E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 60 din 27 ianuarie 2006

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 147 din 16 februarie 2006     Avand in vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 6.586/2006 al Ministerului Sanatatii si nr. D.G. 298/2006 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

     in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

     ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

     Art. 1. - Se aproba Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

     Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

     Art. 3. - Incepand cu data prezentului ordin, orice dispozitie contrara isi inceteaza aplicabilitatea.

     Ministrul sanatatii,

     Gheorghe Eugen Nicolaescu

     Presedintele

     Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

     Cristian Vladescu

     ANEXA 1

     NORME

de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

     CAPITOLUL  1

     Contributia pentru concedii si indemnizatii

     SECTIUNEA 1

     Dispozitii generale

     A. Declaratia privind obligatiile de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate privind contributia pentru concedii si indemnizatii

     Art. 1. - (1) Evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se realizeaza pe baza Declaratiei privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii, conform modelului prezentat in anexa nr. 1.

     (2) Declaratia prevazuta la alin. (1) se depune lunar, de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator, la data stabilita de casa de asigurari de sanatate, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

     (3) Declaratia privind obligatiile de plata va fi insotita, dupa caz, de declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, al carei model este prezentat in anexa nr. 2, si de exemplarul 2 al certificatelor de concedii medicale.

     (4) Declaratiile prevazute la alin. (1) si (3) se depun pe suport hartie, cu semnaturile persoanelor autorizate si cu stampila angajatorului, si in format electronic, conform Metodologiei de transmitere pe cale electronica a declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii si a obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii, prevazute in anexa nr. 3.

     Art. 2. - (1) Persoanele juridice si persoanele fizice, in calitate de angajator, care, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, au obligatia de plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii catre Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate depun declaratia privind obligatiile de plata la casa de asigurari de sanatate in a carei raza administrativ-teritoriala isi au sediul social, respectiv domiciliul.

     (2) In cazul in care angajatorii persoane juridice au sucursale si/sau puncte de lucru, acestia depun declaratia privind obligatiile de plata, cumulat, atat pentru activitatea proprie, cat si pentru activitatea sucursalelor si/sau a punctelor de lucru.

     Art. 3. - Institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj se asimileaza angajatorului, avand obligatia sa depuna declaratia privind obligatiile de plata potrivit prevederilor art. 1.

     Art. 4. - (1) Casele de asigurari de sanatate au obligatia de a verifica si de a valida datele cuprinse in declaratiile prevazute in anexele nr. 1 si 2.

     (2) In cazul in care dupa validarea datelor se constata neconcordante care implica rectificarea datelor si/sau a sumelor cuprinse in declaratiile initiale, casele de asigurari de sanatate vor transmite angajatorilor sau asimilatilor acestora o notificare.

     (3) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la data confirmarii de primire a notificarii, angajatorii sau asimilatii acestora au obligatia de a transmite la casele de asigurari de sanatate, dupa caz, declaratii rectificative conform modelelor prezentate in anexele nr. 1 si 2.

     (4) Declaratiile prevazute la alin. (3) pot fi depuse si din initiativa angajatorilor sau a asimilatilor acestora, pentru situatiile care implica rectificarea datelor si/sau a sumelor cuprinse in declaratiile initiale.

     B. Declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii

     Art. 5. - (1) Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de asigurari de sanatate la care acestia sunt luati in evidenta ca platitori de contributie de asigurari sociale de sanatate.

     (2) Declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii se intocmeste in forma scrisa, conform modelului prezentat in anexa nr. 4, si se depune personal sau de catre persoana imputernicita de titularul declaratiei.

     (3) Ori de cate ori intervin modificari asupra elementelor care au stat la baza declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii este obligatorie depunerea comunicarii de modificare a acesteia, in termen de maximum 30 de zile de la aparitia modificarii respective, conform modelului prezentat in anexa nr. 5.

     Art. 6. - Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 si care au fost asigurate in temeiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile ulterioare, sunt obligate sa depuna la casa de asigurari de sanatate declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme.

     Art. 7. - (1) Persoanele fizice asigurate pe baza de declaratie de asigurare pot solicita retragerea declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii. In acest sens vor depune la casele de asigurari de sanatate formularul-tip al solicitarii de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii, conform modelului prezentat in anexa nr. 6.

     (2) Nedepunerea formularului-tip de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii nu exonereaza asiguratul de obligatiile asumate prin declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii.

     Art. 8. - Toate operatiunile legate de inregistrarea si evidenta declaratiilor de asigurare pentru concedii si indemnizatii, a comunicarilor de modificare si a solicitarilor de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii, precum si de plata contributiilor pentru concedii si indemnizatii sunt in sarcina caselor de asigurari de sanatate care au primit si inregistrat documentele respective.

     SECTIUNEA a 2-a

     Contributia pentru concedii si indemnizatii

     Art. 9. - (1) Dreptul la concediile si indemnizatiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 este conditionat de plata contributiei pentru concedii si indemnizatii.

     (2) Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 au obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii in cota de 0,75%, aplicata la fondul de salarii realizat, cu respectarea prevederilor legislatiei financiar-fiscale in materie.

     (3) Fondul de salarii realizat reprezinta totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natura salariala.

     (4) In situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj are obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii in cota de 0,75%, aplicata drepturilor reprezentand indemnizatia de somaj; contributia se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.

     (5) In situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,75% se aplica asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

     a) asupra veniturilor din deciziile de impunere estimative/anuale eliberate de unitatile fiscale teritoriale, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;

     b) asupra indemnizatiilor prevazute in contractele de administrare sau de management, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;

     c) asupra indemnizatiei lunare a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale, sau asupra venitului din dividende estimat a se realiza pe anul in curs, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.

     Art. 10. - (1) Termenele de plata a contributiilor pentru concedii si indemnizatii sunt:

     a) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul angajatorilor;

     b) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul institutiei care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj;

     c) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;

     d) pana la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.

     (2) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre angajatorii, asimilatii acestora si asiguratii care au obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii, acestia datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere, potrivit prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.

     (3) Diferentele ramase de achitat, calculate in raport cu decizia de impunere anuala, se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza majorari de intarziere.

     (4) La expirarea termenului prevazut la alin. (3), pentru sumele datorate si ramase neachitate se vor percepe majorari de intarziere conform procedurii instituite prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

     (5) In situatia in care contributia calculata la venitul estimat este mai mare decat cea calculata in raport cu decizia de impunere anuala, casele de asigurari de sanatate vor proceda conform prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.

     (6) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 vireaza lunar contributia pentru concedii si indemnizatii, aplicata asupra venitului estimat. In cazul in care contributia calculata la venitul estimat este mai mare, respectiv mai mica decat contributia datorata, calculata asupra veniturilor realizate, casele de asigurari de sanatate vor proceda conform prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.

     Art. 11. - Plata sumelor reprezentand contributia pentru concedii si indemnizatii se poate face prin virament sau direct la casieriile caselor de asigurari de sanatate.

     SECTIUNEA a 3-a

     Stagiul de cotizare

     Art. 12. - (1) Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical si se constituie din insumarea perioadelor:

     a) pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau, dupa caz, de catre asigurat;

     b) pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din alte surse, in conditiile prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare; dovada efectuarii serviciului militar pe durata legal stabilita se face cu livretul militar sau cu adeverinte ori certificate eliberate de institutiile militare competente;

     c) pentru care, pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, plata contributiei de asigurari sociale de sanatate s-a facut din alte surse, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Dovada platii contributiei de asigurari sociale de sanatate se face cu adeverinta eliberata de casele teritoriale de pensii, respectiv cu adeverinta eliberata de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca.

     (2) Se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele in care asiguratii prevazuti la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 au realizat, pana la data de 31 decembrie 2005, stagii de cotizare in sistemul public de pensii, precum si perioadele in care asiguratii au beneficiat de indemnizatii de risc maternal potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificarile ulterioare. Dovada stagiului de cotizare realizat anterior acestei date se face in baza unei adeverinte eliberate de casa teritoriala de pensii la care s-a achitat contributia de asigurari sociale, potrivit legii, in cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.

     (3) Adeverinta prevazuta la alin. (2) va cuprinde date referitoare la stagiul de cotizare, veniturile din care se constituie baza de calcul si zilele aferente, precum si numarul de zile de incapacitate temporara de munca de care a beneficiat asiguratul in ultimele 12 luni anterioare solicitarii adeverintei.

     (4) Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate si perioadele in care asiguratul:

     a) a beneficiat de concediile si de indemnizatiile reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;

     b) a beneficiat de pensie de invaliditate gradul III sau de pensie de invaliditate ca nevazator si este membru al unei asociatii familiale sau este autorizat sa desfasoare activitati independente; in aceasta situatie, dovada se face cu adeverinta eliberata de casele teritoriale de pensii si cu documente oficiale din care sa rezulte calitatea de membru al unei asociatii familiale sau de persoana autorizata sa desfasoare activitati independente;

     c) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar se face cu diplomele eliberate de institutiile autorizate, in conditiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricola sau cu adeverinta eliberata de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

     (5) Perioadele prevazute la alin. (4) se asimileaza stagiului de cotizare numai daca in aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare potrivit prezentelor norme.

     Art. 13. - Se considera stagiu de cotizare si situatia in care, prin insumarea perioadelor ce constituie stagiul de cotizare din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului, rezulta un numar de zile de stagiu de cotizare cel putin egal cu numarul total de zile lucratoare din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului.

     Exemplul nr. 1 - situatie in care exista 6 luni integrale de stagiu de cotizare -

___________________________________________________________________________

luna              12   11   10    9    8    7    6    5    4    3    2    1

zile lucratoare   19   22   23   20   23   22   21   22   20   22   20   21

zile de stagiu    19   19   16   20   13    5   21   22   10   22   20   16

___________________________________________________________________________

     - luna 1 reprezinta prima luna anterioara producerii riscului;

     ...

     - luna 12 reprezinta a 12-a luna anterioara producerii riscului.

     In acest caz conditia de stagiu de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 este realizata, intrucat se constata ca exista 6 luni integrale de stagiu de cotizare (lunile 2, 3, 5, 6, 9 si 12).

     Exemplul nr. 2 - situatie in care nu exista 6 luni integrale de stagiu de cotizare -

___________________________________________________________________________

luna              12   11   10    9    8    7    6    5    4    3    2    1

zile lucratoare   19   22   23   20   23   22   21   22   20   22   20   21

zile de stagiu    10   19   16   10   13    5   21   22   10   22   20   16

___________________________________________________________________________

     In acest caz se ia in considerare perioada ultimelor 6 luni anterioare producerii riscului (lunile 1 - 6).

     Numarul total de zile lucratoare din aceasta perioada este de 126 de zile, iar numarul de zile de stagiu este de 111 zile.

     Diferenta este de 15 zile.

     In acest exemplu, pentru a completa stagiul de cotizare necesar de 126 de zile, se iau in calcul 15 zile de stagiu de cotizare din lunile 7 - 12 (5 zile din luna 7, respectiv 10 zile din luna 8). Astfel se constituie stagiul de cotizare necesar pentru deschiderea drepturilor.

     Art. 14. - In cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA, dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca nu este conditionat de realizarea stagiului de cotizare.

     CAPITOLUL  2

     Concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

     SECTIUNEA 1

     Dispozitii generale

     Art. 15. - Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, sunt:

     a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;

     b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;

     c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;

     d) concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;

     e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.

     Art. 16. - (1) Asiguratii beneficiaza de concedii si indemnizatii, in baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementarilor in vigoare.

     (2) Medicul curant, prin reprezentantul sau legal, incheie o conventie privind eliberarea certificatelor de concedii medicale cu casa de asigurari de sanatate, al carei model este prezentat in anexa nr. 10.

     (3) Conventia prevazuta la alin. (2) se incheie cu o singura casa de asigurari de sanatate, respectiv cu cea in a carei raza administrativ-teritoriala isi are sediul unitatea sanitara, sau cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, respectiv Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, dupa caz.

     Art. 17. - (1) Certificatele de concediu medical se completeaza si se elibereaza la data la care se acorda consultatia medicala, stabilindu-se numarul necesar de zile de concediu medical.

     (2) Data de la care incepe valabilitatea concediului medical poate fi ulterioara datei acordarii numai in cazul certificatelor de concediu medical "in continuare".

     (3) In situatia imposibilitatii prezentarii asiguratului la medic, se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore.

     (4) Certificatele de concediu medical se pot elibera si la o data ulterioara, numai pentru luna anterioara, pentru urmatoarele situatii:

     a) in caz de sarcina si lauzie (numai concediu medical pentru maternitate);

     b) pentru perioada de internare in spital;

     c) pentru aparat gipsat, numai de catre medicul ortoped/chirurg;

     d) situatii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale peste 90 de zile.

     Art. 18. - (1) Medicul curant din spital elibereaza certificatele de concediu medical numai la externarea pacientului.

     (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatiile in care durata internarii este mai mare de 30 de zile, caz in care medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical.

     Art. 19. - La camera de garda a spitalului se pot elibera certificate de concediu medical in caz de urgente medico-chirurgicale neinternate, numai de catre medicii de specialitate.

     Art. 20. - In situatia in care certificatul de concediu medical se elibereaza in data de 1 a lunii cu durata de 31 de zile, medicul curant poate elibera certificatul de concediu medical pentru perioada 1 - 31 a lunii respective.

     Art. 21. - Medicii sunt obligati sa indrume pacientii catre unitatea sanitara la care trebuie sa se adreseze acestia in vederea obtinerii in continuare a asistentei medicale si a certificatelor de concediu medical.

     Art. 22. - Orice prelungire a unui concediu medical se efectueaza pe un nou certificat de concediu medical.

     Art. 23. - Certificatele de concediu medical completate cu codurile de indemnizatie 02, 03, 04 si 10, prevazute pe formularul de certificat de concediu medical, ca urmare a unui accident de munca, cu avizul inspectoratului teritorial de munca/avizul directiei de sanatate publica, precum si cele cu codul de indemnizatie 11 se depun direct la casele teritoriale de pensii.

     SECTIUNEA a 2-a

     Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii

     Art. 24. - (1) Concediile medicale pentru incapacitate temporara de munca se acorda pe o durata de cel mult 183 de zile in interval de un an, socotite de la prima zi de imbolnavire.

     (2) Incepand cu a 90-a zi concediul medical se poate prelungi pana la 183 de zile, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

     (3) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza dupa cum urmeaza:

     a) un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sanatatii;

     b) un an, cu drept de prelungire pana la un an si 6 luni de catre medicul expert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA si neoplazii, in functie de stadiul bolii;

     c) un an si 6 luni, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara;

     d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

     (4) Pentru obtinerea avizelor prevazute la alin. (2) si (3), medicul curant va intocmi un referat medical conform modelului prezentat in anexa nr. 8; referatul medical se va transmite la cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca din a carui raza teritoriala isi are domiciliul asiguratul.

     Art. 25. - (1) Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca cu durata de cel mult 14 zile calendaristice, in una sau mai multe etape.

     (2) In cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca pentru aceeasi afectiune, concediul medical se poate prelungi de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, in caz de internare, in etape succesive de maximum 30 de zile calendaristice, pana la 90 de zile calendaristice in decursul unui an, socotit de la prima zi de imbolnavire.

     (3) Durata cumulata a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporara de munca nu poate depasi 45 de zile calendaristice in ultimul an, socotite de la prima zi de imbolnavire, indiferent de cauza acesteia. Dupa totalizarea a 45 de zile calendaristice acordate de catre medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, in caz de internare, cu incadrarea in duratele maxime prevazute de lege.

     Art. 26. - Asiguratii care prezinta unele dintre bolile cardiovasculare mentionate in anexa nr. 7 beneficiaza de concediu medical pana la durata maxima prevazuta de lege.

     Art. 27. - Asiguratii bolnavi de SIDA sau neoplazii de orice tip, in functie de stadiul bolii, beneficiaza de concediu medical pana la duratele maxime prevazute de lege.

     Art. 28. - Asiguratii bolnavi de tuberculoza pulmonara sau extrapulmonara beneficiaza de concediu medical pana la duratele maxime prevazute de lege.

     Art. 29. - In situatiile prevazute la art. 26, 27 si 28, certificatele de concediu medical se elibereaza pentru perioade de maximum 30 de zile calendaristice numai de medicul curant din unitatile sanitare care acorda asistenta medicala in specialitatile respective.

     Art. 30. - (1) Certificatele de concediu medical pentru durata internarii se acorda de medicul curant din spital care a ingrijit si externat pacientul.

     (2) In cazul in care durata internarii este mai mare de 30 de zile, medicul curant va elibera certificatul de concediu medical lunar.

     (3) La externarea din spital se poate acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile calendaristice, iar in cazuri speciale, cu aprobarea medicului-sef de sectie, pana la maximum 21 de zile calendaristice.

     (4) Dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital, in cazul in care starea sanatatii pacientului nu permite reluarea activitatii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeasi afectiune, urmand ca, in cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca, sa trimita pacientul la medicul din ambulatoriul de specialitate.

     (5) Medicii curanti din unitatile sanitare cu paturi, care ingrijesc pacienti cu TBC, SIDA, neoplazii, elibereaza certificatele de concediu medical pe durata internarii asiguratilor, iar la externare pot acorda concediu medical pana la 30 de zile calendaristice. In cazul pacientilor cu TBC medicii au obligatia sa indrume pacientul la cabinetul de pneumologie la care va fi luat in evidenta.

     (6) Pacientii internati in spital, care au beneficiat in ultimele 12 luni de 90 de zile, cumulat, de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, socotite din prima zi de imbolnavire, vor fi trimisi la cabinetele de expertiza medicala a capacitatii de munca in a caror raza teritoriala este situat spitalul respectiv. In cazul in care pacientii nu se pot deplasa, se vor trimite foile de observatie, rezultatele investigatiilor si referatul medical, in vederea avizarii prelungirii concediului medical.

     Art. 31. - In caz de urgente medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea in spital, concediul medical se acorda de medicul care a asistat urgenta (medic de familie, medic din ambulatoriu de specialitate, de la camera de garda, ambulanta, centru de permanenta), pentru o perioada de maximum 5 zile calendaristice. Daca incapacitatea temporara de munca se mentine, concediul medical poate fi prelungit de medicul curant, pentru aceeasi afectiune, dar nu pentru cod de indemnizatie de urgenta (06), in conditiile si pe duratele stabilite de lege.

     Art. 32. - Persoanele asigurate aflate in incapacitate temporara de munca, care au urmat un tratament in strainatate pentru afectiuni care nu pot fi tratate in tara, beneficiaza de concediu medical acordat in conditiile si pe duratele prevazute de lege; certificatele de concediu medical se elibereaza de medicul curant, cu avizul directiilor de sanatate publica, in baza actelor doveditoare traduse si autentificate, la o data ulterioara, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara.

     Art. 33. - Asiguratii care isi pierd capacitatea de munca in timp ce se afla in alta tara in interes de serviciu sau in interes personal primesc certificate de concediu medical de la medicul curant, cu avizul directiilor de sanatate publica, in baza actelor doveditoare traduse si autentificate, in conditiile si pe duratele prevazute de lege. Aceste certificate de concediu medical se pot elibera retroactiv de catre medicii curanti, in termen de maximum 5 zile de la data obtinerii avizului de la directiile de sanatate publica.

     Art. 34. - Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina conform art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.

     Art. 35. - Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta potrivit art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 de catre angajator sau din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru zilele lucratoare din duratele exprimate in zile calendaristice de incapacitate temporara de munca, socotite din prima zi de incapacitate.

     Art. 36. - Pentru plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, aferente concediilor medicale acordate cu intrerupere intre ele, acestea se iau in considerare separat, durata lor nu se cumuleaza, iar plata se suporta conform art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.

     Art. 37. - (1) In situatia in care unui asigurat i se acorda in aceeasi luna doua sau mai multe concedii medicale pentru afectiuni diferite, fara intrerupere intre ele, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se calculeaza si se plateste separat, iar plata se suporta conform art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.

     (2) In situatia in care unui asigurat i se acorda in aceeasi luna doua sau mai multe concedii medicale pentru aceeasi afectiune, fara intrerupere intre ele, durata lor se cumuleaza, iar plata se suporta conform art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.

     Art. 38. - Platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate au obligatia sa elibereze asiguratului adeverinte din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, in vederea acordarii certificatelor de concediu medical.

     SECTIUNEA a 3-a

     Concediile si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca

     Art. 39. - In scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca, asiguratii pot beneficia de:

     a) indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;

     b) concediu si indemnizatie pentru carantina;

     c) tratament balnear, in conformitate cu programul individual de recuperare.

     Art. 40. - (1) Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala se acorda asiguratilor prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, care, din motive de sanatate, nu mai pot realiza durata normala de munca, si se acorda, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale, pentru cel mult 90 de zile in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, in una sau mai multe etape.

     (2) Certificatele de concediu medical pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala de lucru se elibereaza de medicul curant care a propus aceasta reducere pentru cel mult 30 de zile calendaristice, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale, pana la durata maxima prevazuta de lege.

     (3) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru reducerea timpului de munca se determina conform art. 19 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.

     (4) Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

     (5) Pentru obtinerea avizului prevazut la alin. (1) se va respecta procedura instituita la art. 24 alin. (4).

     Art. 41. - (1) Concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica.

     (2) Certificatul de concediu medical pentru carantina se elibereaza de medicul curant asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita in certificatul eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica. Daca durata perioadei de carantina stabilita de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica depaseste 90 de zile nu este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

     (3) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina se determina conform art. 20 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.

     (4) Indemnizatia pentru carantina se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

     Art. 42. - (1) Asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile consecutive beneficiaza de tratament balnear si de recuperare medicala, pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fara contributie personala, in conditiile prevazute in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

     (2) Tratamentul balnear si de recuperare medicala se desfasoara in conformitate cu prevederile programului individual de recuperare intocmit de medicul curant, cu avizul obligatoriu al medicului expert al asigurarilor sociale, in functie de natura, stadiul si prognosticul bolii, structurat pe etape. In functie de tipul afectiunii si de natura tratamentului, durata tratamentului balnear este de 15 - 21 de zile si se stabileste de medicul expert al asigurarilor sociale, la propunerea medicului curant.

     (3) Programul individual de recuperare este obligatoriu si se realizeaza in unitati sanitare specializate aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate. Dupa fiecare etapa prevazuta in programul individual de recuperare asiguratii sunt supusi reexaminarii medicale. In functie de rezultatele acesteia medicul expert al asigurarilor sociale, dupa caz, actualizeaza programul individual de recuperare, recomanda reluarea activitatii profesionale sau propune pensionarea de invaliditate.

     (4) Plata indemnizatiilor nu se cuvine pe perioadele in care asiguratul, din motive imputabile lui, nu isi indeplineste obligatia de a urma si de a respecta programul individual de recuperare.

     (5) Tratamentul balnear si de recuperare medicala a capacitatii de munca se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in conditiile prevazute de contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si de normele metodologice de aplicare a acestuia.

     (6) Beneficiaza concomitent de prestatii pentru acelasi risc asigurat numai asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o durata mai mare de 90 de zile, care urmeaza tratament balnear.

     (7) Pentru obtinerea avizului prevazut la alin. (2) se va respecta procedura instituita la art. 24 alin. (4).

     SECTIUNEA a 4-a

     Concediul si indemnizatia de maternitate

     Art. 43. - (1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie pe o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate. Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere. Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice.

     (2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si femeile care nu se mai afla, din motive neimputabile lor, in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, daca nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei in cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de angajatori sau de asimilatii acestora.

     (3) In situatia prevazuta la alin. (2), baza de calcul a indemnizatiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza carora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitatii de asigurat, cu respectarea prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.

     (4) Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina, incepand cu luna a 6-a de sarcina.

     (5) In situatia copilului nascut mort sau in situatia in care acesta moare in perioada concediului de lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.

     Art. 44. - Concediul medical pentru maternitate se acorda numai pentru sarcina si nu pentru afectiunile care pot interveni pe parcursul sarcinii, fara legatura cu aceasta.

     Art. 45. - (1) Certificatele de concediu medical pentru sarcina se elibereaza pentru cel mult 30 de zile calendaristice de catre medicul de familie sau de catre medicul de specialitate obstetrica-ginecologie, care ia in evidenta si urmareste pe parcursul sarcinii gravida, pana la durata maxima prevazuta de lege.

     (2) Certificatul de concediu medical pentru lauzie se elibereaza de medicul curant de specialitate obstetrica-ginecologie din unitatea sanitara unde a nascut femeia sau de medicul de familie, pentru perioade de cel mult 30 de zile calendaristice. Prelungirea concediului medical pentru lauzie pana la durata maxima prevazuta de lege se face de medicul de familie care are in urmarire lauza.

     Art. 46. - In situatia in care survine decesul mamei, la nastere sau imediat dupa aceasta, tatal beneficiaza de restul concediului neefectuat de catre mama, in conditiile Legii concediului paternal nr. 210/1999, certificatul fiind eliberat de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie din unitatea sanitara unde a nascut femeia sau de medicul de familie, dupa caz.

     Art. 47. - Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate se determina conform art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.

     Art. 48. - Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

     SECTIUNEA a 5-a

     Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav

     Art. 49. - Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.

     Art. 50. - (1) Certificatul de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani si ingrijirea copilului cu handicap in varsta de pana la 18 ani pentru afectiuni intercurente se elibereaza de medicul curant, in conditiile si pana la duratele maxime prevazute de lege.

     (2) Medicul de familie are dreptul de a acorda concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav, cu durata de cel mult 14 zile calendaristice, in una sau mai multe etape, pentru aceeasi afectiune.

     (3) Medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav, cu durata de cel mult 30 de zile calendaristice.

     Art. 51. - In situatia in care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat in aparat gipsat sau supus unor interventii chirurgicale, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face de medicul curant din unitatile care acorda asistenta medicala in specialitatea respectiva, pentru durate stabilite de acesta, in functie de gravitatea afectiunii. Daca durata concediului medical depaseste 90 de zile nu este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

     Art. 52. - (1) Beneficiaza de indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, optional, unul dintre parinti, daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazute la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.

     (2) Beneficiaza de aceleasi drepturi, daca indeplineste conditiile de stagiu de cotizare pentru acordarea acestora, si asiguratul care, in conditiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au incredintat copii in vederea adoptiei sau i-au fost dati in plasament.

     Art. 53. - (1) Beneficiaza de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav cu afectiuni care nu pot fi tratate in tara unul dintre parinti, tutorele, asiguratul caruia i s-a incredintat copilul spre crestere si educare sau in plasament familial si care insoteste copilul la tratament in strainatate, pe durata spitalizarii copilului.

     (2) Certificatul de concediu medical se elibereaza de medicul curant, cu avizul directiilor de sanatate publica, pe baza actelor doveditoare traduse si autentificate, in conditiile si pana la duratele maxime prevazute de lege, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara.

     Art. 54. - Durata de acordare a indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor in care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat in aparat gipsat, este supus unor interventii chirurgicale; durata concediului medical in aceste cazuri va fi stabilita de medicul curant.

     Art. 55. - Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav se determina conform art. 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.

     Art. 56. - Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

     SECTIUNEA a 6-a

     Concediul si indemnizatia de risc maternal

     Art. 57. - Dreptul la concediul de risc maternal se acorda in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004, cu modificarile ulterioare.

     Art. 58. - Certificatele de concediu de risc maternal se elibereaza de medicul de familie sau medicul de specialitate obstetrica-ginecologie, cu avizul medicului de medicina muncii, pe perioade de maximum 30 de zile calendaristice, pe o durata totala de maximum 120 de zile calendaristice, in intregime sau fractionat, asiguratelor gravide, asiguratelor care au nascut recent sau care alapteaza.

     Art. 59. - Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de risc maternal se determina conform art. 31 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.

     Art. 60. - Indemnizatia de risc maternal se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

     Art. 61. - Concediul si indemnizatia de risc maternal se acorda fara conditie de stagiu de cotizare.

     SECTIUNEA a 7-a

     Alte dispozitii privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

     Art. 62. - In cazul in care, potrivit legii, angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciara, lichidare judiciara, faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege, drepturile prevazute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii, se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate.

     Art. 63. - Prevederile art. 62 se aplica si in situatia in care a expirat termenul pentru care a fost incheiat contractul individual de munca, a expirat termenul pentru care a fost exercitata functia publica ori a expirat mandatul in baza caruia s-a desfasurat activitate in functii elective sau in functii numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti.

     Art. 64. - Drepturile achitate in conditiile prevazute la art. 62 urmeaza a fi recuperate de catre casele de asigurari de sanatate de la angajator, dupa caz, conform legii.

     Art. 65. - Durata concediilor pentru tuberculoza, neoplazii, precum si a concediilor pentru sarcina, lauzie si ingrijirea copilului bolnav nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.

     SECTIUNEA a 8-a

     Calculul si plata indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate

     Art. 66. - Calculul si plata indemnizatiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat in conditiile legii, care constituie document justificativ pentru plata.

     Art. 67. - (1) Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul. Persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 vor atasa la certificatul de concediu medical Cererea-tip privind solicitarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate, al carei model este prezentat in anexa nr. 9.

     (2) Pentru situatiile prevazute la art. 17 alin. (4), art. 32, 33 si 53, certificatul de concediu medical se va depune la platitor pana cel mai tarziu la sfarsitul lunii in care s-a eliberat certificatul medical.

     Art. 68. - Baza de calcul a indemnizatiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni pe baza carora se calculeaza, conform legii, contributia pentru concedii si indemnizatii, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare.

     Art. 69. - (1) In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor art. 68, se constituie baza de calcul a indemnizatiilor, se utilizeaza perioade asimilate stagiului de cotizare sau perioade dintre cele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, veniturile ce se iau in considerare sunt:

     a) cuantumul indemnizatiilor, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;

     b) salariul de baza minim brut pe tara, din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.

     (2) In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, se constituie baza de calcul a indemnizatiilor, se utilizeaza perioade asimilate stagiului de cotizare dintre cele prevazute la art. 12 alin. (2), veniturile ce se iau in considerare sunt cele in baza carora s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia de asigurari sociale in sistemul public de pensii, respectiv cuantumul indemnizatiei de risc maternal.

     Art. 70. - In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru situatiile prevazute la art. 9 si 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie media veniturilor lunare la care s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii, din lunile respective sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia, cu respectarea prevederilor art. 69.

     Art. 71. - Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare. La stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi platite se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum si cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevazute prin contractele colective de munca.

     Art. 72. - Pentru persoana asigurata care se afla in doua sau mai multe situatii prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 si care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, la fiecare fiind asigurata conform acestei ordonante de urgenta, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator. In aceasta situatie primele doua exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezinta spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celalalt/ceilalti angajator/angajatori se prezinta cele doua exemplare in copii legalizate. Angajatorii platitori au obligatia respectarii prevederilor art. 1 din prezentele norme.

     Art. 73. - Media zilnica a bazei de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se determina ca raport intre suma veniturilor realizate in ultimele 6 luni pe baza carora s-a achitat contributia pentru C I si numarul total de zile pentru care s-a achitat contributia in aceasta perioada, astfel:

     _

     \

     Mzbci = /_ V : NTZ,

     in care:

     Mzbci = media zilnica a bazei de calcul al indemnizatiilor;

     SUMA V = suma veniturilor din ultimele 6 luni pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii;

     NTZ = numarul total de zile lucrate din ultimele 6 luni pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii.

     Numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii in aceasta perioada nu poate fi mai mare decat numarul zilelor lucratoare corespunzatoare fiecarei luni din perioada luata in considerare pentru baza de calcul, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare.

     Exceptia o constituie asiguratii prevazuti la art. 9 si 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, care beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca fara conditii de stagiu de cotizare, in situatia in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni. In aceste cazuri baza de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate o constituie media veniturilor lunare la care s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii, din lunile respective sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia pentru concedii si indemnizatii, cu respectarea art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.

     Art. 74. - Cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate este egal cu produsul dintre media zilnica si procentele prevazute de lege, multiplicat cu numarul de zile lucratoare din concediul medical, astfel:

     Ci = Mzbci x ....% x NZLCM,

     in care:

     - Ci = cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate;

     - Mzbci = media zilnica a bazei de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate;

     - NZLCM = numarul de zile lucratoare din concediul medical.

     Exemplul nr. 1

     - lei -

________________________________________

luna     1     2     3     4     5     6

V      500   500   500   500   500   500

NZ      21    19    21    20    21    20

________________________________________

     in care:

     NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, pe fiecare luna din baza de calcul;

     SUMA V = 6 x 500 lei = 3.000 lei;

     NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;

     Mzbci = 3.000 lei : 122 = 24,5902 lei;

     ....% = 75% [conform art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005];

     NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe intreaga luna);

     Ci = Mzbci x ....% x NZLCM = 24,5902 lei x 75% x 22 = 405,7377 lei, rotunjit la 406 lei conform legii.

     Exemplul nr. 2

______________________________________________

luna     1     2     3         4       5     6

V      500   500   500   125+281     500   500

NZ      21    19    21        20*)    21    20

______________________________________________

     *) In luna a 4-a persoana a avut 15 zile de concediu medical pentru care a primit 281 lei reprezentand indemnizatie de asigurari sociale de sanatate, respectiv 5 zile pentru care s-a achitat contributia (125 lei).

     in care:

     NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, pe fiecare luna din baza de calcul;

     SUMA V = 5 x 500 lei + (125 lei + 281) lei = 2.906 lei;

     NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;

     Mzbci = 2.906 lei : 122 = 23,8197 lei;

     ....% = 75% [conform art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005];

     NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe intreaga luna);

     Ci = Mzbci x ....% x NZLCM = 23,8197 lei x 75% x 22 = 393,0246 lei, rotunjit la 393 lei conform legii.

     Exemplul nr. 3 - pentru cazurile prevazute la art. 9 si 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005

     - lei -

________________________________

luna     1*)   2   3   4   5   6

V      500     -   -   -   -   -

NZ      21     -   -   -   -   -

________________________________

     *) Persoana respectiva are un stagiu de cotizare de o luna.

     in care:

     NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii pe luna respectiva sau pentru care s-a stabilit sa se plateasca aceasta contributie;

     SUMA V = 1 x 500 lei = 500 lei;

     NTZ = 21 de zile;

     Mzbci = 500 lei : 21 = 23,8095 lei;

     ....% = 100% [conform art. 17 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005], respectiv 75% [conform art. 31 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005];

     NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe intreaga luna);

     Ci = Mzbci x ....% x NZLCM = 23,8095 lei x 100% x 22 = 523,8095 lei, rotunjit la 524 lei conform legii;

     Ci = Mzbci x ....% x NZLCM = 23,8095 lei x 75% x 22 = 393 lei, rotunjit la 393 lei conform legii.

     Art. 75. - Pentru stabilirea cuantumului lunar al indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute la art. 19 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 baza de calcul se stabileste astfel:

     _

     \

     Bcli = /_ V : NTZ x MNTZ

     Bmax = Bcli x 25%

     Ci = Bcli - S,

     care nu poate depasi Bmax

     in care:

     Bcli - baza de calcul lunara al indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate;

     SUMA V = suma veniturilor din ultimele 6 luni pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii;

     NTZ = numarul total de zile lucrate din ultimele 6 luni pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii;

     MNTZ = media zilelor lucratoare din ultimele 6 luni din care se constituie baza de calcul;

     Bmax = baremul maxim pentru cuantumul indemnizatiei, conform art. 19 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 (25% din baza de calcul);

     Ci = cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate;

     S = venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de munca.

     Exemplul nr. 1

     - lei -

________________________________________

luna     1     2     3     4     5     6

V      500   500   500   500   500   500

NZ      21    19    21    20    21    20

________________________________________

     in care:

     NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, pe fiecare luna din baza de calcul

     Se presupune ca in luna acordarii drepturilor venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de munca este de 375 lei (S);

     SUMA V = 6 x 500 lei = 3.000 lei;

     NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;

     MNTZ = 122 : 6 = 20,33 zile (in acest caz numarul de zile lucratoare coincide cu numarul de zile lucrate efectiv);

     Bcli = 3.000 lei : 122 x 20,33 = 499,9180 lei;

     Bmax = 499,9180 lei x 25% = 124,9795 lei, rotunjit la 125 lei conform legii;

     Ci = 499,9180 lei - 375 lei = 124,918 lei, rotunjit la 125 lei conform legii.

     Exemplul nr. 2

     - lei -

_______________________________________________

luna     1     2     3         4        5     6

V      500   500   500   281+125      500   500

NZ      21    19    21        20*)    21    20

_______________________________________________

     *) In luna a 4-a persoana a avut 15 zile de concediu medical, respectiv 5 zile pentru care s-a achitat contributia.

     in care:

     NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, pe fiecare luna din baza de calcul

     Se presupune ca in luna acordarii drepturilor venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de lucru este de 375 lei (S);

     SUMA V = 5 x 500 lei + 281 lei + 125 lei = 2.906 lei;

     NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;

     MNTZ = 122 : 6 = 20,33 de zile (in acest caz se ia in considerare numarul de zile lucratoare din cele 6 luni);

     Bcli = 2.906 lei : 122 x 20,33 = 484,2539 lei;

     Bmax = 484,2539 lei x 25% = 121,0635 lei, rotunjit la 121 lei conform legii;

     Ci = 484,2539 lei - 375 lei = 109,2539 lei, rotunjit la 109 lei.

     Art. 76. - Sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc asiguratilor si care, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se retin de catre platitor din contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate pentru luna respectiva.

     Art. 77. - Sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva, se recupereaza din contributiile datorate pentru lunile urmatoare sau din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie.

     Art. 78. - Indemnizatiile se achita beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procura de catre acesta. Indemnizatiile cuvenite si neachitate asiguratului decedat se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, persoanei care dovedeste ca l-a ingrijit pana la data decesului.

     Art. 79. - Plata indemnizatiilor inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei in care:

     a) beneficiarul a decedat;

     b) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor;

     c) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania nu are incheiata conventie de asigurari sociale;

     d) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat.

     Art. 80. - (1) In cazul certificatelor de concedii medicale completate cu codurile de indemnizatie 02, 03, 04 si 10 ca urmare a unui accident de munca, dar fara avizul casei teritoriale de pensii/directiei de sanatate publica, calculul si plata indemnizatiilor se vor realiza conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, referitoare la concediile si indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite, respectiv la concediile si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca.

     (2) La sfarsitul fiecarei luni casele teritoriale de pensii transmit caselor de asigurari de sanatate codurile numerice personale si numele cazurilor care au primit confirmarea de accident de munca sau boala profesionala.

     (3) Decontarea cheltuielilor aferente indemnizatiilor prevazute la alin. (1) se va face intre CNPAS si CNAS prin intermediul caselor teritoriale, dupa primirea confirmarii caracterului de accident de munca sau de boala profesionala.

     (4) In vederea decontarii cheltuielilor aferente indemnizatiilor prevazute la alin. (1), casele de asigurari de sanatate vor depune facturile insotite de un borderou centralizator si copiile certificatelor medicale la casa teritoriala de pensii pe raza careia a fost inregistrat accidentul de munca sau a fost declarata boala profesionala.

     (5) Borderoul centralizator va cuprinde urmatoarele informatii: codul numeric personal (CNP), seria si numarul certificatelor de concedii medicale, sumele aferente indemnizatiilor platite pe baza certificatelor de concedii medicale respective.

     (6) Termenul de depunere a documentelor de plata este data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a primit de catre casa de asigurari de sanatate confirmarea caracterului de accident de munca sau de boala profesionala.

     (7) Decontarea se va face in termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor la casa teritoriala de pensii.

     CAPITOLUL  3

     Dispozitii finale

     Art. 81. - Asiguratii au obligatia de a instiinta platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate asupra acordarii concediilor medicale in termen de 3 zile de la data acordarii. Controlul certificatelor de concedii medicale, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, se realizeaza pe baza unei metodologii elaborate de CNAS, care va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

     Art. 82. - Indemnizatiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, in termenul de prescriptie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite. Cuantumul indemnizatiilor astfel solicitate se achita la nivelul cuvenit in perioada prevazuta in certificatul medical.

     Art. 83. - Indemnizatiile pe care platitorii de drepturi le achita fara indeplinirea stagiului minim de cotizare si pe care acestia le deconteaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate reprezinta sume incasate necuvenit, care constituie debite ce urmeaza sa fie recuperate potrivit legii.

     Art. 84. - (1) Casele de asigurari de sanatate recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.

     (2) Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor de asigurari de sanatate se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.

     (3) Sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatii se recupereaza de la beneficiari in termenul de prescriptie de 3 ani.

     (4) Recuperarea sumelor prevazute la alin. (3) se efectueaza de catre angajator sau, dupa caz, de institutia care efectueaza plata acestor drepturi.

     Art. 85. - Sumele nerecuperate din cauza decesului beneficiarilor nu se mai urmaresc.

     Art. 86. - (1) Sumele incasate necuvenit, cu titlu de indemnizatii, ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar, se recupereaza de la acesta, inclusiv majorarile de intarziere aferente, pana la recuperarea integrala a prejudiciului.

     (2) Sumele stabilite in conformitate cu alin. (1), nerecuperate din cauza decesului asiguratilor, se recupereaza de la mostenitori, in conditiile dreptului comun.

     Art. 87. - Debitele provenite din indemnizatiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 se recupereaza prin executorii proprii ai CNAS si ai caselor de asigurari de sanatate si constituie venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

     Art. 88. - In intelesul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, constituie refuzuri justificate la plata indemnizatiilor urmatoarele situatii:

     a) nu se face dovada calitatii de asigurat pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;

     b) neindeplinirea stagiului complet de cotizare, cu exceptiile prevazute de lege;

     c) necompletarea tuturor rubricilor din certificatul de concediu medical de catre medicul care a eliberat/vizat respectivul certificat;

     d) neprezentarea certificatului de concediu medical in termenele prevazute de lege;

     e) acordarea retroactiva a certificatelor de concediu medical in afara situatiilor prevazute de lege;

     f) certificate de concediu medical ce depasesc duratele maxime prevazute de prezentele norme;

     g) amanarea platii ca urmare a sesizarii comisiilor care efectueaza controlul, de catre angajatorul care constata eliberari nejustificate de certificate de concedii medicale;

     h) alte situatii similare temeinic fundamentate.

     Art. 89. - Medicii care elibereaza certificate de concediu medical au obligatia de a raporta datele referitoare la aceste certificate. Raportarea se va face lunar, la termenele stabilite de casele de asigurari de sanatate, atat pe suport hartie, conform formularului de raportare prezentat in anexa nr. 11, cat si electronic, in formatul solicitat de CNAS.

     Art. 90. - Casele de asigurari de sanatate au obligatia de a tine evidente distincte cu inregistrarea certificatelor de concediu medical distribuite medicilor, precum si a certificatelor de concediu medical eliberate de acestia.

     Art. 91. - Contributia de asigurari sociale de sanatate nu se datoreaza asupra indemnizatiilor reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu exceptia contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de angajator pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora.

     Art. 92. - Pentru constituirea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate cuvenite asiguratilor care realizeaza venituri exprimate in moneda altor tari se ia in considerare contravaloarea in lei a acestor venituri, obtinuta prin aplicarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data stabilita pentru plata drepturilor salariale sau a veniturilor asigurate, din lunile respective.

     Art. 93. - (1) Drepturile la concedii si indemnizatii care s-au nascut anterior situatiei de incetare a activitatii angajatorului sau inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul individual de munca se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

     (2) In vederea preluarii in plata din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate a drepturilor care s-au nascut anterior situatiilor prevazute la alin. (1), angajatorii sau, dupa caz, persoanele interesate depun urmatoarele acte la casele de asigurari de sanatate:

     a) lista angajatilor aflati in plata de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;

     b) situatia platii lunare a drepturilor pana la data depunerii documentatiei;

     c) actul legal prin care s-a dispus incetarea raportului de munca, cu indicarea temeiului legal;

     d) actele medicale si alte acte prevazute de lege pentru acordarea drepturilor;

     e) in cazul expirarii termenului pentru care a fost incheiat contractul individual de munca, se mai depune si copia de pe contractul individual de munca, cu viza inspectoratului teritorial de munca, dupa caz;

     f) in cazul incetarii activitatii angajatorului, se mai depune si unul dintre urmatoarele acte:

     - actul oficial care atesta inceperea procedurii de incetare a activitatii angajatorului (incheierea judecatorului-sindic, hotararea adunarii generale a actionarilor, ramasa definitiva, privind lichidarea administrativa);

     - copie legalizata de pe certificatul de incheiere privind radierea din registrul comertului (pentru angajatori, agenti economici);

     - confirmarea scrisa a expirarii valabilitatii sau a anularii autorizatiei de functionare ori a autorizatiei de libera practica (pentru angajatori, persoane fizice);

     - procesul-verbal de insolvabilitate incheiat de unitatile fiscale teritoriale;

     - copie legalizata de pe actul de desfiintare a organizatiei cooperatiei mestesugaresti;

     - confirmarea scrisa a expirarii mandatului exercitat in cadrul autoritatii elective, executive, legislative sau judecatoresti;

     - orice alte acte prevazute de legislatia in materie in vigoare la data incetarii activitatii angajatorului.

     Art. 94. - In cazul persoanelor care, inainte de a ocupa functii elective ori de a fi numite in cadrul autoritatii executive, legislative sau judecatoresti, au fost angajate cu contract individual de munca a carui executare se suspenda, pe durata exercitarii mandatului, potrivit unei legi speciale, indemnizatiile cuvenite la data expirarii mandatului se platesc de catre angajatori, in conditiile legii (daca acestia nu si-au incetat activitatea), in cuantumurile stabilite la data deschiderii dreptului.

     Art. 95. - Drepturile preluate la incetarea activitatii angajatorilor sau la expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul individual de munca si achitate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si care, potrivit legii, trebuiau sa fie suportate din fondurile angajatorilor se recupereaza ulterior de catre casele de asigurari de sanatate, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

     Art. 96. - In cazul in care termenul de plata a indemnizatiei expira intr-o zi nelucratoare, plata se considera in termen daca este efectuata in ziua lucratoare imediat urmatoare.

     Art. 97. - Anexele nr. 1 - 11 fac parte integranta din prezentele norme.

     ANEXA 1*)

     la norme

     *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

     Casa de Asigurari de sanatate ..............................

     _ _ _ _ _ _ _            _ _        _ _        _ _ _ _

     Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|

     _                 _

     DECLARATIE initiala |_| rectificativa |_|

Privind evidenta obligatiilor de plata catre Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate pentru concedii si indemnizatii

     _ _        _ _ _ _

     pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|

     Data stabilita pentru lichidarea drepturilor salariale

     _ _        _ _ _ _      _ _ _ _

     zi |_|_| luna |_|_|_|_| an |_|_|_|_|

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     A. Denumire angajator |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     B. CUI (cod fiscal) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _

     C. Nr. Inreg. Reg. Comertului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|

     _ _ _ _ _ _

     D. Nr. Angajati |_|_|_|_|_|_|

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     E. Total fond salarii brute realizate |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     F. Total contributii datorate       _ _ _ _ _ _ _ _ _

     pentru concedii si indemnizatii |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     G. Total cuantum prestatii de suportat din               _ _ _ _ _ _ _ _ _

     bugetul F.N.U.A.S.S. pentru concedii si indemnizatii |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     Suma din

     Total      Total zile     F.N.U.A.S.S.

     zile       prestatii din  pentru concedii

     Nr. Cazuri  prestatii  F.N.U.A.S.S.   si indemnizatii

G1. Indemnizatii pentru  _ _ _ _ _   _ _ _ _    _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _

     incapacitate        |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|  |_|_|_|_|    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     temporara de munca

G2. Prevenire            _ _ _ _ _   _ _ _ _    _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _

     imbolnavire         |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|  |_|_|_|_|    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     _ _ _ _ _   _ _ _ _    _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _

G3. Sarcina si lauzie   |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|  |_|_|_|_|    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

G4. Ingrijire copil      _ _ _ _ _   _ _ _ _    _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _

     bolnav              |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|  |_|_|_|_|    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

G5. Indemnizatie de      _ _ _ _ _   _ _ _ _    _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _

     risc maternal       |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|  |_|_|_|_|    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     H. Total suma de virat la F.N.U.A.S.S. pentru            _ _ _ _ _ _ _ _ _

     concedii si indemnizatii                             |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     I. Total suma de recuperat de la F.N.U.A.S.S. pentru     _ _ _ _ _ _ _ _ _

     concedii si indemnizatii                             |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     J. Adresa angajator

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       _ _ _ _ _ _

     Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|

     _ _ _ _ _ _       _ _ _ _       _ _       _ _ _ _

     Bl. |_|_|_|_|_|_| Sc. |_|_|_|_| Et. |_|_| Ap. |_|_|_|_|

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Tel: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Judet: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     _ _           ___________________________________________________

     Sector: |_|_| E-mail: |___________________________________________________|

     K. Conturi bancare

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Banca: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Cont: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Banca: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Cont: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     Sub sanctiunile aplicate falsului in acte publice, declar ca am examinat aceasta declaratie si in conformitate cu informatiile furnizate o declar corecta si completa

     Numele ................. Prenumele ...................... Data ...........

     Functie*) ................................................................

     *) Director General sau alta persoana autorizata

     _ _ _

     Semnatura si stampila .......... Nr. total de file anexa 2 |_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

|                                         _                               _ _  |

| Declaratie nominala pe suport magnetic |_|         Nr. Dischete/CD-ROM |_|_| |

|                                         _                                    |

| Declaratie nominala transmisa pe cale  |_|                                   |

| electronica                                                                  |

|                                                                              |

| Verificat corectitudinea fisierelor: Nume: ............ Semnatura .......... |

|______________________________________________________________________________|

     ANEXA 2 *1)

     la norme

     *1) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

     Casa de Asigurari de Sanatate ..............................

     _ _ _ _ _ _ _            _ _        _ _        _ _ _ _

     Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|

     _                 _

     DECLARATIE initiala |_| rectificativa |_|

Privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii

     _ _        _ _ _ _

     pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Denumire angajator |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 ______________________________________________________________________________

| ____  ____________  ____________  ________  ___________   __________________ |

||Nr. ||Tip         ||Nume/Prenume||Cod     ||Luat in    | |Zile lucratoare   ||

||crt.||rectificare*||asigurat    ||asigurat||evidenta la| |__________________||

||____||____________||____________||________||CAS ...... |  __________________ |

|                                            |___________| |Total zile lucrate||

|                                                          |__________________||

| __________  _________  _________  ____________  _______________   __________ |

||Serie si  ||Zile     ||Zile     ||Cod         ||Suma din FNUASS| |Serie si  ||

||numar     ||prestatii||prestatii||indemnizatie||pentru concedii| |numar     ||

||Certificat||         ||suportate||            ||si indemnizatii| |Certificat||

||de        ||         ||din      ||            ||               | |de        ||

||Concediu  ||         ||FNUASS   ||            ||               | |Concediu  ||

||Medical   ||         ||         ||            ||               | |Medical   ||

||          ||         ||         ||            ||               | |Initial* ||

||__________||_________||_________||____________||_______________| |__________||

| __________  _________  _________  ____________  _______________   __________ |

||Serie si  ||Zile     ||Zile     ||Cod         ||Suma din FNUASS| |Serie si  ||

||numar     ||prestatii||prestatii||indemnizatie||pentru concedii| |numar     ||

||Certificat||         ||suportate||            ||si indemnizatii| |Certificat||

||de        ||         ||din      ||            ||               | |de        ||

||Concediu  ||         ||FNUASS   ||            ||               | |Concediu  ||

||Medical   ||         ||         ||            ||               | |Medical   ||

||          ||         ||         ||            ||               | |Initial* ||

||__________||_________||_________||____________||_______________| |__________||

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

|  _ _ _ _   _________   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |

| |_|_|_|_| |_________| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |

|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   _ _                 __ __       |

| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                 |_|_|               |__|__|      |

|                                                                  __ __       |

|                                                                 |__|__|      |

|  _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _      _ _      _ _        _ _ _ _ _   |

| |_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|    |_|_|    |_|_|      |_|_|_|_|_|  |

|  _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                              |

| |_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                             |

|  _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _      _ _      _ _        _ _ _ _ _   |

| |_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|    |_|_|    |_|_|      |_|_|_|_|_|  |

|  _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                              |

| |_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                             |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

|  _ _ _ _   _________   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |

| |_|_|_|_| |_________| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |

|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   _ _                 __ __       |

| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                 |_|_|               |__|__|      |

|                                                                  __ __       |

|                                                                 |__|__|      |

|  _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _      _ _      _ _        _ _ _ _ _   |

| |_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|    |_|_|    |_|_|      |_|_|_|_|_|  |

|  _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                              |

| |_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                             |

|  _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _      _ _      _ _        _ _ _ _ _   |

| |_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|    |_|_|    |_|_|      |_|_|_|_|_|  |

|  _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                              |

| |_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                             |

|______________________________________________________________________________|

     *) M = modificare A = adaugare asigurat  S = stergere asigurat

     *) Se completeaza cu seria si numarul Certificatului de concediu medical initial numai in cazul cumularii duratelor de concediu acordate, conform legii

     Semnatura/Stampila ................................

     ANEXA 3*)

     la norme

     *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

     Metodologia de transmitere pe cale electronica a declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii si a obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii

     Conditii generale

     Declaratiile privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii si a obligatiilor de plata catre bugetul FNUASS se vor face numai pe suport electronic.

     Declaratiile in format electronic se depun odata cu declaratiile pe suport de hartie (anexa nr. 1 si anexa nr. 2) semnate si stampilate, la casa de Asigurari de Sanatate pe raza careia se afla sediul social sau domiciliul angajatorului.

     Conditii tehnice standard pentru formatul electronic

     Datele in format electronic vor fi transmise numai pe suport tip: discheta FD 3,5'' sau CD-ROM.

     Suporturile vor fi etichetate cu urmatoarele informatii:

     - denumire fisier

     - Cod unic de inregistrare sau codul fiscal al angajatorului, dupa caz

     - seria volumului suportului magnetic ex: 1/3, 2/3, 3/3 daca setul are 3 suporturi.

     Suportul magnetic va contine 2 fisiere de tip DBF, care vor avea in mod obligatoriu urmatoarele denumiri si continut:

     CM_DCL_A1.DBF (anexa nr. 1) si va contine datele centralizatoare referitoare la obligatiile de plata ale angajatorului catre bugetul FNUASS

     CM_DCL_A2.DBF (anexa nr. 2) si va contine datele aferente asiguratilor

     Denumirea campurilor date si ordinea acestora din structurile fisierelor sunt obligatorii.

     In descrierea de mai jos <<Tip camp>> are urmatoarea semnificatie:

     N - numeric

     C - caracter (alfanumeric), fara semne diacritice si caractere speciale

     D - data

     Descrierea organizarii inregistrarilor in fisier:

     Fisierul CM_DCL_A1.DBF (anexa nr. 1) contine o singura inregistrare cu datele centralizatoare referitoare la obligatiile de plata ale angajatorului si are urmatoarea structura:

 ______________________________________________________________________________

|Denumire         |Denumire Camp |Tip|Lung.|              descriere            |

|camp             |in baza       |   |     |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Tipul declaratiei|TIPD          | N |   1 |Se completeaza cu 0 initiala/1     |

|                 |              |   |     |rectificativa,                     |

|                 |              |   |     |Declaratia rectificativa se        |

|                 |              |   |     |completeaza astfel: se recalculeaza|

|                 |              |   |     |anexa 1 tinand cont de modificarile|

|                 |              |   |     |efectuate in anexa 2 fata de       |

|                 |              |   |     |declaratia initiala                |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Luna             |LN            | N |   2 |Se completeaza cu luna anului      |

|                 |              |   |     |pentru care se intocmeste          |

|                 |              |   |     |declaratia                         |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|An               |AN            | N |   4 |Se completeaza cu anul pentru care |

|                 |              |   |     |se intocmeste declaratia           |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Data lichidarii  |DATA_LICHID   | D |   8 |Se completeaza cu ziua, luna, anul |

|                 |              |   |     |lichidarii drepturilor salariale   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Denumire         |DEN_ANG       | C |  50 |Contine denumirea angajatorului    |

|angajator        |              |   |     |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Cod unic de      |CUI           | C |  13 |Se completeaza partea numerica a   |

|de inregistrare  |              |   |     |codului unic inregistrare/cod      |

|CUI/CF pentru    |              |   |     |fiscal atribuit angajatorilor -    |

|angajatorii      |              |   |     |persoane juridice                  |

|persoane juridice|              |   |     |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Nr. de           |REG_COM       | C |  20 |Contine nr. de inregistrare de la  |

|inregistrare de  |              |   |     |registrul comertului               |

|la Registrul     |              |   |     |                                   |

|Comertului       |              |   |     |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Numar de angajati|NR_ANGAJ      | N |   6 |Contine nr. efectiv de angajati    |

|                 |              |   |     |(asigurati) din luna pentru care se|

|                 |              |   |     |intocmeste declaratia              |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Total fond       |TOT_SAL_BRUT  | N |  18 |Contine total fond de salarii brute|

|salarii brute    |              |   |     |realizate pe unitate, baza de      |

|realizate        |              |   |     |calcul pentru contributia pentru   |

|                 |              |   |     |concedii si indemnizatii           |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Total contributii|TOT_CONTRIB   | N |  18 |Contine total contributii datorate |

|datorate pentru  |              |   |     |pentru concedii si indemnizatii    |

|concedii si      |              |   |     |Formula de calcul:   |

|indemnizatii     |              |   |     |TOT_CONTRIB = TOT_SAL_BRUT x 0,75% |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Total cuantum    |TOT_CUANT_FN  | N |  18 |Contine total cuantum prestatii de |

|prestatii de     |              |   |     |suportat din bugetul FNUASS pentru |

|suportat din     |              |   |     |concedii si indemnizatii           |

|bugetul FNUASS   |              |   |     |Formula de calcul:   |

|                 |              |   |     |TOT_CUANT_FN = FN_G1 + FN_G2 +     |

|                 |              |   |     |FN_G3 + FN_G4 + FN_G5              |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Cazuri G1        |CAZ_G1        | N |   5 |Contine total asigurati cu concedii|

|                 |              |   |     |medicale pentru incapacitate       |

|                 |              |   |     |temporara de munca                 |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Cazuri G2        |CAZ_G2        | N |   5 |Contine total asigurati cu concedii|

|                 |              |   |     |medicale pentru prevenire          |

|                 |              |   |     |imbolnavire                        |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Cazuri G3        |CAZ_G3        | N |   5 |Contine total asigurati cu concedii|

|                 |              |   |     |medicale pentru sarcina si lauzie  |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Cazuri G4        |CAZ_G4        | N |   5 |Contine total asigurati cu concedii|

|                 |              |   |     |medicale pentru ingrijire copil    |

|                 |              |   |     |bolnav                             |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Cazuri G5        |CAZ_G5        | N |   5 |Contine total asigurati cu concedii|

|                 |              |   |     |medicale pentru risc maternal      |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Total zile       |ZI_PRE_G1     | N |   4 |Contine nr. total de zile prestatii|

|prestatii G1     |              |   |     |aferente concediilor medicale      |

|                 |              |   |     |pentru incapacitate temporara de   |

|                 |              |   |     |munca                              |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Total zile       |ZI_PRE_G2     | N |   4 |Contine nr. total de zile prestatii|

|prestatii G2     |              |   |     |aferente concediilor medicale      |

|                 |              |   |     |pentru prevenire imbolnavire       |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Total zile       |ZI_PRE_G3     | N |   4 |Contine nr. total de zile prestatii|

|prestatii G3     |              |   |     |aferente concediilor medicale      |

|                 |              |   |     |pentru pentru sarcina si lauzie    |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Total zile       |ZI_PRE_G4     | N |   4 |Contine nr. total de zile prestatii|

|prestatii G4     |              |   |     |aferente concediilor medicale      |

|                 |              |   |     |pentru pentru ingrijire copil      |

|                 |              |   |     |bolnav                             |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Total zile       |ZI_PRE_G5     | N |   4 |Contine nr. total de zile prestatii|

|prestatii G5     |              |   |     |aferente concediilor medicale      |

|                 |              |   |     |pentru pentru risc maternal        |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Total zile       |ZI_FN_G1      | N |   4 |Contine nr. total de zile prestatii|

|prestatii G1 din |              |   |     |suportate din FNUASS aferente      |

|FNUASS           |              |   |     |concediilor medicale pentru        |

|                 |              |   |     |incapacitate temporara de munca    |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Total zile       |ZI_FN_G2      | N |   4 |Contine nr. total de zile prestatii|

|prestatii G2 din |              |   |     |suportate din FNUASS aferente      |

|FNUASS           |              |   |     |concediilor medicale pentru        |

|                 |              |   |     |prevenire imbolnavire              |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Total zile       |ZI_FN_G3      | N |   4 |Contine nr. total de zile prestatii|

|prestatii G3 din |              |   |     |suportate din FNUASS aferente      |

|FNUASS           |              |   |     |concediilor medicale pentru        |

|                 |              |   |     |sarcina si lauzie                  |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Total zile       |ZI_FN_G4      | N |   4 |Contine nr. total de zile prestatii|

|prestatii G4 din |              |   |     |suportate din FNUASS aferente      |

|FNUASS           |              |   |     |concediilor medicale pentru        |

|                 |              |   |     |ingrijire copil bolnav             |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Total zile       |ZI_FN_G5      | N |   4 |Contine nr. total de zile prestatii|

|prestatii G5 din |              |   |     |suportate din FNUASS aferente      |

|FNUASS           |              |   |     |concediilor medicale pentru        |

|                 |              |   |     |risc maternal                      |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Suma din FNUASS  |FN_G1         | N |  18 | _                                 |

|G1               |              |   |     |>_ indemnizatii suportate din      |

|                 |              |   |     |FNUASS pentru incapacitate         |

|                 |              |   |     |temporara de munca                 |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Suma din FNUASS  |FN_G2         | N |  18 | _                                 |

|G2               |              |   |     |>_ indemnizatii suportate din      |

|                 |              |   |     |FNUASS pentru prevenire imbolnavire|

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Suma din FNUASS  |FN_G3         | N |  18 | _                                 |

|G3               |              |   |     |>_ indemnizatii suportate din      |

|                 |              |   |     |FNUASS pentru sarcina si lauzie    |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Suma din FNUASS  |FN_G4         | N |  18 | _                                 |

|G4               |              |   |     |>_ indemnizatii suportate din      |

|                 |              |   |     |FNUASS pentru ingrijire copil      |

|                 |              |   |     |bolnav                             |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Suma din FNUASS  |FN_G5         | N |  18 | _                                 |

|G5               |              |   |     |>_ indemnizatii suportate din      |

|                 |              |   |     |FNUASS pentru risc maternal        |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Total suma de    |TOT_VIRAT     | N |  18 |Contine total suma de virat la     |

|virat la FNUASS  |              |   |     |FNUASS pentru concedii si          |

|                 |              |   |     |indemnizatii, in cazul in care     |

|                 |              |   |     |TOT_CONTRIB > TOT_CUANT_FN         |

|                 |              |   |     |Formula de calcul:  |

|                 |              |   |     |TOT_VIRAT = TOT_CONTRIB -          |

|                 |              |   |     |TOT_CUANT_FN                       |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Total suma de    |TOT_RECUP     | N |  18 |Contine total suma de recuperat la |

|recuperat de la  |              |   |     |FNUASS pentru concedii si          |

|FNUASS           |              |   |     |indemnizatii, in cazul in care     |

|                 |              |   |     |TOT_CONTRIB < TOT_CUANT_FN         |

|                 |              |   |     |Formula de calcul:   |

|                 |              |   |     |TOT_RECUP = TOT_CUANT_FN -         |

|                 |              |   |     |TOT_CONTRIB                        |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Localitatea      |ADR_LOC       | C |  25 |Adresa sediu angajator -           |

|                 |              |   |     |localitate (oras/municipiu,        |

|                 |              |   |     |comuna)                            |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Strada           |ADR_STR       | C |  25 |Adresa sediu angajator - strada    |

|                 |              |   |     |Daca se completeaza oras/municipiu |

|                 |              |   |     |se completeaza obligatoriu si      |

|                 |              |   |     |strada                             |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Numar            |ADR_NR        | C |  10 |Adresa sediu angajator - numar     |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Bloc             |ADR_BL        | C |  10 |Adresa sediu angajator - bloc      |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Scara            |ADR_SC        | C |   5 |Adresa sediu angajator - scara     |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Etaj             |ADR_ET        | C |   2 |Adresa sediu angajator - etaj      |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Apartament       |ADR_AP        | C |   2 |Adresa sediu angajator - apartament|

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Telefon          |ADR_TEL       | C |  15 |Telefon de legatura angajator      |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Judet            |ADR_JUD       | C |   2 |Adresa sediu angajator - cod judet*|

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Sector           |ADR_SECT      | N |   2 |Adresa sediu angajator - sector    |

|                 |              |   |     |(numai pentru Bucuresti)           |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Email            |E_MAIL        | C |  50 |Adresa e-mail angajator            |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Banca*          |B1            | C |  25 |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Filiala*        |F1            | C |  25 |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Cont*           |C1            | C |  50 |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Banca*          |B2            |   |     |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Filiala*        |F2            |   |     |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Cont*           |C2            |   |     |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Nr. total de file|NRF           | N |   3 |Contine numar file de la anexa 2   |

|anexa 2          |              |   |     |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

     * In cazul judetelor apare codificarea de la autoturisme.

     * Se completeaza toate conturile bancare pe care le are angajatorul.

     Fisierul CM_DCL_A2.DBF (anexa nr. 2) contine cate o inregistrare pentru fiecare asigurat si are urmatoarea structura:

 ______________________________________________________________________________

|Denumire         |Denumire camp |Tip|Lung.|              Descriere            |

|camp             |in baza       |   |     |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Tipul declaratiei|TIPD          | N |   1 |Se completeaza cu 0 initiala/1     |

|                 |              |   |     |rectificativa,                     |

|                 |              |   |     |Declaratia rectificativa se        |

|                 |              |   |     |completeaza astfel: anexa 2 se     |

|                 |              |   |     |completeaza numai pentru pozitiile |

|                 |              |   |     |modificate fata de declaratia      |

|                 |              |   |     |initiala (inregistrari cu          |

|                 |              |   |     |modificari fata de declaratia      |

|                 |              |   |     |initiala, inregistrari noi fata de |

|                 |              |   |     |declaratia initiala)               |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Luna             |LN            | N |   2 |Se completeaza cu luna anului      |

|                 |              |   |     |pentru care se intocmeste          |

|                 |              |   |     |declaratia                         |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Anul             |AN            | N |   4 |Se completeaza cu anul pentru care |

|                 |              |   |     |se intocmeste declaratia           |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Denumire         |DEN_ANG       | C |  50 |Contine denumirea angajatorului    |

|angajator        |              |   |     |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Cod unic de      |CUI           | C |  13 |Se completeaza partea numerica a   |

|inregistrare     |              |   |     |codului unic de inregistrare/cod   |

|CUI/CF pentru    |              |   |     |fiscal atribuit angajatorilor -    |

|angajatorii      |              |   |     |persoane juridice                  |

|persoane         |              |   |     |                                   |

|juridice         |              |   |     |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Nr. curent       |NR_CRT        | N |   4 |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Tip Rectificare  |TIP_RECTIF    | C |   1 |Se completeaza cu urmatoarele      |

|                 |              |   |     |caractere:           |

|                 |              |   |     |M - modificare sume, zile, CNP sau |

|                 |              |   |     |nume asigurat pentru asiguratii    |

|                 |              |   |     |raportati anterior                 |

|                 |              |   |     |A - adaugare asigurat nou          |

|                 |              |   |     |S - stergere asigurat existent in  |

|                 |              |   |     |declaratia anterioara              |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Nume/prenume     |NUME_ASIG     | C |  50 |Contine numele si prenumele        |

|asigurat         |              |   |     |asiguratului                       |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Cod asigurat     |CNP           | C |  13 |Contine codul numeric personal al  |

|                 |              |   |     |asiguratului                       |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Luat in evidenta |CAS_ASIG      | C |   2 |Contine codificarea casei de       |

|la CAS ....      |              |   |     |asigurari de sanatate la care este |

|                 |              |   |     |luat in evidenta asiguratul si unde|

|                 |              |   |     |s-a depus declaratia nominala la   |

|                 |              |   |     |CASSS*                             |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Zile lucratoare  |ZI_LUCRAT     | N |   2 |Contine nr. de zile lucratoare din |

|                 |              |   |     |luna stabilit conform              |

|                 |              |   |     |Codului muncii                     |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Total zile       |TOT_ZI_LUCR   | N |   2 |Contine zilele efectiv lucrate de  |

|lucrate          |              |   |     |asigurat in luna                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Serie certificat |SERIE_CCM     | C |   4 |Seria certificatului de concediu   |

|de concediu      |              |   |     |medical                            |

|medical          |              |   |     |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Numar certificat |NUMAR_CCM     | C |  10 |Numarul certificatului de concediu |

|de concediu      |              |   |     |medical                            |

|medical          |              |   |     |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Zile prestatii   |ZI_PRE        | N |   2 |Contine nr. total de zile prestatii|

|                 |              |   |     |(zile lucratoare) aferente         |

|                 |              |   |     |concediului medical acordat        |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Zile prestatii   |ZI_FN         | N |   2 |Contine nr. zile prestatii (zile   |

|suportate din    |              |   |     |lucratoare) suportate din FNUASS   |

|FNUASS           |              |   |     |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Cod Indemnizatie |COD_INDEMN    | C |   2 |Codul indemnizatiei notat pe       |

|                 |              |   |     |certificatul de concediu medical   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Serie certificat |SERIE_CCM_INI | C |   4 |Se completeaza seria certificatului|

|initial          |              |   |     |medical initial numai in cazul     |

|                 |              |   |     |cumularii duratelor de concediu    |

|                 |              |   |     |medical acordate, conform legii,   |

|                 |              |   |     |spatiu in rest                     |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Numar certificat |NUMAR_CCM_INI | C |  10 |Se completeaza numarul             |

|initial          |              |   |     |certificatului medical initial     |

|                 |              |   |     |numai in cazul cumularii duratelor |

|                 |              |   |     |de concediu medical acordate,      |

|                 |              |   |     |conform legii, spatiu in rest      |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Suma din FNUASS  |FN            | N |  18 |Contine indemnizatia aferenta      |

|pentru concedii  |              |   |     |prestatiilor de asigurari sociale  |

|si indemnizatii  |              |   |     |de sanatate suportate din FNUASS   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

     * Codificarea este astfel: ex: _B este CAS Municipiul Bucuresti; _A este CASAOPSNAJ; _T este CASMTCT

     Pentru restul judetelor prescurtarea este identica cu codificarea de la autoturisme

     ANEXA 4*)

     la norme

     *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

     Casa de Asigurari de Sanatate .........

     _ _ _ _ _ _ _            _ _        _ _        _ _ _ _

     Nr. |_|_|_|_|_|_|_| Din ziua |_|_| Luna |_|_| Anul |_|_|_|_|

     DECLARATIE DE ASIGURARE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII

 ______________________________________________________________________________

| 1. Numele si prenumele asiguratului                                          |

|     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                |

|    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|               |

| 2. Codul numeric personal                                                    |

|     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                |

|    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                               |

|     S A A L L Z Z J J N N N C                                                |

|                         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _            |

| 3. Adresa: Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|           |

|                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   |

|            Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                  |

|                 _ _ _ _ _ _ _       _ _ _ _       _ _ _       _ _            |

|            Nr. |_|_|_|_|_|_|_| Bl. |_|_|_|_| Sc. |_|_|_| Et. |_|_|           |

|                 _ _ _ _                _ _                                   |

|            Ap. |_|_|_|_| Judet/sector |_|_|                                  |

|                                 _ _       _ _ _ _ _ _                        |

| 4. Actul de identitate: Seria: |_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|                       |

|             _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                |

|    Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                               |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| 5. Declaratie cu privire la incadrarea in prevederile art. 1 alin. (2) din   |

| Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005:                |

|                      _ _         _ _         _ _ _ _                         |

| Incepand cu data de |_|_|, Luna |_|_|, Anul |_|_|_|_|                        |

| 5.1. Asiguratul declara ca se incadreaza in categoria:         |

|         _                 _             _                   _                |

| 5.1.1. |_| Asociat unic, |_| Asociati, |_| Comanditari sau |_| Actionari;    |

|         _                                                                    |

| 5.1.2. |_| Administratori sau manageri care au incheiat contract de          |

| administrare sau de management;                                              |

|         _                                                                    |

| 5.1.3. |_| Membru al asociatiilor familiale;                                 |

|         _                                                                    |

| 5.1.4. |_| Persoana autorizata sa desfasoare activitati independente;        |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| 6. Indemnizatie lunara pentru asociat unic la nivelul valorii inscrise in    |

|                                  _ _ _ _ _                                   |

| declaratia de asigurari sociale |_|_|_|_|_| lei                              |

|                                                     _ _ _ _ _                |

| Contributia lunara pentru concedii si indemnizatii |_|_|_|_|_| lei           |

| Se completeaza de asiguratii de la punctul 5.1.1 - asociat unic.             |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| 7. Venit din dividende estimat a se realiza pe anul fiscal in curs           |

|  _ _ _ _ _                      _ _ _ _ _                                    |

| |_|_|_|_|_| lei din care lunar |_|_|_|_|_| lei                               |

|                                                     _ _ _ _ _                |

| Contributia lunara pentru concedii si indemnizatii |_|_|_|_|_| lei           |

| Se completeaza de asiguratii de la punctul 5.1.1 - inclusiv asociatul unic   |

| care nu se regaseste in situatia de la punctul 6.                            |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| 8. Indemnizatia lunara conform contractului de administrare sau management   |

|  _ _ _ _ _                                                                   |

| |_|_|_|_|_| lei                                                              |

|                                                     _ _ _ _ _                |

| Contributia lunara pentru concedii si indemnizatii |_|_|_|_|_| lei           |

| Se completeaza de asiguratii de la punctul 5.1.2.                            |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| 9. Venitul estimat supus impozitului pe venit potrivit Legii nr. 571/2003 -  |

|                       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                    |

| Codul fiscal este de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei                               |

|                                                                              |

| Din care:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                    |

|       Trimestrul I   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei                               |

|                       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                    |

|       Trimestrul II  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei                               |

|                       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                    |

|       Trimestrul III |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei                               |

|                       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                    |

|       Trimestrul IV  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei                               |

|                                              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _             |

| Contributii pentru concedii si indemnizatii |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei        |

|                                                                              |

| Din care:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                    |

|       Trimestrul I   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei                               |

|                       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                    |

|       Trimestrul II  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei                               |

|                       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                    |

|       Trimestrul III |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei                               |

|                       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                    |

|       Trimestrul IV  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei                               |

|                                                                              |

| Se completeaza de asiguratii de la punctul 5.1.3 si 5.1.4.                   |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| 10. Declaratia asiguratului:                                   |

| - Declar pe propria raspundere ca datele de mai sus corespund realitatii;    |

| - Cunosc obligativitatea virarii contributiilor trimestriale, respectiv      |

|   lunare, pentru concedii si indemnizatii la bugetul FNUASS pana la data de  |

|   15 a ultimei lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata,         |

|   respectiv pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se        |

|   datoreaza plata in caz contrar urmand sa achit majorari de intarziere;     |

| - Cunosc obligativitatea depunerii comunicarii de modificare in termen de    |

|   maxim 30 de zile de la aparitia modificarii respective;                    |

| - Cunosc obligativitatea depunerii certificatului de concediu medical pana la|

|   termenele stabilite de O.U.G. nr. 158/2005;                                |

| - Cunosc obligativitatea depunerii, la inchiderea exercitiului financiar     |

|   anual, a documentelor justificative privind veniturile efectiv realizate in|

|   vederea regularizarii obligatiilor de plata, cu exceptia situatiilor de la |

|   punctul 6 si 8.                                                            |

|                                                                              |

|   Data                                  Semnatura asiguratului               |

|   ../../....                            ......................               |

|______________________________________________________________________________|

     ANEXA 5*)

     la norme

     *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

     CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     CASA DE ASIGURARI DE SANATATE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     COMUNICARE DE MODIFICARE

     a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii

     _ _ _ _ _ _ _            _ _         _ _         _ _ _ _

     Nr. |_|_|_|_|_|_|_| Din ziua |_|_|, Luna |_|_|, Anul |_|_|_|_|

     Pentru asiguratul:

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Nume si prenume: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     _ _         _ _       _ _ _ _

     Incepand cu data de: Zi |_|_|, Luna |_|_|, An |_|_|_|_|

     In declaratia de asigurare

     _ _ _ _ _ _ _            _ _         _ _         _ _ _ _

     Nr. |_|_|_|_|_|_|_| Din ziua |_|_|, Luna |_|_|, Anul |_|_|_|_|

     Au survenit urmatoarele modificari:

 ______________________________________________________________________________

| ____________________________________________________________________________ |

| ____________________________________________________________________________ |

| ____________________________________________________________________________ |

| ____________________________________________________________________________ |

| ____________________________________________________________________________ |

|______________________________________________________________________________|

     Aceasta comunicare de modificare a fost completata in 2 exemplare in prezenta mea __________ avand functia de _____________________________________

     In cadrul Casei de asigurari de sanatate _________________________________

     Semnatura asigurat,                         Semnatura asigurator,

     ANEXA 6*)

     la norme

     *) Anexa nr. 6 este reprodusa in facsimil.

     CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     CASA DE ASIGURARI DE SANATATE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     SOLICITARE DE RETRAGERE

     A DECLARATIEI DE ASIGURARE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII

     _ _ _ _ _ _ _            _ _         _ _         _ _ _ _

     Nr. |_|_|_|_|_|_|_| Din ziua |_|_|, Luna |_|_|, Anul |_|_|_|_|

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Subsemnatul: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Act de identitate: Seria |_|_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Domiciliat in localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Strada:                    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     _ _ _ _        _ _ _ _         _ _ _        _ _          _ _ _ _

     Nr. |_|_|_|_| Bloc |_|_|_|_| Scara |_|_|_| Etaj |_|_| Apart. |_|_|_|_|

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Judet/Sector: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Telefon:      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

     Asigurat cu declaratia de asigurare nr:

     _ _         _ _         _ _ _ _

     Din ziua |_|_|, Luna |_|_|, Anul |_|_|_|_|

     Solicit retragerea declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii incepand cu data de:

     _ _        _ _      _ _ _ _

     ZI |_|_| LUNA |_|_| AN |_|_|_|_|.

     Data _______________                Semnatura asigurat ___________________

     ANEXA 7

     la norme

     BOLILE CARDIOVASCULARE

pentru care se pot acorda concedii medicale pentru incapacitate temporara de munca cu durata de un an in intervalul ultimilor 2 ani

     1. Infarct miocardic complicat cu angina pectorala postinfarct

     2. Infarct miocardic complicat cu tulburari de ritm (fibrilatie atriala persistenta, flutter atrial persistent, aritmii ventriculare severe, bloc atrioventricular de grad inalt)

     3. Infarct miocardic complicat cu disfunctie ventriculara stanga

     4. Angina pectorala stabila cu crize frecvente, zilnice

     5. Valvulopatii semnificative hemodinamic, complicate cu insuficienta cardiaca clasa NYHA II - III

     6. Valvulopatii/proteze valvulare complicate cu endocardite infectioase

     7. Transplantul cardiac si operatii alternative transplantului cardiac

     8. Insuficienta cardiaca clasa NYHA II - III de orice etiologie

     9. Hipertensiune arteriala secundara necontrolata sub tratament medical:

     - renoparenchimatoasa, cu insuficienta renala asociata;

     - renovasculara;

     - endocrina

     10. Boala vasculara periferica invalidanta (cel putin stadiul III Fontaine)

     11. Insuficienta venoasa cronica la membrele inferioare, cu sindrom posttrombotic si tulburari trofice (ulcere varicoase) rezistente la tratamentul medicamentos

     12. Afectiuni cardiovasculare tratate chirurgical cu complicatii postoperatorii severe.

     ANEXA 8

     la norme

     Unitatea sanitara .................................

     Localitatea .......................................

     Judetul/sectorul ..................................

     Nr. conventiei ............ cu CAS ................

     REFERAT MEDICAL*)

     Subsemnatul dr. ..................., medic primar/specialist, specialitatea ..................., cod parafa ............., propun expertiza capacitatii de munca a domnului/doamnei ............................, CNP ..................., cu domiciliul in ......................., str. ...................... nr. ...., judetul/sectorul ................., de profesie ............., angajat/angajata la ........................................ .

     Este in evidenta de la data ............................................ .

     Diagnosticul clinic la data luarii in evidenta ......................... .

     Diagnosticul clinic actual ...............................................

     ........................................................................ .

     Examen obiectiv ..........................................................

     ........................................................................ .

     A fost internat/internata in spital*) cu diagnosticul/diagnosticele

     ..........................................................................

     ........................................................................ .

     Investigatii clinice, paraclinice*) .....................................

     ........................................................................ .

     Tratamente urmate ........................................................

     ........................................................................ .

     Plan de recuperare .......................................................

     ........................................................................ .

     Prognostic recuperator ...................................................

     ........................................................................ .

     Se afla in incapacitate temporara de munca de la data de ................ si a totalizat un numar de .... zile concediu medical la data de ............. .

     Propunem:

     a) prelungirea concediului medical, considerand ca bolnavul este recuperabil, cu .... zile, de la ............. pana la ..............;

     b) reducerea temporara a timpului de munca cu o patrime din durata normala, pentru .... zile, de la ............... pana la ...................;

     c) bolnavul nu este recuperabil in limitele duratei concediului medical prevazut de lege si propunem pensionarea de invaliditate temporara.

     Nr. ........... din data ...................

     Medic curant,

     (parafa si stampila unitatii sanitare)

------------

     *) Necompletarea tuturor rubricilor determina invalidarea referatului medical.

     *) Se vor anexa rezultatele, biletele de externare din spital.

     ANEXA 9*)

     la norme

     *) Anexa nr. 9 este reprodusa in facsimil.

     Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

     Casa de Asigurari de Sanatate .........

     _ _ _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _

     Nr. |_|_|_|_|_| Din |_|_|_|_|_|_|_|_|

     CERERE TIP PRIVIND SOLICITAREA INDEMNIZATIEI

     DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

 ______________________________________________________________________________

| 1. DATE PRIVIND SOLICITANTUL                                                 |

| Nume                                       Prenume                           |

|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |

| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |

|      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   _ _ _ _       _ _ _ _ _ _   |

| CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| B.I./C.I. Seria |_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|  |

|                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       |

| Adresa: Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |

|         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       _ _          |

| Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|         |

|      _ _       _ _       _ _ _                _ _                            |

| Bl. |_|_| Et. |_|_| Ap. |_|_|_| Judet/Sector |_|_|                           |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| 2. CALITATEA SOLICITANTULUI:                                   |

|  _                _            _               _                             |

| |_| Asociat unic |_| Asociati |_| Comanditari |_| Actionari                  |

|  _                                                                           |

| |_| Administrator sau manageri care au incheiat contract de administrare sau |

|     management                                                               |

|  _                                     _                                     |

| |_| Membrii ai asociatiilor familiale |_| Persoana autorizata sa desfasoare  |

|                                           activitati independente            |

| Declaratie de asigurare pentru concedii si indemnizatii                      |

|      _ _ _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _                                         |

| Nr. |_|_|_|_|_| Din |_|_|_|_|_|_|_|_|                                        |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| 3. PLATA SOLICITATA:        ACTE NECESARE:       |

| A. Indemnizatia pentru:     - Certificat de concediu medical   |

| 1) incapacitate temporara de munca                                  _ _ _ _  |

|  _                                          Seria                  |_|_|_|_| |

| |_| Boala obisnuita                                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |

|  _                                          Nr.        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |

| |_| Urgenta medico-chirurgicala                             _ _ _ _ _ _ _ _  |

|  _                                          Data acordarii |_|_|_|_|_|_|_|_| |

| |_| Boala infectocontagioasa de grup A                                       |

|  _                                                                           |

| |_| Boala cardiovasculara                                                    |

|  _                                                                           |

| |_| Tuberculoza                                                              |

|  _                                                                           |

| |_| Neoplazie                                                                |

|  _                                                                           |

| |_| SIDA                                                                     |

|                                                                              |

| 2) prevenire imbolnavire                                                     |

|  _                                                                           |

| |_| Reducerea timpului de munca cu         Certificat de concediu medical cu |

|     o patrime din durata normala           avizul medicului expert           |

|  _                                                                           |

| |_| Carantina                              Certificat eliberat de D.S.P.     |

|     _                                                                        |

| 3) |_| Maternitate                                                           |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

|     _                                                                        |

| 4) |_| Ingrijire copil bolnav pana la   - Certificat de nastere copil        |

|        implinirea varstei de 7 ani sau    (copie si original)                |

|        pentru ingrijirea copilului cu   - Certificat persoana cu handicap    |

|        handicap pentru afectiuni          (copie si original)                |

|        intercurente pana la implinirea  - Declaratie pe propria raspundere   |

|        varstei de 18 ani                  care atesta ca celalalt parinte sau|

|      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _            sustinator legal nu executa        |

| CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|           concomitent dreptul                |

|     _                                                                        |

| 5) |_| Risc maternal                    - Certificat de concediu medical cu  |

|                                           avizul medicului de medicina muncii|

|                                                                              |

| B. Indemnizatia cuvenita pentru luna    - Certificat de deces                |

|    in curs si neachitata asiguratului     (original si copie)                |

|    decedat                                Seria     Nr.                      |

|                                            _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     |

|                                           |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |

|                                         - Actul de stare civila care atesta  |

|                                           calitatea, de sot/copil/parinte sau|

|                                           in lipsa acestora, de persoana care|

|                                           dovedeste ca l-a ingrijit pe       |

|                                           asigurat pana la data decesului    |

|        _ _ _ _ _ _ _ _                                                       |

|  Data |_|_|_|_|_|_|_|_|        Semnatura solicitantului .................... |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| 4. Date privind achitarea obligatiilor de asigurari sociale de sanatate      |

|    pentru concedii si indemnizatii (se completeaza de catre platitorul de    |

|    drepturi)                                                                 |

|    A. Stagiul de cotizare (perioada de contributie) de 6 luni realizate in   |

|       ultimile 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul      |

|       medical                                                                |

|                  _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _                        |

|           De la |_|_|_|_|_|_|_|_| la |_|_|_|_|_|_|_|_|                       |

|    B. Veniturile pentru care s-a achitat contributia individuala de asigurari|

|       sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii in ultimile 6 luni |

|       anterioare solicitarii dreptului                                       |

|                                    Media veniturilor lunare                  |

|                  _ _ _ _ _ _          _ _ _ _ _ _                            |

|                 |_|_|_|_|_|_| lei    |_|_|_|_|_|_| lei                       |

|    C. Numar zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, |

|       in ultimile 12 luni (cu exceptia concediului medical, pentru           |

|       tuberculoza, neoplazii, maternitate, ingrijirea copilului bolnav)      |

|                  _ _ _                                                       |

|                 |_|_|_| zile                                                 |

|______________________________________________________________________________|

     ANEXA 10

     la norme

     CONVENTIE

     privind eliberarea certificatelor de concediu medical

     I. Partile conventiei

     Casa de Asigurari de Sanatate ........................, cu sediul in municipiul/orasul .................., str. ........................ nr. ....., judetul/sectorul ................, tel./fax ................, reprezentata prin presedinte - director general ..................................,

     si

     Furnizorul de servicii medicale organizat potrivit legii ................, reprezentat prin .............................., cu Autorizatie sanitara de functionare nr. .............. din ............., avand sediul in municipiul/orasul/comuna ........................, str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ........................., telefon ........................ .

     II. Obiectul conventiei

     Art. 1. - Obiectul prezentei conventii il constituie eliberarea certificatelor de concediu medical, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

     Art. 2. - Eliberarea certificatelor de concediu medical se face de catre urmatorii medici:

     1. ....................... cod parafa ................ Autorizatia de libera practica nr. ......../........;

     2. ....................... cod parafa ................ Autorizatia de libera practica nr. ......../........;

     3. ....................... cod parafa ................ Autorizatia de libera practica nr. ......../........;

     4. ....................... cod parafa ................ Autorizatia de libera practica nr. ......../....... .

     III. Prezenta conventie este valabila de la data incheierii pana la 31 decembrie 2006.

     IV. Obligatiile partilor

     A. Obligatiile casei de asigurari de sanatate

     Art. 3. - Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:

     a) sa controleze modul de acordare a concediilor medicale si de eliberare a certificatelor de concediu medical;

     b) sa tina evidente distincte, cu inregistrarea certificatelor de concediu medical distribuite medicilor, precum si a certificatelor de concediu medical eliberate de acestia.

     B. Obligatiile medicilor care elibereaza certificate de concediu medical

     Art. 4. - Medicii care elibereaza certificate de concediu medical au urmatoarele obligatii:

     a) sa elibereze certificate de concediu medical cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;

     b) sa raporteze lunar caselor de asigurari de sanatate datele necesare pentru urmarirea desfasurarii activitatii privind eliberarea certificatelor de concediu medical;

     c) sa respecte confidentialitatea datelor si informatiilor privitoare la certificatele de concediu medical eliberate asiguratilor;

     d) sa anunte casa de asigurari de sanatate despre orice modificare privind conditiile obligatorii care au stat la baza incheierii conventiei si sa indeplineasca in permanenta aceste conditii pe durata derularii conventiilor;

     e) sa puna la dispozitie organelor de control ale casei de asigurari de sanatate documentele medicale primare care au stat la baza eliberarii certificatelor de concediu medical;

     f) sa indrume pacientii catre unitatea sanitara la care trebuie sa se adreseze acestia in vederea obtinerii in continuare a asistentei medicale si a certificatelor de concediu medical.

     V. Incetarea si rezilierea conventiei

     Art. 5. - Prezenta conventie se reziliaza de plin drept, printr-o notificare scrisa a caselor de asigurari de sanatate, in termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii, in urmatoarele situatii:

     a) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului, expirarea termenului de valabilitate a acesteia;

     b) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei de libera practica a medicului care elibereaza certificate de concediu medical, expirarea termenului de valabilitate a acesteia;

     c) nerespectarea obligatiilor asumate prin prezenta conventie, constatata cu ocazia controlului efectuat de comisia constituita potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;

     d) neanuntarea casei de asigurari de sanatate cu privire la orice modificare in legatura cu conditiile care au stat la baza incheierii conventiei privind eliberarea certificatului de concediu medical in termen de 10 zile lucratoare;

     e) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate.

     Art. 6. - Prezenta conventie inceteaza cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:

     a) furnizorul de servicii medicale se muta din teritoriul de functionare;

     b) incetare prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiintare sau reprofilare, dupa caz;

     c) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;

     d) acordul de vointa al partilor;

     e) denuntarea unilaterala a conventiei de catre reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurari de sanatate, printr-o notificare scrisa, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste incetarea conventiei;

     f) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;

     g) medicul titular al cabinetului medical individual renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania.

     Art. 7. - Situatiile prevazute la art. 5 si la art. 6 lit. b), c), f), g) se constata de catre comisia constituita potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.

     Situatiile prevazute la art. 6 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea conventiei.

     VI. Corespondenta

     Art. 8. - Corespondenta legata de derularea prezentei conventii se efectueaza in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.

     Fiecare parte din conventie este obligata ca, in termen de 3 zile din momentul in care intervin modificari ale datelor ce figureaza in prezenta conventie, sa notifice celeilalte parti schimbarea survenita.

     VII. Modificarea conventiei

     Art. 9. - In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentei conventii, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa in mod corespunzator.

     VIII. Sanctiuni

     Art. 10. - Constituie contraventie eliberarea certificatelor de concediu medical cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare si se sanctioneaza potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.

     Prezenta conventie a fost incheiata astazi ..........., in doua exemplare a cate ......... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte din conventie.

     Casa de Asigurari de Sanatate            Furnizor de servicii medicale

     Presedinte - director general,                Reprezentant legal,

     ..............................           .............................

     Vizat

     Oficiul juridic,

     ................

     ANEXA 11*)

     la norme

     *) Anexa nr. 11 este reprodusa in facsimil.

     Unitatea sanitara ...........................

     Nr. conventie ...... incheiata cu CAS .......

     CENTRALIZATOR CERTIFICATE DE CONCEDIU MEDICAL eliberate

     in luna ............ anul ............

     Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

     A - cod boala infectocontagioasa

     B - cod indemnizatie

     C - zile calendaristice acordate ambul./internat

     D - zile calendaristice acordate la externare

 ______________________________________________________________________________

|nr. |serie si   |CAS     |cod         |A |B |CNP     |C |D |cod       | cod   |

|crt.|numar      |asigurat|urgenta     |  |  |asigurat|  |  |diagnostic| parafa|

|    |certificat |        |medico-     |  |  |        |  |  |          | medic |

|    |           |        |chirurgicala|  |  |        |  |  |          |       |

|____|___________|________|____________|__|__|________|__|__|__________|_______|

|____|___________|________|____________|__|__|________|__|__|__________|_______|

|____|___________|________|____________|__|__|________|__|__|__________|_______|

|____|___________|________|____________|__|__|________|__|__|__________|_______|

|____|___________|________|____________|__|__|________|__|__|__________|_______|

|____|___________|________|____________|__|__|________|__|__|__________|_______|

|____|___________|________|____________|__|__|________|__|__|__________|_______|

|____|___________|________|____________|__|__|________|__|__|__________|_______|

|____|___________|________|____________|__|__|________|__|__|__________|_______|

|____|___________|________|____________|__|__|________|__|__|__________|_______|

|____|___________|________|____________|__|__|________|__|__|__________|_______|

|____|___________|________|____________|__|__|________|__|__|__________|_______|

|____|___________|________|____________|__|__|________|__|__|__________|_______|

|____|___________|________|____________|__|__|________|__|__|__________|_______|

|____|___________|________|____________|__|__|________|__|__|__________|_______|

|____|___________|________|____________|__|__|________|__|__|__________|_______|

|____|___________|________|____________|__|__|________|__|__|__________|_______|

     Raspundem de realitatea si exactitatea datelor

     Reprezentant legal al unitatii sanitare,

     ..................................................

     Data ............

     ANEXA 11A*)

     la norme

     *) Anexa nr. 11A este reprodusa in facsimil.

     Metodologia de transmitere pe cale electronica a datelor privind certificatele medicale eliberate de medicii curanti din unitatile sanitare care au incheiat o conventie in acest sens cu casele de asigurari de sanatate

     Conditii generale

     Raportarea privind certificatele de concediu medical eliberate de medicii din unitatile sanitare care au incheiat o conventie in acest sens cu casele de asigurari de sanatate se va face numai pe suport electronic.

     Datele in format electronic se depun odata cu anexa nr. 10 - Centralizatorul certificatelor de concedii medicale eliberate - pe suport de hartie, semnata si stampilata de reprezentantul legal al unitatii sanitare, la casa de asigurari de sanatate cu care a incheiat o conventie in acest sens conform Normelor in vigoare.

     Conditii tehnice standard pentru formatul electronic

     Datele in format electronic vor fi transmise numai pe suport tip: discheta FD 3,5'' sau CD-ROM.

     Suporturile vor fi etichetate cu urmatoarele informatii:

     - denumire fisier

     - denumire unitate sanitara

     - seria volumului suportului magnetic ex: 1/3, 2/3, 3/3 daca setul are 3 suporturi.

     Suportul magnetic va contine 1 fisier de tip DBF, care va avea in mod obligatoriu urmatoarea denumire si continut:

     CM_DCL_M.DBF si va contine datele aferente concediilor medicale eliberate asiguratilor de catre medicii curanti in luna pentru care se face raportarea.

     Denumirea campurilor date si ordinea acestora din structura fisierului este obligatorie.

     In descrierea de mai jos <<Tip camp>> are urmatoarea semnificatie:

     N - numeric

     C - caracter (alfanumeric), fara semne diacritice si caractere speciale

     D - data

     Descrierea organizarii inregistrarilor in fisier:

     Fisierul CM_DCL_M.DBF contine cate o inregistrare pentru fiecare certificat de concediu medical eliberat si are urmatoarea structura:

 ______________________________________________________________________________

|    Denumire     |Denumire camp |Tip|Lung.|              Descriere            |

|    camp         |in baza       |   |     |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Serie certificat |SERIA         | C |   4 |Seria certificatului               |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Numar certificat |NUMAR         | C |  10 |Numarul certificatului             |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Numar duplicat   |BIS           | N |   2 |Daca este zero nu are duplicat;    |

|                 |              |   |     |Daca este mai mare decat zero cifra|

|                 |              |   |     |indica al catelea duplicat este    |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Luna certificat  |LUNA          | N |   2 |Luna pentru care s-a eliberat      |

|                 |              |   |     |certificatul                       |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|An certificat    |AN            | N |   4 |Anul pentru care s-a eliberat      |

|                 |              |   |     |certificatul                       |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Cod indemnizatie |COD_INDEMN    | C |   2 |Codul indemnizatiei                |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|RC/FO            |RC_FO         | C |   5 |Numarul RC sau FO (daca Sectia este|

|                 |              |   |     |completata atunci avem FO altfel   |

|                 |              |   |     |avem RC)                           |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Sectie           |SECTIA        | C |  25 |Sectia in care a fost internat     |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Data ambulator/  |DATA_AMB      | D |   8 |Data acordarii concediului -       |

|internat         |              |   |     |ambulator/internat                 |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Data ambulator/  |DATA_AMB_I    | D |   8 |Data de inceput a concediului -    |

|internat inceput |              |   |     |ambulator/internat                 |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Data ambulator/  |DATA_AMB_S    | D |   8 |Data de sfarsit a concediului -    |

|internat sfarsit |              |   |     |ambulator/internat                 |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Data externare   |DATA_EXT      | D |   8 |Data acordarii concediului - la    |

|                 |              |   |     |externare                          |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Data externare   |DATA_EXT_I    | D |   8 |Data de inceput a concediului - la |

|inceput          |              |   |     |externare                          |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Data externare   |DATA_EXT_S    | D |   8 |Data de sfarsit a concediului - la |

|sfarsit          |              |   |     |externare                          |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Numar zile       |NR_ZILE_AM    | C |   2 |Numarul de zile calendaristice de  |

|ambulator/       |              |   |     |concediu - ambulator/internat      |

|internat         |              |   |     |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Numar zile       |NR_ZILE_EX    | C |   2 |Numarul de zile calendaristice de  |

|externare        |              |   |     |concediu - la externare            |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Cod diagnostic   |COD_DIAGN1    | C |   3 |Codul de diagnostic pentru         |

|ambulator/       |              |   |     |concediul - ambulator/internat     |

|internat         |              |   |     |(codificarea CIM rev. 10 OMS,      |

|                 |              |   |     |varianta cu 999 coduri de boala)   |

|                 |              |   |     |Pentru risc maternal se va nota    |

|                 |              |   |     |RM                                 |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Cod diagnostic   |COD_DIAGN2    | C |   3 |Codul de diagnostic pentru         |

|externare        |              |   |     |concediul - la externare           |

|                 |              |   |     |(codificarea CIM rev. 10 OMS,      |

|                 |              |   |     |varianta cu 999 coduri de boala)   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Acut ambulator/  |ACUT_AMB      | N |   1 |Daca este 0 nu are diagnostic acut;|

|internat         |              |   |     |1 are diagnostic acut              |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Acut externare   |ACUT_EXT      | N |   1 |Daca este 0 nu are diagnostic acut;|

|                 |              |   |     |1 are diagnostic acut              |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Subacut          |SUBACUT_AM    | N |   1 |Daca este 0 nu are diagnostic      |

|ambulator/       |              |   |     |subacut; 1 are diagnostic subacut  |

|internat         |              |   |     |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Subacut externare|SUBACUT_EX    | N |   1 |Daca este 0 nu are diagnostic      |

|                 |              |   |     |subacut; 1 are diagnostic subacut  |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Cronic           |CRONIC_AMB    | N |   1 |Daca este 0 nu are diagnostic      |

|ambulator/       |              |   |     |cronic; 1 are diagnostic cronic    |

|internat         |              |   |     |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Cronic externare |CRONIC_EX     | N |   1 |Daca este 0 nu are diagnostic      |

|                 |              |   |     |cronic; 1 are diagnostic cronic    |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Cod parafa       |COD_PARAFA    | C |   6 |Parafa medicului care a eliberat   |

|                 |              |   |     |certificatul                       |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Nume asigurat    |NUME_A        | C |  25 |Numele asiguratului                |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Prenume asigurat |PRENUME_A     | C |  15 |Prenumele asiguratului             |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|CNP asigurat     |CNP_A         | C |  13 |CNP-ul asiguratului                |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|* CAS asigurat   |CAS           | C |   2 |CAS al asiguratului                |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Localitate       |ADR_LOC       | C |  25 |Localitatea                        |

|asigurat         |              |   |     |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Strada asigurat  |ADR_STR       | C |  25 |Strada asigurat                    |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Numar strada     |ADR_NR        | C |  10 |Numar strada asigurat              |

|asigurat         |              |   |     |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Bloc asigurat    |ADR_BLOC      | C |   5 |Bloc asigurat                      |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Scara asigurat   |ADR_SC        | C |   5 |Scara asigurat                     |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Etaj asigurat    |ADR_ET        | C |   2 |Etaj asigurat                      |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Apartament       |ADR_AP        | C |   3 |Apartament asigurat                |

|asigurat         |              |   |     |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|* Judet/Sector  |ADR_JUD       | C |   2 |Judet/Sector asigurat              |

|asigurat         |              |   |     |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Cod urgenta      |URGENTA       | N |   3 |Codul pentru urgenta               |

|                 |              |   |     |medico-chirurgicala                |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Cod boala        |INFECT        | N |   2 |Codul pentru boli infectioase      |

|infecto-         |              |   |     |                                   |

|contagioasa      |              |   |     |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Initial/         |INITIAL       | N |   1 |Daca este certificat initial sau in|

|continuare       |              |   |     |continuare (0 - initial;           |

|                 |              |   |     |1 = continuare)                    |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Numar aviz medic |ME_NR         | C |   6 |Nr. de aviz al medicului expert    |

|expert           |              |   |     |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Data aviz medic  |ME_DATA       | D |   8 |Data avizului medicului expert     |

|expert           |              |   |     |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Parafa medic     |ME_PARAFA     | C |   6 |Parafa medicului expert            |

|expert           |              |   |     |                                   |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Parafa medic     |MATERN_PAR    | C |   6 |Parafa medicului pentru risc       |

|maternal         |              |   |     |maternal                           |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Parafa medic sef |PARAF_M_SE    | C |   6 |Parafa medicului sef               |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Numar conventie  |CONVENTIE     | C |  25 |Nr. de conventie pe care s-a facut |

|                 |              |   |     |contractul cu CAS                  |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|* CAS unitate    |CAS_MEDIC     | C |   2 |CAS al unitatii                    |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|CUI unitate      |CUI           | C |  13 |CUI al unitatii sanitare           |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

|Nume unitate     |NUME_C        | C |  25 |Numele unitatii sanitare           |

|_________________|______________|___|_____|___________________________________|

     * Codificarea este astfel: ex: _B este CAS Municipiul Bucuresti; _A este CASAOPSNAJ; _T este CASMTCT.

     Pentru restul judetelor prescurtarea este identica cu codificarea de la autoturisme

     * In cazul judetului apare codificarea de la autoturisme si la sector numar de la 1 la 6.

     Ex: La Bucuresti apare B6 pentru sectorul 6.

  


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 60/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 60 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 60/2006
Ordin 43 2016
Ordin 798 2014
Ordin 1062 2011
pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006
Ordin 130 2011
privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006
Ordin 430 2010
pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu