Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1049 din 17.05.2018

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 438 din 24 mai 2018SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 241.402 din 10.05.2018, având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.149/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, ale Regulamentului nr. 1.150/2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol, precum şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 256/2017 al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1.150 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol,în temeiul prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, cu completările ulterioare, şi ale art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. Articolul IAnexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 13 noiembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Punctul 1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1.2. reconversia soiurilor, inclusiv prin supraaltoire, constă în schimbarea soiurilor existente în cultură cu soiuri superioare din punct de vedere calitativ sau clone din aceste soiuri, în scopul adaptării producţiei la cerinţele pieţei; 2. La punctul 2.2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)reconversia prin plantare pe acelaşi amplasament ori pe alt amplasament echivalent ca suprafaţă de viţă-de-vie pentru struguri de vin cu soiurile prevăzute în anexa nr. 2, inclusiv prin instalarea sistemului de susţinere, conducere cordon liber, pretabil pentru înfiinţare plantaţie preponderent mecanizată; 3. La punctul 2.2, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)modernizare, prin:

proiectare, instalare/înlocuire sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj;

modernizarea formei de conducere a viţei-de-vie prin trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă şi înaltă;

modernizarea sistemului de susţinere prin înlocuirea sârmelor şi instalarea a 3 rânduri de sârme, dintre care minimum două duble, la sistemul pentru conducere şi palisaj în vederea susţinerii butucilor şi conducerea lăstarilor;

modernizarea prin instalarea unui rând de sârmă în cazul sistemului de susţinere, conducere cordon liber, în cazul recoltării preponderent mecanizate;

instalarea de sisteme de irigaţii prin picurare, eligibile la finanţare, inclusiv pentru viticultorii care au accesat măsura de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole. 4. La punctul 2.3, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)două campanii viticole pentru programul de reconversie a soiurilor prin replantare pe acelaşi amplasament, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual; 5. La punctul 2.3, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)două campanii viticole pentru programul de replantare ca urmare a defrişării obligatorii a plantaţiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare, după obţinerea buletinului de analiză eliberat de Autoritatea Naţională Fitosanitară, care atestă lipsa organismelor dăunătoare periculoase pentru starea fitosanitară a plantaţiilor viticole; 6. La punctul 2.3, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins: f^1) două campanii viticole pentru instalarea de sisteme de irigaţii prin picurare, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual; 7. Punctul 2.51 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2.51 . pentru toate activităţile efectuate în regie proprie, solicitanţii vor utiliza pentru întocmirea centralizatorului costurilor tarifele prezentate în devizele-cadru întocmite de I.C.-D.V.V. Valea Călugărească, conform anexei nr. 3. 8. La punctul 2.7, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)parcelele viticole care au beneficiat de finanţare nerambursabilă provenită din proiecte comunitare pentru înfiinţare, restructurare/reconversie în ultimele 10 campanii viticole, cu excepţia măsurii prevăzute la pct. 2.2 lit. c) şi a măsurii de modernizare prin instalarea de sisteme de irigaţii prin picurare prevăzute la pct. 2.2 lit. d) ultimul paragraf. 9. La punctul 4.1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)copie conformă cu originalul a autorizaţiei de plantare/replantare provenită din conversie sau a autorizaţiei de replantare/replantare anticipată emisă pe numele solicitantului, după caz; 10. La punctul 4.1, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins: o)declaraţie de recoltă şi/sau declaraţie de producţie a exploataţiei viticole, care cuprinde şi parcelele supuse programului de restructurare/reconversie, pentru programele cu defrişare în cadrul planului; 11. La punctul 4.1, litera q) se modifică şi va avea următorul cuprins: q)declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte că parcelele supuse programelor de restructurare/reconversie nu au beneficiat de finanţare nerambursabilă provenită din proiecte comunitare pentru înfiinţare, restrucurare/reconversie în ultimele 10 campanii viticole, cu excepţia măsurii prevăzute la pct. 2.2 lit. c) şi a măsurii de modernizare prin instalarea de sisteme de irigaţii prin picurare prevăzute la pct. 2.2 lit. d) ultimul paragraf; 12. La punctul 4.1, după litera t) se introduce o nouă literă, litera ţ), cu următorul cuprins: ţ)aviz de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru solicitanţii care accesează irigarea prin picurare. 13. După punctul 4.18 se introduce un nou punct, punctul 4.19, cu următorul cuprins: 4.19 (1) Pentru planurile individuale depuse şi aprobate pentru care nu s-au depus cereri de plată la A.P.I.A. se aplică prevederile prezentului ordin.
(2) Pct. 2.3 lit. d) se aplică şi planurilor individuale în cadrul cărora nu a început lucrarea de plantare.
14. La punctul 5.3, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)necesitatea replantării în goluri, în situaţia în care procentajul acestora depăşeşte 10% din suprafaţa plantată, din motive care nu ţin de controlul beneficiarului. 15. La punctul 7.2, litera b2) se modifică şi va avea următorul cuprins: b^2) pentru planurile aflate în derulare şi pentru planurile depuse până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, solicitanţii trebuie să depună la centrele judeţene A.P.I.A., odată cu notificarea de începere a lucrării de plantare, următoarele documente, după caz:autorizaţie de plantare provenită din conversie (în cazul în care solicitantul a beneficiat de un certificat de drept de plantare acordat din rezerva naţională sau din rezerva judeţeană);

autorizaţie de replantare provenită din conversie (în cazul în care solicitantul a beneficiat de un certificat de acordare a unui drept individual de replantare);

autorizaţie de replantare provenită din conversie emisă pe numele solicitantului şi acordul proprietarului de drept de replantare (în cazul în care nu a existat identitate între proprietarul şi cultivatorul parcelelor viticole din care au provenit drepturile individuale de replantare);

autorizaţie de replantare, în cazurile cu defrişare în cadrul planului;

autorizaţie de replantare anticipată. 16. La punctul 7.2, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)să depună la centrele judeţene A.P.I.A. următoarele documente:

declaraţie de finalizare a măsurii sau declaraţie de începere a măsurii, în cazul solicitării de avans;

declaraţie de finalizare a unei părţi din măsură, în cazul solicitării de plată parţială;

proces-verbal de recepţie finală cantitativă şi calitativă a măsurii ori proces-verbal de recepţie finală cantitativă şi calitativă a unei părţi din măsură (în cazul solicitării de plată parţială) sau proces-verbal de constatare a începerii măsurii pentru solicitarea de avans;

documente justificative, inclusiv cele menţionate la pct. 6.6, 6.7, 6.8 şi 6.9, după caz;

autorizaţie de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru solicitanţii care accesează irigarea prin picurare. 17. Punctul 7.5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 7.5. Prevederile pct. 7.3 şi 7.4 se aplică şi beneficiarilor care au solicitat plata în avans, cu condiţia ca sumele acordate în avans şi nedecontate să fie acoperite de o garanţie financiară conform pct. 7.14 lit. c), constând într-o sumă egală cu 100% din avansul financiar solicitat. 18. La punctul 7.14, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)solicitantul a constituit o garanţie constând într-o sumă egală cu 100% din avansul financiar solicitat pentru fiecare măsură din cadrul programului de reconversie/restructurare, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.150/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 19. Punctul 7.161 se modifică şi va avea următorul cuprins: 7.161 . Beneficiarii ale căror plăţi în avans pentru care contribuţia eligibilă din partea Uniunii Europene este mai mică de 5 milioane euro sunt scutiţi de întocmirea notificărilor privind utilizarea avansurilor, conform prevederilor art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 1.150/2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol. 20. Punctul 7.27 se modifică şi va avea următorul cuprins: 7.27. Plata sprijinului financiar comunitar se face în lei, la cursul de schimb publicat de Banca Centrală Europeană în ultima zi lucrătoare care precedă datei de 1 august, conform Regulamentului delegat (UE) nr. 907 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro. 21. Punctul 7.28 se modifică şi va avea următorul cuprins: 7.28. Plata fiecărei măsuri către beneficiar se face în termen de 7 luni de la data prezentării unui dosar de plata complet şi conform, având ca bază şi declaraţia de finalizare a măsurii şi procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă întocmit în urma verificărilor pe teren. 22. Punctul 8.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 8.1. Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control din cadrul M.A.D.R., precum şi Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească instituţii care dispun de personal calificat în domeniul vitivinicol, în calitate de organisme delegate ale A.P.I.A., verifică respectarea tehnologiei aplicate plantaţiilor de către solicitanţii de restructurare/ reconversie în baza Acordului de delegare de competenţe pentru activitatea de verificare a modului de respectare a tehnologiei de cultivare a viţei-de-vie, ulterior recepţiilor finale ale măsurilor de sprijin, în plantaţiile viticole înfiinţate prin restructurare/reconversie. 23. Punctul 8.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 8.2. Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control din cadrul M.A.D.R. şi Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească vor organiza instruiri cu personalul din cadrul centrelor judeţene A.P.I.A. implicate în derularea măsurii de restructurare/reconversie. 24. Punctul 8.4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 8.4. La avizarea anexei nr. 1 la Normele privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016, cu completările ulterioare, de către inspectorul O.N.V.P.V., solicitantul va prezenta o copie a următoarelor documente, după caz:

anexa nr. 2 sau, după caz, anexa nr. 10 la Normele privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016, cu completările ulterioare, respectiv declaraţia de defrişare/defrişare ulterioară a parcelelor viticole;

procesul-verbal de măsurătoare cu G.P.S. emis de A.P.I.A. înainte şi după defrişare;

anexa nr. 1 la Normele privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016, cu completările ulterioare, respectiv cererea de plantare/replantare a viţei-de-vie pentru strugurii de vin;

procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă pentru programele de reconversie a soiurilor şi reamplasarea parcelelor;

procesul-verbal de măsurătoare cu G.P.S. emis de A.P.I.A. după plantare;

autorizaţia de replantare/replantare anticipată. 25. După punctul 8.5 se introduce un nou punct, punctul 8.6, cu următorul cuprins: 8.6. Nefinalizarea planului individual conform angajamentelor sau în termenele prevăzute de prezentul ordin conduce la neacordarea sprijinului financiar sau recuperarea sprijinului financiar plătit. 26. Anexa nr. 1: „Capitolul 1: Persoane neînregistrate fiscal" şi „Capitolul 2: Persoane înregistrate fiscal" se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 27. La anexa nr. 2 „Lista soiurilor de struguri pentru vin eligibile pentru realizarea programelor de restructurare/reconversie", la regiunea viticolă „Colinele Dobrogei", la coloana „Soiuri albe" se introduce un nou soi alb, respectiv soiul „Columna". 28. Anexa nr. 3 „Lista lucrărilor de execuţie din cadrul programelor de restructurare/reconversie" se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. 29. Anexa nr. 7: „Capitolul 1: Anexa nr. 7A" şi „Capitolul 2: Anexa nr. 7B" se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin. 30. După anexa nr. 7 se introduc două noi anexe, anexa nr. 8 „Deviz supraaltoire plantaţie viticolă" şi anexa nr. 9 „Deviz înfiinţare sistem de irigare prin picurare", având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 4 şi 5, care fac parte integrantă din prezentul ordin. 31. Capitolul VII se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul VIIDispoziţii finale Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele norme. Articolul IIAnexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Petre Daea


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1049/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1049 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1049/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu