E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3215 din 22 februarie 2002

pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea posturilor/catedrelor din invatamantul preuniversitar de stat prin detasare in interesul invatamantului sau la cerere a personalului didactic titular, precum si prin suplinire cu personal didactic calificat ori necalificat

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 192 din 21 martie 2002


SmartCity3


    Ministrul educatiei si cercetarii,
    in baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 10 alin. (1) lit. c), e) si f) si ale art. 14 si 16 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind ocuparea posturilor/catedrelor din invatamantul preuniversitar de stat prin detasare in interesul invatamantului sau la cerere a personalului didactic titular, precum si prin suplinire cu personal didactic calificat ori necalificat, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispozitie contrara prezentei metodologii.
    Art. 3
    Directia generala pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii si inspectoratele scolare vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei al Romaniei, Partea I.

                    Ministrul educatiei si cercetarii,
                          Ecaterina Andronescu

    ANEXA 1

                               METODOLOGIE
privind ocuparea posturilor/catedrelor din invatamantul preuniversitar de stat prin detasare in interesul invatamantului sau la cerere a personalului didactic titular, precum si prin suplinire cu personal didactic calificat ori necalificat

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta metodologie cuprinde norme de organizare si desfasurare a concursurilor pentru detasarea in interesul invatamantului, detasarea la cerere si suplinirea posturilor/catedrelor rezervate si vacante, conform prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura invatamant.
    Art. 2
    Concursurile prevazute la art. 1 se organizeaza, pe discipline de invatamant, de catre inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, conform calendarului miscarii personalului didactic, care se stabileste anual prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 3
    (1) Persoanele care participa la concursurile organizate in vederea ocuparii posturilor/catedrelor prin detasare in interesul invatamantului, detasare la cerere si suplinire depun o cerere la inspectoratele scolare in raza carora se afla postul/catedra, insotita de actele certificate prevazute in cerere.
    (2) Certificarea documentelor se face de catre directorul unitatii de invatamant in care solicitantul si-a desfasurat activitatea sau, dupa caz, de catre inspectorul scolar cu evidenta personalului didactic.
    (3) Cererile de detasare sau de suplinire se solutioneaza de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, numita prin decizie a inspectorului scolar general.
    (4) Reprezentantii sindicatelor judetene/ale municipiului Bucuresti, semnatare ale contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura invatamant, participa ca observatori la lucrarile comisiei de mobilitate. In aceasta calitate au acces la documentele comisiei, au dreptul de a semnala presedintelui comisiei de mobilitate eventualele nerespectari ale prevederilor legale si de a confirma, prin semnatura, alaturi de membrii comisiei, documentele finale.

    CAP. 2
    Detasarea in interesul invatamantului

    Art. 4
    (1) Detasarea in interesul invatamantului se face pentru ocuparea unor posturi din unitati de invatamant: gradinite, scoli sau clase alcatuite din elevi capabili de performante, grupe, inclusiv de prescolari, sau clase alcatuite din copii cu cerinte speciale de educatie, unitati-pilot, unitati de aplicatie, unitati deficitare in personal didactic si pentru asigurarea conducerii unitatilor de invatamant, precum si in functii de indrumare si control.
    (2) Detasarea in interesul invatamantului se face cu respectarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 128/1997.
    Art. 5
    (1) Detasarea in interesul invatamantului se face, la propunerea inspectorului scolar de specialitate, cu acordul persoanelor solicitate, prin concurs specific.
    (2) Concursul specific consta in analizarea unui curriculum vitae in care cadrul didactic solicitat isi prezinta activitatea profesionala, didactica si stiintifica.
    (3) Detasarea in interesul invatamantului se dispune, dupa caz, prin decizie a inspectorului scolar general sau prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

    CAP. 3
    Detasarea la cerere

    Art. 6
    (1) Detasarea personalului didactic la cerere se face prin concurs organizat in perioada prevazuta in calendarul miscarii personalului didactic, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 128/1997.
    (2) Concursul consta in aplicarea criteriilor si punctajelor pentru evaluarea personalului didactic, prevazute la pct. 2 - 5 din anexa nr. 2 la Metodologia privind organizarea si desfasurarea pretransferarii personalului didactic titular si a transferarii personalului didactic titular disponibilizat prin restrangerea activitatii sau prin desfiintarea unor unitati scolare.
    Art. 7
    (1) Ierarhizarea cadrelor didactice care participa la concurs se face in functie de punctajele obtinute, conform art. 6 alin. (2).
    (2) In cazul egalitatii de punctaj are prioritate:
    a) persoana al carei sot/sotie este cadru didactic titular in localitatea in care se solicita detasarea;
    b) persoana al carei sot/sotie este ales/aleasa in Parlament, este numit/numita in Guvern sau indeplineste functii de specialitate specifice in aparatul Parlamentului, al Administratiei Prezidentiale, al Guvernului ori in Ministerul Educatiei si Cercetarii, functii alese de Parlament in organismele centrale ale statului, precum si persoana al carei sot/sotie indeplineste functia de prefect, subprefect, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean, o functie de indrumare si control in sistemul de invatamant, de cultura, de tineret si sport. De asemenea, au prioritate sotul/sotia persoanei care indeplineste functii de conducere si de specialitate la casele corpului didactic, precum si sotul/sotia cadrelor didactice numite in functii de conducere sau de specialitate la comisiile si agentiile din subordinea Administratiei Prezidentiale, a Parlamentului sau a Guvernului, ai/ale liderilor sindicatelor din invatamant, care au drept de rezervare de catedra, si ai/ale cadrelor active ale Ministerului Apararii Nationale, ale Ministerului de Interne, ale Serviciului Roman de Informatii, mutate la ordin in alta localitate;
    c) persoana, cadru didactic titular, care are domiciliul sau resedinta in localitatea in care se afla postul/catedra solicitata;
    d) alte cadre didactice titulare.
    (3) Daca dupa aplicarea criteriilor si punctajelor prevazute la art. 6 alin. (2) se mentine egalitatea, departajarea se face luandu-se in considerare, in ordine:
    a) gradul didactic;
    b) lucrarile publicate;
    c) rezultatele obtinute in activitatea didactica, dovedite;
    d) vechimea in invatamant.
    (4) Pentru cadrele didactice titulare, prevazute la alin. (2) lit. d), in cazul mentinerii egalitatii de punctaj pentru acelasi/aceeasi post/catedra departajarea se face in functie de:
    a) apropierea de domiciliu;
    b) gradul didactic;
    c) lucrarile publicate;
    d) rezultatele obtinute in activitatea didactica, dovedite;
    e) media la examenul pentru obtinerea gradului didactic;
    f) vechimea in invatamant.
    (5) Detasarea la cerere a personalului didactic se dispune, dupa caz, prin decizie a inspectorului scolar general sau prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

    CAP. 4
    Suplinirea

    SECTIUNEA 1
    Suplinirea posturilor/catedrelor cu personal didactic calificat

    Art. 8
    (1) Posturile/catedrele publicate pentru suplinire se ocupa cu prioritate de catre candidatii care au participat la concursul de titularizare si care au obtinut minimum media 5,00 (cinci), in ordinea descrescatoare a mediilor.
    (2) La medii egale departajarea se face luandu-se in considerare, in ordine:
    a) gradul didactic;
    b) lucrarile publicate;
    c) rezultatele obtinute in activitatea didactica;
    d) media obtinuta la absolvirea studiilor;
    e) media la examenul pentru obtinerea gradului didactic;
    f) vechimea in invatamant.
    (3) Pentru repartizarea pe post se asigura, daca este posibil, continuitatea.
    Art. 9
    (1) Posturile ramase vacante dupa operatiunile prevazute la art. 8 se ocupa prin concurs organizat de inspectoratul scolar, la care pot participa cadre didactice care nu au implinit varsta de pensionare prevazuta de lege.
    (2) Ierarhizarea personalului didactic care participa la concursul prevazut la alin. (1) se face prin aplicarea criteriilor si punctajelor prevazute la pct. 2 - 5 din anexa nr. 2 la Metodologia privind organizarea si desfasurarea pretransferarii personalului didactic titular si a transferarii personalului didactic titular disponibilizat prin restrangerea activitatii sau prin desfiintarea unor unitati scolare.
    (3) La medii egale departajarea se face luandu-se in considerare, in ordine:
    a) domiciliul in localitatea in care se afla postul/catedra;
    b) gradul didactic;
    c) media obtinuta la absolvirea studiilor;
    d) lucrarile publicate;
    e) rezultatele obtinute in activitatea didactica;
    f) media la examenul pentru obtinerea gradului didactic;
    g) vechimea in invatamant.
    (4) Pentru repartizarea pe post se asigura, daca este posibil, continuitatea.
    Art. 10
    Incadrarea personalului didactic suplinitor calificat se face prin decizie a inspectorului scolar general, pentru perioada 1 septembrie - 31 august a fiecarui an.

    SECTIUNEA a 2-a
    Cumulul si plata cu ora

    Art. 11
    (1) Orele ramase neocupate dupa aplicarea dispozitiilor art. 8 si ale art. 9 se atribuie de catre directorul unitatii de invatamant, prin cumul sau plata cu ora, personalului didactic titular in unitatea de invatamant, personalului didactic asociat ori cadrelor didactice pensionate, cu avizul inspectoratului scolar.
    (2) Incadrarea personalului didactic prevazut la alin. (1) se face prin decizie emisa de directorul unitatii de invatamant, pentru perioada 15 septembrie - 15 iunie, respectandu-se Precizarile Ministerului Educatiei si Cercetarii nr. 19.388/1997.

    SECTIUNEA a 3-a
    Suplinirea posturilor/catedrelor cu personal didactic necalificat

    Art. 12
    In mod exceptional, in lipsa personalului didactic calificat pot fi incadrati cu contract individual de munca pe perioada determinata, de cel mult un an scolar, suplinitori fara studii corespunzatoare, care au absolvit cel putin liceul, cu diploma de bacalaureat, si care sunt testati prin interviu si lucrare scrisa in profilul postului solicitat.
    Art. 13
    (1) Comisia de concurs este stabilita, pentru fiecare disciplina, prin decizie a inspectorului scolar general si are urmatoarea componenta:
    a) inspectorul scolar de specialitate;
    b) un profesor metodist sau un profesor care are cel putin gradul didactic II.
    (2) Comisia de concurs elaboreaza subiectele si testeaza candidatii.
    Art. 14
    Tematica si bibliografia se elaboreaza de catre inspectorul scolar de specialitate si se afiseaza la sediul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti si la avizierele zonale/de sector ale inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, cu cel putin 30 de zile inainte de data sustinerii interviului si a lucrarii scrise.
    Art. 15
    (1) Lucrarea scrisa se sustine inaintea interviului, in perioada prevazuta in calendarul miscarii personalului didactic.
    (2) Durata de redactare a lucrarii scrise este de 3 - 4 ore si se stabileste de catre comisia de concurs. Lucrarea scrisa se evalueaza cu note de la 10 la 1 si are o pondere de doua treimi din nota finala.
    (3) Afisarea rezultatelor se face in maximum 48 de ore de la sustinerea lucrarii scrise.
    Art. 16
    (1) In vederea sustinerii interviului comisia elaboreaza bilete cu intrebari pe baza bibliografiei anuntate. Candidatul extrage un bilet si raspunde la intrebarile continute de acesta.
    (2) Interviul se evalueaza prin note de la 10 la 1 si reprezinta o treime din nota finala a testului.
    Art. 17
    (1) Nota minima de promovare, atat a lucrarii scrise, cat si a interviului, este 5,00 (cinci).
    (2) In cazul nepromovarii lucrarii scrise candidatul pierde dreptul de a se prezenta la interviu.
    Art. 18
    (1) Ierarhizarea candidatilor se face in ordinea descrescatoare a mediilor.
    (2) In cazul in care exista egalitate de punctaj intre candidatii cu studii superioare, postul/catedra se ocupa, in ordine, de:
    a) absolventii cu studii superioare de specialitate;
    b) absolventii cu studii superioare cu specialitatea cea mai apropiata;
    c) absolventii cu studii superioare care se recalifica in specialitatea postului.
    (3) In cazul in care exista egalitate de punctaj intre un candidat care a absolvit liceul, cu diploma de bacalaureat, si un candidat absolvent sau care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior, acreditata sau autorizata in conditiile legii, acesta din urma are prioritate.
    (4) In cazul in care exista egalitate de punctaj intre candidatii care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior, acreditata sau autorizata in conditiile legii, departajarea acestora se face, in ordine, in functie de:
    a) domiciliul sau resedinta in localitatea in care se afla postul/catedra solicitat/solicitata;
    b) continuitatea pe post/catedra si frecventarea modulelor de pedagogie sau de perfectionare organizate in cadrul casei corpului didactic;
    c) frecventarea unor cursuri de perfectionare prin alte sisteme agreate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, conform Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) In cazul in care exista egalitate de punctaj intre candidatii care au absolvit liceul, cu diploma de bacalaureat, sau intre candidatii cu studii superioare de lunga ori scurta durata, cu aceeasi specializare, acestia sunt departajati, in ordine, in functie de criteriile prevazute la alin. (4).
    Art. 19
    Incadrarea pe post/catedra a personalului didactic necalificat se face in perioada prevazuta in calendarul miscarii personalului didactic, prin decizie a inspectorului scolar general, pentru perioada 15 septembrie - 15 iunie a fiecarui an scolar.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 20
    (1) Contestatiile privind ocuparea catedrelor/posturilor prin detasare in interesul invatamantului, detasare la cerere si suplinire se adreseaza, in termen de 3 zile de la afisarea rezultatelor, inspectoratului scolar si se solutioneaza de consiliul de administratie al acestuia, cu respectarea dispozitiilor art. 11 alin. (6) din Legea nr. 128/1997. Hotararile consiliului de administratie sunt definitive si pot fi atacate in conformitate cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
    (2) Nerespectarea prevederilor legale prevazute de prezenta metodologie de catre persoanele carora le revine obligatia de a le aplica atrage, dupa caz, raspunderea administrativa, disciplinara, civila sau penala.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3215/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3215 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu