E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 755 din 14 iunie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru institutiile sanitare publice finantate integral din venituri proprii

ACT EMIS DE:                MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 645 din 16 iulie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 38 din Legea spitalelor nr. 270/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale,
    vazand Referatul de aprobare al Directiei generale buget si achizitii nr. OB. 7.010/2004,

    ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru institutiile sanitare publice finantate integral din venituri proprii, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directiile din cadrul Ministerului Sanatatii, directiile de sanatate publica, precum si unitatile sanitare publice finantate integral din venituri proprii vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                           Ministrul sanatatii,
                              Ovidiu Brinzan

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
privind elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru institutiile sanitare publice finantate integral din venituri proprii

    1. Finantarea spitalelor publice si a celorlalte institutii sanitare publice
    1.1. Spitalele si celelalte unitati sanitare publice care isi acopera cheltuielile curente si de capital din veniturile proprii realizate din furnizarea de servicii medicale, pe baza de contracte, in calitate de furnizori de servicii medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, precum si din alte prestatii si activitati functioneaza pe principiul finantarii integrale din venituri proprii, incadrandu-se in prevederile art. 62 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002, privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.
    1.2. Spitalele si unitatile sanitare publice pot primi sume de la bugetul de stat, bugetele locale sau bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, care se utilizeaza, in conditiile legii, numai pentru destinatiile pentru care au fost aprobate.
    1.3. Veniturile si cheltuielile spitalelor si ale celorlalte unitati sanitare publice prevazute la pct. 1.1 se aproba anual prin bugetele de venituri si cheltuieli ce stau la baza functionarii institutiilor sanitare publice in cadrul exercitiului financiar respectiv.
    1.4. Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba si se executa in conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare, ale Legii spitalelor nr. 270/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale altor reglementari in domeniu.

    2. Elaborarea, fundamentarea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli de catre unitatile sanitare publice
    2.1. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli se elaboreaza avandu-se in vedere sursele de venituri rezultate din activitatea de acordare a asistentei medicale, estimarea sumelor ce urmeaza a se realiza potrivit prevederilor legale in vigoare si a prioritatilor stabilite pentru desfasurarea activitatii curente, astfel incat veniturile sa nu fie supraestimate, iar cheltuielile sa nu fie subestimate, pastrandu-se echilibrul financiar.
    2.2. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli se fundamenteaza pe baza principiului specializarii bugetare, potrivit caruia veniturile si cheltuielile se inscriu pe surse de provenienta si pe categorii de cheltuieli, grupate dupa natura lor economica si destinatia acestora, potrivit clasificatiei bugetare.
    2.2.1. Stabilirea surselor veniturilor proprii:
    a) venituri din contractele cu casele de asigurari sociale de sanatate pentru activitatea de furnizare a serviciilor medicale, in concordanta cu volumul prestarilor de servicii medicale, al celorlalte prestatii si al contractelor de servicii ce se vor incheia, inclusiv al actelor aditionale la acestea, avand ca nivel de referinta realizarile estimate pentru anul in curs, cresterea sau reducerea capacitatii unitatii de a presta servicii medicale, gradul de inflatie prognozat de catre institutiile abilitate, noi surse de venituri etc.;
    b) alte venituri, pe baza estimarilor privind:
    (i) veniturile stabilite pe baza contractelor incheiate cu terti pentru diferite prestatii;
    (ii) serviciile acordate persoanelor fizice, la cerere;
    (iii) veniturile din chirii, concesionari, asocieri investitionale;
    (iv) alte venituri;
    c) venituri din sumele aprobate de la bugetele locale pentru acoperirea unor cheltuieli prevazute de lege;
    d) venituri aprobate din sumele alocate de la bugetul de stat pentru programe de sanatate, actiuni de sanatate, aparatura medicala de inalta performanta si alte cheltuieli care se fundamenteaza pe baza reglementarilor elaborate in acest scop;
    e) donatii si sponsorizari cu caracter general sau destinatie speciala.
    2.2.2. Cheltuielile inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli au destinatie precisa si limitata si trebuie sa aiba baza legala.
    Dimensionarea cheltuielilor se face pe baza de calcule analitice pentru fiecare articol si alineat de cheltuieli, avandu-se in vedere:
    a) cheltuielile estimate ale anului curent;
    b) limitarea tuturor categoriilor de cheltuieli la strictul necesar;
    c) asigurarea indeplinirii obligatiilor asumate prin contractul privind serviciile medicale incheiat cu casele de asigurari de sanatate si prin celelalte contracte;
    d) asigurarea drepturilor pacientilor;
    e) asigurarea drepturilor de personal salariatilor proprii si a conditiilor necesare functionarii unitatii sanitare in conditii de eficienta si eficacitate;
    f) realizarea unei bune gestiuni a fondurilor publice.
    Prevederile de cheltuieli stabilite pe articole si alineate reprezinta plati de casa in contul curent al unitatii si se efectueaza in anul curent corespunzator cu exercitiul bugetar curent.
    Sumele ramase neutilizate la finele anului se reporteaza in anul urmator, se utilizeaza cu aceeasi destinatie si se includ in bugetul de venituri si cheltuieli prin majorarea corespunzatoare a limitei de cheltuieli, prin inscrierea la finele machetei bugetului de venituri si cheltuieli: total venituri, total cheltuieli, diferenta care se acopera din soldul anului precedent.
    Sumele ce se deconteaza in luna ianuarie, aferente serviciilor medicale acordate in luna decembrie in baza contractelor incheiate cu casa de asigurari de sanatate, inclusiv regularizarile aferente anului precedent, se includ in bugetul de venituri si cheltuieli la nr. crt. 4 din macheta prevazuta in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentele norme metodologice si reprezinta venituri ale anului curent.
    2.3. Ordonatorii de credite au obligatia de a analiza propunerile de venituri si cheltuieli, avand obligatia sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    - sa ia masurile necesare in vederea asigurarii realizarii veniturilor propuse;
    - veniturile propuse sa asigure acoperirea integrala a cheltuielilor necesare realizarii serviciilor medicale care urmeaza a fi prestate pe baza de contracte;
    - cheltuielile pe articole si alineate sa fie stabilite la strictul necesar al functionarii institutiei sanitare, fiind reduse cele care s-au dovedit neeficiente si neoportune;
    - efectuarea platilor sa se realizeze in limitele aprobate si ale disponibilului din cont.
    2.4. Negocierea bugetului de venituri si cheltuieli
    2.4.1. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli intocmit pe titluri, articole, alineate de cheltuieli pentru servicii medicale de baza pe indicatori specifici se negociaza de catre presedintele consiliului de administratie si de catre directorul general cu conducerea casei de asigurari de sanatate cu care se incheie contractul de furnizare de servicii medicale.
    2.4.2. Reprezentantii directiei de sanatate publica sau ai Ministerului Sanatatii, dupa caz, in functie de subordonare, au rol neutru de supraveghere a procesului de negociere, urmarind ca aceasta sa se realizeze pe o baza reala din punct de vedere economic, financiar si al oportunitatii si sa intervina la stabilirea solutiilor definitive.
    2.4.3. Negocierea dintre conducerea casei de asigurari de sanatate si cea a institutiei sanitare publice trebuie sa asigure armonizarea punctelor de vedere in legatura cu dimensionarea corecta a veniturilor si a posibilitatilor de contractare a serviciilor medicale pentru asigurarea furnizarii serviciilor medicale necesare persoanelor asigurate.
    2.4.4. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, asa cum s-a mentionat la pct. 2.4.1, se definitiveaza si se aproba dupa semnarea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari sociale de sanatate.
    2.5. Bugetul de venituri si cheltuieli al unitatii sanitare publice se aproba in conditiile legii de catre consiliul de administratie si se avizeaza dupa cum urmeaza:
    a) de catre ordonatorul principal de credite sau de inlocuitorul de drept al acestuia, pentru unitatile sanitare din subordinea directa a Ministerului Sanatatii;
    b) de catre ordonatorul secundar de credite pentru unitatile sanitare din subordinea directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.
    2.5.1. Un exemplar al bugetului de venituri si cheltuieli aprobat (in copie) se prezinta unitatii Trezoreriei Statului la care unitatea sanitara publica are conturile deschise.
    2.5.2. Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei sanitare publice poate fi rectificat in cazuri justificate, de catre persoanele care l-au aprobat, prevazute la pct. 2.5 lit. a) si b), prin aplicarea acelorasi proceduri ca si in cazul bugetului initial.

    3. Structura bugetului de venituri si cheltuieli
    Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al unitatilor prevazute la pct. 1 se intocmeste conform machetei prevazute in anexa nr. 1.
    Veniturile se constituie din veniturile proprii inscrise la nr. crt. 2 si din sumele primite cu destinatie speciala, inscrise la nr. crt. 18 din macheta de buget prevazuta in anexa nr. 1.
    Cheltuielile se evidentiaza separat pentru activitatea finantata din venituri proprii si separat pentru activitati finantate din bugetele locale, din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul de stat.
    Indicatorii financiari din proiectul de buget au la baza veniturile prognozate ce urmeaza a se incasa din contractele incheiate cu casa de asigurari de sanatate si din celelalte surse de finantare, precum si cheltuielile unitatii, fundamentate in conformitate cu normele si normativele aprobate, urmarindu-se realizarea echilibrului financiar.

    4. Veniturile unitatii sanitare publice
    4.1. Veniturile unitatii sanitare publice se incaseaza, se administreaza, se utilizeaza si se contabilizeaza potrivit dispozitiilor legale aplicabile unitatilor finantate integral din venituri proprii.
    4.1.1. Veniturile proprii se constituie din veniturile curente inscrise la nr. crt. 3, veniturile din capital inscrise la nr. crt. 11 si din veniturile din donatii si sponsorizari inscrise la nr. crt. 14 din macheta prevazuta in anexa nr. 1.
    4.1.2. Veniturile curente sunt formate din:
    a) venituri din contractele si din actele aditionale la contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, inscrise la nr. crt. 4 din macheta prevazuta in anexa nr. 1;
    b) venituri din activitati de ergoterapie, inscrise la nr. crt. 7 din macheta prevazuta in anexa nr. 1;
    c) venituri din valorificarea bunurilor scoase din functiune, inscrise la nr. crt. 8 din macheta prevazuta in anexa nr. 1;
    d) alte venituri din domeniul sanatatii, inscrise la nr. crt. 9 din macheta prevazuta in anexa nr. 1, care cuprind: venituri din contracte pentru prestatii cu terte persoane juridice, servicii acordate persoanelor fizice la cerere, venituri din chirii, concesionari, asociatii investitionale si alte venituri;
    e) venituri din domeniul cercetarii stiintifice.
    4.1.3. Veniturile din sume cu destinatie speciala se inscriu la nr. crt. 18 din macheta prevazuta in anexa nr. 1 si cuprind sumele aprobate de la bugetele locale, de la bugetul de stat, precum si contravaloarea medicamentelor si materialelor sanitare repartizate fara plata de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, care se evidentiaza distinct atat la venituri, cat si la cheltuieli.

    5. Cheltuielile unitatii sanitare publice
    5.1. Unitatile sanitare publice vor prevedea cheltuielile, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, cu maximum de eficienta si eficacitate. Cheltuielile unitatii sanitare publice, aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli, se efectueaza in limita veniturilor realizate, avandu-se in vedere urmatoarele:
    a) Cheltuieli de personal
    Numarul de posturi, structura acestora si cheltuielile de personal se aproba ca anexa la bugetul de venituri si cheltuieli al fiecarei unitati sanitare publice, cu incadrarea in limitele maxime aprobate potrivit legii, conform machetei din anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentele norme metodologice. Numarul de posturi aprobate fiecarei unitati sanitare publice nu poate fi depasit.
    Cheltuielile de personal se stabilesc pe baza numarului de posturi pe functii si a drepturilor salariale, potrivit statului de functii.
    Ca regula generala, numarul de angajati trebuie corelat cu necesarul strict de forta de munca pentru realizarea serviciilor medicale si a celorlalte activitati legate de acordarea actului medical, urmarindu-se eficientizarea activitatilor prin optimizarea serviciilor medicale si paramedicale, rationalizarea serviciilor utilitare, externalizarea acestora, precum si alte masuri, in cazul in care se realizeaza servicii de mai buna calitate si cu costuri mai reduse.
    b) Cheltuieli materiale de servicii
    Cheltuielile pentru materiale si servicii se prevad pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, respectiv cheltuieli cu medicamentele si materialele sanitare, cu hrana bolnavilor potrivit alocatiilor de hrana aprobate, prestatii de servicii catre terti, alte cheltuieli, in conditiile legii.
    In cazul unor cheltuieli (medicamente, materiale sanitare si consumabile etc.) pentru eficientizarea activitatii se vor emite norme interne proprii care se aproba de conducerea unitatii.
    c) Cheltuieli de capital
    Pentru cheltuielile de capital se va intocmi lista investitiilor ce urmeaza a fi finantate in cursul anului, care se aproba o data cu bugetul de venituri si cheltuieli al unitatii sanitare publice.
    Listele de investitii se intocmesc conform Ordinului ministrului finantelor nr. 2.487/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea institutiilor publice prin trezoreria statului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 355 din 30 decembrie 1996, modificat si completat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.169/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 134 din 30 iunie 1997.
    5.2. Din fondurile cu destinatie speciala se prevad cheltuieli in functie de sursa de finantare, dupa cum urmeaza:
    5.2.1. Sumele aprobate de la bugetul de stat pentru cheltuieli aferente unor destinatii pentru care au fost alocate, dupa cum urmeaza:
    5.2.1.1. cheltuieli pentru derularea programelor de sanatate (cheltuieli de personal, materiale si servicii si de capital);
    5.2.1.2. cheltuieli pentru functionarea unor unitati fara personalitate juridica din structura spitalului (cheltuieli de personal, materiale si servicii si de capital);
    5.2.1.3. cheltuieli de capital pentru expertizarea, proiectarea si consolidarea constructiilor si pentru achizitionarea aparaturii de inalta performanta.
    5.2.2. Sumele aprobate din bugetele locale pentru finantarea unor cheltuieli de intretinere si gospodarire, reparatii, consolidari, extindere si finalizare a constructiilor unitatilor sanitare publice de interes judetean sau local, precum si alte cheltuieli prevazute de lege.
    5.2.3. Cheltuieli reprezentand contravaloarea medicamentelor si a materialelor sanitare specifice, aferente programelor nationale de sanatate, achizitionate prin licitatie la nivel national, repartizate unitatilor sanitare publice fara plata de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

    6. Executia bugetului de venituri si cheltuieli
    6.1. Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat se executa incepand cu exercitiul financiar, moment in care se incaseaza venituri, se angajeaza cheltuieli si se efectueaza plati.
    6.2. Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat si avizat se depune, in copie, la unitatea Trezoreriei Statului la care institutia sanitara publica are conturile deschise. Conform prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare, pana la depunerea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat nu pot fi dispuse plati.
    6.3. Conducatorii unitatilor sanitare publice indeplinesc atributiile ordonatorilor tertiari de credite, prevazute de Legea nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare, si au obligatia de a angaja si de a utiliza fondurile bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea unitatii sanitare si cu respectarea dispozitiilor legale.
    Conducatorii unitatilor sanitare publice raspund de:
    - asigurarea realizarii la termen a veniturilor conform prevederilor bugetului propriu care constituie sursa de acoperire a platilor;
    - prevenirea inregistrarii de obligatii de plata catre furnizori si creditori, fara acoperire, in bugetul de venituri si cheltuieli;
    - asigurarea lichidarii obligatiilor de plata ramase la incheierea exercitiului financiar, din prevederile bugetului aprobat pentru anul curent;
    - angajarea, lichidarea si ordonantarea platilor in limita prevederilor aprobate in bugetul propriu pe subcapitole, titluri, articole si alineate, pe baza bunei gestiuni financiare;
    - organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice, in conformitate cu dispozitiile legale, si a programului de lucrari de investitii;
    - organizarea si tinerea la zi a evidentei contabile si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra patrimoniului aflat in administrare si executiei bugetare, precum si inventarierea patrimoniului;
    - organizarea in mod distinct a evidentei finantarii programelor nationale de sanatate, precum si a indicatorilor fizici aferenti programelor respective;
    - asigurarea integritatii bunurilor din unitatea sanitara publica.
    6.4. Pentru veniturile incasate si platile dispuse in baza limitei bugetului de venituri si cheltuieli (pe subdiviziunile acestuia), institutia sanitara publica are deschise la Trezoreria Statului urmatoarele conturi:
    - Contul 5041 "Disponibil din activitatea sanitara conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002", in care se inregistreaza:
        - veniturile proprii incasate din activitatea de prestari de servicii medicale pe baza de contracte incheiate cu casa de asigurari de sanatate, acte aditionale la contracte, alte venituri din activitatea proprie, venituri din valorificarea unor bunuri, precum si donatii si sponsorizari incasate in cursul anului;
        - platile dispuse in limita prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli.
    - Contul 5007 "Disponibil din donatii si sponsorizari", in care se inregistreaza:
        - veniturile din donatii si sponsorizari incasate in anii precedenti;
        - sumele ramase neutilizate la finele anului din donatii si sponsorizari.
    - Contul "Finantarea de la buget privind anul curent", in care se inregistreaza platile pentru sumele primite de la bugetul de stat si bugetul local, aferente cheltuielilor de capital (titlul VII).
    - Contul 5047 "Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala", in care se inregistreaza sumele primite de la bugetul de stat si bugetele locale pentru cheltuieli curente (titlurile I si II), precum si platile dispuse de institutiile sanitare publice pentru indeplinirea actiunilor respective.
    6.5. Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor, precum si efectuarea platilor se vor organiza in fiecare institutie sanitara publica de catre ordonatorul de credite, in conformitate cu Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002.
    6.5.1. Ordonatorii tertiari de credite ai institutiilor sanitare publice vor stabili prin decizie interna:
    - persoanele angajate care au atributii si responsabilitati in cadrul compartimentelor de specialitate pentru operatiunile de angajare, lichidare si ordonantare. Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor cu medicamente si materiale sanitare se face la nivelul sectiilor din spital sau a farmaciilor proprii, acestea fiind compartimente de specialitate, sub semnatura sefului sau inlocuitorului acestora;
    - persoanele autorizate care efectueaza platile pe baza documentelor ordonantate de catre ordonatorul de credite;
    - persoanele desemnate pentru controlul financiar preventiv propriu.
    6.5.2. Operatiunile specifice angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta ordonatorilor tertiari de credite si se efectueaza pe baza propunerilor persoanelor din compartimentele de specialitate, desemnate prin decizie de conducatorul unitatii sanitare publice.
    6.6. Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor se efectueaza pe parcursul exercitiului financiar, in limita prevederilor de cheltuieli la subdiviziunea (subcapitol, titlu, articol si alineat) la care se incadreaza plata respectiva.
    6.7. Platile se efectueaza de catre persoanele autorizate, care poarta denumirea generica de contabil, stabilite de catre conducatorul institutiei sanitare publice.
    6.7.1. Platile se efectueaza in limita bugetului de venituri si cheltuieli, atat pentru angajamentele aferente activitatii curente, cat si pentru datoriile aferente anilor anteriori, potrivit art. 61 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare.
    6.7.2. Arieratele anului precedent pot fi platite din prevederile anului curent potrivit normelor de aplicare a contractului-cadru si altor reglementari legale elaborate in acest scop.
    6.8. Ordonatorii de credite vor organiza contabilitatea incasarilor si platilor pe subdiviziunile bugetului aprobat (subcapitol, titlu, articol si alineat) in cadrul contului contabil de activ 127 "Disponibil din activitatea sanitara conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002", in contul de activ 192 "Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala", in contul de activ 119 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala", dupa caz.
    6.9. In conformitate cu pct. 5 din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002, ordonatorii tertiari de credite ai institutiilor sanitare publice au obligatia sa organizeze evidenta angajamentelor bugetare si legale cu ajutorul urmatoarelor conturi din afara bilantului:
    - contul 940 "Credite bugetare aprobate";
    - contul 950 "Angajamente bugetare";
    - contul 960 "Angajamente legale".
    In institutiile sanitare publice evidenta conturilor de angajamente se organizeaza potrivit structurii bugetului de venituri si cheltuieli, fiecare cont fiind desfasurat pe conturi analitice de gradul II, astfel:
    940.01 "Credite bugetare aprobate pentru activitatea realizata din venituri proprii";
    940.02 "Credite bugetare aprobate pentru cheltuielile efectuate din sumele primite de la bugetul de stat". Acest cont se desfasoara pe fiecare categorie de actiune si program;
    950.01 "Angajamente bugetare pe seama creditelor bugetare aprobate pentru activitatea realizata din venituri proprii";
    950.02 "Angajamente bugetare pe seama cheltuielilor din sumele primite de la bugetul de stat" (se desfasoara in analitic pe activitati si programe);
    960.01 "Angajamente legale pentru cheltuielile pentru activitatea realizata din venituri proprii";
    960.02 "Angajamente legale pentru cheltuielile din sumele primite de la bugetul de stat" (se desfasoara pe fiecare actiune si program).
    Fiecare cont mentionat mai sus se desfasoara pe capitole si, in cadrul acestora, pe titluri, articole si alineate.
    Pentru cheltuielile din bugetul de stat, conturile respective se desfasoara, pentru fiecare actiune si program, pe titluri, articole si alineate.
    6.10. Ordonatorii tertiari de credite au obligatia de a analiza lunar situatia privind executia cheltuielilor bugetare angajate, conform anexei nr. 4 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002. Ordonatorii tertiari de credite vor stabili de fiecare data masuri pentru imbunatatirea executiei bugetare.

    7. Dispozitii finale
    Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 91/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru institutiile sanitare publice finantate integral din venituri proprii din sistemul de asigurari sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 162 din 13 martie 2003, se abroga.

    ANEXA 1*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    INSTITUTIA SANITARA PUBLICA .......................

             APROBAT,                                  ACORD
    CONSILIUL DE ADMINISTRATIE         ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR

                       BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
                       pentru anul ....................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C - Cap./art.
    S - Subcap. alin.
    T - Titlu art.
    A - Alin.
    P - Prevederi anuale
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | C   |S |T |A |Denumirea indicatorilor     |  P  |Trim.|Trim.|Trim.|Trim.|
|crt.|     |  |  |  |                            |     |  I  |  II | III |  IV |
|____|_____|__|__|__|____________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
   1                 VENITURI
   2                   VENITURI PROPRII
   3                 I. VENITURI CURENTE
   4  23,03 25       Venituri din contractele
                     incheiate cu casele de
                     asigurari de sanatate
   5  23,03 25    01 Venituri din contractele
                     incheiate cu casele de
                     asigurari de sanatate
   6              02 Venituri din actele
                     aditionale la contractele
                     incheiate cu casele de
                     asigurari de sanatate
                     pentru cheltuieli cu
                     destinatie speciala*)
   7  23,03 24       Activitati de ergoterapie
                     in unitati medico-sanitare
   8  23,03 29       Venituri din valorificarea
                     bunurilor scoase din
                     functiune
   9  23,03 30       Alte venituri in domeniul
                     sanatatii*)
  10  23,03 90       Alte venituri din domeniul
                     cercetarii stiintifice
  11                 II VENITURI DIN CAPITAL
  12  30,03          Venituri din valorificarea
                     unor bunuri ale statului
  13        01       Venituri din valorificarea
                     unor bunuri ale
                     institutiilor publice
  14                 VII DONATII SI SPONSORIZARI
  15  40,03          DONATII SI SPONSORIZARI
  16        01       Donatii
  17        02       Sponsorizari
  18                 X. SUME PRIMITE CU
                     DESTINATIE SPECIALA,
                     POTRIVIT LEGII
  19                 a) Sume primite de la
                     bugetul local
  20              01 Intretinere si gospodarire
  21              02 Reparatii curente
  22              03 Reparatii capitale
  23              04 Consolidare, extindere,
                     modernizare si finalizari
                     constructii
  24              05 Dotarea cu aparatura
                     medicala
  25                 b) Contravaloarea
                     medicamentelor si
                     materialelor sanitare
                     specifice din programele de
                     sanatate furnizate fara
                     plata de C.N.A.S.
  26              01 Medicamente
  27              02 Materiale sanitare
  28                 c) Sume primite de la
                     bugetul de stat
  29              01 Programele nationale de
                     sanatate
  30              02 Investitii pentru
                     construirea de spitale noi
                     si finalizarea celor in
                     executie
  31              03 Expertizare, transformarea
                     si consolidarea
                     constructiilor afectate de
                     seisme si alte cazuri de
                     forta majora
  32              04 Modernizarea, transformarea
                     si extinderea constructiilor
                     existente
  33              05 Reparatii capitale
  35              07 Actiuni sanitare din
                     unitatile fara personalitate
                     juridica din structura
                     spitalului
  36              08 Aparatura medicala de
                     inalta performanta
  37  58,03          II. CHELTUIELI TOTAL*)
  38           01    Cheltuieli curente
  39           02    Cheltuieli de personal
  40           20    Cheltuieli materiale si
                     servicii
  41           70    Cheltuieli de capital
  42        03       Spitale
  43        04       Sanatorii de recuperare
  44        08       Servicii de ambulanta
  45        09       Centre de sanatate
  46        10       Unitati de asistenta
                     medicala ambulatorie de
                     specialitate
  47        50       Alte institutii si actiuni
                     sanitare
  48                 II.1. Cheltuieli din
                     venituri proprii*)
  49           01    Cheltuieli curente
  50           02    Cheltuieli de personal
  51           20    Cheltuieli materiale si
                     servicii
  52           70    Cheltuieli de capital
  53        03       Spitale
  54        04       Sanatorii de recuperare
  55        08       Servicii de ambulanta
  56        09       Centre de sanatate
  57        10       Unitati de asistenta
                     medicala ambulatorie de
                     specialitate
  58        50       Alte institutii si actiuni
                     sanitare
  59                 II.2. Cheltuieli din sume
                     primite de la alte bugete
                     cu destinatie speciala*)
  60           01    Cheltuieli curente
  61           02    Cheltuieli de personal
  62           20    Cheltuieli materiale si
                     servicii
  63           70    Cheltuieli de capital
  64        03       Spitale
  65        04       Sanatorii de recuperare
  66        08       Servicii de ambulanta
  67        09       Centre de sanatate
  68        10       Unitati de asistenta
                     medicala ambulatorie de
                     specialitate
  69        50       Alte institutii si actiuni
                     sanitare
  70                 a) Cheltuieli din sumele
                     primite de la bugetul local
  71           01    Cheltuieli curente
  72           02    Cheltuieli de personal
  73           20    Cheltuieli materiale si
                     servicii
  74           70    Cheltuieli de capital
  75        03       Spitale
  76        04       Sanatorii de recuperare
  77        08       Servicii de ambulanta
  78        09       Centre de sanatate
  79        10       Unitati de asistenta
                     medicala ambulatorie de
                     specialitate
  80        50       Alte institutii si actiuni
                     sanitare
  81                 b) cheltuieli de la bugetul
                     Fondului national unic de
                     asigurari sociale de
                     sanatate pentru
                     medicamentele furnizate
                     fara plata de catre C.N.A.S.
  82           20    Cheltuieli materiale si
                     servicii
  83        03       Spitale
  84                 c) cheltuieli din sumele
                     primite de la bugetul de
                     stat
  85           01    Cheltuieli curente
  86           02    Cheltuieli de personal
  87           20    Cheltuieli materiale si
                     servicii
  88           70    Cheltuieli de capital
  89        03       Spitale
  90        04       Sanatorii de recuperare
  91        08       Servicii de ambulanta
  92        09       Centre de sanatate
  93        10       Unitati de asistenta
                     medicala ambulatorie de
                     specialitate
  94        50       Alte institutii si actiuni
                     sanitare
------------
    *) se detaliaza pe fiecare act aditional la contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate
    *) se detaliaza pe surse: servicii acordate persoanelor fizice si juridice, chirii, asocieri investitionale in domeniul medical, etc.
    *) Cheltuielile se desfasoara pe titluri, articole si alineate conform clasificatiei bugetare

    NOTA:
    1 Sumele primite pentru programele nationale de sanatate, se defalca pe fiecare program de sanatate, subprogram si actiune sanitara, conform clasificatiei bugetare
    2 Sumele neutilizate la finele anului din contul deschis la Trezoreria statului se reporteaza cu aceeasi destinatie in anul urmator prin majorarea corespunzatoare a limitei de cheltuieli

            Director general,                 Contabil-sef,

    ANEXA 2*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                SE APROBA                                  AVIZAT
        CONSILIUL DE ADMINISTRATIE                  ORDONATOR DE CREDITE
                                                      IERARHIC SUPERIOR

    NUMARUL DE POSTURI, STRUCTURA ACESTORA SI CHELTUIELILE DE PERSONAL

    1. NUMARUL DE PERSONAL SI STRUCTURA ACESTORA

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                STRUCTURA POSTURILOR                       | NUMARUL DE  |
|crt.|                                                           |   POSTURI   |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|1.  | NUMARUL DE POSTURI, TOTAL, DIN CARE:                      |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|2.  | PERSONAL SANITAR TOTAL, DIN CARE:                         |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|2.1.| MEDICI                                                    |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|2.2.| ALT PERSONAL SUPERIOR                                     |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|2.3.| PERSONAL MEDIU                                            |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|3.  | PERSONAL AUXILIAR SANITAR TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV,|             |
|    | MUNCITORI                                                 |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|
|4.  | NUMAR MEDIU PERSOANE REMUNERATE                           |             |
|____|___________________________________________________________|_____________|

    2. CHELTUIELI CU SALARIILE

 ______________________________________________________________________
|    STRUCTURA CHELTUIELILOR CU SALARIILE       |         | CHELTUIELI |
|_______________________________________________|_________|____________|
|                      0                        |    1    |      2     |
|_______________________________________________|_________|____________|
|1. Cheltuieli cu salariile (1.1 + .... + 1.14) |         |            |
|1.1 Fond aferent salariilor de baza            |         |            |
|1.2 Salarii de merit                           | mii lei |            |
|1.3 Indemnizatii de conducere                  |         |            |
|1.4 Spor de vechime                            | mii lei |            |
|1.5 Sporuri pentru conditii de munca           | mii lei |            |
|1.6 Alte sporuri                               | mii lei |            |
|1.7 Ore suplimentare                           | mii lei |            |
|1.8 Fond de premii                             | mii lei |            |
|1.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul    | mii lei |            |
|1.11 Fond aferent platii cu ora                | mii lei |            |
|1.13 Indemnizatii platite unor persoane din    | mii lei |            |
|     afara unitatii                            | mii lei |            |
|1.14 Alte drepturi salariale                   |         |            |
|2. Castigul mediu lunar*                       |   lei   |            |
|                                               |         |            |
|* Se calculeaza: Rd. 1 din tabelul II/Rd 4 din |         |            |
|  tabelul I.                                   |         |            |
|_______________________________________________|_________|____________|

        DIRECTOR GENERAL,                           CONTABIL SEF,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 755/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 755 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu