Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.5062 din 26.09.2017

pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 28 septembrie 2017SmartCity1

În baza prevederilor art. 69 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unităţile aflate în subordine sau în coordonare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei metodologii. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul educaţiei naţionale,Gigel Paraschiv,secretar de statANEXĂ METODOLOGIE-CADRU privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar Capitolul I Articolul 1Prezenta metodologie reglementează cadrul general al aprobării auxiliarelor didactice de către Ministerul Educaţiei Naţionale, denumit în continuare MEN, în scopul utilizării acestora în unităţile de învăţământ preuniversitar. Articolul 2(1) Pentru reglementarea utilizării la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar se defineşte termenul de „Auxiliare didactice" ca fiind materiale-suport elaborate în sprijinul profesorilor şi al elevilor, pentru implementarea adecvată şi eficientă a curriculumului naţional. Această categorie de auxiliare poate include: culegeri de texte/cântece, culegeri de exerciţii/probleme, culegeri de teste/itemi de evaluare, pachete de fişe de activitate independentă, caiete de muncă/activitate independentă etc., care pot fi prezentate în format tipărit şi/sau în format electronic/digital.(2) Variantele/Modelele de subiecte, itemii cuprinşi de acestea, precum şi baremele de evaluare şi de notare elaborate pentru toate examenele şi concursurile naţionale/olimpiade, în coordonarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, denumit în continuare CNEE, nu pot fi preluate în lucrări destinate comercializării. Articolul 3Prin prezenta metodologie se reglementează: a)diferenţierea între auxiliarele pentru care este necesară solicitarea aprobării prin ordin al ministrului şi cele pentru care este necesară solicitarea avizării de către secretarul de stat; b)constituirea comisiilor de aprobare/avizare; c)procedura de aprobare, respectiv cea de avizare; d)criteriile de conformitate pe care trebuie să le respecte auxiliarele didactice pentru a fi aprobate/avizate; e)calendarul de aprobare/avizare, care este comunicat anual. Articolul 4(1) Auxiliarele didactice utilizate în unităţile de învăţământ preuniversitar se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în conformitate cu art. 69 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Auxiliarele didactice care au fost realizate în cadrul proiectelor cu finanţare europeană, al celor cu finanţare internaţională sau în cadrul altor proiecte strategice se supun unei proceduri de avizare prin decizie a secretarului de stat cu atribuţii în domeniu.(3) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), în cazul instrumentelor destinate dezvoltării competenţelor elevilor, elaborate de către instituţii, societăţi ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional şi/sau publicate de edituri de prestigiu naţional şi internaţional (de exemplu, Academia Română, Academia Oamenilor de Ştiinţă, Consiliul Britanic, Institutul Cervantes, Institutul Goethe, Editurile Oxford, Cambridge etc.), pentru utilizarea extinsă, la clasă, este necesar acordul MEN, conform anexei nr. 3.(4) MEN, prin CNEE, efectuează verificarea criteriilor de conformitate şi propune pentru aprobare, anual, în două sesiuni, lista auxiliarelor didactice disponibile pentru utilizarea în sistemul de învăţământ preuniversitar. Articolul 5Solicitantul aprobării sau al avizului pentru auxiliare didactice propuse, denumit în continuare solicitant, poate fi autor, editor, producător, comerciant/furnizor autorizat sau alte instituţii recunoscute, care au ca obiect de activitate învăţământul/educaţia/formarea şi colaborează cu cadre didactice şi specialişti în domeniul la care face referire auxiliarul. Articolul 6Auxiliarele didactice supuse aprobării/avizării trebuie să vizeze în mod explicit formarea competenţelor generale şi/sau a celor specifice ale elevilor şi să corespundă cerinţelor curriculumului naţional şi programelor pentru olimpiadele şcolare, aprobate prin ordin al ministrului, în vigoare. Articolul 7Auxiliarele didactice depuse pentru aprobare/avizare trebuie să specifice nivelul (de exemplu, grupa/clasa/vârsta/formaţiunea de studiu căreia i se adresează etc.) şi să se adreseze în mod explicit tipurilor de activităţi didactice (de exemplu, activităţi remediale, activităţi pentru elevi cu cerinţe educaţionale speciale, activităţi pentru elevi capabili de performanţă etc.), altor activităţi care vizează dezvoltarea competenţelor-cheie, multi/pluridisciplinare, transdisciplinare etc., conform anexei nr. 2. Articolul 8(1) Auxiliarele didactice propuse pentru aprobare/avizare se depun la sediul CNEE pe suport electronic (CD, DVD) în format PDF, împreună cu anexele nr. 1 şi 2, completate.(2) Pentru obţinerea acordului MEN prevăzut la art. 4 alin. (3), solicitanţii completează formularele din anexele nr. 1 şi 3, care se depun la sediul CNEE.(3) Pentru anul şcolar 2017-2018, solicitările de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice se depun în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii. Capitolul IIComisiile de aprobare/avizare Articolul 9Comisiile de aprobare/avizare sunt constituite prin decizie a directorului general al CNEE. Articolul 10(1) Comisiile de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice se constituie pe niveluri de învăţământ/discipline/domenii de pregătire/activităţi educative. (2) Comisiile de aprobare/avizare au în componenţă următoarele categorii de personal: inspectori şi specialişti din Ministerul Educaţiei Naţionale, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE), Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), inspectori şcolari din cadrul inspectoratele şcolare, precum şi cadre didactice care fac parte din comisiile naţionale de specialitate sau alte cadre didactice cu experienţă în domeniu, propuse de către reprezentanţi ai MEN/inspectorate şcolare judeţene(ISJ)/al municipiului Bucureşti (ISMB), la solicitarea CNEE. Articolul 11(1) Comisia de aprobare/avizare are următoarea structură: a)preşedinte: reprezentant al MEN; b)vicepreşedinte: reprezentant al CNEE, ISE, CNDIPT; c)3 membri: cadre didactice componente ale comisiilor naţionale de specialitate, cadre didactice şi/sau inspectori de specialitate din ISMB/ISJ; d)secretar: reprezentant al CNEE. (2) În situaţia în care există auxiliare didactice elaborate în limba de predare a minorităţilor naţionale, cei trei membri ai Comisiei de aprobare/avizare trebuie să fie cunoscători ai limbii materne respective.(3) Membrii comisiei de aprobare/avizare semnează un angajament prin care declară că nu se află în conflict de interese şi nici în incompatibilitate cu calitatea de membru, conform modelului din anexa nr. 5. Articolul 12Comisia de aprobare/avizare are următoarele atribuţii: a)elaborează procedura de lucru a comisiei; b)realizează verificarea criteriilor de conformitate în cazul solicitărilor supuse aprobării/avizării. Durata desfăşurării acestei etape este de 30 de zile lucrătoare de la încheierea perioadei prevăzute în calendarul anual al CNEE pentru depunerea solicitărilor, cu excepţia primei sesiuni de aprobare/avizare, când va fi de 60 de zile lucrătoare; c)întocmeşte documentaţia în vederea aprobării prin ordin al ministrului educaţiei naţionale sau a obţinerii avizului secretarului de stat pentru învăţământul preuniversitar. Articolul 13Membrilor comisiei de aprobare/avizare li se eliberează de către CNEE adeverinţe care specifică îndeplinirea atribuţiilor în cadrul comisiei. Articolul 14MEN, prin CNEE, elaborează o procedură operaţională prin care se stabilesc anual: modalitatea de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice, documentele întocmite ca urmare a evaluării şi calendarul activităţilor. Articolul 15Pentru fiecare auxiliar pentru care se solicită aprobare/aviz, CNEE percepe un tarif stabilit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Capitolul IIIDispoziţii finale Articolul 16Modalitatea de utilizare în unităţile de învăţământ, în procesul instructiv-educativ, a auxiliarelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale/avizate prin decizia secretarului de stat pentru învăţământul preuniversitar se reglementează prin Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Articolul 17Aprobarea prin ordin al ministrului educaţiei naţionale/Avizarea prin decizie a secretarului de stat a auxiliarelor didactice utilizate în unităţile de învăţământ preuniversitar îşi încetează efectele la momentul completării/revizuirii/modificării curriculumului naţional corespunzător. Articolul 18Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie-cadru. ANEXA Nr. 1la metodologia-cadru Solicitare de aprobare/avizare Subsemnatul(a), ........ ................, legitimat(ă) cu C.I./ B.I. seria ........... nr. .........., în calitate de ........ ........ ........... al ........ ................ .............., cu sediul în ........ ................ .......... ........ ................ ................ ................ .............., vă solicit aprobarea/avizarea auxiliarului didactic cu titlul: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Menţionez că auxiliarul didactic propus este în conformitate cu prevederile programei şcolare şi respectă toate reglementările legale în vigoare. Data ........ ........ ............ Semnătura ........ ........ ............ ANEXA Nr. 2 la metodologia-cadru Datele de identificare ale auxiliarului didactic pentru aprobare/avizare 1. Denumirea auxiliarului1 ........ ................ ................ ........ ......... 2. Tipul2 ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............. 3. Forma de prezentare3 ........ ................ ................ ........ ............... 4. Curriculumul naţional4 ........ ................ ................ ........ ............... 5. Discipline la care poate fi aplicat5 ........ ................ ................ ........ ........... 6. Aria curriculară6 ........ ................ ................ ........ ............... 7. Nivelul la care poate fi aplicat7 ........ ................ ........ ........... 8. Grupul-ţintă căruia i se adresează8 ........ ................ ................ ........ ........ 9. Autorii şi editura/producătorul/comerciantul9 ........ ................ ........ ............. 10. Principalele caracteristici ale auxiliarului10 Data ........ ........ ............ Semnătura ........ ........ ............ 1 Se va preciza titlul/denumirea auxiliarului. 2 Se va preciza categoria din care face parte auxiliarul. 3 Se va preciza suportul fizic al auxiliarului (hârtie / tipărit, CD, DVD etc.). 4 Se va preciza curriculumul naţional aprobat prin ordin al ministrului, care a stat la baza elaborării şi realizării auxiliarului. 5 Se va preciza denumirea completă a disciplinei sau disciplinelor de studiu la care poate fi folosit auxiliarul propus. 6 Se vor preciza aria sau ariile curriculare corespunzătoare disciplinelor la care poate fi utilizat. 7 Se va preciza nivelul formaţiunii de studiu/grupei/clasei/claselor sau vârsta copiilor din învăţământul preşcolar/al elevilor din învăţământul general căruia/cărora li se adresează auxiliarul. 8 Se vor face precizările referitoare la grupul-ţintă deoarece un auxiliar didactic poate fi utilizat la unul sau mai multe categorii de grupuri-ţintă cum ar fi: preşcolari sau elevi, cadre didactice (instrument de lucru pentru elev/demonstraţii efectuate de profesor etc.). 9 Se vor preciza numele autorilor şi editurii/producătorului/comerciantului. 10 Se vor preciza principalele caracteristici constructive, funcţionale şi de exploatare ale auxiliarului didactic propus. ANEXA Nr. 3 la metodologia-cadru Formular pentru obţinerea acordului Ministerului Educaţiei Naţionale Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ................ ........., legitimat(ă) cu C.I./ B.I. seria ........... nr. .........., în calitate de ........ ................ ................ ................ ........ ............... al ........ ................ ................ ................ ............, cu sediul în ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............, vă solicit acordul în vederea utilizării extinse în unităţile de învăţământ preuniversitar a ........ ................ ................ .............. (denumirea publicaţiei) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........., editată/reeditată la ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ (denumirea editurii) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ în anul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Data ........ ........ ............ Semnătura ........ ........ ............ ANEXA Nr. 4 la metodologia-cadru Criterii de conformitate ale auxiliarelor didactice

Criterii de conformitate Conform/ Neconform Argumente/ Exemple
1. Auxiliarul didactic are caracter etic, moral şi nediscriminatoriu: respectă principiile care nu fac nicio deosebire de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată.
2. Auxiliarul didactic conţine informaţii care nu aduc atingere identităţii şi valorilor naţionale, nu conţine elemente rasiste, xenofobe sau de promovare a ideologiei naţionalist-extremiste.
3. Contribuie la formarea şi dezvoltarea competenţelor din programa şcolară permiţând înţelegerea/consolidarea/recapitularea/aprofundarea/extinderea conţinuturilor.
4. Respectă logica internă a disciplinei/disciplinelor/ariilor curriculare.
5. Respectă corectitudinea ştiinţifică a conţinuturilor, în acord cu programa/curriculumul, precum şi formularea clară, completă şi corectă a cerinţelor activităţilor propuse.
6. Valorifică şi dezvoltă achiziţiile anterioare ale elevilor.
7. Permite formarea de deprinderi şi abilităţi corespunzătoare ciclului curricular în care se află elevii/preşcolarii, după caz.
8. Auxiliarul didactic facilitează: 8.1. interactivitatea;
8.2 relaţionarea cu alte domenii ale cunoaşterii, deschiderea spre alte discipline şi domenii;
8.3 învăţarea activă prin: rezolvarea de exerciţii şi probleme, teme de reflecţie, aplicaţii etc.;
8.4 autoevaluarea.
9. Conţine teste şi/sau itemi de evaluare şi soluţii de rezolvare (după caz) sau descriptori de performanţă (după caz). De exemplu: Nu este cazul.
10. Conţine teme care să permită transferul cunoştinţelor în viaţa cotidiană.
11. Încurajează gândirea creativă, perspectivele comparative, spiritul critic şi flexibil (după caz).
12. Modul de exprimare este corect şi coerent şi se raportează la specificul disciplinei/disciplinelor/ariilor curriculare.
13. Există un organizator la începutul secvenţelor/capitolelor/temelor.
14. Materialul documentar şi materialul grafic sunt variate şi atractive.
15. Stilul, frazarea, limbajul sunt adecvate vârstei elevilor şi exigenţelor didactice ale disciplinei/disciplinelor/ariilor curriculare.

ANEXA Nr. 5la metodologia-cadru Angajament Subsemnatul(a), ........ ........., domiciliat(ă) în ........ ........ ........, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ........ .......... nr. ........ .........., eliberat de ........ ........ .......... la data de ........ ........ ........., codul numeric personal ........ ........ .........., număr de telefon ........ ........ ..........., în calitate de membru al Comisiei de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice, denumită în continuare Comisie, declar pe propria răspundere că nu voi divulga sub nicio formă informaţii legate de procesul de verificare a criteriilor de conformitate în cazul solicitărilor privind auxiliarele didactice supuse aprobării/avizării, informaţii de natură să atragă avantaje necuvenite din activitatea pe care o desfăşor sau să aducă prejudicii imaginii Ministerului Educaţiei Naţionale/Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE). Sunt de acord să îmi îndeplinesc toate sarcinile de lucru prevăzute de Metodologia-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar a cărui anexă este prezentul angajament, respectând termenele stabilite, şi mă angajez că nu voi face publice detalii asupra activităţii desfăşurate în cadrul procesului de verificare a criteriilor de conformitate în cazul solicitărilor privind auxiliarele didactice supuse aprobării/avizării. Sunt de acord să îmi asum responsabilitatea pentru calitatea activităţii desfăşurate şi declar că am luat cunoştinţă de faptul că sunt obligat să păstrez confidenţialitatea lucrărilor Comisiei, până în momentul în care sunt făcute publice de către CNEE. Declar că NU am rude sau afini până la gradul IV nici în cadrul editurii al cărei auxiliar didactic este evaluat de Comisie şi nici dintre autorii auxiliarului didactic propus. Declar că NU am participat la activităţi în vederea elaborării/proiectării/editării auxiliarelor didactice analizate, în calitate de referent ştiinţific, autor, coautor, redactor, tehnoredactor, coordonator conţinut ştiinţific. În caz contrar, mă voi supune rigorilor art. 326 (falsul în declaraţii) din noul Cod penal al României. Sunt conştient(ă) că, în cazul în care voi încălca prevederile normative privind protecţia informaţiilor clasificate, voi răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în raport cu natura şi gravitatea faptei. Data ........ ................ Semnătura ........ ................ ........ ............ (numele, prenumele şi semnătura)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5062/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5062 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5062/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu