Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 634 din 3 aprilie 2009

privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 si 3 ale Programului opera?ional „Dezvoltarea capacitatii administrative"

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 268 din 24 aprilie 2009Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - O cheltuială este eligibilă în cadrul proiectelor finanţate prin Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative" (denumit în continuare PO DCA) dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

b) se încadrează în categoriile de cheltuieli prevăzute în prezentul ordin, în anexa nr. 1, precum şi în anexa nr. 2, în cazul proiectelor finanţate în cadrul următoarelor domenii majore de intervenţie ale PO DCA 2007-2013:

(i) axa prioritară 1 -Imbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice:

1. îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ;

2. creşterea responsabilizării administraţiei publice;

3. îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale;

(ii) axa prioritară 2 - Imbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accent pus pe procesul de descentralizare:

1. sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor;

2. îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor;

(iii) axa prioritară 3 -Asistenţă tehnică:

1. sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea PO DCA şi pentru pregătirea următorului exerciţiu de programare;

2. sprijin pentru activităţile de comunicare şi de promovare ale PO DCA.

Art. 2. - In vederea implementării PO DCA, se definesc următoarele categorii/subcategorii de cheltuieli eligibile:

a) cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză;

b) cheltuieli de personal;

c) cheltuieli aferente salariilor;

d) cheltuieli cu deplasarea;

e) cheltuieli pentru traduceri şi interpretariat;

f) cheltuieli aferente tipăririi şi multiplicării de materiale;

g) cheltuieli pentru închirieri şi leasing;

h) cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile;

i) cheltuieli generale de administraţie;

j) cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar;

k) cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale;

l) cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii;

m) taxe;

n) cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică;

o) cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect;

p) cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru activităţi de conştientizare;

q) cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru program;

r) cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipărit şi/sau electronic şi abonamente, pe durata de derulare a proiectului;

s) cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit;

t) cheltuieli privind instruirea personalului implicat în gestionarea PO DCA, a membrilor Comitetului de monitorizare, a beneficiarilor şi a potenţialilor beneficiari;

u) cheltuieli aferente garanţiilor bancare;

v) cheltuielile efectuate pentru desfăşurarea activităţilor de tipul: organizarea şi/sau participarea la evenimente, conferinţe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activităţi transnaţionale, reuniuni ale Comitetului de monitorizare.

Art. 3. - Nu este eligibilă contribuţia în natură a beneficiarului, aşa cum este aceasta definită în Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Cheltuielile referitoare la subcontractele care determină o creştere a costului de executare a operaţiunii, fără a aduce o valoare adăugată proporţională, nu sunt eligibile pentru cofinanţarea din PO DCA.

(2) Pentru toate subcontractele, subcontractorii se angajează să furnizeze organismelor de audit şi control toate informaţiile necesare privind activităţile subcontractate.

Art. 5. - (1) Cheltuielile privind leasingul pentru mijloace de transport sunt eligibile în cadrul proiectului.

(2) Cheltuielilor privind leasingul prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile art. 11 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.784/1999 şi condiţiile specifice menţionate la art. 11 lit. a)-e) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Cheltuielile cu personalul având atribuţii în implementarea proiectului/programului se decontează conform contractului de muncă sau proporţional cu procentul prevăzut în fişa postului şi în fişa de pontaj.

Art. 7. - (1) In cazul personalului autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de finanţarea acestora, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului, nivelul cheltuielilor eligibile cu deplasarea, de tipul cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, se stabileşte conform Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cheltuielile cu deplasarea sunt eligibile şi pentru experţii solicitaţi de beneficiari în contextul implementării proiectului.

(3) Cheltuielile cu deplasarea în ţară sau în străinătate sunt considerate eligibile dacă se justifică efectuarea deplasărilor în scopul proiectului, pentru decontare aplicându-se Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) In cazul proiectelor finanţate din PO DCA, orice venit (neprevăzut) generat de proiect trebuie să fie dedus din totalul costurilor directe eligibile declarate pentru proiectul respectiv.

(2) Cheltuielile generale de administraţie, declarate în mod forfetar, sunt eligibile în conformitate cu regulile stabilite de Autoritatea de management (denumită în continuare AM) în Ghidul solicitantului, pe baza declaraţiei pe propria răspundere transmise de beneficiar, în limita a 20% din costurile directe eligibile ale proiectului.

Art. 9. - (1) Cheltuielile de tip Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) eligibile în cadrul PO DCA sunt cheltuielile pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar necesare implementării proiectelor.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) sunt eligibile în procentul stabilit de AM în Ghidul solicitantului şi/sau în documentul-cadru de implementare.

Art. 10. - Cheltuielile efectuate de beneficiar în conformitate cu prevederile art. 1 nu vor fi autorizate de AM ca fiind eligibile, în condiţiile în care acestea reprezintă costuri suplimentare generate de existenţa unor deficienţe grave ale sistemelor de management şi control stabilite la nivelul beneficiarului în vederea implementării proiectului.

Art. 11. - (1) Se aprobă Lista cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1 şi 2 ale Programului operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative", prevăzută în anexa nr. 1, şi Lista cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 3 a Programului operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative", prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 13. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 453/1.407/2008 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative 2007-2013", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 15 mai 2008.

Ministrul administraţiei şi internelor,

Liviu Nicolae Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXA Nr. 1

LISTA

cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1 şi 2 ale Programului operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative"

1. Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză:

a) cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză tehnică, administrativă, financiar-contabilă, fiscală, de management, precum şi consultanţă şi asistenţă juridică privind desfăşurarea activităţilor proiectului;

b) cheltuieli pentru servicii de consultanţă şi expertiză aferente dezvoltării, implementării şi/sau certificării/recertificării de sisteme;

c) cheltuieli pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii;

d) cheltuieli pentru servicii/studii de evaluare, cercetare, certificare şi recertificare, inclusiv audituri de sistem;

e) cheltuieli cu studii şi/sau analize solicitate de Autoritatea de management (AM) în scopul acordării asistenţei financiare nerambursabile;

f) onorarii (consultanţi, lectori, experţi, formatori etc);

g) cheltuieli cu servicii de sondaje de opinie şi cercetare de piaţă;

h) cheltuieli pentru servicii de consultanţă şi expertiză aferente obţinerii finanţării nerambursabile.

2. Cheltuieli de personal:

a) cheltuieli de salarizare (salarii) şi contribuţii salariale aferente suportate de către angajator şi angajat, pentru personalul angajat în cadrul instituţiei/structurii care beneficiază de fondurile structurale sau în cadrul instituţiei/structurii partenere ca funcţionari publici ori personal contractual cu normă întreagă sau parţială de lucru, având atribuţii privind implementarea proiectului finanţat prin Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative" (PO DCA);

b) cheltuieli aferente orelor suplimentare efectuate în scopul implementării proiectului, conform fişei de pontaj, şi contribuţiile aferente suportate de către angajator şi angajat, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare.

3. Cheltuieli cu deplasarea:

a) cheltuieli pentru cazare;

b) cheltuieli cu diurna;

c) cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv taxele aferente);

d) cheltuieli cu transportul de materiale, mobilier şi echipamente (inclusiv taxele aferente).

4. Cheltuieli pentru traduceri şi interpretariat:

- cheltuieli cu servicii de traducere şi interpretariat aferente activităţilor realizate în cadrul proiectelor finanţate prin PO DCA.

5. Cheltuieli aferente tipăririi şi multiplicării de materiale:

- cheltuieli cu tipărirea, multiplicarea şi distribuţia de materiale efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin PO DCA.

6. Cheltuieli pentru închirieri şi leasing:

a) cheltuieli cu închirierea de sedii pentru managementul proiectului finanţat;

b) cheltuieli cu închirierea de spaţii pentru desfăşurarea diverselor activităţi specifice proiectului finanţat;

c) cheltuieli cu închirierea de echipamente;

d) cheltuieli pentru închirierea de servicii de transport;

e) cheltuieli pentru închirierea de mijloace de transport;

f) cheltuieli pentru închirierea de mobilier (diverse bunuri);

g) cheltuieli cu ratele de leasing pentru mijloace de transport.

7. Cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile:

- cheltuieli cu achiziţia de consumabile aferente activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului.

8. Cheltuieli generale de administraţie (conform definiţiei din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare):

a) cheltuieli cu servicii de comunicaţii (telefoane, fax, internet, servicii poştale şi de curierat, acces la baze de date);

b) cheltuieli cu plata utilităţilor (energie electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale);

c) cheltuieli de arhivare şi securizare documente/informaţii;

d) cheltuieli cu servicii de pază;

e) cheltuieli cu achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinere curentă a sediului;

f) cheltuieli pentru servicii de întreţinere şi reparaţii echipamente şi mijloace de transport;

g) cheltuieli cu achiziţionarea carburanţilor şi a lubrifianţilor pentru mijloacele de transport.

9. Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar:

a) cheltuieli cu achiziţia de mobilier, aparatură birotică, telefoane (fixe şi mobile) şi alte obiecte de inventar;

b) cheltuieli cu achiziţia de echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale;

c) cheltuieli cu achiziţia de echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul.

10. Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale:

a) cheltuieli cu achiziţia de aplicaţii informatice;

b) cheltuieli cu achiziţia de licenţe;

c) cheltuieli cu achiziţia de brevete;

d) cheltuieli cu achiziţia de mărci;

e) cheltuieli cu achiziţia de know-how.

11. Cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii:

a) instalare, întreţinere şi reparare de echipamente informatice, de comunicaţii, periferice de calcul şi instalaţii, necesare desfăşurării proiectului;

b) întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice;

c) cheltuieli pentru cablare reţea internă.

12. Taxe:

a) taxe de certificare/recertificare;

b) taxe de evaluare/acreditare/programe universitare;

c) taxe de eliberare a certificatelor;

d) taxe notariale.

13. Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică:

- cheltuieli aferente pregătirii/revizuirii documentaţiei referitoare la procedura de achiziţie publică, organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul proiectelor finanţate prin PO DCA.

14. Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect [conform prevederilor Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.828/2006].

15. Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru activităţi de conştientizare:

a) cheltuieli cu elaborarea, producţia, tehnoredactarea, tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare şi de informare;

b) cheltuieli cu difuzarea materialelor publicitare şi de informare;

c) cheltuieli cu conceperea, dezvoltarea/adaptarea de pagini web, achiziţia, înregistrarea şi închirierea domeniului;

d) cheltuieli cu producţia, tipărirea/multiplicarea, inscripţionarea şi distribuţia de materiale promoţionale;

e) cheltuieli cu închirierea spaţiului de antenă privind organizarea de evenimente, conferinţe, ateliere de lucru, inclusiv campanii de mediatizare şi conştientizare;

f) cheltuieli pentru publicitate în mass-media (elaborare, producţie şi difuzare);

g) cheltuieli pentru servicii de monitorizare media.

16. Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipărit şi/sau electronic şi abonamente pe durata de derulare a proiectului:

a) cheltuieli cu abonamente la publicaţii de specialitate;

b) cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic.

17. Cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit:

- cheltuieli cu auditul extern al proiectului.

18. Cheltuieli aferente garanţiilor bancare:

- cheltuieli aferente garanţiilor bancare cerute de AM la acordarea prefinanţării.

19. Cheltuieli pentru organizarea şi/sau participarea la evenimente de genul conferinţe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activităţi transnaţionale.

ANEXA Nr. 2

LISTA

cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 3 a Programului operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative"

1. Cheltuieli de personal

1.1. Cheltuieli aferente salariilor

Cheltuieli de salarizare şi cheltuieli aferente orelor suplimentare, conform fişei de pontaj, efectuate în scopul implementării proiectului, precum şi contribuţiile salariale aferente suportate de către angajator şi angajat, pentru personalul contractual angajat în cadrul Autorităţii de management (AM), în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

1.2. Cheltuieli cu deplasarea

Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna efectuate de personalul din cadrul Autorităţii de management pentru dezvoltarea capacităţii administrative (AM DCA) cu ocazia deplasărilor realizate în interesul proiectului.

2. Cheltuieli pentru prestarea de servicii

2.1. Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză:

a) cheltuieli privind asigurarea expertizei tehnice, administrative, financiare, fiscale, juridice, de management privind desfăşurarea activităţilor referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea şi controlul Programului operaţional „Dezvoltarea capacităţii'administrative" (PO DCA);

b) cheltuieli privind dezvoltarea/revizuirea unor manuale, proceduri şi ghiduri necesare pentru desfăşurarea activităţilor referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea si controlul PO DCA;

c) cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de evaluare a PO DCA, a implementării planului de comunicare şi a impactului acţiunilor de informare şi publicitate;

d) cheltuieli cu pregătirea/revizuirea unor documente strategice din domeniul dezvoltării capacităţii administrative;

e) cheltuieli privind efectuarea unor studii în conformitate cu obiectivele PO DCA;

f) cheltuieli privind serviciile de evaluare a operaţiunilor finanţate în cadrul PO DCA;

g) cheltuieli pentru servicii aferente dezvoltării, implementării şi/sau certificării/recertificării de sisteme.

2.2. Cheltuieli pentru traduceri şi interpretariat necesare pentru desfăşurarea activităţilor referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea şi controlul PO DCA

2.3. Cheltuieli aferente tipăririi şi multiplicării de materiale necesare pentru desfăşurarea activităţilor referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea şi controlul PO DCA.

2.4. Cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii:

a) cheltuieli pentru instalare, întreţinere şi reparare echipamente audiovideo, echipamente informatice, de comunicaţii, periferice de calcul şi instalaţii;

b) cheltuieli pentru întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice.

2.5. Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică

Cheltuieli aferente pregătirii/revizuirii documentaţiei referitoare la procedura de achiziţie publică, organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul proiectelor finanţate prin PO DCA.

2.6. Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect [conform prevederilor Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.828/2006]

2.7. Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru program:

a) cheltuieli cu elaborarea, producţia, tehnoredactarea, tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare şi de informare;

b) cheltuieli cu difuzarea materialelor publicitare şi de informare;

c)  cheltuieli cu conceperea, întreţinerea, dezvoltarea/adaptarea de pagini web a AM DCA, achiziţia, înregistrarea şi închirierea domeniului;

d) cheltuieli cu producţia, tipărirea/multiplicarea, inscripţionarea şi distribuţia de materiale promoţionale;

e) cheltuieli privind închirierea spaţiului de antenă privind organizarea de evenimente, conferinţe, ateliere de lucru, inclusiv campanii de mediatizare şi conştientizare;

f) cheltuieli privind publicitatea în mass-media (elaborare, producţie şi difuzare);

g) cheltuieli cu servicii de monitorizare media;

h) cheltuieli de consultanţă necesare pentru desfăşurarea activităţilor de informare şi publicitate referitoare la PO DCA (activităţi de relaţii publice).

2.8. Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipărit şi/sau electronic şi abonamente pentru obiectul de activitate al beneficiarului:

a) cheltuieli cu achiziţia de abonamente la publicaţii de specialitate;

b) cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru desfăşurarea activităţii AM DCA, în format tipărit şi/sau electronic;

c) cheltuieli privind cotizaţiile pentru participarea AM DCA la asociaţii.

2.9. Cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit

Cheltuieli privind serviciile de audit al operaţiunilor finanţate în cadrul PO DCA.

2.10. Cheltuieli pentru organizarea şi/sau participarea la evenimente de genul conferinţe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activităţi transnaţionale:

a) cheltuieli pentru organizarea de evenimente de genul conferinţe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activităţi transnaţionale pentru personalul intern şi extern al AM, implicat în gestionarea PO DCA, şi pentru membrii Comitetului de monitorizare;

b) cheltuieli pentru participarea la evenimente de genul conferinţe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activităţi transnaţionale ale beneficiarilor şi ale potenţialilor beneficiari ai PO DCA.

2.11. Taxe

Taxe notariale pentru legalizarea unor documente referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea si controlul PO DCA.

3. Cheltuieli cu achiziţia de active fixe, obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile

3.1. Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar:

a) cheltuieli privind achiziţia mobilierului de birou pentru uzul personalului din cadrul AM DCA;

b) cheltuieli privind achiziţia de echipamente informatice, de comunicaţii şi periferice de calcul pentru uzul personalului din cadrul AM DCA;

c) cheltuieli privind achiziţia echipamentelor audiovideo necesare pentru desfăşurarea activităţilor de informare şi publicitate referitoare la PO DCA;

d) cheltuieli pentru achiziţia de instalaţii şi aparatură necesare bunei desfăşurări a activităţii AM DCA.

3.2. Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale

Cheltuieli privind achiziţia de aplicaţii informatice, licenţe, brevete, mărci, know-how pentru uzul personalului din cadrul AM DCA.

3.3. Cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile

Cheltuieli cu achiziţia de consumabile aferente activităţilor desfăşurate în cadrul programului.

4. Cheltuieli generale de administraţie (eligibile în cadrul proiectelor privind în exclusivitate funcţionarea AM DCA)

a) cheltuieli privind utilităţile (energie electrică şi termică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale);

b) cheltuieli privind serviciile de comunicaţie (telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid, servicii internet);

c) cheltuieli cu servicii de pază;

d) cheltuieli cu achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinere a sediului şi a dotărilor (mobilierului);

e) cheltuieli cu arhivarea şi securizarea documentelor/informaţiilor referitoare la managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul PO DCA;

f) cheltuieli cu servicii de întreţinere şi reparaţii mijloace de transport;

g) cheltuieli cu achiziţionarea carburanţilor şi lubrifianţilor pentru mijloacele de transport.

5. Cheltuieli pentru închirieri şi leasing

a) cheltuieli cu închirierea de sedii pentru AM;

b) cheltuieli cu închirierea de spaţii pentru desfăşurarea diverselor activităţi specifice proiectului finanţat;

c) cheltuieli cu închirierea de echipamente;

d) cheltuieli pentru închiriere transport (servicii şi mijloace);

e) cheltuieli pentru închiriere mobilier (diverse bunuri);

f) cheltuieli cu ratele de leasing pentru mijloace de transport.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 634/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 634 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu