960 "Angajamente legale".
    In institutiile sanitare evidenta conturilor de angajamente se organizeaza potrivit structurii bugetului de venituri si cheltuieli, fiecare cont fiind desfasurat pe conturi analitice de gradul II, astfel:
    940.01 "Credite bugetare aprobate pentru activitatea realizata din venituri proprii";
    940.02 "Credite bugetare aprobate pentru cheltuielile din sume primite de la alte bugete pentru destinatii speciale". Acest cont se desfasoara pe actiuni si programe;
    950.01 "Angajamente bugetare pe seama creditelor bugetare aprobate pentru activitatea realizata din venituri proprii";
    950.02 "Angajamente bugetare pe seama cheltuielilor din sumele primite de la alte bugete pentru destinatii speciale (se desfasoara in analitic pe activitati si programe)";
    960.01 "Angajamente legale pentru cheltuielile pentru activitatea realizata din venituri proprii";
    960.02 "Angajamente legale pentru cheltuielile din sumele primite de la alte bugete pentru destinatii speciale (se desfasoara pe fiecare actiune si program)".
    Fiecare cont mentionat mai sus se desfasoara pe capitole si in cadrul acestora pe titluri, articole si alineate.
    Pentru cheltuielile din bugetul de stat, in conturile respective, se desfasoara pe fiecare actiune si program, pe titluri, articole si alineate.
    6.10. Ordonatorii de credite tertiari au obligatia de a analiza lunar situatia privind executia cheltuielilor bugetare angajate, conform anexei nr. 4 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002.
    Ordonatorii de credite tertiari vor stabili de fiecare data masuri pentru imbunatatirea executiei bugetare.

    7. Dispozitii finale
    Ordinul ministrului sanatatii nr. 441/2000 privind aprobarea Normelor metodologice nr. GH/2.617/2000 de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii se abroga.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Institutia sanitara publica .......................

                                      APROBAT                   Acord/Aviz
                                 Organ de conducere

                       BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
                       pentru anul ....................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C - Cap./art.
    S - Subcap. alin.
    T - Titlu art.
    A - Alin.

                                                                 - mii lei -
________________________________________________________________________________
  C   S  T  A  Denumirea indicatorilor           Program  din care repartizate
                                                 anual       pe trimestre:
                                                         _______________________
                                                         Trim. Trim. Trim. Trim.
                                                           I    II   III   IV
_______________________________________________________________________________
23.03          VENITURI

               I. VENITURI CURENTE
               I. VENITURI PROPRII
               din care:
      25    01 Venituri din contractele
               incheiate cu casele de asigurari
               de sanatate
            02 Venituri din actele aditionale
               la contractele incheiate cu
               casele de asigurari de sanatate
               pentru cheltuieli cu destinatie
               speciala*)
      30       Alte venituri in domeniul
               sanatatii*)

30.03          II. VENITURI DE CAPITAL
               Venituri din valorificarea unor
               bunuri
      01       Venituri din valorificarea unor
               bunuri ale institutiilor publice

40.03          VII. DONATII SI SPONSORIZARI
      01       Donatii
      02       Sponsorizari

               X. SUME PRIMITE CU DESTINATIE
               SPECIALA POTRIVIT LEGII
               din care:
               a) Sume primite de la bugetul
               local
               sume primite pentru:
            01 Intretinere si gospodarire
            02 Reparatii curente
            03 Reparatii capitale
            04 Consolidare, extindere,
               modernizare
               b) Contravaloarea medicamentelor
               si materialelor sanitare
               specifice din programele
               nationale de sanatate, furnizate
               fara plata de CNAS
            01 Medicamente
            02 Materiale sanitare
               c) Sume primite de la bugetul de
               stat
               sume primite pentru:
            01 Programele nationale de sanatate
            02 Expertizare, proiectare,
               construire si consolidare
               institutii sanitare
            03 Reparatii capitale
            04 Cheltuieli de personal pentru
               rezidenti anii I si II, potrivit
               legii
            05 Actiuni sanitare din unitatile
               fara personalitate juridica din
               structura spitalului
            06 Aparatura medicala de inalta
               performanta

58.03          II. CHELTUIELI-TOTAL
         01    Cheltuieli curente
         02    Cheltuieli de personal
         20    Cheltuieli materiale si servicii
         70    Cheltuieli de capital
               II.1. Cheltuieli din venituri
               proprii si alte venituri*)
         01    Cheltuieli curente
         02    Cheltuieli de personal
         20    Cheltuieli materiale si servicii
         70    Cheltuieli de capital
               II.2. Cheltuieli din sume primite
               de la alte bugete pentru
               destinatii speciale*)
               a) Cheltuieli din sumele primite
               de la bugetul local*)
               b) Cheltuieli de la bugetul
               Fondului national unic de
               asigurari sociale de sanatate
               pentru medicamentele furnizate
               fara plata de catre CNAS
               c) Cheltuieli din sumele primite
               de la bugetul de stat*)
      03       Spitale
      04       Sanatorii de recuperare
      08       Servicii de ambulanta
      09       Centre de sanatate
      10       Unitati de asistenta medicala
               ambulatorie de specialitate
      50       Alte institutii si actiuni
               sanitare
________________________________________________________________________________
    *) Se detaliaza pe fiecare act aditional la contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate.
    *) Se detaliaza pe surse: servicii acordate persoanelor fizice si juridice, chirii, asocieri investitionale in domeniul medical etc.
    *) Cheltuielile se desfasoara pe titluri, articole si alineate conform clasificatiei veniturilor si cheltuielilor.
    *) Se urmaresc pe fiecare destinatie pentru care au fost alocate, conform clasificatiei bugetare, iar in cazul sumelor primite pentru programele nationale de sanatate, se defalcheaza pe fiecare program de sanatate, subprogram si actiune sanitara, conform clasificatiei bugetare.

    NOTA:
    Soldul disponibil din contul deschis la Trezoreria statului, ramas la finele anului precedent, poate fi folosit la acoperirea cheltuielilor curente in cazul in care veniturile curente sunt insuficiente.

            Director general,            Director financiar contabil,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 91/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 91 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu