Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 376 din 10 aprilie 2006

pentru aprobarea Normelor metodologice privind prelevarea probelor biologice in vederea stabilirii intoxicatiei etilice si a starii de influenta a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducatorilor de autovehicule si tramvaie

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 363 din 26 aprilie 2006Având în vedere prevederile art. 80 alin. (1) şi ale art. 110 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2006,

văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală, structuri sanitare şi salarizare nr. E.N./9.054/2006,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii intoxicaţiei etilice şi a stării de influenţă a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule şi tramvaie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică în cazul conducătorilor de autovehicule cu şi fără atestat profesional, precum şi conducătorilor de tramvaie.

Art. 3. - Direcţia generală de asistenţă medicală, structuri sanitare şi salarizare din  Ministerul Sănătăţii,direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici" Bucureşti, institutele de medicină legală din laşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova, serviciile judeţene de medicină legală, structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor abilitate potrivit legii, precum şi structurile abilitate ale Ministerului Apărării Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4.  -  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

privind prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii intoxicaţiei etilice şi a stării de influenţă a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului  conducătorilor de autovehicule si tramvaie

Art. 1. - (1) Prelevarea sângelui necesar determinării alcoolemiei ori a probelor biologice în vederea stabilirii stării de influenţă a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare se face în cadrul oricărei unităţi sanitare cu atribuţii în acordarea asistenţei medicale de urgenţă sau, acolo unde există posibilitatea, în instituţiile de medicină legală, de la toate persoanele aduse de către autorităţile abilitate de lege în acest scop.

(2) Prelevarea probelor biologice poate fi făcută şi la solicitarea persoanelor fizice, numai la nivelul instituţiilor medico-legale, valoarea probatorie a rezultatelor urmând a fi stabilită în conformitate cu legea.

Art. 2. - (1) In termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti desemnează unităţile sanitare care efectuează prelevări de probe biologice în vederea stabilirii intoxicaţiei etilice şi a stării de influenţă a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medica­mentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule şi tramvaie.

(2) Lista unităţilor sanitare prevăzute la alin. (1), precum şi orice modificare ulterioară a acesteia se comunică inspectoratelor judeţene de poliţie, care o distribuie unităţilor de poliţie subordonate.

Art. 3. - (1) Prelevarea probelor biologice şi efectuarea examenului clinic în vederea stabilirii intoxicaţiei etilice şi a stării de influenţă a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule şi tramvaie constituie urgenţă medicală şi nu poate fi refuzată de nici o unitate sanitară care are această atribuţie.

(2) Personalul medical care asigură prestaţia prevăzută la alin. (1) este reprezentat de medicii şi asistenţii medicali cu aviz de liberă practică.

Art. 4. - Refuzul, precum şi neîndeplinirea întocmai a procedurilor de prelevare prevăzute în prezentele norme atrage, după caz, răspunderea contravenţională, administrativă sau civilă a personalului medical implicat, cu excepţia situaţiilor în care prin prelevare se pune în pericol iminent viaţa conducătorului auto devenit victimă.

Art. 5. - (1) Prelevarea probelor biologice se face numai pe baza documentelor de identitate: carte de identitate, paşaport sau permis de conducere, în conformitate cu drepturile pacientului.

(2)   Dacă persoana adusă pentru prelevare nu deţine nici un act de identitate, poliţistul va prezenta medicului fişa dactiloscopică întocmită în prealabil, care se anexează la buletinul de examinare clinică şi la procesul-verbal de prelevare.

(3)   Amprentarea persoanei se poate face de către poliţist şi la sediul instituţiei medico-legale sau al unităţii sanitare la care urmează să se efectueze prelevarea.

Art. 6. - Procedurile de prelevare a produselor biologice sunt următoarele:

a)   pentru determinarea alcoolemiei se prelevează 2 (două) probe de sânge din venă la interval de o oră între prelevări, fiecare probă conţinând 10 ml sânge;

b)   în situaţia în care nu se pot preleva 10 ml de sânge, se menţionează la rubrica „observaţii" a buletinului de examinare clinică, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, cu precizarea motivului;

c)   prelevarea sângelui se face cu seringi de unică folosinţă, până la înlocuirea acestei metode cu trusa standard de prelevare special destinată acestui scop, a cărei componenţă este prevăzută în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice;

d)   prima prelevare se efectuează de preferinţă într-un interval de timp de până la 30 de minute de la producerea evenimentului care a determinat solicitarea prelevării de sânge;

e)   pentru determinarea produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare se prelevează o singură probă de sânge şi în mod obligatoriu 50-100 ml urină.

Art. 7. - (1) in situaţiile medicale speciale, în care nu poate fi efectuată cea de-a doua prelevare, precum şi în cazul refuzului de prelevare, se menţionează acest fapt în mod expres în cadrul rubricii „observaţii" a buletinului de examinare clinică, precizându-se motivul neprelevării.

(2) In situaţiile prevăzute la alin. (1), cu excepţia refuzului de prelevare, se prelevează 10 ml urină, sub supraveghere, în flacon spălat, care ulterior va fi supus procedurii de sigilare prevăzute la art. 13, cu excepţia refuzului de prelevare.

Art. 8. - (1) In cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe, de regulă nu se efectuează calculul retroactiv al alcoolemiei, consemnându-se în procesul-verbal de prelevare al cărui formular este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

(2)   Medicul şi poliţistul vor încunoştiinţa persoana despre consecinţele refuzului prelevării celei de-a doua probe prevăzute la alin. (1).

(3)   Dacă persoana examinată refuză prelevarea celei de-a doua prize de sânge, se consemnează refuzul de către persoana examinată, pe formularul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 9. - Supravegherea persoanei examinate în intervalul dintre prelevări este asigurată de către organele de poliţie.

Art. 10. - Tegumentele se dezinfectează cu substanţe antiseptice care nu conţin alcool, eter, benzen sau alte substanţe volatile, fiind permise numai clorura de benzalconiu sau soluţia apoasă de clorură de mercur.

Art. 11. - Sângele prelevat se transferă într-un flacon curat, tip penicilină, sau în alt recipient cu volumul de minimum 10 ml şi se sigilează, utilizându-se după posibilităţi anticoagulant (fluorură de sodiu sau citrat de sodiu neutru).

Art. 12. - Flacoanele în care s-au introdus probele prelevate se sigilează imediat de către cadrul medical care a efectuat prelevarea, înscriindu-se pe etichetă, cu majuscule, următoarele date de identificare: numele şi prenumele persoanei de la care s-a făcut prelevarea, data şi ora prelevării, codul parafei medicului care a supravegheat prelevarea.

Art. 13. - (1) Sigilarea flacoanelor se face în faţa persoanei examinate, imediat după prelevare, numai cu ceară rigidă (ceară roşie), aplicându-se sigiliul medicului legist, al unităţii sanitare sau al poliţistului în prezenţa căruia s-a făcut prelevarea.

(2)   Unităţile sanitare desemnate pentru efectuarea prelevărilor de probe biologice vor fi dotate cu sigilii oficiale special destinate pentru operaţiunea de sigilare prevăzută la alin. (1).

(3)   Sigiliile prevăzute la alin. (2) nu se mai utilizează după înlocuirea procedeului clasic de prelevare cu cel care utilizează trusele standard de prelevare.

Art. 14. - (1) Probele prelevate şi sigilate, împreună cu exemplarul original al procesului-verbal de prelevare a probelor biologice şi al buletinului de examinare clinică, prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la prezentele norme metodologice, vor fi puse, după încheierea procedurii de prelevare şi examinare, la dispoziţie poliţistului, care le va transporta şi le va depune în cel mai scurt timp la instituţiile medico-legale teritoriale.

(2)  Copiile documentelor se păstrează de către organele de poliţie.

(3)   In situaţia în care transportul sau depunerea probelor prelevate nu poate fi efectuat imediat, acestea se păstrează la frigider, în sediile unităţilor de poliţie, timp de maximum 3 zile.

(4)   Se interzice instituţiilor medico-legale primirea probelor biologice aduse de alte persoane decât poliţişti.

Art. 15. - Trimiterea flacoanelor cu probe la laborator se face numai în baza unei cereri de analiză, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, întocmită de autoritatea care solicită prelevarea şi analiza probelor.

Art. 16. - (1) Determinarea alcoolemiei se face numai în laboratoarele de toxicologie medico-legală de pe lângă instituţiile de medicină legală.

(2) Alcoolemia determinată în alte laboratoare clinice nu are valoare probatorie în justiţie.

Art. 17. - (1) Cu ocazia prelevării primei probe, medicul examinează clinic persoana adusă pentru prelevare de probe biologice, completând în mod obligatoriu toate rubricile buletinului de examinare clinică, al cărui formular este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice în 3 exemplare.

(2) In cazurile în care dispoziţiile alin. (1) nu se respectă, se menţionează motivele care determină situaţia respectivă.

Art. 18. - Datele de identitate ale persoanei şi momentul producerii evenimentului care a determinat solicitarea prelevării de probe biologice se completează de către poliţist sub semnătură proprie, în formularul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

Art. 19. - Exemplarul original al buletinului de examinare clinică va însoţi flacoanele cu probele prelevate şi va rămâne în păstrarea laboratorului medico-legal în al cărui departament de toxicologie a fost efectuată determinarea alcoolemiei.

Art. 20. - (1) Rezultatele analizelor se consemnează în buletinul de analiză toxicologică, în care se înscrie valoarea concentraţiei alcoolului în sânge (alcoolemia) sau, după caz, şi în urină (alcooluria), în cele două probe analizate.

(2)  Dozarea alcoolului se efectuează în mod obligatoriu prin metoda oficială de chimie analitică şi/sau prin metoda gaz-cromatografică, în conformitate cu avizul Consiliului superior de medicină legală.

(3)    Buletinul de analiză se semnează de către specialistul care a efectuat analiza şi se contrasemnează de către şeful de laborator sau şeful de serviciu.

Art. 21. - Utilizarea altor metode de analiză pentru determinarea alcoolemiei sau modificarea metodei oficiale atrage anularea valorii probatorii a rezultatelor.

Art. 22. - (1) Evidenţa alcoolemiilor la nivelul instituţiilor medico-legale este menţionată într-un registru special, cu consemnarea tuturor datelor.

(2)   Documentaţia fiecărui caz trebuie să cuprindă: adresa poliţiei, exemplarele originale ale buletinelor de examinare clinică şi ale proceselor-verbale de prelevare, copiile buletinelor de analiză emise, eventuala corespondenţă privind cazul respectiv.

(3)   Documentaţia prevăzută la alin. (2) va alcătui baza de date ştiinţifice necesară în cazurile în care justiţia solicită precizări suplimentare.

Art. 23. - Flaconul cu urme de sânge neprelucrat se păstrează timp de 15 zile, după care este distrus.

Art. 24. - Formularele prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezentele norme metodologice vor fi puse la dispoziţie unităţilor sanitare de către organele de poliţie, până la intrarea în vigoare a procedurii de prelevare cu trusa standard de prelevare.

Art. 25. - (1) In situaţia producerii accidentelor rutiere, după caz, se prelevează şi de la victime cel puţin o probă de sânge, cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 6, chiar şi în absenţa poliţistului, căruia i se va aduce la cunoştinţă acest fapt în cel mai scurt timp.

(2)   Reglementarea aspectelor de competenţă în aceste cazuri revine poliţiei.

(3)   In cazurile prevăzute la alin. (1) etichetarea, sigilarea, trimiterea la laborator şi analiza probelor de sânge prelevate se efectuează în conformitate cu prevederile art. 13-16.

Art. 26. - Pentru a stabili consumul de produse ori substanţe stupefiante sau de medicamente cu efecte similare acestora, se prelevează o singură probă de sânge şi 50-100 ml urină, în flacoane separate de cele pentru alcoolemie sau cu trusă standard de prelevare separată.

Art. 27. - Probele prelevate se supun aceleiaşi proceduri de securizare şi transport ca şi în cazul stabilirii intoxicaţiei etilice.

Art. 28. - Determinarea prezenţei în organism a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se efectuează numai în laboratoarele de toxicologie medico-legală din cadrul institutelor de medicină legală, precum şi în oricare alt laborator de toxicologie medico-legală care are avizul expres al Consiliului superior de medicină legală.

Art. 29. - Rezultatele analizelor de laborator se eliberează solicitanţilor după confirmarea achitării taxei stabilite pentru prestaţia respectivă.

Art. 30. - Utilizarea trusei standard de prelevare, a cărei componenţă este prevăzută în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, înlocuieşte metoda clasică în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.

Art. 31. - (1) Evidenţa truselor standard de prelevare se păstrează într-un registru special, sigiliile truselor deteriorate şi nefolosite fiind predate de serviciul de gardă, pe bază de proces-verbal, compartimentului economico-financiar al unităţii sanitare respective şi se păstrează pentru verificări.

(2) Pentru fiecare trusă standard folosită se consemnează numărul sigiliului în registrul de prelevare sau de evidenţă şi în procesul-verbal de predare a truselor deteriorate.

Art. 32. - (1) Trusele standard de prelevare se achiziţionează de către instituţiile medico-legale şi se pun la dispoziţie unităţilor desemnate, la solicitarea acestora.

(2)   Unităţile sanitare desemnate pot achiziţiona şi ele trusele standard, în condiţiile prevăzute de art. 30, din bugetele proprii.

(3)   In situaţia unităţilor sanitare care au achiziţionat truse standard, contravaloarea acestora este încasată de către aceste unităţi.

Art. 33. - (1) Achiziţionarea truselor standard de prelevare se asigură din bugetul instituţiilor de medicină legală, contravaloarea acestora fiind încasată de către acestea, indiferent de locul în care s-a efectuat prelevarea.

(2) Dacă prelevarea probelor s-a efectuat în condiţiile prevăzute de art. 32 alin. (3), se va menţiona pe cutie acest aspect, aplicându-se ştampila unităţii sanitare respective.

Art. 34. - Achiziţionarea formularelor prevăzute în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice se asigură din bugetele instituţiilor medico-legale.

Art. 35. - (1) In situaţii speciale, la cererea poliţistului sau a persoanei examinate, se pot preleva contraprobe de sânge.

(2) In situaţiile prevăzute la alin. (1) contravaloarea prestaţiilor este dublă.

Art. 36. - (1) La prelevarea contraprobelor se va folosi o altă trusă standard, proba 1 şi contraproba 1 prelevându-se concomitent, de preferinţă din aceeaşi puncţionare a venei, procedeul fiind similar şi pentru proba 2 şi contraproba 2.

(2)   Valoare de contraprobă poate avea şi analiza de laborator efectuată din sângele rămas de la primele determinări, păstrat în condiţii optime, menţionată în mod expres în cererea de analiză, situaţie în care pentru noua determinare se va achita numai contravaloarea analizei de laborator.

(3)   Analizele de laborator se vor solicita simultan la laboratoare de toxicologie medico-legală diferite, conform competenţei teritoriale a instituţiilor de medicină legală prevăzute la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 774/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a)  dacă probele se lucrează la nivelul unui serviciu de medicină legală judeţean, analiza contraprobelor se va solicita institutului de medicină legală competent teritorial;

b)   dacă probele se lucrează la nivelul unui institut de medicină legală, analiza contraprobelor se va solicita Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici" Bucureşti;

c)   dacă probele se lucrează la nivelul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici" Bucureşti, analiza contraprobelor se va solicita unui alt institut de medicină legală.

(4) Termenul de păstrare a contraprobelor până la predarea lor în laboratoarele de toxicologie medico-legală este de maximum 10 zile, în condiţii stricte de conservare la frigider.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI Şl INTERNELOR

Inspectoratul General al Poliţiei ......................

Nr................................ din ..............................

CERERE   DE   ANALIZĂ

Vă rugăm să analizaţi sângele/urina numitului/numitei ………………………………….., CNP ..............................................., de profesie………………………………..,

Motivul analizei: stabilirea gradului de imbibiţie alcoolică.

Observaţii……………………………………………………………………....................................…..................…

                        (Se completează atunci când se solicită evidenţierea drogurilor, a medicamentelor sau substanţelor cu efecte similare)

Etilotest: Ora: .......................

Valoarea: ............................................. mg alcool/l aer expirat.

Anexăm probele de sânge/urină, procesul-verbal de prelevare şi buletinul de examinare clinică.

Semnătura şi ştampila,

………………………

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

PROCES-VERBAL   DE   PRELEVARE

anul...............luna.................ziua............ora...........minutul.............

prezentării la instituţia medicală

Unitatea sanitară ................................................................... , medic……………………, am procedat la prelevarea probelor de sânge/urină de la numitul/numita …….................,fiul/fiica lui ...................................... şi al/a ..............................., născut/născută la data de ................ în ..............................................., legitimat/legitimată cu ...................., CNP ............................, domiciliat/domiciliată în oraşul (comuna) ................................., str.............................. nr......, sectorul/judeţul ........................., la orele ................. şi ......................................................................,în calitate de conducător de autovehicul/ocupant/pieton, având profesia de ..................................................

Menţionăm că seringa şi acul cu care s-au prelevat probele sunt de unică folosinţă, iar flaconul a fost curat şi nu prezintă urme de alcool sau alte substanţe volatile.

De asemenea, dezinfectarea pielii s-a făcut conform prevederilor normelor metodologice de prelevare.

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal de prelevare a sângelui/urinei spre cele legale.

                                                                                Medic

 Sigiliu nr: ....................................              ……………………………..

                                                                  

                                                                    Poliţist,

                                                                    (gradul, numele şi prenumele, unitatea)

                                                                    …………………………….

Semnătura persoanei examinate

……………………………….

                                                             

ANEXA Nr. 31) la normele metodologice

Unitatea sanitară........................................................

BULETIN DE EXAMINARE CLINICA

ÎNSOŢITOR AL PRELEVĂRII PROBELOR BIOLOGICE ÎN VEDEREA DETERMINĂRII GRADULUI DE INTOXICAŢIE ETILICĂ

A

*Date de identitate: Nume..........................................Prenume........................................

data naşterii:.......................legitimat cu: ............................................................................

Profesia:........................................... CNP.........................................................................

Momentul evenimentului rutier: anul..........Luna.............Ziua.........Ora...........Min......

Poliţist:...........................................................Unitatea de poliţie........................................

                                                                        Semnătură:

B Momentul prelevării I:   anul........Luna..............Ziua..........Ora...........Min................

    Momentul prelevării II:  anul.........Luna............Ziua.........Ora...........Min................

    

Circumstanţele consumului de alcool (declaraţia persoanei):

C   -felul băuturii: .........................................................................................................

     - cantitatea: ...............................................................................................................

     - intervalul de consum: de la ora............................la ora...........................................

     - dacă a vomitat:........................................................................................................

     - dacă a mâncat: înainte, concomitent, după, nu a mâncat

     - dacă şi ce medicamente a luat:................................................................................

Semnătura persoanei examinate:

 D   Greutatea:.....................................                                                                                                             

       Culoarea feţei (palidă, obişnuită, hiperemică):...........Halenă alcoolică:………….

       Nistagmus lateralizat:.............................................................................................

       Manifestări neurologice:

           Ataxia vestibulară - proba Romberg:...........................................................................

                                         -păstrarea echilibrului la întoarcerea bruscă din  mers:..............

           Ataxia cerebeloasă-proba  indice-nas:.........................................................................

                                         - ridicarea unor obiecte mici: .......................................................

           Vorbirea (clară, dizartrică):.........................................................................................

        Manifestări psihice;

          - comportare (ordonată, dezordonata, agitată):............................................................

          - orientare în timp şi spaţiu (orientat, confuz, neorientat):..........................................

          - atenţia (concentrată, dispersată, neconcentrată): ......................................................

          -judecata (coerentă, incoerentă): .................................................................................

        Semne de violenţă sau alte boli:....................................................................................

        ………………………………………………………………………………………….

       Observaţii:.......................................................................................................................

       …………………………………………………………………………………………

Confirm că prelevarea s-a făcut cu ac şi seringă de unică folosinţă, fără a folosi pentru dezinfectarea tegumentelor alcool, eter, benzen sau alte substanţe volatile. Containere nr. ....... /.......; sigiliu:....................................)

                                                

E    Concluzii:    este/nu este

                          __________      sub influenţa alcoolului

                          pare/nu pare

Medic,

…………………………………………

 A - se completează de poliţist

 B, C, D şi E    se completează de medic

                                   

1) Anexa este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

Judeţul ........................................                          Nr...........................................

Localitatea ...................................                         Ziua ....... luna ....... anul .....

Unitatea medico-legală ............................

                              Către …………….......................................

                              ……………………………………………..

La Cererea dumneavoastră nr................................. din .......................... vă înaintăm rezultatul laboratorului de toxicologie.

L.S.                                                               Conducătorul unităţii,

                                                                      ……………………

BULETIN DE ANALIZĂ TOXICOLOGICĂ-ALCOOLEMIE - Nr.............

ziua ............ luna ............... anul ...............

Materialul trimis: ................................................ Adus de: .................................

De la cine este prelevat: ..........................................................................................

Data prelevării: ziua ............................... luna ....................... anul .....................

Data primirii probei: ziua ........................ luna .................... anul  ........................

Data prelucrării de către laborator: ziua ................ luna ................... anul .............

Numele scris pe flacon: ............................................................................................

Felul ambalajului (nr. kit): ........................................................................................

Descrierea şi starea sigiliului/trusei: .......................................................................

REZULTATUL

Cantitatea de alcool exprimate în g la 1.000 ml sânge (g%o):

-  proba I: ora: ......................... alcoolemie: ............................................

-  proba II: ora: ....................... alcoolemie: .............................................

Metoda folosită: .........................................................................................

Alte menţiuni: .......................................................................................................................................................................

Lucrat de:                                                Şef de laborator,

........................                                                      ............................

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

COMPONENŢA

trusei standard de prelevare

Trusa standard de prelevare este compusă din:

1.  holder + două ace de puncţie venoasă;

2.  două mănuşi latex;

3.  tampon de unică folosinţă impregnat cu dezinfectant tegumentar nonalcoolic (clorură de benzalconiu);

4.   4 vacuette de 6-10 ml cu fluorură de Na + oxalat de K sau cu citrat de Na, cu etichete diferit colorate, inscripţionate cu numărul probei, seria sigiliului şi casetă liberă pentru consemnarea orei;

5.  recipient de 50-100 ml pentru urină, cu capac etanş;

6.  container pentru cele 4 vacuette şi recipientul de urină;

7.  sigiliu autocolant pentru container;

8.   formularele necesare, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la normele metodologice, în 3 exemplare, pe hârtie autocopiativă;

9.   sigiliu înseriat cu grad de securitate sporit, cu fir de plastic şi inel metalic, de unică folosinţă;

10.  cutie de carton special împachetată şi inscripţionată.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 376/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 376 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 376/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu