Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4320 din 29 august 2001

cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului pentru obtinerea certificatului de competente profesionale

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 687 din 30 octombrie 2001


SmartCity3


    Ministrul educatiei si cercetarii,
    in baza prevederilor alin. (3) si (4) ale art. 26 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de organizare si desfasurare a examenului pentru obtinerea certificatului de competente profesionale, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Cu data intrarii in vigoare a acestui ordin se abroga orice dispozitie contrara prezentei metodologii.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    Directia generala pentru invatamant preuniversitar, Directia generala pentru invatamant in limbile minoritatilor, inspectoratele scolare si conducerile liceelor vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                       Ministrul educatiei si cercetarii,
                             Ecaterina Andronescu

    ANEXA 1

                                 METODOLOGIA
de organizare si desfasurare a examenului pentru obtinerea certificatului de competente profesionale

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1. Metodologia de organizare si desfasurare a examenului pentru obtinerea certificatului de competente profesionale se adreseaza absolventilor liceelor industriale, agricole, silvice, economico-administrative si de servicii, pedagogice, de informatica, de metrologie, de arta si sportive, ai seminariilor teologice liceale si ai claselor bilingve.
    2. Certificatul de competente profesionale este un act prin care se confirma pregatirea de specialitate si profesionala dobandita de absolventii de liceu in clasele IX - XII (XIII), cursuri de zi.
    3. Candidatilor proveniti de la invatamantul liceal seral, filiera tehnologica, li se elibereaza certificate de competente profesionale numai daca in clasele IX - XIII au studiat discipline de specialitate si tehnologice si fac dovada ca au lucrat in productie cel putin un an in meserii corespunzatoare celei pentru care au fost scolarizati sau au efectuat practica in productie in conditiile prevazute pentru cei de la invatamantul de zi.
    4. Candidatii proveniti din invatamantul de stat pot sustine examenul de certificare a competentelor profesionale fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la acest examen sunt conditionate de achitarea unor taxe.
    Candidatii din invatamantul particular vor sustine examenul de certificare a competentelor profesionale cu taxa, intr-un centru de examen organizat, astfel:
    a) pentru unitatile de invatamant acreditate, in unitatea respectiva;
    b) pentru unitatile de invatamant autorizate, intr-un centru de examen apartinand invatamantului de stat, stabilit de inspectoratul scolar judetean sau al municipiului Bucuresti.
    Taxa de examen va fi stabilita de fiecare inspectorat scolar. La stabilirea cuantumului taxelor se vor lua in calcul toate cheltuielile pentru fiecare candidat.
    5. Inscrierea candidatilor pentru examenul de obtinere a certificatului de competente profesionale se face la secretariatul liceului la care elevul este inscris sau pe care l-a absolvit (in cazul candidatilor din seriile anterioare), in perioada stabilita prin graficul de actiuni privind organizarea si desfasurarea probei.
    6. Certificatul de competente profesionale se elibereaza de secretariatul liceului dupa incheierea cursurilor clasei terminale (a XII-a/a XIII-a) acelor absolventi care au obtinut la proba practica de specialitate, prevazuta in prezenta metodologie, cel putin media 7.
    7. Eliberarea certificatului de competente profesionale nu este conditionata de promovarea examenului de bacalaureat, cu exceptia profilului pedagogic.

    CAP. 2
    Proba pentru obtinerea certificatului de competente profesionale

    8. (1) Obtinerea certificatului de competente profesionale presupune sustinerea si promovarea de catre candidati a unei probe practice de specialitate.
    (2) In cazul candidatilor de la liceele sportive inscrierea la examenul pentru obtinerea certificatului de competente profesionale este conditionata de prezentarea avizului medical la zi.
    9. (1) Proba practica pentru obtinerea certificatului de competente profesionale consta in executarea unei lucrari in profil (lucrari scrise, eseuri, lucrari practice pe calculator, lucrari muzicale/artistice, piese, lucrari de intretinere si reparatii, masurari, verificari, determinari de caracteristici, identificarea si remedierea defectelor, lucrari practice referitoare la sistemul contabil al agentilor economici, proba practica sportiva, probe practice artistice etc.), urmata de prezentarea si motivarea/argumentarea teoretica a acesteia.
    (2) La liceele teologice la probele practice se adauga si doua probe scrise.
    (3) La liceele cu profil sportiv proba practica este completata de o proba teoretica scrisa, cu subiecte si bareme elaborate de inspectorul de specialitate. Pentru aceste licee proba practica este eliminatorie si se desfasoara inaintea celei scrise.

    CAP. 3
    Comisiile de examinare

    10. (1) Evaluarea probelor pentru obtinerea certificatului de competente profesionale se face de catre o comisie propusa de unitatea de invatamant, avizata de inspectorul de specialitate si aprobata de inspectorul scolar general judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, cu 3 zile inainte de inceperea probei. In cazul claselor de informatica si al liceelor/claselor sportive propunerea se face de catre inspectorul de specialitate.
    (2) Pentru seminariile teologice liceale comisia de examinare este propusa de unitatea de invatamant, avizata de inspectorul de specialitate si de conducerea fiecarui cult si aprobata de inspectorul general cu 3 zile inainte de inceperea probei.
    11. O comisie se constituie pentru un numar maxim de 90 de candidati (de regula 3 clase).
    12. (1) Comisiile sunt alcatuite din:
    a) presedinte - directorul sau directorul adjunct al liceului (de regula cadre cu pregatire de specialitate);
    b) vicepresedinte - responsabilul catedrei de specialitate din unitatea scolara respectiva;
    c) membri: - un profesor din unitatea scolara respectiva, specialist in domeniul in care s-au pregatit candidatii;
    - cadrul didactic care a asigurat instruirea practica la clasa (grupa) respectiva sau, in cazul in care nu exista instruire practica, alt cadru didactic de specialitate din unitatea respectiva sau din alta unitate de invatamant.
    (2) In cazul liceelor/claselor de informatica cei 2 membri din cadrul comisiei sunt profesori de specialitate din alta unitate scolara decat cea in care au invatat elevii.
    (3) In cazul liceelor/claselor bilingve presedintele comisiei va fi inspectorul de limbi moderne, daca acesta este specialist in limba moderna respectiva, sau un profesor metodist de specialitate.
    Vicepresedintele comisiei indeplineste si functia de secretar; acolo unde este cazul, un alt membru al comisiei va fi desemnat responsabil cu respectarea normelor de protectie a muncii.
    Inspectorul de specialitate va stabili atributiile pentru fiecare membru al comisiei. Acestea vor fi consemnate in fise individuale, care vor fi semnate de persoanele desemnate in comisie si vor fi pastrate la dosarul comisiei.
    In cazul liceelor tehnologice din comisie poate face parte in calitate de observator, fara drept de notare, un reprezentant al partenerului social. In cazul liceelor teologice observatorul poate fi un reprezentant al cultului respectiv. Pentru liceele sportive observatorul poate fi un reprezentant al Directiei judetene pentru tineret si sport.
    13. Comisiile au urmatoarele atributii:
    - intocmesc graficul de actiuni privind organizarea si desfasurarea probei si il afiseaza cu cel putin doua zile inainte de inceperea acesteia;
    - pregatesc documentatia tehnica, salile, aparatele, instrumentele, sculele, dispozitivele, materialele necesare si asigura conditiile normale de desfasurare a probei;
    - asigura asistenta medicala de specialitate pe perioada desfasurarii probei practice de specialitate (acolo unde specialitatea examinata o impune);
    - stabilesc criteriile de evaluare pentru lucrarile practice, probele orale sau scrise, abilitatile tehnice specifice exercitarii meseriei, parametrii descrierii si motivarii lucrarilor; stabilesc in dimineata sustinerii probei (dupa caz) subiectele pentru proba practica selectate din listele cu teme comunicate candidatilor; presedintele si vicepresedintele comisiei de la liceele sportive participa la extragerea subiectului pentru proba scrisa dintre cele 3 variante elaborate de inspectorul de specialitate;
    - extragerea se desfasoara in dimineata sustinerii probei scrise la inspectoratul scolar, in prezenta inspectorului general si a inspectorului de specialitate;
    - presedintele si vicepresedintele comisiei raspund de securitatea subiectului pana la deschiderea lui in unitatea scolara in care se desfasoara examenul;
    - desemneaza prin tragere la sorti, in cazul desfasurarii unei probe scrise, cate 2 supraveghetori pentru fiecare sala;
    - organizeaza si efectueaza examinarea si notarea candidatilor; afiseaza rezultatele probelor in fiecare zi si la sfarsitul etapei;
    - inainteaza inspectoratului scolar un raport asupra modului de desfasurare a examenului, care trebuie sa contina propuneri cu privire la optimizarea desfasurarii examenului pentru obtinerea certificatului de competente profesionale.

    CAP. 4
    Organizarea si desfasurarea probei

    14. Fiecare unitate scolara va elabora graficul propriu de desfasurare a examenului pentru obtinerea certificatului de competente profesionale in perioada 1 - 31 mai.
    15. Organizarea si desfasurarea probei:
    Graficul de actiuni privind organizarea si desfasurarea probelor cuprinde:
    - perioada pentru depunerea fiselor de inscriere;
    - programarea pe zile si ore a candidatilor, in ordine alfabetica, pe clase (grupe) si meserii (specializari);
    - numarul maxim al candidatilor dintr-o grupa va fi stabilit de fiecare unitate scolara, in functie de posibilitatile sale.
    Durata probei practice pentru liceele sportive se stabileste in functie de ramura de sport, numarul concurentilor si de baza materiala existenta.
    Catedra de specialitate din fiecare liceu elaboreaza si afiseaza, pana la sfarsitul lunii noiembrie din semestrul I al anului scolar terminal, listele cuprinzand temele pentru probele practice, specifice fiecarei specializari/meserii; in selectarea temelor se va tine seama de aspectele fundamentale prevazute in programa scolara si se va urmari in mod special latura practic-aplicativa a meseriei sau domeniului.
    16. Temele probelor practice vor fi astfel stabilite incat sa aiba grade de complexitate aproximativ egale.
    Proba practica se desfasoara in afara orelor de curs. Proba practica se sustine in cabinete sau laboratoare de specialitate, baze sportive acoperite sau in aer liber, ateliere, poligoane, ferme sau statii-pilot, in unitatile scolare liceale sau in unitatile economice cu care acestea dezvolta relatii de parteneriat. In cazul liceelor/claselor de muzica, coregrafie si teatru proba practica se poate sustine public.
    La liceele industriale, agricole, silvice, economice, de metrologie si la seminariile teologice proba practica se desfasoara intr-o saptamana de instruire practica programata in ultima parte a semestrului II. La celelalte licee/clase proba pentru obtinerea certificatului de competente profesionale se va desfasura in cursul semestrului II, conform unei planificari facute de catedra de specialitate, aprobata de directorul scolii si avizata de inspectorul de specialitate. La liceele sportive proba scrisa se desfasoara simultan in toate unitatile scolare din judet, respectiv din municipiul Bucuresti.
    In ziua si la ora anuntate prin grafic fiecare candidat de la liceele industriale, agricole, silvice, economico-administrative, de metrologie va extrage biletul, va executa si va prezenta in fata comisiei lucrarea practica corespunzatoare instruirii profesionale si stiintifice din domeniile in care s-a specializat.
    Durata de executie a lucrarilor practice pentru liceul tehnologic trebuie sa fie de pana la 3 ore, tinandu-se seama de prevederile normelor de timp si de parametrii de calitate prevazuti in normativele din unitatile economice.
    Proba practica pentru liceul tehnologic se desfasoara in doua etape:
    - candidatii din grupa respectiva executa lucrarile practice, fara a depasi 3 ore; membrii comisiei evalueaza lucrarile respective si acorda o nota fiecarui candidat;
    - dupa expirarea timpului stabilit pentru executarea lucrarilor fiecare candidat isi va prezenta lucrarea in fata comisiei; membrii comisiei pot adresa candidatului intrebari, fara a depasi un timp maxim de 20 de minute pentru fiecare candidat.
    Pentru liceele de arta (arte plastice, muzica, coregrafie, teatru), liceele de informatica si clasele bilingve sau clasele cu predare in limba germana elevii aleg, pana la sfarsitul semestrului I, subiectele lucrarilor (dintre cele propuse de catedra de specialitate) si elaboreaza/pregatesc lucrarile sub indrumarea profesorilor desemnati de catedra de specialitate in acest scop. In ziua si la ora anuntate prin grafic fiecare candidat va prezenta si va sustine lucrarea elaborata/pregatita, raspunzand la intrebarile comisiei. Pentru sectia teoretica din cadrul liceelor de muzica subiectele pentru dicteu melodic si solfegiu vor fi pregatite de comisia de examen cu o ora inainte de inceperea probei si vor fi elaborate in conformitate cu programa scolara.

    CAP. 5
    Continutul probei pentru obtinerea certificatului de competente profesionale

    17. Continutul probei practice este, in functie de filiera, profil si specializare:
    a) la liceele industriale si de metrologie, agricole, silvice, economico-administrative si de servicii, la liceele de arte plastice, decorative si ambientale:
    - executarea unei lucrari practice in profil;
    - prezentarea si motivarea teoretica;
    b) la liceele/clasele cu profil de informatica:
    - prezentarea si motivarea teoretica a unui produs soft realizat in timpul orelor de aplicatii practice de laborator in semestrul II;
    - realizarea practica a cerintelor din biletul extras in ziua probei, bilet cuprinzand doua subiecte (un subiect privind sistemele de gestiune a bazelor de date, celalalt vizand sisteme de operare si abilitati de tehnoredactare);
    c) la liceele de muzica:
    sectia instrumentala:
    - recital instrumental care cuprinde un studiu si doua lucrari de stil, caracter si forme diferite;
    - argumentarea teoretica a lucrarilor prezentate;
    sectia canto:
    - recital vocal care cuprinde doua lucrari (arie, lied);
    - argumentarea teoretica a lucrarilor prezentate;
    sectia teoretica:
    - dicteu de 16 masuri;
    - solfegiu si analiza teoretica;
    d) la liceele de arta, sectia coregrafie:
    - dans clasic - studiu la sala;
    - repertoriu-spectacol;
    - argumentarea teoretica.
    Pentru repertoriu-spectacol candidatul se prezinta solo, in duet sau ansamblu, cu lucrari in stil clasic, modern, de caracter sau romanesc;
    e) la liceele de arta, sectia teatru:
    - spectacol ce va cuprinde momente de teatru (monolog, versuri de toate genurile, scene din dramaturgia universala sau romaneasca);
    - argumentarea teoretica, sustinuta de fiecare candidat pentru propriul rol;
    f) la liceele/clasele bilingve si la clasele cu predare in limbile minoritatilor:
    - elaborarea unei lucrari pe o tema de cultura si civilizatie din cadrul unei structuri tematice fixate de catedra de specialitate din liceu, din tematica aprobata de Comisia nationala de specialitate;
    - prezentarea si motivarea teoretica a lucrarii;
    g) la seminariile teologice:
    - dogmatica - proba scrisa;
    - studiul biblic al Vechiului si Noului Testament - proba scrisa;
    - tipic si muzica psaltica - proba practica;
    - predica si cateheza - proba practica;
    h) la seminariile teologice, specializarea patrimoniu:
    - dogmatica - proba scrisa;
    - studiul biblic al Vechiului si Noului Testament - proba scrisa;
    - executarea unei lucrari practice in specialitate;
    i) la liceele pedagogice:
    - lectie finala la o disciplina din planul de invatamant al scolii primare;
    - activitate comuna finala din planul de invatamant prescolar;
    - prezentarea si sustinerea proiectelor de lectie;
    j) la liceele (clasele) cu program sportiv:
    - proba practica din specialitate, care consta in demonstrarea unui numar de 3 elemente tehnico-tactice din ramura de sport studiata, considerate separat sau in aplicarea lor la conditiile de joc, set, runda;
    - lucrare scrisa din pregatirea sportiva teoretica.

    CAP. 6
    Evaluarea probei

    18. (1) Proba practica va fi evaluata de cei 2 membri ai comisiei, stabiliti conform pct. 12 lit. c).
    (2) In situatia in care diferenta dintre notele acordate de membrii comisiei este mai mare de un punct, presedintele sau vicepresedintele (cadru de specialitate) va stabili nota finala prin reevaluarea probei.
    19. Nota finala pentru obtinerea certificatului de competente profesionale se stabileste ca medie aritmetica a notelor finale acordate de fiecare examinator. Nota finala a fiecarui examinator se stabileste ca medie aritmetica a urmatoarelor note:
    a) la liceele industriale si de metrologie, agricole, silvice, economico-administrative si de servicii, la liceele de arte plastice, decorative si ambientale:
    - nota pentru executarea lucrarii practice in profil;
    - nota pentru prezentarea si motivarea teoretica;
    b) la liceele/clasele cu profil de informatica:
    - nota pentru realizarea, prezentarea si motivarea teoretica a produsului soft realizat in timpul orelor de aplicatii practice de laborator in semestrul II;
    - media aritmetica a notelor obtinute la cele doua subiecte din biletul extras in ziua probei;
    c) la liceele de muzica:
    sectia instrumentala:
    - nota pentru recital instrumental;
    - nota pentru argumentarea teoretica a lucrarilor prezentate;
    sectia canto:
    - nota pentru recital vocal:
    - nota pentru argumentarea teoretica a lucrarilor prezentate;
    sectia teoretica:
    - nota pentru dicteu muzical;
    - nota pentru solfegiu si analiza teoretica;
    d) la liceele de arta, sectia coregrafie:
    - nota pentru dans clasic;
    - nota pentru repertoriu;
    - nota pentru argumentarea teoretica;
    e) la liceele de arta, sectia teatru:
    - nota pentru spectacol;
    - nota pentru argumentarea teoretica sustinuta de fiecare candidat pentru propriul rol;
    f) la liceele/clasele bilingve si la clasele cu predare in limbile minoritatilor:
    - nota pentru lucrarea elaborata;
    - nota pentru prezentarea si motivarea teoretica a lucrarii;
    g) la seminariile teologice:
    - nota pentru proba scrisa la dogmatica;
    - nota pentru proba scrisa la studiul biblic al Vechiului si Noului Testament;
    - nota pentru proba practica la tipic si muzica psaltica;
    - nota pentru proba practica la predica si cateheza;
    h) la seminariile teologice, specializarea patrimoniu:
    - nota pentru proba scrisa la dogmatica;
    - nota pentru proba scrisa la studiul biblic al Vechiului si Noului Testament;
    - nota pentru executarea unei lucrari practice in specialitate;
    i) pentru liceele pedagogice:
    - media notelor celor doua activitati finale mentionate la pct. 17 lit. i) (nota acordata pentru fiecare activitate finala evalueaza si prezentarea si sustinerea proiectelor de lectie respective);
    - media anuala obtinuta la practica pedagogica in ultimul an de studiu;
    j) pentru liceele (clasele) cu program sportiv:
    - nota obtinuta la proba practica din specialitate;
    - nota obtinuta la lucrarea scrisa din pregatirea sportiva teoretica.
    Pentru a putea participa la proba scrisa candidatul trebuie sa obtina cel putin nota 6 (sase) la proba practica de la fiecare dintre examinatori.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    20. Nu se admit contestatii la proba practica.
    Contestatiile la probele scrise se depun la secretariatul scolii in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor.
    Lucrarile contestate vor fi recorectate de vicepresedintele comisiei (profesor de specialitate) si de inspectorul de specialitate. Nota acordata dupa recorectare ramane definitiva.
    21. Media minima de obtinere a certificatului de competente profesionale este 7 (sapte).
    22. Eliberarea certificatului de competente profesionale se va face de catre secretariatul fiecarei unitati scolare astfel:
    a) dupa promovarea clasei a XII a (a XIII a);
    b) dupa promovarea examenului de bacalaureat pentru absolventii profilului pedagogic.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4320/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4320 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu