E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1801 din 17.11.2014

pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 849 din 21 noiembrie 2014SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 114.133 din 17 noiembrie 2014,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, cu completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, prin prezentul ordin se creează cadrul legal de implementare a măsurii de investiţii prevăzute prin Programul naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat
ANEXĂNORME METODOLOGICE privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 Capitolul IDispoziţii generale 1. În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)măsura de investiţii reprezintă sprijinul acordat programelor de investiţii orientate spre creşterea competitivităţii producătorilor de vinuri, a performanţei economice a întreprinderilor, precum şi pentru perfecţionarea tehnologiilor de vinificaţie prin care se obţin vinuri calitativ superioare; b)solicitanţi - persoane juridice cu domiciliul fiscal în România care propun programe de investiţii, altele decât cele finanţate prin Programul naţional de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020, denumit în continuare P.N.D.R., şi care îndeplinesc următoarele condiţii:

deţin plantaţii viticole înscrise în Registrul plantaţiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., cu destinaţia de producţie D.O.C. sau I.G. şi autorizate în acest sens;

produc şi/sau îmbuteliază vinuri cu D.O.C. sau vinuri cu I.G., în procent de cel puţin 25% din producţia totală de vin;

sunt întreprinderi mici şi mijlocii cu mai puţin de 50/250 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 10/50 milioane euro; sau

sunt microîntreprinderi cu mai puţin de 10 angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 2 milioane euro; sau

sunt întreprinderi cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro;

îndeplinesc prevederile art. 50 din Regulamentul nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare; c)beneficiarii sprijinului financiar - solicitanţii definiţi la lit. b), ale căror programe de investiţii au fost aprobate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A.2. Operaţiuni şi acţiuni eligibile 2.1. Operaţiunile eligibile din cadrul măsurii de investiţii pentru care se acordă finanţare sunt:

producţia produselor vinicole, de la strugure la vinul din crame, îmbuteliat şi etichetat;

controlul calităţii;

comercializarea produselor vinicole.2.2. Acţiunile din cadrul operaţiunilor eligibile sunt prevăzute în anexa nr. 1. 2.3. Termenul de executare a programului de investiţii este de maximum: a)1 an calendaristic de la aprobarea programului de investiţii pentru acţiunile prevăzute în anexa nr. 1 lit. A pct. (1) şi (2); b)2 ani calendaristici de la aprobarea programului de investiţii pentru acţiunile prevăzute în anexa nr. 1 lit. A pct. (3).3. Finanţare 3.1. Pentru măsura de investiţii, contribuţia Uniunii Europene este de maximum 50% din costurile eligibile, fondurile reprezentând finanţare F.E.G.A., iar contribuţia beneficiarilor este de minimum 50%. 3.2. Rata maximă a sprijinului se acordă numai microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii. 3.3. Pentru întreprinderi cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro rata sprijinului se reduce la jumătate. 4. Depunerea programelor de investiţii 4.1. Programele de investiţii se întocmesc cu respectarea prevederilor art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare, ale Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, denumit în continuare P.N.S., şi ale Liniilor directoare pentru implementarea programelor naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol, referitoare la măsura de investiţii. 4.2. Programele de investiţii se depun în sesiune deschisă la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A. 5. Plata sprijinului 5.1. Sprijinul financiar pentru programul de investiţii aprobat se acordă la finalizarea programului, în urma recepţiei calitative şi cantitative efectuate de personalul cu atribuţii specifice din cadrul centrelor judeţene ale A.P.I.A. şi pe baza documentelor justificative care atestă efectuarea plăţilor de către beneficiar. 5.2. Pentru a realiza demarcarea faţă de P.N.D.R., investiţiile accesate prin P.N.S. sunt excluse din lista investiţiilor accesate prin P.N.D.R. 6. Operaţiunile eligibile din cadrul măsurii de investiţii 6.1. Acordarea sprijinului financiar pentru operaţiunile eligibile din cadrul măsurii de investiţii se face pe baza programului de investiţii elaborat de către beneficiari. 6.2. Proiectele tehnice se realizează numai pentru modernizarea infrastructurii existente. 6.3. Beneficiarul poate efectua modificări asupra bugetului dacă acestea nu afectează scopul principal al programului de investiţii şi investiţia iniţială, iar impactul financiar se limitează la transferul de maximum 20% din suma iniţială alocată cheltuielilor eligibile, fără a se modifica valoarea totală eligibilă a programului. 6.4. Beneficiarul transmite către A.P.I.A. bugetul modificat, prin intermediul unei notificări în care justifică modificarea, însoţit de devizul general şi devizul pe acţiuni refăcut, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data modificării acestuia, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la contractul de finanţare. 6.5. La proiectele privind achiziţia de echipamente şi/sau materiale, beneficiarii:

cu capital de stat vor respecta prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

cu capital integral privat vor respecta prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul IIProgramele de investiţii 7. Cuprinsul programelor de investiţii 7.1. În vederea aprobării programelor de investiţii, solicitantul depune la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A., pentru verificarea conformităţii, următoarele documente: a)memoriu justificativ, în original, care cuprinde: localizarea, identificarea persoanei juridice, scurtă descriere a situaţiei plantaţiei viticole/infrastructurii de vinificaţie şi motivaţia solicitării sprijinului; b)copie de pe autorizaţia de producător de struguri şi/sau vinuri cu D.O.C./I.G. şi copie de pe certificatul de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu D.O.C./I.G.; c)declaraţia de recoltă, producţie şi de stoc aferente campaniei viticole precedente, în conformitate cu legislaţia în vigoare; d)declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte faptul că infrastructura la care se fac lucrări de modernizare nu face obiectul vreunui litigiu; e)situaţie cu prezentarea acţiunilor eligibile din cadrul programului de investiţii, conform anexei nr. 1, şi a cheltuielilor estimate pentru fiecare acţiune; f)graficul de execuţie preconizat pentru fiecare acţiune eligibilă; g)declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care se angajează să execute în totalitate acţiunile prevăzute în programul de investiţii depus.7.2. În vederea acordării sprijinului financiar pentru măsura de investiţii solicitantul depune la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A. următoarele documente: a)cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiţii conform anexei nr. 2; b)identitatea bancară a solicitantului; c)procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a proiectului de investiţii, întocmit de A.P.I.A.; d)documente justificative prin care se atestă efectuarea plăţilor aferente proiectului aprobat.7.3. Centrele judeţene ale A.P.I.A. comunică solicitanţilor, în scris, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la depunerea programelor de investiţii, hotărârea de aprobare/respingere. 7.4. Solicitanţii sprijinului financiar ale căror programe de investiţii au fost respinse pot depune contestaţii în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea respingerii la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A. 7.5. În cazul în care solicitantul nu realizează acţiunile eligibile prevăzute în proiectul aprobat sau în cazul în care solicitantul renunţă, documentaţiile depuse se păstrează la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A. 7.6. Programele de investiţii ale beneficiarilor care nu depun nicio cerere de plată şi care se află într-un stadiu de realizare ce nu mai permite finalizarea acţiunilor, conform pct. 7 subpct. 7.1 lit. f), vor fi reziliate. 8. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. ANEXA Nr. 1la normele metodologice Acţiunile din cadrul operaţiunilor eligibile Producţia sau comercializarea produselor vinicole - art. 50 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, şi Liniile directoare pentru implementarea programelor naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol
(1) Producţia produselor vinicole, de la strugure la vinul din crame, îmbuteliat şi etichetat

Îmbunătăţirea condiţiilor de depozitare/cupajare/maturare a vinului prin achiziţia de recipiente confecţionate din lemn

Îmbunătăţirea managementului pivniţei prin achiziţia de:

- computere şi software specializat de îmbunătăţire a calităţii în transportul şi prelucrarea strugurilor, producţia de vin şi de prelucrare şi depozitare a materiilor prime şi a produselor;
- echipament de calculator şi programe conexe specializate care vizează controlul echipamentului tehnologic pentru prelucrare, depozitare şi manipulare a produsului;
- programe de computer pentru managementul pivniţei.

(2) Controlul calităţiiÎmbunătăţirea controlului calităţii produselor vinicole, inclusiv a vinurilor ecologice, prin echiparea laboratoarelor pentru controlul calităţii produselor vitivinicole:

cumpărarea de echipamente noi, inclusiv de software, utilizate în cadrul controlului de calitate a materialelor, a produselor şi a condiţiilor de mediu în care se desfăşoară procesele de producţie şi conservarea.
(3) Comercializarea produselor vinicoleRenovarea/Modernizarea infrastructurii existente de vânzare şi de prezentare:

vinoteci;

săli de prezentare, în care beneficiarul îşi prezintă produsele proprii. ANEXA Nr. 2la normele metodologice Cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiţii

CERERE DE SOLICITARE A SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU MĂSURA DE INVESTIŢII
Nr. de înregistrare/Data
1. Nr. unic de identificare beneficiar RUI (ID)*) RO
Ştampila APIA CJ
2. Denumirea solicitantului - persoană juridică
2.1. CUI
3. Nume şi prenume - persoană fizică
3.1. Cod numeric personal (CNP)
3.2. BI/CI serie/nr.
4. Adresa completă a solicitantului
4.1. Cod poştal 4.2. Cod ţară
5.Telefon
5.1. Fax
5.2. E-mail
6. Banca/Filiala
6.1. Cod IBAN
7. Solicit sprijin financiar pentru măsura de investiţii în baza Regulamentului UE nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, şi a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018
7.1. Denumirea programului:
8. Data începerii lucrărilor:
9. Data finalizării lucrărilor:
10. Suma totală a programului (euro) ,
10.1. Suma sprijinului financiar solicitat (euro) ,
Angajamente şi declaraţii
Subsemnatul, ........ ................ ................ ........ ........, legitimat cu BI/CI seria ...... nr. ........ ..........., eliberat(ă) de ........ ............ la data ........ ........ .........., CNP ........ ................ ................ ........, reprezentant legal al ........ ................ ................ ........ .............,
declar că:
Am luat cunoştinţă de condiţiile de eligibilitate, respectiv mă angajez să efectuez lucrările prevăzute în programul de investiţii, în termenul menţionat, să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi, în cazul în care declaraţia mea se va dovedi falsă, să înapoiez la simpla cerere a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) suma care a fost virată de aceasta sub titlul de sprijin, fără a mă sustrage eventualelor urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.
Declar că am luat cunoştinţă de prevederile comunitare privind măsura de investiţii, de condiţiile de acordare a sprijinului conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014 şi recunosc că orice încălcare a dispoziţiilor care sunt precizate de APIA antrenează respingerea sprijinului sau înapoierea sumelor incorect încasate.
Datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate acesteia sunt reale, complete şi perfect valabile şi am luat cunoştinţă despre consecinţele legale rezultate în urma furnizării de date false. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date APIA, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul în care renunţ la drepturile mele aferente cererii de plată, voi comunica în scris aceasta către APIA cu cel puţin 30 de zile înainte de efectuarea plăţii.
În cazul în care între data depunerii cererii şi data acordării plăţii au intervenit modificări ale informaţiilor declarate în cerere, în termen de 10 zile lucrătoare de la producere voi comunica în scris aceste schimbări către APIA.
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea sprijinului financiar, precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete, neconforme cu realitatea, atrag sancţiuni de natură financiară sau penală, după caz.
ATENŢIE!
Orice persoană care face declaraţii false poate fi acţionată în justiţie.
O declaraţie falsă sau incorectă poate conduce la pierderea drepturilor şi la pierderea posibilităţii de recuperare a oricăror cheltuieli executate deja.
Numele şi prenumele solicitantului/reprezentantului legal
DATA Semnătura/Ştampila


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1801/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1801 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu