E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 91 din  5 februarie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru institutiile sanitare publice finantate integral din venituri proprii din sistemul de asigurari sociale de sanatate

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 162 din 13 martie 2003


SmartCity3


    In temeiul Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, al Ordonantei Guvernului nr. 68/2001 pentru modificarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, cu modificarile ulterioare, si al Legii nr. 500/2002 privind finantele publice,
    vazand Referatul de aprobare nr. DB958 din 5 februarie 2003,

    ministrul sanatatii si familiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru institutiile sanitare publice finantate integral din venituri proprii din sistemul de asigurari sociale de sanatate, potrivit anexei care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directiile de sanatate publica judetene, Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, unitatile sanitare publice, precum si directiile si directiile generale din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul sanatatii si familiei,
                              Daniela Bartos

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
privind elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru institutiile sanitare publice finantate integral din venituri proprii din sistemul de asigurari sociale de sanatate

    1. Institutii sanitare publice finantate integral din venituri proprii
    1.1. Spitalele si celelalte unitati sanitare publice care isi acopera cheltuielile curente si de capital din veniturile proprii realizate din prestari de servicii medicale, pe baza de contracte, in calitate de furnizori de servicii medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, precum si din alte activitati functioneaza pe principiul finantarii integrale din venituri proprii, incadrandu-se in prevederile art. 62 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.
    1.2. Spitalele si unitatile sanitare publice pot primi sume de la bugetul de stat, bugetele locale sau bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, care se utilizeaza, in conditiile legii, numai pentru destinatiile pentru care au fost aprobate.
    1.3. Veniturile si cheltuielile spitalelor si ale celorlalte unitati sanitare publice prevazute la alin. (1) se aproba anual prin bugetele de venituri si cheltuieli ce stau la baza functionarii institutiilor sanitare in cadrul exercitiului financiar respectiv.
    1.4. Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba si se executa in conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, Ordonantei Guvernului nr. 68/2001 pentru modificarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor si ale Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local, precum si cu alte reglementari in domeniu.

    2. Elaborarea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli de catre institutiile sanitare publice
    2.1. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli se elaboreaza avandu-se in vedere pentru activitatea curenta de acordare a asistentei medicale, atat la venituri, cat si la cheltuieli, estimarea sumelor ce se pot realiza potrivit prevederilor legale in vigoare, iar pentru alte activitati ce se desfasoara in cadrul unitatilor sanitare, baza legala a finantarii acestora.
    2.2. Elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli se face pe baza urmatoarelor elemente de fundamentare:
    a) - dimensionarea veniturilor proprii, pe surse, in concordanta cu volumul prestarilor de servicii medicale si al celorlalte activitati, precum si cu contractele de servicii ce se vor incheia, avand ca nivel de referinta realizarile estimate pentru anul in curs, cresterea sau reducerea capacitatii unitatii de a presta servicii medicale, indicele de inflatie prognozat de institutiile abilitate, noi surse de venituri etc.;
    - sumele care pot fi primite in conditiile cap. 1 pct. 1.2;
    - sumele provenite din valorificarea unor bunuri, donatii si sponsorizari cu caracter general sau destinatie speciala;
    b) dimensionarea cheltuielilor se face pe baza de calcule analitice pentru fiecare articol si alineat de cheltuieli, avand ca punct de plecare realizarile estimate ale anului curent, limitarea tuturor categoriilor de cheltuieli la strictul necesar functionarii unitatii pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor asumate prin contractul privind serviciile medicale incheiate cu casele de asigurari de sanatate, precum si realizarea unei bune gestiuni a fondurilor publice.
    2.3. Ordonatorii de credite au obligatia de a analiza propunerile de venituri si cheltuieli, acordandu-se o atentie deosebita pentru ca:
    - veniturile propuse sa asigure acoperirea integrala a cheltuielilor necesare realizarii serviciilor medicale care urmeaza a fi prestate pe baza de contracte;
    - cheltuielile pe articole si alineate sa fie stabilite la strictul necesar al functionarii institutiei sanitare, fiind reduse cele care s-au dovedit ineficiente si inoportune;
    - sa se ia masurile necesare in vederea asigurarii realizarii veniturilor, efectuarii platilor in limitele aprobate si a disponibilului din cont.
    In cazul in care veniturile curente nu acopera cheltuielile curente, diferenta ramasa poate fi acoperita din soldul de disponibil ramas la finele anului, urmand ca la finele machetei bugetului de venituri si cheltuieli sa se inscrie: total venituri, total cheltuieli, diferenta care se acopera cu soldul din anul precedent.
    2.4. Negocierea bugetului de venituri si cheltuieli:
    a) Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de institutiile sanitare publice se negociaza de conducerea acestora cu conducerea directiei de sanatate publica sau a ministerului, in functie de subordonare, si cu conducerea casei de asigurari de sanatate cu care se incheie contractul de furnizare de servicii medicale, potrivit art. 13 din Legea nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 68/2001.
    b) Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli se definitiveaza si se aproba dupa semnarea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate.
    2.5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei sanitare publice se face dupa cum urmeaza:
    a) pentru cele de interes national, de catre conducerea acestora, cu acordul ordonatorului principal de credite, respectiv al Ministerului Sanatatii si Familiei;
    b) pentru cele de interes local, de catre conducerea acestora, dupa obtinerea avizelor conform art. 3 lit. a) si art. 4 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002, de la directiile de sanatate publica si de la presedintii consiliilor judetene si primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei sanitare publice poate fi rectificat, in cazuri justificate, de catre persoanele care l-au aprobat, prevazute la lit. a) si b), prin aplicarea acelorasi proceduri ca si in cazul bugetului initial.

    3. Structura bugetului de venituri si cheltuieli
    3.1. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor prevazute la cap. 1 se intocmeste conform structurii prevazute in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
    a) Veniturile se constituie din:
    - venituri proprii, care provin din veniturile realizate in raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractelor incheiate cu casa de asigurari de sanatate, din sumele incasate potrivit actelor aditionale la contract pentru cheltuieli cu destinatie speciala si din alte venituri, in care se includ veniturile obtinute din serviciile medicale acordate la cererea persoanelor fizice sau juridice, veniturile din chirii, asocieri investitionale in profil medical, precum si alte venituri dobandite in conditiile legii;
    - venituri din valorificarea unor bunuri;
    - venituri din donatii si sponsorizari;
    - sume primite cu destinatie speciala, potrivit legii, din bugetul local sau bugetul de stat, precum si venituri din contravaloarea medicamentelor si materialelor sanitare furnizate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, fara plata.
    b) Cheltuielile sunt evidentiate pe total pentru activitatea finantata din venituri proprii si alte venituri si separat pentru activitatile finantate din sumele primite de la bugetul local, din contravaloarea medicamentelor si materialelor sanitare furnizate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, fara plata, si de la bugetul de stat, conform destinatiilor speciale stabilite de legea care le reglementeaza.
    3.2. Indicatorii financiari din proiectul de buget au la baza veniturile ce urmeaza a se incasa din contractele incheiate cu casa de asigurari de sanatate si din celelalte surse de finantare, precum si cheltuielile unitatii, fundamentate in conformitate cu normele si normativele aprobate, urmarind realizarea echilibrului financiar, conform machetei prevazute in anexa.

    4. Veniturile institutiei sanitare publice
    4.1. Veniturile institutiei sanitare publice se incaseaza, se administreaza, se utilizeaza si se contabilizeaza potrivit dispozitiilor legale aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.
    4.2. Veniturile institutiei sanitare publice aferente activitatii de acordare a serviciilor medicale se constituie din sumele prevazute la pct. I, II si VII din macheta de buget.
    4.3. Sumele primite de la bugetul local, bugetul de stat si contravaloarea medicamentelor si materialelor sanitare repartizate fara plata de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate se cuprind distinct in bugetul de venituri si cheltuieli, conform pct. X din macheta de buget.

    5. Cheltuielile institutiei sanitare publice
    5.1. Cheltuielile institutiei sanitare publice aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli se efectueaza in limita veniturilor realizate, avandu-se in vedere urmatoarele:
    a) Cheltuieli de personal
    Cheltuielile de personal se stabilesc pe baza numarului de posturi pe functii si a drepturilor salariale, potrivit statului de functii.
    Ca regula generala, numarul de angajati trebuie corelat cu necesarul strict de forta de munca pentru realizarea serviciilor medicale, a celorlalte activitati de intretinere si exploatare, actionandu-se pentru rationalizarea serviciilor utilitare, externalizarea acestora in cazul in care se realizeaza servicii de mai buna calitate si cu costuri mai reduse.
    b) Cheltuieli materiale si servicii
    Unitatile sanitare vor prevedea, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, cheltuielile, in conditiile legii, cu maximum de eficienta si eficacitate.
    In cazul unor cheltuieli (medicamente, materiale sanitare si consumabile etc.) pentru eficientizarea activitatii se vor aproba de catre conducerea unitatii norme interne proprii.
    c) Cheltuieli de capital
    Pentru cheltuielile de capital se va intocmi lista investitiilor ce urmeaza a fi finantate in cursul anului, care se aproba o data cu bugetul de venituri si cheltuieli.
    Listele de investitii se intocmesc conform Ordinului ministrului finantelor nr. 2.487/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea investitiilor institutiilor publice prin trezoreria statului si a Normelor metodologice privind aplicarea de catre trezoreriile statului a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 355 din 30 decembrie 1996, modificat si completat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.169/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 134 din 30 iunie 1997.
    Aprobarea listelor de investitii se face, in cazul institutiilor sanitare publice de interes judetean si local, de catre conducerea institutiilor respective, cu avizul directiilor de sanatate publica si al presedintilor consiliilor judetene sau primarilor comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, si al Ministerului Sanatatii si Familiei pentru institutiile sanitare de interes public national.
    5.2. Din fondurile primite de la bugetul de stat se pot efectua cheltuieli numai pe destinatiile pentru care au fost alocate aceste sume, dupa cum urmeaza:
    - pentru derularea unor activitati din programele de sanatate (cheltuieli de personal, materiale si servicii si de capital), conform actelor normative care reglementeaza derularea acestora;
    - cheltuieli de personal reprezentand drepturile salariale si contributiile aferente rezidentilor din anii I si II de studiu;
    - functionarea unor unitati fara personalitate juridica din structura spitalului (cheltuieli de personal, materiale si servicii si de capital);
    - cheltuieli de capital pentru expertizarea, proiectarea si consolidarea constructiilor si pentru achizitionarea aparaturii de inalta performanta.
    5.3. Din fondurile primite de la bugetul local se poate asigura finantarea pentru finalizarea constructiilor noi de interes local, precum si a cheltuielilor pentru intretinere si gospodarire, realizarea de reparatii curente si capitale, consolidare, extindere si modernizare.

    6. Executia bugetului de venituri si cheltuieli
    6.1. Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat intra in executie o data cu exercitiul financiar, moment in care se incaseaza venituri, se angajeaza cheltuieli si se efectueaza plati.
    6.2. Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat se depune, in copie, la unitatea de trezorerie a statului la care institutia sanitara are conturile deschise. Conform prevederilor Legii nr. 500/2002, pana la depunerea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat nu pot fi dispuse plati.
    6.3. Conducerea institutiei sanitare publice indeplineste atributiile ordonatorilor tertiari de credite prevazute de Legea nr. 500/2002 si raspunde pentru:
    - asigurarea realizarii la termen a veniturilor din bugetul propriu care constituie sursa de acoperire a platilor;
    - prevenirea inregistrarii de obligatii de plata catre furnizori si creditori fara acoperire in bugetul de venituri si cheltuieli;
    - asigurarea lichidarii obligatiilor de plata ramase la incheierea exercitiului financiar, din prevederile bugetului aprobat pentru anul curent;
    - angajarea, lichidarea si ordonantarea platilor in limita prevederilor aprobate in bugetul propriu, pe subcapitole, titluri, articole si alineate;
    - organizarea achizitiilor publice, in conformitate cu dispozitiile legale;
    - angajarea, lichidarea si ordonantarea platilor din sumele primite de la alte bugete, respectandu-se limita pe fiecare destinatie;
    - organizarea evidentei contabile a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, inclusiv a activelor si pasivelor unitatii, precum si inventarierea patrimoniului;
    - organizarea in mod distinct a evidentei derularii programelor de sanatate, precum si a indicatorilor specifici aferenti acestora.
    6.4. Pentru veniturile incasate si platile dispuse in limita bugetului de venituri si cheltuieli (pe subdiviziunile acestuia) institutia sanitara publica are deschise la trezoreria statului urmatoarele conturi:
    - contul 5041 "Disponibil din venituri proprii din activitatea sanitara conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002", in care se inregistreaza:
        - veniturile proprii incasate din activitatea de prestari de servicii medicale pe baza de contracte si din acte aditionale, incheiate cu casa de asigurari de sanatate, alte venituri din activitatea proprie, precum si veniturile din valorificarea unor bunuri;
        - platile dispuse in limita prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli;
    - contul 5007 "Disponibil din donatii si sponsorizari";
    - contul 5047 "Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala", in care se inregistreaza sumele primite de la bugetul de stat si bugetele locale, precum si platile dispuse de institutiile publice sanitare pentru indeplinirea actiunilor respective.
    6.5. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si efectuarea platilor se vor organiza in fiecare institutie publica de catre ordonatorul de credite, in conformitate cu Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002.
    Ordonatorii de credite tertiari ai institutiilor sanitare publice vor stabili prin decizie interna:
    - persoanele angajate care au atributii si responsabilitati pentru compartimentele de specialitate privind operatiunile de angajare, lichidare si ordonantare. Pentru cheltuielile cu procurarea medicamentelor si a materialelor sanitare, documentele privind angajarea, lichidarea si ordonantarea se emit de sectiile din spital, in calitate de compartiment de specialitate, si se semneaza de seful de sectie sau de inlocuitorul acestuia;
    - persoanele autorizate care efectueaza platile pe baza documentelor ordonantate de catre ordonatorul de credite;
    - persoanele angajate pentru executarea controlului financiar preventiv.
    6.6. Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor se efectueaza pe parcursul exercitiului financiar, in limita disponibilului de prevederi de cheltuieli la subdiviziunea (subcapitol, titlu, articol si alineat) la care se incadreaza plata respectiva.
    6.7. Platile se efectueaza de catre persoanele care indeplinesc functia de contabil, stabilite de conducatorul institutiei sanitare publice, in conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002.
    Platile se efectueaza in limita bugetului de venituri si cheltuieli, atat pentru angajamentele aferente activitatii curente, cat si pentru datoriile aferente anilor anteriori, astfel incat arieratele de la inceputul anului sa fie mai mici decat cele de la sfarsitul anului.
    Arieratele anului precedent pot fi platite din prevederile anului curent, potrivit normelor de aplicare a contractului-cadru si a altor reglementari legale elaborate in acest scop.
    6.8. Ordonatorii de credite vor organiza contabilitatea incasarilor si platilor pe subdiviziunile bugetului aprobat (subcapitol, titlu, articol si alineat) in cadrul contului contabil de activ 127 "Disponibil din activitatea sanitara conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002", al contului de activ 192 "Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala" si al contului de activ 119 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala", dupa caz.
    6.9. In conformitate cu pct. 5 din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002, ordonatorii de credite tertiari ai institutiilor sanitare publice au obligatia sa organizeze evidenta angajamentelor bugetare si legale cu ajutorul conturilor din afara bilantului, si anume:
    - contul 940 "Credite bugetare aprobate";
    - contul 950 "Angajamente bugetare";
    - contul 960 "Angajamente legale".
    In institutiile sanitare evidenta conturilor de angajamente se organizeaza potrivit structurii bugetului de venituri si cheltuieli, fiecare cont fiind desfasurat pe conturi analitice de gradul II, astfel:
    940.01 "Credite bugetare aprobate pentru activitatea realizata din venituri proprii";
    940.02 "Credite bugetare aprobate pentru cheltuielile din sume primite de la alte bugete pentru destinatii speciale". Acest cont se desfasoara pe actiuni si programe;
    950.01 "Angajamente bugetare pe seama creditelor bugetare aprobate pentru activitatea realizata din venituri proprii";
    950.02 "Angajamente bugetare pe seama cheltuielilor din sumele primite de la alte bugete pentru destinatii speciale (se desfasoara in analitic pe activitati si programe)";
    960.01 "Angajamente legale pentru cheltuielile pentru activitatea realizata din venituri proprii";
    960.02 "Angajamente legale pentru cheltuielile din sumele primite de la alte bugete pentru destinatii speciale (se desfasoara pe fiecare actiune si program)".
    Fiecare cont mentionat mai sus se desfasoara pe capitole si in cadrul acestora pe titluri, articole si alineate.
    Pentru cheltuielile din bugetul de stat, in conturile respective, se desfasoara pe fiecare actiune si program, pe titluri, articole si alineate.
    6.10. Ordonatorii de credite tertiari au obligatia de a analiza lunar situatia privind executia cheltuielilor bugetare angajate, conform anexei nr. 4 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002.
    Ordonatorii de credite tertiari vor stabili de fiecare data masuri pentru imbunatatirea executiei bugetare.

    7. Dispozitii finale
    Ordinul ministrului sanatatii nr. 441/2000 privind aprobarea Normelor metodologice nr. GH/2.617/2000 de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii se abroga.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Institutia sanitara publica .......................

                                      APROBAT                   Acord/Aviz
                                 Organ de conducere

                       BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
                       pentru anul ....................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C - Cap./art.
    S - Subcap. alin.
    T - Titlu art.
    A - Alin.

                                                                 - mii lei -
________________________________________________________________________________
  C   S  T  A  Denumirea indicatorilor           Program  din care repartizate
                                                 anual       pe trimestre:
                                                         _______________________
                                                         Trim. Trim. Trim. Trim.
                                                           I    II   III   IV
_______________________________________________________________________________
23.03          VENITURI

               I. VENITURI CURENTE
               I. VENITURI PROPRII
               din care:
      25    01 Venituri din contractele
               incheiate cu casele de asigurari
               de sanatate
            02 Venituri din actele aditionale
               la contractele incheiate cu
               casele de asigurari de sanatate
               pentru cheltuieli cu destinatie
               speciala*)
      30       Alte venituri in domeniul
               sanatatii*)

30.03          II. VENITURI DE CAPITAL
               Venituri din valorificarea unor
               bunuri
      01       Venituri din valorificarea unor
               bunuri ale institutiilor publice

40.03          VII. DONATII SI SPONSORIZARI
      01       Donatii
      02       Sponsorizari

               X. SUME PRIMITE CU DESTINATIE
               SPECIALA POTRIVIT LEGII
               din care:
               a) Sume primite de la bugetul
               local
               sume primite pentru:
            01 Intretinere si gospodarire
            02 Reparatii curente
            03 Reparatii capitale
            04 Consolidare, extindere,
               modernizare
               b) Contravaloarea medicamentelor
               si materialelor sanitare
               specifice din programele
               nationale de sanatate, furnizate
               fara plata de CNAS
            01 Medicamente
            02 Materiale sanitare
               c) Sume primite de la bugetul de
               stat
               sume primite pentru:
            01 Programele nationale de sanatate
            02 Expertizare, proiectare,
               construire si consolidare
               institutii sanitare
            03 Reparatii capitale
            04 Cheltuieli de personal pentru
               rezidenti anii I si II, potrivit
               legii
            05 Actiuni sanitare din unitatile
               fara personalitate juridica din
               structura spitalului
            06 Aparatura medicala de inalta
               performanta

58.03          II. CHELTUIELI-TOTAL
         01    Cheltuieli curente
         02    Cheltuieli de personal
         20    Cheltuieli materiale si servicii
         70    Cheltuieli de capital
               II.1. Cheltuieli din venituri
               proprii si alte venituri*)
         01    Cheltuieli curente
         02    Cheltuieli de personal
         20    Cheltuieli materiale si servicii
         70    Cheltuieli de capital
               II.2. Cheltuieli din sume primite
               de la alte bugete pentru
               destinatii speciale*)
               a) Cheltuieli din sumele primite
               de la bugetul local*)
               b) Cheltuieli de la bugetul
               Fondului national unic de
               asigurari sociale de sanatate
               pentru medicamentele furnizate
               fara plata de catre CNAS
               c) Cheltuieli din sumele primite
               de la bugetul de stat*)
      03       Spitale
      04       Sanatorii de recuperare
      08       Servicii de ambulanta
      09       Centre de sanatate
      10       Unitati de asistenta medicala
               ambulatorie de specialitate
      50       Alte institutii si actiuni
               sanitare
________________________________________________________________________________
    *) Se detaliaza pe fiecare act aditional la contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate.
    *) Se detaliaza pe surse: servicii acordate persoanelor fizice si juridice, chirii, asocieri investitionale in domeniul medical etc.
    *) Cheltuielile se desfasoara pe titluri, articole si alineate conform clasificatiei veniturilor si cheltuielilor.
    *) Se urmaresc pe fiecare destinatie pentru care au fost alocate, conform clasificatiei bugetare, iar in cazul sumelor primite pentru programele nationale de sanatate, se defalcheaza pe fiecare program de sanatate, subprogram si actiune sanitara, conform clasificatiei bugetare.

    NOTA:
    Soldul disponibil din contul deschis la Trezoreria statului, ramas la finele anului precedent, poate fi folosit la acoperirea cheltuielilor curente in cazul in care veniturile curente sunt insuficiente.

            Director general,            Director financiar contabil,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 91/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 91 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu