Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 344 din  8 noiembrie 2001

privind infiintarea comisiilor de expertiza medicala a persoanelor cu handicap

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI


SmartCity3

              SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 718 din 12 noiembrie 2001

    Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap,
    in temeiul prevederilor art. 22 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 11 alin. (1) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 3 din Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 55/2001,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) In temeiul prevederilor art. 22 si 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, se infiinteaza la nivel judetean si la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti comisii de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, denumite in continuare comisii.
    (2) Comisiile prevazute la alin. (1) sunt in coordonarea Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap si functioneaza pe langa inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap.
    Art. 2
    Comisiile sunt alcatuite din:
    - un presedinte, medic de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca sau medic specialist (interne, oftalmologie, balneofizioterapie, O.R.L., neurologie, psihiatrie) care a facut parte din comisiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, numit prin decizie a inspectorului-sef;
    - 2 membri, dintre care un medic specialist de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, desemnat de casa judeteana de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, si un medic de specialitate, in functie de afectiunea care produce handicapul, desemnat prin decizie a inspectorului-sef;
    - un membru cu statut de observator, desemnat de organizatiile neguvernamentale care sunt reprezentative prin activitatea in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap in judetul respectiv sau in municipiul Bucuresti;
    - un secretar, cadru mediu, numit prin decizie a inspectorului-sef.
    Art. 3
    Pentru buna desfasurare a activitatii comisiile pot incheia conventii civile de prestari de servicii cu medicii de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca si cu medici de diferite specialitati din judete sau din sectoarele municipiului Bucuresti, acestia fiind retribuiti din creditele bugetare alocate cu aceasta destinatie.
    Art. 4
    Membrii comisiilor au dreptul la o indemnizatie de sedinta. Cuantumul lunar al indemnizatiilor de sedinta nu poate depasi cuantumul castigului salarial mediu net comunicat de Institutul National de Statistica la data stabilirii drepturilor.
    Art. 5
    Comisiile au urmatoarele atributii:
    a) examineaza persoanele care solicita eliberarea unui certificat de persoana cu handicap, analizeaza documentatia medicala, precum si rapoartele de ancheta sociala intocmite de organele competente;
    b) emit certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala sau, dupa caz, resping cererea de incadrare. Pentru persoanele cu handicap grav se va specifica pe certificat si faptul ca acestea pot beneficia de un asistent personal. Respingerea, precum si incadrarea intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala se fac prin certificat, conform modelului prezentat in anexa nr. I;
    c) intocmesc si urmaresc realizarea programului individual de recuperare pentru adultii cu handicap;
    d) indeplinesc orice atributii prevazute de lege, precum si indrumarea si consilierea persoanelor cu handicap.
    Art. 6
    (1) Eliberarea certificatelor este scutita de taxa de timbru conform art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999.
    (2) Certificatele pot fi contestate in termen de 30 de zile de la comunicare la Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap. Contestatia se va solutiona prin decizie, in care se precizeaza incadrarea sau respingerea cererii de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala, conform modelului prezentat in anexa nr. IV, in termen de 45 de zile lucratoare de la inregistrare la Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap.
    (3) Deciziile emise de Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pot fi atacate conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    Art. 7
    (1) In urma activitatii zilnice comisiile intocmesc un proces-verbal, conform modelului prezentat in anexa nr. VII, in care se consemneaza activitatea desfasurata.
    (2) Programul individual de recuperare este intocmit si inmanat persoanei cu handicap o data cu certificatul.
    (3) Programul individual de recuperare este elaborat in scris. Acest program cuprinde actiunile medicale, educative, profesionale si sociale necesare pentru recuperarea, readaptarea, instruirea si reintegrarea sociala a persoanei cu handicap. Din analiza datelor cuprinse in dosarul medical se va decide asupra cazurilor care necesita internarea pentru tratament medical, recuperare prin tratament balnear sau chirurgical.
    (4) Sustinerea programului de recuperare se face prin protocoale incheiate cu Ministerul Sanatatii si Familiei, precum si cu Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    Art. 8
    (1) In vederea rezolvarii contestatiilor se infiinteaza, in temeiul prevederilor art. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999, Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap.
    (2) Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap functioneaza pe langa Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Cezar Bolliac nr. 42, sectorul 3.
    (3) Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap coordoneaza activitatea comisiilor judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Art. 9
    (1) Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap are urmatoarea componenta:
    - un presedinte, medic de expertiza medicala si de recuperare a capacitatii de munca, angajat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap prin concurs;
    - un medic din cadrul Institutului National de Studii si Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap;
    - un secretar, cadru mediu sanitar, angajat prin concurs de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
    (2) Membrii cu caracter nepermanent, convocati in functie de nevoile comisiei, sunt:
    - un reprezentant al Ministerului Sanatatii si Familiei;
    - un reprezentant al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale;
    - un reprezentant al Institutului National de Expertiza Medicala si de Recuperare a Capacitatii de Munca;
    - un reprezentant al Institutului de Medicina Legala "Mina Minovici";
    - un reprezentant al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
    (3) Presedintii si secretarii Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap lucreaza permanent, cu program de lucru zilnic.
    Art. 10
    (1) Membrii Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap beneficiaza de indemnizatie de sedinta in temeiul art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999.
    (2) Indemnizatiile de sedinta se suporta din creditele bugetare alocate cu aceasta destinatie.
    Art. 11
    Directiile de specialitate din cadrul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, precum si inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 12
    Anexele nr. I - VII fac parte integranta din prezentul ordin.

                  Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
                        pentru Persoanele cu Handicap,
                               Paul Ciobanelu

    ANEXA 1

    Inspectoratul de stat teritorial
    pentru persoanele cu handicap ..................
    Comisia de expertiza medicala
    a persoanelor cu handicap

                              CERTIFICAT*)
de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala

    Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, constituita in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, examinand pe domnul/doamna ..........................., fiul/fiica lui ......................... si al/a .............................., nascut/nascuta la data de ................. in localitatea ...................., str. ..................... nr. ......, et. ......, ap. ......., judetul/sectorul ......................., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ....... nr. ..............., stabileste:

    A. Diagnostic clinic .......................................................
................................................................................

    B. Diagnosticul deficientei functionale*):
    1. fara deficienta functionala;
    2. deficienta functionala medie;
    3. deficienta functionala accentuata;
    4. deficienta functionala grava: - cu asistent personal;
                                     - fara asistent personal.

    C. Planul de recuperare:
    1. medical .................................................................
    2. social ..................................................................
    3. profesional .............................................................

    D. Data ivirii handicapului*) ............................................

    E. Valabilitate: 6/12 luni/permanent (handicap ireversibil)

    F. Termen de revizuire .................................... Data ...........
                            (Se specifica documentatia cu care
                               se va prezenta la revizuire.)

    S-a eliberat prezentul certificat pentru a-i servi la Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap ......................................

              Presedinte,                         Membri
        .....................             (numele si prenumele):

              Secretar,                  1. .....................
        .....................            2. .....................
                                         3. .....................
                                         4. .....................
------------
    *) Se va completa cu litere de tipar sau la masina de scris.
    *) Se taie ceea ce nu corespunde.
    *) Se completeaza numai pentru persoanele care solicita pensionarea in temeiul art. 47 din Legea nr. 19/2000.

    ANEXA 2

                            PLAN DE RECUPERARE

    1. Medical: dispensarizare cu tratament medical, chirurgical, ortopedic, in functie de afectiunea care a produs handicapul.
    2. Social:
    - internari in centre de tratament si reabilitare;
    - asistenta sociala prin consiliile locale, organizatii neguvernamentale.
    3. Profesional:
    - unitati protejate (centre de integrare prin terapie ocupationala);
    - incadrarea in unitati economice sau in ateliere protejate conform restantului functional;
    - scolarizarea in unitati specializate.

    ANEXA 3

                              METODOLOGIE
privind functionarea comisiilor de expertiza medicala a persoanelor cu handicap

    Persoanele cu handicap fizic, senzorial, psihic sau mental se vor adresa medicului de familie care face o trimitere catre comisia de expertiza teritoriala, specificand in afara datelor de identitate si diagnosticul clinic cu care persoana in cauza este in evidenta cabinetului sau.
    Aceasta trimitere va fi insotita, dupa caz, de biletele de iesire din spital, examinarile clinice sau de laborator etc.
    Documentatia medicala si examinarile complementare vor fi efectuate in cadrul unitatilor sanitare din reteaua Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in conformitate cu prevederile contractului-cadru pentru asigurarea asistentei medicale.
    Persoanele care solicita eliberarea unui certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap de catre comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap se vor prezenta cu urmatoarele documente:
    - actul de identitate;
    - trimitere de la medicul de familie;
    - acte medicale (daca este posibil).
    Presedintele comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, care isi va desfasura activitatea cu program normal, examineaza clinic solicitantul si, in functie de afectiune si de documentatia medicala prezentata, poate solicita, prin adresa scrisa, unitatilor sanitare teritoriale ale Ministerului Sanatatii si Familiei sau Institutului National de Expertiza Medicala si de Recuperare a Capacitatii de Munca examinari clinice, de laborator sau spitalizare pentru stabilirea ori completarea diagnosticului clinic.
    Acest lucru poate fi solicitat si de catre comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap in sedintele de specialitate.
    Ulterior solicitantul va fi planificat pentru a fi examinat si a i se stabili categoria de persoana cu handicap la una dintre comisiile de specialitate, in functie de deficienta preponderenta.
    Contestatiile vor fi solutionate de Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap in termen de 45 de zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei.
    Contestatiile trebuie depuse la comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap teritoriale, care le vor trimite Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap.
    Pentru a fi trimise Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap contestatiile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    - sa fie depuse in termenul prevazut de lege;
    - sa aiba anexate documentele medicale necesare pentru a se putea lua o decizie.
    Se pot prezenta la comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap urmatoarele categorii:
    - pensionarii de urmas;
    - persoanele adulte incapabile de munca din cauza handicapului;
    - persoanele care au dobandit handicapul congenital sau neonatal;
    - deficientii vizuali;
    - persoanele care au amputatii de membre;
    - persoanele care necesita hemodializa, conform metodologiei;
    - persoanele cu surdomutitate;
    - persoanele cu tulburari organofunctionale grave postcombustii, posttraumatisme sau agresiuni (dovedite prin certificate medico-legale);
    - persoanele cu stari posttransplant in primele 12 luni, iar ulterior in functie de evolutie;
    - persoanele cu poliartrita evolutiva stadiul III/IV;
    - persoanele cu sechele handicapante dupa neoplazii operate;
    - persoanele cu sclerodermie;
    - persoanele cu lupus visceralizat;
    - persoanele cu spondilita anchilozanta stadiile III si IV, in functie de deficienta respiratorie;
    - persoanele cu boala Parkinson cu deficienta functionala grava privind capacitatea de autoservire;
    - persoanele cu sindroame extrapiramidale cu deficiente functionale grave;
    - persoanele cu boala SIDA cu deficienta functionala;
    - persoanele cu boala Alzheimer, dementa senila;
    - persoanele cu paraplegii;
    - persoanele cu diabet zaharat complicat;
    - persoanele cu accidente vasculare cerebrale, cu deficienta locomotorie secundara (pentru aceste categorii certificatele se vor emite cu termen de 6 luni);
    - persoanele cu encefalopatii infantile:
    a) oligofrenii;
    b) schizofrenii contactate in copilarie sau in adolescenta;
    c) epilepsii - forma "grand mal";
    - persoanele cu scleroza in placi;
    - persoanele cu leuconevraxita;
    - persoanele cu distrofie musculara progresiva;
    - persoanele cu sechele de poliomielita sau virusuri echivalente, cu atrofii musculare.
    In cazul persoanelor nedeplasabile expertizarea se poate face si in baza referatului medical intocmit sub semnatura de medicul de familie sau de medicul specialist la care sunt luate in evidenta.
    Cazurile care se prezinta la comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap vor fi examinate de subcomisia de specialitate care stabileste:
    a) diagnosticul clinic;
    b) diagnosticul deficientei si gradul acesteia, dupa cum urmeaza:
    1. fara deficienta functionala;
    2. deficienta functionala medie corespunzatoare unui handicap mediu;
    3. deficienta functionala accentuata corespunzatoare unui handicap accentuat;
    4. deficienta functionala grava corespunzatoare unui handicap grav;
    c) planul de recuperare (anexa nr. II).
    Documentarul astfel intocmit va fi semnat de toti membrii comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, dupa care se va proceda la emiterea certificatului.
    Certificatele sunt valabile in original sau in copie certificata de catre functionarul insarcinat cu primirea documentelor.

    ANEXA 4

    SECRETARIATUL DE STAT
    PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

    Comisia superioara de expertiza medicala          Nr. ......./.........
    a persoanelor cu handicap

                              DECIZIE*)
de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala

    Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, constituita in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, examinand pe domnul/doamna ..........................., fiul/fiica lui ............................ si al/a ...................., nascut/nascuta la data de ................. in localitatea .................., judetul/sectorul ..................., domiciliat/domiciliata in ................. str. ...................... nr. ....., et. ...., ap. ....., judetul/sectorul ................., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ........ nr. ..........., stabileste:

    A. Diagnostic clinic ......................................................
...............................................................................

    B. Diagnosticul deficientei functionale*):
    1. fara deficienta functionala;
    2. deficienta functionala medie;
    3. deficienta functionala accentuata;
    4. deficienta functionala grava: - cu asistent personal;
                                     - fara asistent personal.

    C. Data ivirii handicapului .............. Documentul*) .................

    D. Planul de recuperare:
    1. medical ................................................................
    2. social .................................................................
    3. profesional ............................................................

    E. Valabilitate: 6/12 luni/permanent (handicap ireversibil)

    F. Termen de revizuire .................................. Data ............
                             (Se specifica documentatia cu
                           care se va prezenta la revizuire.)

    S-a eliberat prezentul certificat pentru a-i servi la Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap ......................................

              Presedinte,                         Membri
        .....................             (numele si prenumele):
              Secretar,                  1. .....................
        .....................            2. .....................
                                         3. .....................
                                         4. .....................
------------
    *) Se va completa cu litere de tipar sau la masina de scris.
    *) Se taie ceea ce nu corespunde.
    *) Se completeaza numai pentru persoanele care solicita pensionarea in temeiul art. 47 din Legea nr. 19/2000.

    ANEXA 5

                                LISTA
    cuprinzand afectiunile care creeaza handicap ireversibil

    A. La prima examinare:
    1. nevazatori cu handicap grav;
    2. amputatii: - membrul superior: antebrat, brat, bilateral;
                  - membru inferior: gamba, coapsa si bilateral;
                    bonturi neprotezabile;
    3. lipsa membrului superior prin dezarticulatie scapulo-humerala;
    4. lipsa membrului inferior prin dezarticulatie coxo-femurala;
    5. tumorile inoperabile cu metastaze;
    6. cretinismul;
    7. oligofrenia, forme cu imbecilitate sau idiotia: IQ sub 33;
    8. dementele aterosclerotice in formele avansate.

    B. La a doua examinare:
    1. scleroza laterala amiotrofica, forma avansata cu tulburari functionale mari care nu pot fi influentate de tratament;
    2. coreea cronica;
    3. amiotrofia degenerativa de tip Aran-Duchenne si Charcot-Marie, forma avansata;
    4. paraplegia prin mielopatii traumatice;
    5. epilepsia cu crize frecvente, cu tulburari psihice interaccesuale;
    6. distrofia musculara progresiva, forma avansata cu tulburari functionale mari care nu cedeaza la tratament si este confirmata anatomopatologic.

    ANEXA 6

    Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap
    Judetul ...............................................

                               DOCUMENTAR
    de expertiza medicala a persoanelor cu handicap

    Numele .................., prenumele ..................., varsta ........., examinat/examinata pe baza (adresa de la medicul de familie - adresa de la Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap) ...............
...............................................................................
    Examen clinic .............................................................
...............................................................................
    Examene de laborator ......................................................
...............................................................................
    Diagnostic clinic .........................................................
...............................................................................
    Diagnosticul deficientei functionale si gradul ............................
...............................................................................
    Plan de recuperare ........................................................
...............................................................................

    Valabilitate ..............................................................

    Termen de revizuire .......................................................

                 Presedinte,                       Membri:
        ............................        .......................
                                            .......................
                                            .......................
                                            .......................

    Nr. ......................../data ....................
         (din registrul zilnic)

    ANEXA 7

                              PROCES-VERBAL

    Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, constituita in temeiul art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, in data de ........................... avizeaza favorabil emiterea certificatelor de la nr. ................. pana la nr. .................. .
    Observatii: ...............................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

                 Presedinte,                       Membri:
        ............................        .......................
                                            .......................
                                            .......................
                                            .......................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 344/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 344 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. TEAM LEADER CREDIT FIRM.has a făcut această diferență în industria de creditare. TEAM LEADER CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. TEAM LEADER CREDIT FIRMsay DA cand bancile dumneavoastra spun NU. În cele din urmă, vom finanța firma de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să luați un împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Numele companiei: TEAM LEADER CREDIT FIRM Compania E-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. site-ul web: http://teamleaderloan.ucoz.site Motto: Investiții pentru generații.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu