Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 460 din 24 martie 2005

pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
              AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 291 din  7 aprilie 2005

    Avand in vedere prevederile art. 60 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 73 alin. (4) si ale art. 399 si 400 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.114/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001,

    vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba Normele privind procedurile simplificate de vamuire, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Normele prevazute la alin. (1) sunt elaborate pe baza prevederilor comunitare in domeniul vamal.
    Art. 2
    (1) Autorizatiile emise in baza Deciziei directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 259/2002 isi pastreaza valabilitatea.
    (2) Dosarele de autorizare aflate in curs de solutionare la Autoritatea Nationala a Vamilor, precum si modificarea si completarea autorizatiilor emise potrivit alin. (1) vor urma procedura prevazuta de normele mentionate la art. 1 alin. (1).
    Art. 3
    Prezentul ordin intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Pe aceeasi data se abroga Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 259/2002 pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 217 din 1 aprilie 2002.

                       Vicepresedintele Agentiei Nationale
                            de Administrare Fiscala,
                              Gelu Stefan Diaconu

    ANEXA 1

                                     NORME
                 privind procedurile simplificate de vamuire

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1. Declararea marfurilor la autoritatea vamala in vederea acordarii unui regim vamal se poate face, prin derogare de la declararea marfurilor in procedura normala, prin utilizarea unor proceduri simplificate, dupa cum urmeaza:
    a) procedura de declarare incompleta (PDI) - care permite autoritatii vamale sa accepte o declaratie vamala in care nu sunt inscrise toate datele si informatiile potrivit Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea si completarea declaratiei vamale in detaliu sau la care nu sunt anexate toate documentele prevazute de reglementarile in vigoare pentru acordarea regimului vamal solicitat; titularul declaratiei incomplete este obligat sa depuna ulterior o declaratie completa;
    b) procedura de declarare simplificata (PDS) - care permite plasarea marfurilor sub un regim vamal solicitat pe baza depunerii unei declaratii simplificate, cu conditia depunerii ulterioare a unei declaratii suplimentare cu caracter recapitulativ; declaratia simplificata poate fi sub forma unei declaratii incomplete, a unui document administrativ sau a unui document comercial convenit cu autoritatea vamala;
    c) procedura de vamuire la domiciliu (PVD) - care permite plasarea marfurilor sub regimul vamal solicitat la locurile de incarcare sau de descarcare a marfurilor, dupa caz, desemnate de titularul operatiunii comerciale, sau in alte locuri aprobate de autoritatea vamala.
    2. Procedurile simplificate pot fi utilizate de orice persoana juridica romana, daca sunt indeplinite conditiile cuprinse in prezentele norme.
    Procedurile simplificate pot fi aplicate separat sau simultan, cu aprobarea prealabila a autoritatii vamale.
    3. Autorizarea utilizarii procedurilor simplificate mentionate la pct. 1 lit. b) si c) implica efectuarea in prealabil de catre autoritatea vamala a unei auditari al carei obiectiv este acela de a permite cunoasterea activitatii si organizarii interne a persoanei solicitante.
    In cazul respingerii cererii de autorizare a utilizarii procedurilor simplificate, decizia autoritatii vamale trebuie sa faca obiectul unui raspuns scris al autoritatii vamale, in care se explica motivele solutiei adoptate.
    4. Procedurile simplificate mentionate la pct. 1 lit. b) si c) pot fi utilizate numai pe baza unei autorizatii emise de autoritatea vamala.
    Autorizatia este refuzata persoanelor care:
    a) au savarsit infractiuni sau incalcari repetate ale reglementarilor vamale;
    b) inregistreaza debite fata de autoritatea vamala;
    c) declara marfuri numai in mod ocazional.
    Se considera ca o persoana "declara bunuri numai ocazional" in situatia in care aceasta persoana efectueaza cel mult 100 de operatiuni vamale intr-un an calendaristic.
    5. Aplicarea procedurilor simplificate, potrivit prezentelor norme, este conditionata de constituirea de catre titularul autorizatiei a unui depozit banesc anticipat, la dispozitia biroului vamal, care sa asigure in orice moment plata datoriei vamale.
    Este interzisa utilizarea procedurilor simplificate de catre titularul autorizatiei, daca sumele disponibile in depozitul banesc mentionat mai sus nu acopera datoria vamala care trebuie achitata. In aceste cazuri titularul autorizatiei este obligat sa prezinte marfurile la biroul vamal si sa aplice procedura normala de vamuire.
    6. Procedurile simplificate mentionate la pct. 1 pot fi utilizate pentru plasarea marfurilor sub oricare dintre regimurile vamale, cu exceptia tranzitului.
    Procedura simplificata mentionata la pct. 1 lit. c) nu poate fi utilizata in cazul antrepozitelor vamale de tip B si F.
    7. Declaratiile incomplete, simplificate, suplimentare recapitulative, precum si documentele comerciale sau administrative, mentionate la pct. 1, care sunt acceptate de autoritatea vamala ca documente pe baza carora se fac prezentarea si declararea bunurilor la autoritatea vamala, au aceeasi valoare juridica cu declaratia vamala in detaliu, acceptata si completata potrivit Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea si completarea declaratiei vamale in detaliu.

    CAP. 2
    Proceduri simplificate de vamuire la import

    SECTIUNEA 1
    Procedura de declarare incompleta

    8. Procedura de declarare incompleta se considera aprobata de autoritatea vamala prin acceptarea de catre aceasta a declaratiei vamale incomplete.
    Titularul poate apela, in aplicarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, la serviciile unui comisionar in vama pentru declararea marfurilor in procedura prevazuta in prezenta sectiune.

    A. Marfurile care beneficiaza de procedura de declarare incompleta
    9. Procedura de declarare incompleta poate fi aplicata tuturor marfurilor, cu exceptia:
    a) marfurilor care potrivit reglementarilor legale se incadreaza in categoria produselor si tehnologiilor cu dubla utilizare;
    b) marfurilor care intra sub incidenta prevederilor privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare;
    c) marfurilor supuse accizelor;
    d) marfurilor in cazul carora verificarea indeplinirii unor alte conditii stabilite prin reglementari speciale impune prelevarea de catre autoritatea vamala de esantioane in vederea analizelor tehnice sau de laborator pentru fiecare operatiune;
    e) marfurilor ce fac obiectul operatiunilor de leasing.
    10. Pentru marfurile restrictionate, astfel cum acestea sunt definite la art. 86 alin. (2) si (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, titularul este obligat sa detina toate documentele necesare anterior operatiunii de vamuire.

    B. Declaratia incompleta
    11. Declaratia incompleta cuprinde:
    a) datele si informatiile inscrise, potrivit Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea si completarea declaratiei vamale in detaliu, la rubricile 1 (prima si a doua caseta), 14, 21, 31, 33, 37, 40, 44, 46 si 54 ale declaratiei vamale in detaliu; la rubrica 44 din declaratia vamala se inscrie mentiunea "declarare incompleta";
    b) descrierea marfurilor in termeni suficient de precisi pentru a permite clasificarea lor imediata si fara dubii in Tariful vamal de import al Romaniei;
    c) valoarea in vama a marfurilor sau, in cazul in care titularul nu are posibilitatea sa declare aceasta valoare, o valoare in vama provizorie care sa fie acceptata de catre autoritatea vamala, tinandu-se seama de informatiile pe care titularul le are la dispozitie;
    d) alte detalii considerate necesare de catre autoritatea vamala in scopul identificarii marfurilor, aplicarii dispozitiilor care reglementeaza importul si al stabilirii cuantumului garantiei datoriei vamale inainte ca marfurile sa fie eliberate.
    12. Declaratia incompleta este insotita de documentele mentionate la art. 45 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei.
    Declaratia incompleta poate fi acceptata si in cazul in care unele dintre aceste documente nu pot fi anexate, dupa ce autoritatea vamala stabileste ca:
    a) documentul exista, este valabil, dar nu poate fi anexat la declaratie din motive independente de vointa titularului;
    b) intarzierea in acceptarea declaratiei impiedica eliberarea marfurilor din vama sau are drept consecinta plata unor drepturi de import mai ridicate.
    Datele referitoare la documentele care lipsesc se inscriu in mod obligatoriu in rubrica 44 din declaratia vamala.
    13. Intr-un termen care nu poate depasi 30 de zile de la acceptarea declaratiei incomplete titularul este obligat sa depuna la biroul vamal o declaratie completa, care va purta acelasi numar si aceeasi data, impreuna cu documentele care au lipsit, potrivit prevederilor din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, si care devine anexa la declaratia incompleta.
    Declaratia completa va purta in rubrica 1, a treia caseta, mentiunea "DC".
    Termenul prevazut la primul alineat poate fi prelungit, in cazuri justificate, cu cel mult 120 de zile, la solicitarea titularului, facuta in cadrul termenului initial.
    14. In cazul in care marfurilor li se pot aplica taxe vamale reduse sau zero in limita unor contingente tarifare ori ca urmare a aplicarii unui tratament tarifar preferential, beneficiul acestora se acorda numai atunci cand documentul justificativ este prezentat efectiv.
    Documentul trebuie prezentat:
    a) inainte de data la care poate interveni o masura prin care sa se revina la perceperea de taxe vamale de baza; sau
    b) inainte ca limita prevazuta sa fie atinsa, in cazul contingentelor tarifare.
    Documentul justificativ poate fi prezentat si dupa expirarea conditiilor prevazute la alin. 1, daca declaratia vamala incompleta a fost acceptata inaintea datei de expirare a acelei perioade.
    15. In cazul in care prezentarea ulterioara a datelor sau a documentului justificativ care lipsea la data acceptarii declaratiei incomplete nu poate influenta cuantumul drepturilor de import, autoritatea vamala incaseaza imediat suma datorata.
    In cazul in care declaratia incompleta contine o valoare in vama provizorie, autoritatea vamala incaseaza imediat cuantumul drepturilor de import stabilite pe baza acestei valori si solicita, daca este necesar, constituirea unei garantii pentru acoperirea diferentei dintre suma incasata si suma care ar putea fi datorata.
    Daca, in alte situatii decat cele prevazute la al doilea alineat, prezentarea ulterioara a datelor sau a documentului doveditor lipsa la data acceptarii declaratiei incomplete ar putea influenta cuantumul taxelor vamale datorate, se procedeaza astfel:
    a) atunci cand prezentarea ulterioara a datelor sau a documentului lipsa ar putea avea ca rezultat aplicarea unor taxe vamale reduse, autoritatea vamala incaseaza imediat sumele corespunzatoare taxei vamale reduse si cere constituirea unei garantii care sa acopere diferenta dintre suma incasata si suma care ar trebui platita daca taxele vamale ar fi calculate la nivelul de baza;
    b) atunci cand prezentarea ulterioara a datelor sau a documentului lipsa poate avea drept rezultat exceptarea de la plata taxei vamale, autoritatea vamala cere constituirea unei garantii care sa acopere suma care ar trebui platita daca taxa vamala ar fi calculata la nivelul de baza.
    Titularul are posibilitatea ca, in loc sa constituie o garantie, sa solicite plata imediata a sumei care ar putea fi datorata in final sau a sumei care ar trebui platita daca taxele vamale ar fi calculate la nivelul de baza, dupa caz.
    16. Daca la expirarea perioadei prevazute la pct. 13 titularul nu prezinta datele necesare pentru stabilirea definitiva a valorii in vama a marfurilor sau nu prezinta datele ori documentele necesare, autoritatea vamala incaseaza imediat garantia constituita.
    17. Data determinanta pentru stabilirea drepturilor vamale de import si pentru aplicarea altor dispozitii ce reglementeaza importul este data inregistrarii declaratiei incomplete.

    SECTIUNEA a 2-a
    Procedura declararii simplificate

    A. Conditii de autorizare
    18. Procedura de declarare simplificata se realizeaza pe baza unei autorizatii eliberate de biroul vamal in a carui raza de competenta teritoriala isi are sediul sau punctul de lucru solicitantul.
    Autorizatia pentru utilizarea procedurii de declarare simplificata poate fi acordata agentilor economici, persoane juridice romane, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala;
    b) au organizate evidente astfel incat acestea sa permita verificarea de catre biroul vamal a operatiunilor;
    Autorizatia se acorda titularului cu conditia sa fie posibila o verificare eficienta a respectarii dispozitiilor privind prohibitiile sau restrictiile la import ori a altor dispozitii care reglementeaza acordarea liberului de vama.

    B. Dosarul de autorizare
    19. Autorizatia de utilizare a procedurii de declarare simplificata se acorda pe baza unei cereri scrise, intocmita potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1, care cuprinde:
    a) denumirea societatii comerciale, sediul sau, dupa caz, punctul de lucru al acesteia, numele, prenumele si functiile persoanelor care reprezinta legal societatea comerciala;
    b) regimul vamal pentru care se solicita autorizatia;
    c) biroul vamal pe langa care se solicita autorizarea;
    d) codurile tarifare din Tariful vamal de import al Romaniei la care se clasifica marfurile pentru care se solicita procedura de declarare simplificata.
    Cererea se depune la biroul vamal impreuna cu urmatoarele documente:
    a) certificatul de inregistrare a societatii comerciale, in copie;
    b) statutul societatii comerciale, contractul de societate sau actul constitutiv al societatii comerciale si cererea de inscriere de mentiuni, dupa caz, cu rezolutia corespunzatoare emisa de oficiul registrului comertului, in copie;
    c) cazierul judiciar al persoanelor fizice care reprezinta legal societatea comerciala;
    d) o declaratie-angajament completata conform modelului prevazut in anexa nr. 2.

    C. Emiterea autorizatiei
    20. In cazul in care conditiile legale sunt indeplinite, autorizatia pentru utilizarea procedurii de declarare simplificata se intocmeste in doua exemplare si se semneaza de catre seful biroului vamal, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3. Un exemplar al autorizatiei se preda solicitantului, iar celalalt exemplar se pastreaza in evidenta biroului vamal, care transmite o copie directiei regionale vamale.
    Se emite o singura autorizatie, indiferent de numarul regimurilor vamale pentru care se solicita autorizarea.
    Numarul autorizatiei se acorda, in ordine cronologica, din registrul sumar al biroului vamal. Pe autorizatie numarul se inscrie sub forma "PSxxxyyy", unde "xxx" reprezinta codul biroului vamal emitent, iar "yyy" reprezinta numarul din registrul sumar.
    21. In situatia in care titularul autorizatiei solicita suplimentarea codurilor tarifare din Tariful vamal de import al Romaniei pentru care s-a acordat procedura de declarare simplificata, cererea se adreseaza in scris biroului vamal de autorizare. Pana la obtinerea aprobarii, operatiunile de vamuire pentru marfurile in cauza se deruleaza in procedura normala. In acelasi mod se procedeaza si in cazul in care se solicita suplimentarea regimurilor vamale pentru care s-a emis initial autorizatia.
    Dupa aprobare, completarile se inscriu pe formularul de autorizatie emis initial cu numarul cererii, data, semnatura si stampila.
    22. In autorizatia de utilizare a procedurii de declarare simplificata se inscriu codurile tarifare ale marfurilor pentru care se aplica procedura.

    D. Anularea autorizatiei
    23. Biroul vamal anuleaza autorizatia daca:
    a) emiterea ei s-a facut pe baza unor date incorecte sau incomplete, iar solicitantul avea cunostinta ori trebuia sa aiba cunostinta de acest fapt;
    b) una sau mai multe dintre conditiile ce au stat la baza emiterii nu mai sunt indeplinite;
    c) titularul solicita.
    Anularea autorizatiei contine data de la care masura intervine si este notificata de biroul vamal titularului si directiei regionale vamale.
    24. Autoritatea vamala nu anuleaza totusi autorizatia in cazurile in care titularul isi indeplineste obligatiile intr-un termen stabilit de biroul vamal sau neindeplinirea unei obligatii nu afecteaza derularea corecta a regimului.
    In cazul in care autorizatia a fost anulata, o noua autorizatie poate fi emisa numai dupa remedierea sau inlaturarea cauzelor care au dus la anularea acesteia, prin reluarea procedurii de autorizare cuprinsa in prezentele norme.

    E. Marfuri ce beneficiaza de procedura de declarare simplificata
    25. Procedura de declarare simplificata poate fi aplicata tuturor marfurilor, cu exceptia:
    a) marfurilor care, potrivit reglementarilor legale, se incadreaza in categoria produselor si tehnologiilor cu dubla utilizare;
    b) marfurilor care intra sub incidenta prevederilor privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare;
    c) marfurilor supuse accizelor;
    d) marfurilor in cazul carora verificarea indeplinirii unor alte conditii stabilite prin reglementari speciale impune prelevarea de catre autoritatea vamala de esantioane in vederea analizelor tehnice sau de laborator pentru fiecare operatiune;
    e) marfurilor ce fac obiectul operatiunilor de leasing.
    26. Pentru marfurile restrictionate, astfel cum acestea sunt definite la art. 86 alin. (2) si (3) din Codul vamal al Romaniei, titularul este obligat sa detina toate documentele necesare anterior operatiunii de vamuire.

    F. Etape ale procedurii de declarare simplificata
    27. Pentru derularea procedurii de declarare simplificata se parcurg urmatoarele etape:
    a) constituirea unui depozit banesc anticipat in contul biroului vamal, care sa asigure plata datoriei vamale aferente perioadei de depunere a declaratiei suplimentare recapitulative;
    b) prezentarea si declararea marfurilor la biroul vamal;
    c) plata drepturilor vamale;
    d) depunerea declaratiei suplimentare recapitulative si regularizarea platii drepturilor vamale.
    28. Declaratia simplificata poate avea una dintre urmatoarele forme:
    a) declaratie incompleta intocmita conform prevederilor pct. 11;
    b) document administrativ intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 4;
    c) document comercial care contine cel putin datele prevazute pentru declaratia incompleta mentionata la pct. 11.
    La declaratia simplificata se anexeaza documentele prevazute la art. 45 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei.
    Declaratia simplificata poate fi acceptata si in cazul in care unele dintre aceste documente nu pot fi anexate, dupa ce autoritatea vamala stabileste ca:
    a) documentul exista, este valabil, dar nu poate fi anexat la declaratie din motive independente de vointa titularului;
    b) intarzierea in acceptarea declaratiei impiedica eliberarea marfurilor din vama sau are drept consecinta plata unor drepturi de import mai ridicate.
    Datele referitoare la documentele care lipsesc se inscriu in mod obligatoriu in declaratia simplificata.
    29. Declaratia simplificata sub forma documentului administrativ sau comercial se prezinta in doua exemplare, dintre care unul este destinat biroului vamal, iar celalalt se pastreaza de catre titular.
    30. Dupa parcurgerea etapelor de vamuire, potrivit legii, se acorda liber de vama provizoriu. In acest caz titularul are dreptul de a dispune de marfuri inainte de depunerea declaratiei suplimentare recapitulative si regularizarea platii drepturilor vamale.
    31. Evidenta declaratiilor simplificate se tine de catre titular in Registrul de evidenta a declaratiilor simplificate, al carui model este prezentat in anexa nr. 5.
    32. Plata drepturilor vamale mentionata la pct. 27 lit. c) se face o data cu depunerea declaratiei simplificate, tinandu-se seama de elementele de taxare aplicabile in momentul depunerii acestei declaratii.
    33. Declaratia suplimentara recapitulativa, al carei model este prevazut in anexa nr. 6, se intocmeste in 3 exemplare, cu urmatoarele destinatii:
    a) un exemplar pentru titular;
    b) un exemplar pentru biroul vamal;
    c) un exemplar pentru colectarea datelor statistice.
    Declaratia suplimentara recapitulativa se depune la biroul vamal in termenul prevazut in autorizatie. Acest termen nu poate fi mai mare de 30 de zile calendaristice.
    34. La depunerea declaratiei suplimentare recapitulative se efectueaza controlul concordantei dintre datele cuprinse in aceasta cu cele din declaratiile simplificate, precum si cu evidentele biroului vamal. In cazul in care conditiile legale sunt indeplinite, se acorda liberul de vama. Acest liber de vama are semnificatia definitivarii liberului de vama provizoriu acordat pe baza declaratiilor simplificate.
    35. Dispozitiile cuprinse in Codul vamal al Romaniei si in Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei privind rectificarea sau retragerea declaratiilor vamale se aplica si declaratiilor simplificate, si declaratiilor suplimentare recapitulative.
    36. Titularul poate apela, in aplicarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, la serviciile unui comisionar in vama pentru declararea marfurilor in procedura prevazuta in prezenta sectiune.
    37. Comisionarul in vama poate fi mandatat de titular sa efectueze total sau partial urmatoarele operatiuni in numele sau:
    a) organizarea de evidente, in forma prevazuta in prezenta sectiune;
    b) constituirea depozitului banesc anticipat la dispozitia biroului vamal, care sa asigure plata datoriei vamale;
    c) intocmirea si depunerea declaratiei simplificate si a declaratiei suplimentare recapitulative;
    d) orice alta atributie specifica legata de prezentarea si declararea marfurilor in procedura simplificata.

    SECTIUNEA a 3-a
    Procedura de vamuire la domiciliu

    A. Definitii
    38. In aplicarea dispozitiilor prezentei sectiuni, prin termenii de mai jos se intelege:
    a) declaratii vamale preautentificate - exemplarele declaratiei vamale in detaliu completate partial, semnate si stampilate de agentul vamal desemnat, puse la dispozitia titularului periodic, anterior efectuarii formalitatilor vamale de plasare sub regim. Completarea partiala consta in inscrierea manuala la rubrica "J - CONTROLAT LA VAMA DE DESTINATIE" a mentiunii "VAMUIRE LA DOMICILIU", precum si a numarului curent din Registrul de evidenta a declaratiilor vamale preautentificate, al carui model este prevazut in anexa nr. 8, si a numarului autorizatiei de utilizare a procedurii;
    b) agent vamal desemnat - lucratorul vamal desemnat prin ordin de serviciu de catre seful biroului vamal, insarcinat cu preautentificarea, eliberarea, evidenta si verificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate;
    c) aviz de sosire - documentul prin care titularul informeaza biroul vamal despre sosirea mijlocului de transport incarcat cu marfuri la locul de descarcare sau in alt loc aprobat de autoritatea vamala. Avizul poate fi completat pentru mijloacele de transport ce urmeaza sa soseasca intr-o perioada de maximum 72 de ore calculata de la momentul transmiterii. In acest caz, pentru fiecare mijloc de transport se vor preciza data si ora sosirii, prevederile privind dreptul de interventie aplicandu-se in mod corespunzator;
    d) termenul de depunere a declaratiei vamale - intervalul cuprins intre ziua descarcarii marfurilor si ultima zi lucratoare a saptamanii - pentru biroul vamal in cauza - in care a avut loc aceasta descarcare;
    e) perioada de justificare - termenul stabilit de biroul vamal pentru justificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate, care nu poate depasi 30 de zile de la data punerii la dispozitie a declaratiilor vamale preautentificate.

    B. Conditii de autorizare
    39. Procedura de vamuire la domiciliu se realizeaza pe baza unei autorizatii eliberate de biroul vamal in a carui raza de competenta teritoriala solicitantul isi are sediul sau punctul de lucru.
    Autorizatia pentru utilizarea procedurii de vamuire la domiciliu poate fi acordata agentilor economici, persoane juridice romane, care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala;
    b) au organizate evidente astfel incat acestea sa permita verificarea de catre biroul vamal a operatiunilor;
    c) dispun de amplasamente, echipamente si personal necesare manipularii marfurilor.
    Autorizatia se acorda titularului, cu conditia sa fie posibila o verificare eficienta a respectarii dispozitiilor privind prohibitiile sau restrictiile la import ori a altor dispozitii care reglementeaza acordarea liberului de vama.
    40. In cererea depusa de titular, acesta prezinta autoritatii vamale toate datele cu privire la:
    a) indeplinirea conditiei de a fi autorizat ca principal obligat si destinatar agreat pentru marfurile supuse regimului de tranzit national; aceasta conditie poate fi indeplinita si de catre un comisionar in vama care are incheiat un contract de reprezentare cu titularul operatiunii. Conditia nu este aplicabila in cazul in care tranzitul se efectueaza sub acoperirea Conventiei TIR sau pe calea ferata;
    b) marfurile plasate anterior sub regim vamal suspensiv;
    c) marfurile supuse regimului de tranzit.

    C. Dosarul de autorizare
    41. Autorizatia de utilizare a procedurii de vamuire la domiciliu se acorda pe baza unei cereri scrise, intocmita potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1, care cuprinde:
    a) denumirea societatii comerciale, sediul sau, dupa caz, punctul de lucru al acesteia, numele, prenumele si functiile persoanelor care reprezinta legal societatea comerciala;
    b) regimul vamal pentru care se solicita autorizatia;
    c) biroul vamal pe langa care se solicita autorizarea;
    d) codurile din Tariful vamal de import al Romaniei la care se clasifica marfurile pentru care se solicita procedura de vamuire la domiciliu.
    Cererea pentru eliberarea autorizatiei se depune la biroul vamal impreuna cu urmatoarele documente:
    a) certificatul de inregistrare a societatii comerciale, in copie;
    b) statutul societatii comerciale, contractul de societate sau actul constitutiv al societatii comerciale si cererea de inscriere de mentiuni, dupa caz, cu rezolutia corespunzatoare emisa de oficiul registrului comertului, in copie;
    c) cazierul judiciar al persoanelor fizice care reprezinta legal societatea comerciala;
    d) documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la pct. 40;
    e) o declaratie-angajament completata conform formularului prevazut in anexa nr. 2.

    D. Emiterea autorizatiei
    42. Verificarea cererii, a documentelor anexate si a indeplinirii conditiilor de autorizare se face de catre biroul vamal.
    In cazul in care conditiile legale sunt indeplinite, autorizatia de utilizare a procedurii de vamuire la domiciliu se intocmeste in doua exemplare si se semneaza de catre seful biroului vamal, potrivit formularului prevazut in anexa nr. 3. Un exemplar al autorizatiei se preda solicitantului, iar celalalt se pastreaza in evidenta biroului vamal, care transmite o copie directiei regionale vamale.
    Se emite o singura autorizatie, indiferent de numarul regimurilor vamale pentru care se solicita autorizarea.
    Numarul autorizatiei se acorda, in ordine cronologica, din registrul sumar al biroului vamal. Pe autorizatie numarul se inscrie sub forma "PSxxxyyy", unde "xxx" reprezinta codul biroului vamal emitent, iar "yyy" reprezinta numarul din registrul sumar.
    43. In situatia in care persoana autorizata solicita suplimentarea codurilor tarifare din Tariful vamal de import al Romaniei pentru care s-a acordat procedura de vamuire la domiciliu, cererea se adreseaza in scris biroului vamal de autorizare. Pana la obtinerea aprobarii, operatiunile de vamuire pentru marfurile in cauza se deruleaza in procedura normala. In acelasi mod se procedeaza si in cazul in care se solicita suplimentarea regimurilor vamale pentru care s-a emis initial autorizatia.
    Dupa aprobare, completarile se inscriu pe formularul de autorizatie emis initial, cu numarul cererii, data, semnatura si stampila.
    44. In autorizatia de utilizare a procedurii de vamuire la domiciliu se stabilesc:
    a) locul de descarcare a marfurilor;
    b) codurile tarifare ale marfurilor pentru care se aplica procedura;
    c) perioada de justificare a declaratiilor vamale preautentificate.

    E. Anularea autorizatiei
    45. Seful biroului vamal anuleaza autorizatia daca:
    a) emiterea ei s-a facut pe baza unor date incorecte sau incomplete, iar solicitantul avea cunostinta sau trebuia sa aiba cunostinta de acest fapt;
    b) una sau mai multe dintre conditiile ce au stat la baza emiterii nu mai sunt indeplinite;
    c) nu sunt respectate conditiile privind organizarea de catre persoana autorizata a unor evidente ale operatiunilor comerciale astfel incat sa permita autoritatii vamale sa efectueze un control eficient;
    d) s-au savarsit infractiuni sau incalcari repetate ale legislatiei vamale de catre persoana autorizata;
    e) titularul solicita.
    Decizia de anulare a autorizatiei contine data de la care masura intervine si este notificata titularului de biroul vamal.
    46. Autoritatea vamala nu anuleaza totusi autorizatia in cazurile in care titularul isi indeplineste obligatiile intr-un termen stabilit de biroul vamal sau neindeplinirea unei obligatii nu afecteaza functionarea corecta a regimului.
    In cazul in care autorizatia a fost anulata, o noua autorizatie poate fi emisa numai dupa remedierea sau inlaturarea cauzelor care au dus la anularea acesteia prin reluarea procedurii de autorizare cuprinsa in prezentele norme.

    F. Marfuri ce beneficiaza de procedura de vamuire la domiciliu
    47. Procedura de vamuire la domiciliu poate fi aplicata tuturor marfurilor, cu exceptia:
    a) marfurilor care, potrivit reglementarilor legale, se incadreaza in categoria produselor si tehnologiilor cu dubla utilizare;
    b) marfurilor care intra sub incidenta prevederilor privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare;
    c) marfurilor supuse accizelor;
    d) marfurilor in cazul carora verificarea indeplinirii unor alte conditii stabilite prin reglementari speciale impune prelevarea de catre autoritatea vamala de esantioane in vederea analizelor tehnice sau de laborator pentru fiecare operatiune;
    e) marfurilor ce fac obiectul operatiunilor de leasing.
    48. Pentru marfurile restrictionate, astfel cum acestea sunt definite la art. 86 alin. (2) si (3) din Codul vamal al Romaniei, titularul este obligat sa detina toate documentele necesare anterior operatiunii de vamuire.

    G. Etape ale procedurii de vamuire la domiciliu
    49. Pentru derularea procedurii de vamuire la domiciliu se parcurg urmatoarele etape:
    a) constituirea unui depozit banesc anticipat in contul biroului vamal, care sa asigure plata datoriei vamale aferente numarului de declaratii vamale preautentificate solicitate pentru o perioada de justificare;
    b) constituirea garantiei necesare acoperirii drepturilor de import, in cazul in care, pana la stabilirea regimului vamal, bunurile intra in depozit necesar cu caracter temporar. Indeplinirea acestei conditii este obligatorie numai in cazul in care garantia nu este acoperita prin depozitul banesc ramas neutilizat;
    c) obtinerea declaratiilor vamale preautentificate;
    d) evidenta declaratiilor vamale preautentificate;
    e) dirijarea marfurilor la sediul titularului sau, dupa caz, catre alte locuri stabilite ori aprobate de autoritatea vamala;
    f) avizarea biroului vamal privind sosirea marfurilor;
    g) descarcarea si receptionarea marfurilor;
    h) inregistrarea marfurilor receptionate in evidentele titularului;
    i) depunerea declaratiei vamale la biroul vamal si regularizarea diferentelor;
    j) justificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate la biroul vamal.
    50. Titularul poate apela, in aplicarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, la serviciile unui comisionar in vama pentru declararea marfurilor in procedura prevazuta in prezenta sectiune.
    51. Comisionarul in vama poate fi mandatat de titular sa efectueze total sau partial urmatoarele operatiuni in numele sau:
    a) organizarea de evidente, in forma agreata de autoritatea vamala, privind marfurile ce fac obiectul procedurii de vamuire la domiciliu;
    b) constituirea depozitului banesc anticipat, respectiv constituirea garantiei la dispozitia biroului vamal, care sa asigure plata sau garantarea datoriei vamale;
    c) transmiterea avizului de sosire;
    d) depunerea declaratiei vamale;
    e) orice alta atributie specifica legata de prezentarea si declararea marfurilor, care revine comisionarului in exercitarea activitatii sale.

    Obtinerea si evidenta declaratiilor vamale preautentificate
    52. Titularul solicita in scris biroului vamal, sub semnatura persoanei care angajeaza raspunderea juridica a societatii comerciale, preautentificarea unui numar de declaratii vamale corespunzator nevoilor estimate pentru o perioada de justificare.
    Declaratiile vamale preautentificate se predau pe baza unui proces-verbal de predare-primire, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7.
    53. Declaratiile vamale preautentificate se inregistreaza, in ordinea eliberarii lor, in Registrul de evidenta a declaratiilor vamale preautentificate, al carui model este prevazut in anexa nr. 8. Acest registru se infiinteaza de fiecare titular si este tinut in forma identica cu cel al biroului vamal.

    Dirijarea marfurilor
    54. Marfurile destinate plasarii sub regimul vamal de import sunt dirijate direct la locul aprobat pentru descarcare, stabilit in autorizatia pentru utilizarea procedurii de vamuire la domiciliu de biroul vamal, sub acoperirea unui titlu de tranzit.
    55. Responsabilitatea transportatorului sau a principalului obligat ramane angajata pana in momentul in care marfurile sunt puse la dispozitia titularului.
    Pentru operatiunile efectuate conform prevederilor tranzitului comun, la predarea marfurilor si a declaratiei de tranzit titularul elibereaza, la cerere, o recipisa intocmita potrivit anexei la Normele metodologice privind tranzitul comun pe cale rutiera, completata astfel:
    - la rubrica "Nr. de inregistrare" se inscrie numarul avizului de sosire;
    - la rubrica "Biroul vamal" se inscrie denumirea biroului vamal;
    - in partea din dreapta sus a formularului se inscrie mentiunea "vamuire la domiciliu";
    - stampila titularului si semnatura acestuia vor fi aplicate in partea din dreapta jos a formularului.

    Avizarea biroului vamal privind sosirea marfurilor
    56. Sosirea mijlocului de transport trebuie anuntata de titular biroului vamal pe baza unui aviz de sosire, cu scopul de a permite acestuia efectuarea, daca se considera necesar, a controlului sigiliilor si al marfurilor.
    Avizul de sosire, al carui model este prevazut in anexa nr. 9, se transmite biroului vamal prin fax, pe cale electronica sau in orice alt mod acceptat de biroul vamal, imediat dupa sosirea efectiva a mijlocului de transport, atunci cand aceasta are loc in timpul orelor de program al biroului vamal. Titularul este obligat sa verifice transmiterea corecta a faxului continand avizul de sosire (mentionata in mod automat pe susa confirmarii de transmitere de catre aparat prin mentiunea "OK"), respectiv confirmarea transmisiei efectuate pe cale electronica sau prin orice alt mod acceptat de biroul vamal.
    Modalitatea de transmitere a avizului de sosire trebuie sa asigure titularului transmiterea sau eliberarea unei confirmari a transmiterii avizului de sosire, in care sa fie indicate data, ora si minutul primirii de catre biroul vamal a acestuia.
    In cazul in care, din cauza unor defectiuni tehnice sau din alte cauze, titularul nu poate transmite avizul de sosire, acesta este obligat sa il predea cat mai curand posibil, personal, agentului vamal desemnat. Acesta inscrie data, ora si minutul primirii.
    La primirea avizului agentul vamal desemnat il instiinteaza pe seful biroului vamal pentru luarea deciziei privind interventia sau neinterventia in vederea efectuarii controlului vamal al marfurilor. In cazul in care se constata existenta unui consemn, agentul vamal va comunica aceasta imediat sefului biroului vamal, care va lua masura suspendarii procedurii de vamuire la domiciliu pentru operatiunea in cauza pana la clarificarea situatiei. Biroul vamal informeaza imediat emitentul consemnului in vederea luarii deciziei privind masurile ce se impun.
    De la primirea avizului de sosire biroul vamal dispune de un termen de maximum 3 ore, in cursul caruia lucratorii vamali se pot deplasa pentru efectuarea controlului. Termenul se calculeaza incepand cu ora si minutul inscrise automat prin modalitatile mentionate la alin. 2 sau, dupa caz, incepand cu ora si minutul inscrise de agentul vamal desemnat pe avizul de sosire primit personal.
    57. In cazul in care sosirea marfurilor are loc in afara orelor de program sau cu maximum 30 de minute inainte de ora de incheiere a programului, termenul mentionat la pct. 56 curge incepand cu prima ora de program a zilei urmatoare de lucru. Daca biroul vamal nu intervine in acest termen, titularul poate sa rupa sigiliile si sa descarce marfurile.
    Este interzis agentilor vamali sa comunice titularului decizia privind interventia sau neinterventia pentru controlul vamal.
    58. Avizul de sosire poate fi transmis si in afara programului de lucru al biroului vamal atunci cand acesta si titularul au convenit asupra prelungirii programului.
    59. Avizul de sosire se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar original se preda sau se trimite prin posta la biroul vamal ulterior transmiterii in modalitatile prevazute la pct. 56, iar celalalt exemplar se pastreaza de titular anexat la confirmarea de transmitere.
    60. In cazul transportului de marfuri avand mai multi destinatari, in avizul de sosire se completeaza rubrica "marfuri de grupaj".
    61. In situatia in care marfurile sosesc la locul de descarcare in afara programului de lucru sau in zile nelucratoare, utilizarea procedurii de vamuire la domiciliu se reia in prima zi lucratoare care urmeaza celei in care acestea au sosit la destinatie.
    62. Evidenta avizelor de sosire se tine atat de titular, cat si de biroul vamal prin intermediul Registrului de evidenta a avizelor de sosire, al carui model este prevazut in anexa nr. 10. Acest registru se infiinteaza de fiecare titular si este tinut in forma identica cu cel al biroului vamal.

    Descarcarea si inregistrarea marfurilor in evidentele titularului
    63. Efectuarea operatiunilor prealabile declararii marfurilor revine titularului in situatia in care biroul vamal nu intervine in cadrul termenului mentionat la pct. 56. Aceste operatiuni prealabile declararii marfurilor constau in ruperea sigiliilor, descarcarea mijlocului de transport, identificarea marfurilor si receptionarea acestora.
    Titularul are dreptul ca, inainte de plasarea sub regimul vamal solicitat, sa introduca marfurile in depozit necesar cu caracter temporar la sediul sau ori la punctul de lucru aprobat, notificand biroului vamal aceasta situatie prin avizul de sosire. Dispozitiile prevazute in Codul vamal al Romaniei si in regulamentul de aplicare a acestuia, privind depozitul necesar cu caracter temporar, se aplica in mod corespunzator. In acest caz avizul de sosire este asimilat cu declaratia sumara.
    Titularul este obligat sa inregistreze marfurile in Registrul de evidenta a marfurilor intrate in depozit necesar cu caracter temporar, al carui model este prevazut in anexa nr. 11.
    Scoaterea marfurilor din depozitul necesar cu caracter temporar se va face prin transmiterea la biroul vamal a unui nou aviz de sosire completat corespunzator, iar procedura de vamuire la domiciliu se deruleaza conform prevederilor prezentelor norme.
    64. In cazul transportului de marfuri avand mai multi destinatari (marfuri de grupaj) aflati in raza de competenta teritoriala a unor birouri vamale diferite, agentul vamal desemnat este obligat sa se deplaseze la locul aprobat, in cadrul termenului mentionat la pct. 56, si sa asiste la desigilarea si descarcarea din mijlocul de transport a partidei de marfa corespunzatoare.
    Dupa incheierea operatiunii de descarcare, agentul vamal desemnat resigileaza mijlocul de transport si indeplineste normele legale privind tranzitul catre biroul vamal corespunzator destinatiei urmatoare.
    65. In cazul transportului de marfuri avand mai multi destinatari, beneficiari ai procedurii de vamuire la domiciliu, aflati in raza de competenta teritoriala a aceluiasi birou vamal, agentul vamal desemnat este obligat sa se deplaseze la primul loc aprobat pentru descarcare, in cadrul termenului mentionat la pct. 56, sa asiste la desigilarea si descarcarea partidei de marfa destinata acestui loc si sa indrume mijlocul de transport, pe baza aceluiasi titlu de tranzit, catre urmatorul loc aprobat pentru descarcarea marfurilor.
    66. Daca in cadrul termenului prevazut la pct. 56, agentul vamal nu se prezinta, iar titularul constata in timpul descarcarii marfurilor diferente intre datele inscrise in titlul de tranzit si marfurile descarcate, acesta este obligat sa intrerupa imediat operatiunile aflate in derulare si sa informeze imediat biroul vamal.
    In aceasta situatie biroul vamal procedeaza astfel:
    a) daca informarea se face in timpul orelor de program, agentul vamal desemnat se deplaseaza imediat la locul de descarcare a marfurilor, efectuand controlul vamal;
    b) daca informarea se face in afara orelor de program, agentul vamal desemnat se deplaseaza in ziua lucratoare urmatoare la locul de descarcare a marfurilor, efectuand controlul vamal.
    Pe baza constatarilor rezultate in urma controlului se intocmeste un proces-verbal ce se anexeaza la titlul de tranzit si la declaratia vamala preautentificata de plasare sub regim vamal.
    In acelasi mod se procedeaza si in cazul in care se constata diferente intre datele continute in avizul de sosire si cele cuprinse in titlul de tranzit si in documentele insotitoare.
    67. Titularul este obligat ca cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare descarcarii marfurilor sa prezinte biroului vamal titlul de tranzit predat acestuia de transportator. Biroul vamal urmeaza prevederile specifice de completare a titlului de tranzit si de confirmare a incheierii regimului vamal.
    In cazul in care biroul vamal intervine in cadrul termenului mentionat la pct. 56 sau in situatiile mentionate la pct. 66, titlul de tranzit se preda imediat agentului vamal desemnat.
    Titlul de tranzit trebuie sa contina numarul si data avizului de sosire (la rubrica "I" a declaratiei de tranzit T1 "CONTROLAT DE CATRE VAMA DE DESTINATIE", respectiv la rubrica nr. 24 a carnetului TIR "CERTIFICAT DE SCOATERE DIN EVIDENTA").
    In rubricile titlului de tranzit mentionate titularul inscrie denumirea in clar a societatii comerciale, precedata de mentiunea "VAMUIRE LA DOMICILIU".
    68. Confirmarea tranzitului se va face de agentul vamal responsabil cu aceasta operatiune.

    Completarea si depunerea declaratiei vamale
    69. Plasarea marfurilor sub regim vamal se realizeaza prin completarea declaratiei vamale in detaliu, conform Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea si completarea declaratiei vamale in detaliu.
    70. Dupa efectuarea operatiunilor prealabile vamuirii, titularul completeaza declaratiile vamale preautentificate, corespunzator regimului vamal, astfel:
    - la rubrica "A - BIROU DE DESTINATIE" se inscriu codul si denumirea biroului vamal, precum si numarul si data inregistrarii declaratiei vamale;
    - la rubrica "B - INFORMATII CONTABILE" se inscriu numarul si data validarii declaratiei vamale in detaliu, precum si numarul si data borderoului contabil;
    - la rubrica "14 - DECLARANT/REPREZENTANT" se inscriu numarul autorizatiei de vamuire la domiciliu, de forma "PSxxxyyy", precum si datele de identificare a titularului (denumirea, adresa; in situatia in care titularul apeleaza la serviciile unui comisionar in vama, in aceasta rubrica se vor inscrie denumirea si adresa comisionarului in vama, precum si numarul autorizatiei de comisionar in vama, de forma "CVxxx");
    - la rubrica "48 - REPORT DE PLATA" titularul inscrie, dupa caz, codul depozitului banesc constituit anticipat in contul biroului vamal;
    - rubrica "54 - LOCUL SI DATA" se completeaza, dupa tiparirea declaratiei vamale, cu numele, prenumele si semnatura persoanei imputernicite de titular sau de comisionarul in vama, dupa caz, sa intocmeasca respectiva declaratie vamala.
    71. Dupa completarea rubricilor declaratiei vamale se solicita validarea acesteia. Se obtin numarul si data de inregistrare ale declaratiei vamale in detaliu, de forma: "Ixxxxxxxx-zz/ll/aaaa", evidentiate la nivelul rubricii A, numarul si data de validare, de forma "Vxxxxxxxx-zz/ll/aaaa", precum si numarul si data borderoului contabil, de forma "Rxxxxxxxx-zz/ll/aaaa", evidentiate la nivelul rubricii B.
    Tiparirea se face de catre titular pe formularele de declaratii vamale preautentificate in setul corespunzator.
    Exemplarele pentru vama cu documentele care au stat la baza emiterii declaratiei vamale vor fi depuse la biroul vamal pana in ultima zi lucratoare a saptamanii in care a avut loc descarcarea marfurilor. Setul de documente include in mod obligatoriu si documentele speciale cerute in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (2) si (3) din Codul vamal al Romaniei.
    Daca nu se constata nici o incalcare a legislatiei in vigoare, agentul vamal desemnat opereaza in Registrul de evidenta a declaratiilor vamale preautentificate justificarea utilizarii acestora.
    72. Atunci cand se constata incalcarea legislatiei in vigoare, operatiunile respective fac obiectul controlului ulterior. Operarea in registrul corespunzator se face in functie de rezultatele controlului ulterior mentionat.

    Justificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate
    73. La sfarsitul perioadei de justificare, titularul este obligat sa justifice utilizarea declaratiilor vamale preautentificate. Acesta prezinta inclusiv declaratiile vamale preautentificate care au fost completate gresit sau care nu au putut fi utilizate in mod corespunzator, insotite de o nota din care sa rezulte cauzele ce au condus la neutilizarea lor, dupa care acestea sunt distruse in prezenta agentului vamal desemnat. Scoaterea lor din evidenta se face pe baza notei mentionate mai sus, datata, semnata si stampilata de catre titular si agentul vamal.
    74. Dispozitiile cuprinse in Codul vamal al Romaniei si in Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei privind rectificarea sau retragerea declaratiilor vamale se aplica in mod corespunzator si prevederilor din prezenta sectiune.

    CAP. 3
    Proceduri simplificate de vamuire pentru regimul vamal de antrepozit

    SECTIUNEA 1
    Procedura de declarare incompleta

    75. Procedura de declarare incompleta se acorda numai in situatiile in care, din motive justificate, se impune plasarea imediata a marfurilor in antrepozit, iar titularul nu dispune de toate datele si documentele necesare completarii declaratiei vamale de antrepozitare.
    Prevederile pct. 8 - 10 se aplica si pentru regimul vamal de antrepozit.
    76. Declaratia incompleta cuprinde:
    a) datele si informatiile inscrise, potrivit Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea si completarea declaratiei vamale in detaliu, la rubricile: 1 (prima caseta), 3, 5, 14, 19, 26, 31, 32, 33, 37, 38, 44, 46, 49 si 54; in rubrica 44 din declaratia vamala se inscrie mentiunea "declarare incompleta";
    b) descrierea marfurilor in termeni suficient de precisi pentru a permite clasificarea lor imediata si fara dubii in Tariful vamal de import al Romaniei;
    c) valoarea marfurilor potrivit reglementarilor legale in domeniu, precum si datele si informatiile necesare determinarii cuantumului drepturilor de import, daca acestea se datoreaza;
    d) elementele necesare pentru identificarea marfurilor si aplicarea dispozitiilor privind antrepozitarea.
    77. Declaratia incompleta este insotita de documentele mentionate la art. 50 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei.
    Declaratia incompleta poate fi acceptata si in cazul in care unele dintre aceste documente nu pot fi anexate la declaratie din motive independente de vointa titularului.
    Datele referitoare la documentele care lipsesc se inscriu in mod obligatoriu in rubrica 44 din declaratia vamala.
    Dispozitiile pct. 13 - 17 se aplica, dupa caz, in mod corespunzator pentru regimul vamal de antrepozit.

    SECTIUNEA a 2-a
    Procedura declararii simplificate

    78. Dispozitiile pct. 18 - 37 se aplica in mod corespunzator pentru regimul vamal de antrepozit.
    79. La declaratia simplificata se anexeaza documentele prevazute la art. 50 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei.
    80. Procedura de declarare simplificata nu se aplica la antrepozitul de tip F.

    SECTIUNEA a 3-a
    Procedura de vamuire la domiciliu

    81. Prevederile pct. 38 - 46 se aplica in mod corespunzator pentru regimul vamal de antrepozit.
    82. Autorizatia se elibereaza pentru toate categoriile de marfuri, cu exceptia:
    a) marfurilor mentionate la pct. 47 lit. a) - e);
    b) marfurilor plasate in antrepozite de tip B si F;
    c) marfurilor romanesti vamuite la export, care sunt depozitate in antrepozit pana la expedierea lor in strainatate.
    Pentru marfurile restrictionate, astfel cum acestea sunt definite la art. 86 alin. (2) si (3) din Codul vamal al Romaniei, titularul este obligat sa detina toate documentele necesare anterior operatiunii de vamuire.
    83. Prevederile pct. 49 - 68 se aplica in mod corespunzator pentru regimul vamal de antrepozit.

    Completarea si depunerea declaratiei vamale
    84. Dupa efectuarea operatiunilor prealabile vamuirii titularul completeaza declaratiile vamale preautentificate, astfel:
    - la rubrica "A - BIROU DE DESTINATIE" se inscriu codul si denumirea biroului vamal, precum si numarul si data inregistrarii declaratiei vamale;
    - la rubrica "B - INFORMATII CONTABILE" se inscriu numarul si data validarii declaratiei vamale in detaliu, precum si numarul si data borderoului contabil;
    - la rubrica "14 - DECLARANT/REPREZENTANT" se inscriu numarul autorizatiei de vamuire la domiciliu, de forma "PSxxxyyy", precum si datele de identificare a titularului (denumirea, adresa); in situatia in care titularul apeleaza la serviciile unui comisionar in vama, in aceasta rubrica se vor inscrie denumirea si adresa comisionarului in vama, precum si numarul autorizatiei de comisionar in vama, de forma "CVxxx";
    - la rubrica "49 - IDENTIFICAREA ANTREPOZITULUI", a doua parte a casetei, titularul inscrie termenul acordat de autoritatea vamala pentru incheierea operatiunilor suspensive, exprimat in zile;
    - rubrica "54 - LOCUL SI DATA" se completeaza, dupa tiparirea declaratiei vamale, cu numele, prenumele si semnatura persoanei imputernicite de titular sau de comisionarul in vama, dupa caz, sa intocmeasca respectiva declaratie vamala.
    85. Dupa completarea rubricilor declaratiei vamale se solicita validarea acesteia. Se obtin numarul si data de inregistrare ale declaratiei vamale in detaliu, de forma "Ixxxxxxxx-zz/ll/aaaa", evidentiate la nivelul rubricii A, numarul si data de validare, de forma "Vxxxxxxxx-zz/ll/aaaa", "Rxxxxxxxx-zz/ll/aaaa", evidentiate la nivelul rubricii B.
    Tiparirea se face de catre titular pe formularele de declaratii vamale preautentificate din setul corespunzator. Exemplarele pentru vama cu documentele care au stat la baza emiterii declaratiei vamale vor fi depuse la biroul vamal la termenul stabilit de acesta.
    86. Dispozitiile pct. 72 - 74 se aplica in mod corespunzator pentru regimul vamal de antrepozit.
    In cazul incheierii regimului de antrepozit vamal pot fi aplicate procedurile simplificate pentru importul, exportul si reexportul marfurilor.
    Prin exceptie de la prevederile alineatului precedent:
    a) pentru marfurile plasate sub regim de antrepozit de tip F nu poate fi autorizata nici o procedura simplificata;
    b) pentru marfurile plasate sub regim de antrepozit de tip B este aplicabila numai procedura de declarare simplificata.

    CAP. 4
    Proceduri simplificate de vamuire pentru regimurile de perfectionare activa, transformare sub control vamal si admitere temporara

    SECTIUNEA 1
    Procedura de declarare incompleta

    87. Dispozitiile prevazute la pct. 8 - 17 se aplica in mod corespunzator pentru regimurile vamale de perfectionare activa, transformare sub control vamal si admitere temporara.
    Declaratia incompleta este insotita de documentele mentionate la art. 50 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei.
    Declaratia incompleta poate fi acceptata si in cazul in care unele dintre aceste documente nu pot fi anexate, daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) documentul nu poate fi anexat la declaratia vamala din motive justificate, independente de vointa titularului;
    b) neacceptarea declaratiei vamale poate avea drept consecinta garantarea unor drepturi de import mai ridicate.
    Datele referitoare la documentele care lipsesc se inscriu in mod obligatoriu in rubrica 44 din declaratia vamala.

    SECTIUNEA a 2-a
    Procedura de declarare simplificata si de vamuire la domiciliu

    88. Prevederile pct. 18 - 37 se aplica in mod corespunzator pentru regimurile vamale de perfectionare activa, transformare sub control vamal si admitere temporara.
    89. Prevederile pct. 38 - 74 se aplica in mod corespunzator pentru regimurile vamale de perfectionare activa, transformare sub control vamal si admitere temporara.

    Completarea si depunerea declaratiei vamale in cazul procedurii de vamuire la domiciliu
    90. Dupa efectuarea operatiunilor prealabile vamuirii titularul completeaza declaratiile vamale preautentificate, corespunzator regimului vamal:
    - la rubrica "A - BIROU DE DESTINATIE" se inscriu codul si denumirea biroului vamal, precum si numarul si data inregistrarii declaratiei vamale;
    - la rubrica "B - INFORMATII CONTABILE" se inscriu numarul si data validarii declaratiei vamale in detaliu, precum si numarul si data borderoului contabil;
    - la rubrica "14 - DECLARANT/REPREZENTANT" se inscriu numarul autorizatiei de vamuire la domiciliu, de forma "PSxxxyyy", precum si datele de identificare a titularului (denumirea si adresa); in situatia in care titularul apeleaza la serviciile unui comisionar in vama, in aceasta rubrica se vor inscrie denumirea si adresa comisionarului, precum si numarul autorizatiei de comisionar in vama, emisa de Autoritatea Nationala a Vamilor, de forma "CVxxx";
    - la rubrica "48 - REPORT DE PLATA" titularul inscrie, dupa caz, codul depozitului banesc constituit anticipat in contul biroului vamal;
    - la rubrica "49 - IDENTIFICAREA ANTREPOZITULUI", a doua parte a casetei, titularul inscrie termenul acordat de autoritatea vamala pentru incheierea operatiunilor suspensive, exprimat in zile;
    - rubrica "54 - LOCUL SI DATA" se completeaza, dupa tiparirea declaratiei vamale, cu numele, prenumele si semnatura persoanei imputernicite de titular sau de comisionarul in vama, dupa caz, sa intocmeasca declaratia vamala.
    91. Dupa completarea rubricilor declaratiei vamale se solicita validarea acesteia. Se obtin numarul si data de inregistrare ale declaratiei vamale in detaliu, de forma "Ixxxxxxxx-zz/ll/aaaa", evidentiate la nivelul rubricii A, numarul si data de validare, de forma "Vxxxxxxxx-zz/ll/aaaa", precum si, dupa caz, numarul si data borderoului contabil, de forma "Rxxxxxxxx-zz/ll/aaaa", evidentiate la nivelul rubricii B.
    Tiparirea se face de catre titular pe formularele de declaratii vamale preautentificate din setul corespunzator. Exemplarele pentru vama cu documentele care au stat la baza emiterii declaratiei vamale vor fi depuse la biroul vamal la termenul stabilit de acesta.
    92. La incheierea regimurilor vamale de perfectionare activa, admitere temporara si transformare sub control vamal pot fi aplicate procedurile simplificate prevazute pentru importul, exportul si reexportul marfurilor.

    CAP. 5
    Proceduri simplificate de vamuire pentru regimul de perfectionare pasiva

    93. Dispozitiile prevazute in prezentele norme, aplicabile marfurilor declarate pentru export, se aplica in mod corespunzator marfurilor declarate pentru export temporar in cadrul regimului de perfectionare pasiva.
    94. In cazul importului marfurilor care au fost anterior plasate sub regimul de perfectionare pasiva pot fi aplicate procedurile simplificate referitoare la importul marfurilor.

    CAP. 6
    Proceduri simplificate de vamuire la export

    SECTIUNEA 1
    Procedura de declarare incompleta

    95. Procedura de declarare incompleta se acorda numai in situatiile in care din motive justificate se impune expedierea urgenta a marfurilor, iar titularul declaratiei vamale de export nu dispune de toate datele si documentele necesare completarii declaratiei vamale.
    96. Declaratia incompleta cuprinde:
    a) datele si informatiile inscrise, potrivit Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea si completarea declaratiei vamale in detaliu, la rubricile 1 (prima caseta), 2, 14, 17, 31, 33, 37, 38, 44, 46 si 54 ale declaratiei vamale in detaliu; declaratia vamala trebuie sa cuprinda la rubrica 44 mentiunea "declarare incompleta";
    b) descrierea marfurilor in termeni suficient de precisi pentru a permite clasificarea lor imediata si fara dubii in Tariful vamal de import al Romaniei;
    c) valoarea marfurilor potrivit reglementarilor legale in domeniu;
    d) elementele necesare pentru identificarea marfurilor si aplicarea dispozitiilor care reglementeaza exportul.
    97. Declaratia incompleta este insotita de documentele mentionate la art. 47 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei.
    Declaratia incompleta poate fi acceptata si in cazul in care unele dintre aceste documente nu pot fi anexate la declaratie din motive independente de vointa titularului.
    Datele referitoare la documentele care lipsesc se inscriu in mod obligatoriu in rubrica 44 a declaratiei vamale.
    Dispozitiile pct. 9, 10 si 13 - 16 se aplica in mod corespunzator pentru regimul vamal de export.
    98. Data determinanta pentru aplicarea altor dispozitii ce reglementeaza exportul este data inregistrarii declaratiei incomplete.

    SECTIUNEA a 2-a
    Procedura declararii simplificate

    99. Dispozitiile pct. 18 - 37 se aplica in mod corespunzator pentru regimul vamal de export.

    SECTIUNEA a 3-a
    Procedura de vamuire la domiciliu

    100. In cadrul procedurii de vamuire la domiciliu autoritatea vamala acorda dreptul titularului operatiunilor de a aplica sigilii vamale la mijloacele de transport incarcate cu marfuri pentru export, cu respectarea instructiunilor de aplicare, pastrare si evidenta a acestora.

    A. Definitii
    101. In aplicarea dispozitiilor prezentei sectiuni, prin termenii de mai jos se intelege:
    a) declaratii vamale preautentificate - exemplarele declaratiei vamale in detaliu, completate partial, semnate si stampilate de agentul vamal desemnat, puse la dispozitia titularului periodic, anterior efectuarii formalitatilor vamale de plasare sub regim.
    Completarea partiala consta in inscrierea manuala:
    - la rubrica "C - BIROU DE PLECARE" a declaratiei de tranzit se inscrie numarul din Registrul de evidenta a declaratiilor vamale preautentificate;
    - la rubrica "D - CONTROLAT LA BIROUL DE PLECARE" se inscriu mentiunea "VAMUIRE LA DOMICILIU", precum si numarul din Registrul de evidenta a declaratiilor vamale preautentificate si numarul autorizatiei, insotite de semnatura si stampila personala;
    b) agent vamal desemnat - lucratorul vamal desemnat prin ordin de serviciu de catre seful biroului vamal, insarcinat cu preautentificarea, eliberarea, evidenta si verificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate, precum si cu eliberarea, evidenta si verificarea utilizarii sigiliilor vamale;
    c) informarea de incarcare - documentul prin care titularul informeaza biroul vamal ca este pregatit sa inceapa operatiunea de incarcare a marfurilor la locul de incarcare sau in alt loc aprobat de autoritatea vamala;
    d) perioada de justificare - termenul stabilit de biroul vamal pentru justificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate, precum si a sigiliilor vamale, care nu poate depasi 30 de zile de la data punerii la dispozitie a declaratiilor vamale preautentificate si a eliberarii sigiliilor.

    B. Conditii de autorizare
    102. Dispozitiile pct. 39 se aplica in mod corespunzator si pentru regimul vamal de export.
    In cazul in care tranzitul pana la frontiera nu se efectueaza sub acoperirea Conventiei TIR sau pe calea ferata, autorizarea devine efectiva numai dupa ce agentul economic dobandeste si calitatea de expeditor agreat.
    103. Prevederile pct. 40 - 46 se aplica in mod corespunzator pentru regimul vamal de export.

    C. Marfuri ce beneficiaza de procedura de vamuire la domiciliu
    104. Autorizatia se elibereaza pentru toate categoriile de marfuri, cu exceptia:
    a) marfurilor mentionate la pct. 47 lit. a), b) si d);
    b) marfurilor romanesti vamuite la export, care sunt depozitate in antrepozit pana la expedierea lor in strainatate.
    Pentru marfurile restrictionate, astfel cum acestea sunt definite la art. 86 alin. (2) si (3) din Codul vamal al Romaniei, titularul este obligat sa detina toate documentele necesare anterior operatiunii de vamuire.

    D. Etape ale procedurii de vamuire la domiciliu
    105. Pentru derularea procedurii de vamuire la domiciliu se parcurg urmatoarele etape:
    a) obtinerea si evidenta declaratiilor preautentificate si a sigiliilor vamale;
    b) transmiterea la biroul vamal a informarii de incarcare;
    c) completarea declaratiilor preautentificate;
    d) incarcarea si sigilarea mijlocului de transport;
    e) justificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate si a sigiliilor vamale.
    Exportul temporar sau reexportul marfurilor in procedura de vamuire la domiciliu se realizeaza cu respectarea etapelor prevazute la alin. 1.
    106. Titularul poate apela, in aplicarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, la serviciile unui comisionar in vama pentru declararea marfurilor in procedura de vamuire la domiciliu.
    107. In exercitarea activitatii de declarare a marfurilor comisionarul in vama poate fi mandatat de titular sa efectueze total sau partial urmatoarele operatiuni in numele sau:
    a) transmiterea informarii de incarcare;
    b) organizarea de evidente corespunzatoare pentru marfurile ce fac obiectul procedurii de vamuire la domiciliu;
    c) depunerea declaratiei vamale;
    d) orice alta atributie specifica legata de prezentarea si declararea marfurilor, care revine comisionarului in vama in exercitarea activitatii sale.

    Obtinerea si evidenta declaratiilor vamale preautentificate si a sigiliilor vamale
    108. Titularul solicita in scris birourilor vamale, sub semnatura persoanei care angajeaza raspunderea juridica a societatii comerciale, preautentificarea unui numar de declaratii vamale corespunzator nevoilor estimate pentru o perioada de justificare.
    Pentru operatiunile de export titularul solicita punerea la dispozitie de catre biroul vamal a unui numar de sigilii vamale estimat a fi necesar pentru o perioada de justificare.
    Declaratiile vamale preautentificate si sigiliile vamale se predau pe baza procesului-verbal de predare-primire potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7.
    109. Declaratiile preautentificate se inregistreaza, in ordinea eliberarii lor, in Registrul de evidenta a declaratiilor vamale preautentificate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 8. Acest registru se infiinteaza de fiecare titular si este tinut in forma identica cu cea a biroului vamal.
    110. Sigiliile vamale se inregistreaza, in ordinea eliberarii lor, in Registrul de evidenta a sigiliilor vamale al biroului vamal, conform prevederilor legale in vigoare. Titularul este obligat sa inregistreze sigiliile vamale primite intr-un registru identic si sa tina evidenta utilizarii acestora, cu mentiunea ca la rubrica "Numele si prenumele lucratorilor vamali care au primit sau utilizat sigiliile vamale" se inscriu datele persoanei care a fost desemnata de titular sa gestioneze si sa utilizeze sigiliile.

    Informarea biroului vamal, incarcarea si sigilarea mijlocului de transport
    111. Sosirea mijlocului de transport pentru incarcare trebuie anuntata de titular biroului vamal pe baza informarii de incarcare, cu scopul de a permite acestuia efectuarea, daca se considera necesar, a controlului marfurilor si a aplicarii sigiliilor.
    Informarea de incarcare se transmite biroului vamal prin fax, pe cale electronica sau in orice alt mod acceptat de biroul vamal, imediat dupa sosirea pentru incarcare a mijlocului de transport, atunci cand aceasta are loc in timpul orelor de program al biroului vamal. Titularul este obligat sa verifice transmiterea corecta a faxului continand informarea de incarcare (mentionata in mod automat pe susa confirmarii de transmitere de catre aparat prin mentiunea "OK"), respectiv confirmarea transmisiei efectuate pe cale electronica sau prin orice alt mod acceptat de biroul vamal.
    Modalitatea de transmitere a informarii de incarcare trebuie sa asigure titularului transmiterea sau eliberarea unei confirmari a transmiterii informarii de incarcare, in care sa fie indicate data, ora si minutul primirii de catre biroul vamal a acesteia.
    In cazul in care, din cauza unor defectiuni tehnice sau din alte cauze, titularul nu poate transmite informarea de incarcare, acesta este obligat sa o predea cat mai curand posibil, personal, agentului vamal desemnat. Acesta inscrie data, ora si minutul primirii.
    La primirea informarii agentul vamal desemnat il instiinteaza pe seful biroului vamal pentru luarea deciziei privind interventia sau neinterventia in vederea efectuarii controlului vamal. In cazul in care se constata existenta unui consemn, agentul vamal va comunica aceasta imediat sefului biroului vamal, care va lua masura suspendarii procedurii de vamuire la domiciliu pentru operatiunea in cauza pana la clarificarea situatiei. Biroul vamal informeaza imediat emitentul consemnului in vederea luarii deciziei privind masurile ce se impun.
    De la primirea informarii de incarcare biroul vamal dispune de un termen de maximum 3 ore, in cursul caruia lucratorii vamali se pot deplasa pentru efectuarea controlului. Termenul se calculeaza incepand cu ora si minutul inscrise automat prin modalitatile mentionate la alin. 2 sau, dupa caz, incepand cu ora si minutul inscrise de agentul vamal desemnat pe informarea de incarcare primita personal.
    112. In cazul in care incarcarea marfurilor se realizeaza in afara orelor de program sau cu maximum 30 de minute inainte de ora de inchidere a biroului vamal, termenul mentionat la pct. 111 curge incepand cu prima ora de program a zilei urmatoare de lucru. Daca biroul vamal nu intervine in acest termen, titularul procedeaza la incarcarea marfurilor si la sigilarea mijlocului de transport.
    Este interzis agentilor vamali sa comunice titularului decizia privind interventia sau neinterventia pentru controlul vamal.
    113. Informarea de incarcare poate fi transmisa si in afara programului de lucru al biroului vamal, atunci cand acesta si titularul convin asupra prelungirii programului de lucru.
    114. Informarea de incarcare se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar in original se preda sau se trimite prin posta la biroul vamal ulterior transmiterii prin modalitatile prevazute la pct. 111, iar celalalt se pastreaza de titular anexat la confirmarea de transmitere.
    Informarea de incarcare cuprinde urmatoarele date:
    a) datele de identificare a titlului de tranzit;
    b) identitatea mijlocului de transport;
    c) denumirea comerciala a marfurilor;
    d) numarul si natura coletelor;
    e) greutatea bruta;
    f) numarul autorizatiei de plasare sub regimul de perfectionare pasiva, dupa caz;
    g) originea si provenienta marfurilor;
    h) valoarea marfurilor.
    115. Pentru exporturile de marfuri de grupaj care implica formalitati la mai multe birouri vamale efectuate pe baza documentului T1, agentul vamal desemnat este obligat sa se deplaseze la locul aprobat si sa asiste la desigilarea, incarcarea si resigilarea mijlocului de transport. In acest caz, informarea de incarcare va cuprinde la transmitere mentiunea "marfuri de grupaj".
    116. In cazul in care seful biroului vamal ia decizia de interventie, agentul vamal desemnat efectueaza controlul vamal al mijlocului de transport si al marfurilor, dupa care sigileaza mijlocul de transport si completeaza in mod corespunzator rubricile destinate autoritatii vamale din titlul de tranzit catre destinatia urmatoare.
    117. Daca biroul vamal nu intervine in termenul prevazut, titularul procedeaza la:
    a) incarcarea marfurilor;
    b) sigilarea mijlocului de transport, efectuata de persoana desemnata de titular, potrivit art. 110;
    c) completarea declaratiei vamale preautentificate, inclusiv la rubrica "D - CONTROLAT LA BIROUL DE PLECARE" a declaratiei de tranzit T1.
    In cazul exporturilor realizate cu mijloace de transport care circula sub acoperirea Conventiei TIR, inainte de plecare catre destinatia externa, carnetul TIR, fara mijlocul de transport, va fi prezentat agentului vamal desemnat pentru luarea in evidenta si completarea acestuia.

    Completarea declaratiei vamale
    118. Titularul completeaza declaratia vamala preautentificata, potrivit Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea si completarea declaratiei vamale in detaliu. Rubricile mentionate mai jos se completeaza astfel:
    - la rubrica "A - BIROU DE EXPEDIERE/DE EXPORT" se inscriu codul si denumirea biroului vamal, precum si numarul si data inregistrarii declaratiei vamale;
    - la rubrica "B - INFORMATII CONTABILE" se inscriu numarul si data validarii;
    - rubrica "D - CONTROLAT LA BIROUL DE PLECARE" se completeaza de persoana desemnata in acest sens de titular cu datele referitoare la numarul si seria sigiliilor vamale aplicate, precum si termenul limita al operatiunii;
    - la rubrica "14 - DECLARANT/REPREZENTANT" se inscriu numarul autorizatiei de vamuire la domiciliu, de forma "PSxxxyyy", precum si datele de identificare a acestuia (denumirea si adresa); in situatia in care titularul apeleaza la serviciile unui comisionar in vama, in aceasta rubrica se vor inscrie denumirea si adresa comisionarului in vama, precum si numarul autorizatiei de comisionar in vama, emisa de Autoritatea Nationala a Vamilor, de forma "CVxxx";
    - rubrica "54 - LOCUL SI DATA" se completeaza, dupa tiparirea declaratiei vamale, cu data, numele, prenumele si semnatura persoanei imputernicite de titular sau de comisionarul in vama, dupa caz, aplicandu-se stampila.
    119. Dupa completarea rubricilor declaratiei vamale in detaliu se solicita validarea acesteia. Se obtin numarul si data de inregistrare ale declaratiei vamale in detaliu, de forma: "Ixxxxxxxx-zz/ll/aaaa", evidentiate la nivelul rubricii A, numarul si data de validare, de forma: "Vxxxxxxxx-zz/ll/aaaa", evidentiate la nivelul rubricii B.
    Tiparirea se face de catre titular pe formularele declaratiilor vamale preautentificate din setul corespunzator. Exemplarele pentru vama cu documentele care au stat la baza emiterii declaratiei vamale vor fi depuse la biroul vamal la termenul stabilit de acesta.
    120. In cazul depunerii declaratiei vamale prin procedee informatice, pentru urmarirea derularii operatiunilor de tranzit in trafic rutier, titularul are obligatia introducerii datelor referitoare la tranzit in sistemul informatic.
    Validarea tranzitului se va face de agentul vamal responsabil cu aceasta operatiune. In cazul in care se constata ca operatiunea face obiectul unor consemne, agentul vamal mentionat mai sus va comunica aceasta imediat sefului biroului vamal, care va lua masura suspendarii procedurii de vamuire la domiciliu pana la clarificarea situatiei.
    Biroul vamal informeaza imediat emitentul consemnului in vederea luarii deciziei privind masurile ce se impun.

    Justificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate si a sigiliilor vamale
    121. Titularul este obligat ca, in termenul aprobat de biroul vamal, sa justifice utilizarea declaratiilor vamale preautentificate, precum si a sigiliilor vamale, dupa caz, prin prezentarea catre agentul vamal desemnat a declaratiilor vamale impreuna cu setul de documente aferent acestora, pentru fiecare operatiune derulata. Setul de documente include in mod obligatoriu si documentele speciale cerute in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (2) si (3) din Codul vamal al Romaniei.
    Titularul este obligat sa predea inclusiv declaratiile vamale preautentificate care au fost completate gresit sau care nu au putut fi utilizate in mod corespunzator, respectiv sigiliile vamale deteriorate, insotite de Registrul de evidenta a sigiliilor vamale, precum si o nota din care sa rezulte cauzele ce au condus la imposibilitatea utilizarii lor. Declaratiile vamale sunt distruse in prezenta agentului vamal desemnat si a persoanei imputernicite de titular si sunt scazute din evidenta pe baza notei mentionate mai sus, datata, semnata si stampilata; sigiliile vamale sunt scazute din evidente si pastrate in gestiunea biroului vamal pana la distrugerea lor conform normelor legale.
    122. Agentul vamal desemnat procedeaza la verificarea concordantei dintre datele cuprinse in declaratia vamala si cele cuprinse in documentele anexate, precum si a legalitatii operatiunii. Daca nu se constata nici o incalcare a legislatiei in vigoare, agentul vamal desemnat opereaza in registrele de evidenta a declaratiilor vamale preautentificate si a sigiliilor vamale ale titularilor justificarea utilizarii acestora.
    Atunci cand se constata incalcarea legislatiei in vigoare, operatiunile respective fac obiectul controlului ulterior. Justificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate si a sigiliilor vamale, precum si operarea in registrul corespunzator se fac in functie de rezultatele controlului ulterior mentionat.
    123. Dispozitiile cuprinse in Codul vamal al Romaniei si in Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei privind rectificarea sau retragerea declaratiilor vamale se aplica si declaratiilor vamale preautentificate.

    CAP. 7
    Proceduri simplificate combinate

    124. Titularul autorizatiei de vamuire la domiciliu poate solicita in utilizarea acestei proceduri, prin exceptie, folosirea uneia dintre formele declararii simplificate.
    125. In cererea de autorizare depusa la biroul vamal, titularul va preciza formele de declarare simplificata, prevazute la pct. 28, pe care le solicita a fi folosite pentru procedura de vamuire la domiciliu.
    126. Forma de declarare simplificata acceptata de autoritatea vamala, ce urmeaza a fi folosita de titular, se inscrie in autorizatie.
    127. In aceste situatii, in avizul de sosire, titularul autorizatiei va indica si forma de declarare ce urmeaza a fi folosita pentru transportul respectiv.
    128. Conditiile prevazute la pct. 28 - 37 se aplica in mod corespunzator.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    129. Persoana juridica romana poate solicita separat sau simultan autorizarea a doua proceduri prevazute in prezentele norme, situatie in care se elibereaza o singura autorizatie.
    130. Pentru utilizarea separat sau simultan a procedurilor de declarare simplificata si de vamuire la domiciliu se emite o singura autorizatie, indiferent de numarul de birouri vamale unde procedurile se realizeaza.
    Autorizatia se emite de catre biroul vamal in a carei raza de competenta teritoriala isi are sediul sau unul dintre punctele de lucru agentul economic si unde s-a aprobat prima data una ori ambele proceduri.
    In cazul in care se solicita extinderea utilizarii uneia sau ambelor proceduri si la alt birou vamal, titularul va adresa biroului vamal emitent al autorizatiei o cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 1. In acest caz, la rubrica 4 din cerere se va mentiona, pe langa adresa sediului sau punctului de lucru unde se solicita extinderea, si denumirea biroului vamal in a carui raza de competenta se afla aceste locuri.
    Biroul vamal emitent al autorizatiei, dupa inregistrarea noii cereri, va transmite operativ cererea, impreuna cu documentele anexate, biroului vamal suplimentar, in vederea verificarii indeplinirii conditiilor de autorizare, potrivit prevederilor prezentelor norme.
    Biroul vamal suplimentar va transmite biroului vamal emitent, dupa efectuarea verificarilor privind respectarea conditiilor stabilite in prezentele norme, un aviz care va cuprinde toate datele si informatiile cerute pentru autorizare. Avizul se va transmite pe formularul de autorizatie, conform anexei nr. 3. Formularul aviz nu va fi completat la rubrica "Nr. ...... din .........". Aceasta rubrica va fi completata de biroul vamal emitent cu numarul autorizatiei initiale, dar cu data aprobarii extinderii.
    De asemenea, aceasta va purta mentiunea "Autorizatie anexa nr. ..........", precum si stampila biroului vamal emitent pe langa cea a biroului vamal suplimentar.
    Extinderea utilizarii procedurii sau a procedurilor devine efectiva prin aprobarea si transmiterea de catre biroul vamal emitent a "Autorizatiei anexa nr. ........." la biroul vamal suplimentar.
    Autorizatia anexa va fi emisa in 4 exemplare care vor fi distribuite astfel:
    - un exemplar pentru dosarul solicitantului la biroul vamal emitent;
    - un exemplar pentru biroul vamal suplimentar;
    - un exemplar pentru titular;
    - un exemplar transmis directiei regionale vamale in a carei raza de competenta se afla biroul vamal suplimentar.
    Distribuirea exemplarelor se efectueaza de biroul vamal emitent.
    131. Directiile regionale vamale vor exercita prin compartimentele de control ulterior proprii verificarea cel putin o data pe an a operatiunilor derulate in procedura de vamuire simplificata.
    132. Orice modificare intervenita in datele de identificare ale titularului vor fi aduse la cunostinta biroului vamal competent, in scris, in termen de 24 de ore de la producerea lor. Daca modificarile sunt legate de conditiile prevazute in autorizatie, biroul vamal le va mentiona pe cele doua exemplare (pe verso) ale acesteia. Modificarile vor purta numarul de inregistrare, data, semnatura si stampila persoanei care le-a operat. O copie a autorizatiei astfel modificata se transmite operativ directiei regionale vamale.
    133. Autoritatea Nationala a Vamilor poate aproba pentru marii contribuabili, in cazuri justificate economic, sa se utilizeze procedurile simplificate de vamuire si pentru unele categorii de marfuri supuse accizelor, precum si pentru marfurile care potrivit reglementarilor legale se incadreaza in categoria produselor si tehnologiilor cu dubla utilizare.
    134. Dispozitiile prezentelor norme se completeaza cu prevederile Codului vamal al Romaniei si ale regulamentului de aplicare a acestuia.
    135. Anexele nr. 1 - 11*) fac parte integranta din prezentele norme.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 11 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1
    la norme

    Nr. ..... din ................
    Catre biroul vamal ...........

                              CERERE DE AUTORIZARE
                     pentru procedura simplificata de vamuire

    1. Societatea comerciala ..........................................., CUI ......................, cu sediul in .......................................... Punct de lucru/adresa ......................................................... reprezentata legal de, avand functia de .......................................

    2. Solicitam autorizarea pentru procedura de*:

                     DECLARARE SIMPLIFICATA           VAMUIRE LA DOMICILIU
                      ____    ____    ____        ____    ____    ____    ____
                     | DI |  | DA |  | DC |      | DP |  | DI |  | DA |  | DC |
                     |____|  |____|  |____|      |____|  |____|  |____|  |____|

    3. Pentru regimurile*:
                      ____    ____    ____        ____    ____    ____    ____
    import           |____|  |____|  |____|      |____|  |____|  |____|  |____|
    export           |____|  |____|  |____|      |____|  |____|  |____|  |____|
    antrepozit       |    |  |    |  |    |      |    |  |    |  |    |  |    |
    vamal            |____|  |____|  |____|      |____|  |____|  |____|  |____|
    perfectionare    |    |  |    |  |    |      |    |  |    |  |    |  |    |
    activa           |____|  |____|  |____|      |____|  |____|  |____|  |____|
    admitere         |    |  |    |  |    |      |    |  |    |  |    |  |    |
    temporara        |____|  |____|  |____|      |____|  |____|  |____|  |____|
    perfectionare    |    |  |    |  |    |      |    |  |    |  |    |  |    |
    pasiva           |____|  |____|  |____|      |____|  |____|  |____|  |____|
    transformare     |    |  |    |  |    |      |    |  |    |  |    |  |    |
    sub              |    |  |    |  |    |      |    |  |    |  |    |  |    |
    control vamal    |____|  |____|  |____|      |____|  |____|  |____|  |____|

    4. Solicitam ca, pentru procedura de vamuire la domiciliu, vamuirea sa se efectueze la adresa/adresele .................................................
    Biroul vamal suplimentar .................................................
    5. Procedura simplificata de vamuire pentru care solicitam autorizarea va fi aplicata marfurilor clasificate la urmatoarele coduri tarifare din Tariful vamal de import al Romaniei, conform tabelului anexat.*
    6. Denumirea documentului comercial*
    7. Documente anexa .......................................................
..............................................................................

                                            Numele, prenumele, functia
                                            ..........................
                                               Semnatura si stampila
                                            ..........................

------------
    * Se bifeaza casuta corespunzatoare.
    * In tabel se mentioneaza distinct marfurile pentru care se solicita declararea simplificata si/sau vamuirea la domiciliu. Tabelul se semneaza si stampileaza de catre titular.
    * Se completeaza numai daca se utilizeaza un document comercial.
    DI - declaratie incompleta; DA - document administrativ; DC - document comercial; DP - declaratie preautentificata

    ANEXA 2
    la norme

                            DECLARATIE - ANGAJAMENT
                          Nr. _____/data ____________

    Societatea comerciala ............................................, CUI ......................................., reprezentata legal prin ......................................., avand functia de ......................................., se angajeaza:
    a) sa respecte reglementarile vamale si conditiile privind derularea procedurii de declarare simplificata/procedurii de vamuire la domiciliu*;
    b) sa tina evidenta operatiunilor de vamuire astfel incat aceasta sa permita verificarea lor de catre autoritatea vamala;
    c) sa pastreze si sa puna la dispozitia autoritatii vamale, toate documentele vizand marfurile vamuite prin procedura de vamuire simplificata precum si evidenta operatiunilor;
    d) sa permita autoritatii vamale accesul neconditionat, in orice moment, la marfurile ce fac obiectul procedurii de vamuire simplificata;
    e) sa respecte termenul de depunere a declaratiei suplimentare recapitulative, in cazul procedurii de declarare simplificata;
    f) sa respecte perioada de justificare in cazul procedurii de vamuire la domiciliu;
    g) sa respecte obligatiile care ii revin din prevederile privind termenul de interventie, in cazul procedurii de vamuire la domiciliu.

    Declaram pe propria raspundere ca nu am comis infractiuni sau, dupa caz, incalcari repetate ale legislatiei vamale si nu avem debite fata de autoritatea vamala.

                                            Numele, prenumele, functia
                                            ..........................
                                               Semnatura si stampila
                                            ..........................

------------
    * Se anuleaza cu o linie continua mentiunea care nu este necesara.

    ANEXA 3
    la norme

    AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
    Biroul vamal ..................

                                                          EXEMPLAR NR. .......

                                 AUTORIZATIE
                 pentru utilizarea procedurii simplificate
                          Nr. .... din ..........

    1. Denumirea si sediul solicitantului ....................................
..............................................................................
    2. Procedurile simplificate si regimurile vamale pentru care se emite autorizatia*:

                     DECLARARE SIMPLIFICATA           VAMUIRE LA DOMICILIU
                      ____    ____    ____        ____    ____    ____    ____
                     | DI |  | DA |  | DC |      | DP |  | DI |  | DA |  | DC |
                     |____|  |____|  |____|      |____|  |____|  |____|  |____|

       Pentru regimurile*:
                      ____    ____    ____        ____    ____    ____    ____
    import           |____|  |____|  |____|      |____|  |____|  |____|  |____|
    export           |____|  |____|  |____|      |____|  |____|  |____|  |____|
    antrepozit       |    |  |    |  |    |      |    |  |    |  |    |  |    |
    vamal            |____|  |____|  |____|      |____|  |____|  |____|  |____|
    perfectionare    |    |  |    |  |    |      |    |  |    |  |    |  |    |
    activa           |____|  |____|  |____|      |____|  |____|  |____|  |____|
    admitere         |    |  |    |  |    |      |    |  |    |  |    |  |    |
    temporara        |____|  |____|  |____|      |____|  |____|  |____|  |____|
    perfectionare    |    |  |    |  |    |      |    |  |    |  |    |  |    |
    pasiva           |____|  |____|  |____|      |____|  |____|  |____|  |____|
    transformare     |    |  |    |  |    |      |    |  |    |  |    |  |    |
    sub              |    |  |    |  |    |      |    |  |    |  |    |  |    |
    control vamal    |____|  |____|  |____|      |____|  |____|  |____|  |____|

    3. Codurile tarifare ale marfurilor din Tariful vamal de import al Romaniei care se autorizeaza procedura simplificata, conform tabelului anexat.*
    4. Adresa locului/locurilor aprobate pentru utilizarea procedurii de vamuire la domiciliu .................................................................
    5. Termen de depunere a declaratiei vamale suplimentare recapitulative, exprimat in zile ....................
    6. Perioada de justificare a declaratiilor vamale preautentificate, exprimata in zile ....................
    7. Denumirea documentului comercial.* ..................................

                                                  SEF BIROU VAMAL

------------
    * Se bifeaza casuta corespunzatoare.
    * In tabel se mentioneaza distinct marfurile pentru care se solicita declararea simplificata si/sau vamuirea la domiciliu. Tabelul se vizeaza de catre autoritatea vamala.
    * Se completeaza numai daca se utilizeaza un document comercial.
    DI - declaratie incompleta; DA - document administrativ; DC - document comercial; DP - declaratie preautentificata

    ANEXA 4
    la norme

    Biroul vamal .................

                DECLARATIE SIMPLIFICATA - DOCUMENT ADMINISTRATIV
                        Nr.* ....... data ...............

    1. EXPEDITORUL/EXPORTATORUL MARFURILOR*
    2. DESTINATARUL/IMPORTATORUL MARFURILOR*
                                                           _______________
    3. NUMARUL AUTORIZATIEI DE DECLARARE SIMPLIFICATA     |_______________|
                                                           _______________
    4. Numar/data - registrul de evidenta a               |_______________|
       declaratiilor simplificate
                                                           __________
    5. Regim vamal                                        |__________|
                                                           _______________
    6. Numarul si data documentului de garantare/plata    |_______________|
                                                           _______________
    7. COMISIONARUL*: Denumirea                         |               |
                        Adresa                            |               |
                        Numarul autorizatiei              |_______________|
 ______________________________________________________________________________
|  8. Identitatea mijlocului de transport: ................................... |
|  9. Denumirea comerciala si codul tarifar al marfurilor*: ............... |
| 10. Originea marfurilor: ................................................... |
| 11. Moneda si valoarea facturata ........................................... |
| 12. Curs de schimb ......................................................... |
| 13. Contingent ............................................................. |
| 14. Valoare statistica: .................................................... |
| 15. Cuantumul drepturilor vamale datorate .................................. |
| 16. Numarul autorizatiei de plasare sub regim .............................. |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| 17. Nr. si natura coletelor: ............................................... |
| 18. Greutatea conform documentului de transport                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| 19. Documente                                                                |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| 20. Control documentar: .................................................... |
| 21. Control fizic .......................................................... |
| 22. Informatii contabile: .................................................. |
| 23. Liber de vama provizoriu: .............................................. |
|______________________________________________________________________________|

                           Numele, prenumele, functia ....................

    DATA ...........       Semnatura si stampila .........................

------------
    * Se completeaza de catre biroul vamal, din rubrica speciala creata in Registrul sumar.
    * Se mentioneaza si codul unic de inregistrare la punctul 1 sau 2, dupa caz.
    * Se completeaza in cazul in care vamuirea se efectueaza prin comisionar.
    * Se completeaza pentru marfuri situate la coduri tarifare diferite din Tariful vamal de import al Romaniei, sau pentru origini diferite; daca spatiul este insuficient se face trimitere la anexa, care va fi semnata si stampilata de titular.

    ANEXA 5
    la norme

               REGISTRUL DE EVIDENTA A DECLARATIILOR SIMPLIFICATE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    R - Regim
    I - Identitatea mijlocului de transport
    B - Buc.
    G - Greutatea
    F - Felul marfurilor si al bunurilor
    L - Luna
    Z - Ziua
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                 Declaratie simplificata                  |Declaratia    |
|crt.|                                                          |suplimentara  |
| *  |                                                          |recapitulativa|
|____|__________________________________________________________|______________|
| X  |R|Anul| Documentele in baza  |I|    Colete     |G | F|Nr./| Nr. |  Anul  |
|    | |20..| carora s-a facut     | |               |  |  |data|     |  20..  |
|    | |    | inregistrarea        | |               |  |  |    |     |        |
|____|_|____|______________________|_|_______________|__|__|____|_____|________|
| X  |X|L|Z |Felul|Nr.|Anul|Emitent|X|Felul|B |Marci,|X | X|    |  X  | L | Z  |
|    | | |  |     |   |20..|       | |     |  |numere|  |  |    |     |   |    |
|    | | |  |     |   |____|       | |     |  |      |  |  |    |     |   |    |
|    | | |  |     |   |L| Z|       | |     |  |      |  |  |    |     |   |    |
|____|_|_|__|_____|___|_|__|_______|_|_____|__|______|__|__|____|_____|___|____|
| 0  |1|2| 3|  4  | 5 |6| 7|   8   |9| 10  |11|  12  |13|14| 15 | 16  |17 | 18 |
|____|_|_|__|_____|___|_|__|_______|_|_____|__|______|__|__|____|_____|___|____|
|____|_|_|__|_____|___|_|__|_______|_|_____|__|______|__|__|____|_____|___|____|
|____|_|_|__|_____|___|_|__|_______|_|_____|__|______|__|__|____|_____|___|____|
|____|_|_|__|_____|___|_|__|_______|_|_____|__|______|__|__|____|_____|___|____|
|____|_|_|__|_____|___|_|__|_______|_|_____|__|______|__|__|____|_____|___|____|
|____|_|_|__|_____|___|_|__|_______|_|_____|__|______|__|__|____|_____|___|____|
|____|_|_|__|_____|___|_|__|_______|_|_____|__|______|__|__|____|_____|___|____|
|____|_|_|__|_____|___|_|__|_______|_|_____|__|______|__|__|____|_____|___|____|
    * Se completeaza cate un rand pentru fiecare cod tarifar din Tariful vamal de import al Romaniei corespunzator fiecarei declaratii simplificate. Aceeasi procedura se utilizeaza si in cazul in care marfurile ce fac obiectul unei declaratii simplificate au acelasi cod tarifar, dar au origini diferite, daca acest lucru este relevant pentru stabilirea si verificarea cuantumului drepturilor datorate.

    Instructiuni de utilizare a registrului de evidenta al declaratiilor simplificate

    Registrul se foloseste pentru inscrierea si evidenta bunurilor introduse sau scoase din tara pe baza declaratiilor simplificate.

    Mod de completare:
    La coloana "nr. crt." se da numar in ordine cronologica fiecarui document in baza caruia se face inregistrarea.
    La coloana "Declaratie simplificata" se inscriu codul regimului vamal, numarul si data declaratiei simplificate.
    La coloana "Documentul in baza caruia s-a facut inregistrarea":
    - subcoloana "felul" se inscrie documentul care poate fi:
        - documentul de transport;
        - titlul de tranzit;
    - subcoloana "Nr." si "20.." "luna - ziua" se inscrie numarul si data la care a fost emis documentul;
    - subcoloana "Emitent" se inscrie numele si sediul emitentului acelui document.
    La coloana "Identitatea mijlocului de transport" se inscrie numarul de inmatriculare al mijlocului de transport rutier, numarul vagonului in cazul transporturilor in vagoane complete, nr. scrisorii de trasura in cazul coletelor care circula cu documente de transport separate, nr. aeronavei sau numele navei.
    La coloana "Colete":
    - subcoloana "felul" se inscrie felul coletului (sac, lada, balot, container etc.);
    - subcoloana "buc." se inscrie numarul coletelor prevazut in documentul in baza caruia s-a facut inregistrarea;
    - subcoloana "marci si numere" se inscriu marcile si numerele inscrise de expeditor pe colete pentru identificare.
    La coloana "Greutate" se inscrie greutatea bruta sau neta a marfurilor sau a bunurilor, in baza datelor din documentul de transport.
    Atunci cand bunurile se cantaresc se inscrie cantitatea efectiv constatata. In cazul rectificarilor ulterioare ale greutatii inscrise in declaratiile vamale se rectifica in mod corespunzator si registrul.
    La coloana "Felul marfurilor si al bunurilor" se inscrie denumirea bunurilor conform descrierii din documentul in baza caruia se face inregistrarea.
    La coloana "Nr./data" se inscrie numarul declaratiei vamale acordat de biroul vamal si data acesteia.
    La coloana "Declaratia suplimentara recapitulativa" se inscriu codul regimului vamal, numarul si data declaratiei suplimentare recapitulative corespunzatoare declaratiei simplificate pe care o recapituleaza.

    ANEXA 6
    la norme

                     DECLARATIE SUPLIMENTARA RECAPITULATIVA

 ______________________________________________________________________________
|  1. Codul regimului                    | 2. Exemplar destinat .............. |
|________________________________________|_____________________________________|
|  3. Titular .......................... | 4. Nr. inregistrare si data ....... |
|                                        |                                     |
|  Adresa .............................. | Stampila biroului vamal             |
|                                        |                                     |
|     Comisionar ....................... |                                     |
|     Adresa ........................... |                                     |
|     Aut. Nr. ......................... |                                     |
|________________________________________|_____________________________________|
|  5. Biroul vamal                       | 6. Numar autorizatie                |
|________________________________________|_____________________________________|
|  7. Declaratii depuse pentru perioada recapitulativa:                        |
|                                                                              |
|  - de la nr. ..../din data de .......... - la nr. ..../din data de ......... |
|______________________________________________________________________________|
|  8. Numele persoanei care poate fi                                           |
|  contactata in caz de necesitate si                                          |
|  datele de contact                                                           |
|______________________________________________________________________________|
|  9. Numar pagini atasate ............                                        |
|______________________________________________________________________________|
|                            INFORMATII CONTABILE                              |
|______________________________________________________________________________|
| 10. Document de garantare:                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|                        REGULARIZAREA DATORIEI VAMALE                         |
|______________________________________________________________________________|
| 11. Tip | 12. Denumire  | 13. Cuantum  | 14. Mod de acoperire a datoriei     |
|         |               |              |     vamale                          |
|_________|_______________|______________|_____________________________________|
|_________|_______________|______________|_____________________________________|
|_________|_______________|______________|_____________________________________|
|_________|_______________|______________|_____________________________________|
| 15. TOTAL                              | 16. Document de plata: ............ |
|________________________________________|_____________________________________|

                                            Numele, prenumele, functia
                                            ..........................
                                            Semnatura si stampila
                                            ..........................

    Instructiuni de completare a declaratiei suplimentare recapitulative

    La rubrica nr. 1 se inscrie codul prin care se indica regimul vamal ca in rubrica nr. 1, a doua caseta a declaratiei vamale in detaliu.
    La rubrica nr. 2 se inscrie mentiunea "Exemplar destinat titularului", "Exemplar destinat biroului vamal" sau "Exemplar destinat colectarii elementelor de informatie statistica", dupa caz.
    La rubrica nr. 3 se inscrie denumirea si adresa completa a titularului operatiunii, precum si codul unic de inregistrare al acestuia. Rubrica "Comisionarul .............. adresa ............. aut. nr. ............." se completeaza in cazul in care depunerea declaratiei suplimentare recapitulative se efectueaza prin comisionar.
    La rubrica 4 se inscrie numarul declaratiei vamale acordat de biroul vamal din rubrica speciala din Registrul sumar si data acesteia.
    La rubrica nr. 5 se inscrie numele biroului vamal prin care se deruleaza operatiunea.
    La rubrica nr. 6 se inscrie numarul si data emiterii autorizatiei de declarare simplificata.
    La rubrica nr. 7 se inscrie numarul si data primei declaratii simplificate cu care incepe perioada recapitulativa, precum si numarul si data ultimei declaratii simplificate cu care se termina perioada recapitulativa.
    La rubrica nr. 8 se inscrie numele, prenumele, seria si numarul actului de identitate si/sau codul personal al persoanei imputernicite de titular sa intocmeasca formalitatile vamale, sau reprezentantului comisionarului, dupa caz.
    La rubrica nr. 9 se inscriu: numarul de pagini cuprinzand centralizarea operatiunilor care se ataseaza declaratiei (anexa nr. 6a), precum si documentele anexate.
    La rubrica nr. 10 se inscrie numarul si tipul documentului de garantare, dupa caz.
    La rubrica nr. 11 se inscrie tipul drepturilor vamale, folosind un cod, in conformitate cu anexa nr. 15 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea si completarea declaratiei vamale in detaliu.
    La rubrica nr. 12 se inscrie denumirea in clar a tipului dreptului vamal.
    La rubrica nr. 13 se indica cuantumul drepturilor vamale.
    La rubrica nr. 14 se inscrie modul de acoperire a datoriei vamale, folosind un cod format dintr-o cifra, conform anexei nr. 16 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea si completarea declaratiei vamale in detaliu.
    La rubrica nr. 15 se inscrie totalul drepturilor vamale.
    La rubrica nr. 16 se inscrie denumirea si numarul de identificare a documentului cu care se face plata drepturilor vamale.

    Numele, prenumele, functia ..................
    Semnatura si stampila .......................
    DATA .....................

    CENTRALIZATORUL OPERATIUNILOR - ANEXA LA DECLARATIA SUPLIMENTARA RECAPITULATIVA NR. .........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    N - Nr. declaratie simplificata
    G - Greutate neta
    U - Unitate de masura suplimentara
    C - Contingent./preferinte
 __________________________________________________________________________
|Cod regim|Luna          |Numarul       |Numarul     |Titular |Cod unic de |
|vamal    |calendaristica|declaratiei   |autorizatiei|        |inregistrare|
|         |              |suplimentare  |            |        |            |
|         |              |recapitulative|            |        |            |
|_________|______________|______________|____________|________|____________|

    1. Exemplar destinat .........
    2. PAGINA nr. ................
 ______________________________________________________________________________
|  3. | 4. |5.| 6. |   7.  |     8.   |9.|10.|  11. |12.|   13.   |  14. | 15. |
|Codul|Nr. |N |Ziua|Codul  |Valoare   |G | U |Curs  | C |Total    |Total |Total|
|regim|crt.|  |    |tarifar|statistica|  |   |de    |   |drepturi |taxe  |TVA  |
|vamal|    |  |    |       |          |  |   |schimb|   |de import|vamale|     |
|_____|____|__|____|_______|__________|__|___|______|___|_________|______|_____|
|_____|____|__|____|_______|__________|__|___|______|___|_________|______|_____|
|_____|____|__|____|_______|__________|__|___|______|___|_________|______|_____|
|_____|____|__|____|_______|__________|__|___|______|___|_________|______|_____|
|_____|____|__|____|_______|__________|__|___|______|___|_________|______|_____|
|             |    |  16.  |          |  |   |      |   |         |      |     |
|             |    | TOTAL |          |  |   |      |   |         |      |     |
|_____________|____|_______|__________|__|___|______|___|_________|______|_____|

    Instructiuni de completare a centralizatorului operatiunilor care se ataseaza la declaratia suplimentara recapitulativa

    La rubrica nr. 1 se inscrie mentiunea "Exemplar destinat titularului", "Exemplar destinat biroului vamal" sau "Exemplar destinat colectarii elementelor de informatie statistica", dupa caz.
    La rubrica nr. 2 se inscrie numarul paginii din centralizatorul operatiunilor care se ataseaza la declaratia suplimentara recapitulativa.
    La rubrica nr. 3 se inscrie una din siglele mentionate in instructiunile cuprinse in Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea si completarea declaratiei vamale in detaliu, referitoare la completarea rubricii nr. 1, prima caseta.
    La rubrica nr. 4 se inscrie numarul curent al fiecarei inregistrari.
    La rubrica nr. 5 se inscrie numarul de inregistrare a declaratiei simplificate care face obiectul recapitularii.
    La rubrica nr. 6 se inscrie ziua in care s-a facut inregistrarea declaratiei simplificate.
    La rubrica nr. 7 se inscrie codul tarifar.
    La rubrica nr. 8 se inscrie valoarea statistica, similar modului de completare a rubricii nr. 46 a declaratiei vamale in detaliu.
    La rubrica nr. 9 se inscrie in kilograme greutatea, neta a marfurilor, exprimata in numere intregi, urmate de doua zecimale. Greutatea neta corespunde greutatii proprii a marfurilor, fara ambalaj.
    La rubrica nr. 10 se inscrie cantitatea exprimata intr-o unitate de masura specifica (alta decat kilograme), conform anexei nr. 13 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea si completarea declaratiei vamale.
    La rubrica nr. 11 se inscrie cursul de schimb aplicabil pentru declaratia simplificata in cauza.
    La rubrica nr. 12 se inscrie unul din codurile prevazute la anexa nr. 12 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea si completarea declaratiei vamale in detaliu, numai in cazul importului de marfuri pentru care sunt prevazute contingente cantitative sau valorice.
    La rubrica nr. 13 se inscrie cuantumul drepturilor de import.
    La rubrica nr. 14 se inscrie cuantumul taxelor vamale.
    La rubrica nr. 15 se inscrie cuantumul TVA.
    La rubrica nr. 16. se inscrie totalul corespunzator coloanelor 8, 9, 13 - 16, numai pe ultima pagina din centralizatorul operatiunilor care se ataseaza la declaratia suplimentara recapitulativa.

    ANEXA 7
    la norme

    DIRECTIA REGIONALA VAMALA ...............

    BIROU VAMAL .............................    TITULARUL ..................
                                                 NR. AUT. ...................

                              PROCES-VERBAL*
                        Nr. ..../data .............

    In vederea utilizarii procedurii de vamuire la domiciliu, s-a procedat la predarea/primirea declaratiilor vamale primare preautentificate si sigiliilor vamale*, in urmatoarele exemplare/cantitati:
    - ........................................
    - ........................................
    - ........................................

    Am predat (agent vamal)             Am primit

    Numele si prenumele                 Numele si prenumele
    ___________________                 ___________________

    Semnatura                           Semnatura
    ___________________                 ___________________

    Stampila                            Stampila
    ___________________                 ___________________

------------
    * Se mentioneaza la rubricile nr. 1 si 2 din registrul de evidenta a declaratiilor preautentificate.
    * Se completeaza numai in cazul operatiunilor de export si se inscrie seria sigiliilor vamale.

    ANEXA 8
    la norme

        REGISTRUL DE EVIDENTA A DECLARATIILOR VAMALE PREAUTENTIFICATE

 ______________________________________________________________________________
|NUMAR     |PROCES-VERBAL|       TITULAR       |          JUSTIFICARE          |
|DECLARATIE|DE PREDARE   |                     |                               |
|          |_____________|_____________________|_______________________________|
|          | Numar |Data |Denumire|Autorizatie | Declaratii vamale |   NOTA*   |
|          |       |     |        |            | prezentate        |           |
|          |       |     |        |____________|___________________|___________|
|          |       |     |        |Numar |Data |Numar |Data |Regim |Numar |Data|
|          |       |     |        |      |     |      |     |vamal |      |    |
|__________|_______|_____|________|______|_____|______|_____|______|______|____|
|    0     |   1   |  2  |    3   |   4  |  5  |   6  |  7  |   8  |   9  | 10 |
|__________|_______|_____|________|______|_____|______|_____|______|______|____|
|          |       |     |        |      |     |      |     |      |      |    |
|__________|_______|_____|________|______|_____|______|_____|______|______|____|
|          |       |     |        |      |     |      |     |      |      |    |
|__________|_______|_____|________|______|_____|______|_____|______|______|____|
    * se inregistreaza in registrul de corespondenta si se completeaza doar in dreptul declaratiei distruse

    ANEXA 9
    la norme

    Catre Biroul vamal ....................

                                AVIZ DE SOSIRE

    Denumirea titularului ..............................
                                                   _____________________
    Numar/data - registrul de evidenta a avizelor |_____________________|
    Locul aprobat pentru descarcare: .......................
                                                         ________
    Regimul vamal*                                      |________|
                                                         ________
    Depozit necesar cu caracter temporar*              |________|
                                                   _____________________
    Document de garantare (nr./data)              |_____________________|
    Tipul transportului
                                                         ________
        - destinatar unic                               |________|
        - marfuri de grupaj                             |________|
                                                         ________
    Declarare simplificata*                           |________|

 ______________________________________________________________________________
| Data si ora sosirii: ....................................................... |
| Felul titlului de tranzit si numarul acestuia: ............................. |
| Identitatea mijlocului de transport: ....................................... |
| Denumirea comerciala a marfurilor si codul tarifar: ........................ |
| Originea marfurilor: ....................................................... |
| Valoarea din factura (in valuta): .......................................... |
| Numarul autorizatiei de plasare sub regim .................................. |
| Tara de expeditie                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| Nr. si natura coletelor: ................................................... |
| Greutatea bruta: ........................................................... |
| Sigilii (marca si seria): .................................................. |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Decizia sefului biroului vamal cu privire la interventie sau neinterventie.  |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

                         Numele, prenumele, functia .........................
                         Semnatura si stampila ..............................
                         DATA ...............................................

------------
    * Se inscrie codul regimului vamal solicitat
    * La scoaterea din depozitul necesar cu caracter temporar, la aceasta rubrica se inscrie numarul primului aviz de sosire
    * Se mentioneaza, in cadrul procedurii simplificate combinate forma de declarare simplificata utilizata:
    DI - declaratie incompleta; DA - document administrativ; DC - document comercial;

    ANEXA 10
    la norme

               Registrul de evidenta a avizelor de sosire

 ________________________________________________________________________
|    Aviz de sosire    |   Depozit necesar cu   |    Declaratie vamala   |
|                      |   caracter temporar    |                        |
|______________________|________________________|________________________|
|   Numarul   |  Data  |   Numarul   |   Data   |   Numarul   |   Data   |
|_____________|________|_____________|__________|_____________|__________|
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |
|_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ |
|_____________|________|_____________|__________|_____________|__________|

    ANEXA 11
    la norme

    REGISTRU DE EVIDENTA A MARFURILOR INTRATE IN DEPOZIT NECESAR CU CARACTER TEMPORAR

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Numarul |Data si|Felul si    |Numarul  |Greutatea|Denumirea |Numarul/data|
|crt.|avizului|ora de |numarul de  |si natura|bruta sau|comerciala|declaratiei |
|    |de      |intrare|identificare|coletelor|neta     |a         |vamale      |
|    |sosire  |in     |a titlului  |         |         |marfurilor|            |
|    |        |depozit|de tranzit  |         |         |          |            |
|    |        |necesar|            |         |         |          |            |
|____|________|_______|____________|_________|_________|__________|____________|
|____|________|_______|____________|_________|_________|__________|____________|
|____|________|_______|____________|_________|_________|__________|____________|
|____|________|_______|____________|_________|_________|__________|____________|
|____|________|_______|____________|_________|_________|__________|____________|
|____|________|_______|____________|_________|_________|__________|____________|
|____|________|_______|____________|_________|_________|__________|____________|
|____|________|_______|____________|_________|_________|__________|____________|
|____|________|_______|____________|_________|_________|__________|____________|
|____|________|_______|____________|_________|_________|__________|____________|
|____|________|_______|____________|_________|_________|__________|____________|
|____|________|_______|____________|_________|_________|__________|____________|
|____|________|_______|____________|_________|_________|__________|____________|
|____|________|_______|____________|_________|_________|__________|____________|
|____|________|_______|____________|_________|_________|__________|____________|
|____|________|_______|____________|_________|_________|__________|____________|
|____|________|_______|____________|_________|_________|__________|____________|

                                                  Semnatura si stampilaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 460/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 460 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 460/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu