Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4330/534 din 30 august 2002

privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale in invatamantul liceal, filierele tehnologica si vocationala

ACT EMIS DE:                MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII


SmartCity3

              Nr. 4.330 din 30 august 2002
              MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
              Nr. 534 din 4 decembrie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 227 din  4 aprilie 2003

    In baza dispozitiilor art. 26 alin. (3) si (4) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei si cercetarii si ministrul muncii si solidaritatii sociale emit prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de organizare si desfasurare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale in invatamantul liceal, filierele tehnologica si vocationala, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, Directia generala pentru invatamant preuniversitar, Directia generala pentru invatamant in limbile minoritatilor, Directia generala buget-finante din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, Serviciul National de Evaluare si Examinare si unitatile de invatamant vor duce la indeplinire prezentul ordin.
    Art. 3
    (1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) O data cu intrarea in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.320/2001 cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului pentru obtinerea certificatului de competente profesionale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 687 din 30 octombrie 2001, precum si orice alta dispozitie contrara.

                       Ministrul educatiei si cercetarii,
                             Ecaterina Andronescu

                 Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                                Marian Sarbu

    ANEXA 1

                                METODOLOGIA
de organizare si desfasurare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale in invatamantul liceal, filierele tehnologica si vocationala

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta metodologie cuprinde normele de organizare si desfasurare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale in invatamantul liceal, filierele tehnologica si vocationala, pentru profilurile:
    a) servicii, resurse naturale si protectia mediului si tehnic pentru filiera tehnologica;
    b) artistic, pedagogic, teologic, sportiv si muzici militare pentru filiera vocationala.
    Art. 2
    Absolvirea invatamantului liceal, filierele tehnologica si vocationala, are doua componente:
    a) examenul de bacalaureat, a carui promovare da dreptul la obtinerea diplomei de bacalaureat;
    b) examenul pentru certificarea competentelor profesionale, a carui promovare da dreptul la obtinerea certificatului de competente profesionale, corespunzator nivelului 3 de calificare - tehnician sau echivalent, in conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor ocupatiilor, meseriilor si specializarilor pentru care se asigura pregatirea profesionala prin invatamantul preuniversitar, precum si durata de scolarizare.
    Art. 3
    (1) La examenul pentru certificarea competentelor profesionale se pot prezenta absolventii invatamantului liceal, filierele tehnologica si vocationala, forma de invatamant de zi.
    (2) Candidatii proveniti din invatamantul liceal seral, filiera tehnologica, se pot inscrie la examenul pentru certificarea competentelor profesionale numai daca in clasele X - XIII au studiat disciplinele tehnologice de specialitate si fac dovada ca au lucrat in productie cel putin un an in specializari corespunzatoare celei pentru care au fost scolarizati sau au efectuat stagii de pregatire practica in conditiile prevazute de Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.508/2001 referitor la aprobarea programelor scolare pentru disciplina Pregatire practica, clasele a X-a - a XII-a, invatamant liceal filiera tehnologica, pentru elevii de la invatamantul de zi.
    Art. 4
    (1) Candidatii proveniti din invatamantul liceal de stat, filierele tehnologica si vocationala, pot sustine examenul pentru certificarea competentelor profesionale, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la acest examen sunt conditionate de achitarea unei taxe.
    (2) Candidatii proveniti de la filierele tehnologica si vocationala din unitatile de invatamant liceal particular neacreditate, infiintate conform legii, sustin examenul pentru certificarea competentelor profesionale, cu achitarea unei taxe, la unitatile de invatamant de stat stabilite de inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti. Unitatile de invatamant de stat la care acesti candidati sustin examenul pentru certificarea competentelor profesionale se stabilesc cu cel putin 60 de zile inainte de sustinerea examenului.
    (3) Taxa de examen mentionata la alin. (1) si (2) se stabileste de fiecare inspectorat scolar judetean/al municipiului Bucuresti. La stabilirea cuantumului taxei se vor lua in calcul toate cheltuielile pentru fiecare candidat.
    (4) In conformitate cu alin. (2) al art. 103 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, unitatile de invatamant liceal particular, filierele tehnologica si vocationala, acreditate, fac parte din sistemul national de invatamant si organizeaza examen pentru certificarea competentelor profesionale pentru propriii absolventi.
    Art. 5
    (1) In urma promovarii examenului pentru certificarea competentelor profesionale, absolventului i se elibereaza certificatul de competente profesionale, in conditiile prevazute de Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in concordanta cu Hotararea Guvernului nr. 1.246/2001 privind sistemul de certificare a nivelurilor de calificare prin invatamantul profesional, liceal - filiera tehnologica si vocationala - si postliceal, precum si cu Regulamentul privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor de evidenta scolara in invatamantul preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.678/2002.
    (2) Certificatul de competente profesionale este un act prin care se confirma pregatirea profesionala dobandita de absolventi pe intreaga durata a studiilor liceale.
    (3) Certificatul de competente profesionale se elibereaza de secretariatul unitatii de invatamant la care s-a sustinut examenul pentru certificarea competentelor profesionale, dupa incheierea cursurilor clasei terminale a XII-a/a XIII-a, acelor absolventi care au promovat examenul pentru certificarea competentelor profesionale.
    Art. 6
    (1) In conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 84/1995, republicata, eliberarea certificatului de competente profesionale nu este conditionata de promovarea examenului de bacalaureat, cu exceptia profilului pedagogic din cadrul filierei vocationale.
    (2) Absolventii profilului pedagogic pot beneficia de drepturile conferite de certificatul de competente profesionale numai daca indeplinesc conditiile art. 7 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, adica sunt absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat.

    CAP. 2
    Coordonarea metodologica a examenului pentru certificarea competentelor profesionale

    Art. 7
    (1) Organizarea si desfasurarea examenului pentru certificarea competentelor profesionale in invatamantul liceal, filierele tehnologica si vocationala, sunt coordonate la nivel national de Comisia nationala de evaluare si certificare, care se constituie in fiecare an scolar si functioneaza in cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (2) Componenta si atributiile Comisiei nationale de evaluare si certificare sunt stipulate in art. 7, 8 si 9 din Metodologia de organizare si desfasurare a examenelor de absolvire a invatamantului profesional si postliceal, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 3.176/137/2002.
    Art. 8
    (1) La nivelul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti se constituie comisia de evaluare judeteana/a municipiului Bucuresti, care coordoneaza organizarea examenului pentru certificarea competentelor profesionale in invatamantul profesional, postliceal si liceal, filierele tehnologica si vocationala.
    (2) Componenta si atributiile comisiei de evaluare judetene/a municipiului Bucuresti sunt stipulate in art. 10 si 11 din Metodologia de organizare si desfasurare a examenelor de absolvire a invatamantului profesional si postliceal.
    Art. 9
    (1) La nivelul unitatii de invatamant, desemnata centru de examen de comisia de evaluare judeteana/a municipiului Bucuresti, coordonarea examenului pentru certificarea competentelor profesionale revine comisiei de examinare din unitatea de invatamant respectiva.
    (2) Numirea comisiei de examinare din unitatea de invatamant se face prin decizie a inspectorului scolar general, la propunerea consiliului de administratie al scolii, cu avizul inspectorului de specialitate, cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea examenelor pentru certificarea competentelor profesionale.
    (3) Pentru invatamantul teologic este necesara si obtinerea avizului din partea cultului respectiv.
    Art. 10
    (1) Pentru filiera tehnologica comisia de examinare din unitatea de invatamant este alcatuita din:
    a) presedinte - directorul sau directorul adjunct al unitatii de invatamant (de regula, profesor de specialitate) - fara drept de notare;
    b) vicepresedinte - profesor metodist de specialitate de la o alta unitate de invatamant, specialist in profilul pentru care s-au pregatit candidatii - fara drept de notare;
    c) secretar - responsabilul ariei curriculare "Tehnologii" din unitatea de invatamant respectiva - fara drept de notare;
    d) 4 - 7 membri, din care:
    - 2 - 3 parteneri sociali, specialisti, cu rol de observator, de la societatile comerciale cu care unitatea de invatamant are relatii de parteneriat si reprezentanti ai comitetului local pentru dezvoltarea parteneriatului social in formarea profesionala - fara drept de notare;
    - 1 - 2 cadre didactice care au asigurat instruirea practica sau laboratorul la clasa/grupa respectiva - cu drept de notare;
    - 1 - 2 cadre didactice care au predat disciplinele de specialitate la clasa/grupa respectiva - cu drept de notare.
    (2) Pentru filiera vocationala comisia de examinare din unitatea de invatamant este alcatuita din:
    a) presedinte - directorul sau directorul adjunct al unitatii de invatamant (de regula, profesor de specialitate), fara drept de notare;
    b) vicepresedinte - reprezentantul partenerilor sociali pentru care se realizeaza calificarea profesionala, cu rol de observator, fara drept de notare [vezi si alin. (3)];
    c) secretar - responsabilul catedrei de specialitate din unitatea de invatamant respectiva, fara drept de notare;
    d) 2 - 6 membri, cu drept de notare:
    - cadrul didactic care a asigurat pregatirea practica la clasa/grupa respectiva sau, in cazul in care nu exista pregatire practica, un alt cadru didactic de specialitate din unitatea respectiva sau din alta unitate de invatamant;
    - cadre didactice din unitatea de invatamant respectiva sau din unitatile de unde provin candidatii, specialisti in domeniul in care s-au pregatit candidatii.
    (3) In cazul liceelor teologice, din comisie poate face parte un reprezentant al cultului, in calitate de observator, fara drept de notare.
    (4) La liceele de arta, profilul muzica, in comisia pentru canto clasic si pentru muzica traditionala romaneasca va fi cooptat in calitate de membru, cu drept de notare, un profesor de teorie-solfegiu-dicteu.
    Art. 11
    (1) Comisia de examinare din unitatea de invatamant are urmatoarele atributii:
    a) intocmeste graficul de actiuni privind organizarea si desfasurarea examenului pentru certificarea competentelor profesionale si il afiseaza cu cel putin doua saptamani inainte de inceperea acestuia;
    b) pregateste documentatia tehnica, salile, aparatele, instrumentele, sculele, dispozitivele, materialele necesare si asigura conditiile normale de desfasurare a probelor de examen;
    c) asigura asistenta medicala de specialitate, pe perioada desfasurarii probei practice, acolo unde specialitatea examinata o impune;
    d) stabileste criteriile de evaluare pentru probele examenului pentru certificarea competentelor profesionale, in conformitate cu competentele specifice exercitarii specializarii;
    e) pentru filiera vocationala:
    - stabileste subiectele pentru proba practica; pentru specializarea muzica subiectele pentru solfegiu si citire la prima vedere se elaboreaza cu o ora inaintea inceperii probei, in prezenta inspectorului de specialitate;
    - stabileste durata probelor practice, in functie de specialitate;
    f) organizeaza si efectueaza examinarea si notarea candidatilor;
    g) afiseaza rezultatele examenului pentru certificarea competentelor profesionale;
    h) intocmeste si pastreaza, pe toata durata desfasurarii examenului pentru certificarea competentelor profesionale, dosarul comisiei de examinare;
    i) inainteaza comisiei de evaluare judetene/a municipiului Bucuresti un raport cu privire la modul de organizare si desfasurare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale, care sa contina propuneri cu privire la optimizarea desfasurarii examenului pentru certificarea competentelor profesionale, in conformitate cu anexa A.
    (2) Inspectorul de specialitate va consemna atributiile pentru fiecare membru al comisiei de examinare, in fise individuale, intocmite in conformitate cu anexa B. Fisele individuale vor fi semnate de persoanele nominalizate in comisie si vor fi pastrate la dosarul acesteia.
    Art. 12
    (1) Fiecare comisie de examinare va pastra in dosarul sau, pe toata durata desfasurarii examenului pentru certificarea competentelor profesionale, toate documentele referitoare la examen.
    (2) La incheierea examenului pentru certificarea competentelor profesionale dosarul comisiei de examinare va fi predat de presedinte, sub semnatura, la secretariatul unitatii de invatamant pentru arhivare.
    (3) Unitatea de invatamant are obligatia de a pastra dosarele comisiei de examinare timp de 3 ani.
    Art. 13
    (1) La nivelul unitatii de invatamant se pot constitui mai multe subcomisii de examinare, in functie de specializarile existente.
    (2) Un membru cu drept de notare nu poate face parte decat dintr-o singura subcomisie de examinare.
    Art. 14
    Din comisiile si subcomisiile de examinare, cu drept de notare, nu pot face parte cei care au sot/sotie sau rude pana la gradul al II-lea inclusiv printre candidati. Toti membrii comisiilor de examinare au obligatia de a da declaratii scrise in acest sens. Declaratiile se pastreaza alaturi de celelalte documente de examen, in dosarul comisiei de examinare.
    Art. 15
    La activitatile comisiei de examinare din unitatea de invatamant este obligatorie prezenta tuturor membrilor acesteia.
    Art. 16
    Fiecare comisie de examinare din unitatea de invatamant va avea la dispozitie lista candidatilor inscrisi la examenul pentru certificarea competentelor profesionale, in ordine alfabetica, pe specializari, indiferent de forma de invatamant la care au absolvit ultima clasa si tipul unitatii de invatamant absolvite, respectiv de stat sau particulara.

    CAP. 3
    Inscrierea candidatilor la examenul pentru certificarea competentelor profesionale

    Art. 17
    La examenul pentru certificarea competentelor profesionale au dreptul sa se inscrie elevii care finalizeaza studiile in anul in care se sustine examenul, precum si absolventi din promotiile anterioare care au promovat ultimul an de liceu, dar nu au promovat sau nu s-au prezentat la examenul pentru certificarea competentelor profesionale in sesiunile anterioare.
    Art. 18
    (1) Inscrierea candidatilor proveniti de la invatamantul de stat si de la cel particular acreditat la examenul pentru certificarea competentelor profesionale se face la secretariatul unitatii de invatamant la care elevul este inscris, in conformitate cu graficul stabilit pentru organizarea si desfasurarea examenului pentru certificarea competentelor profesionale.
    (2) Inscrierea candidatilor proveniti de la invatamantul particular neacreditat se face la unitatile de invatamant nominalizate ca centre de examen de catre inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
    Art. 19
    (1) In vederea inscrierii la examenul pentru certificarea competentelor profesionale a candidatilor din seria curenta, profesorii diriginti intocmesc, in perioada prevazuta in grafic, tabele care cuprind urmatoarele date: numele si prenumele elevilor, clasa si specializarea in care s-au pregatit, semnaturile elevilor si dirigintelui (conform anexei C).
    (2) Tabelele prevazute la alin. (1) se depun, in perioada prevazuta in grafic, la secretariatele unitatilor de invatamant in care se organizeaza centre de examen. Pe baza acestora secretarii/secretarii-sefi ai unitatilor de invatamant intocmesc listele cu elevii inscrisi la examenul pentru certificarea competentelor profesionale, pe specializari.
    (3) Inscrierea candidatilor care isi vor finaliza studiile la unitati de invatamant particular neacreditate se face respectandu-se prevederile art. 18 alin. (2) si ale art. 19 alin. (1) si pe baza urmatoarelor inscrisuri:
    a) certificat de nastere;
    b) certificat de casatorie, daca este cazul;
    c) foaia matricola, in original, eliberata de unitatea de invatamant particular, precum si o copie a acesteia, certificata ca fiind conforma cu originalul, copie care se pastreaza in arhiva unitatii de invatamant la care se sustine examenul pentru certificarea competentelor profesionale; foaia matricola si copia acesteia se depun de catre unitatea de invatamant neacreditata in momentul incheierii situatiei scolare;
    d) actul de identitate, in original, precum si o copie a acestuia, certificata ca fiind conforma cu originalul, copie care se pastreaza in arhiva unitatii de invatamant la care se sustine examenul pentru certificarea competentelor profesionale;
    e) chitanta de plata a taxei de examen, eliberata de unitatea de invatamant in care se va sustine examenul pentru certificarea competentelor profesionale.
    (4) In cazul candidatilor de la liceele/clasele sportive, inscrierea la examenul pentru certificarea competentelor profesionale este conditionata de prezentarea avizului medical la zi, in care se specifica: "Apt pentru sustinerea probei practice sportive din cadrul examenului pentru certificarea competentelor profesionale".
    Art. 20
    (1) Candidatii care provin din promotiile anterioare anului in care se sustine examenul pentru certificarea competentelor profesionale se inscriu la secretariatele unitatilor de invatamant la care si-au finalizat studiile, pe baza inscrisurilor precizate la art. 19 alin. (3).
    (2) In situatia in care candidatii prevazuti la alin. (1) au domiciliul in alta localitate decat aceea in care se afla unitatea de invatamant la care si-au finalizat studiile, acestia se pot inscrie la o unitate de invatamant din localitatea de domiciliu, de acelasi profil cu cea absolvita, cu aprobarea inspectorului scolar general din judetul in care se afla domiciliul candidatului.
    (3) Daca unitatile de invatamant la care candidatii prevazuti la alin. (1) au absolvit cursurile nu organizeaza examen pentru certificarea competentelor profesionale in specializarea respectiva, inscrierea acestora se face la o unitate de invatamant care organizeaza examen pentru certificarea competentelor profesionale in specializarea respectiva, pe baza aprobarii inspectorului scolar general.
    (4) In mod exceptional, in situatia in care pentru specializarea candidatilor prevazuti la alin. (1) nici o unitate de invatamant desemnata centru de examen, din localitatea de domiciliu a acestora, nu organizeaza examen pentru certificarea competentelor profesionale, cu aprobarea inspectorului scolar general se poate infiinta o subcomisie speciala in cadrul unei comisii de examinare in profil, in cadrul careia se vor prezenta la examen candidatii in cauza.
    Art. 21
    (1) Directorii unitatilor de invatamant care organizeaza examen pentru certificarea competentelor profesionale intocmesc lista specializarilor pentru care se sustine examen si transmit situatia comisiei de evaluare judetene/a municipiului Bucuresti pana la data de 1 martie a anului scolar in care se sustine examenul pentru certificarea competentelor profesionale.
    (2) Directorii unitatilor de invatamant iau masuri pentru informarea candidatilor asupra prevederilor prezentei metodologii.
    Art. 22
    Inspectorul de specialitate din cadrul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti intocmeste o situatie centralizata la nivel judetean, care cuprinde lista specializarilor pentru care se organizeaza examen pentru certificarea competentelor profesionale. Aceasta va fi transmisa la Ministerul Educatiei si Cercetarii - Directia generala pentru invatamant preuniversitar pana la data de 15 martie a anului scolar in care se sustine examenul pentru certificarea competentelor profesionale.

    CAP. 4
    Structura examenului pentru certificarea competentelor profesionale

    Art. 23
    (1) Examenul pentru certificarea competentelor profesionale contine doua probe:
    a) sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate;
    b) realizarea unei probe practice, relevanta pentru specializarea certificata, si argumentarea teoretica a acesteia.
    (2) La filiera vocationala proba practica poate contine, dupa caz, mai multe etape.
    (3) Probele examenului pentru certificarea competentelor profesionale, prevazute la alin. (1), respectiv "sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate" si "proba practica", se pot desfasura in aceeasi zi de examen.
    Art. 24
    Structura probelor de examen pentru filiera vocationala, in functie de profil si specializare, este:
    1. la liceele de arta, specializarile arte plastice si decorative, arhitectura, arte ambientale si design:
    - sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate;
    - proba practica - realizarea unei secvente din proiectul de specialitate;
    2. la liceele de arta, specializarea muzica:
    a) instrumente:
    - sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate;
    - proba practica - recital instrumental care cuprinde un studiu si doua lucrari de stil, caracter si forma diferite; citirea la prima vedere a unui text muzical de minimum 16 masuri, la nivelul clasei a XII-a; argumentarea teoretica a recitalului;
    b) canto clasic:
    - sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate;
    - proba practica - recital vocal care cuprinde 3 lucrari: arie antica, lied clasic sau romantic si o piesa romaneasca; citirea la prima vedere a unui solfegiu din programa clasei a XII-a; argumentarea teoretica a recitalului;
    c) muzica traditionala romaneasca:
    - sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate;
    - proba practica - recital vocal cuprinzand 3 lucrari: o doina sau balada si doua melodii populare in ritmuri diferite din zona de provenienta a candidatului; citirea la prima vedere a unui solfegiu din programa clasei a XII-a; argumentarea teoretica a recitalului;
    d) teorie-solfegiu-dicteu:
    - sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate;
    - proba practica - auz muzical (un interval simplu consonant si disonant, un interval compus, inclusiv cvintadecima, un trison in pozitie stransa, un trison in pozitie larga), dicteu melodic si armonic de 16 si, respectiv, 8 masuri, conform programei clasei a XII-a; solfegiu la prima vedere de 12 masuri de 3 sau 4 timpi, in cheile sol si fa, in tonalitati cu maximum 3 alteratii constitutive, cu salturi de maximum decima mare, cu maximum 4 durate pe timp, cu elemente de conflict metro-ritmic: sincope, contratimpi, anacruze, cu inflexiuni modulatorii si modulatii pasagere la tonalitati apropiate - o cvinta ascendenta, respectiv descendenta, la relativa, la omonima; se va analiza solfegiul in plan teoretic;
    3. la liceele de arta, specializarea coregrafie:
    - sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate;
    - proba practica - dans clasic - studiu la sala; repertoriu-spectacol; prezentarea si sustinerea teoretica a repertoriului de catre candidat pentru propriul rol. Pentru repertoriul spectacol candidatul se prezinta solo, in duet sau ansamblu, cu lucrari in stil clasic, modern, de caracter sau romanesc;
    4. la liceele de arta, specializarea teatru:
    - sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate;
    - proba practica - spectacol, care va cuprinde momente de teatru (monolog, versuri de toate genurile, scene din dramaturgia universala sau romaneasca); prezentarea si sustinerea teoretica de fiecare candidat pentru propriul rol;
    5. la seminariile teologice, specializarea pastorala:
    - sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate din dogmatica si din studiul biblic al Vechiului si Noului Testament;
    - proba practica din tipic si muzica bisericeasca, predica si cateheza;
    6. la seminariile teologice, specializarea patrimoniu cultural:
    - sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate din dogmatica si din studiul biblic al Vechiului si Noului Testament;
    - executarea unei lucrari practice in specialitate;
    7. la liceele pedagogice, specializarea invatator - educatoare:
    - proba practica - lectie finala la o disciplina din planul de invatamant al scolii primare; activitate comuna finala din planul de invatamant prescolar;
    - prezentarea si sustinerea proiectelor de lectie;
    8. la liceele pedagogice, specializarea bibliotecar-documentarist:
    - sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate de organizare si dezvoltare a unei biblioteci scolare;
    - proba practica - realizarea unei secvente din proiectul de specialitate;
    9. la liceele pedagogice, specializarea pedagog scolar, instructor pentru activitati extrascolare, instructor animator:
    - sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate;
    - proba practica - prezentarea unei activitati educative pe o tema la alegere;
    10. la liceele/clasele cu program sportiv:
    - sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate din pregatirea sportiva teoretica;
    - proba practica de specialitate, care consta in demonstrarea unui numar de elemente tehnico-tactice din disciplina sportiva studiata, executata separat sau in conditii de joc, set, runda;
    11. la licee ale Ministerului Apararii Nationale, specializarea muzici militare:
    - sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate;
    - proba practica - recital instrumental care cuprinde un studiu si doua lucrari de stil, caracter si forma diferite; citirea la prima vedere a unui text muzical de minimum 16 masuri, la nivelul clasei a XII-a; argumentarea teoretica a recitalului.
    Art. 25
    Proiectul/lucrarea de specialitate reflecta cunostintele si competentele generale si specifice dobandite de elev, atat din punct de vedere teoretic, cat si practic, si isi propune sa verifice capacitatea candidatului:
    a) de a sistematiza si de a sintetiza cunostintele generale in domeniu si pe cele de specialitate corespunzatoare specializarii absolvite;
    b) de a utiliza deprinderile si competentele formate in rezolvarea problemelor teoretice si practice, specifice specializarii absolvite;
    c) de a propune/utiliza solutii moderne si eficiente de organizare si derulare a proceselor tehnologice specifice specializarii absolvite;
    d) de a mobiliza competentele specifice dobandite prin studierea disciplinelor din aria curriculara de specialitate, in vederea rezolvarii unor cazuri/situatii problematice impuse de tema lucrarii - dupa caz;
    e) de a utiliza, dupa caz, tehnologiile informatice moderne in aplicatii specifice domeniului in care s-a specializat.
    Art. 26
    (1) Temele proiectelor/lucrarilor de specialitate si criteriile de evaluare a acestora se stabilesc, la nivelul unitatii de invatamant de stat sau particular, de comisia metodica de specialitate si, dupa caz, cu participarea reprezentantilor partenerilor sociali interesati.
    (2) Temele proiectelor/lucrarilor de specialitate trebuie sa se incadreze in mod obligatoriu in aria curriculara a profilului respectiv si sa fie in concordanta cu curriculumul scolar studiat de elevi la disciplinele din cadrul ariei curriculare specifice specializarii.
    (3) Temele proiectelor/lucrarilor de specialitate, precum si temele pentru proba practica, dupa caz, se afiseaza la avizierul unitatii de invatamant pana la data de 15 octombrie a anului scolar in care se sustine examenul pentru certificarea competentelor profesionale.
    (4) Candidatii consulta tematica afisata si opteaza pentru una dintre teme sau propun o alta tema. Optiunea candidatului se face in scris pana la data de 1 noiembrie a anului scolar in care se sustine examenul pentru certificarea competentelor profesionale. Pentru validarea propunerilor de teme din partea candidatilor este necesar avizul profesorului indrumator al proiectului/lucrarii de specialitate si al responsabilului catedrei de specialitate.
    (5) Aprobarea repartizarii temelor proiectelor/lucrarilor de specialitate se face de consiliul de administratie al unitatii de invatamant pana la data de 15 noiembrie a anului scolar in care se sustine examenul pentru certificarea competentelor profesionale.
    Art. 27
    Comisia metodica de specialitate din unitatea de invatamant organizatoare are responsabilitatea de a comunica elevilor, in termenul stabilit la art. 26 alin. (3), criteriile de evaluare a proiectelor/lucrarilor de specialitate, tinand cont de:
    a) calitatea lucrarii: acoperirea ariei curriculare, relevanta obiectivelor;
    b) performanta candidatului: contributia candidatului, structurarea lucrarii;
    c) nivelul de performanta: realizarea/sustinerea lucrarii, demonstrarea competentelor, abilitati sociale.
    Art. 28
    Profesorul indrumator al proiectului/lucrarii de specialitate, cadru didactic care a predat disciplinele de specialitate sau a coordonat pregatirea practica, are urmatoarele obligatii:
    a) face cunoscute temele propuse pentru proiectele/lucrarile de specialitate tuturor elevilor din anii terminali;
    b) revizuieste si reinnoieste, dupa caz, in fiecare an tematica proiectelor/lucrarilor de specialitate;
    c) ofera consultanta si sprijin elevilor in alegerea temelor pentru proiectele/lucrarile de specialitate;
    d) recomanda bibliografia minimala si stabileste documentatia necesara;
    e) definitiveaza impreuna cu elevii planul si etapele de elaborare a proiectului/lucrarii de specialitate inainte de inceperea semestrului al II-lea al ultimului an de studiu;
    f) ofera consultatii, indruma si urmareste modul de elaborare a proiectului/lucrarii de specialitate;
    g) se asigura ca fiecare elev isi elaboreaza si tehnoredacteaza singur proiectul/lucrarea de specialitate;
    h) verifica proiectul/lucrarea de specialitate si intocmeste un referat de evaluare a acestuia/acesteia, propunand comisiei de examinare un calificativ: admis sau respins;
    i) se asigura ca elevii cu diverse tipuri de deficiente/cerinte educative speciale primesc sprijin pentru realizarea si sustinerea proiectului de specialitate, in conformitate cu nevoile impuse de tipul respectiv de deficienta.
    Art. 29
    In vederea elaborarii proiectului/lucrarii de specialitate, profesorul indrumator poate recomanda sau solicita, in scris, conducerii unitatii de invatamant organizarea de consultatii si de catre alte cadre didactice sau specialisti in domeniu, pentru a le facilita elevilor accesul la informatiile de care au nevoie.
    Art. 30
    (1) Proiectul/lucrarea de specialitate este elaborat/elaborata de fiecare candidat pe baza tematicii repartizate si aprobate conform art. 26 alin. (5).
    (2) Proiectul/lucrarea de specialitate este elaborat/elaborata de absolvent in baza cunostintelor si deprinderilor dobandite prin disciplinele de specialitate, orele de laborator si de pregatire practica: determinari de laborator, experimente, analiza unor secvente din procesul tehnologic, elemente de proiectare, elaborarea documentatiilor etc.
    (3) Elaborarea proiectelor/lucrarilor de specialitate se bazeaza si pe competentele dobandite de candidati pe durata cursurilor liceale prin studiul disciplinelor cuprinse in cadrul celorlalte arii curriculare: competente sociale, lingvistice, stiintifice etc.
    Art. 31
    (1) Proiectul/lucrarea de specialitate are urmatorul continut:
    a) cuprins;
    b) argument: 1 - 1,5 pagini, in care sunt sintetizate atat aspectele teoretice, cat si cele practice din perspectiva importantei si a utilitatii lor pentru specializarea respectiva;
    c) continut propriu-zis;
    d) bibliografie;
    e) anexe, dupa caz.
    (2) Textul proiectului/lucrarii de specialitate va fi tehnoredactat de candidat. In vederea tehnoredactarii proiectului de specialitate de absolventii unitatii de invatamant, indiferent de anul absolvirii, se va intocmi un grafic de acces in laboratoarele de informatica sau de specialitate din unitatea de invatamant, sub supravegherea profesorului indrumator al proiectului/lucrarii de specialitate.
    (3) Prelucrarea datelor experimentale se face obligatoriu cu ajutorul instrumentelor informatice, in vederea valorificarii capacitatilor dezvoltate prin disciplinele Informatica/Tehnologii asistate de calculator/Tehnologia informatiei in specializarea absolvita.
    (4) Proiectul/lucrarea de specialitate va avea:
    - intre 15 si 30 de pagini, fara anexe, pentru filiera tehnologica;
    - intre 5 si 30 de pagini, fara anexe, pentru filiera vocationala.
    (5) Proiectul/lucrarea de specialitate (insotit/insotita de referatul de evaluare al profesorului indrumator) se depune la secretariatul unitatii de invatamant pana la data de 30 aprilie a anului scolar in care se desfasoara examenul pentru certificarea competentelor profesionale, primeste un numar de inregistrare si, dupa sustinere, se pastreaza in arhiva unitatii de invatamant timp de 3 ani.
    Art. 32
    La filiera tehnologica, precum si la specializarile arte plastice si decorative, arte ambientale, arhitectura si design si bibliotecar-documentarist, din cadrul filierei vocationale:
    a) pentru fiecare tema de proiect de specialitate se stabilesc 3 - 5 teme pentru proba practica, in concordanta cu tematica proiectelor de specialitate. Continutul temelor din cadrul probei practice va tine cont de cunostintele si competentele dobandite de candidati pe durata pregatirii in liceu;
    b) tematica probei practice se stabileste si se aduce la cunostinta candidatilor de comisia metodica din unitatea de invatamant si se aproba de consiliul de administratie, in conformitate cu art. 26.

    CAP. 5
    Organizarea si desfasurarea examenului pentru certificarea competentelor profesionale

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Art. 33
    Salile, laboratoarele, cabinetele, atelierele etc. in care se sustine examenul pentru certificarea competentelor profesionale sunt in prealabil adaptate acestor activitati prin:
    a) dotarea corespunzatoare;
    b) eliminarea oricaror materiale didactice care ar putea influenta candidatii in sustinerea probelor;
    c) afisarea pe usa fiecarei sali a listei nominale cu candidatii repartizati in sala respectiva si a prevederilor care ii informeaza pe acestia ca patrunderea in sala cu materiale ajutatoare, frauda sau tentativa de frauda atrage eliminarea din examen.
    Art. 34
    (1) Fiecare unitate de invatamant va elabora graficul propriu de actiune privind desfasurarea examenului pentru certificarea competentelor profesionale, examen care va fi planificat in perioada:
    - 1 - 31 mai, pentru filiera tehnologica;
    - 1 martie - 31 mai, pentru filiera vocationala.
    (2) Modul de organizare si desfasurare a probelor din cadrul examenului pentru certificarea competentelor profesionale este stabilit de fiecare comisie de examinare, in functie de specializare si de conditiile concrete din unitatea de invatamant, si este comunicat candidatilor prin afisare in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1).

    SECTIUNEA a 2-a
    Sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate

    Art. 35
    Indrumatorii proiectelor/lucrarilor de specialitate depun la secretariatul unitatii de invatamant referatele de evaluare a proiectelor/lucrarilor de specialitate elaborate de candidati, insotite de un tabel din care sa rezulte calificativul pentru fiecare candidat: admis/respins, conform anexei D.
    Art. 36
    In fata comisiei de examinare din unitatea de invatamant se sustin numai proiectele/lucrarile de specialitate care au obtinut calificativul admis, confirmat prin referatul de evaluare elaborat de profesorul indrumator al proiectului/lucrarii de specialitate.
    Art. 37
    Candidatii intra in sala de examen in ordinea afisata, respectandu-se ora prevazuta. Presedintele, vicepresedintele si membrii comisiei/subcomisiei de examinare verifica identitatea fiecarui candidat. Candidatul primeste proiectul/lucrarea de specialitate, cu referatul de evaluare al indrumatorului si, dupa caz, hartie stampilata pentru ciorna.
    Art. 38
    (1) Prezentarea proiectului/lucrarii de specialitate se face in fata comisiei de examinare, care stabileste nota finala a acestei probe.
    (2) Membrii comisiei/subcomisiei de examinare, cu drept de notare, pot adresa candidatului intrebari asupra continutului, rezultatelor obtinute etc., fara a depasi un timp maxim de 20 de minute pentru fiecare candidat (prezentare si raspuns la intrebari).
    (3) Evaluarea proiectului/lucrarii de specialitate va tine cont de urmatoarele criterii:
    a) criterii care vizeaza calitatea proiectului/lucrarii de specialitate: elaborarea, calitatea redactarii si structurarea proiectului/lucrarii, calitatea materialului documentar utilizat;
    b) criterii care vizeaza calitatea prezentarii proiectului/lucrarii de specialitate de catre candidat: raportarea candidatului la tema proiectului/lucrarii de specialitate, elaborarea si comunicarea, calitatea rezultatelor si, dupa caz, creativitatea.
    (4) Nu se admit contestatii privitoare la nota obtinuta la proba "sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate".
    Art. 39
    (1) Fiecare membru cu drept de notare al comisiei/subcomisiei de examinare evalueaza prezentarea proiectului/lucrarii de specialitate si noteaza candidatii cu note intregi de la 10 la 1.
    (2) Diferenta dintre notele acordate de membrii comisiei de examinare nu trebuie sa fie mai mare de un punct. In situatiile in care diferenta de notare este mai mare de un punct, presedintele comisiei de examinare solicita reevaluarea probei. Nota acordata in urma reevaluarii ramane definitiva si se trece in catalogul de examen.
    (3) Nota finala la sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate se stabileste ca medie aritmetica a notelor acordate de membrii cu drept de notare ai comisiei/subcomisiei de examinare, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire. Nota finala se trece in catalogul de examen.
    (4) Nota minima de promovare la sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate este:
    - 6 (sase), pentru filiera tehnologica;
    - 7 (sapte), pentru filiera vocationala.

    SECTIUNEA a 3-a
    Proba practica pentru filiera tehnologica

    Art. 40
    Proba practica are ca scop verificarea modului in care candidatul si-a format deprinderile practice si abilitatile necesare pentru probarea competentelor specifice specializarii pentru care s-a pregatit.
    Art. 41
    (1) Dupa sustinerea proiectului de specialitate de catre candidat, acesta extrage un bilet pe care se afla precizata tema unei probe practice, pe care trebuie sa o execute in fata comisiei de examinare.
    (2) Biletele care contin subiectele pentru proba practica sunt intocmite in baza temelor stabilite anterior, in conformitate cu precizarile art. 32.
    Art. 42
    (1) Proba practica se sustine in cabinete, ateliere, ferme, laboratoare de specialitate din unitatea de invatamant de stat sau particular acreditata ori din unitati economice, sub supravegherea permanenta a membrilor comisiei de examinare. In cazul in care proba practica se sustine in cadrul unei unitati economice, acest lucru este prevazut intr-un protocol incheiat in prealabil intre unitatea de invatamant si acel agent economic. Protocolul de desfasurare a probei practice constituie piesa a dosarului comisiei de examinare.
    (2) Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (2), candidatii care provin din unitatile de invatamant particular neacreditate pot sustine proba practica in unitatile de invatamant la care au absolvit ultimul an de liceu, in conditiile in care candidatii au fost scolarizati in specializari pentru care pregatirea profesionala se asigura in localitatea respectiva numai de unitati de invatamant particular neacreditate. Sustinerea probei practice se face in fata comisiei/subcomisiei de examinare, care se deplaseaza de la unitatea de invatamant desemnata centru de examen la unitatea de invatamant respectiva. Cheltuielile legate de transportul membrilor comisiei/subcomisiei de examinare sunt suportate de unitatea de invatamant la care se face deplasarea.
    Art. 43
    Proba practica pentru certificarea competentelor profesionale la liceu, filiera tehnologica, consta in executarea unei lucrari in profil, in functie de specializare: lucrari practice pe calculator, piese, lucrari de intretinere si reparatii, masurari, verificari, determinari de caracteristici, identificarea si remedierea defectelor, lucrari practice referitoare la sistemul contabil al agentilor economici etc.
    Art. 44
    Durata probei practice pentru liceu, filiera tehnologica, trebuie sa fie intre 60 si 120 de minute, in functie de complexitatea lucrarii.
    Art. 45
    (1) Evaluarea probei practice se face cu note intregi de la 10 la 1 de catre toti membrii cu drept de notare ai comisiei/subcomisiei de examinare.
    (2) Diferenta dintre notele acordate de acestia nu trebuie sa fie mai mare de un punct.
    (3) In situatiile in care diferenta de notare este mai mare de un punct, presedintele comisiei de examinare solicita reevaluarea probei. Nota acordata in urma reevaluarii ramane definitiva si se trece in catalogul de examen.
    (4) Nota finala de la proba practica se stabileste ca medie aritmetica a notelor acordate de membrii comisiei/subcomisiei de examinare, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire, si se trece in catalogul de examen.
    (5) Nota minima de promovare la efectuarea lucrarii practice este 6 (sase).
    (6) Nu se admit contestatii cu privire la notele obtinute la evaluarea probei practice.

    SECTIUNEA a 4-a
    Proba practica pentru filiera vocationala

    Art. 46
    (1) Proba practica are ca scop verificarea modului in care candidatul si-a format deprinderile practice si abilitatile necesare pentru demonstrarea competentelor specifice specializarii pentru care s-a pregatit.
    (2) Proba practica consta in executarea/demonstrarea unei probe practice muzicale, interpretative, artistice, sportive etc.
    (3) Graficul de actiuni privind organizarea si desfasurarea probei se afiseaza cu cel putin doua saptamani inainte de inceperea acesteia si cuprinde:
    a) programarea pe zile si ore a candidatilor, in ordine alfabetica, pe clase (grupe) si specializari;
    b) numarul maxim al candidatilor dintr-o grupa, stabilit de fiecare unitate de invatamant, in functie de posibilitatile sale;
    c) durata probei practice pentru liceele sportive, stabilita in functie de specializare/disciplinele sportive, numarul concurentilor si baza materiala existenta.
    (4) Proba practica se desfasoara in afara orelor de curs. Proba practica se sustine in sali de clasa, cabinete sau laboratoare de specialitate, baze sportive acoperite sau in aer liber. Proba practica pentru liceele/clasele cu program sportiv se sustine in spatiul delimitat denumit zona de examen.
    (5) Pentru specializarea muzica subiectele pentru proba de solfegiu si citire la prima vedere vor fi elaborate de comisia de examinare cu o ora inaintea inceperii probei, in prezenta inspectorului de specialitate. Comisia de examinare elaboreaza un numar de bilete egal cu cel putin jumatate din numarul candidatilor, continand subiecte avand acelasi grad de dificultate. In ziua examenului fiecare candidat extrage un bilet.
    (6) La liceele/seminariile teologice proba practica se desfasoara intr-o saptamana de pregatire practica, programata de comisia de examinare in perioada mentionata la art. 34.
    (7) La liceele sportive proba practica se desfasoara simultan in toate unitatile scolare din judet (municipiul Bucuresti).
    Art. 47
    (1) Proba practica va fi evaluata de membrii cu drept de notare ai comisiei de examinare, conform art. 10.
    (2) La probele practice nu se admit contestatii.
    (3) Conform art. 23 alin. (2) si art. 24, pentru liceele/clasele cu profil sportiv, teologic - specializarea pastorala si artistic, specializarile muzica, coregrafie si teatru, proba practica are mai multe etape. Pentru promovare candidatii trebuie sa obtina la fiecare etapa minimum nota 5 (cinci).

    CAP. 6
    Stabilirea si comunicarea rezultatelor finale

    Art. 48
    (1) Nota finala pentru fiecare proba a examenului pentru certificarea competentelor profesionale se stabileste ca medie aritmetica, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru cu drept de notare al comisiei de examinare.
    (2) Media finala la examenul pentru certificarea competentelor profesionale o constituie nota obtinuta din media aritmetica, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor obtinute la:
    - sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate;
    - proba practica.
    Art. 49
    Media minima de promovare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale, calculata in conformitate cu precizarile art. 48 alin. (2), este:
    - 6 (sase), pentru filiera tehnologica;
    - 7 (sapte), pentru filiera vocationala.
    Art. 50
    (1) Rezultatele probelor "sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate", respectiv "proba practica", se afiseaza in termen de 24 de ore de la desfasurare.
    (2) Dupa incheierea examenului pentru certificarea competentelor profesionale se comunica rezultatele finale ale examenului, prin afisarea listelor nominale care cuprind: numele si prenumele candidatilor, notele obtinute la fiecare proba a examenului, media finala si rezultatul final, respectiv "admis", "respins", "neprezentat", "eliminat din examen".
    (3) Un candidat se considera neprezentat daca a absentat la cel putin una dintre probele/etapele de examen.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 51
    Examenul pentru certificarea competentelor profesionale are caracter public, fara ca persoanele prezente in asistenta sa poata interveni. In mod exceptional presedintele poate dispune intreruperea examinarii si eliminarea din sala a persoanelor cu atitudine si comportament necorespunzatoare.
    Art. 52
    (1) Examenele pentru certificarea competentelor profesionale din unitatile de invatamant care scolarizeaza elevi cu deficiente de toate categoriile se organizeaza si se desfasoara cu respectarea urmatoarelor dispozitii speciale:
    a) vicepresedintele comisiei de examinare este un profesor cu specialitatea psihopedagogie speciala, pedagogie, psihologie sau, in lipsa acestuia, un profesor de specialitate pentru pregatirea de baza si in specialitate, avand cel putin gradul didactic II;
    b) comisiile de examinare asigura sanse egale candidatilor cu deficiente, prin adaptarea procedurilor de examinare, in functie de particularitatile individuale si de cele specifice deficientei respective.
    (2) Exemple de adaptare a procedurilor de examinare la deficientele elevilor:
    a) asigurarea posibilitatii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille pentru elevii nevazatori, respectiv a limbajului mimico-gestual pentru elevii cu deficiente de auz, inclusiv posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui interpret autorizat;
    b) marirea timpului destinat efectuarii lucrarii practice de catre candidatii cu deficiente fizice (motorii) sau vizuale;
    c) asigurarea scrisului cu caractere marite pentru candidatii ambliopi;
    d) transmiterea prin dictare, pentru elevii cu anumite deficiente, a informatiilor corespunzatoare tematicii probelor de examen afisate/prezentate vizual;
    e) adaptarea probelor practice pentru absolventii cu deficiente motorii si neuromotorii.
    Art. 53
    Respectarea prezentei metodologii este obligatorie pentru toate persoanele implicate in organizarea si desfasurarea examenelor pentru certificarea competentelor profesionale.
    Art. 54
    Presedintele comisiei de examinare din fiecare unitate de invatamant raspunde de completarea certificatelor de competente profesionale.
    Art. 55
    Plata membrilor comisiilor de examinare se reglementeaza prin ordin separat.
    Art. 56
    Colectarea unor fonduri materiale sau banesti de la candidati, de la parintii sau rudele acestora este interzisa. Incalcarea acestei dispozitii atrage sanctionarea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
    Art. 57
    (1) Raportul intocmit de comisia de evaluare judeteana/a municipiului Bucuresti privind rezultatele examenelor pentru certificarea competentelor profesionale se transmite, prin delegat sau prin posta, la Ministerul Educatiei si Cercetarii - Directia generala pentru invatamant preuniversitar, in termen de 15 zile de la incheierea sesiunii de examen in toate unitatile de invatamant din judetul respectiv/municipiul Bucuresti.
    (2) Raportul prevazut la alin. (1) se intocmeste atat pentru invatamantul de stat, cat si pentru cel particular, dupa modelul prevazut in anexa A.
    Art. 58
    Anexele A, B, C si D fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA A
    la metodologie

    Comisia de evaluare a judetului ............../municipiului Bucuresti

                                  RAPORT
privind rezultatele examenului pentru certificarea competentelor profesionale in invatamantul liceal, filierele tehnologica si vocationala

    1. Situatia statistica privind rezultatele examenului pentru certificarea competentelor profesionale, raportate, separat, pentru invatamantul de stat si invatamantul particular

    Semnificatia coloanei R din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    R - rural
 ______________________________________________________________________________
|    *)    |                     Numar de elevi              | Promovabilitate |
|          |_________________________________________________|       (%)       |
|          | Inscrisi| Prezenti| Absenti |Promovati| Respinsi|                 |
|          |_________|_________|_________|_________|_________|_________________|
|          |urban| R |urban| R |urban| R |urban| R |urban| R | urban  | rural  |
|__________|_____|___|_____|___|_____|___|_____|___|_____|___|________|________|
| TOTAL:   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |        |        |
|__________|_____|___|_____|___|_____|___|_____|___|_____|___|________|________|
| TOTAL    |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |        |        |
| GENERAL: |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |        |        |
|__________|_____|___|_____|___|_____|___|_____|___|_____|___|________|________|
    *) Se completeaza specializarea.

    2. Modul de organizare si desfasurare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale (numarul centrelor de examen, respectarea prevederilor prezentei metodologii, probleme aparute etc.)
    3. Propuneri de modificare/completare a Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale in invatamantul liceal, filierele tehnologica si vocationala.

    ANEXA B
    la metodologie

    Continutul fisei individuale privind atributiile membrilor comisiei de examinare din unitatea de invatamant

    INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN
    Comisia de evaluare judeteana/a municipiului Bucuresti
    Comisia de examinare din ...........................*)

                                                      Aprobat
                                      Presedintele comisiei de evaluare judetene

                             FISA INDIVIDUALA
privind atributiile domnului/doamnei ......................, desemnat/desemnate in calitate de .........................*) in cadrul Comisiei de examinare din ................................*)

    Ca urmare a Deciziei nr. ..................... din ......................... a inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti, domnul/doamna ..................................... a fost desemnat/desemnata in calitate de ......................................................*) in cadrul Comisiei de examinare din ...........................................................*) cu urmatoarele atributii:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...........................................................................*)

     Inspector scolar de specialitate,         Am luat cunostinta.
    ...................................      .......................
------------
    *) Se inscrie unitatea de invatamant in care se organizeaza centru de examen.
    *) Se inscrie calitatea in comisia de examinare (presedinte, vicepresedinte, secretar, membru).
    *) Se inscriu atributiile in cadrul comisiei de examinare, particularizate in functie de numarul de subcomisii, specializari, probe/etape etc.

    ANEXA C
    la metodologie

                              TABEL NOMINAL
privind inscrierea elevilor la examenul pentru certificarea competentelor profesionale

 _________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si prenumele | Clasa | Specializarea*) | Semnatura elevului |
|crt.| elevului            |       |                 |                    |
|____|_____________________|_______|_________________|____________________|
|____|_____________________|_______|_________________|____________________|
|____|_____________________|_______|_________________|____________________|

                                         Profesor diriginte,
                                     ..........................
------------
    *) Pentru invatamantul vocational se va mentiona specializarea candidatului, dupa caz: instrument, canto, patrimoniu, documentarist, volei, handbal etc.

    ANEXA D
    la metodologie

                              TABEL NOMINAL
privind calificativele acordate prin referatele de evaluare a proiectelor/lucrarilor de specialitate

 ____________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si prenumele | Clasa | Specializarea*) | Calificativul acordat |
|crt.| elevului            |       |                 |                       |
|____|_____________________|_______|_________________|_______________________|
|____|_____________________|_______|_________________|_______________________|

                                       Profesor indrumator,
                                    .........................
           
    *) Pentru invatamantul vocational se va mentiona specializarea candidatului, dupa caz: instrument, canto, patrimoniu, documentarist, volei, handbal etc.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 534/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 534 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu