Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 376 din 10 aprilie 2006

pentru aprobarea Normelor metodologice privind prelevarea probelor biologice in vederea stabilirii intoxicatiei etilice si a starii de influenta a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducatorilor de autovehicule si tramvaie

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 363 din 26 aprilie 2006Având în vedere prevederile art. 80 alin. (1) şi ale art. 110 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2006,

văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală, structuri sanitare şi salarizare nr. E.N./9.054/2006,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii intoxicaţiei etilice şi a stării de influenţă a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule şi tramvaie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică în cazul conducătorilor de autovehicule cu şi fără atestat profesional, precum şi conducătorilor de tramvaie.

Art. 3. - Direcţia generală de asistenţă medicală, structuri sanitare şi salarizare din  Ministerul Sănătăţii,direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici" Bucureşti, institutele de medicină legală din laşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova, serviciile judeţene de medicină legală, structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor abilitate potrivit legii, precum şi structurile abilitate ale Ministerului Apărării Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4.  -  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

privind prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii intoxicaţiei etilice şi a stării de influenţă a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului  conducătorilor de autovehicule si tramvaie

Art. 1. - (1) Prelevarea sângelui necesar determinării alcoolemiei ori a probelor biologice în vederea stabilirii stării de influenţă a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare se face în cadrul oricărei unităţi sanitare cu atribuţii în acordarea asistenţei medicale de urgenţă sau, acolo unde există posibilitatea, în instituţiile de medicină legală, de la toate persoanele aduse de către autorităţile abilitate de lege în acest scop.

(2) Prelevarea probelor biologice poate fi făcută şi la solicitarea persoanelor fizice, numai la nivelul instituţiilor medico-legale, valoarea probatorie a rezultatelor urmând a fi stabilită în conformitate cu legea.

Art. 2. - (1) In termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti desemnează unităţile sanitare care efectuează prelevări de probe biologice în vederea stabilirii intoxicaţiei etilice şi a stării de influenţă a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medica­mentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule şi tramvaie.

(2) Lista unităţilor sanitare prevăzute la alin. (1), precum şi orice modificare ulterioară a acesteia se comunică inspectoratelor judeţene de poliţie, care o distribuie unităţilor de poliţie subordonate.

Art. 3. - (1) Prelevarea probelor biologice şi efectuarea examenului clinic în vederea stabilirii intoxicaţiei etilice şi a stării de influenţă a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule şi tramvaie constituie urgenţă medicală şi nu poate fi refuzată de nici o unitate sanitară care are această atribuţie.

(2) Personalul medical care asigură prestaţia prevăzută la alin. (1) este reprezentat de medicii şi asistenţii medicali cu aviz de liberă practică.

Art. 4. - Refuzul, precum şi neîndeplinirea întocmai a procedurilor de prelevare prevăzute în prezentele norme atrage, după caz, răspunderea contravenţională, administrativă sau civilă a personalului medical implicat, cu excepţia situaţiilor în care prin prelevare se pune în pericol iminent viaţa conducătorului auto devenit victimă.

Art. 5. - (1) Prelevarea probelor biologice se face numai pe baza documentelor de identitate: carte de identitate, paşaport sau permis de conducere, în conformitate cu drepturile pacientului.

(2)   Dacă persoana adusă pentru prelevare nu deţine nici un act de identitate, poliţistul va prezenta medicului fişa dactiloscopică întocmită în prealabil, care se anexează la buletinul de examinare clinică şi la procesul-verbal de prelevare.

(3)   Amprentarea persoanei se poate face de către poliţist şi la sediul instituţiei medico-legale sau al unităţii sanitare la care urmează să se efectueze prelevarea.

Art. 6. - Procedurile de prelevare a produselor biologice sunt următoarele:

a)   pentru determinarea alcoolemiei se prelevează 2 (două) probe de sânge din venă la interval de o oră între prelevări, fiecare probă conţinând 10 ml sânge;

b)   în situaţia în care nu se pot preleva 10 ml de sânge, se menţionează la rubrica „observaţii" a buletinului de examinare clinică, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, cu precizarea motivului;

c)   prelevarea sângelui se face cu seringi de unică folosinţă, până la înlocuirea acestei metode cu trusa standard de prelevare special destinată acestui scop, a cărei componenţă este prevăzută în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice;

d)   prima prelevare se efectuează de preferinţă într-un interval de timp de până la 30 de minute de la producerea evenimentului care a determinat solicitarea prelevării de sânge;

e)   pentru determinarea produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare se prelevează o singură probă de sânge şi în mod obligatoriu 50-100 ml urină.

Art. 7. - (1) in situaţiile medicale speciale, în care nu poate fi efectuată cea de-a doua prelevare, precum şi în cazul refuzului de prelevare, se menţionează acest fapt în mod expres în cadrul rubricii „observaţii" a buletinului de examinare clinică, precizându-se motivul neprelevării.

(2) In situaţiile prevăzute la alin. (1), cu excepţia refuzului de prelevare, se prelevează 10 ml urină, sub supraveghere, în flacon spălat, care ulterior va fi supus procedurii de sigilare prevăzute la art. 13, cu excepţia refuzului de prelevare.

Art. 8. - (1) In cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe, de regulă nu se efectuează calculul retroactiv al alcoolemiei, consemnându-se în procesul-verbal de prelevare al cărui formular este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

(2)   Medicul şi poliţistul vor încunoştiinţa persoana despre consecinţele refuzului prelevării celei de-a doua probe prevăzute la alin. (1).

(3)   Dacă persoana examinată refuză prelevarea celei de-a doua prize de sânge, se consemnează refuzul de către persoana examinată, pe formularul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 9. - Supravegherea persoanei examinate în intervalul dintre prelevări este asigurată de către organele de poliţie.

Art. 10. - Tegumentele se dezinfectează cu substanţe antiseptice care nu conţin alcool, eter, benzen sau alte substanţe volatile, fiind permise numai clorura de benzalconiu sau soluţia apoasă de clorură de mercur.

Art. 11. - Sângele prelevat se transferă într-un flacon curat, tip penicilină, sau în alt recipient cu volumul de minimum 10 ml şi se sigilează, utilizându-se după posibilităţi anticoagulant (fluorură de sodiu sau citrat de sodiu neutru).

Art. 12. - Flacoanele în care s-au introdus probele prelevate se sigilează imediat de către cadrul medical care a efectuat prelevarea, înscriindu-se pe etichetă, cu majuscule, următoarele date de identificare: numele şi prenumele persoanei de la care s-a făcut prelevarea, data şi ora prelevării, codul parafei medicului care a supravegheat prelevarea.

Art. 13. - (1) Sigilarea flacoanelor se face în faţa persoanei examinate, imediat după prelevare, numai cu ceară rigidă (ceară roşie), aplicându-se sigiliul medicului legist, al unităţii sanitare sau al poliţistului în prezenţa căruia s-a făcut prelevarea.

(2)   Unităţile sanitare desemnate pentru efectuarea prelevărilor de probe biologice vor fi dotate cu sigilii oficiale special destinate pentru operaţiunea de sigilare prevăzută la alin. (1).

(3)   Sigiliile prevăzute la alin. (2) nu se mai utilizează după înlocuirea procedeului clasic de prelevare cu cel care utilizează trusele standard de prelevare.

Art. 14. - (1) Probele prelevate şi sigilate, împreună cu exemplarul original al procesului-verbal de prelevare a probelor biologice şi al buletinului de examinare clinică, prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la prezentele norme metodologice, vor fi puse, după încheierea procedurii de prelevare şi examinare, la dispoziţie poliţistului, care le va transporta şi le va depune în cel mai scurt timp la instituţiile medico-legale teritoriale.

(2)  Copiile documentelor se păstrează de către organele de poliţie.

(3)   In situaţia în care transportul sau depunerea probelor prelevate nu poate fi efectuat imediat, acestea se păstrează la frigider, în sediile unităţilor de poliţie, timp de maximum 3 zile.

(4)   Se interzice instituţiilor medico-legale primirea probelor biologice aduse de alte persoane decât poliţişti.

Art. 15. - Trimiterea flacoanelor cu probe la laborator se face numai în baza unei cereri de analiză, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, întocmită de autoritatea care solicită prelevarea şi analiza probelor.

Art. 16. - (1) Determinarea alcoolemiei se face numai în laboratoarele de toxicologie medico-legală de pe lângă instituţiile de medicină legală.

(2) Alcoolemia determinată în alte laboratoare clinice nu are valoare probatorie în justiţie.

Art. 17. - (1) Cu ocazia prelevării primei probe, medicul examinează clinic persoana adusă pentru prelevare de probe biologice, completând în mod obligatoriu toate rubricile buletinului de examinare clinică, al cărui formular este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice în 3 exemplare.

(2) In cazurile în care dispoziţiile alin. (1) nu se respectă, se menţionează motivele care determină situaţia respectivă.

Art. 18. - Datele de identitate ale persoanei şi momentul producerii evenimentului care a determinat solicitarea prelevării de probe biologice se completează de către poliţist sub semnătură proprie, în formularul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

Art. 19. - Exemplarul original al buletinului de examinare clinică va însoţi flacoanele cu probele prelevate şi va rămâne în păstrarea laboratorului medico-legal în al cărui departament de toxicologie a fost efectuată determinarea alcoolemiei.

Art. 20. - (1) Rezultatele analizelor se consemnează în buletinul de analiză toxicologică, în care se înscrie valoarea concentraţiei alcoolului în sânge (alcoolemia) sau, după caz, şi în urină (alcooluria), în cele două probe analizate.

(2)  Dozarea alcoolului se efectuează în mod obligatoriu prin metoda oficială de chimie analitică şi/sau prin metoda gaz-cromatografică, în conformitate cu avizul Consiliului superior de medicină legală.

(3)    Buletinul de analiză se semnează de către specialistul care a efectuat analiza şi se contrasemnează de către şeful de laborator sau şeful de serviciu.

Art. 21. - Utilizarea altor metode de analiză pentru determinarea alcoolemiei sau modificarea metodei oficiale atrage anularea valorii probatorii a rezultatelor.

Art. 22. - (1) Evidenţa alcoolemiilor la nivelul instituţiilor medico-legale este menţionată într-un registru special, cu consemnarea tuturor datelor.

(2)   Documentaţia fiecărui caz trebuie să cuprindă: adresa poliţiei, exemplarele originale ale buletinelor de examinare clinică şi ale proceselor-verbale de prelevare, copiile buletinelor de analiză emise, eventuala corespondenţă privind cazul respectiv.

(3)   Documentaţia prevăzută la alin. (2) va alcătui baza de date ştiinţifice necesară în cazurile în care justiţia solicită precizări suplimentare.

Art. 23. - Flaconul cu urme de sânge neprelucrat se păstrează timp de 15 zile, după care este distrus.

Art. 24. - Formularele prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezentele norme metodologice vor fi puse la dispoziţie unităţilor sanitare de către organele de poliţie, până la intrarea în vigoare a procedurii de prelevare cu trusa standard de prelevare.

Art. 25. - (1) In situaţia producerii accidentelor rutiere, după caz, se prelevează şi de la victime cel puţin o probă de sânge, cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 6, chiar şi în absenţa poliţistului, căruia i se va aduce la cunoştinţă acest fapt în cel mai scurt timp.

(2)   Reglementarea aspectelor de competenţă în aceste cazuri revine poliţiei.

(3)   In cazurile prevăzute la alin. (1) etichetarea, sigilarea, trimiterea la laborator şi analiza probelor de sânge prelevate se efectuează în conformitate cu prevederile art. 13-16.

Art. 26. - Pentru a stabili consumul de produse ori substanţe stupefiante sau de medicamente cu efecte similare acestora, se prelevează o singură probă de sânge şi 50-100 ml urină, în flacoane separate de cele pentru alcoolemie sau cu trusă standard de prelevare separată.

Art. 27. - Probele prelevate se supun aceleiaşi proceduri de securizare şi transport ca şi în cazul stabilirii intoxicaţiei etilice.

Art. 28. - Determinarea prezenţei în organism a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se efectuează numai în laboratoarele de toxicologie medico-legală din cadrul institutelor de medicină legală, precum şi în oricare alt laborator de toxicologie medico-legală care are avizul expres al Consiliului superior de medicină legală.

Art. 29. - Rezultatele analizelor de laborator se eliberează solicitanţilor după confirmarea achitării taxei stabilite pentru prestaţia respectivă.

Art. 30. - Utilizarea trusei standard de prelevare, a cărei componenţă este prevăzută în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, înlocuieşte metoda clasică în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.

Art. 31. - (1) Evidenţa truselor standard de prelevare se păstrează într-un registru special, sigiliile truselor deteriorate şi nefolosite fiind predate de serviciul de gardă, pe bază de proces-verbal, compartimentului economico-financiar al unităţii sanitare respective şi se păstrează pentru verificări.

(2) Pentru fiecare trusă standard folosită se consemnează numărul sigiliului în registrul de prelevare sau de evidenţă şi în procesul-verbal de predare a truselor deteriorate.

Art. 32. - (1) Trusele standard de prelevare se achiziţionează de către instituţiile medico-legale şi se pun la dispoziţie unităţilor desemnate, la solicitarea acestora.

(2)   Unităţile sanitare desemnate pot achiziţiona şi ele trusele standard, în condiţiile prevăzute de art. 30, din bugetele proprii.

(3)   In situaţia unităţilor sanitare care au achiziţionat truse standard, contravaloarea acestora este încasată de către aceste unităţi.

Art. 33. - (1) Achiziţionarea truselor standard de prelevare se asigură din bugetul instituţiilor de medicină legală, contravaloarea acestora fiind încasată de către acestea, indiferent de locul în care s-a efectuat prelevarea.

(2) Dacă prelevarea probelor s-a efectuat în condiţiile prevăzute de art. 32 alin. (3), se va menţiona pe cutie acest aspect, aplicându-se ştampila unităţii sanitare respective.

Art. 34. - Achiziţionarea formularelor prevăzute în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice se asigură din bugetele instituţiilor medico-legale.

Art. 35. - (1) In situaţii speciale, la cererea poliţistului sau a persoanei examinate, se pot preleva contraprobe de sânge.

(2) In situaţiile prevăzute la alin. (1) contravaloarea prestaţiilor este dublă.

Art. 36. - (1) La prelevarea contraprobelor se va folosi o altă trusă standard, proba 1 şi contraproba 1 prelevându-se concomitent, de preferinţă din aceeaşi puncţionare a venei, procedeul fiind similar şi pentru proba 2 şi contraproba 2.

(2)   Valoare de contraprobă poate avea şi analiza de laborator efectuată din sângele rămas de la primele determinări, păstrat în condiţii optime, menţionată în mod expres în cererea de analiză, situaţie în care pentru noua determinare se va achita numai contravaloarea analizei de laborator.

(3)   Analizele de laborator se vor solicita simultan la laboratoare de toxicologie medico-legală diferite, conform competenţei teritoriale a instituţiilor de medicină legală prevăzute la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 774/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a)  dacă probele se lucrează la nivelul unui serviciu de medicină legală judeţean, analiza contraprobelor se va solicita institutului de medicină legală competent teritorial;

b)   dacă probele se lucrează la nivelul unui institut de medicină legală, analiza contraprobelor se va solicita Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici" Bucureşti;

c)   dacă probele se lucrează la nivelul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici" Bucureşti, analiza contraprobelor se va solicita unui alt institut de medicină legală.

(4) Termenul de păstrare a contraprobelor până la predarea lor în laboratoarele de toxicologie medico-legală este de maximum 10 zile, în condiţii stricte de conservare la frigider.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI Şl INTERNELOR

Inspectoratul General al Poliţiei ......................

Nr................................ din ..............................

CERERE   DE   ANALIZĂ

Vă rugăm să analizaţi sângele/urina numitului/numitei ………………………………….., CNP ..............................................., de profesie………………………………..,

Motivul analizei: stabilirea gradului de imbibiţie alcoolică.

Observaţii……………………………………………………………………....................................…..................…

                        (Se completează atunci când se solicită evidenţierea drogurilor, a medicamentelor sau substanţelor cu efecte similare)

Etilotest: Ora: .......................

Valoarea: ............................................. mg alcool/l aer expirat.

Anexăm probele de sânge/urină, procesul-verbal de prelevare şi buletinul de examinare clinică.

Semnătura şi ştampila,

………………………

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

PROCES-VERBAL   DE   PRELEVARE

anul...............luna.................ziua............ora...........minutul.............

prezentării la instituţia medicală

Unitatea sanitară ................................................................... , medic……………………, am procedat la prelevarea probelor de sânge/urină de la numitul/numita …….................,fiul/fiica lui ...................................... şi al/a ..............................., născut/născută la data de ................ în ..............................................., legitimat/legitimată cu ...................., CNP ............................, domiciliat/domiciliată în oraşul (comuna) ................................., str.............................. nr......, sectorul/judeţul ........................., la orele ................. şi ......................................................................,în calitate de conducător de autovehicul/ocupant/pieton, având profesia de ..................................................

Menţionăm că seringa şi acul cu care s-au prelevat probele sunt de unică folosinţă, iar flaconul a fost curat şi nu prezintă urme de alcool sau alte substanţe volatile.

De asemenea, dezinfectarea pielii s-a făcut conform prevederilor normelor metodologice de prelevare.

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal de prelevare a sângelui/urinei spre cele legale.

                                                                                Medic

 Sigiliu nr: ....................................              ……………………………..

                                                                  

                                                                    Poliţist,

                                                                    (gradul, numele şi prenumele, unitatea)

                                                                    …………………………….

Semnătura persoanei examinate

……………………………….

                                                             

ANEXA Nr. 31) la normele metodologice

Unitatea sanitară........................................................

BULETIN DE EXAMINARE CLINICA

ÎNSOŢITOR AL PRELEVĂRII PROBELOR BIOLOGICE ÎN VEDEREA DETERMINĂRII GRADULUI DE INTOXICAŢIE ETILICĂ

A

*Date de identitate: Nume..........................................Prenume........................................

data naşterii:.......................legitimat cu: ............................................................................

Profesia:........................................... CNP.........................................................................

Momentul evenimentului rutier: anul..........Luna.............Ziua.........Ora...........Min......

Poliţist:...........................................................Unitatea de poliţie........................................

                                                                        Semnătură:

B Momentul prelevării I:   anul........Luna..............Ziua..........Ora...........Min................

    Momentul prelevării II:  anul.........Luna............Ziua.........Ora...........Min................

    

Circumstanţele consumului de alcool (declaraţia persoanei):

C   -felul băuturii: .........................................................................................................

     - cantitatea: ...............................................................................................................

     - intervalul de consum: de la ora............................la ora...........................................

     - dacă a vomitat:........................................................................................................

     - dacă a mâncat: înainte, concomitent, după, nu a mâncat

     - dacă şi ce medicamente a luat:................................................................................

Semnătura persoanei examinate:

 D   Greutatea:.....................................                                                                                                             

       Culoarea feţei (palidă, obişnuită, hiperemică):...........Halenă alcoolică:………….

       Nistagmus lateralizat:.............................................................................................

       Manifestări neurologice:

           Ataxia vestibulară - proba Romberg:...........................................................................

                                         -păstrarea echilibrului la întoarcerea bruscă din  mers:..............

           Ataxia cerebeloasă-proba  indice-nas:.........................................................................

                                         - ridicarea unor obiecte mici: .......................................................

           Vorbirea (clară, dizartrică):.........................................................................................

        Manifestări psihice;

          - comportare (ordonată, dezordonata, agitată):............................................................

          - orientare în timp şi spaţiu (orientat, confuz, neorientat):..........................................

          - atenţia (concentrată, dispersată, neconcentrată): ......................................................

          -judecata (coerentă, incoerentă): .................................................................................

        Semne de violenţă sau alte boli:....................................................................................

        ………………………………………………………………………………………….

       Observaţii:.......................................................................................................................

       …………………………………………………………………………………………

Confirm că prelevarea s-a făcut cu ac şi seringă de unică folosinţă, fără a folosi pentru dezinfectarea tegumentelor alcool, eter, benzen sau alte substanţe volatile. Containere nr. ....... /.......; sigiliu:....................................)

                                                

E    Concluzii:    este/nu este

                          __________      sub influenţa alcoolului

                          pare/nu pare

Medic,

…………………………………………

 A - se completează de poliţist

 B, C, D şi E    se completează de medic

                                   

1) Anexa este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

Judeţul ........................................                          Nr...........................................

Localitatea ...................................                         Ziua ....... luna ....... anul .....

Unitatea medico-legală ............................

                              Către …………….......................................

                              ……………………………………………..

La Cererea dumneavoastră nr................................. din .......................... vă înaintăm rezultatul laboratorului de toxicologie.

L.S.                                                               Conducătorul unităţii,

                                                                      ……………………

BULETIN DE ANALIZĂ TOXICOLOGICĂ-ALCOOLEMIE - Nr.............

ziua ............ luna ............... anul ...............

Materialul trimis: ................................................ Adus de: .................................

De la cine este prelevat: ..........................................................................................

Data prelevării: ziua ............................... luna ....................... anul .....................

Data primirii probei: ziua ........................ luna .................... anul  ........................

Data prelucrării de către laborator: ziua ................ luna ................... anul .............

Numele scris pe flacon: ............................................................................................

Felul ambalajului (nr. kit): ........................................................................................

Descrierea şi starea sigiliului/trusei: .......................................................................

REZULTATUL

Cantitatea de alcool exprimate în g la 1.000 ml sânge (g%o):

-  proba I: ora: ......................... alcoolemie: ............................................

-  proba II: ora: ....................... alcoolemie: .............................................

Metoda folosită: .........................................................................................

Alte menţiuni: .......................................................................................................................................................................

Lucrat de:                                                Şef de laborator,

........................                                                      ............................

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

COMPONENŢA

trusei standard de prelevare

Trusa standard de prelevare este compusă din:

1.  holder + două ace de puncţie venoasă;

2.  două mănuşi latex;

3.  tampon de unică folosinţă impregnat cu dezinfectant tegumentar nonalcoolic (clorură de benzalconiu);

4.   4 vacuette de 6-10 ml cu fluorură de Na + oxalat de K sau cu citrat de Na, cu etichete diferit colorate, inscripţionate cu numărul probei, seria sigiliului şi casetă liberă pentru consemnarea orei;

5.  recipient de 50-100 ml pentru urină, cu capac etanş;

6.  container pentru cele 4 vacuette şi recipientul de urină;

7.  sigiliu autocolant pentru container;

8.   formularele necesare, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la normele metodologice, în 3 exemplare, pe hârtie autocopiativă;

9.   sigiliu înseriat cu grad de securitate sporit, cu fir de plastic şi inel metalic, de unică folosinţă;

10.  cutie de carton special împachetată şi inscripţionată.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 376/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 376 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 376/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu