E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1763 din 10.11.2014

pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 13 noiembrie 2014SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 113.940 din 3 noiembrie 2014,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 614/2014 al Comisiei din 6 iunie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 în ceea ce priveşte aplicarea anumitor măsuri de sprijin în sectorul vitivinicol, ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, cu completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, prin prezentul ordin se creează cadrul legal de implementare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole. Articolul 3Pentru programele de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole aprobate în campaniile viticole 2008/2009-2013/2014 se aplică prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 8 mai 2008, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Pentru programele de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole care se aprobă în campaniile viticole 2014/2015-2018/2019 se aplică prevederile prezentului ordin. Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat
ANEXĂNORME METODOLOGICE privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 Capitolul IDispoziţii generale 1. În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 1.1. programele de restructurare/reconversie reprezintă ansamblul de măsuri eligibile care, prin realizarea lor, conduc la creşterea competitivităţii producătorilor de vin prin adaptarea producţiei la cererea pieţei; 1.2. reconversia soiurilor constă în schimbarea soiurilor existente în cultură cu soiuri superioare din punct de vedere calitativ sau clone din aceste soiuri, în scopul adaptării producţiei la cerinţele pieţei; 1.2.1. reconversia soiurilor cu defrişare din motive sanitare sau fitosanitare constă în schimbarea soiurilor existente în cultură care au fost afectate de boli sanitare şi fitosanitare cu aceleaşi soiuri sau cu alte soiuri sau clone din aceste soiuri, în scopul adaptării producţiei la cererea pieţei; 1.3. reamplasarea parcelelor constă în plantarea parcelelor viticole amplasate în condiţii nefavorabile pe alte amplasamente care oferă condiţii climatice şi pedologice favorabile la nivelul aceleiaşi suprafeţe; 1.4. modernizarea reprezintă ansamblul de măsuri eligibile care conduc la creşterea eficienţei şi la îmbunătăţirea calităţii produselor vitivinicole; 1.5. condiţiile nefavorabile reprezintă acele condiţii climatice şi pedologice care afectează plantaţiile de viţă-de-vie prin: inundaţii, apă freatică la suprafaţă, soluri cu grad de sărăturare ridicat sau compoziţie fizico-mecanică nefavorabilă, brumă, îngheţuri târzii de primăvară sau care se manifestă timpuriu toamna, alunecări de teren; 1.6. ecocondiţionalitatea cuprinde Bunele condiţii agricole şi de mediu - GAEC şi Cerinţele legale în materie de gestionare - S.M.R. stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 (art. 4, 5 şi 6 şi anexele II şi III), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol; 1.7. neconformitatea reprezintă nerespectarea obligaţiilor prevăzute de bunele condiţii agricole şi de mediu, constatată în cursul unei perioade de 3 ani de la efectuarea primei plăţi în cadrul planului de restructurare/reconversie; 1.8. amploarea unui caz de neconformitate este determinată de dimensiunea efectelor acesteia. Consecinţele pot afecta exploataţia respectivă sau pot avea un efect larg răspândit; 1.9. gravitatea unui caz de neconformitate este determinată de intensitatea şi importanţa efectelor acesteia, ţinând seama de obiectivele cerinţei sau ale normei respective; 1.10. caracterul persistent al cazului de neconformitate este determinat de durata neconformităţii şi de gradul de repetabilitate a acesteia. 2. Măsuri eligibile 2.1. Măsurile eligibile şi sumele forfetare aferente programelor de restructurare/reconversie sunt prevăzute în anexa nr. 1. 2.2. Programele din cadrul restructurării/reconversiei plantaţiilor viticole sunt: a)reconversia prin plantare pe acelaşi amplasament ori pe alt amplasament echivalent ca suprafaţă de viţă-de-vie pentru struguri de vin cu soiurile prevăzute în anexa nr. 2; b)reamplasarea parcelelor situate în condiţii nefavorabile pe alte amplasamente, care oferă condiţii climatice şi pedologice favorabile la nivelul aceleiaşi suprafeţe; c)replantarea plantaţiilor viticole, acolo unde este cazul, în urma defrişării din motive sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu anexa nr. 6; d)modernizarea formei de conducere, a sistemului pentru susţinere şi palisaj în plantaţiile viticole, prin:

proiectare, instalare/înlocuire sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj;

modernizarea formei de conducere a viţei-de-vie prin trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă şi înaltă;

modernizarea sistemului de susţinere prin înlocuirea sârmelor şi instalarea a 3 rânduri de sârme, dintre care minimum două duble, la sistemul pentru conducere şi palisaj în vederea susţinerii butucilor şi conducerea lăstarilor.2.3. Termenul de executare a planului individual este de maximum: a)trei campanii viticole pentru programul de reconversie a soiurilor cu defrişare în cadrul planului individual, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual; b)două campanii viticole pentru programul de reconversie a soiurilor pe alt amplasament echivalent ca suprafaţă, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual; c)două campanii viticole pentru programul de reamplasare a parcelelor pe alt amplasament echivalent ca suprafaţă, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual; d)două campanii viticole pentru programul de reconversie a soiurilor cu defrişare din motive sanitare sau fitosanitare, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual; e)două campanii viticole pentru programul de modernizare a sistemului de susţinere prin înlocuirea/instalarea sistemului de susţinere, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual; f)două campanii viticole pentru programul de modernizare a formei de conducere prin trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă şi înaltă, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual; g)o campanie viticolă pentru programul de modernizare a sistemului de susţinere prin înlocuirea sârmelor prin instalarea a trei rânduri de sârme, din care minimum două duble, în cazul formei de conducere Cordon bilateral (unilateral) pe semitulpină şi trei rânduri de sârme duble în cazul formei de conducere Guyot dublu pe semitulpină la sistemul pentru conducere şi palisaj în vederea susţinerii butucilor şi conducerii lăstarilor, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual; h)două campanii viticole care urmează campaniei următoare celei în care se aprobă planul individual pentru solicitanţii de sprijin care solicită plata în avans, indiferent de programul de restructurare/reconversie, cu excepţia cazurilor prevăzute la pct. 5.3, când termenul de executare a planurilor individuale se poate prelungi cu maximum o campanie viticolă, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual; prelungirea termenului se poate aproba şi pentru planurile individuale aprobate şi aflate în derulare.2.4. Sprijinul financiar pentru programele de restructurare/reconversie se acordă în sume forfetare pentru fiecare măsură eligibilă prevăzută în anexa nr. 1, măsură eligibilă stabilită pe baza devizelor-cadru de cheltuieli întocmite de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească, denumit în continuare I.C.-D.V.V. Valea Călugărească. 2.5. Sprijinul financiar acordat pentru fiecare măsură eligibilă din cadrul programelor de restructurare/reconversie nu depăşeşte 75% din valoarea costurilor efective necesare pentru realizarea acestora. 2.5.1. Solicitantul va demonstra cu documente justificative efectuarea costurilor. 2.6. Lucrările de execuţie din cadrul programelor de restructurare/reconversie sunt prevăzute în anexa nr. 3. 2.7. Programele prevăzute la pct. 2.2 nu se aplică pentru: a)parcelele viticole cu soiuri pentru struguri de vin care au ajuns la finalul ciclului lor natural de producţie (cu vârsta de peste 40 de ani); b)parcelele viticole cu soiuri pentru struguri de masă; c)parcelele viticole cu hibrizi direct producători interzişi; d)parcelele viticole care au beneficiat de fonduri provenite din proiecte comunitare pentru înfiinţare, restructurare/reconversie în ultimele 10 campanii viticole, cu excepţia măsurii prevăzute la pct. 2.3 lit. d); e)parcelele viticole care nu sunt înscrise în Registrul plantaţiilor viticole, denumit în continuare R.P.V.3. Programul de restructurare/reconversie 3.1. Acordarea sprijinului financiar pentru programele de restructurare/reconversie necesită elaborarea de către solicitanţi a unui plan individual pentru fiecare program de restructurare/reconversie prevăzut la pct. 2.2, care trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a)suprafaţa minimă a planului individual să fie de 0,50 ha; b)suprafaţa minimă a parcelei viticole care poate beneficia de sprijin la restructurare/reconversie să fie de 0,10 ha; c)suprafaţa minimă a parcelei viticole rezultată după restructurare/reconversie să fie de 0,10 ha; d)soiurile de struguri pentru vin folosite la plantare să fie în conformitate cu anexa nr. 2; e)materialul săditor folosit să fie din categoria biologică admisă de legislaţia în vigoare pentru înfiinţări de plantaţii viticole; f)la realizarea programelor de restructurare/reconversie este interzisă utilizarea de materiale recuperate, precum spalieri, tutori sau sârmă; g)suprafaţa maximă a planului individual pentru persoanele fizice neînregistrate fiscal conform legislaţiei în vigoare este de 5 ha/plan individual/persoană/campanie viticolă; h)suprafaţa maximă a planului individual pentru persoanele fizice înregistrate fiscal conform legislaţiei fiscale în vigoare, precum şi pentru persoanele juridice este de 150 ha/plan individual/persoană/campanie viticolă.3.2. Toate programele de restructurare/reconversie se realizează în baza unui proiect tehnic şi a unui deviz de cheltuieli aferent, întocmite în acest sens de către o persoană fizică/juridică autorizată. Proiectele tehnice se vizează de staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru viticultură şi vinificaţie zonală. Proiectul tehnic trebuie să conţină elemente de fundamentare a investiţiei (identificarea beneficiarului, necesitatea şi oportunitatea investiţiei, amplasamentul investiţiei, parametrii tehnici ai plantaţiilor viticole, harta cadastrală), memoriu tehnic şi justificativ (organizarea terenului, scurtă descriere a situaţiei plantaţiei, condiţiile fizico-geografice), descriere detaliată a măsurilor abordate prin proiect. 3.2.1. Toate programele de restructurare/reconversie se realizează numai pentru înfiinţarea/modernizarea plantaţiilor de viţă-de-vie destinate producerii vinurilor de calitate cu denumire de origine controlată (D.O.C.) şi a vinurilor cu indicaţie geografică (I.G.). 3.3. Devizele din cadrul proiectelor de înfiinţare a plantaţiilor vor cuprinde în totalitate lucrările ce urmează a fi realizate de beneficiari în concordanţă cu devizele-cadru elaborate de I..C.-D.V.V. Valea Călugărească. Capitolul IIPlanurile individuale 4. Cuprinsul planului individual 4.1. În vederea aprobării planului individual, solicitantul depune pentru verificarea conformităţii următoarele documente: a)memoriu justificativ, în original, care cuprinde: localizarea administrativă (judeţ, oraş, comună, sat, localitate componentă), identificarea persoanei fizice/juridice, scurtă descriere a situaţiei plantaţiei viticole (suprafaţă, parcele, soiuri, numărul de butuci, producţii medii la hectar, forma de conducere, sistem de susţinere) şi prezentarea motivelor care justifică necesitatea aplicării programelor de restructurare/reconversie; b)copie conformă cu originalul a fişei parcelei viticole supuse programelor de restructurare/reconversie, conform R.P.V., după caz; c)copie conformă cu originalul a situaţiei centralizatoare a caracteristicilor parcelelor supuse programelor de restructurare/reconversie, conform modelului prezentat la lit. F din anexa nr. 1 la Normele privind gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viţei-de-vie pentru struguri de vin, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 166/2012, acolo unde este cazul; d)copie conformă cu originalul a certificatului de acordare a drepturilor de plantare/replantare a viţei-de-vie emis pe numele solicitantului şi/sau declaraţie pe propria răspundere a proprietarului dreptului individual de replantare prin care acesta îşi dă acordul ca solicitantul măsurii de restructurare/reconversie să folosească dreptul său în planul individual depus spre aprobare, declaraţie însoţită de copia conformă cu originalul a certificatului de acordare a dreptului individual de replantare a viţei-de-vie emis pe numele proprietarului; e)adeverinţă în original privind numărul unic de identificare a solicitantului din Registrul fermierilor; f)copii conforme cu originalul ale planşelor în format A3 de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., care conţin datele de identificare spaţială a fiecărui bloc fizic în care sunt cuprinse suprafeţele de teren pe care urmează să se acorde sprijin financiar prin programele de restructurare/reconversie, precum şi schiţa orientativă a poziţionării acestora în cadrul blocurilor fizice; g)copie conformă cu originalul a planului cadastral sau schiţă cu amplasarea parcelelor iniţiale şi finale, după caz; h)copie conformă cu originalul de pe actele care atestă dreptul de proprietate şi/sau de exploatare asupra parcelelor care fac obiectul programelor de restructurare/reconversie, în care să fie menţionate datele cadastrale (număr tarla, număr parcelă cadastrală, suprafaţă parcelă cadastrală); i)acordul scris al proprietarului suprafeţelor de teren pentru care se solicită realizarea de măsuri din cadrul programelor de restructurare/reconversie sau să rezulte acest acord din actele care atestă dreptul de exploatare; j)declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte faptul că parcelele viticole supuse restructurării/ reconversiei, precum şi suprafeţele agricole pe care urmează să fie amplasate plantaţii viticole nu fac obiectul vreunui litigiu; k)situaţie cu prezentarea măsurilor eligibile de efectuat în cadrul planului individual; l)graficul de execuţie preconizat pentru fiecare măsură eligibilă şi pe fiecare campanie viticolă; m)copie conformă cu originalul de pe declaraţia de defrişare a plantaţiei viticole, în cazul defrişării conform planului individual. n)pentru programul de reamplasare a parcelelor viticole conform pct. 2.2 lit. b se depune copie conformă cu originalul a studiului comparativ al condiţiilor pedo-ecoclimatice între vechiul amplasament şi noua locaţie, întocmit de persoane fizice/juridice autorizate; o)declaraţie de recoltă şi/sau declaraţie de producţie a exploataţiei viticole, care cuprinde şi parcelele supuse programului de restructurare/reconversie, după caz; p)declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, prin care se angajează să execute în totalitate măsurile prevăzute în planul depus; q)declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte că parcelele supuse programelor de restructurare/ reconversie nu au beneficiat de sprijin financiar comunitar pentru înfiinţare şi/sau modernizare în ultimii 10 ani, cu excepţia programelor prevăzute la art. 2.2 lit. c); r)declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, potrivit căreia în parcelele viticole rezultate în urma programelor de restructurare/reconversie vor fi respectate condiţiile de bune practici agricole şi de mediu; s)certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de direcţiile generale ale finanţelor publice şi de primăriile de pe raza cărora îşi au sediul social persoanele fizice/juridice; ş)adeverinţă emisă de către o formă asociativă din filiera vitivinicolă legal constituită, din care să rezulte faptul că beneficiarul este membru al unui/unei:

grup de producători, constituit conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005/grup de producători în sectorul vitivinicol, constituit conform legislaţiei în vigoare;

societăţi cooperative agricole, constituită conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;

cooperative agricole, constituită conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

organizaţii interprofesionale pentru produsele agroalimentare (O.I.P.A.), pe filiera vitivinicolă;

asociaţii de producători legal constituite pe filiera vitivinicolă.4.1.1. Conformitatea cu originalul a documentelor din cuprinsul planului individual se asigură şi se certifică sub semnătură şi stampilă de către un membru al comisiei prevăzute la pct. 4.5. 4.2. Sunt acceptate formele de exploatare a terenului prezentate la pct. 4.1 lit. h), a căror perioadă de valabilitate este de minimum 10 ani de la finalizarea planului individual. 4.3. Pentru campania 2014/2015, planurile individuale se depun la direcţiile pentru agricultură judeţene, denumite în continuare D.A.J., şi a municipiului Bucureşti, în perioada 17 noiembrie-19 decembrie 2014, iar dosarul complet al cererile de finanţare la A.P.I.A. se depune până la 27 februarie 2015. 4.4. Pentru campaniile 2015/2018, planurile individuale se depun la D.A.J. şi a municipiului Bucureşti până la 30 iunie a fiecărui an din perioada de programare, iar cererile de finanţare la A.P.I.A., până la 1 septembrie a fiecărui an din perioada de programare. 4.5. În vederea pronunţării unei hotărâri de aprobare/respingere a planului individual se constituie prin decizie a directorului executiv al D.A.J. şi a municipiului Bucureşti o comisie. 4.6. Comisia va fi constituită la nivelul fiecărei D.A.J. şi a municipiului Bucureşti şi va avea următoarea componenţă: a)inspectorul tehnic vitivinicol din judeţ; b)inspectorul teritorial al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V.; c)reprezentantul D.A.J. şi a municipiului Bucureşti, desemnat pentru gestionarea R.P.V.4.6.1. O.N.V.P.V. va nominaliza persoana prevăzută la pct. 4.6 lit. b) pentru fiecare judeţ la solicitarea scrisă a D.A.J. şi a municipiului Bucureşti şi o va comunica acestora, în vederea stabilirii componenţei comisiei de aprobare a planului individual. 4.7. Efectuarea controlului în teren al suprafeţelor ce fac obiectul restructurării/reconversiei se face de către comisia prevăzută la pct. 4.6 şi se va finaliza prin încheierea unui proces-verbal din care să rezulte că suprafeţele respective îndeplinesc cerinţele pentru restructurare/reconversie şi corespund documentelor cuprinse în planul individual. 4.8. În cazul în care comisia constată că documentaţia depusă privind planul individual de restructurare/reconversie este incompletă, notifică în scris solicitantului, care poate depune documentele solicitate în termen de 10 zile lucrătoare. 4.9. Nedepunerea în termen a documentaţiei solicitate conduce la respingerea planului individual. 4.10. Comisia comunică solicitanţilor, în scris, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la depunerea planurilor, dar nu mai târziu de 23 ianuarie 2015 pentru campania 2014/2015 şi nu mai târziu de 15 august pentru campaniile următoare, hotărârea prevăzută la pct. 4.5. 4.11. În urma verificării conformităţii planului individual şi a efectuării controlului în teren de către comisia numită prin decizie a directorului executiv al D.A.J. şi a municipiului Bucureşti se procedează la pronunţarea unei hotărâri de aprobare/respingere a planului individual. 4.12. Comisiile vor acorda prioritate planurilor individuale depuse de tineri fermieri până la vârsta de 40 de ani la data depunerii planului, fermieri care plantează numai soiuri în areale cu D.O.C. şi I.G., fermieri care fac parte din structuri asociative legal constituite. 4.13. Solicitanţii sprijinului financiar ale căror planuri individuale au fost respinse pot depune contestaţii în termen de 7 zile lucrătoare de la comunicarea respingerii planului individual la sediul D.A.J. şi a municipiului Bucureşti. 4.14. Pentru soluţionarea contestaţiilor se constituie la nivelul D.A.J. şi a municipiului Bucureşti comisii de contestaţie stabilite prin decizie a directorului executiv, formate din 3 reprezentanţi, alţii decât cei menţionaţi la pct. 4.6. Comisia de contestaţii soluţionează contestaţiile în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei, motivând în scris hotărârea sa. 4.15. Pentru campania 2014/2015, în vederea întocmirii planului naţional, situaţia centralizată a planurilor individuale depuse în vederea obţinerii aprobării de către comisia prevăzută la pct. 4.6 va fi transmisă Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R., de către D.A.J. şi a municipiului Bucureşti, până la data de 30 ianuarie 2015. 4.16. Pentru campaniile 2015/2018, în vederea întocmirii planului naţional, situaţia centralizată a planurilor individuale depuse în vederea obţinerii aprobării de către comisia prevăzută la pct. 4.6 va fi transmisă M.A.D.R. de către D.A.J. şi a municipiului Bucureşti până la data de 15 octombrie a fiecărui an din perioada de programare. 4.17. D.A.J. şi a municipiului Bucureşti transmit în termen de 7 zile lucrătoare de la aprobare, la centrele judeţene şi al municipiului Bucureşti ale A.P.I.A., planurile individuale cu aprobarea prevăzută la pct. 4.5, numerotate, ştampilate şi însoţite de un opis al conţinutului în vederea instrumentării ulterioare a plăţilor; o copie a acestora va fi arhivată la D.A.J. şi a municipiului Bucureşti, iar altă copie a acestora va fi transmisă O.N.V.P.V. în vederea efectuării verificării administrative. 4.18. În cazul în care solicitantul nu realizează programele de restructurare/reconversie prevăzute în planul individual sau renunţă, documentaţiile depuse se păstrează la A.P.I.A., respectiv la D.A.J. şi a municipiului Bucureşti. Capitolul III Modificarea planului individual aprobat 5. Condiţii 5.1. Modificarea planului individual aprobat, cu excepţia suprafeţelor totale, se poate face din motive obiective, de cel mult două ori pe campanie viticolă, justificându-se în scris modificarea acestuia, cu condiţia încadrării în termenele prevăzute la pct. 2.3. 5.2. Modificarea graficului de execuţie în cadrul termenelor prevăzute la pct. 2.3 nu constituie modificare a planului individual aprobat şi, drept urmare, nu necesită aprobare de la comisia care aprobă planul. 5.3. Prin derogare de la prevederile pct. 5.1, se acceptă inclusiv modificarea suprafeţelor totale cuprinse în planul individual aprobat, dacă intervine una dintre următoarele situaţii: a)suprafeţele respective au fost afectate de calamităţi naturale recunoscute de autorităţile competente în cauză; b)suprafeţele respective au făcut obiectul unor exproprieri de utilitate publică; c)operaţiunile planificate nu pot fi realizate deoarece materialul săditor prezintă probleme sanitare certificate de un organism recunoscut.5.4. În cazul aplicării prevederilor pct. 5.1 şi 5.3, solicitantul trebuie să depună la comisia prevăzută la pct. 4.6 o cerere însoţită de un memoriu justificativ, nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la apariţia oricărei situaţii care impune modificarea planului. După obţinerea aprobării, aceasta se depune la centrul judeţean A.P.I.A. şi se transmite în copie conformă cu originalul către O.N.V.P.V. în vederea finalizării verificării administrative. 5.5. Aprobarea/Respingerea modificărilor solicitate se face de către comisia prevăzută la pct. 4.6, în termen de 7 zile lucrătoare de la depunerea documentelor justificative. Aprobarea/Respingerea se transmite la centrele judeţene şi/sau al municipiului Bucureşti ale A.P.I.A., în termen de 7 zile lucrătoare de la data aprobării. Capitolul IV Recepţia măsurilor eligibile 6.1. Recepţia cantitativă şi calitativă a măsurilor din cadrul programelor de restructurare/reconversie se realizează de către A.P.I.A. prin structura cu atribuţii în domeniu din cadrul aparatului propriu. 6.2. Deplasarea inspectorului A.P.I.A. la solicitant în vederea recepţiei finale a măsurilor eligibile realizate în cursul unei campanii viticole din cadrul programului prevăzut în planul individual se face în cel mult 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către solicitant a declaraţiei de finalizare a măsurii. 6.3. Recepţia măsurilor eligibile din cadrul planurilor individuale se va face atât cantitativ, cât şi calitativ pentru fiecare lucrare de execuţie din cadrul planului individual aprobat. Beneficiarul programelor de restructurare/reconversie notifică organismului de control abilitat pentru efectuarea recepţiei cantitative şi calitative cu minimum 48 de ore înainte de începerea executării fiecărei lucrări prevăzute în anexa nr. 3. 6.4. Solicitantul de sprijin prezintă A.P.I.A. sau organismului abilitat pentru efectuarea recepţiei cantitative şi calitative a măsurilor prevăzute în planul individual declaraţia de finalizare a măsurilor eligibile sau, în cazul solicitării de avans, declaraţia de începere a executării măsurii. 6.5. Determinarea suprafeţelor parcelelor viticole care fac obiectul programelor de restructurare/reconversie se realizează prin măsurare cu aparatul GPS respectând prevederile art. 75 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare. Verificarea densităţii butaşilor de viţă-de-vie plantaţi se face prin determinări pe fiecare parcelă viticolă, prin împărţirea suprafeţei unui hectar, exprimată în m2, la spaţiul de nutriţie al fiecărei plante, care se calculează prin înmulţirea distanţei dintre rânduri cu distanţa dintre plante pe rând. 6.6. Procesul-verbal de recepţie a măsurii de „proiectare, pregătire teren plantare şi instalare tutori“, din cadrul programului de restructurare şi/sau reconversie, întocmit de organismul de control abilitat, va fi însoţit şi de rezultatul măsurătorilor cu aparatul GPS în vederea înscrierii parcelelor viticole în R.P.V. 6.7. În vederea efectuării recepţiei cantitative şi calitative, executarea lucrărilor de fertilizat se probează cu rezultatul cartării agrochimice ca urmare a fertilizării, comparativ cu valorile cartării agrochimice iniţiale. 6.8. Categoria materialului biologic folosit la plantare se probează prin copii conforme cu originalul ale certificatelor de valoare biologică. 6.9. Sistemul de susţinere (spalieri şi sârmă) folosit la plantare se probează prin copii ale certificatelor de conformitate/calitate a acestuia. Capitolul VAcordarea sprijinului financiar din fonduri din partea Uniunii Europene 7.1. Pentru măsurile eligibile în cadrul planului individual aprobat de restructurare/reconversie se acordă un sprijin financiar în sumă forfetară, care provine din fondurile europene de garantare agricolă - F.E.G.A., în conformitate cu prevederile art. 46 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, şi cu prevederile art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 7.2. Pentru aprobarea sprijinului financiar prevăzut în cursul exerciţiului financiar F.E.G.A., fiecare solicitant trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)planul individual de restructurare/reconversie să aibă aprobarea prevăzută la pct. 4.5; b)să depună până la data de 16 februarie 2015 pentru campania 2014/2015 şi până la 1 septembrie pentru celelalte campanii, la centrele judeţene A.P.I.A., următoarele documente:

cerere/formularul-tip privind sprijinul pentru restructurare/ reconversie;

document de identitate financiară;

copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare la registrul comerţului;

copie conformă cu originalul a statutului, pentru persoanele juridice, şi eventuale acte adiţionale;

copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice;

după caz, împuternicire însoţită de copie a actului de identitate; c)să constituie o garanţie de bună execuţie în cuantum de 500 euro/ha sub formă de:

(i) depozit în numerar;
(ii) scrisoare de garanţie bancară.

Garanţia de bună execuţie se va constitui pentru o perioadă egală cu perioada de realizare a măsurilor care compun planul individual, la care se adaugă 90 de zile în favoarea A.P.I.A., în termenul prevăzut la pct. 7.7. Pentru beneficiarii care solicită avans conform pct. 7.5 nu se constituie garanţia de bună execuţie; d)să depună la centrele judeţene A.P.I.A. următoarele documente:

declaraţie de finalizare a măsurii sau declaraţie de începere a măsurii, în cazul solicitării de avans;

declaraţie de finalizare a unei părţi din măsură, în cazul solicitării de plată parţială;

proces-verbal de recepţie finală cantitativă şi calitativă a măsurii ori proces-verbal de recepţie finală cantitativă şi calitativă a unei părţi din măsură (în cazul solicitării de plată parţială) sau proces-verbal de constatare a începerii măsurii pentru solicitarea de avans;

documente justificative, inclusiv cele menţionate la pct. 6.6, 6.7, 6.8 şi 6.9, după caz.7.3. Beneficiarii care se încadrează în prevederile pct. 5.3 lit. a) şi c), în cazul cărora modificarea planurilor individuale nu a presupus diminuarea suprafeţei, pot solicita plăţi parţiale aferente măsurilor cuprinse în planul individual realizate în totalitate pe suprafeţele care fac obiectul solicitării de plată parţială. 7.4. La solicitarea beneficiarilor prevăzuţi la pct. 7.3, A.P.I.A. efectuează plăţi parţiale, pentru suprafeţele pe care măsurile au fost realizate efectiv, după realizarea recepţiei cantitative şi calitative. 7.5. Prevederile pct. 7.3 şi 7.4 se aplică şi beneficiarilor care au solicitat plata în avans, cu condiţia ca sumele acordate în avans şi nedecontate să fie acoperite de o garanţie financiară conform pct. 7.14 lit. c), constând într-o sumă egală cu 120% din avansul financiar solicitat. 7.6. Cererea/Formularul-tip privind sprijinul pentru restructurare/reconversie se întocmeşte pentru fiecare măsură eligibilă din cadrul planurilor individuale aprobate în cadrul aceleiaşi campanii viticole şi se distribuie gratuit solicitanţilor prin centrele judeţene şi centrele locale ale A.P.I.A. sau al municipiului Bucureşti. 7.7. Centrele judeţene A.P.I.A. vor anunţa solicitantul în termen de 15 zile lucrătoare dacă cererea/cererile de ajutor însoţită/însoţite de documentele prevăzute la pct. 7.2 lit. b) a/au fost acceptată/acceptate sau, în cazul în care documentaţia este incompletă, vor anunţa solicitantul în vederea completării dosarului. 7.8. Cererile pentru acordarea sprijinului financiar pentru restructurare şi reconversie depuse la A.P.I.A. se instrumentează în ordinea numerelor de înregistrare obţinute la depunerea la A.P.I.A. central şi se transmit spre plată în ordinea obţinerii validării de la serviciul tehnic de la A.P.I.A. central. 7.9. În termen de 5 zile lucrătoare de la alimentarea contului, A.P.I.A. va efectua plata către solicitanţi. 7.10. Dacă în cadrul verificării se constată că suprafaţa cuprinsă în măsura de sprijin nu este executată în întregime, dar este executată în termen cel puţin 50% din totalul suprafeţei respective, sprijinul este virat după reţinerea garanţiei de bună execuţie prevăzută la pct. 7.2 lit. c) proporţional cu suprafaţa nerealizată. 7.11. Nerealizarea cu până la 5% a suprafeţei din măsura de sprijin nu conduce la penalizarea solicitantului, plătindu-se suprafaţa efectiv realizată. 7.12. Dacă se constată că solicitantul a realizat mai puţin de 50% din suprafaţa menţionată în cererea de sprijin, fără a beneficia de avans, A.P.I.A. nu va plăti sprijinul solicitat şi se va executa garanţia de bună execuţie constituită de beneficiar în favoarea A.P.I.A. conform prevederilor de la pct. 7.2. 7.13. În situaţia efectuării de plăţi parţiale potrivit pct. 7.4, prevederile pct. 7.10, 7.11 şi 7.12 se aplică suprafeţelor rezultate la finalizarea planului individual. 7.14. Plata sprijinului financiar către solicitant se poate face şi în avans, în condiţiile în care: a)se solicită în cerere, în baza planului aprobat, înainte de executarea măsurii; b)măsura este eligibilă şi execuţia acesteia să fi început deja, fiind consemnată în declaraţia de începere a executării măsurii şi în procesul-verbal de constatare a începerii executării măsurii; c)solicitantul a constituit o garanţie constând într-o sumă egală cu 120% din avansul financiar solicitat pentru fiecare măsură din cadrul programului de reconversie/restructurare, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 555/2008, cu modificările şi completările ulterioare;7.15. În conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, o garanţie poate fi constituită sub formă de: a)depozit în numerar; b)scrisoare de garanţie bancară.Garanţia trebuie constituită pentru o perioadă egală cu perioada de desfăşurare a măsurii/măsurilor, la care se adaugă 90 de zile şi se depune odată cu declaraţia de începere a măsurii. 7.16. Pentru acordarea sprijinului în avans, cererea va fi însoţită de documentele prevăzute la pct. 7.2. 7.17. A.P.I.A. va solicita M.A.D.R. alimentarea conturilor în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea prevăzută la pct. 7.8. 7.18. M.A.D.R. va alimenta conturile A.P.I.A. în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitarea prevăzută la pct. 7.17. 7.19. În termen de 5 zile lucrătoare de la alimentarea contului, A.P.I.A. va efectua plata în avans către solicitanţi. 7.20. În cazul în care solicitantul renunţă la cererea sa cu privire la plata avansului înainte de a se aproba cererea, A.P.I.A. va elibera 95% din suma constituită ca garanţie, în conformitate cu pct. 7.2 lit. c). 7.21. În cazul în care solicitantul renunţă la cererea sa cu privire la plata avansului după aprobarea cererii, A.P.I.A. va elibera 90% din suma constituită drept garanţie, conform pct. 7.2 lit. c), numai după ce solicitantul va rambursa avansul, în cazul în care i-a fost deja virat. 7.22. Dacă se constată că solicitantul a realizat mai puţin de 80% din suprafaţa menţionată în cererea de sprijin, a cărei plată a solicitat-o în avans, A.P.I.A. va reţine garanţia prevăzută la pct. 7.2 lit. c). 7.23. Dacă se constată că solicitantul a realizat cel puţin 80% din suprafaţa menţionată în cererea de sprijin, a cărei plată a primit-o în avans, A.P.I.A. va elibera garanţia prevăzută la pct. 7.2 lit. c) numai după ce va reţine suma care constituie contravaloarea măsurilor nerealizate din cadrul planului individual. 7.24. În situaţia efectuării de plăţi parţiale, prevederile pct. 7.22 şi 7.23 se aplică suprafeţelor rezultate la finalizarea planului individual. 7.25. În cazul acordării avansului, garanţia prevăzută la pct. 7.2 lit. c) se eliberează de către A.P.I.A., la cererea beneficiarului de avans, numai pe baza declaraţiei de finalizare a măsurii şi a procesului-verbal de recepţie finală cantitativă şi calitativă, în termen de 10 zile lucrătoare. Nerealizarea cu până la 5% a suprafeţei din măsura de sprijin pentru care s-a solicitat avansul nu conduce la penalizarea solicitantului. 7.26. În cazul efectuării plăţilor parţiale, A.P.I.A. va elibera valoarea garanţiei constituite în conformitate cu pct. 7.14 lit. c), proporţional cu suprafeţele pe care au fost decontate plăţile în avans, prin efectuarea recepţiei calitative şi cantitative. 7.27. Plata sprijinului comunitar aferent fiecărei campanii viticole se face în lei, la cursul de schimb stabilit în ultima zi lucrătoare înaintea datei de 1 august care precede exerciţiul financiar pentru care sunt stabilite alocaţiile financiare, publicat de Banca Centrală Europeană conform Regulamentului (CE) nr. 1.913/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar al euro în sectorul agricol şi de modificare a anumitor regulamente, cu modificările şi completările ulterioare. 7.28. Plata fiecărei măsuri eligibile se face în cadrul exerciţiului financiar în care a fost finalizată, pe baza declaraţiei de finalizare a măsurii şi a procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă întocmit în urma verificărilor pe teren. 7.29. Planurile individuale ale căror măsuri din cadrul programelor de restructurare/reconversie au fost finalizate, dar pentru care fondurile alocate României s-au epuizat vor fi plătite cu prioritate în următorul exerciţiu financiar, în ordinea depunerii documentelor prevăzute la pct. 7.2 lit. d). 7.30. A.P.I.A. întocmeşte situaţia centralizatoare privind sumele necesare acordării sprijinului financiar aprobat pentru programele de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole derulate cu sprijin comunitar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, şi o transmite M.A.D.R. 7.31. M.A.D.R. solicită Ministerului Finanţelor Publice deschiderea creditelor bugetare în baza situaţiei centralizatoare privind sumele necesare acordării sprijinului financiar aprobat pentru programele de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole derulate cu sprijin comunitar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. 7.32. După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a cererii pentru deschiderea creditelor bugetare, M.A.D.R. alimentează contul A.P.I.A., în termen de 10 zile lucrătoare, în vederea virării sumelor necesare acordării sprijinului financiar în conturile beneficiarilor. Capitolul VIControlul planurilor individuale finanţate 8.1. Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol din cadrul M.A.D.R., denumită în continuare I.S.C.T.V., în calitate de organism delegat al A.P.I.A., verifică respectarea tehnologiei aplicate plantaţiilor de către solicitanţii de restructurare/reconversie în baza Acordului de delegare de competenţe pentru activitatea de verificare a modului de respectare a tehnologiei de cultivare a viţei-de-vie, ulterior recepţiilor finale ale măsurilor de sprijin, în plantaţiile viticole înfiinţate prin restructurare/reconversie. 8.2. A.P.I.A., împreună cu I.S.C.T.V., va organiza instruiri cu personalul din cadrul centrelor judeţene A.P.I.A. şi al D.A.J. şi al municipiului Bucureşti, implicate în derularea măsurii de restructurare/reconversie. 8.3. O.N.V.P.V. efectuează verificarea administrativă a parcelelor viticole supuse programelor de restructurare/conversie, în conformitate cu Acordul de delegare încheiat cu A.P.I.A. 8.4. La avizarea anexei nr. 1 la Normele privind gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viţei-de-vie pentru struguri de vin aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 166/2012 de către inspectorul O.N.V.P.V., solicitantul va prezenta o copie a următoarele documente, după caz:

declaraţia de defrişare a parcelelor viticole;

procesul-verbal de măsurătoare cu GPS emis de A.P.I.A. înainte de defrişare;

anexa nr. 1 la Normele privind gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viţei-de-vie pentru struguri de vin, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 166/2012;

procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a măsurilor de restructurare/reconversie a parcelelor viticole;

procesul-verbal de măsurătoare cu GPS emis de A.P.I.A. după plantare.8.5. Nerespectarea ecocondiţionalităţii de către beneficiarii de sprijin va duce la sancţionarea acestora de către reprezentanţii A.P.I.A. conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809 din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea şi Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013. Capitolul VIIDispoziţii finale Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme. ANEXA Nr. 1la normele metodologice Măsurile eligibile şi sumele forfetare aferente programelor de restructurare/reconversie Anexa nr. 1A Cuantum/ha Persoane fizice

Programul Titlul de drept de plantare Măsuri eligibile Material săditor Sprijin financiar/ha - Suma forfetară
> 4000 plante/ha 3500 - 4000 plante/ha 3000 - 3500 plante/ha
euro/ha euro/ha euro/ha
Reconversia soiurilor Drept de plantare provenind de pe o rezervă - DPR Proiectare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori -1- Viţe altoite certificate 6900 6450 6000
Viţe altoite standard 6250 5850 5450
Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj -2- x 5050 5050 5050
Drepturi de replantare individuală - DRI Proiectare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori -1- Viţe altoite certificate 6900 6450 6000
Viţe altoite standard 6250 5850 5450
Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj -2- x 5050 5050 5050
Drepturi de replantare rezultate în urma defrişării în cadrul planului individual - DRD Proiectare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori -1- Viţe altoite certificate 7380 6920 6460
Viţe altoite standard 6720 6340 5960
Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj -2- x 5050 5050 5050
Reamplasarea parcelelor Drepturi de replantare individuală - DRI Proiectare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori -1- Viţe altoite certificate 6900 6450 6000
Viţe altoite standard 6250 5850 5450
Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj -2- x 5050 5050 5050
Drepturi de replantare rezultate în urma defrişării în cadrul planului individual - DRD Proiectare, defrişare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori -1- Viţe altoite certificate 7380 6920 6460
Viţe altoite standard 6720 6340 5960
Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj -2- x 5050 5050 5050
Modernizare x Proiectare, instalare/înlocuire sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj x 5350 5350 5350
x Modernizarea formei de conducere a viţei-de-vie prin trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă şi înaltă x 2465 2465 2465
x Modernizarea sistemului de susţinere prin înlocuirea sârmelor prin instalarea a 3 rânduri de sârme din care minimum două duble, la sistemul pentru conducere şi palisaj în vederea susţinerii butucilor şi conducerii lăstarilor x 1890 1890 1890

Anexa nr. 1B Cuantum/ha Persoane juridice

Programul Titlul de drept de plantare Măsuri eligibile Material săditor Sprijin financiar/ha - Suma forfetară
> 4000 plante/ha 3500 - 4000 plante/ha 3000 - 3500 plante/ha
euro/ha euro/ha euro/ha
Reconversia soiurilor Drept de plantare provenind de pe o rezervă - DPR Proiectare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori -1- Viţe altoite certificate 7200 6730 6260
Viţe altoite standard 6530 6135 5740
Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj -2- x 5410 5410 5410
Drepturi de replantare individuală - DRI Proiectare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori -1- Viţe altoite certificate 7200 6730 6260
Viţe altoite standard 6530 6135 5740
Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj -2- x 5410 5410 5410
Drepturi de replantare rezultate în urma defrişării în cadrul planului individual - DRD Proiectare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori -1- Viţe altoite certificate 8170 7670 7170
Viţe altoite standard 7490 7060 6630
Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj -2- x 5410 5410 5410
Reamplasarea parcelelor Drepturi de replantare individuală -DRI Proiectare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori -1- Viţe altoite certificate 7200 6730 6260
Viţe altoite standard 6530 6135 5740
Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj -2- x 5410 5410 5410
Drepturi de replantare rezultate în urma defrişării în cadrul planului individual - DRD Proiectare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori -1- Viţe altoite certificate 8170 7670 7170
Viţe altoite standard 7490 7060 6630
Instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj -2- x 5410 5410 5410
Modernizare x Proiectare, instalare/înlocuire sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj x 5700 5700 5700
x Modernizarea formei de conducere a viţei-de-vie prin trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă şi înaltă x 2640 2640 2640
x Modernizarea sistemului de susţinere prin înlocuirea sârmelor prin instalarea a 3 rânduri de sârme din care minimum două duble, la sistemul pentru conducere şi palisaj în vederea susţinerii butucilor şi conducerii lăstarilor x 2020 2020 2020

ANEXA Nr. 2 la normele metodologiceLISTA soiurilor de struguri pentru vin eligibile pentru realizarea programelor de restructurare/reconversie

Nr. crt. Regiunea viticolă Soiuri albe Soiuri roşii Soiuri aromate
1 Podişul Transilvaniei Chardonnay, Fetească albă, Fetească regală, Riesling de Rhin, Riesling italian, Sauvignon, Traminer roz, Pinot gris, Neuburger, Iordana, Astra, Blasius, Selena Pinot noir, Cabernet Sauvignon, Fetească neagră, Syrah, Merlot Muscat Ottonel
2 Dealurile Moldovei Grasă de Cotnari, Frâncuşă, Fetească albă, Sauvignon, Traminer roz, Aligote, Galbenă de Odobeşti, Crâmpoşie selecţionată, Fetească regală, Riesling de Rhin, Riesling italian, Chardonnay, Zghihară de Huşi Băbească neagră, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Fetească neagră, Merlot, Pinot noir, Syrah Tămâioasă românească, Busuioacă de Bohotin, Muscat Ottonel, Şarba
3 Dealurile Munteniei şi Olteniei Chardonnay, Fetească albă, Fetească regală, Riesling de Rhin, Riesling italian, Sauvignon, Crâmpoşie selecţionată, Pinot gris Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Fetească neagră, Merlot, Pinot noir, Burgund mare, Negru de Drăgăşani, Novac, Syrah Muscat Ottonel, Negru aromat, Tămâioasă românească, Busuioacă de Bohotin
4 Banat Chardonnay, Fetească albă, Fetească regală, Riesling de Rhin, Riesling italian, Sauvignon, Pinot gris, Mustoasă de Măderat, Traminer roz Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Fetească neagră, Merlot, Pinot noir, Burgund mare, Cadarcă, Syrah, Alicante Bouschet Muscat Ottonel, Tămâioasă românească, Viognier
5 Crişana şi Maramureş Fetească regală, Furmint, Mustoasă de Măderat, Riesling de Rhin, Riesling italian, Sauvignon, Traminer roz, Pinot gris, Chardonnay Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Cadarcă, Fetească neagră, Merlot, Pinot noir, Burgund mare Muscat Ottonel, Tămâioasă românească
6 Colinele Dobrogei Chardonnay, Fetească albă, Fetească regală, Riesling de Rhin, Riesling italian, Sauvignon, Crâmpoşie selecţionată, Pinot gris, Aligote, Semillon Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Fetească neagră, Merlot, Pinot noir, Syrah, Băbească neagră, Malbec, Mourvedre, Mamaia Tămâioasă românească, Muscat Ottonel
7 Terasele Dunării Chardonnay, Fetească albă, Fetească regală, Riesling de Rhin, Riesling italian, Sauvignon, Pinot gris, Crâmpoşie selecţionată Burgund mare, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Pinot noir, Fetească neagră, Syrah Muscat Ottonel
8 Nisipuri şi alte terenuri favorabile din sudul ţării Fetească regală, Riesling de Rhin, Riesling italian, Aligote, Pinot gri, Chardonnay, Băbească gri Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Fetească neagră, Pandur, Syrah, Băbească neagră

Se admit şi clone din aceste soiuri. ANEXA Nr. 3la normele metodologice LISTA lucrărilor de execuţie din cadrul programelor de restructurare/reconversie

Nr. crt. Lucrările de execuţie Reconversia soiurilor Reamplasarea parcelelor Modernizarea
Drepturi de plantare provenind de pe o rezervă Drepturi de replantare individuale Drepturi de replantare rezultate în urma defrişării în cadrul planului individual Drepturi de replantare individuale Drepturi de replantare rezultate în urma defrişării în cadrul planului individual Modernizarea formei de conducere a viţei-de-vie prin trecerea de la cultură joasă la cultura semiînaltă şi înaltă, în vederea optimizării lucrărilor mecanizate Instalarea şi/sau înlocuirea sistemului de susţinere Modernizarea sistemului de susţinere prin înlocuirea sârmelor prin instalarea a 3 rânduri de sârme, dintre care minimum două duble, la sistemul pentru conducere şi palisaj în vederea susţinerii butucilor şi conducerii lăstarilor
0 1 2 3 4
1. Proiectare X X X X X X X
2. Defrişare - X - X - - -
3. Cartare agrochimică a solului, iniţială X X X X X - -
4. Fertilizare cu îngrăşăminte de bază X X X X X - -
5. Cartare agrochimică a solului, finală X X X X X - -
6. Pregătire teren X X X X - - -
7. Plantare X X X X - - -
8. Material săditor Certificat X X X X - - -
Standard X X X X - - -
9. Lucrări de întreţinere a plantelor X X X X - - -
10. Sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj X X X X X X -
11. Instalare tutori X X X X X - -
12. Demontarea sârmelor existente la sistemul pentru conducere şi palisaj - - - - - X X
13 Demontarea stâlpilor existenţi la sistemul pentru conducere şi palisaj - - - - - X -
14. Instalarea a 3 rânduri de sârme, dintre care minimum două duble, la sistemul pentru conducere şi palisaj în vederea susţinerii butucilor şi conducerii lăstarilor - - - - - - X

X“ - se realizează. -“ - nu se realizează. ANEXA Nr. 4la normele metodologice SITUAŢIA CENTRALIZATOARE privind sumele necesare acordării sprijinului financiar aprobat pentru programele de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin din partea Uniunii Europene Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Nr. ....../.......

Nr. crt. Beneficiarul Programul Campania viticolă Măsurile eligibile (conform anexei nr. 1 la Normele metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014) Suprafaţa (ha) Sprijinul financiar/ha (euro/ha) Total euro
TOTAL:

Director general, Numele şi prenumele ........ ........ ............. Semnătura ........ ................ ........ ............ Ştampila ........ ................ ................ ........ Data ........ ................ ................ .............. Director economic, Numele şi prenumele ........ ................ ........ ........ Semnătura ........ ................ ................ ........ .......... Ştampila ........ ................ ........ ............ Data ........ ................ ................ .......... ANEXA Nr. 5la normele metodologice SITUAŢIA CENTRALIZATOARE privind sumele necesare acordării sprijinului financiar aprobat pentru programele de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin din partea Uniunii Europene Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Nr. ..../....... Se aprobă. Ordonator principal de credite ........ ..........

Nr. crt. Programul Campania viticolă Măsurile eligibile (conform anexei nr. 1 la Normele metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014) Sprijinul financiar (lei)
TOTAL:

Direcţia buget-finanţe Director, Numele şi prenumele ........ ................ .......... Semnătura ........ ................ ........ ........... Ştampila ........ ................ ........ ............... Data ........ ................ ................ ............. ANEXA Nr. 6la normele metodologice LISTA organismelor dăunătoare periculoase pentru starea fitosanitară a plantaţiilor viticole

Nr. crt. Organismul patogen Vectori cunoscuţi
A) Virusuri şi alte organisme similare virusurilor
Degenerarea viţei-de-vie (transmitere mecanică)
1 Grapevine fanleaf nepovirus (GFLV) şi Arabis mosaic nepovirus (ArMV) - scurtnodare Xiphinema index Xiphinema italiae Xiphinema diversicaudatum
Răsucirea frunzelor viţei-de-vie
2 Grapevine leafroll-asociat closterovirus (GLRaV-1) Necunoscut
3 Grapevine leafroll-asociat closterovirus (GLRaV-3) Planocaccus ficus Pseudocaccus longispinus
Lemnul striat al viţei-de-vie (nu se transmit pe cale mecanică)
4 Corky bark 9GCB) - spongiozitatea scoarţei produsă de virusul B (GBV) Necunoscut
5 Rupestris stem pitting (RSP) - strierea lemnului pe Rupestris Necunoscut
6 Kober stem Growing (KSG) - strierea lemnului pe Kober, produsă de virusul A (GVA) Necunoscut
Mozaicul viţei-de-vie (nu se transmit pe cale mecanică)
7 Grapevine Vein Necrosis (GVN) Necunoscut
8 Grapevine Vein Mosaic (GVM) Necunoscut
B) Micoplasme
9 Grapevine flavescence doree´ MLO (Flavescenţa aurie) Scaphoideus titanus
C) Bacterii
10 Agrobacterium vitis (tumefaciens) - Cancerul bacterian Agrobacterium Tumefaciens (E.F.Smith et Towns.) Conn.
11 Pierce’s disease - Boala lui Pierce la viţa-de-vie Prin altoire şi de cicade aparţinând mai multor specii, mai comune fiind Carneocephala şi Draeculacephala
D) Ciuperci
12 Guignardia baccae - Excorioza viţei-de-vie Giugnardia baccae (Cav.) Jacz.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1763/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1763 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu