Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.5062 din 26.09.2017

pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 28 septembrie 2017SmartCity1

În baza prevederilor art. 69 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unităţile aflate în subordine sau în coordonare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei metodologii. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul educaţiei naţionale,Gigel Paraschiv,secretar de statANEXĂ METODOLOGIE-CADRU privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar Capitolul I Articolul 1Prezenta metodologie reglementează cadrul general al aprobării auxiliarelor didactice de către Ministerul Educaţiei Naţionale, denumit în continuare MEN, în scopul utilizării acestora în unităţile de învăţământ preuniversitar. Articolul 2(1) Pentru reglementarea utilizării la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar se defineşte termenul de „Auxiliare didactice" ca fiind materiale-suport elaborate în sprijinul profesorilor şi al elevilor, pentru implementarea adecvată şi eficientă a curriculumului naţional. Această categorie de auxiliare poate include: culegeri de texte/cântece, culegeri de exerciţii/probleme, culegeri de teste/itemi de evaluare, pachete de fişe de activitate independentă, caiete de muncă/activitate independentă etc., care pot fi prezentate în format tipărit şi/sau în format electronic/digital.(2) Variantele/Modelele de subiecte, itemii cuprinşi de acestea, precum şi baremele de evaluare şi de notare elaborate pentru toate examenele şi concursurile naţionale/olimpiade, în coordonarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, denumit în continuare CNEE, nu pot fi preluate în lucrări destinate comercializării. Articolul 3Prin prezenta metodologie se reglementează: a)diferenţierea între auxiliarele pentru care este necesară solicitarea aprobării prin ordin al ministrului şi cele pentru care este necesară solicitarea avizării de către secretarul de stat; b)constituirea comisiilor de aprobare/avizare; c)procedura de aprobare, respectiv cea de avizare; d)criteriile de conformitate pe care trebuie să le respecte auxiliarele didactice pentru a fi aprobate/avizate; e)calendarul de aprobare/avizare, care este comunicat anual. Articolul 4(1) Auxiliarele didactice utilizate în unităţile de învăţământ preuniversitar se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în conformitate cu art. 69 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Auxiliarele didactice care au fost realizate în cadrul proiectelor cu finanţare europeană, al celor cu finanţare internaţională sau în cadrul altor proiecte strategice se supun unei proceduri de avizare prin decizie a secretarului de stat cu atribuţii în domeniu.(3) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), în cazul instrumentelor destinate dezvoltării competenţelor elevilor, elaborate de către instituţii, societăţi ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional şi/sau publicate de edituri de prestigiu naţional şi internaţional (de exemplu, Academia Română, Academia Oamenilor de Ştiinţă, Consiliul Britanic, Institutul Cervantes, Institutul Goethe, Editurile Oxford, Cambridge etc.), pentru utilizarea extinsă, la clasă, este necesar acordul MEN, conform anexei nr. 3.(4) MEN, prin CNEE, efectuează verificarea criteriilor de conformitate şi propune pentru aprobare, anual, în două sesiuni, lista auxiliarelor didactice disponibile pentru utilizarea în sistemul de învăţământ preuniversitar. Articolul 5Solicitantul aprobării sau al avizului pentru auxiliare didactice propuse, denumit în continuare solicitant, poate fi autor, editor, producător, comerciant/furnizor autorizat sau alte instituţii recunoscute, care au ca obiect de activitate învăţământul/educaţia/formarea şi colaborează cu cadre didactice şi specialişti în domeniul la care face referire auxiliarul. Articolul 6Auxiliarele didactice supuse aprobării/avizării trebuie să vizeze în mod explicit formarea competenţelor generale şi/sau a celor specifice ale elevilor şi să corespundă cerinţelor curriculumului naţional şi programelor pentru olimpiadele şcolare, aprobate prin ordin al ministrului, în vigoare. Articolul 7Auxiliarele didactice depuse pentru aprobare/avizare trebuie să specifice nivelul (de exemplu, grupa/clasa/vârsta/formaţiunea de studiu căreia i se adresează etc.) şi să se adreseze în mod explicit tipurilor de activităţi didactice (de exemplu, activităţi remediale, activităţi pentru elevi cu cerinţe educaţionale speciale, activităţi pentru elevi capabili de performanţă etc.), altor activităţi care vizează dezvoltarea competenţelor-cheie, multi/pluridisciplinare, transdisciplinare etc., conform anexei nr. 2. Articolul 8(1) Auxiliarele didactice propuse pentru aprobare/avizare se depun la sediul CNEE pe suport electronic (CD, DVD) în format PDF, împreună cu anexele nr. 1 şi 2, completate.(2) Pentru obţinerea acordului MEN prevăzut la art. 4 alin. (3), solicitanţii completează formularele din anexele nr. 1 şi 3, care se depun la sediul CNEE.(3) Pentru anul şcolar 2017-2018, solicitările de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice se depun în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii. Capitolul IIComisiile de aprobare/avizare Articolul 9Comisiile de aprobare/avizare sunt constituite prin decizie a directorului general al CNEE. Articolul 10(1) Comisiile de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice se constituie pe niveluri de învăţământ/discipline/domenii de pregătire/activităţi educative. (2) Comisiile de aprobare/avizare au în componenţă următoarele categorii de personal: inspectori şi specialişti din Ministerul Educaţiei Naţionale, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE), Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), inspectori şcolari din cadrul inspectoratele şcolare, precum şi cadre didactice care fac parte din comisiile naţionale de specialitate sau alte cadre didactice cu experienţă în domeniu, propuse de către reprezentanţi ai MEN/inspectorate şcolare judeţene(ISJ)/al municipiului Bucureşti (ISMB), la solicitarea CNEE. Articolul 11(1) Comisia de aprobare/avizare are următoarea structură: a)preşedinte: reprezentant al MEN; b)vicepreşedinte: reprezentant al CNEE, ISE, CNDIPT; c)3 membri: cadre didactice componente ale comisiilor naţionale de specialitate, cadre didactice şi/sau inspectori de specialitate din ISMB/ISJ; d)secretar: reprezentant al CNEE. (2) În situaţia în care există auxiliare didactice elaborate în limba de predare a minorităţilor naţionale, cei trei membri ai Comisiei de aprobare/avizare trebuie să fie cunoscători ai limbii materne respective.(3) Membrii comisiei de aprobare/avizare semnează un angajament prin care declară că nu se află în conflict de interese şi nici în incompatibilitate cu calitatea de membru, conform modelului din anexa nr. 5. Articolul 12Comisia de aprobare/avizare are următoarele atribuţii: a)elaborează procedura de lucru a comisiei; b)realizează verificarea criteriilor de conformitate în cazul solicitărilor supuse aprobării/avizării. Durata desfăşurării acestei etape este de 30 de zile lucrătoare de la încheierea perioadei prevăzute în calendarul anual al CNEE pentru depunerea solicitărilor, cu excepţia primei sesiuni de aprobare/avizare, când va fi de 60 de zile lucrătoare; c)întocmeşte documentaţia în vederea aprobării prin ordin al ministrului educaţiei naţionale sau a obţinerii avizului secretarului de stat pentru învăţământul preuniversitar. Articolul 13Membrilor comisiei de aprobare/avizare li se eliberează de către CNEE adeverinţe care specifică îndeplinirea atribuţiilor în cadrul comisiei. Articolul 14MEN, prin CNEE, elaborează o procedură operaţională prin care se stabilesc anual: modalitatea de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice, documentele întocmite ca urmare a evaluării şi calendarul activităţilor. Articolul 15Pentru fiecare auxiliar pentru care se solicită aprobare/aviz, CNEE percepe un tarif stabilit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Capitolul IIIDispoziţii finale Articolul 16Modalitatea de utilizare în unităţile de învăţământ, în procesul instructiv-educativ, a auxiliarelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale/avizate prin decizia secretarului de stat pentru învăţământul preuniversitar se reglementează prin Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Articolul 17Aprobarea prin ordin al ministrului educaţiei naţionale/Avizarea prin decizie a secretarului de stat a auxiliarelor didactice utilizate în unităţile de învăţământ preuniversitar îşi încetează efectele la momentul completării/revizuirii/modificării curriculumului naţional corespunzător. Articolul 18Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie-cadru. ANEXA Nr. 1la metodologia-cadru Solicitare de aprobare/avizare Subsemnatul(a), ........ ................, legitimat(ă) cu C.I./ B.I. seria ........... nr. .........., în calitate de ........ ........ ........... al ........ ................ .............., cu sediul în ........ ................ .......... ........ ................ ................ ................ .............., vă solicit aprobarea/avizarea auxiliarului didactic cu titlul: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Menţionez că auxiliarul didactic propus este în conformitate cu prevederile programei şcolare şi respectă toate reglementările legale în vigoare. Data ........ ........ ............ Semnătura ........ ........ ............ ANEXA Nr. 2 la metodologia-cadru Datele de identificare ale auxiliarului didactic pentru aprobare/avizare 1. Denumirea auxiliarului1 ........ ................ ................ ........ ......... 2. Tipul2 ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............. 3. Forma de prezentare3 ........ ................ ................ ........ ............... 4. Curriculumul naţional4 ........ ................ ................ ........ ............... 5. Discipline la care poate fi aplicat5 ........ ................ ................ ........ ........... 6. Aria curriculară6 ........ ................ ................ ........ ............... 7. Nivelul la care poate fi aplicat7 ........ ................ ........ ........... 8. Grupul-ţintă căruia i se adresează8 ........ ................ ................ ........ ........ 9. Autorii şi editura/producătorul/comerciantul9 ........ ................ ........ ............. 10. Principalele caracteristici ale auxiliarului10 Data ........ ........ ............ Semnătura ........ ........ ............ 1 Se va preciza titlul/denumirea auxiliarului. 2 Se va preciza categoria din care face parte auxiliarul. 3 Se va preciza suportul fizic al auxiliarului (hârtie / tipărit, CD, DVD etc.). 4 Se va preciza curriculumul naţional aprobat prin ordin al ministrului, care a stat la baza elaborării şi realizării auxiliarului. 5 Se va preciza denumirea completă a disciplinei sau disciplinelor de studiu la care poate fi folosit auxiliarul propus. 6 Se vor preciza aria sau ariile curriculare corespunzătoare disciplinelor la care poate fi utilizat. 7 Se va preciza nivelul formaţiunii de studiu/grupei/clasei/claselor sau vârsta copiilor din învăţământul preşcolar/al elevilor din învăţământul general căruia/cărora li se adresează auxiliarul. 8 Se vor face precizările referitoare la grupul-ţintă deoarece un auxiliar didactic poate fi utilizat la unul sau mai multe categorii de grupuri-ţintă cum ar fi: preşcolari sau elevi, cadre didactice (instrument de lucru pentru elev/demonstraţii efectuate de profesor etc.). 9 Se vor preciza numele autorilor şi editurii/producătorului/comerciantului. 10 Se vor preciza principalele caracteristici constructive, funcţionale şi de exploatare ale auxiliarului didactic propus. ANEXA Nr. 3 la metodologia-cadru Formular pentru obţinerea acordului Ministerului Educaţiei Naţionale Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ................ ........., legitimat(ă) cu C.I./ B.I. seria ........... nr. .........., în calitate de ........ ................ ................ ................ ........ ............... al ........ ................ ................ ................ ............, cu sediul în ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............, vă solicit acordul în vederea utilizării extinse în unităţile de învăţământ preuniversitar a ........ ................ ................ .............. (denumirea publicaţiei) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........., editată/reeditată la ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ (denumirea editurii) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ în anul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Data ........ ........ ............ Semnătura ........ ........ ............ ANEXA Nr. 4 la metodologia-cadru Criterii de conformitate ale auxiliarelor didactice

Criterii de conformitate Conform/ Neconform Argumente/ Exemple
1. Auxiliarul didactic are caracter etic, moral şi nediscriminatoriu: respectă principiile care nu fac nicio deosebire de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată.
2. Auxiliarul didactic conţine informaţii care nu aduc atingere identităţii şi valorilor naţionale, nu conţine elemente rasiste, xenofobe sau de promovare a ideologiei naţionalist-extremiste.
3. Contribuie la formarea şi dezvoltarea competenţelor din programa şcolară permiţând înţelegerea/consolidarea/recapitularea/aprofundarea/extinderea conţinuturilor.
4. Respectă logica internă a disciplinei/disciplinelor/ariilor curriculare.
5. Respectă corectitudinea ştiinţifică a conţinuturilor, în acord cu programa/curriculumul, precum şi formularea clară, completă şi corectă a cerinţelor activităţilor propuse.
6. Valorifică şi dezvoltă achiziţiile anterioare ale elevilor.
7. Permite formarea de deprinderi şi abilităţi corespunzătoare ciclului curricular în care se află elevii/preşcolarii, după caz.
8. Auxiliarul didactic facilitează: 8.1. interactivitatea;
8.2 relaţionarea cu alte domenii ale cunoaşterii, deschiderea spre alte discipline şi domenii;
8.3 învăţarea activă prin: rezolvarea de exerciţii şi probleme, teme de reflecţie, aplicaţii etc.;
8.4 autoevaluarea.
9. Conţine teste şi/sau itemi de evaluare şi soluţii de rezolvare (după caz) sau descriptori de performanţă (după caz). De exemplu: Nu este cazul.
10. Conţine teme care să permită transferul cunoştinţelor în viaţa cotidiană.
11. Încurajează gândirea creativă, perspectivele comparative, spiritul critic şi flexibil (după caz).
12. Modul de exprimare este corect şi coerent şi se raportează la specificul disciplinei/disciplinelor/ariilor curriculare.
13. Există un organizator la începutul secvenţelor/capitolelor/temelor.
14. Materialul documentar şi materialul grafic sunt variate şi atractive.
15. Stilul, frazarea, limbajul sunt adecvate vârstei elevilor şi exigenţelor didactice ale disciplinei/disciplinelor/ariilor curriculare.

ANEXA Nr. 5la metodologia-cadru Angajament Subsemnatul(a), ........ ........., domiciliat(ă) în ........ ........ ........, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ........ .......... nr. ........ .........., eliberat de ........ ........ .......... la data de ........ ........ ........., codul numeric personal ........ ........ .........., număr de telefon ........ ........ ..........., în calitate de membru al Comisiei de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice, denumită în continuare Comisie, declar pe propria răspundere că nu voi divulga sub nicio formă informaţii legate de procesul de verificare a criteriilor de conformitate în cazul solicitărilor privind auxiliarele didactice supuse aprobării/avizării, informaţii de natură să atragă avantaje necuvenite din activitatea pe care o desfăşor sau să aducă prejudicii imaginii Ministerului Educaţiei Naţionale/Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE). Sunt de acord să îmi îndeplinesc toate sarcinile de lucru prevăzute de Metodologia-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar a cărui anexă este prezentul angajament, respectând termenele stabilite, şi mă angajez că nu voi face publice detalii asupra activităţii desfăşurate în cadrul procesului de verificare a criteriilor de conformitate în cazul solicitărilor privind auxiliarele didactice supuse aprobării/avizării. Sunt de acord să îmi asum responsabilitatea pentru calitatea activităţii desfăşurate şi declar că am luat cunoştinţă de faptul că sunt obligat să păstrez confidenţialitatea lucrărilor Comisiei, până în momentul în care sunt făcute publice de către CNEE. Declar că NU am rude sau afini până la gradul IV nici în cadrul editurii al cărei auxiliar didactic este evaluat de Comisie şi nici dintre autorii auxiliarului didactic propus. Declar că NU am participat la activităţi în vederea elaborării/proiectării/editării auxiliarelor didactice analizate, în calitate de referent ştiinţific, autor, coautor, redactor, tehnoredactor, coordonator conţinut ştiinţific. În caz contrar, mă voi supune rigorilor art. 326 (falsul în declaraţii) din noul Cod penal al României. Sunt conştient(ă) că, în cazul în care voi încălca prevederile normative privind protecţia informaţiilor clasificate, voi răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în raport cu natura şi gravitatea faptei. Data ........ ................ Semnătura ........ ................ ........ ............ (numele, prenumele şi semnătura)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5062/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5062 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5062/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu