E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 441 din 31 mai 2000

privind aprobarea Normelor metodologice nr. GH/2.617/2000 de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 419 din  1 septembrie 2000


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul sanatatii,
    in temeiul art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii, aprobata prin Legea nr. 114/1992, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere avizul Ministerului Finantelor nr. 17.323/240.879 din 17 mai 2000 si Referatul Directiei generale a bugetului de stat din cadrul Ministerului Sanatatii nr. GH/4.074 din 30 mai 2000,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice nr. GH/2.617/2000 de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii, aprobata prin Legea nr. 114/1992, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Normele metodologice nr. 182.879/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 22/1992, emise de Ministerul Sanatatii, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 309 din 27 noiembrie 1992.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministru de stat, ministrul sanatatii,
                                 Hajdu Gabor

    ANEXA 1

    MINISTERUL SANATATII
    Nr. GH/2.617/2000

                             NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii

    I. Dispozitii generale

    Prin Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii aprobata prin Legea nr. 114/1992, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 22/1992, au fost stabilite sursele din care se finanteaza ocrotirea sanatatii pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli, intocmite si aprobate, potrivit prezentelor norme metodologice.
    Operatiunile de incasari si plati ale institutiilor publice din sectorul sanitar se efectueaza prin conturile deschise la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului.

    II. Finantarea ocrotirii sanatatii din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate

    2.1. Din mijloacele bugetului Fondului de asigurari sociale de sanatate care este administrat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si de casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si de Casa Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor, dupa caz, se finanteaza, in temeiul art. 12 din Legea nr. 145/1997 privind asigurarile sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile pentru ocrotirea sanatatii care privesc:
    a) servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
    b) servicii medicale ambulatorii;
    c) servicii medicale spitalicesti;
    d) servicii de asistenta stomatologica;
    e) servicii medicale de urgenta;
    f) servicii medicale complementare pentru reabilitare;
    g) asistenta medicala, pre-, intra- si postnatala;
    h) ingrijiri medicale la domiciliu;
    i) medicamente, materiale sanitare, proteze si orteze.
    2.2. Finantarea cheltuielilor din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate se asigura pe baza de contracte incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor, dupa caz.
    2.3. Spitalele, in calitate de furnizori de servicii medicale, urmaresc ca prin contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate, ca beneficiari ai serviciilor medicale in numele asiguratilor, sa-si acopere din veniturile incasate cheltuielile necesare pentru acordarea asistentei medicale.
    2.4. Conducerea spitalelor are obligatia sa elaboreze anual, in faza de proiect si in faza definitiva, bugetul de venituri si cheltuieli, al carui model este prevazut in anexa nr. 1, in care se cuprind venituri proprii din prestarea de servicii medicale pe baza de contract, venituri obtinute de la persoanele fizice si juridice in conditiile legii, venituri din asocieri investitionale in profil medical sau medico-social, precum si din sume alocate de la bugetul de stat si bugetele locale, in conditiile legii, din donatii si sponsorizari.
    In limita tipului de surse de venituri prevazute in buget se stabilesc si cheltuielile, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, asigurandu-se functionarea fiecarui spital in exercitiul financiar respectiv.
    Indicatorii din buget se stabilesc pe baza de calcule de fundamentare analitice, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, atat la venituri, cat si la cheltuieli.
    Bugetul de venituri si cheltuieli se intocmeste in conditii de echilibru financiar si asigura functionarea spitalului pe principiul autonomiei financiare.
    2.5. Bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului se aproba inainte de inceperea exercitiului bugetar de catre directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, si reprezinta baza in limita careia se desfasoara activitatea financiara. Un exemplar, in copie, se prezinta unitatii trezoreriei statului, la care spitalul are conturile deschise.
    O data cu bugetul de venituri si cheltuieli se aproba si cheltuielile de capital, care se finanteaza potrivit metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.487/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea investitiilor institutiilor publice prin trezoreria statului si a Normelor metodologice privind aplicarea de catre trezoreriile statului a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 355 din 30 decembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Directorul spitalului indeplineste, in domeniul intocmirii si executarii bugetului de venituri si cheltuieli, respectiv al gestiunii financiare, atributiile ordonatorului tertiar de credite, prevazute in Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.
    Angajarea cheltuielilor de catre directorul spitalului se efectueaza, in toate cazurile, pe baza documentelor legale, vizate pentru controlul financiar preventiv intern exercitat conform reglementarilor in vigoare, in limita prevederilor de cheltuieli aprobate in buget.
    Platile se efectueaza, in toate cazurile, pe baza de documente semnate de directorul spitalului cu prima semnatura si de contabilul-sef cu a doua semnatura.
    2.6. Operatiunile de incasari si plati se efectueaza de catre spitale prin trezoreria statului in raza careia au sediul fiscal.
    Pentru efectuarea operatiunilor financiare spitalele solicita trezoreriei statului deschiderea contului 50.41 "Disponibil din activitatea sanitara conform Legii nr. 145/1997", in care se inregistreaza, pe baza de documente, in credit sumele incasate, iar in debit, sumele reprezentand platile dispuse de spital.
    Pentru operatiunile efectuate in baza bugetului de venituri si cheltuieli si inregistrate in contul 50.41 unitatile trezoreriei statului elibereaza spitalelor extrase de cont, impreuna cu documentele care au stat la baza inregistrarilor.
    Contabilul-sef are obligatia sa verifice din punct de vedere al corectitudinii operatiunile inregistrate in extrasul de cont, iar pentru eventualele diferente sau neconcordante rezultate va sesiza, operativ, unitatea trezoreriei statului, urmarind solutionarea cat mai urgenta a acestora.
    2.7. Conducerea fiecarui spital are obligatia de a organiza contabilitatea incasarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor, precum si a gestionarii valorilor materiale, potrivit planului de conturi pentru institutiile publice. Executia bugetului de venituri si cheltuieli se va urmari cu ajutorul contabilitatii, astfel:
    a) veniturile realizate se evidentiaza in creditul conturilor 527 "Venituri din activitatea sanitara conform Legii nr. 145/1997" si 592 "Venituri din alocatii cu destinatie speciala", cu desfasurarea pe capitole si subcapitole;
    b) platile de casa dispuse cu ordine de plata, precum si ridicarile de numerar din cont pe baza de cec se inregistreaza in creditul conturilor 127 "Disponibil din activitatea sanitara conform Legii nr. 145/1997" si 192 "Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala", pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate;
    c) cheltuielile efective se evidentiaza in debitul conturilor 427 "Cheltuieli din activitatea sanitara conform Legii nr. 145/1997" si 492 "Cheltuieli din alocatii cu destinatie speciala", cu desfasurarea pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

    III. Finantarea ocrotirii sanatatii de la bugetul de stat

    3.1. Potrivit dispozitiilor legale in vigoare, din bugetul Ministerului Sanatatii se asigura:
    a) cheltuielile proprii, cheltuielile de intretinere si functionare ale unitatilor sanitare finantate integral din bugetul de stat si, dupa caz, din bugetul Fondului special pentru sanatate publica, prevazute la pct. I din anexa la Hotararea Guvernului nr. 546/1999 privind finantarea unitatilor sanitare din subordinea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) finantarea programelor nationale de sanatate, in limita sumelor aprobate anual prin legea bugetului de stat;
    c) constructii noi pentru unitati sanitare, modernizarea, transformarea si extinderea constructiilor sanitare existente, precum si consolidarea cladirilor aflate in administrarea Ministerului Sanatatii;
    d) achizitionarea de aparatura medicala de mare performanta pentru unitatile sanitare finantate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate;
    e) finantarea activitatii de diagnostic, curative si de reabilitare de importanta nationala pentru recuperarea capacitatii de munca, prevazuta prin ordin al ministrului sanatatii care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    f) actiuni de sanatate privind:
    f.i. finantarea suplimentara a activitatii de invatamant si de cercetare din cadrul spitalelor cu sectii clinice care sunt finantate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate, in conditiile aprobate prin legea anuala a bugetului de stat;
    f.2. finantarea dispensarelor medicale din gradinite, scoli, unitati de invatamant superior;
    f.3. finantarea cabinetelor de medicina sportiva;
    f.4. finantarea unor reparatii capitale;
    f.5. finantarea sectiilor si cabinetelor de medicina muncii (boli profesionale), care nu au personalitate juridica si functioneaza in structura unitatilor sanitare cu personalitate juridica finantate din venituri extrabugetare provenite inclusiv din Fondul de asigurari sociale de sanatate;
    f.6. finantarea creselor fara personalitate juridica;
    f.7. finantarea altor activitati si unitati prevazute de dispozitiile legale in vigoare.
    3.2. Pentru fiecare institutie direct subordonata ministrul sanatatii aproba anual bugetul de venituri si cheltuieli, al carui model este prevazut in anexa nr. 2, cu repartizarea pe trimestre, in care sunt cuprinse creditele bugetare necesare pentru finantarea actiunilor aferente exercitiului bugetar respectiv.
    In bugetul aprobat cheltuielile se cuprind la capitolul 58.01 "Sanatate", cu desfasurarea pe subcapitole, iar in cadrul acestora, pe titluri, articole si alineate. De asemenea, in bugetul aprobat se vor defalca intr-o anexa distincta creditele bugetare aprobate pentru actiunile prevazute la pct. 3.1. lit. b) si f).
    3.3. Potrivit prevederilor Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, cheltuielile bugetului de stat se finanteaza si se executa prin ordonatorii de credite, astfel:
    a) la nivelul Ministerului Sanatatii ministrul sanatatii este ordonator principal de credite;
    b) la nivelul directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si al Institutului National de Hematologie Transfuzionala directorii directiilor de sanatate publica si, respectiv, directorul institutului sunt ordonatori secundari de credite;
    c) la nivelul institutiilor direct subordonate care au personalitate juridica conducatorul institutiei este ordonator tertiar de credite.
    3.4. Finantarea cheltuielilor din bugetul de stat se asigura astfel:
    3.4.1. Fiecare dintre ordonatorii secundari sau tertiari de credite din subordine, prevazuti la pct. 3.3 lit. b) si c), prezinta Ministerului Sanatatii lunar, pana la data de 20 a lunii in curs, cererea fundamentata privind necesarul de credite bugetare pentru luna urmatoare, conform modelului cuprins in anexa nr. 3.
    3.4.2. Ministerul Sanatatii repartizeaza lunar credite bugetare, prin formular dispozitie bugetara, ordonatorilor secundari si ordonatorilor tertiari de credite direct subordonati.
    Pentru cheltuielile proprii Ministerul Sanatatii isi repartizeaza creditele bugetare aferente acestora, cu acelasi tip de document.
    3.4.3. Repartizarea creditelor bugetare se efectueaza de Ministerul Sanatatii prin sistemul trezoreriei centrale din cadrul Ministerului Finantelor si se deruleaza prin urmatorul flux:
    a) dispozitiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare sunt prezentate Directiei generale a trezoreriei si contabilitatii publice din Ministerul Finantelor, care le transmite prin posta speciala unitatilor de trezorerie teritoriale la care ordonatorii de credite au conturile deschise;
    b) la primirea dispozitiilor bugetare unitatile trezoreriei statului inregistreaza in contul 01 "Credite deschise si repartizate pe seama ordonatorilor finantati din bugetul de stat", care se desfasoara in conturi analitice, pe capitole si titluri ale clasificatiei bugetare, deschise pe seama unitatilor respective.
    In acelasi timp Ministerul Sanatatii transmite fiecarui ordonator secundar sau tertiar de credite un exemplar din dispozitia bugetara, care reprezinta comunicarea finantarii bugetare pentru luna respectiva.
    3.4.4. Repartizarea creditelor bugetare se efectueaza pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, si anume capitole si titluri.
    3.4.5. Ordonatorii de credite angajeaza cheltuielile in limita creditelor bugetare deschise pe subdiviziunile prevazute la pct. 3.4.4, precum si pe celelalte subdiviziuni aprobate in bugetul propriu, si anume articole si alineate.
    In toate documentele de cheltuieli se vor inscrie distinct, cu ocazia vizei de control financiar preventiv intern, subdiviziunea clasificatiei bugetare la care se incadreaza cheltuielile respective, precum si disponibilul de credite bugetare la subdiviziunea respectiva la data angajarii.
    Platile se efectueaza pe baza de ordin de plata tip trezoreria statului, avand ca temei documentele justificative aprobate si vizate de persoanele in drept.
    3.4.6. In vederea urmaririi utilizarii creditelor bugetare in volumul si destinatia stabilite prin bugetul de stat, unitatile sanitare din subordinea Ministerului Sanatatii solicita la unitatea trezoreriei statului in raza careia isi au sediul fiscal deschiderea urmatoarelor conturi:
    - Contul 01 "Credite deschise si repartizate pe seama ordonatorilor finantati din bugetul de stat"
    Acest cont este in afara bilantului si evidentiaza in conturi analitice creditele bugetare repartizate pe capitol, titlu si pe fiecare institutie publica;
    - Contul 23 "Cheltuielile bugetului de stat", cont de bilant, care se desfasoara pe conturi analitice deschise pentru fiecare institutie pe capitol si titlu, in care se inregistreaza platile de casa efectuate pe baza ordinelor de plata prezentate de ordonatorii de credite.
    Conturile care privesc creditele bugetare si platile de casa din bugetul de stat se deschid si se formeaza din urmatoarele coduri: codul contului sintetic (01 sau 23), codul capitolului de cheltuieli bugetare (58 "Sanatate"), codul titlului de cheltuieli (02 "Cheltuieli de personal", 20 "Cheltuieli materiale si servicii", 38 "Transferuri", 70 "Cheltuieli de capital" etc.) si codul fiscal al institutiei publice.
    Conturile de disponibil se deschid si se formeaza din codul contului de disponibil (cod 30 sau 50) si codul fiscal al institutiei respective.
    Unitatile trezoreriei statului accepta plati dispuse de ordonatorii de credite numai in limita disponibilitatilor de credite bugetare existente in conturile deschise pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetare, care se stabilesc prin programul informatic ca diferenta intre creditele repartizate si inregistrate in contul corespunzator (cont 01) si soldul platilor de casa evidentiate in contul analitic de cheltuieli deschis pe subdiviziunile corespunzatoare.
    3.4.7. Finantarea de la bugetul de stat a programelor nationale de sanatate si a celorlalte actiuni prevazute la pct. 3.1 se efectueaza de Ministerul Sanatatii in functie de regimul de finantare a unitatilor, astfel:
    3.4.7.1. In cazul derularii programelor prin unitatile din subordinea Ministerului Sanatatii finantate integral de la bugetul de stat si din Fondul special pentru sanatate publica, finantarea se asigura de Ministerul Sanatatii, potrivit bugetului aprobat, prin repartizarea de credite bugetare pe capitole, titluri si programe, pe seama directiilor de sanatate publica sau a unitatilor sanitare direct subordonate, dupa caz. Operatiunea de repartizare a creditelor bugetare se efectueaza potrivit normelor Ministerului Finantelor.
    Creditele bugetare se utilizeaza si se evidentiaza de catre ordonatorii de credite secundari sau tertiari, dupa caz, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.
    3.4.7.2. In cazul in care programele nationale de sanatate si celelalte actiuni de sanatate se deruleaza prin institute medicale sau unitati sanitare cu activitate de cercetare si invatamant desemnate de Ministerul Sanatatii sau in structura carora functioneaza unitatile respective, finantarea se asigura din creditele bugetare aprobate in bugetul Ministerului Sanatatii la capitolul 58.01 "Sanatate" titlul 38 "Transferuri" articolul 40 alineatul 44 "Programe pentru sanatate", articolul 40 alineatul 60 "Transferuri pentru actiuni de sanatate", articolul 40 alineatul 79 "Transferuri pentru aparatura medicala de mare performanta".
    In acest scop finantarea se deruleaza astfel:
    a) Ministerul Sanatatii repartizeaza creditele bugetare pe seama directiilor de sanatate publica, pe capitole si titluri;
    b) pe baza cererilor de fonduri prezentate de spitale sau de celelalte unitati prin care se realizeaza programe nationale de sanatate sau actiuni de sanatate directiile de sanatate publica vireaza, cu ordin de plata, alocatiile bugetare din contul de cheltuieli al bugetului de stat in contul 50.47 "Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala", deschis pe seama spitalului prin care se realizeaza programul.
    Spitalele au obligatia sa utilizeze fondurile primite numai pentru cheltuielile cuprinse in programele nationale de sanatate, precum si pentru celelalte actiuni, asigurand evidenta distincta a platilor de casa si a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare functionale (capitole si subcapitole) si economice (titluri, articole si alineate);
    c) Ministerul Sanatatii vireaza sume cu ordin de plata institutelor medicale sau unitatilor desemnate sa coordoneze si sa finanteze programe nationale de sanatate sau alte actiuni sanitare, pe baza cererilor fundamentate prezentate de catre acestea.
    Sumele se vireaza in contul 50.47 "Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala", deschis la trezoreria statului pe seama unitatilor beneficiare.
    3.4.8. Finantarea de la bugetul de stat prin Ministerul Sanatatii a investitiilor reprezentand constructii noi pentru unitati sanitare, modernizarea, transformarea si extinderea constructiilor sanitare existente, consolidarea cladirilor aflate in administrarea Ministerului Sanatatii, precum si a aparaturii medicale de mare performanta pentru unitatile sanitare finantate prin sistemul de asigurari sociale de sanatate se deruleaza astfel:
    a) directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, aloca spitalelor respective, pe baza de ordin de plata, din creditele repartizate la capitolul 58.01 "Sanatate" titlul 70 "Cheltuieli de capital" si titlul 40.79 "Transferuri pentru aparatura medicala de mare performanta" suma necesara pentru realizarea investitiilor respective;
    b) suma se vireaza spitalului in contul 50.47 "Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala", deschis la trezoreria statului. O data cu virarea sumei se transmite spitalului si lista de investitii aprobata de ordonatorul principal de credite.
    3.4.9. Sumele primite de la bugetul de stat se regularizeaza cu acest buget la incheierea exercitiului financiar, la termenul stabilit prin normele metodologice ale Ministerului Finantelor, astfel:
    a) pe baza executiei de la finele anului financiar spitalele stabilesc diferenta dintre sumele primite si platile de casa la actiunile respective;
    b) spitalele vireaza cu ordin de plata disponibilul de alocatii bugetare in contul directiei de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de la care s-au primit sumele respective.
    Aceasta operatiune se inregistreaza in contabilitatea spitalului prin diminuarea alocatiilor primite de la bugetul de stat, pe fiecare subdiviziune.

    IV. Finantarea ocrotirii sanatatii din bugetele locale

    4.1. Potrivit dispozitiilor legale in vigoare, din bugetele locale se finanteaza:
    a) cheltuielile materiale si cele privind prestarile de servicii, cu exceptia celor pentru medicamente si materiale sanitare aferente creselor;
    b) cheltuielile pentru drepturile donatorilor de sange, ce se acorda potrivit Legii nr. 4/1995 privind donarea de sange, utilizarea terapeutica a sangelui uman si organizarea transfuzionala in Romania;
    c) alte cheltuieli care se suporta in conformitate cu prevederile Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Propunerile se prezinta pe formularul prevazut in anexa nr. 2, care se completeaza in mod corespunzator.
    4.2. Finantarea se asigura pe baza creditelor deschise in limita bugetului aprobat fiecarei unitati din bugetul local respectiv, operatiuni care se deruleaza astfel:
    a) unitatile solicita lunar consiliului local respectiv deschiderea si repartizarea creditelor din bugetul local pentru necesarul de cheltuieli aferent lunii urmatoare, care se stabileste pe baza bugetului aprobat si a documentelor de plata scadente;
    b) ordonatorii principali de credite finantati din bugetul local deschid credite pe seama creselor, precum si a centrelor de transfuzie pentru plata donatorilor de sange, care se incadreaza la subcapitolul "Alte actiuni" la unitatile trezoreriei statului, in contul 02 "Credite deschise si repartizate pe seama ordonatorilor tertiari finantati din bugetele locale", cu desfasurare pe capitol si titluri ale clasificatiei bugetare;
    c) in limita creditelor repartizate cresele si centrele de transfuzie angajeaza si efectueaza plati potrivit destinatiei stabilite, scop in care solicita trezoreriei statului deschiderea contului 24 "Cheltuielile bugetelor locale", in care se inregistreaza platile dispuse de ordonatorul de credite in conturi analitice deschise pe capitol si titlurile clasificatiei bugetelor locale.

    V. Finantarea ocrotirii sanatatii din veniturile proprii ale unitatilor sanitare finantate in regim extrabugetar

    5.1. Unitatile sanitare care isi desfasoara activitatea pe baza de contracte pentru servicii sanitare realizeaza venituri proprii potrivit Legii nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si contractului-cadru aprobat prin hotarare a Guvernului.
    Veniturile proprii se incaseaza atat prin casieria proprie, cat si prin virare in contul 50.41 "Disponibil din activitatea sanitara, conform Legii nr. 145/1997", deschis la trezoreria statului.
    5.2. Veniturile rezultate din serviciile medicale prestate, contributii, donatii, sponsorizari se cuprind de catre unitatile sanitare in bugetul propriu de venituri si cheltuieli, fiind utilizate la acoperirea cheltuielilor de functionare a unitatilor sanitare respective.

    VI. Finantarea ocrotirii sanatatii din bugetul Fondului special pentru sanatate publica

    6.1. In conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/1992, la dispozitia Ministerului Sanatatii se constituie Fondul special pentru sanatate publica, destinat finantarii cheltuielilor care privesc ocrotirea sanatatii.
    6.2. Fondul special pentru sanatate publica se gestioneaza de catre Ministerul Sanatatii, pe baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat ca anexa la bugetul de stat.
    6.2.1. Veniturile bugetului Fondului special pentru sanatate publica se constituie din urmatoarele surse:
    a) taxa asupra activitatilor daunatoare sanatatii, in care se cuprind: cota de 12% aplicata asupra incasarilor persoanelor juridice, realizate din actiuni publicitare la produsele din tutun, tigari si bauturi alcoolice, cota de 2% din sumele realizate de persoanele juridice din vanzarile de produse din tutun, tigari si bauturi alcoolice, dupa deducerea accizelor si a taxei pe valoarea adaugata, datorate bugetului de stat;
    b) cota de 25% din amenzile aplicate pentru exercitarea inspectiei sanitare de stat;
    c) sumele rezultate din valorificarea bunurilor din dotarea unitatilor sanitare;
    d) veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii si institutiilor sanitare publice finantate integral de la bugetul de stat, prevazute in anexa nr. 4.
    De asemenea, in veniturile Fondului special pentru sanatate publica se cuprind si incasarile din contributiile restante la 31 decembrie 1997 ale persoanelor fizice si juridice la Fondul special pentru sanatate publica, precum si majorarile de intarziere aferente acestora.
    Agentii economici care comercializeaza produse din tutun, tigari si bauturi alcoolice achizitionate de la producatori, importatori sau angrosisti vor aplica cota de 2% asupra adaosului comercial realizat din vanzarea acestor produse, dupa deducerea accizelor si a taxei pe valoarea adaugata, datorate bugetului de stat.
    6.2.2. In limita veniturilor din buget se prevad cheltuielile Fondului special pentru sanatate publica pe subdiviziunile clasificatiei functionale, respectiv pe capitole si subcapitole, si pe subdiviziunile clasificatiei economice, respectiv pe titluri, articole si alineate.
    6.2.3. Bugetul Fondului special pentru sanatate publica se aproba si se repartizeaza de ministrul sanatatii, dupa aprobarea bugetului de stat prin lege, directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si unitatilor direct subordonate finantate integral de la bugetul de stat, conform anexei nr. 5.
    Un exemplar din buget (copie) se prezinta unitatii trezoreriei statului la care sunt deschise conturile.
    In bugetele directiilor de sanatate publica se prevad veniturile pe surse ce se realizeaza la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, varsamintele la Ministerul Sanatatii, precum si cheltuielile pe subdiviziunile clasificatiei bugetare care se efectueaza in cursul exercitiului financiar si sumele alimentate de Ministerul Sanatatii.
    6.3. Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului special pentru sanatate publica se executa la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti prin directiile de sanatate publica judetene, respectiv directia de sanatate publica a municipiului Bucuresti, precum si prin celelalte institutii sanitare publice finantate integral de la bugetul de stat.
    Mecanismul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului special pentru sanatate publica cuprinde incasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor si contabilitatea operatiunilor de incasari si plati si se deruleaza astfel:
    6.3.1. Veniturile Fondului special pentru sanatate publica se incaseaza la nivel teritorial de catre directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, iar institutiile sanitare publice finantate integral de la bugetul de stat incaseaza numai veniturile proprii prevazute in anexa nr. 4; incasarea sumelor se face prin contul 30.06 "Disponibil din Fondul special pentru sanatate publica", deschis la trezoreria statului.
    In contabilitatea trezoreriei statului acest cont se crediteaza cu:
    a) sumele incasate reprezentand venituri proprii ale directiilor de sanatate publica si ale unitatilor finantate integral de la bugetul de stat, inclusiv cele depuse in numerar la casieria trezoreriei;
    b) sumele virate de agentii economici reprezentand achitarea obligatiilor catre fond;
    c) sumele primite prin redistribuire de la Ministerul Sanatatii;
    d) alte venituri incasate potrivit normelor legale in vigoare
si se debiteaza cu:
    a) sumele virate Ministerului Sanatatii;
    b) platile dispuse pe baza de ordine de plata pentru efectuarea de cheltuieli.
    6.3.2. Veniturile fondului se incaseaza astfel:
    6.3.2.1. Prin casieria Ministerului Sanatatii, a directiei de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau a institutiilor sanitare publice finantate integral de la bugetul de stat.
    Veniturile proprii rezultate din activitatea unitatilor finantate integral de la bugetul de stat, prevazute in anexa nr. 4, se incaseaza de la persoanele fizice in numerar, prin depunerea sumelor datorate direct la casierie, pentru care se elibereaza chitante care reprezinta actul doveditor. Veniturile proprii incasate prin casierie se depun a doua zi in contul 30.06 "Disponibil din Fondul special pentru sanatate publica", deschis la trezoreria statului, fiind interzisa utilizarea acestora direct pentru cheltuieli.
    Directiile de sanatate publica si celelalte institutii sanitare publice finantate integral de la bugetul de stat vor organiza efectuarea operatiunilor de incasari prin casieria proprie, potrivit legii.
    6.3.2.2. Directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor incasa de la persoanele fizice cu domiciliul in unitatile administrativ-teritoriale respective taxele pentru eliberarea de autorizatii si de alte inscrisuri de catre Ministerul Sanatatii, operatiune care se efectueaza astfel:
    a) persoana fizica declara pe propria raspundere cuantumul taxei ce urmeaza sa fie platita in contul Ministerului Sanatatii;
    b) casieria elibereaza chitanta in care se inscriu toate elementele de identificare a platitorului, precum si obiectul platii;
    c) sumele incasate se depun in contul 30.06 "Disponibil din Fondul special pentru sanatate publica", dupa care se vireaza saptamanal Ministerului Sanatatii.
    Pe versoul ordinului de plata se va mentiona in mod distinct "Taxe incasate pentru serviciile prestate de Ministerul Sanatatii".
    Persoanele fizice vor anexa la cererile prezentate Ministerului Sanatatii chitanta de plata a taxei.
    6.3.2.3. Prin virare in contul fondului:
    1. Persoanele juridice au datoria de a calcula si de a vira sumele datorate fondului, in cotele prevazute la pct. 6.2.1. lit. a), in contul 30.06 "Disponibil din Fondul special pentru sanatate publica", deschis pe seama directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la trezoreria municipiului resedinta de judet sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    In acelasi cont se vireaza si contributiile restante la 31 decembrie 1997 ale persoanelor fizice si juridice la Fondul special pentru sanatate publica, precum si majorarile de intarziere aferente calculate si datorate.
    Virarea se efectueaza lunar, pana la data de 15 a lunii urmatoare, cu ordin de plata tip trezoreria statului.
    2. In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 22/1992, pentru nevirarea la termen a sumelor datorate Fondului special pentru sanatate publica se aplica majorari de intarziere la nivelul celor stabilite pentru impozitele si taxele datorate bugetului de stat. Majorarile de intarziere incasate constituie venituri ale Fondului special pentru sanatate publica.
    Majorarile de intarziere se vireaza de persoanele juridice, cu ordin de plata, in contul 30.06 "Disponibil din Fondul special pentru sanatate publica", deschis la trezoreria statului din municipiul resedinta de judet pe seama directiei de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    3. Amenzile aplicate prin procesele-verbale de contraventie de organele imputernicite de Ministerul Sanatatii pentru exercitarea inspectiei sanitare de stat se vor vira in intregime, cu ordin de plata, de catre contravenient in contul 30.06 "Disponibil din Fondul special pentru sanatate publica", deschis pe seama directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la trezoreria teritoriala respectiva sau in numerar la casieria directiei teritoriale de sanatate publica, dupa caz.
    Directiile teritoriale de sanatate publica au obligatia ca in termen de 3 zile lucratoare de la primirea sumelor in cont sa defalcheze cota de 75%, iar suma rezultata se vireaza la bugetul de stat in contul 20.22.01.03 "Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale", deschis la trezoreria statului.
    Diferenta de 25% din amenzile incasate ramane ca sursa de venit a Fondului special pentru sanatate publica.
    In cazul in care amenda a fost incasata prin casieria proprie a directiei de sanatate publica, defalcarea cotei de 75% pentru bugetul de stat se efectueaza o data cu depunerea incasarilor la casieria trezoreriei pentru contul 30.06 "Disponibil din Fondul special pentru sanatate publica".
    4. Unitatile sanitare din subordinea Ministerului Sanatatii, cu exceptia celor care functioneaza pe baza de contracte de servicii medicale, au obligatia sa vireze sumele rezultate din valorificarea, in conditiile legii, a bunurilor aflate in dotare in contul Fondului special pentru sanatate publica. Operatiunea de virare se efectueaza lunar, in termen de 10 zile de la expirarea lunii precedente, cu ordin de plata tip trezorerie, in contul Ministerului Sanatatii sau al directiei de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in functie de subordonare, si anume: 30.06 "Disponibil din Fondul special pentru sanatate publica", deschis la trezoreria municipiului resedinta de judet sau a municipiului Bucuresti.
    6.3.3. Directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si celelalte unitati finantate integral de la bugetul de stat vor asigura, dupa caz, contabilitatea incasarii veniturilor cu ajutorul conturilor:
    141 "Disponibil din Fondul special pentru sanatate publica"
    341 "Fond special pentru sanatate publica"
    441 "Cheltuieli din Fondul special pentru sanatate publica".
    6.3.3.1. Contul 141 "Disponibil din Fondul special pentru sanatate publica" se desfasoara pe urmatoarele conturi analitice de gradul III:
    141.01 "Disponibil din venituri proprii", in care se inregistreaza sumele incasate pe baza de documente care privesc veniturile proprii prevazute in anexa nr. 4, precum si platile efectuate pe baza ordinelor de plata. Pentru platile efectuate din acest cont se conduce evidenta analitica pe titluri, articole si alineate;
    141.02 "Disponibil din veniturile Fondului special pentru sanatate publica care se vireaza Ministerului Sanatatii", in care se evidentiaza pe baza de documente sumele incasate din sursele prevazute la pct. 6.2.1. lit. a) - d), precum si restantele din anii precedenti;
    141.03 "Disponibil din sumele primite de la Ministerul Sanatatii pentru efectuarea de cheltuieli". In acest cont se inregistreaza sumele primite de la Ministerul Sanatatii, precum si platile efectuate in limita prevederilor bugetare. Pentru plati acest cont se desfasoara in conturi analitice deschise pe capitole, subcapitole, titluri si in cadrul acestora pe articole si alineate.
    6.3.3.2. Contul 341 "Fond special pentru sanatate publica" se desfasoara pe conturile analitice corespunzatoare surselor de venituri ale Fondului special pentru sanatate publica prevazute in bugetul aprobat, si anume:
    341.01 "Taxa asupra activitatilor daunatoare sanatatii" din cota de 12% asupra incasarilor din actiuni publicitare la produsele din tutun, tigari si bauturi alcoolice;
    341.02 "Taxa asupra activitatilor daunatoare sanatatii" din cota de 2% asupra incasarilor din vanzarea produselor din tutun, tigari si bauturi alcoolice;
    341.03 "Sume rezultate din valorificarea bunurilor din dotarea unitatilor sanitare";
    341.04 "Venituri din cota de 25% din amenzile aplicate";
    341.05 "Venituri proprii ale unitatilor finantate integral de la bugetul de stat"; in conturile analitice de gradul IV se evidentiaza fiecare sursa prevazuta in anexa nr. 4;
    341.06 "Incasari din contributiile restante la 31 decembrie 1997".
    6.3.3.3. Contul 441 "Cheltuieli din Fondul special pentru sanatate publica", in care se inregistreaza pe baza de documente justificative cheltuielile efective potrivit bugetului aprobat. In cadrul acestui cont se deschid conturi analitice pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.
    6.3.3.4. Functionarea conturilor prevazute la pct. 6.3.3.1, 6.3.3.2 si 6.3.3.3 este asemanatoare conturilor pentru disponibilitati, fonduri si cheltuieli din fonduri cu destinatie speciala (conturile 119, 421 si 337) prevazute in planul de conturi pentru institutiile de stat si in instructiunile de aplicare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 324/1984 privind planul de conturi pentru institutiile de stat si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile ulterioare.
    6.3.3.5. Obligatiile persoanelor juridice catre Fondul special pentru sanatate publica, prevazute la pct. 6.2.1. lit. a), se inregistreaza de catre directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in contul extrabilantier 981 intitulat "Obligatiile de plata ale agentilor economici catre Fondul special pentru sanatate publica", care se desfasoara in trei conturi analitice, si anume:
    981.1 "Obligatii din cota de 12% asupra incasarilor din actiuni publicitare la produsele de tutun, tigari si bauturi alcoolice";
    981.2 "Obligatii din cota de 2% din sumele realizate din vanzarea de produse din tutun, tigari si bauturi alcoolice";
    981.3 "Obligatii din contributii restante la 31.12.1997 ale persoanelor fizice si juridice".
    Inregistrarea in conturile extrabilantiere se efectueaza pe baza "Decontului privind obligatiile de plata pe trimestrul ....... la Fondul special pentru sanatate publica", prevazut in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 108/1998 privind executarea creantelor la Fondul initial de asigurari sociale de sanatate si Fondul special pentru sanatate.
    Conturile prevazute la alin. 1 se debiteaza cu suma obligatiilor comunicate de agentii economici si se crediteaza cu sumele incasate, dupa inregistrarea acestora in debitul contului 141.02 "Disponibil din veniturile Fondului special pentru sanatate publica care se vireaza Ministerului Sanatatii" prin creditul conturilor 341.01 si 341.02.
    6.3.4. Directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia sa vireze in contul Ministerului Sanatatii sumele incasate conform pct. 6.2.1 lit. a) - c) si sumele restante din anii precedenti si evidentiate in contul analitic 141.02 "Disponibil din veniturile Fondului special pentru sanatate publica care se vireaza Ministerului Sanatatii", astfel: incasarile evidentiate saptamanal, pana in ultima zi lucratoare (vinerea), se vireaza in ziua de luni, cu ordin de plata, in contul 30.06.426.64.56, deschis pe seama Ministerului Sanatatii la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti.
    6.3.5. Pentru angajarea si efectuarea cheltuielilor din Fondul special pentru sanatate publica directorul directiei de sanatate publica indeplineste atributiile ordonatorului secundar de credite, prevazute de Legea privind finantele publice nr. 72/1996, cu modificarile ulterioare, iar conducatorii celorlalte unitati care au personalitate juridica, pe cele ale ordonatorului tertiar de credite.
    Cheltuielile se efectueaza in toate cazurile in limita prevederilor din bugetul Fondului special pentru sanatate publica, cu respectarea destinatiei acestora, pe baza de documente legale aprobate de ordonatorul secundar sau tertiar de credite, dupa caz, si vizate pentru controlul financiar preventiv intern.
    Directiile de sanatate publica si celelalte unitati finantate integral de la bugetul de stat pot angaja si efectua cheltuieli in limita veniturilor proprii incasate si evidentiate in contul 141.01 "Disponibil din venituri proprii", precum si din sumele puse la dispozitie de Ministerul Sanatatii si evidentiate in contul 141.03 "Disponibil din sumele primite de la Ministerul Sanatatii pentru efectuarea de cheltuieli".
    In cazul investitiilor care se executa la nivelul spitalelor, conform pct. 3.1 lit. c), sumele se vireaza cu ordin de plata in contul spitalelor 50.47 "Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala", iar sumele ramase disponibile la finele anului financiar se regularizeaza cu Fondul special pentru sanatate publica in conditiile pct. 3.4.9.
    6.4. Pentru efectuarea cheltuielilor aprobate prin bugetul Fondului special pentru sanatate publica directiile de sanatate publica si institutiile sanitare direct subordonate finantate integral de la bugetul de stat vor solicita Ministerului Sanatatii sumele in completarea veniturilor proprii, necesare pentru acoperirea platilor.
    Cererea de fonduri se prezinta lunar, pana la data de 20 pentru necesarul lunii urmatoare, conform modelului prevazut in anexa nr. 6.
    Ministerul Sanatatii, dupa analiza si aprobare, vireaza sumele cu ordin de plata in contul 30.06 "Disponibil din Fondul special pentru sanatate publica", deschis pe seama directiilor de sanatate publica si a institutiilor sanitare publice finantate integral de la bugetul de stat, dupa caz.
    6.5. Controlul asupra incasarii veniturilor Fondului special pentru sanatate publica
    6.5.1. In baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 22/1992, Ministerul Sanatatii, prin organele proprii sau prin imputerniciti, exercita controlul persoanelor fizice si juridice cu privire la calculul si virarea obligatiilor catre bugetul Fondului special pentru sanatate publica.
    Pentru neplata la termenele stabilite a sumelor cuvenite Fondului special pentru sanatate publica organele prevazute la alin. 1 au dreptul sa aplice majorari de intarziere la nivelul celor stabilite pentru impozitele si taxele datorate bugetului de stat.
    6.5.2. In cazul neplatii la termen de catre persoanele fizice sau juridice a sumelor datorate Ministerul Sanatatii si organele sale abilitate au dreptul sa aplice procedura de executare silita prevazuta de reglementarile in vigoare.
    6.6. Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    - Model -

    MINISTERUL SANATATII
    Spitalul .......................

                                                           Se aproba
                                                       Ordonator de credite,

                    BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
               pentru anul .............................
                 Capitolul .........................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Subcapitol
    B - Titlu/articol
    C - Alineat
                                                                 - mii lei -
_______________________________________________________________________________
 A  B   C  Denumirea                        Prevederi  din care repartizate
           indicatorilor                     anuale          pe trimestre:
                                                       ________________________
                                                       Trim.  Trim. Trim. Trim.
                                                         I     II    III   IV
_______________________________________________________________________________
 0  1   2        3                              4        5      6     7     8
_______________________________________________________________________________
           1.1. Venituri proprii si
                asimilate
           a) Venituri din contractele
              incheiate cu casele de
              asigurari de sanatate
           b) Alte venituri din activitatea
              proprie
           c) Alocatii din bugetul local
           1.2. Alocatii de la bugetul de
                stat - Total,
                din care pentru:
           a) programe de sanatate
           b) aparatura medicala de mare
              performanta
           c) alte actiuni sanitare, din care
              pentru:
           - invatamant
           - cercetare
           - dispensare scolare
           - cabinete de medicina sportiva
           - reparatii capitale
           - alte actiuni
           1. TOTAL VENITURI (1.1 + 1.2)
           1.1. Venituri proprii si
    02     *) 2.1. Cheltuieli privind
              functionarea spitalelor
           Cheltuieli de personal
    20     Cheltuieli materiale si servicii
    70     Cheltuieli de capital
           *) 2.2. Cheltuieli din alocatii
              de la bugetul de stat
           Cheltuieli pentru programe de
           sanatate
    02     Cheltuieli de personal
    20     Cheltuieli materiale si servicii
           Cheltuieli de capital
           Cheltuieli pentru aparatura
           medicala de mare performanta
           Cheltuieli pentru actiuni de
           sanatate
           Cheltuieli de personal
           Cheltuieli materiale si servicii
           *) 2. TOTAL CHELTUIELI
                 (2.1 + 2.2)
           3. EXCEDENT (1 - 2)
_______________________________________________________________________________

        Director,                            Director adjunct financiar,
____________
    *) Cheltuielile se inscriu pe subcapitole si in cadrul acestora, pe titluri, articole si alineate. Formularul se completeaza in functie de situatia fiecarui spital.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    - Model -

    MINISTERUL SANATATII
    Unitatea .......................

                                                           Se aproba
                                                       Ordonator de credite,

                    BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
privind cheltuielile finantate din bugetul de stat pe anul ............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capitol
    B - Subcapitol
    C - Titlu/articol
    D - Alineat
                                                             - mii lei -
___________________________________________________________________________
A  B  C  D  Denumirea indicatorilor    Prevederi    din care repartizate
            financiari potrivit          anuale         pe trimestre:
            clasificatiei bugetare                ________________________
                                                   Trim.  Trim. Trim. Trim.
                                                     I     II    III   IV
___________________________________________________________________________
0  1  2  3            4                    5         6      7     8     9
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    TOTAL:
___________________________________________________________________________
    Pentru cheltuielile de capital se anexeaza si se aproba lista cuprinzand investitiile pe structura listei aprobate anual in bugetul de stat.

        Director,                            Director adjunct financiar,

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    - Model -

    MINISTERUL SANATATII
    Unitatea .......................

                                                           Se aproba
                                                       Ordonator de credite,

                        NOTA DE FUNDAMENTARE
a necesarului de credite bugetare pentru luna .............. 2000

    Capitolul 58.01 "Sanatate"

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Codul clasificatiei bugetare
    B - Disponibil de credite bugetare
    C - Necesar de cheltuieli pentru luna urmatoare
    D - Credite bugetare de repartizat
                                                               - mii lei -
_______________________________________________________________________________
 A  Denumirea titlului     Prevederi   Credite      Plati      B  C      D
    de cheltuieli          de credite  bugetare     efectuate
                           bugetare*)  repartizate  pana la
                                       pana la      finele
                                       finele       lunii in
                                       lunii in     curs*)
                                       curs*)
_______________________________________________________________________________
 0          1                 2            3           4       5  6   7 = 6 - 5
_______________________________________________________________________________
    TOTAL:
02  Cheltuieli de personal
20  Cheltuieli materiale
38  Transferuri,
    din care:
    - programe de sanatate
    - actiuni de sanatate
70  Cheltuieli de capital
_______________________________________________________________________________
    *) Cumulate de la inceputul anului pana la finele lunii pentru care se solicita creditele.
    *) Pentru luna in curs platile se stabilesc pe baza celor efective inregistrate pana la data de 20, iar pentru perioada pana la finele lunii se estimeaza.

        Director,                            Director adjunct financiar,

    ANEXA 4
    la normele metodologice

                             VENITURILE PROPRII
ale Ministerului Sanatatii si ale institutiilor sanitare publice finantate integral de la bugetul de stat

    I. Veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii si ale institutiilor sanitare publice finantate integral de la bugetul de stat, prevazute in anexa la Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii, aprobata prin Legea nr. 114/1992, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman:
    1. consultatii, tratamente, investigatii si alte servicii medicale acordate conform legii;
    2. prestatii medico-sanitare pentru regii autonome, societati comerciale, institutii publice ori alte persoane juridice sau fizice, potrivit reglementarilor in vigoare;
    3. examene medicale si psihologice pentru obtinerea de certificate medicale, cu exceptia certificatelor pentru incapacitate temporara de munca si a celor solicitate de categoriile de persoane scutite de la plata acestor examene, prevazute prin reglementarile legale speciale;
    4. contributia lunara a parintilor sau a tutorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese;
    5. taxa pentru examene si concursuri organizate de unitatile sanitare sau de unitatile cu retea proprie;
    6. inchirieri si concesionari, conform prevederilor legale;
    7. taxe pentru examenele medico-legale, conform legii;
    8. activitatea colectivelor de cercetare din sistemul de sanatate publica;
    9. contravaloarea sangelui si a produselor labile si stabile din sange si plasma, stabilita prin ordin al ministrului sanatatii, livrate de centrele de transfuzii de sange judetene si al municipiului Bucuresti;
    10. consultanta si asistenta tehnica in domeniul sanitar;
    11. eliberarea de autorizatii, avize si alte acte oficiale, conform legii, pentru persoanele fizice si juridice;
    12. valorificarea bunurilor aflate in dotare catre persoane fizice sau juridice, in conditiile legii;
    13. sumele incasate de Ministerul Sanatatii in vederea eliberarii autorizatiei de functionare pentru unitatile de productie a produselor medicamentoase, depozitele farmaceutice, farmacii si drogherii. Pentru depozitele farmaceutice, farmacii si drogherii suma pentru reautorizare va fi jumatate din suma prevazuta pentru autorizare;
    14. sumele incasate de Ministerul Sanatatii pentru efectuarea inspectiei in vederea autorizarii de functionare pentru unitatile de productie a produselor medicamentoase, depozitele farmaceutice, farmacii si drogherii.

    II. Veniturile proprii prevazute la art. 26 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala
    Sumele realizate din incasarile proprii, conform legii, raman la dispozitia institutiilor de medicina legala, in raport cu competenta lor teritoriala, urmand sa fie utilizate, conform prevederilor legale, pe destinatiile aprobate prin legea bugetului de stat, pentru Fondul special de sanatate.

    ANEXA 5
    la normele metodologice

    - Model -

    MINISTERUL SANATATII
    Unitatea .......................

                                                           Se aproba
                                                       Ordonator de credite,

                       BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
                al Fondului special pentru sanatate publica
                       pentru anul .............
                       la capitolul ............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Subcapitol
    B - Titlu/articol
    C - Alineat
                                                                 - mii lei -
_______________________________________________________________________________
 A  B   C  Denumirea                        Prevederi   din care repartizate
           indicatorilor                     anuale         pe trimestre:
                                                       ________________________
                                                       Trim.  Trim. Trim. Trim.
                                                         I     II    III   IV
_______________________________________________________________________________
 0  1   2        3                              4        5      6     7     8
_______________________________________________________________________________
           1.1. VENITURI - TOTAL
           a) Taxa asupra activitatilor
              daunatoare sanatatii
           b) Cota de 25% din amenzile
              aplicate pentru exercitarea
              inspectiei sanitare de stat
           c) Sumele rezultate din
              valorificarea bunurilor din
              dotarea unitatilor sanitare
           d) Venituri proprii ale
              unitatilor finantate de la
              bugetul de stat
           e) Contributii restante la
              31 decembrie 1997
           f) Taxe incasate pentru
              serviciile prestate de
              Ministerul Sanatatii
           1.2. Varsaminte la Ministerul
                Sanatatii [a), b), c), e)]
           1.3. Venituri ramase la
                dispozitia unitatii [d)]
           1.4. Sume primite de la
                Ministerul Sanatatii in
                completarea veniturilor
                proprii
           1.5. Total surse pentru
                acoperirea cheltuielilor
                (3 + 4)
           2. CHELTUIELI - TOTAL*)
_______________________________________________________________________________
    *) Cheltuielile se desfasoara pe capitol, subcapitol si in cadrul acestora, pe titluri, articole si alineate, potrivit clasificatiei bugetare.
    Pentru cheltuielile de capital se anexeaza si se aproba lista cuprinzand investitiile pe structura listei aprobate anual in bugetul de stat.

        Director,                            Director adjunct financiar,

    ANEXA 6
    la normele metodologice

    - Model -

    MINISTERUL SANATATII
    Unitatea .......................

                                                           Se aproba
                                                       Ordonator de credite,

                         NOTA DE FUNDAMENTARE
a sumelor necesare de alocat din Fondul special pentru sanatate publica pentru luna ............. 2000
___________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea indicatorilor                                        Suma
crt.                                                              (mii lei)
___________________________________________________________________________
  1. Prevederi de cheltuieli cumulate de la inceputul anului
     pana la finele lunii in curs
  2. Plati de casa cumulate pana la finele lunii in curs
  3. Plati necesare pentru luna ....................
  4. Total plati de casa
  5. Sume primite de la Ministerul Sanatatii pentru efectuarea
     de cheltuieli pana la finele lunii in curs
  6. Diferenta fonduri de virat de catre Ministerul Sanatatii
     (4 - 5), din care:
     - cheltuieli de personal
     - cheltuieli materiale
     - cheltuieli de capital
___________________________________________________________________________

        Director,                            Director adjunct financiar,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 441/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 441 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu