Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.838 din 24.06.2016

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 483 din 29 iunie 2016SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară nr. 110.723 din 26 mai 2016,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, în baza prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, cu completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. Articolul I Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 13 noiembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Punctul 1.2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1.2.1. replantarea ca urmare a defrişării obligatorii a plantaţiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare constă în schimbarea soiurilor existente în cultură care au fost afectate de boli cu aceleaşi soiuri sau cu alte soiuri sau clone din aceste soiuri, în scopul adaptării producţiei la cererea pieţei; 2. Punctul 1.6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1.6. ecocondiţionalitatea cuprinde Bunele condiţii agricole şi de mediu - GAEC şi Cerinţele legale în materie de gestionare - S.M.R. stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, respectiv Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea; 3. La punctul 2.2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)replantarea ca urmare a defrişării obligatorii a plantaţiilor viticole, acolo unde este cazul, în urma defrişării din motive sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu anexa nr. 6; 4. La punctul 2.3, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)două campanii viticole pentru programul de reconversie a soiurilor prin reamplasarea parcelelor pe alt amplasament echivalent ca suprafaţă, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual; d)două campanii viticole pentru programul de replantare ca urmare a defrişării obligatorii a plantaţiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare, după obţinerea avizului de la Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară, care atestă absenţa organismului dăunător la finalizarea tratamentului corespunzător; 5. Punctul 2.4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2.4. Sprijinul financiar pentru programele de restructurare/reconversie se acordă în sume forfetare pentru fiecare măsură eligibilă prevăzută în anexa nr. 1. 6. După punctul 2.5 se introduce un nou punct, punctul 2.51, cu următorul cuprins: 2.51. pentru toate activităţile efectuate în regie proprie, pentru care nu se pot prezenta documente emise de terţi, solicitanţii vor utiliza pentru întocmirea centralizatorului costurilor tarifele prezentate în devizele-cadru întocmite de I.C.-D.V.V. Valea Călugărească, conform anexei nr. 7 «Devize de lucrări 7. Punctul 2.7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2.7. Programele prevăzute la pct. 2.2 nu se aplică pentru: a)parcelele viticole cu soiuri pentru struguri de vin care au ajuns la finalul ciclului lor natural de producţie; b)parcelele viticole cu soiuri pentru struguri de masă; c)parcelele viticole cu hibrizi direct producători interzişi; d)parcelele viticole care au beneficiat de fonduri provenite din proiecte comunitare pentru înfiinţare, restructurare/ reconversie în ultimele 10 campanii viticole, cu excepţia măsurii prevăzute la pct. 2.3 lit. d); e)parcelele viticole care nu sunt înscrise în Registrul plantaţiilor viticole, denumit în continuare R.P.V. 8. La punctul 3.1, literele g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins: g)suprafaţa maximă a planului individual pentru persoanele fizice neînregistrate fiscal conform legislaţiei în vigoare este de 10 ha/plan individual/persoană; h)suprafaţa maximă a planului individual pentru persoanele fizice înregistrate fiscal conform legislaţiei fiscale în vigoare, precum şi pentru persoanele juridice este de 150 ha/plan individual/persoană. 9. La punctul 4.1, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)copie conformă cu originalul a situaţiei centralizatoare a caracteristicilor parcelelor supuse programelor de restructurare/reconversie, conform modelului prezentat la lit. E din anexa nr. 1 la Normele privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016, cu completările ulterioare, acolo unde este cazul; d)copie conformă cu originalul a autorizaţiei de plantare/replantare provenită din conversie sau autorizaţie de plantare/replantare emisă pe numele solicitantului; 10. La punctul 4.1, după litera ş) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins: t)documente eliberate de unitatea fitosanitară pe raza căreia se afla plantaţia, din care să rezulte că suprafaţa supusă programului este infestată cu unul/mai multe organisme dăunătoare periculoase pentru starea fitosanitară a plantaţiilor viticole, în cazul defrişărilor obligatorii prevăzute la pct. 2.2 lit. c), conform anexei nr. 6 la prezentele norme. 11. Punctul 5.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 5.1. Modificarea planului individual aprobat, cu excepţia suprafeţei totale în hectare, se poate face din motive obiective, de cel mult două ori pe campanie viticolă, justificându-se, în scris, modificarea acestuia, cu condiţia încadrării în termenele prevăzute la pct. 2.3. 12. Punctul 5.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 5.2. Modificarea graficului de execuţie în cadrul termenelor prevăzute la pct. 2.3, precum şi înlocuirea soiurilor cu altele din anexa nr. 2 la prezentele norme nu constituie modificare a planului individual aprobat şi, drept urmare, nu necesită aprobare de la comisia care aprobă planul, fiind obligatorie doar notificarea către A.P.I.A.; de această prevedere beneficiază toate planurile aflate în derulare. 13. După punctul 6.9 se introduce un nou punct, punctul 6.10, cu următorul cuprins: 6.10. În cazul defrişărilor obligatorii prevăzute la pct. 2.2 lit. c), în vederea plantării, solicitanţii trebuie să depună documente eliberate de unitatea fitosanitară pe raza căreia se află plantaţia, care să ateste că suprafaţa supusă programului respectiv este liberă de organismele dăunătoare periculoase pentru starea fitosanitară a plantaţiilor viticole, conform anexei nr. 6 la prezentele norme. 14. La punctul 7.2, după litera b1) se introduce o nouă literă, litera b2), cu următorul cuprins: b2) pentru planurile aflate în derulare şi pentru planurile depuse până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, solicitanţii trebuie să depună la centrele judeţene A.P.I.A., odată cu notificarea de începere a lucrării de plantare, următoarele documente, după caz: autorizaţie de plantare provenită din conversie (în cazul în care solicitantul a beneficiat de un certificat de drept de plantare acordat din rezerva naţională sau din rezerva judeţeană); autorizaţie de replantare provenită din conversie (în cazul în care solicitantul a beneficiat de un certificat de acordare a unui drept individual de replantare); autorizaţie de replantare provenită din conversie emisă pe numele solicitantului şi acordul proprietarului de drept de replantare (în cazul în care nu a existat identitate între proprietarul şi cultivatorul parcelelor viticole din care au provenit drepturile individuale de replantare); 15. Litera c) a punctului 7.2 şi punctele 7.10, 7.12 şi 7.13 se abrogă . 16. Punctul 7.27 se modifică şi va avea următorul cuprins: 7.27. Plata sprijinului comunitar aferent fiecărei campanii viticole se face în lei, la cursul de schimb stabilit în ultima zi lucrătoare înaintea datei de 1 august care precedă exerciţiul financiar pentru care sunt stabilite alocaţiile financiare, publicat de Banca Centrală Europeană conform Regulamentului delegat (UE) nr. 907 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro. 17. Punctul 8.4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 8.4. La avizarea anexei nr. 1 la Normele privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016, cu completările ulterioare, de către inspectorul O.N.V.P.V., solicitantul va prezenta o copie a următoarelor documente, după caz: anexa nr. 2 la Normele privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016, cu completările ulterioare, respectiv declaraţia de defrişare a parcelelor viticole; procesul-verbal de măsurătoare cu G.P.S. emis de A.P.I.A. înainte de defrişare; anexa nr. 1 la Normele privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016, cu completările ulterioare, respectiv cererea de plantare/replantare a viţei-de-vie pentru strugurii de vin; procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a măsurilor de restructurare/reconversie a parcelelor viticole; procesul-verbal de măsurătoare cu G.P.S. emis de A.P.I.A. după plantare. 18. Anexa nr. 1 „Măsurile eligibile şi sumele forfetare aferente programelor de restructurare/reconversie" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 19. La anexa nr. 2 „Lista soiurilor de struguri pentru vin eligibile pentru realizarea programelor de restructurare/ reconversie", la Regiunea viticolă „Colinele Dobrogei", la coloana „Soiuri albe" se adaugă un nou soi alb, respectiv „Traminer roz", iar la coloana „Soiuri roşii" se adaugă două noi soiuri roşii, respectiv „Novac" şi „Negru de Drăgăşani". 20. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7 „Devize de lucrări", cuprinzând două anexe, anexa nr. 7A „Devize de lucrări - persoane fizice" şi anexa nr. 7B „Devize de lucrări - persoane juridice", prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Achim Irimescu ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la normele metodologice) ANEXA Nr. 1A

Programul Titlul de drept de plantare Măsuri eligibile Material săditor Sprijin financiar/ha - Suma forfetară maximă
> 4000 plante/ha 3500-4000 plante/ha 3000-3500 plante/ha
Până la euro/ha Până la euro/ha Până la euro/ha
Reconversia soiurilor Autorizaţia de plantare provenită din conversie Proiectare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori -1- Viţe altoite certificate 6900 6450 6000
Viţe altoite standard 6250 5850 5450
Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj -2- x 5050 5050 5050
Autorizaţia de replantare provenită din conversie/ Autorizaţie de replantare Proiectare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori -1- Viţe altoite certificate 6900 6450 6000
Viţe altoite standard 6250 5850 5450
Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj -2- x 5050 5050 5050
Autorizaţia de replantare Defrişare, proiectare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori -1- Viţe altoite certificate 7380 6920 6460
Viţe altoite standard 6720 6340 5960
Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj -2- x 5050 5050 5050
Reamplasarea parcelelor Autorizaţia de replantare provenită din conversie/ Autorizaţia de replantare Proiectare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori -1- Viţe altoite certificate 6900 6450 6000
Viţe altoite standard 6250 5850 5450
Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj -2- x 5050 5050 5050
Autorizaţia de replantare Proiectare, defrişare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori -1- Viţe altoite certificate 7380 6920 6460
Viţe altoite standard 6720 6340 5960
Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj -2- x 5050 5050 5050
Modernizare x Proiectare, instalare/înlocuire sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj x 5350 5350 5350
x Modernizarea formei de conducere a viţei-de-vie prin trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă şi înaltă x 2465 2465 2465
x Modernizarea sistemului de susţinere prin înlocuirea sârmelor prin instalarea a 3 rânduri de sârme, din care minimum două duble, la sistemul pentru conducere şi palisaj în vederea susţinerii butucilor şi conducerii lăstarilor x 1890 1890 1890

ANEXA Nr. 1B

Programul Titlul de drept de plantare Măsuri eligibile Material săditor Sprijin financiar/ha - Suma forfetară maximă
> 4000 plante/ha 3500-4000 plante/ha 3000-3500 plante/ha
Până la euro/ha Până la euro/ha Până la euro/ha
Reconversia soiurilor Autorizaţia de plantare provenită din conversie Proiectare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori -1- Viţe altoite certificate 7200 6730 6260
Viţe altoite standard 6530 6135 5740
Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj -2- x 5410 5410 5410
Autorizaţia de replantare provenită din conversie/ Autorizaţie de replantare Proiectare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori -1- Viţe altoite certificate 7200 6730 6260
Viţe altoite standard 6530 6135 5740
Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj -2- x 5410 5410 5410
Autorizaţie de replantare Defrişare, proiectare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori -1- Viţe altoite certificate 8170 7670 7170
Viţe altoite standard 7490 7060 6630
Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj -2- x 5410 5410 5410
Reamplasarea parcelelor Autorizaţia de replantare provenită din conversie/ Autorizaţie de replantare Proiectare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori -1- Viţe altoite certificate 7200 6730 6260
Viţe altoite standard 6530 6135 5740
Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj -2- x 5410 5410 5410
Autorizaţie de replantare Proiectare, defrişare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori -1- Viţe altoite certificate 8170 7670 7170
Viţe altoite standard 7490 7060 6630
Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj -2- x 5410 5410 5410
Modernizare x Proiectare, instalare/înlocuire sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj x 5700 5700 5700
x Modernizarea formei de conducere a viţei-de-vie prin trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă şi înaltă x 2640 2640 2640
x Modernizarea sistemului de susţinere prin înlocuirea sârmelor prin instalarea a 3 rânduri de sârme, din care minimum două duble, la sistemul pentru conducere şi palisaj în vederea susţinerii butucilor şi conducerii lăstarilor x 2020 2020 2020

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 7 la normele metodologice) ANEXA Nr. 7A DEVIZE DE LUCRĂRI - PERSOANE FIZICE ICDVV Valea Călugărească Laborator „Tehnologia culturii viţei-de-vie" CENTRALIZATOR cheltuielile efectuate pentru înfiinţarea unui hectar plantat cu viţă-de-vie

Nr. Denumire deviz Materiale (lei) Manopera (lei) Lucrări mecanice (lei) Rotunjiri (lei) Valoare (lei)
1 Defrişare plantaţie 30,00 3.382,59 438,66 0,76 3.852,00
2 Pregătire teren 3.200,00 447,07 3.099,89 0,05 6.747,00
3 Plantare manuală şi instalare tutori 45.477,92 12.028,90 163,38 0,81 57.671,00
TOTAL PREGĂTIRE TEREN, PLANTARE 68.270,00
4 Instalat sistem susţinere (spalieri beton) 32.536,54 5.690,35 388,01 0,10 38.615,00
TOTAL INSTALAT SISTEM SUSŢINERE 38.615,00
5 Întreţinere plantaţie anul I 1.531,67 8.242,14 720,41 0,78 10.495,00
6 Întreţinere plantaţie anul II 2.904,24 8.683,99 936,16 0,61 12.525,00
7 Întreţinere plantaţie anul III 2.315,62 6.822,54 845,09 0,75 9.984,00
TOTAL ÎNTREŢINERE AN I, II ŞI III 33.004,00

ICDVV Valea Călugărească Laborator „Tehnologia culturii viţei-de-vie" DEVIZ defrişare plantaţie (1 ha)

Nr. crt. Lucrarea UM Cantitatea Lucrări manuale Lucrări mecanice Materiale Total (lei)
ZO Valoare (lei) ZO Retribuţie (lei) Motorină (lei) Valoare (lei) Produsul Valoare (lei)
1 Descurcat coardele de pe sârmă mii but. 3,333 9,52 714,29 714,29
2 Tăierea coardelor mii but. 3,333 8,33 625,00 625,00
3 Scos coarde de viţă rezultate în urma tăierii la alee ha 1,00 3,70 277,78 277,78
4 Strânsul sârmei de pe spalieri mii ml 15,00 3,75 281,25 Mănuşi 30,00 311,25
5 Scos butuci şi adunat în grămezi mii but. 3,33 5,53 416,67 416,67
6 Defrişat arbuşti de porumbar, păducel, măceş, mur ha 0,15 2,83 212,26 212,26
7 Scos stâlpii de spalier ha 1,00 6,67 500,00 500,00
8 Încărcat şi descărcat sârmă, buturugi etc. to/ha 3,00 1,67 125,00 125,00
9 Încărcat şi descărcat stâlpi din beton în remorcă to 30,71 3,07 230,34 230,34
10 Transport bulumaci, sârmă şi buturugi de viţă-de-vie to 44,55 1,59 95,62 343,04 438,66 438,66
TOTAL 45,08 3382,59 1,59 95,62 343,04 438,66 30,00 3851,24
Rotunjiri 0,76
TOTAL 3382,59 95,62 343,04 438,66 30,00 3852,00

ICDVV Valea Călugărească Laborator „Tehnologia culturii viţei-de-vie" DEVIZ pregătire teren (1 ha)

Nr. crt. Lucrarea UM Cantitatea Lucrări manuale Lucrări mecanice Materiale Total (lei)
ZO Valoare (lei) ZO Retribuţie (lei) Motorină (lei) Valoare (lei) Produsul Valoare (lei)
1 Scarificat ha 2,00 0,83 54,34 1512,00 1566,34 1566,34
2 Deservit scarificator ZO/ha 2,00 2,00 150,00 150,00
3 Strângerea resturilor vegetale după scarificare ha 1,00 1,85 138,89 138,89
4 Încărcat în remorcă gunoi de grajd cu TIH* to 40,00 0,23 16,81 33,60 50,41 Gunoi de grajd 2000,00 2050,41
5 Administrat gunoi de grajd în vie cu alimentare mecanică şi norma de 40 t/ha* ha 1,00 1,00 71,61 140,00 211,61 211,61
6 Desfundat mecanic ha 0,95 0,95 68,03 1030,75 1098,78 1098,78
7 Desfundat manual mii mp 0,05 2,00 150 150,00
8 Nivelat de bază prin 2 treceri ha 2,00 0,54 35,25 168,00 203,25 203,25
9 Încărcat, descărcat îngrăşăminte complexe to 1,60 0,09 6,68 Îngrăşăminte chimice 3200,00 3206,68
10 Alimentat maşina de împrăştiat îngrăşăminte chimice granulate ha 1,00 0,06 1,50 1,50
11 Împrăştiat îngrăşăminte chimice granulate ha 1,00 0,05 3,00 28,00 31,00 31,00
12 Arătură de încorporare a îngrăşămintelor chimice ha 1,00 0,18 10,73 34,30 45,03 45,03
13 Discuit, grapat şi nivelat ha 3,00 0,32 18,98 136,50 155,48 155,48
TOTAL 6,00 447,07 2,87 190,34 2909,55 3099,89 3200,00 6746,95
Rotunjiri 0,05
TOTAL 447,07 190,34 2909,55 3099,89 3200,00 6747,00

* Facultativ - valorile de la poziţiile 4 şi 5 nu sunt incluse în valoarea totală. ICDVV Valea Călugărească Laborator „Tehnologia culturii viţei-de-vie" DEVIZ plantare manuală şi instalare tutori în vederea formării tulpinii (1 ha)

Nr. crt. Lucrarea UM Cantitatea Lucrări manuale Lucrări mecanice Materiale Total (lei)
ZO Valoare (lei) ZO Retribuţie (lei) Motorină (lei) Valoare (lei) Produsul Valoare (lei)
1 Parcelarea şi trasarea de drumuri* ha 1,00 0,50 3,75 3,75
2 Pichetat teren pentru plantat ha 1,00 6,67 500,00 Picheţi 6562,50 7062,50
3 Încărcat, transportat şi descărcat tutori to 0,417 0,17 12,50 Tutori 13125,00 13137,50
4 Făcut gropi pentru plantare manuală mii buc. 4,167 16,67 1250 1250,00
5 Scos viţe de la stratificare mii buc. 4,375 1,44 109,38 Viţe 25593,75 25703,13
6 Fasonat, verificat calitatea viţei mii buc. 4,375 1,75 131,25 131,25
7 Mocirlirea viţelor înainte de plantare mii buc. 4,167 0,15 11,57 11,57
8 Transport viţe pe rând mii buc. 4,167 0,42 15,63 15,63
9 Plantat viţă-de-vie manual - lucrare completă mii buc. 4,167 10,67 2404 2403,85
10 Transport apă to 41,67 1,49 89,43 7,70 97,13 Apă 166,67 263,80
11 Udat viţe ha 1,00 4,00 300,00 300,00
12 Încărcat şi descărcat tutori din lemn to 4,375 1,75 131,25 131,25
13 Repartizat tutori mii buc. 4,375 3,63 273,44 273,44
14 Bătut tutori mii buc. 4,375 8,75 656,25 656,25
15 Arat mecanic după plantat ha 1,00 0,20 13,04 53,20 66,24 66,24
16 Palisat lăstari mii buc. 4,167 5,21 390,63 Aţă de legat 30,00 420,63
17 Sapă mare după plantat ha 1,00 14,28 1071,43 1071,43
18 Pază plantaţie zo 60 60 4500 4500,00
19 Muşuroit viţa-de-vie toamna mii but. 4,167 3,58 271,74 271,74
TOTAL 136,05 12028,90 1,69 102,48 60,90 163,38 45477,92 57670,19
Rotunjiri 0,81
TOTAL plantare manuală 12028,90 102,48 60,90 163,38 45477,92 57671,00

* Facultativ. ICDVV Valea Călugărească Laborator „Tehnologia culturii viţei-de-vie" DEVIZ instalare sistem susţinere, conducere şi palisaj (1 ha)

Nr. crt. Lucrarea UM Cantitatea Lucrări manuale Lucrări mecanice Materiale Total (lei)
ZO Valoare (lei) ZO Retribuţie (lei) Motorină (lei) Valoare (lei) Produsul Valoare (lei)
1 Pichetat teren ha 1,00 0,67 50,00 50,00
2 Încărcat şi descărcat spalieri din beton fruntaşi şi mijlocaşi to 34,90 3,49 523,45 Stâlpi fruntaşi beton 3060,00 3583,45
3 Transport spalieri şi diverse to 39 1,41 84,58 303,43 388,01 Stâlpi mijlocaşi beton 20408,50 20796,51
4 Repartizarea spalierilor la locul plantării buc. 918 9,18 688,76 Ancore 2040,00 2728,76
5 Săpat gropi spalieri fruntaşi buc. 100 4,00 300 Sârma Ø 2,5 mm 967,31 1267,31
6 Săpat gropi pentru ancore buc. 100 4,00 300 Sârma Ø 2,2 mm 748,73 1048,73
7 Fixat spalieri fruntaşi în gropi buc. 100 1,43 107,14 Sârma Ø 1,8 mm 628,13 107,14
8 Săpat gropi spalieri mijlocaşi buc. 800 13,34 1000,42 1000,42
9 Fixat spalieri mijlocaşi buc. 800 8,80 1333,89 Bride culisante 4802,00 6135,89
10 Ancorat spalieri fruntaşi buc. 100 2,00 150,00 Gripple 510,00 660,00
11 Încărcat şi descărcat sârma to 0,34 0,03 5,15 5,15
12 Marcat pe stâlpi locul pentru fixarea bridelor mii semne 2,40 1,13 85,75 85,75
13 Fixat bridele pe stâlpi mii buc. 2,40 3,43 257,25 257,25
14 Instalat şi întins sârma mii ml 25 8,38 628,13 628,13
15 Prinderea primei sârme de capătul tutorelui mii buc. 4,167 3,46 260,42 260,42
TOTAL 63,34 5690,35 1,41 84,58 303,43 388,01 32536,54 38614,90
Rotunjiri 0,10
TOTAL spalieri beton 5690,35 84,58 303,43 388,01 32536,54 38615,00

Se va reface calculul în funcţie de materialele utilizate la spalieri (metalic, lemn) şi diametrul sârmei. ICDVV Valea Călugărească Laborator „Tehnologia culturii viţei-de-vie" DEVIZ întreţinere plantaţie în anul I (1 ha)

Nr. crt. Lucrarea UM Cantitatea Lucrări manuale Lucrări mecanice Materiale Total (lei)
ZO Valoare (lei) ZO Retribuţie (lei) Motorină (lei) Valoare (lei) Produsul Valoare (lei)
1 Rupt scoarţa muşuroiului şi refacerea lui mii but. 8,333 10,42 781,25 781,25
2 Desfăcut muşuroi l 4,167 0,77 57,69 57,69
3 Copcit via mii but. 8,333 16,67 1250,00 1250,00
4 Prăşit manual ha 6 34,26 2045,45 2045,45
5 Udat viţe ha 1,00 4,00 300,00 300,00
6 Transport apă şi diverse materiale to 4,80 0,17 10,30 32,34 42,64 Apă 21,6 64,24
7 Pregătit soluţie pentru stropit mii l 4,8 0,48 36,00 36,00
8 Stropit mecanic ha 6,00 1,50 107,41 229,32 336,73 Substanţe combatere 1480 1816,80
9 Prăşit mecanic ha 6,00 1,05 63,26 210,00 273,26 273,26
10 Plivit şi legat lăstari de 4 ori mii but. 16,667 16,67 1250,00 Material de legat 30 1280,00
11 Pază vie ZO 30 30,00 2250,00 2250,00
12 Arat mecanic toamna ha 1,00 0,21 13,88 53,90 67,78 67,78
13 Muşuroit viţa-de-vie toamna mii but. 4,167 3,58 271,74 271,74
TOTAL 116,84 8242,14 2,94 194,85 525,56 720,41 1531,67 10494,22
Rotunjiri 0,78
TOTAL 8242,14 194,85 525,56 720,41 10495,00

ICDVV Valea Călugărească Laborator „Tehnologia culturii viţei-de-vie" DEVIZ întreţinere plantaţie în anul II (1 ha)

Nr. crt. Lucrarea UM Cantitatea Lucrări manuale Lucrări mecanice Materiale Total (lei)
ZO Valoare (lei) ZO Retribuţie (lei) Motorină (lei) Valoare (lei) Produsul Valoare (lei)
1 Desfăcut muşuroi primăvara mii but. 4,167 3,21 240,38 240,38
2 Tăiat şi copcit mii but. 4,167 5,21 390,63 390,63
3 Tocat coarde ha 1,00 0,15 10,03 28,00 38,03 38,03
4 Încărcat, descărcat îngrăşăminte complexe to 0,50 0,06 2,08 Îngrăşă-minte complexe 750 752,08
5 Arătura de primăvară şi încorporat îngrăşăminte ha 1,00 0,24 15,53 58,80 74,33 74,33
6 Sapă mare pe rând ha 1,00 7,41 555,56 555,56
7 Săpat gropi pentru plantat viţe în goluri mii gropi 0,125 0,83 62,50 62,50
8 Fasonat şi mocirlit viţe mii viţe 0,125 0,05 3,75 Viţe 731 735,00
9 Plantat viţe în goluri mii viţe 0,125 1,25 93,75 93,75
10 Udat viţe ha 1,00 4,00 300,00 Apă 19,4 319,40
11 Prăşit manual ha 5 28,57 2142,86 2142,86
12 Plivit şi legat lăstari mii but. 25,00 31,25 2343,75 Aţă de legat 180 2523,75
13 Transport apă to 4,85 0,17 10,41 37,35 47,75 47,75
14 Pregătit soluţie pentru stropit mii l 3,60 0,36 27,00 Substanţe de combatere 1224 1250,59
15 Stropit mecanic ha 6,00 1,50 107,41 327,60 435,01 435,01
16 Prăşit mecanic ha 6,00 1,05 63,26 210,00 273,26 273,26
17 Arat via toamna ha 1,00 0,21 13,88 53,90 67,78 67,78
18 Muşuroit via mii but. 4,167 3,58 271,74 271,74
19 Pază vie ZO 30 30 2250 2250,00
TOTAL 115,77 8683,99 3,33 220,52 715,65 936,16 2904,24 12524,39
Rotunjiri 0,61
TOTAL 8683,99 220,52 715,65 936,16 2904,24 12525,00

ICDVV Valea Călugărească Laborator „Tehnologia culturii viţei-de-vie" DEVIZ întreţinere plantaţie în anul III (1 ha)

Nr. crt. Lucrarea UM Cantitatea Lucrări manuale Lucrări mecanice Materiale Total (lei)
ZO Valoare (lei) ZO Retribuţie (lei) Motorină (lei) Valoare (lei) Produsul Valoare (lei)
1 Desfăcut muşuroaie primăvara mii but. 4,167 3,21 240,38 240,38
2 Arat mecanic primăvara ha 1,00 0,25 16,30 51,80 68,10 68,10
3 Semănat ierburi perene din 2 în 2 intervale* ha 0,50 0,06 3,84 15,75 19,59 Ierburi perene 270 289,59
4 Tăiat şi copcit via mii but. 4,167 5,21 390,63 390,63
5 Tocat coarde ha 1,00 0,15 10,03 28,00 38,03 38,03
6 Palisat tulpini mii but. 4,167 5,21 390,63 Material de legat 180 570,63
7 Sapă mare pe rând ha 1,00 7,41 555,56 555,56
8 Plivit şi legat lăstari mii but. 25,00 31,25 2343,75 2343,75
9 Transport apă şi diverse to 6,65 0,24 14,27 51,21 65,48 Apă 33,8 99,28
10 Pregătit soluţie mii l 3,60 0,36 27 27,00
11 Stropit mecanic ha 6,00 1,50 107,41 327,60 435,01 Substanţe de combatere 1371 1805,58
12 Prăşit manual ha 5 28,57 2142,86 2142,86
13 Cosit mecanic* ha 0,50 0,21 11,91 21 32,91 32,91
14 Săpat gropi pentru plantat viţe în goluri mii gropi 0,13 0,83 62,50 Viţe 731 793,75
15 Fasonat şi mocirlit viţe mii viţe 0,13 0,05 3,75 3,75
16 Plantat viţe în goluri mii viţe 0,13 1,25 93,75 93,75
17 Udat viţe ha 1,00 4,00 300,00 300,00
18 Prăşit mecanic ha 6,00 1,05 63,26 105,00 168,26 168,26
19 Arat via toamna ha 1,00 0,25 16,30 53,90 70,20 70,20
20 Muşuroit via toamna mii but. 4,17 3,58 271,74 271,74
TOTAL 90,93 6822,54 3,44 227,59 617,51 845,09 2315,62 9983,25
Rotunjiri 0,75
TOTAL 6822,54 227,59 617,51 845,09 2315,62 9984,00

* Facultativ - valorile de la poziţiile 3 şi 13 nu sunt incluse în valoarea totală. ANEXA Nr. 7B DEVIZE DE LUCRĂRI - PERSOANE JURIDICE ICDVV Valea Călugărească Laborator „Tehnologia culturii viţei-de-vie" CENTRALIZATOR cheltuielile efectuate pentru înfiinţarea unui hectar plantat cu viţă-de-vie

Nr. Denumire deviz Materiale (lei) Manopera (lei) Lucrări mecanice (lei) Cote contribuţii salariale Alte cheltuieli (lei) Rotunjiri (lei) Valoare (lei)
1 Defrişare plantaţie 30,00 3.382,59 438,66 764,50 3,00 0,26 4.619,00
2 Pregătire teren 3.200,00 447,07 3.099,89 101,04 320,00 0,00 7.168,00
3 Plantare mecanizată şi instalare tutori 38.757,16 7.681,30 4.491,71 1.736,05 3.875,72 0,06 56.542,00
TOTAL PREGĂTIRE TEREN, PLANTARE 68.329,00
4 Instalat sistem susţinere (spalieri beton) 32.536,54 5.340,00 1.206,89 3.253,65 0,92 42.338,00
TOTAL INSTALAT SISTEM SUSŢINERE 42.338,00
5 Întreţinere plantaţie anul I 1.531,67 8.242,14 720,41 1.862,81 153,17 0,81 12.511,00
6 Întreţinere plantaţie anul II 2.904,24 8.683,99 936,16 1.962,67 290,42 0,51 14.778,00
7 Întreţinere plantaţie anul III 2.315,62 6.822,54 845,09 1.541,96 231,56 0,23 11.757,00
TOTAL ÎNTREŢINERE AN I, II ŞI III 39.046,00

ICDVV Valea Călugărească Laborator „Tehnologia culturii viţei-de-vie" DEVIZ defrişare plantaţie (1 ha)

Nr. crt. Lucrarea UM Cantitatea Lucrări manuale Lucrări mecanice Materiale Total (lei)
ZO Valoare (lei) ZO Retribuţie (lei) Motorină (lei) Valoare (lei) Produsul Valoare (lei)
1 Descurcat coardele de pe sârmă mii but. 3,333 9,52 714,29 714,29
2 Tăierea coardelor mii but. 3,333 8,33 625,00 625,00
3 Scos coarde de viţă rezultate în urma tăierii la alee ha 1,00 3,70 277,78 277,78
4 Strânsul sârmei de pe spalieri mii ml 15,00 3,75 281,25 mănuşi 30,00 311,25
5 Scos butuci şi adunat în grămezi mii but. 3,33 5,53 416,67 416,67
6 Defrişat arbuşti de porumbar, păducel, măceş, mur ha 0,15 2,83 212,26 212,26
7 Scos stâlpii de spalier ha 1,00 6,67 500,00 500,00
8 Încărcat şi descărcat sârmă, buturugi etc. to/ha 3,00 1,67 125,00 125,00
9 Încărcat şi descărcat stâlpi din beton în remorcă to 30,71 3,07 230,34 230,34
10 Transport bulamaci, sârmă şi buturugi de viţă-de-vie to 44,55 1,59 95,62 343,04 438,66 438,66
TOTAL 45,08 3382,59 1,59 95,62 343,04 438,66 30,00 3851,24
CAS 15,8% 534,45 534,45
CASS 5,2% 175,89 175,89
Şomaj 0,5% 16,91 16,91
Contribuţii concedii şi indemnizaţii 0,85% 28,75 28,75
Fond de accidente şi boli profesionale 0,251% 8,49 8,49
Alte cheltuieli (cheltuieli cu aprovizionarea) 3,00 3,00
Rotunjiri 0,26
TOTAL 4147,09 95,62 343,04 438,66 33,00 4619,00

ICDVV Valea Călugărească Laborator „Tehnologia culturii viţei-de-vie" DEVIZ pregătire teren (1 ha)

Nr. crt. Lucrarea UM Cantitatea Lucrări manuale Lucrări mecanice Materiale Total (lei)
ZO Valoare (lei) ZO Retribuţie (lei) Motorină (lei) Valoare (lei) Produsul Valoare (lei)
1 Scarificat ha 2,00 0,83 54,34 1512,00 1566,34 1566,34
2 Deservit scarificator ZO/ha 2,00 2,00 150,00 150,00
3 Strângerea resturilor vegetale după scarificare ha 1,00 1,85 138,89 138,89
4 Încărcat în remorcă gunoi de grajd cu TIH * to 40,00 0,23 16,81 33,60 50,41 gunoi de grajd 2.000,00 2050,41
5 Administrat gunoi de grajd în vie cu alimentare mecanică şi norma de 40 t/ha* ha 1,00 1,00 71,61 140,00 211,61 211,61
6 Desfundat mecanic ha 0,95 0,95 68,03 1030,75 1098,78 1098,78
7 Desfundat manual mii mp 0,05 2,00 150 150,00
8 Nivelat de bază prin 2 treceri ha 2,00 0,54 35,25 168,00 203,25 203,25
9 Încărcat, descărcat îngrăşăminte complexe to 1,60 0,09 6,68 îngrăşăminte chimice 3.200,00 3206,68
10 Alimentat maşina de împrăştiat îngrăşăminte chimice granulate ha 1,00 0,06 1,50 1,50
11 Împrăştiat îngrăşăminte chimice granulate ha 1,00 0,05 3,00 28,00 31,00 31,00
12 Arătură de încorporare a îngrăşămintelor chimice ha 1,00 0,18 10,73 34,30 45,03 45,03
13 Discuit, grapat şi nivelat ha 3,00 0,32 18,98 136,50 155,48 155,48
TOTAL 6,00 447,07 2,87 190,34 2909,55 3099,89 3200,00 6746,95
CAS 15,8% 70,64 70,64
CASS 5,2% 23,25 23,25
Şomaj 0,5% 2,24 2,24
Contribuţii concedii şi indemnizaţii 0,85% 3,80 3,80
Fond de accidente şi boli profesionale 0,251% 1,12 1,12
Alte cheltuieli (cheltuieli cu aprovizionarea) 320,00 320,00
Rotunjiri 0,00
TOTAL 548,11 190,34 2909,55 3099,89 3520,00 7168,00

* Facultativ - valorile de la poziţiile 4 şi 5 nu sunt incluse în valoarea totală. ICDVV Valea Călugărească Laborator „Tehnologia culturii viţei-de-vie" DEVIZ plantare mecanizată şi instalare tutori în vederea formării tulpinii

Nr. crt. Lucrarea UM Cantitatea Lucrări manuale Lucrări mecanice Materiale Total (lei)
ZO Valoare (lei) ZO Retribuţie (lei) Motorină (lei) Valoare (lei) Produsul Valoare (lei)
1 Parcelarea şi trasarea de drumuri* ha 1,00 0,50 3,75 Picheţi 6562,5 6566,25
2 Încărcat, transportat şi descărcat tutori to 0,438 0,18 13,13 Tutori 13125,0 13138,13
3 Scos viţe de la stratificare mii buc. 4,375 1,44 109,38 Viţe 25593,75 25703,13
4 Fasonat, verificat calitatea viţei mii buc. 4,375 1,75 131,25 131,25
5 Transport viţe pe rând mii buc. 0,208 0,02 0,78 0,78
6 Făcut gropi pentru plantare manuală (5% din suprafaţă) mii buc. 0,208 0,83 63 62,50
7 Plantat viţă de vie manual (5% din suprafaţă) mii buc. 0,208 0,53 120,19 120,19
8 Plantat mecanic viţă-de-vie (95% din suprafaţă) mii buc. 3,959 4404,76 4404,76 4404,76
9 Transport apă to 2,103 0,08 4,51 16,19 20,71 Apă 8,41 29,12
10 Udat viţe ha 0,05 0,20 14,97 14,97
11 Încărcat şi descărcat tutori din lemn to 2,19 0,88 65,63 65,63
12 Repartizat tutori mii buc. 4,375 3,63 273,44 273,44
13 Bătut tutori mii buc. 4,375 8,75 656,25 656,25
14 Arat mecanic după plantat ha 1,00 0,20 13,04 53,20 66,24 66,24
15 Palisat lăstari mii buc. 4,167 5,21 390,63 Aţă legat 30,00 420,63
16 Sapă mare după plantat ha 1,00 14,28 1071,43 1071,43
17 Pază plantaţie zo 60 60 4.500 4500,00
18 Muşuroit viţă-de-vie toamna mii but. 4,167 3,58 271,74 271,74
TOTAL plantare mecanizată 5,24 7681,30 17,56 69,39 4491,71 38757,2 50930,17
CAS 15,8% 1213,65 1213,65
CASS 5,2% 399,43 399,43
Şomaj 0,5% 38,41 38,41
Nr. crt. Lucrarea UM Cantitatea Lucrări manuale Lucrări mecanice Materiale Total (lei)
ZO Valoare (lei) ZO Retribuţie (lei) Motorină (lei) Valoare (lei) Produsul Valoare (lei)
Contribuţii concedii şi indemnizaţii 0,85% 65,29 65,29
Fond de accidente şi boli profesionale 0,251% 19,28 19,28
Alte cheltuieli (cheltuieli cu aprovizionarea) 3875,72 3875,72
Rotunjiri 0,06
TOTAL plantare mecanizată 9417,35 17,56 69,39 4491,71 42632,88 56542,00

* Facultativ. ICDVV Valea Călugărească Laborator „Tehnologia culturii viţei-de-vie" DEVIZ instalare mecanizată a sistemului de susţinere, conducere şi palisaj

Lucrarea U.M. Cantitatea Lucrări manuale şi mecanice Materiale Total (lei)
Produsul Valoare (lei)
Încărcat şi descărcat spalieri din beton fruntaşi şi mijlocaşi; transport spalieri şi diverse; repartizarea spalierilor la locul plantării; fixat fruntaşi şi mijlocaşi; ancorat spalieri fruntaşi; încărcat şi descărcat sârmă; marcat pe stâlpi locul pentru fixarea bridelor; fixat bridele pe stâlpi; instalat şi întins sârme; prinderea primei sârme de capătul tutorelui ha 1,00 5340,00
Stâlpi fruntaşi beton 3060,00 3060,00
Stâlpi mijlocaşi beton 20408,50 20408,50
Ancore 2040,00 2040,00
Sârma Ø 2,5 mm 967,31 967,31
Sârma Ø 2,2 mm 748,73 748,73
Sârma Ø 1,8 mm 628,13 628,13
Bride culisante 4802,00 4802,00
Gripple 510,00 510,00
TOTAL spalieri beton 5340,00 32536,54 37876,54
CAS 15,8% 843,72 843,72
CASS 5,2% 277,68 277,68
Şomaj 0,5% 26,70 26,70
Contribuţii concedii şi indemnizaţii 0,85% 45,39 45,39
Fond de accidente şi boli profesionale 0,251% 13,40 13,40
Alte cheltuieli (cheltuieli cu aprovizionarea) 3253,65 3253,65
Rotunjiri 0,92
TOTAL spalieri beton 6546,89 35790,19 42338,00

Se va reface calculul în funcţie de materialele utilizate la spalieri (metalic, lemn) şi diametrul sârmei. ICDVV Valea Călugărească Laborator „Tehnologia culturii viţei-de-vie" DEVIZ întreţinere plantaţie în anul I (1 ha)

Nr. crt. Lucrarea UM Cantitatea Lucrări manuale Lucrări mecanice Materiale Total (lei)
ZO Valoare (lei) ZO Retribuţie (lei) Motorină (lei) Valoare (lei) Produsul Valoare (lei)
1 Rupt scoarţa muşuroiului şi refacerea lui mii but. 8,33 10,42 781,25 781,25
2 Desfăcut muşuroi l 4,17 0,77 57,69 57,69
3 Copcit via mii but. 8,33 16,67 1250,00 1250,00
4 Prăşit manual ha 6 34,26 2045,45 2045,45
5 Udat viţe ha 1,00 4,00 300,00 300,00
6 Transport apă şi diverse materiale to 4,80 0,17 10,30 32,34 42,64 Apă 21,6 64,24
7 Pregătit soluţie pentru stropit mii l 4,8 0,48 36,00 36,00
8 Stropit mecanic ha 6,00 1,50 107,41 229,32 336,73 Substanţe combatere 1480 1816,80
9 Prăşit mecanic ha 6,00 1,05 63,26 210,00 273,26 273,26
10 Plivit şi legat lăstari de 4 ori mii but. 16,67 16,67 1250,00 Material de legat 30 1280,00
11 Pază vie ZO 30 30,00 2250,00 2250,00
12 Arat mecanic toamna ha 1,00 0,21 13,88 53,90 67,78 67,78
13 Muşuroit viţa-de-vie toamna mii but. 4,17 3,58 271,74 271,74
TOTAL 116,84 8242,14 2,94 194,85 525,56 720,41 1531,67 10494,22
CAS 15,8% 1302,26 1302,26
CASS 5,2% 428,59 428,59
Şomaj 0,5% 41,21 41,21
Contribuţii concedii şi indemnizaţii 0,85% 70,06 70,06
Fond de accidente şi boli profesionale 0,251% 20,69 20,69
Alte cheltuieli (cheltuieli cu aprovizionarea) 153,17 153,17
Rotunjiri 0,81
TOTAL 10104,94 194,85 525,56 720,41 1684,84 12511,00

ICDVV Valea Călugărească Laborator „Tehnologia culturii viţei-de-vie" DEVIZ întreţinere plantaţie în anul II (1 ha)

Nr. crt. Lucrarea UM Cantitatea Lucrări manuale Lucrări mecanice Materiale Total (lei)
ZO Valoare (lei) ZO Retribuţie (lei) Motorină (lei) Valoare (lei) Produsul Valoare (lei)
1 Desfăcut muşuroi primăvara mii but. 4,167 3,21 240,38 240,38
2 Tăiat şi copcit mii but. 4,167 5,21 390,63 390,63
3 Tocat coarde ha 1,00 0,15 10,03 28,00 38,03 38,03
4 Încărcat, descărcat îngrăşăminte complexe to 0,50 0,06 2,08 Îngrăşă-minte complexe 750 752,08
5 Arătură de primăvară şi încorporat îngrăşăminte ha 1,00 0,24 15,53 58,80 74,33 74,33
6 Sapă mare pe rând ha 1,00 7,41 555,56 555,56
7 Săpat gropi pentru plantat viţe în goluri mii gropi 0,13 0,83 62,50 62,50
8 Fasonat şi mocirlit viţe mii viţe 0,13 0,05 3,75 Viţe 731 735,00
9 Plantat viţe în goluri mii viţe 0,13 1,25 93,75 93,75
10 Udat viţe ha 1,00 4,00 300,00 Apă 19,4 319,40
11 Prăşit manual ha 5 28,57 2142,86 2142,86
12 Plivit şi legat lăstari mii but. 25,00 31,25 2343,75 Aţă de legat 180 2523,75
13 Transport apă to 4,85 0,17 10,41 37,35 47,75 47,75
14 Pregătit soluţie pentru stropit mii l 3,60 0,36 27,00 Substanţe combatere 1224 1250,59
15 Stropit mecanic ha 6,00 1,50 107,41 327,60 435,01 435,01
16 Prăşit mecanic ha 6,00 1,05 63,26 210,00 273,26 273,26
17 Arat via toamna ha 1,00 0,21 13,88 53,90 67,78 67,78
18 Muşuroit via mii but. 4,167 3,58 271,74 271,74
19 Pază vie ZO 30 30 2250 2250,00
TOTAL 115,77 8683,99 3,33 220,52 715,65 936,16 2904,24 12524,39
CAS 15,8% 1372,07 1372,07
CASS 5,2% 451,57 451,57
Şomaj 0,5% 43,42 43,42
Contribuţii concedii şi indemnizaţii 0,85% 73,81 73,81
Fond de accidente şi boli profesionale 0,251% 21,80 21,80
Alte cheltuieli (cheltuieli cu aprovizionarea) 290,42 290,42
Rotunjiri 0,51
TOTAL 10646,66 220,52 715,65 936,16 3194,66 14778,00

ICDVV Valea Călugărească Laborator „Tehnologia culturii viţei-de-vie" DEVIZ întreţinere plantaţie în anul III (1 ha)

Nr. crt. Lucrarea UM Cantitatea Lucrări manuale Lucrări mecanice Materiale Total (lei)
ZO Valoare (lei) ZO Retribuţie (lei) Motorină (lei) Valoare (lei) Produsul Valoare (lei)
1 Desfăcut muşuroi mii but. 4,167 3,21 240,38 240,38
2 Arat mecanic primăvara ha 1,00 0,25 16,30 51,80 68,10 68,10
3 Semănat ierburi perene din 2 în 2 intervale* ha 0,50 0,06 3,84 15,75 19,59 Ierburi perene 270 289,59
4 Tăiat şi copcit via mii but. 4,167 5,21 390,63 390,63
5 Tocat coarde ha 1,00 0,15 10,03 28,00 38,03 38,03
6 Palisat tulpini mii but. 4,167 5,21 390,63 Material de legat 180 570,63
7 Sapă mare pe rând ha 1,00 7,41 555,56 555,56
8 Plivit şi legat lăstari mii but. 25,00 31,25 2343,75 2343,75
9 Transport apă şi diverse to 6,65 0,24 14,27 51,21 65,48 Apă 33,80 99,28
10 Pregătit soluţie mii l 3,60 0,36 27 27,00
11 Stropit mecanic ha 6,00 1,50 107,41 327,60 435,01 Substanţe combatere 1371 1805,58
12 Prăşit manual ha 5 28,57 2142,86 2142,86
13 Cosit mecanic* ha 1,00 0,21 11,91 21 32,91 32,91
14 Săpat gropi pentru plantat viţe în goluri mii gropi 0,13 0,83 62,50 Viţe 731 793,75
15 Fasonat şi mocirlit viţe mii viţe 0,13 0,05 3,75 3,75
16 Plantat viţe în goluri mii viţe 0,13 1,25 93,75 93,75
17 Udat viţe ha 1,00 4,00 300,00 300,00
18 Prăşit mecanic ha 3,00 1,05 63,26 105,00 168,26 168,26
19 Arat via toamna ha 0,50 0,25 16,30 53,90 70,20 70,20
20 Muşuroit via toamna mii but. 4,17 3,58 271,74 271,74
TOTAL 90,93 6822,54 3,44 227,59 617,51 845,09 2315,62 9983,25
CAS 15,8% 1077,96 1077,96
CASS 5,2% 354,77 354,77
Şomaj 0,5% 34,11 34,11
Contribuţii concedii şi indemnizaţii 0,85% 57,99 57,99
Fond de accidente şi boli profesionale 0,251% 17,12 17,12
Alte cheltuieli (cheltuieli cu aprovizionarea) 231,56 231,56
Rotunjiri 0,23
TOTAL 8364,50 227,59 617,51 845,09 2547,18 11757,00

* Facultativ - valorile de la poziţiile 3 şi 13 nu sunt incluse în valoarea totală.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 838/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 838 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii de acolo care trăiesc cu plata pentru a plăti cecul și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 44 2020
    BUNA!!! Aveți nevoie de asistență financiară? O mulțime de oameni sunt acolo în căutare de ajutor financiar, dar nu știu cum să facă asta. Știți că puteți solicita un împrumut și puteți obține un împrumut în mai puțin de 24 de ore pentru a vă rezolva situația financiară? o mulțime de oameni consideră că este atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile lor locale sau de la alte instituții financiare datorită ratei dobânzii ridicate, garanțiilor insuficiente, raportului datoriei / veniturilor, scorului creditului scăzut sau din alte motive. Nu mai așteptați în jur! La NoviCap, oferim soluții de finanțare. Oferim tot felul de împrumuturi, oferim opțiuni de împrumut flexibile și multiple, inclusiv împrumuturi garantate și negarantate, împrumuturi pe termen lung și pe termen scurt, adaptate nevoilor dvs. financiare. Pentru întrebări - Trimiteți un e-mail la (novicapfinancialservices@gmail.com sau WhatsApp prin: +31642117819) ne străduim să facem împrumuturile ușoare, convenabile și accesibile. Serviciul nostru este foarte rapid, de încredere și de încredere și puteți împrumuta până la 20 de milioane de euro la o dobândă subvenționată de 2,5% pe an. Suntem compania potrivită de a contacta atunci când aveți nevoie urgentă de împrumut. Puteți solicita un împrumut oricând și oriunde, la propriul loc convenabil, folosind telefonul sau laptopul, tot ce trebuie să faceți este să ne contactați prin intermediul Email: (novicapfinancialservices@gmail.com) OR Scrie-ne pe WhatsApp prin: +31642117819. Suntem întotdeauna încântați să oferim sprijin financiar. Oferim servicii de împrumut de 24 de ore la nivel mondial.
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 838/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu