E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3215 din 22 februarie 2002

pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea posturilor/catedrelor din invatamantul preuniversitar de stat prin detasare in interesul invatamantului sau la cerere a personalului didactic titular, precum si prin suplinire cu personal didactic calificat ori necalificat

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 192 din 21 martie 2002


SmartCity3


    Ministrul educatiei si cercetarii,
    in baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 10 alin. (1) lit. c), e) si f) si ale art. 14 si 16 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind ocuparea posturilor/catedrelor din invatamantul preuniversitar de stat prin detasare in interesul invatamantului sau la cerere a personalului didactic titular, precum si prin suplinire cu personal didactic calificat ori necalificat, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispozitie contrara prezentei metodologii.
    Art. 3
    Directia generala pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii si inspectoratele scolare vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei al Romaniei, Partea I.

                    Ministrul educatiei si cercetarii,
                          Ecaterina Andronescu

    ANEXA 1

                               METODOLOGIE
privind ocuparea posturilor/catedrelor din invatamantul preuniversitar de stat prin detasare in interesul invatamantului sau la cerere a personalului didactic titular, precum si prin suplinire cu personal didactic calificat ori necalificat

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta metodologie cuprinde norme de organizare si desfasurare a concursurilor pentru detasarea in interesul invatamantului, detasarea la cerere si suplinirea posturilor/catedrelor rezervate si vacante, conform prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura invatamant.
    Art. 2
    Concursurile prevazute la art. 1 se organizeaza, pe discipline de invatamant, de catre inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, conform calendarului miscarii personalului didactic, care se stabileste anual prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 3
    (1) Persoanele care participa la concursurile organizate in vederea ocuparii posturilor/catedrelor prin detasare in interesul invatamantului, detasare la cerere si suplinire depun o cerere la inspectoratele scolare in raza carora se afla postul/catedra, insotita de actele certificate prevazute in cerere.
    (2) Certificarea documentelor se face de catre directorul unitatii de invatamant in care solicitantul si-a desfasurat activitatea sau, dupa caz, de catre inspectorul scolar cu evidenta personalului didactic.
    (3) Cererile de detasare sau de suplinire se solutioneaza de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, numita prin decizie a inspectorului scolar general.
    (4) Reprezentantii sindicatelor judetene/ale municipiului Bucuresti, semnatare ale contractului colectiv de munca unic la nivel de ramura invatamant, participa ca observatori la lucrarile comisiei de mobilitate. In aceasta calitate au acces la documentele comisiei, au dreptul de a semnala presedintelui comisiei de mobilitate eventualele nerespectari ale prevederilor legale si de a confirma, prin semnatura, alaturi de membrii comisiei, documentele finale.

    CAP. 2
    Detasarea in interesul invatamantului

    Art. 4
    (1) Detasarea in interesul invatamantului se face pentru ocuparea unor posturi din unitati de invatamant: gradinite, scoli sau clase alcatuite din elevi capabili de performante, grupe, inclusiv de prescolari, sau clase alcatuite din copii cu cerinte speciale de educatie, unitati-pilot, unitati de aplicatie, unitati deficitare in personal didactic si pentru asigurarea conducerii unitatilor de invatamant, precum si in functii de indrumare si control.
    (2) Detasarea in interesul invatamantului se face cu respectarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 128/1997.
    Art. 5
    (1) Detasarea in interesul invatamantului se face, la propunerea inspectorului scolar de specialitate, cu acordul persoanelor solicitate, prin concurs specific.
    (2) Concursul specific consta in analizarea unui curriculum vitae in care cadrul didactic solicitat isi prezinta activitatea profesionala, didactica si stiintifica.
    (3) Detasarea in interesul invatamantului se dispune, dupa caz, prin decizie a inspectorului scolar general sau prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

    CAP. 3
    Detasarea la cerere

    Art. 6
    (1) Detasarea personalului didactic la cerere se face prin concurs organizat in perioada prevazuta in calendarul miscarii personalului didactic, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 128/1997.
    (2) Concursul consta in aplicarea criteriilor si punctajelor pentru evaluarea personalului didactic, prevazute la pct. 2 - 5 din anexa nr. 2 la Metodologia privind organizarea si desfasurarea pretransferarii personalului didactic titular si a transferarii personalului didactic titular disponibilizat prin restrangerea activitatii sau prin desfiintarea unor unitati scolare.
    Art. 7
    (1) Ierarhizarea cadrelor didactice care participa la concurs se face in functie de punctajele obtinute, conform art. 6 alin. (2).
    (2) In cazul egalitatii de punctaj are prioritate:
    a) persoana al carei sot/sotie este cadru didactic titular in localitatea in care se solicita detasarea;
    b) persoana al carei sot/sotie este ales/aleasa in Parlament, este numit/numita in Guvern sau indeplineste functii de specialitate specifice in aparatul Parlamentului, al Administratiei Prezidentiale, al Guvernului ori in Ministerul Educatiei si Cercetarii, functii alese de Parlament in organismele centrale ale statului, precum si persoana al carei sot/sotie indeplineste functia de prefect, subprefect, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean, o functie de indrumare si control in sistemul de invatamant, de cultura, de tineret si sport. De asemenea, au prioritate sotul/sotia persoanei care indeplineste functii de conducere si de specialitate la casele corpului didactic, precum si sotul/sotia cadrelor didactice numite in functii de conducere sau de specialitate la comisiile si agentiile din subordinea Administratiei Prezidentiale, a Parlamentului sau a Guvernului, ai/ale liderilor sindicatelor din invatamant, care au drept de rezervare de catedra, si ai/ale cadrelor active ale Ministerului Apararii Nationale, ale Ministerului de Interne, ale Serviciului Roman de Informatii, mutate la ordin in alta localitate;
    c) persoana, cadru didactic titular, care are domiciliul sau resedinta in localitatea in care se afla postul/catedra solicitata;
    d) alte cadre didactice titulare.
    (3) Daca dupa aplicarea criteriilor si punctajelor prevazute la art. 6 alin. (2) se mentine egalitatea, departajarea se face luandu-se in considerare, in ordine:
    a) gradul didactic;
    b) lucrarile publicate;
    c) rezultatele obtinute in activitatea didactica, dovedite;
    d) vechimea in invatamant.
    (4) Pentru cadrele didactice titulare, prevazute la alin. (2) lit. d), in cazul mentinerii egalitatii de punctaj pentru acelasi/aceeasi post/catedra departajarea se face in functie de:
    a) apropierea de domiciliu;
    b) gradul didactic;
    c) lucrarile publicate;
    d) rezultatele obtinute in activitatea didactica, dovedite;
    e) media la examenul pentru obtinerea gradului didactic;
    f) vechimea in invatamant.
    (5) Detasarea la cerere a personalului didactic se dispune, dupa caz, prin decizie a inspectorului scolar general sau prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

    CAP. 4
    Suplinirea

    SECTIUNEA 1
    Suplinirea posturilor/catedrelor cu personal didactic calificat

    Art. 8
    (1) Posturile/catedrele publicate pentru suplinire se ocupa cu prioritate de catre candidatii care au participat la concursul de titularizare si care au obtinut minimum media 5,00 (cinci), in ordinea descrescatoare a mediilor.
    (2) La medii egale departajarea se face luandu-se in considerare, in ordine:
    a) gradul didactic;
    b) lucrarile publicate;
    c) rezultatele obtinute in activitatea didactica;
    d) media obtinuta la absolvirea studiilor;
    e) media la examenul pentru obtinerea gradului didactic;
    f) vechimea in invatamant.
    (3) Pentru repartizarea pe post se asigura, daca este posibil, continuitatea.
    Art. 9
    (1) Posturile ramase vacante dupa operatiunile prevazute la art. 8 se ocupa prin concurs organizat de inspectoratul scolar, la care pot participa cadre didactice care nu au implinit varsta de pensionare prevazuta de lege.
    (2) Ierarhizarea personalului didactic care participa la concursul prevazut la alin. (1) se face prin aplicarea criteriilor si punctajelor prevazute la pct. 2 - 5 din anexa nr. 2 la Metodologia privind organizarea si desfasurarea pretransferarii personalului didactic titular si a transferarii personalului didactic titular disponibilizat prin restrangerea activitatii sau prin desfiintarea unor unitati scolare.
    (3) La medii egale departajarea se face luandu-se in considerare, in ordine:
    a) domiciliul in localitatea in care se afla postul/catedra;
    b) gradul didactic;
    c) media obtinuta la absolvirea studiilor;
    d) lucrarile publicate;
    e) rezultatele obtinute in activitatea didactica;
    f) media la examenul pentru obtinerea gradului didactic;
    g) vechimea in invatamant.
    (4) Pentru repartizarea pe post se asigura, daca este posibil, continuitatea.
    Art. 10
    Incadrarea personalului didactic suplinitor calificat se face prin decizie a inspectorului scolar general, pentru perioada 1 septembrie - 31 august a fiecarui an.

    SECTIUNEA a 2-a
    Cumulul si plata cu ora

    Art. 11
    (1) Orele ramase neocupate dupa aplicarea dispozitiilor art. 8 si ale art. 9 se atribuie de catre directorul unitatii de invatamant, prin cumul sau plata cu ora, personalului didactic titular in unitatea de invatamant, personalului didactic asociat ori cadrelor didactice pensionate, cu avizul inspectoratului scolar.
    (2) Incadrarea personalului didactic prevazut la alin. (1) se face prin decizie emisa de directorul unitatii de invatamant, pentru perioada 15 septembrie - 15 iunie, respectandu-se Precizarile Ministerului Educatiei si Cercetarii nr. 19.388/1997.

    SECTIUNEA a 3-a
    Suplinirea posturilor/catedrelor cu personal didactic necalificat

    Art. 12
    In mod exceptional, in lipsa personalului didactic calificat pot fi incadrati cu contract individual de munca pe perioada determinata, de cel mult un an scolar, suplinitori fara studii corespunzatoare, care au absolvit cel putin liceul, cu diploma de bacalaureat, si care sunt testati prin interviu si lucrare scrisa in profilul postului solicitat.
    Art. 13
    (1) Comisia de concurs este stabilita, pentru fiecare disciplina, prin decizie a inspectorului scolar general si are urmatoarea componenta:
    a) inspectorul scolar de specialitate;
    b) un profesor metodist sau un profesor care are cel putin gradul didactic II.
    (2) Comisia de concurs elaboreaza subiectele si testeaza candidatii.
    Art. 14
    Tematica si bibliografia se elaboreaza de catre inspectorul scolar de specialitate si se afiseaza la sediul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti si la avizierele zonale/de sector ale inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, cu cel putin 30 de zile inainte de data sustinerii interviului si a lucrarii scrise.
    Art. 15
    (1) Lucrarea scrisa se sustine inaintea interviului, in perioada prevazuta in calendarul miscarii personalului didactic.
    (2) Durata de redactare a lucrarii scrise este de 3 - 4 ore si se stabileste de catre comisia de concurs. Lucrarea scrisa se evalueaza cu note de la 10 la 1 si are o pondere de doua treimi din nota finala.
    (3) Afisarea rezultatelor se face in maximum 48 de ore de la sustinerea lucrarii scrise.
    Art. 16
    (1) In vederea sustinerii interviului comisia elaboreaza bilete cu intrebari pe baza bibliografiei anuntate. Candidatul extrage un bilet si raspunde la intrebarile continute de acesta.
    (2) Interviul se evalueaza prin note de la 10 la 1 si reprezinta o treime din nota finala a testului.
    Art. 17
    (1) Nota minima de promovare, atat a lucrarii scrise, cat si a interviului, este 5,00 (cinci).
    (2) In cazul nepromovarii lucrarii scrise candidatul pierde dreptul de a se prezenta la interviu.
    Art. 18
    (1) Ierarhizarea candidatilor se face in ordinea descrescatoare a mediilor.
    (2) In cazul in care exista egalitate de punctaj intre candidatii cu studii superioare, postul/catedra se ocupa, in ordine, de:
    a) absolventii cu studii superioare de specialitate;
    b) absolventii cu studii superioare cu specialitatea cea mai apropiata;
    c) absolventii cu studii superioare care se recalifica in specialitatea postului.
    (3) In cazul in care exista egalitate de punctaj intre un candidat care a absolvit liceul, cu diploma de bacalaureat, si un candidat absolvent sau care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior, acreditata sau autorizata in conditiile legii, acesta din urma are prioritate.
    (4) In cazul in care exista egalitate de punctaj intre candidatii care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior, acreditata sau autorizata in conditiile legii, departajarea acestora se face, in ordine, in functie de:
    a) domiciliul sau resedinta in localitatea in care se afla postul/catedra solicitat/solicitata;
    b) continuitatea pe post/catedra si frecventarea modulelor de pedagogie sau de perfectionare organizate in cadrul casei corpului didactic;
    c) frecventarea unor cursuri de perfectionare prin alte sisteme agreate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, conform Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) In cazul in care exista egalitate de punctaj intre candidatii care au absolvit liceul, cu diploma de bacalaureat, sau intre candidatii cu studii superioare de lunga ori scurta durata, cu aceeasi specializare, acestia sunt departajati, in ordine, in functie de criteriile prevazute la alin. (4).
    Art. 19
    Incadrarea pe post/catedra a personalului didactic necalificat se face in perioada prevazuta in calendarul miscarii personalului didactic, prin decizie a inspectorului scolar general, pentru perioada 15 septembrie - 15 iunie a fiecarui an scolar.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 20
    (1) Contestatiile privind ocuparea catedrelor/posturilor prin detasare in interesul invatamantului, detasare la cerere si suplinire se adreseaza, in termen de 3 zile de la afisarea rezultatelor, inspectoratului scolar si se solutioneaza de consiliul de administratie al acestuia, cu respectarea dispozitiilor art. 11 alin. (6) din Legea nr. 128/1997. Hotararile consiliului de administratie sunt definitive si pot fi atacate in conformitate cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
    (2) Nerespectarea prevederilor legale prevazute de prezenta metodologie de catre persoanele carora le revine obligatia de a le aplica atrage, dupa caz, raspunderea administrativa, disciplinara, civila sau penala.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3215/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3215 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu