E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3215 din 22 februarie 2002

pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea posturilor/catedrelor din invatamantul preuniversitar de stat prin detasare in interesul invatamantului sau la cerere a personalului didactic titular, precum si prin suplinire cu personal didactic calificat ori necalificat

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 192 din 21 martie 2002


SmartCity3


    Ministrul educatiei si cercetarii,
    in baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 10 alin. (1) lit. c), e) si f) si ale art. 14 si 16 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind ocuparea posturilor/catedrelor din invatamantul preuniversitar de stat prin detasare in interesul invatamantului sau la cerere a personalului didactic titular, precum si prin suplinire cu personal didactic calificat ori necalificat, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispozitie contrara prezentei metodologii.
    Art. 3
    Directia generala pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii si inspectoratele scolare vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei al Romaniei, Partea I.

                    Ministrul educatiei si cercetarii,
                          Ecaterina Andronescu

    ANEXA 1

                               METODOLOGIE
privind ocuparea posturilor/catedrelor din invatamantul preuniversitar de stat prin detasare in interesul invatamantului sau la cerere a personalului didactic titular, precum si prin suplinire cu personal didactic calificat ori necalificat

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta metodologie cuprinde norme de organizare si desfasurare a concursurilor pentru detasarea in interesul invatamantului, detasarea la cerere si suplinirea posturilor/catedrelor rezervate si vacante, conform prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura invatamant.
    Art. 2
    Concursurile prevazute la art. 1 se organizeaza, pe discipline de invatamant, de catre inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, conform calendarului miscarii personalului didactic, care se stabileste anual prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 3
    (1) Persoanele care participa la concursurile organizate in vederea ocuparii posturilor/catedrelor prin detasare in interesul invatamantului, detasare la cerere si suplinire depun o cerere la inspectoratele scolare in raza carora se afla postul/catedra, insotita de actele certificate prevazute in cerere.
    (2) Certificarea documentelor se face de catre directorul unitatii de invatamant in care solicitantul si-a desfasurat activitatea sau, dupa caz, de catre inspectorul scolar cu evidenta personalului didactic.
    (3) Cererile de detasare sau de suplinire se solutioneaza de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, numita prin decizie a inspectorului scolar general.
    (4) Reprezentantii sindicatelor judetene/ale municipiului Bucuresti, semnatare ale contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura invatamant, participa ca observatori la lucrarile comisiei de mobilitate. In aceasta calitate au acces la documentele comisiei, au dreptul de a semnala presedintelui comisiei de mobilitate eventualele nerespectari ale prevederilor legale si de a confirma, prin semnatura, alaturi de membrii comisiei, documentele finale.

    CAP. 2
    Detasarea in interesul invatamantului

    Art. 4
    (1) Detasarea in interesul invatamantului se face pentru ocuparea unor posturi din unitati de invatamant: gradinite, scoli sau clase alcatuite din elevi capabili de performante, grupe, inclusiv de prescolari, sau clase alcatuite din copii cu cerinte speciale de educatie, unitati-pilot, unitati de aplicatie, unitati deficitare in personal didactic si pentru asigurarea conducerii unitatilor de invatamant, precum si in functii de indrumare si control.
    (2) Detasarea in interesul invatamantului se face cu respectarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 128/1997.
    Art. 5
    (1) Detasarea in interesul invatamantului se face, la propunerea inspectorului scolar de specialitate, cu acordul persoanelor solicitate, prin concurs specific.
    (2) Concursul specific consta in analizarea unui curriculum vitae in care cadrul didactic solicitat isi prezinta activitatea profesionala, didactica si stiintifica.
    (3) Detasarea in interesul invatamantului se dispune, dupa caz, prin decizie a inspectorului scolar general sau prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

    CAP. 3
    Detasarea la cerere

    Art. 6
    (1) Detasarea personalului didactic la cerere se face prin concurs organizat in perioada prevazuta in calendarul miscarii personalului didactic, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 128/1997.
    (2) Concursul consta in aplicarea criteriilor si punctajelor pentru evaluarea personalului didactic, prevazute la pct. 2 - 5 din anexa nr. 2 la Metodologia privind organizarea si desfasurarea pretransferarii personalului didactic titular si a transferarii personalului didactic titular disponibilizat prin restrangerea activitatii sau prin desfiintarea unor unitati scolare.
    Art. 7
    (1) Ierarhizarea cadrelor didactice care participa la concurs se face in functie de punctajele obtinute, conform art. 6 alin. (2).
    (2) In cazul egalitatii de punctaj are prioritate:
    a) persoana al carei sot/sotie este cadru didactic titular in localitatea in care se solicita detasarea;
    b) persoana al carei sot/sotie este ales/aleasa in Parlament, este numit/numita in Guvern sau indeplineste functii de specialitate specifice in aparatul Parlamentului, al Administratiei Prezidentiale, al Guvernului ori in Ministerul Educatiei si Cercetarii, functii alese de Parlament in organismele centrale ale statului, precum si persoana al carei sot/sotie indeplineste functia de prefect, subprefect, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean, o functie de indrumare si control in sistemul de invatamant, de cultura, de tineret si sport. De asemenea, au prioritate sotul/sotia persoanei care indeplineste functii de conducere si de specialitate la casele corpului didactic, precum si sotul/sotia cadrelor didactice numite in functii de conducere sau de specialitate la comisiile si agentiile din subordinea Administratiei Prezidentiale, a Parlamentului sau a Guvernului, ai/ale liderilor sindicatelor din invatamant, care au drept de rezervare de catedra, si ai/ale cadrelor active ale Ministerului Apararii Nationale, ale Ministerului de Interne, ale Serviciului Roman de Informatii, mutate la ordin in alta localitate;
    c) persoana, cadru didactic titular, care are domiciliul sau resedinta in localitatea in care se afla postul/catedra solicitata;
    d) alte cadre didactice titulare.
    (3) Daca dupa aplicarea criteriilor si punctajelor prevazute la art. 6 alin. (2) se mentine egalitatea, departajarea se face luandu-se in considerare, in ordine:
    a) gradul didactic;
    b) lucrarile publicate;
    c) rezultatele obtinute in activitatea didactica, dovedite;
    d) vechimea in invatamant.
    (4) Pentru cadrele didactice titulare, prevazute la alin. (2) lit. d), in cazul mentinerii egalitatii de punctaj pentru acelasi/aceeasi post/catedra departajarea se face in functie de:
    a) apropierea de domiciliu;
    b) gradul didactic;
    c) lucrarile publicate;
    d) rezultatele obtinute in activitatea didactica, dovedite;
    e) media la examenul pentru obtinerea gradului didactic;
    f) vechimea in invatamant.
    (5) Detasarea la cerere a personalului didactic se dispune, dupa caz, prin decizie a inspectorului scolar general sau prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

    CAP. 4
    Suplinirea

    SECTIUNEA 1
    Suplinirea posturilor/catedrelor cu personal didactic calificat

    Art. 8
    (1) Posturile/catedrele publicate pentru suplinire se ocupa cu prioritate de catre candidatii care au participat la concursul de titularizare si care au obtinut minimum media 5,00 (cinci), in ordinea descrescatoare a mediilor.
    (2) La medii egale departajarea se face luandu-se in considerare, in ordine:
    a) gradul didactic;
    b) lucrarile publicate;
    c) rezultatele obtinute in activitatea didactica;
    d) media obtinuta la absolvirea studiilor;
    e) media la examenul pentru obtinerea gradului didactic;
    f) vechimea in invatamant.
    (3) Pentru repartizarea pe post se asigura, daca este posibil, continuitatea.
    Art. 9
    (1) Posturile ramase vacante dupa operatiunile prevazute la art. 8 se ocupa prin concurs organizat de inspectoratul scolar, la care pot participa cadre didactice care nu au implinit varsta de pensionare prevazuta de lege.
    (2) Ierarhizarea personalului didactic care participa la concursul prevazut la alin. (1) se face prin aplicarea criteriilor si punctajelor prevazute la pct. 2 - 5 din anexa nr. 2 la Metodologia privind organizarea si desfasurarea pretransferarii personalului didactic titular si a transferarii personalului didactic titular disponibilizat prin restrangerea activitatii sau prin desfiintarea unor unitati scolare.
    (3) La medii egale departajarea se face luandu-se in considerare, in ordine:
    a) domiciliul in localitatea in care se afla postul/catedra;
    b) gradul didactic;
    c) media obtinuta la absolvirea studiilor;
    d) lucrarile publicate;
    e) rezultatele obtinute in activitatea didactica;
    f) media la examenul pentru obtinerea gradului didactic;
    g) vechimea in invatamant.
    (4) Pentru repartizarea pe post se asigura, daca este posibil, continuitatea.
    Art. 10
    Incadrarea personalului didactic suplinitor calificat se face prin decizie a inspectorului scolar general, pentru perioada 1 septembrie - 31 august a fiecarui an.

    SECTIUNEA a 2-a
    Cumulul si plata cu ora

    Art. 11
    (1) Orele ramase neocupate dupa aplicarea dispozitiilor art. 8 si ale art. 9 se atribuie de catre directorul unitatii de invatamant, prin cumul sau plata cu ora, personalului didactic titular in unitatea de invatamant, personalului didactic asociat ori cadrelor didactice pensionate, cu avizul inspectoratului scolar.
    (2) Incadrarea personalului didactic prevazut la alin. (1) se face prin decizie emisa de directorul unitatii de invatamant, pentru perioada 15 septembrie - 15 iunie, respectandu-se Precizarile Ministerului Educatiei si Cercetarii nr. 19.388/1997.

    SECTIUNEA a 3-a
    Suplinirea posturilor/catedrelor cu personal didactic necalificat

    Art. 12
    In mod exceptional, in lipsa personalului didactic calificat pot fi incadrati cu contract individual de munca pe perioada determinata, de cel mult un an scolar, suplinitori fara studii corespunzatoare, care au absolvit cel putin liceul, cu diploma de bacalaureat, si care sunt testati prin interviu si lucrare scrisa in profilul postului solicitat.
    Art. 13
    (1) Comisia de concurs este stabilita, pentru fiecare disciplina, prin decizie a inspectorului scolar general si are urmatoarea componenta:
    a) inspectorul scolar de specialitate;
    b) un profesor metodist sau un profesor care are cel putin gradul didactic II.
    (2) Comisia de concurs elaboreaza subiectele si testeaza candidatii.
    Art. 14
    Tematica si bibliografia se elaboreaza de catre inspectorul scolar de specialitate si se afiseaza la sediul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti si la avizierele zonale/de sector ale inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, cu cel putin 30 de zile inainte de data sustinerii interviului si a lucrarii scrise.
    Art. 15
    (1) Lucrarea scrisa se sustine inaintea interviului, in perioada prevazuta in calendarul miscarii personalului didactic.
    (2) Durata de redactare a lucrarii scrise este de 3 - 4 ore si se stabileste de catre comisia de concurs. Lucrarea scrisa se evalueaza cu note de la 10 la 1 si are o pondere de doua treimi din nota finala.
    (3) Afisarea rezultatelor se face in maximum 48 de ore de la sustinerea lucrarii scrise.
    Art. 16
    (1) In vederea sustinerii interviului comisia elaboreaza bilete cu intrebari pe baza bibliografiei anuntate. Candidatul extrage un bilet si raspunde la intrebarile continute de acesta.
    (2) Interviul se evalueaza prin note de la 10 la 1 si reprezinta o treime din nota finala a testului.
    Art. 17
    (1) Nota minima de promovare, atat a lucrarii scrise, cat si a interviului, este 5,00 (cinci).
    (2) In cazul nepromovarii lucrarii scrise candidatul pierde dreptul de a se prezenta la interviu.
    Art. 18
    (1) Ierarhizarea candidatilor se face in ordinea descrescatoare a mediilor.
    (2) In cazul in care exista egalitate de punctaj intre candidatii cu studii superioare, postul/catedra se ocupa, in ordine, de:
    a) absolventii cu studii superioare de specialitate;
    b) absolventii cu studii superioare cu specialitatea cea mai apropiata;
    c) absolventii cu studii superioare care se recalifica in specialitatea postului.
    (3) In cazul in care exista egalitate de punctaj intre un candidat care a absolvit liceul, cu diploma de bacalaureat, si un candidat absolvent sau care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior, acreditata sau autorizata in conditiile legii, acesta din urma are prioritate.
    (4) In cazul in care exista egalitate de punctaj intre candidatii care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior, acreditata sau autorizata in conditiile legii, departajarea acestora se face, in ordine, in functie de:
    a) domiciliul sau resedinta in localitatea in care se afla postul/catedra solicitat/solicitata;
    b) continuitatea pe post/catedra si frecventarea modulelor de pedagogie sau de perfectionare organizate in cadrul casei corpului didactic;
    c) frecventarea unor cursuri de perfectionare prin alte sisteme agreate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, conform Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) In cazul in care exista egalitate de punctaj intre candidatii care au absolvit liceul, cu diploma de bacalaureat, sau intre candidatii cu studii superioare de lunga ori scurta durata, cu aceeasi specializare, acestia sunt departajati, in ordine, in functie de criteriile prevazute la alin. (4).
    Art. 19
    Incadrarea pe post/catedra a personalului didactic necalificat se face in perioada prevazuta in calendarul miscarii personalului didactic, prin decizie a inspectorului scolar general, pentru perioada 15 septembrie - 15 iunie a fiecarui an scolar.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 20
    (1) Contestatiile privind ocuparea catedrelor/posturilor prin detasare in interesul invatamantului, detasare la cerere si suplinire se adreseaza, in termen de 3 zile de la afisarea rezultatelor, inspectoratului scolar si se solutioneaza de consiliul de administratie al acestuia, cu respectarea dispozitiilor art. 11 alin. (6) din Legea nr. 128/1997. Hotararile consiliului de administratie sunt definitive si pot fi atacate in conformitate cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
    (2) Nerespectarea prevederilor legale prevazute de prezenta metodologie de catre persoanele carora le revine obligatia de a le aplica atrage, dupa caz, raspunderea administrativa, disciplinara, civila sau penala.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3215/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3215 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu