Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3108 din 10 decembrie 2004

pentru punerea in aplicare a Normelor privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asiguratorilor pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

ACT EMIS DE: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1214 din 17 decembrie 2004


SmartCity3


    Tinand seama de dispozitiile art. 5 si 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 9 decembrie 2004, prin care s-au adoptat Normele privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asiguratorilor pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule,

    presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se pun in aplicare Normele privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asiguratorilor pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin, cu exceptia art. 2 alin. (2) care se va pune in aplicare prin ordin cand Centrul de informare - CEDAM - prevazut la art. 12 va deveni operational.
    Art. 2
    Societatile de asigurari autorizate vor lua toate masurile necesare si raspund de instruirea corespunzatoare a personalului propriu si a intermediarilor implicati in contractarea asigurarilor obligatorii.
    Art. 3
    Pe data de 31 decembrie 2004 se abroga Normele privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asiguratorilor care vor practica asigurare in anul 2004, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.113/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 858 din 3 decembrie 2003.
    Art. 4
    Secretarul general si Directia generala asigurari obligatorii din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

           Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
                           Nicolae Eugen Crisan

    ANEXA 1

                                 NORME
privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asiguratorilor pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

    In temeiul prevederilor art. 5 si 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 5 lit. c) si ale art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. IV alin. (1) din Legea nr. 403/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a adoptat urmatoarele norme, prin care se stabilesc nivelul primelor de asigurare si termenele de plata a acestora, limitele despagubirilor corelate cu nivelul primelor de asigurare, criteriile de selectie si conditiile de autorizare, precum si de retragere a autorizarii asiguratorilor si alte elemente pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule.

    Definitii
    In intelesul prezentului act normativ se folosesc urmatoarele definitii:
    a) autovehicule - vehicule cu propulsie proprie supuse inmatricularii, inclusiv remorci, semiremorci sau atase tractate de acestea, precum si tramvaie;
    b1) proprietar - persoana fizica sau juridica, titulara a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul;
    b2) utilizator - persoana careia, in baza unui contract incheiat cu proprietarul de drept, i s-a atribuit pe o anumita perioada dreptul de folosinta a unui autovehicul;
    c) accident de autovehicule - eveniment neprevazut si intamplator provocat prin intermediul unui autovehicul ce cauzeaza prejudicii unor terte persoane si care poate da nastere unei/unor cereri de despagubire;
    d) prejudiciu - efectul negativ suferit de un tert, parte prejudiciata, prin producerea unui accident de autovehicul, cu exceptia efectelor negative care angajeaza raspunderea transportatorului;
    e) parte prejudiciata - persoana/persoanele indreptatita/indreptatite sa primeasca despagubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a unui accident de autovehicul, in conformitate cu prevederile legale;
    f) asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, denumita in continuare asigurare obligatorie RCA (raspundere civila auto) - contractul de asigurare probat prin documentul de asigurare, prin care un asigurator autorizat, in baza unei prime platite de asigurat, se obliga sa despagubeasca prejudiciile cauzate tertilor in perioada de valabilitate a documentului de asigurare ca urmare a producerii unui accident de autovehicul, in conditiile legii;
    g) asigurat - proprietarul de autovehicul care a incheiat cu un asigurator RCA o asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule;
    h) asigurator RCA - societate de asigurare autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sa practice asigurarea obligatorie RCA in conformitate cu prevederile prezentelor norme;
    i) fondul de protectie a victimelor strazii - fond constituit si finantat in conditiile legii de asiguratorii RCA;
    j) document de asigurare RCA - polita de asigurare pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule pe teritoriul Romaniei, care probeaza incheierea contractului de asigurare RCA;
    k) limitele teritoriale de acoperire ale asigurarii obligatorii RCA - teritoriul Romaniei;
    l) prima de referinta - prima de asigurare determinata in baza cheltuielilor cu despagubirile, cheltuielilor de achizitie, ratei daunei pe anii anteriori, ratei inflatiei, limitelor despagubirilor de asigurare si celorlalte cerinte legale, dar si tinand seama de o rata minima a profitului pentru asiguratorii RCA;
    m) Centru de informare, denumit CEDAM - administratorul bazei de date, creat conform dispozitiilor art. II din Legea nr. 172/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania.

    TITLUL I
    Nivelul primelor de asigurare, termenele de plata a acestora si limitele despagubirilor

    Art. 1
    (1) Nivelul maxim si cel minim al primelor de asigurare pentru asigurarile obligatorii RCA se stabilesc avandu-se in vedere o prima de referinta la care se aplica un procent de 10% in plus sau in minus pentru anul 2005 si un procent de 20% in plus si 10% in minus pentru anul 2006. Primele de referinta pentru asigurarile obligatorii RCA sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Asiguratorii RCA vor stabili anual tarife de prime proprii, care sa se incadreze in nivelul maxim si cel minim al primelor de asigurare, calculate conform alin. (1). Tarifele de prime astfel calculate vor fi prezentate Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor de catre toti asiguratorii, la data depunerii documentatiei de autorizare in conformitate cu art. 14.
    (3) In cadrul activitatii de contractare a asigurarii, prin alte persoane decat personalul propriu angajat cu carte de munca al asiguratorilor RCA, nivelul maxim al cheltuielilor de achizitie, respectiv comisioanele, nu va depasi 15%, diferentiat pentru agentii de asigurare si brokerii de asigurare, si se va aplica asupra primelor efectiv incasate.
    (4) Tarifele de prime prezentate se vor publica pe site-ul asiguratorului RCA si in doua publicatii de larga circulatie, dupa autorizarea acestuia pentru practicarea asigurarii RCA.
    (5) Este interzis sa se incaseze prime de asigurare diferite de tarifele publicate, cu exceptia cazurilor mentionate la art. 2 alin. (8) si (9).
    (6) Nerespectarea de catre asiguratorii RCA a prevederilor alin. (2), (3), (4) si (5) se va sanctiona cu retragerea imediata a autorizatiei de a practica asigurarea obligatorie RCA, conform art. 8 coroborat cu art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    (1) Persoanele care au in proprietate autovehicule inmatriculate sau supuse inmatricularii in Romania sunt obligate sa incheie asigurarea obligatorie RCA (contractul de asigurare) pe durata nelimitata si sa mentina valabilitatea acesteia prin plata primelor de asigurare pe perioade de cate 6 sau 12 luni, in functie de optiunea asiguratului. Pentru persoanele fizice si juridice care au in proprietate mai mult de un autovehicul inmatriculat sau supus inmatricularii in Romania se va incheia un singur contract de asigurare obligatorie RCA.
    (2) Asiguratii sunt obligati sa notifice in prealabil asiguratorului RCA la care sunt asigurati intentia de a denunta asigurarea obligatorie RCA incheiata cu acesta, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea perioadelor mentionate la alin. (1). Notificarea se va face in scris, iar dovada efectuarii acesteia revine asiguratului. Este interzis asiguratorilor RCA sa incheie asigurarea obligatorie RCA (contractul de asigurare) cu persoanele care au in proprietate autovehicule inmatriculate sau supuse inmatricularii in Romania, daca acestea nu fac dovada denuntarii asigurarii obligatorii RCA (contractul de asigurare) in conditiile prevazute mai sus. Incheierea asigurarii obligatorii RCA (contractul de asigurare) cu incalcarea prevederilor anterioare obliga noul asigurator RCA sa transfere primele de asigurare incasate asiguratorului RCA initial, in termen de maximum 7 zile lucratoare de la data notificarii primite de la acesta, si sa plateasca despagubirile pentru prejudiciile de care asiguratul raspunde fata de terte persoane pagubite, in conditiile legii, pana la transferul efectiv al primelor de asigurare. Inainte de incheierea unui nou contract de asigurare, asiguratorul RCA are obligatia sa verifice in baza unica de date situatia asiguratului care doreste sa incheie asigurarea obligatorie RCA.
    (3) In cazul in care asiguratii nu comunica intentia de denuntare a asigurarii obligatorii RCA in termenul prevazut la alin. (2), la expirarea perioadelor mentionate la alin. (1) asigurarea obligatorie RCA continua automat pe perioade egale cu cele anterioare, respectiv de 6 sau de 12 luni, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) nu exista prime/rate de asigurare restante pentru perioada de asigurare anterioara;
    b) asiguratii au platit prima de asigurare aferenta perioadei de asigurare urmatoare inainte de expirarea perioadei de asigurare anterioare.
    (4) In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de continuare automata a asigurarii obligatorii RCA, mentionate la alin. (3), proprietarii autovehiculelor devin neasigurati la expirarea perioadei de asigurare anterioara si pentru care au platit prima de asigurare, urmand a suporta rigorile legii si ramanand in continuare obligati sa incheie asigurarea obligatorie RCA conform prevederilor legale.
    (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), asigurarea obligatorie RCA se incheie:
    - pe perioada de valabilitate a autorizatiei provizorii de circulatie, pentru autovehiculele care se inmatriculeaza provizoriu;
    - pe perioada inmatricularii temporare, pentru autovehiculele ce urmeaza sa fie scoase definitiv din tara.
    (6) Documentele de asigurare se vor emite pe perioada corespunzatoare pentru care s-a platit prima de asigurare. Primele de asigurare aferente acestor documente de asigurare se calculeaza in conformitate cu tariful de prime stabilit de asiguratorul RCA in anul calendaristic in care incepe valabilitatea asigurarii obligatorii RCA. Proprietarii de parcuri auto formate din cel putin 10 autovehicule supuse inmatricularii pot negocia cu asiguratorii RCA plata fractionata a primelor de asigurare.
    (7) Pentru cazurile prevazute la alin. (1) si (5) primele de asigurare se calculeaza prin insumarea primelor lunare stabilite in tariful de prime al asiguratorului RCA, corespunzator numarului de luni calendaristice intregi cuprinse in perioada de valabilitate a asigurarii, la care se adauga prima aferenta lunii calendaristice in care expira asigurarea, daca aceasta nu a fost deja luata in calcul ca luna intreaga.
    (8) Persoanele fizice pensionate beneficiaza de o reducere cu 20% a primelor de asigurare in baza talonului de pensie sau a deciziei de pensionare.
    (9) Persoanele cu deficiente locomotorii, detinatoare de motocicluri si de autoturisme adaptate infirmitatii lor, inclusiv cele primite de acestea in folosinta, probate cu documente justificative, beneficiaza de o reducere cu 50% a primelor de asigurare.
    Art. 3
    Persoanele care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate, dar neasigurate sau ale caror asigurari expira in timpul in care se afla pe teritoriul Romaniei, sunt obligate sa incheie asigurarea obligatorie RCA. Documentele de asigurare se emit si primele de asigurare se platesc anticipat si integral, corespunzator perioadei in care autovehiculul neasigurat se afla in Romania, astfel:
    a) la intrarea autovehiculului pe teritoriul Romaniei, la punctele de trecere a frontierei, in cazul persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate, dar neasigurate;
    b) cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate a documentelor de asigurare, la unitatile teritoriale ale asiguratorilor autorizate, in cazul persoanelor care se afla pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate si ale caror asigurari expira in perioada in care se afla in Romania.
    Art. 4
    Raspunderea asiguratorului incepe:
    a) din momentul platii primei de asigurare si al eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a asigurarii inscrisa in document, pentru asiguratul care isi indeplineste obligatiile de plata cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate a perioadei de asigurare anterioare;
    b) dupa 48 de ore de la expirarea zilei in care s-a platit prima de asigurare si s-a eliberat documentul de asigurare, pentru persoanele care nu aveau o asigurare obligatorie RCA, valabila la momentul platii;
    c) din momentul platii primei de asigurare si al eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a autorizatiei provizorii de circulatie sau a inmatricularii autovehiculului, pentru autovehiculele ce urmeaza a fi inmatriculate sau reinmatriculate.
    Art. 5
    (1) Raspunderea asiguratorului inceteaza la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate inscrise in documentul de asigurare sau, anterior acestei date, in momentul radierii din circulatie a autovehiculului.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru autovehiculele care sunt radiate din circulatie in perioada de asigurare ca urmare a incetarii contractelor de leasing, asigurarile obligatorii RCA raman in vigoare pana la expirarea perioadei de valabilitate inscrise in documentele de asigurare, fara modificarea primei de asigurare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    - noii proprietari sunt utilizatorii prevazuti in documentele de asigurare; si
    - asiguratorul a incasat prima de asigurare aferenta perioadei de valabilitate.
    Art. 6
    (1) Pentru autovehiculele care sunt radiate din circulatie in perioada de asigurare, prima de asigurare aferenta perioadei cuprinse intre data inceperii si data incetarii raspunderii asiguratorului se calculeaza prin insumarea primelor lunare stabilite in tariful de prime al asiguratorului RCA, corespunzator numarului de luni calendaristice intregi cuprinse in perioada de valabilitate a asigurarii, la care se adauga prima aferenta lunii calendaristice in care inceteaza raspunderea asiguratorului, daca aceasta nu a fost deja luata in calcul ca luna intreaga.
    (2) Diferenta dintre prima de asigurare platita si cea calculata conform alin. (1) se restituie asiguratului, la cererea scrisa a acestuia, insotita de documentele doveditoare, numai in cazurile in care nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a asigurarii.
    Art. 7
    (1) In unul si acelasi accident produs pe teritoriul Romaniei, indiferent de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubelor, asiguratorul acorda despagubiri, inclusiv pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil, in limitele de despagubire valabile la data accidentului.
    (2) Limitele de despagubire se stabilesc anual prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana limitele de despagubire vor fi cele prevazute in directivele Uniunii Europene. Pentru anul 2005, respectiv anul 2006, limitele de despagubire sunt cele prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 8
    (1) Dovada existentei asigurarii obligatorii RCA, in cazul controalelor efectuate de organele de politie, in conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, o constituie:
    - documentul (polita) de asigurare emis de asiguratorii RCA, pentru autovehiculele inmatriculate in Romania;
    - documentele internationale de asigurare de raspundere civila auto, eliberate de societati de asigurare din strainatate, cu valabilitate pe teritoriul Romaniei si numai pentru perioada mentionata in acestea sau documentul de asigurare emis de asiguratorii RCA din Romania, pentru autovehiculele inmatriculate in strainatate.
    (2) La trecerea frontierei de stat a Romaniei, proprietarii sau conducatorii autovehiculelor inmatriculate in Romania vor prezenta documentul Carte Verde.
    Art. 9
    (1) Forma, continutul si seriile contractului si politei de asigurare RCA sunt prevazute in anexa nr. 9. Fiecare asigurator va avea alocata o serie unica, care va fi mentionata atat pe contract, cat si pe polita de asigurare.
    (2) Pentru asiguratorii care au practicat asigurarea obligatorie RCA in anul 2004, seriile contractului si politei de asigurare raman neschimbate.
    (3) In cazul asiguratorilor care solicita autorizare de practicare a asigurarii obligatorii RCA pentru prima data in anul 2005, se vor repartiza serii pentru contractele si politele de asigurare, prin tragere la sorti, in termen de 10 zile lucratoare de la depunerea documentatiei de autorizare.
    (4) Contractul si polita de asigurare se vor tipari la Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. sau la alte unitati tipografice sub supravegherea acesteia, selectate pe baza criteriilor stabilite prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.177/1998, conform Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora. Forma, dimensiunile si continutul contractului si al politelor de asigurare au fost transmise Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A.
    (5) Asiguratorii care au depus documentatie de autorizare vor putea comanda tiparirea contractelor si a politelor de asigurare in conditiile alin. (4), numai in baza unui mandat special din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
    Art. 10
    Nivelul amenzilor si celelalte sanctiuni sunt prevazute la art. 63 si 64 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 11
    Asiguratorii RCA sunt obligati sa transmita catre baza de date creata conform dispozitiilor art. II din Legea nr. 172/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania prin sistem informatic utilizand un mediu de comunicare electronica toate informatiile privind incheierea asigurarii obligatorii RCA, data de incetare a valabilitatii sau de reziliere a documentelor de asigurare.
    Art. 12
    A. CEDAM va avea urmatoarele atributii:
    1. stocarea urmatoarelor informatii:
    - numerele de inregistrare a autovehiculelor pe teritoriul Romaniei, inclusiv datele tehnice ale acestora, datele personale ale proprietarului sau conducatorilor auto care au provocat accidente;
    - numerele documentelor de asigurare RCA, inclusiv data de expirare a acoperirii asigurarii;
    - denumirea si sediul asiguratorilor RCA emitenti de documente de asigurare;
    2. coordonarea strangerii si diseminarii acestor informatii;
    3. asistarea persoanelor indreptatite si garantarea obtinerii de catre acestia a informatiilor solicitate.
    B. Partea prejudiciata este indreptatita pentru o perioada de 7 ani dupa producerea accidentului sa obtina din partea CEDAM urmatoarele informatii:
    1. denumirea si sediul asiguratorului RCA;
    2. numarul documentului de asigurare.

    TITLUL II
    Autorizarea asiguratorilor si alte elemente referitoare la practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

    Art. 13
    Asiguratorii pot subscrie asigurarea obligatorie RCA in conformitate cu prevederile Legii nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, daca indeplinesc, cumulativ, suplimentar celorlalte cerinte legale, urmatoarele:
    a) sunt autorizati, in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normelor nr. 2/2001 privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea asiguratorilor si criteriile pentru aprobarea actionarilor semnificativi si a persoanelor semnificative ale asiguratorilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 2/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 501 din 24 august 2001, cu modificarile ulterioare;
    b) dispun de o retea teritoriala formata din cel putin o unitate (sucursala, agentie), inregistrata la oficiul registrului comertului, in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, cu exceptia judetului Ilfov;
    c) pentru fiecare unitate dispun de personal specializat in activitatea de constatare si de lichidare a daunelor auto si efectueaza plati de despagubire la cel putin una dintre unitatile teritoriale din fiecare judet si in municipiul Bucuresti, cu exceptia judetului Ilfov;
    d) dispun de o dotare cu tehnica de calcul si software adecvate si de personal care sa permita tinerea unor evidente detaliate privind documentele de asigurare si centralizarea informatiilor/datelor colectate de la unitatile teritoriale si, totodata, poseda capacitatea de a comunica in mod electronic aceste informatii catre baza unica de date, constituita conform art. II din Legea nr. 172/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 139/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania. In acest sens este obligatorie transmiterea electronica zilnica a informatiilor referitoare la asigurarea obligatorie RCA intre unitatile teritoriale si sediul central si, o data cu operabilitatea bazei unice de date, transmiterea acestor informatii sa se realizeze securizat (criptat). Informatiile necesare a fi colectate si transmise in baza unica de date constituita la nivel national sunt prezentate in anexa nr. 4;
    e) nu se afla in una dintre situatiile reglementate de art. 29 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, nu li s-au limitat, interzis operatiunile sau nu li s-a retras autorizatia conform art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 14
    (1) In vederea autorizarii asiguratorilor pentru practicarea asigurarii obligatorii RCA, in conformitate cu art. 12 alin. (10) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia vor prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor o cerere insotita de:
    a) documentatia din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la art. 13 lit. a) si d);
    b) extras de la oficiul registrului comertului, din care sa rezulte existenta unitatilor teritoriale, conform prevederilor art. 13 lit. b);
    c) pentru fiecare unitate teritoriala se vor prezenta lista personalului de specialitate, insotita de copii ale documentelor legale care atesta existenta raporturilor contractuale cu asiguratorul RCA, structura de lucru necesara efectuarii platilor de despagubiri, precum si alte informatii utile, centralizate conform modelului prezentat in anexa nr. 5;
    d) o declaratie a conducerii societatii de asigurare, din care sa rezulte ca va respecta intocmai prevederile prezentelor norme, sub sanctiunile prevazute la art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 6;
    e) tariful primelor de asigurare stabilit in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2).
    (2) Cererile de autorizare insotite de documentatia aferenta vor fi solutionate in termenul legal de la inregistrarea acestora la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
    (3) Daca in urma analizarii documentatiei depuse rezulta neconcordante, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate solicita informatii suplimentare, probate prin acte oficiale si documente justificative, autorizarea fiind amanata pana la clarificarea tuturor aspectelor.
    (4) Autorizarea are valabilitate pe perioada nedeterminata, putand fi retrasa sau suspendata de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in conditiile legii.
    Art. 15
    (1) Asiguratorii care au fost autorizati sa practice asigurarea obligatorie RCA pentru anul 2004 vor solicita autorizarea pe perioada nedeterminata, pe baza unei cereri depuse la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor dupa publicarea prezentelor norme in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, insotita de documentele prevazute la art. 14 alin. (1) lit. a), b), c) si d).
    (2) Asiguratorii care nu au fost autorizati sa practice asigurarea obligatorie RCA pentru anul 2004 si care solicita autorizarea incepand cu anul 2005 vor depune cererea de autorizare, insotita de documentele prevazute la art. 14 alin. (1) lit. a), b), c) si d), dupa publicarea prezentelor norme in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 16
    (1) In aplicarea prevederilor art. 5 si 53 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 5 lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile ulterioare, avand in vedere elaborarea si publicarea prezentelor norme, gestionarea programului de monitorizare a activitatii asiguratorilor care practica aceste asigurari, implementarea si intretinerea unei baze unice de date la nivel national, in conformitate cu art. II din Legea nr. 172/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si, totodata, sustinerea cofinantarii programului PHARE pentru achizitia sistemelor de soft si hard necesare si realizarea compatibilitatii cu baza de date a Ministerului Administratiei si Internelor, pentru protejarea corespunzatoare a intereselor asiguratilor si preventie rutiera in sensul legislatiei rutiere in vigoare se preleva o cota procentuala de 1,38% din volumul primelor de asigurare incasate lunar pentru asigurarea obligatorie RCA.
    (2) Sumele determinate prin aplicarea cotei de 1,38% asupra volumului lunar al primelor de asigurare incasate se vor vira pana la data de 25 a lunii urmatoare in contul nr. RO 57 TREZ 700 50 25 XXX 000 272, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la Trezoreria Municipiului Bucuresti.
    (3) Sumele determinate potrivit alin. (1), aferente primelor de asigurare incasate pentru asigurarea obligatorie RCA in cursul anului 2004, pentru exercitiul financiar al anului 2005, vor fi virate pana la data de 25 ianuarie 2005.
    (4) Cota procentuala mentionata la alin. (1) si (2) poate fi modificata pentru anul 2006, in functie de realizarea obiectivelor prevazute mai sus.
    Art. 17
    (1) Asiguratorii au obligatia de a intocmi evidente lunare privind asigurarea obligatorie RCA, potrivit modelelor prezentate in anexele nr. 7a), 7b) si 8.
    (2) Asiguratorii RCA vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor rapoarte lunare, pana la data de 30 a lunii urmatoare, pe baza evidentelor sus-mentionate.
    Art. 18
    In contabilitatea asiguratorului autorizat pentru practicarea asigurarii obligatorii RCA se vor efectua urmatoarele inregistrari contabile:
    1. Evidentierea primelor de asigurare de raspundere civila auto, incasate in exercitiul financiar al anului 2004 si aferente exercitiului financiar al anului 2005:

    5442 "Conturi curente la banci       = 4742 "Venituri inregistrate in
         privind asigurarile generale"           avans privind asigurarile
         (analitic distinct)                     generale" (analitic distinct)

    2. La inceputul exercitiului financiar al anului 2005 vor fi evidentiate astfel:

    4012 "Decontari privind     = 702 "Venituri din primele   - cu primele de
         primele de asigurare         brute subscrise privind   asigurare brute
         aferente asigurarilor        asigurarile generale      subscrise
         generale"                    directe"
         (analitic distinct)          (analitic distinct)

                                    si concomitent

    4742 "Venituri inregistrate = 4012 "Decontari privind     - cu primele de
         in avans privind              primele de asigurare     asigurare
         asigurarile generale"         aferente asigurarilor    incasate in
         (analitic distinct)           generale"                exercitiul
                                       (analitic distinct)      financiar 2004

    3. Evidentierea cheltuielilor cu comisioanele platite brokerilor si agentilor de asigurare:

    4722 "Cheltuieli de achizitie       = 5442 "Conturi curente la banci
         reportate privind asigurarile          privind asigurarile generale"
         generale"                              (analitic distinct) sau
                                          5472 "Casa privind asigurarile
                                                generale" (analitic distinct)

    Ulterior se va evidentia repartizarea acestor cheltuieli in perioadele urmatoare, pe naturi de cheltuieli, conform scadentarului, efectuandu-se inregistrarea contabila:

    656 "Cheltuieli cu alte servicii    = 4722 "Cheltuieli de achizitie
        executate de terti"                     reportate privind asigurarile
                                                generale"

    Pentru conturile:
    4722 "Cheltuieli de achizitie reportate privind asigurarile generale" si 656 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terti" vor fi utilizate urmatoarele conturi analitice:
    - 47221 "Comisioane pentru brokeri de asigurare"
    - 47222 "Comisioane pentru agenti de asigurare"
    - 656221 "Cheltuieli privind comisioanele pentru brokeri de asigurare"
    - 656222 "Cheltuieli privind comisioanele pentru agenti de asigurare"

    4. Evidentierea sumei virate in contul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit art. 16 alin. (2):

    6432 "Cheltuieli cu alte impozite,   = 4472 "Fonduri speciale, taxe si
         taxe si varsaminte asimilate           varsaminte asimilate privind
         privind asigurarile generale"          asigurarile generale"
         (analitic distinct)                    (analitic distinct)

    4472 "Fonduri speciale, taxe si      = 5442 "Conturi curente la banci
         varsaminte asimilate privind           privind asigurarile generale"
         asigurarile generale"                  (analitic distinct)
         (analitic distinct)

    TITLUL III
    Norme tehnice cu privire la aplicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 19
    Asiguratorii RCA acorda, in baza primelor de asigurare platite, despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii acestora raspund, in baza legii, fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule care au loc in limitele teritoriale ale contractului de asigurare, precum si pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil, in limitele stabilite potrivit art. 7.
    Art. 20
    Asiguratorii RCA acorda despagubiri:
    1. indiferent de locul in care a fost produs accidentul de autovehicul (pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice, in incinte si in orice alte locuri) atat in timpul deplasarii, cat si in timpul stationarii autovehiculului asigurat;
    2. pentru pagubele produse de dispozitivele sau instalatiile cu care au fost echipate autovehiculele, precum si pentru pagubele cauzate de remorci, semiremorci ori atase, dar numai in timpul in care acestea sunt atasate unui autovehicul asigurat, inclusiv pentru pagubele produse din cauza desprinderii accidentale a acestora de autovehicule;
    3. daca paguba a fost produsa din culpa conducatorului autovehiculului, inclusiv in cazurile in care conducatorul autovehiculului, la data accidentului:
    - a condus autovehiculul fara consimtamantul explicit sau implicit al asiguratului;
    - nu este titularul unui permis care sa ii dea dreptul sa conduca autovehiculul respectiv;
    - nu a respectat obligatiile legale de ordin tehnic cu privire la starea si siguranta autovehiculului respectiv;
    4. daca paguba a fost produsa prin fapta autovehiculului (cand paguba isi are cauza in insusirile, actiunea sau inactiunea autovehiculului), prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea autovehiculului, prin scurgerea, risipirea ori caderea accidentala a substantelor, materialelor sau a obiectelor transportate;
    5. in cazul in care persoanele care solicita despagubiri pentru vatamari corporale sunt membrii familiei asiguratului, conducatorului auto sau oricarei alte persoane a carei raspundere civila este angajata intr-un accident de autovehicule.
    Art. 21
    (1) In situatia in care cel pagubit a contribuit din culpa la producerea accidentului sau la marirea pagubei, cel chemat sa raspunda va fi tinut raspunzator numai pentru partea din paguba care ii este imputabila (culpa comuna). In astfel de situatii, intinderea raspunderii fiecarei persoane va fi cea rezultata din acte.
    (2) In situatia in care din acte nu rezulta intinderea raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale, in raport cu numarul partilor implicate in accident, fiecare avand dreptul la despagubire in proportia in care nu s-a facut raspunzator de producerea accidentului.
    Art. 22
    Asiguratorii RCA nu acorda despagubiri pentru:
    1. cazurile in care proprietarul sau conducatorul autovehiculului vinovat nu are raspundere civila, daca accidentul a fost produs:
    a) dintr-un caz de forta majora;
    b) din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
    c) din culpa exclusiva a unei terte persoane;
    2. pagubele produse bunurilor apartinand persoanelor fizice sau persoanelor juridice, daca au fost provocate de un autovehicul asigurat RCA ce se afla in proprietate ori este utilizat de aceeasi persoana fizica sau juridica si este condus de un prepus al aceleiasi persoane juridice ori de o alta persoana pentru care raspunde persoana fizica sau persoana juridica;
    3. pagubele cauzate in situatiile in care proprietarul autovehiculului nu face dovada valabilitatii la data accidentului a asigurarii obligatorii RCA sau asiguratorul RCA nu are raspundere;
    4. pagubele situate sub limita minima a despagubirilor de asigurare prevazute in actul normativ in vigoare la data producerii accidentului pentru avarierea ori distrugerea bunurilor in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei pentru daunele produse pe teritoriul Romaniei;
    5. partea din prejudiciu care depaseste limitele maxime ale despagubirilor de asigurare stabilite potrivit art. 7, produs in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei pentru daunele produse pe teritoriul Romaniei;
    6. amenzile de orice fel si cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul sau conducatorul autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei, precum si cheltuielile de executare a hotararilor penale privind plata despagubirilor;
    7. cheltuielile facute in procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau conducatorul autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei, chiar daca in cadrul procesului penal s-a solutionat si latura civila;
    8. sumele pe care conducatorul autovehiculului, raspunzator de producerea pagubei, este obligat sa le plateasca proprietarului sau utilizatorului caruia i-a incredintat autovehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui autovehicul;
    9. pagubele produse bunurilor transportate, daca intre proprietarul, utilizatorul autovehiculului care a produs accidentul sau conducatorul auto raspunzator si persoanele pagubite a existat un raport contractual;
    10. pagubele produse persoanelor sau bunurilor aflate in autovehiculul care a produs accidentul, daca asiguratorul RCA poate dovedi ca autovehiculul respectiv era furat;
    11. pagubele produse la locul de munca de dispozitivele sau de instalatiile montate pe autovehicule, atunci cand acestea sunt utilizate ca utilaje ori ca instalatii de lucru;
    12. pagubele produse prin accidente survenite in timpul operatiunilor de incarcare si de descarcare, acestea constituind riscuri ale activitatii profesionale;
    13. pagubele produse ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corosive, combustibile), care au determinat sau au agravat producerea pagubei;
    14. pretentiile ca urmare a diminuarii valorii bunurilor dupa reparatie.

    CAP. 2
    Avizarea si constatarea pagubelor pe teritoriul Romaniei

    Art. 23
    (1) Pentru recuperarea pagubelor produse ca urmare a accidentelor de autovehicule persoanele pagubite se vor adresa societatii de asigurare cu care proprietarul autovehiculului raspunzator de producerea accidentului a incheiat asigurarea obligatorie RCA.
    (2) Daca pentru recuperarea prejudiciului persoana pagubita se adreseaza asiguratorului sau de bunuri, constatarea avariilor, solutiile tehnologice adoptate, evaluarea si stabilirea despagubirilor vor fi opozabile asiguratorului RCA al persoanei vinovate, in limita prevederilor prezentelor norme.
    (3) In situatia respectarii prevederilor alin. (2), asiguratorul de bunuri al persoanei pagubite recupereaza despagubirea platita de la asiguratorul RCA al persoanei vinovate fara ca asiguratorul RCA sa fie indreptatit sa respinga o astfel de cerere.
    Art. 24
    (1) Incuviintarea cu privire la stabilirea despagubirii pe baza conventiei dintre asigurati, persoane pagubite si asiguratori se da:
    a) de catre proprietarul autovehiculului raspunzator de producerea pagubei sau de conducatorul acestuia, numai in cazul in care despagubirile nu urmeaza sa fie recuperate potrivit prevederilor art. 58 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, pe actele eliberate de autoritatile publice competente sa constate si sa cerceteze accidentele de autovehicule, pe instiintarea sau pe procesul-verbal de constatare a pagubelor intocmit de asigurator. Aceasta incuviintare constituie si avizare de dauna pentru asiguratorul RCA;
    b) de catre persoana pagubita (in cazul persoanelor juridice, de reprezentantul acestora), pe procesul-verbal de constatare a pagubelor, intocmit de asiguratorul RCA in dublu exemplar.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1), in cazul persoanelor fizice, incuviintarea poate fi data de sotia (sotul) asiguratului, respectiv a (al) persoanei pagubite, ori, in caz de imposibilitate a ambilor soti (spitalizare, deces, detentie, lipsa indelungata din localitate etc.), de oricare dintre urmatoarele persoane majore: copii, parinti, surori sau frati ai asiguratului, respectiv ai persoanei pagubite ori ai sotiei (sotului) acesteia.
    Art. 25
    Deschiderea dosarului de dauna, precum si constatarea pagubelor se efectueaza si in cazurile in care nu s-a primit inca instiintarea de la asiguratul raspunzator de producerea pagubei, insa persoanele pagubite se prezinta la asiguratorul RCA al acestuia cu dovezi privind raspunderea asiguratului, cauzele si imprejurarile accidentului.
    Art. 26
    (1) Procesul-verbal de constatare a pagubelor se semneaza de toate persoanele care iau parte la intocmirea acestuia.
    (2) Eventualele obiectii ale partilor cu privire la pagubele constatate vor fi mentionate in procesul-verbal sau intr-o anexa la acesta.
    (3) Eventualele modificari in cuprinsul procesului-verbal trebuie certificate sub semnatura acelorasi persoane care l-au semnat.
    (4) Daca prin demontarea sau reparatia bunului avariat au rezultat si alte pagube produse ca urmare a accidentului, ce nu au putut fi constatate initial, se va intocmi un proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor, cu participarea acelorasi persoane care au luat parte la constatarea initiala.
    Art. 27
    Dupa efectuarea constatarii, asiguratorul RCA este obligat sa elibereze pagubitului o copie de pe procesul-verbal de constatare a pagubelor sau o nota de constatare, prin care sa indice numarul de dosar deschis, piesele constatate ca avariate in accident si solutiile tehnice adoptate (inlocuire sau reparatie), precum si lista documentelor necesare a fi depuse de catre pagubit pentru finalizarea dosarului de dauna si efectuarea platii.
    Art. 28
    Asiguratorii RCA pot acorda despagubiri si in cazul in care persoana pagubita a procedat la repararea autovehiculului avariat inainte ca asiguratorii RCA sa efectueze constatarea pagubei, daca imprejurarile si cauzele producerii evenimentului asigurat, precum si cuantumul pagubei rezulta din actele aflate la dosar. In asemenea situatii stabilirea marimii avariilor si a cuantumului pagubelor se va face in baza datelor consemnate in actele incheiate de organele de politie, unitatile de pompieri sau de celelalte autoritati publice competente, a documentatiilor privind costul efectiv al reparatiilor efectuate, coroborate cu preturile practicate de unitatile de specialitate, a declaratiilor scrise ale pagubitului si ale martorilor si a altor dovezi prezentate, coroborate cu propriile constatari ale asiguratorului RCA, rezultate in urma examinarii reparatiilor executate autovehiculului si, dupa caz, a eventualelor parti componente sau piese avariate inlocuite, precum si cu investigatiile in legatura cu dinamica accidentului, localizarea acestuia etc. Si in aceste cazuri datele constatate vor fi consemnate in procesul-verbal de constatare a pagubelor la autovehicule, care va fi semnat de toate persoanele care iau parte la intocmirea acestuia.

    CAP. 3
    Stabilirea despagubirilor in cazul accidentelor produse pe teritoriul Romaniei

    Art. 29
    Despagubirile se stabilesc pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator RCA ori, in cazul in care nu s-a realizat intelegerea, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata in Romania.
    Art. 30
    (1) Stabilirea despagubirilor pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori RCA se poate face in cazurile in care, din actele incheiate de organele de politie, unitatile de pompieri sau de celelalte autoritati publice competente sa constate si sa cerceteze accidentele de autovehicule, precum si din instiintarea asiguratilor, respectiv a conducatorilor auto vinovati rezulta raspunderea civila a proprietarului sau a conducatorului autovehiculului asigurat in producerea pagubei, iar persoana pagubita face dovada prejudiciului suferit.
    (2) In cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, daca autoritatile publice nu au retinut elemente determinante cu privire la cauzele si la imprejurarile producerii accidentului de autovehicule ori la pagubele cauzate, acestea pot fi dovedite prin orice mijloc legal de proba.
    Art. 31
    Despagubirile nu pot fi stabilite pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori RCA, in cazul in care:
    1. se formuleaza pretentii de despagubiri pentru lipsa de folosinta a bunului avariat ori distrus, pentru partea respectiva de despagubire, cu exceptia lipsei de folosinta a mijloacelor de transport avariate apartinand agentilor economici care au ca obiect de activitate transporturi de marfuri sau de persoane cu plata, dar numai pentru timpul normat necesar efectuarii reparatiei pagubelor produse la mijloacele de transport. Partea de despagubire aferenta lipsei de folosinta se determina luandu-se in calcul tarifele pentru transporturi de marfuri sau de persoane practicate de pagubit la data producerii pagubei. Sarcina probei apartine pagubitului si se face cu inscrisuri doveditoare;
    2. se formuleaza pretentii de despagubiri pentru: hartii de valoare, acte, manuscrise, bijuterii, pietre pretioase, obiecte de arta, obiecte din platina, aur sau argint, marci postale, timbre, precum si pentru disparitia sau distrugerea banilor;
    3. nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea pagubei, la cauzele si imprejurarile producerii accidentului, precum si la cuantumul pagubelor produse.
    Art. 32
    In cazul in care accidentul de autovehicul face obiectul unui proces penal, despagubirile pot fi stabilite pe baza conventiei dintre asigurati, pagubiti si asiguratori RCA, in cazul in care:
    1. potrivit legii, actiunea penala a fost stinsa prin impacarea partilor;
    2. desi hotararea instantei penale a ramas definitiva si irevocabila, stabilirea despagubirilor civile ar urma sa se faca ulterior;
    3. desi actiunea penala nu poate fi stinsa prin impacarea partilor, sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) s-a dat rechizitoriu de trimitere in judecata sau din actele incheiate de autoritatile publice, semnate fara obiectii de proprietarul ori de conducatorul autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei, rezulta cu certitudine atat raspunderea civila a acestora, pagubele cauzate, cat si vinovatia penala a conducatorului auto care urmeaza sa fie trimis in judecata dupa finalizarea cercetarilor aflate in curs;
    b) s-a dat acordul pentru stabilirea despagubirii pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator RCA;
    c) persoana pagubita isi ia un angajament scris prin care se obliga sa restituie de indata, partial sau total, despagubirea primita, in functie de hotararea instantei penale in ceea ce priveste fapta, faptuitorul si vinovatia;
    d) conducatorul autovehiculului, raspunzator de producerea pagubei, isi ia un angajament scris privind recuperarea despagubirii, in cazul aplicarii prevederilor art. 58 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 33
    La stabilirea despagubirii, in cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, se iau ca baza de calcul pretentiile formulate de persoanele pagubite, avandu-se in vedere prevederile legale privind acoperirea cuantumului pagubelor aduse bunurilor, fara a se depasi diferenta dintre valoarea acestora din momentul producerii accidentului si valoarea ramasa si nici limitele maxime ale despagubirilor stabilite potrivit art. 7.
    Art. 34
    (1) In cazul in care cuantumul despagubirilor ca urmare a avarierii ori distrugerii bunurilor apartinand mai multor persoane in unul si acelasi accident de autovehicul depaseste, la data producerii accidentului, limita maxima stabilita potrivit art. 7, in care se cuprind si cheltuielile facute in procesul civil, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei, despagubirile se acorda, in limita acestei sume, fiecarei persoane pagubite, proportional cu raportul dintre limita maxima si totalul cuantumului despagubirilor.
    (2) In cazul in care cuantumul despagubirilor ca urmare a vatamarilor corporale sau a decesului mai multor persoane in unul si acelasi accident de autovehicul depaseste, la data producerii accidentului, limita maxima stabilita potrivit art. 7, in care se cuprind si cheltuielile facute in procesul civil, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei, despagubirile se acorda in limita acestei sume, proportional cu prejudiciul suferit de fiecare persoana pagubita, fara insa a se depasi, la data producerii accidentului, pentru fiecare persoana accidentata, limita de despagubire pe persoana stabilita potrivit art. 7.

    SECTIUNEA A
    Stabilirea despagubirilor in cazul avarierii sau distrugerii autovehiculelor/vehiculelor in accidente de autovehicule produse pe teritoriul Romaniei

    Art. 35
    (1) Despagubirile pentru autovehicule nu pot depasi cuantumul pagubei, diferenta dintre valoarea autovehiculului la data producerii accidentului si valoarea ramasa si nici limita maxima a despagubirilor stabilita potrivit art. 7.
    (2) prin valoare ramasa se intelege valoarea acelor parti din autovehicul ramase neavariate, cuprinse intre 0,1% si cel mult 25% din valoarea autovehiculului, la data accidentului.
    (3) Cuantumul pagubei la autovehicule este egal cu costul reparatiilor partilor componente sau pieselor avariate ori cu costul de inlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare, aferente reparatiilor si inlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de autovehicul, stabilite la preturile practicate de unitatile de specialitate. Prin unitati de specialitate se intelege persoanele juridice, legal autorizate, care au in obiectul lor de activitate comercializarea de autovehicule, parti componente, piese inlocuitoare si a materialelor pentru acestea (cu exceptia celor in regim de consignatie) si/sau executarea de lucrari de intretinere si reparatie la autovehicule.
    (4) La avarierea unui ansamblu sau subansamblu se ia in considerare inlocuirea numai a partilor componente sau a pieselor care au fost avariate.
    (5) Prin parti componente sau piese care necesita inlocuirea se intelege numai cele a caror reparare sau folosire, chiar reparate, nu mai este posibila din punct de vedere tehnic datorita gradului de avariere a acestora ori, cu toate ca repararea este posibila, costul de reparatie, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente depasesc valoarea de nou a partii componente sau a piesei respective, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente.
    (6) Se considera ca a fost necesara revopsirea integrala a autovehiculului atunci cand partile avariate din cauza accidentului reprezinta minimum 50% din suprafata totala exterioara a autovehiculului respectiv.
    (7) Preturile partilor componente, ale pieselor inlocuitoare noi si ale materialelor sunt cele practicate de unitatile de specialitate.
    (8) In cazurile in care pentru repararea autovehiculelor a fost necesara procurarea directa de catre detinator a unor parti componente, piese sau materiale cu plata in valuta, costul acestora este egal cu costul de achizitie prevazut in actele de cheltuieli prezentate (inclusiv cheltuielile de transport si taxe vamale, exclusiv T.V.A. aferenta), echivalat in lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii platii facturii de catre pagubit. In aceste cazuri costul partilor componente, pieselor sau materialelor nu va depasi preturile de vanzare practicate de unitatile de specialitate din Romania, daca acestea sunt comercializate si in Romania.
    (9) Costul reparatiilor efectuate la autovehicule se stabileste pe baza documentelor eliberate de unitatile de specialitate.
    (10) In cazul in care reparatiile autovehiculului se efectueaza in regie proprie sau se solicita plata despagubirii inainte de efectuarea reparatiilor, costul acestora se stabileste pe baza evaluarii asiguratorului RCA si, daca este cazul, a documentelor justificative privind platile facute, prezentate ulterior efectuarii reparatiilor. In astfel de cazuri cheltuielile cu manopera si costul reparatiilor nu pot depasi, pentru parti componente, piese sau materiale, preturile de vanzare si tarifele pentru manopera practicate de unitatile de specialitate.
    (11) Daca pentru unele parti componente sau piese ale autovehiculului nu exista preturi practicate de unitatile de specialitate, valoarea de nou a acestora se stabileste pe baza preturilor din cataloagele pentru piese de schimb sau, in lipsa, prin asimilare cu preturile din cataloage sau practicate de unitatile de specialitate, pentru partile componente ori piesele unor autovehicule similare. In cazul in care preturile din cataloage sunt exprimate in valuta, se va calcula echivalentul in lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data producerii accidentului.
    Art. 36
    (1) Valoarea autovehiculului la data producerii accidentului se stabileste scazandu-se din valoarea de nou a acestuia uzura corespunzatoare.
    (2) Modalitatea de stabilire a valorii de nou si a uzurii corespunzatoare, prevazute de prezentele norme, se aplica inclusiv in cazul despagubirii stabilite prin hotarare judecatoreasca.
    Art. 37
    Prin valoarea de nou a autovehiculelor avariate se intelege:
    a) pretul de comercializare practicat de unitatile de specialitate din Romania la data producerii accidentului;
    b) pentru autovehiculele care nu se comercializeaza in Romania, pretul corespunzator din cataloagele de specialitate, echivalat in lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data producerii accidentului;
    c) pentru tipurile de autovehicule la care nu exista preturi stabilite sau pentru tipuri ori modele care nu se mai fabrica, valoarea stabilita prin asimilare cu pretul de vanzare*1), practicat la data accidentului, al unor autovehicule care au design si caracteristici tehnice similare din productia interna sau externa.
------------
    *1) In lipsa acestor preturi se pot avea in vedere preturile corespunzatoare din cataloagele de specialitate.

    Art. 38
    (1) Uzura autovehiculului avariat se stabileste in raport cu vechimea, utilizarea si starea de intretinere a acestuia la data producerii accidentului. La stabilirea uzurii se tine seama de costul reparatiilor curente sau capitale, inclusiv de costul de inlocuire a partilor componente sau a pieselor executate inainte de accident, pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare a autovehiculului. Valoarea acestora se stabileste in baza documentatiilor privind costul efectiv al reparatiilor sau al inlocuirilor respective.
    (2) Criteriile pentru stabilirea uzurii in cazul pagubelor produse la autovehicule sunt cele prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 39
    Se acorda despagubiri si pentru:
    1. acoperirea cheltuielilor facute in vederea limitarii pagubelor, daca au fost necesare ca urmare a accidentului si sunt probate cu documente justificative;
    2. in cazul autovehiculelor avariate care nu se mai pot deplasa prin forta proprie:
    a) acoperirea cheltuielilor de transport al autovehiculului (cu exceptia cazurilor de dauna totala) la unitatea de specialitate din Romania, cea mai apropiata de locul accidentului, care poate face reparatia, sau la locul cel mai apropiat de adapostire a autovehiculului;
    b) cheltuielile de transport pana la localitatea de domiciliu a persoanelor care au efectuat voiajul in autovehiculul avariat, fara a se putea depasi tariful prevazut pentru transportul cu trenul clasa a II-a;
    c) cheltuielile de transport al marfurilor aflate in autovehicul, inclusiv remorca/semiremorca tractata de acesta, pana la destinatie;
    d) cheltuielile prevazute mai sus trebuie probate cu documente justificative.
    Art. 40
    In cazul persoanei pagubite cu domiciliul/sediul in strainatate, proprietara a autovehiculului inmatriculat in strainatate:
    1. daca reparatia s-a efectuat in strainatate, despagubirile urmand a se plati in valuta, costul reparatiei este cel prevazut in documentatia de reparatie, avandu-se in vedere avariile constatate de asiguratorul RCA, precum si eventualele avarii suplimentare constatate cu ocazia efectuarii reparatiei, daca producerea acestora se justifica prin dinamica accidentului;
    2. in cazul in care reparatia s-a facut in Romania si se solicita plata despagubirii in valuta, calcularea in valuta a costurilor reparatiei, stabilite in lei, se face la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data la care pagubitul a efectuat plata facturii de reparatii;
    3. in cazul in care se solicita plata despagubirii inainte de efectuarea reparatiilor, costul pagubelor se stabileste pe baza evaluarii facute de asiguratorul RCA, avandu-se in vedere constatarile retinute de autoritatile publice competente, cercetarile efectuate de asiguratorul RCA in legatura cu dinamica accidentului si intinderea prejudiciului, precum si, daca este cazul, documentele prezentate ulterior privind platile efectiv facute de cel pagubit. Calcularea in valuta a despagubirilor stabilite in lei se face la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data propunerii facute de catre asiguratorul RCA persoanei pagubite si acceptate de catre aceasta;
    4. in cazul in care se solicita plata in lei a despagubirii stabilite in valuta, se va calcula echivalentul in lei al acesteia la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data propunerii facute de catre asiguratorul RCA persoanei pagubite si acceptate de catre aceasta;
    5. calcularea in valuta a limitelor privind cuantumul despagubirilor, stabilite potrivit art. 7, se face la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data producerii accidentului.
    Art. 41
    In cazurile in care despagubirile urmeaza sa fie recuperate potrivit art. 58 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, suma de recuperat reprezinta:
    a) despagubirea stabilita in lei, in cazul in care plata acesteia s-a facut de catre asiguratorul RCA in lei;
    b) despagubirea stabilita si platita in valuta, echivalata in lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii platii externe de catre asiguratorul RCA.

    SECTIUNEA B
    Stabilirea despagubirilor in cazul vatamarii corporale sau al decesului persoanelor ca urmare a accidentelor de autovehicule produse pe teritoriul Romaniei

    Art. 42
    La stabilirea despagubirilor pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratorii RCA, in cazul vatamarii corporale sau al decesului unor persoane, se au in vedere urmatoarele:
    1. in caz de vatamare corporala:
    a) diferenta dintre veniturile nete ale persoanei vatamate si indemnizatia primita din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul isi desfasoara activitatea si/sau, dupa caz, din fondurile bugetului asigurarilor sociale de stat, pe perioada spitalizarii si a concediului medical;
    b) venitul mediu lunar net realizat din activitati desfasurate de catre persoana vatamata, probat cu documente justificative, in cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat;
    c) salariul de baza minim brut pe economie, in cazul persoanelor pagubite aflate la data producerii accidentului in ultimul an de studii sau de calificare;
    d) eventualele cheltuieli prilejuite de accident (cheltuieli cu transportul persoanei accidentate, de tratament, de spitalizare, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentatie suplimentara, conform prescriptiilor medicale), probate cu documente justificative si care nu sunt suportate din fondurile de asigurari sociale prevazute de reglementarile in vigoare;
    e) cheltuieli cu ingrijitori pe perioada incapacitatii de munca, daca prin certificat medical se recomanda acest lucru, insa nu mai mult de salariul de baza minim brut pe economie;
    f) daune morale: in conformitate cu legislatia si jurisprudenta din Romania;
    2. in caz de deces:
    a) cheltuielile de inmormantare, inclusiv piatra funerara, precum si cele efectuate cu indeplinirea ritualurilor religioase, probate cu documente justificative;
    b) cheltuielile de transport al cadavrului, inclusiv cele de imbalsamare, probate cu documente justificative, de la localitatea unde a avut loc decesul pana la localitatea in care se face inmormantarea;
    c) veniturile nete nerealizate si eventuale alte cheltuieli rezultate in perioada de la data producerii accidentului si pana la data decesului, prevazute la pct. 1, daca acestea au fost cauzate de producerea accidentului;
    d) daune morale: in conformitate cu legislatia si jurisprudenta din Romania.

    SECTIUNEA C
    Stabilirea despagubirilor in cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, altele decat cele prevazute la sectiunile A si D, in cazul accidentelor produse pe teritoriul Romaniei

    Art. 43
    (1) Despagubirile pentru cladiri, constructii sau alte bunuri se stabilesc pe baza preturilor existente pe piata la data producerii riscului asigurat, in limitele maxime ale despagubirilor stabilite potrivit art. 7.
    (2) In cazul in care persoanele pagubite prezinta documentatii tehnice (devize de reparatii sau alte evaluari), acestea pot fi luate in considerare la stabilirea despagubirii, dupa verificarea prealabila facuta de asiguratorul RCA.

    SECTIUNEA D
    Stabilirea despagubirilor in cazul vatamarii sau pieirii animalelor in cazul accidentelor produse de autovehicule pe teritoriul Romaniei

    Art. 44
    (1) Despagubirile pentru animale se stabilesc pe baza valorii pe piata locala a animalului respectiv la data producerii accidentului.
    (2) Pagubitul va prezenta actul justificativ, din care sa rezulte ca este proprietarul animalului respectiv.
    (3) In cazul animalelor care necesita sacrificarea, si a caror carne poate fi valorificata, se va lua in calculul recuperarii suma primita pentru cantitatea de carne valorificata.

    CAP. 4
    Plata despagubirilor

    Art. 45
    (1) Asiguratorul RCA va efectua plata despagubirilor in termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la data depunerii de catre persoana pagubita a ultimului document necesar finalizarii dosarului de daune. Persoana pagubita va specifica in cererea de despagubire modalitatea de plata: in numerar sau prin ordin de plata, in cont bancar personal sau in contul bancar al unitatii de specialitate care a efectuat reparatia.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care in drepturile persoanei pagubite s-a subrogat asiguratorul acesteia, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
    a) daca nu exista obiectiuni asupra sumelor solicitate, acestea se vor achita in cel mult 20 de zile calendaristice;
    b) daca exista obiectiuni asupra acestor sume, acestea se vor comunica solicitantului in termen de cel mult 15 zile calendaristice, urmand ca in termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la solutionarea obiectiunilor sa se efectueze plata.
    (3) Fata de termenele prevazute mai sus, asiguratorul RCA va reactualiza cuantumul despagubirii cu o cota procentuala de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere in efectuarea platilor.
    Art. 46
    (1) O data cu incasarea despagubirii, persoana pagubita va mentiona in scris ca a fost integral despagubita pentru pagubele suferite si ca nu mai are nici o pretentie de la asiguratorul RCA si asigurat (persoana vinovata) in legatura cu paguba respectiva.
    (2) In situatia efectuarii platii de catre asiguratorul RCA direct in contul bancar al persoanei pagubite, aceasta se considera a fi integral despagubita daca in termen de 30 de zile de la data intrarii sumei in contul sau bancar nu a notificat asiguratorului RCA eventualele obiectii referitoare la cuantumul despagubirii.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 47
    (1) In cazurile in care nu s-a realizat conventia si despagubirile se stabilesc prin hotarare judecatoreasca, asiguratorul RCA va acorda despagubiri fara a mai fi necesara incuviintarea asiguratului, in baza hotararii judecatoresti ramase definitiva, irevocabila si investita cu formula executorie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentelor norme.
    (2) In cazul obligarii la prestatii banesti periodice, sumele stabilite in conditiile prevazute la alin. (1) se vor plati pana la reducerea sau incetarea starii de nevoie ori a incapacitatii de munca, tinandu-se seama de deciziile de pensionare, de certificatele medicale si de alte dovezi care stabilesc aceste situatii, cu respectarea limitelor maxime de despagubire stabilite potrivit art. 7.
    Art. 48
    In cazul in care dupa plata despagubirilor pentru vatamari corporale, stabilite prin hotarare a organului de jurisdictie competent, intervine decesul victimei ca urmare a aceluiasi accident, se vor stabili despagubiri pe baza conventiei dintre parti pentru cheltuielile prevazute la art. 42 pct. 2.
    Art. 49
    Conventia dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratorii RCA are caracter total, neconditionat, definitiv si stinge toate pretentiile decurgand din pagubele care erau sau puteau fi cunoscute la data realizarii conventiei, pentru pagubele ce s-au acoperit pe aceasta cale, cu exceptia situatiei in care ulterior platii despagubirii pentru vatamari corporale starea persoanei pagubite s-a agravat ori a intervenit decesul acesteia, ca urmare a aceluiasi accident.
    Art. 50
    Asiguratorii RCA autorizati sunt obligati sa comunice asiguratilor conditiile privind aceasta asigurare, prevazute de prezentele norme.
    Art. 51
    Pentru respectarea intereselor asiguratilor, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, prin atributiile sale, analizeaza si rezolva eventualele reclamatii primite de la asigurati sau de la alte persoane fizice si juridice care apeleaza la serviciile asiguratorilor RCA ori ale brokerilor de asigurare, putand lua masuri impotriva nerespectarii conditiilor prevazute in prezentele norme, potrivit art. 53.
    Art. 52
    La primirea despagubirii pe baza conventiei, persoana pagubita isi ia un angajament scris prin care se obliga sa restituie de indata despagubirea primita, in cazul in care actele incheiate de organele de politie, de unitatile de pompieri sau de alte autoritati competente sa cerceteze accidentele de autovehicule sunt anulate.
    Art. 53
    Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de catre societatile de asigurare se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor art. 8 si 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 54
    Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a), 7b), 8 si 9 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

                                CRITERII
    pentru stabilirea uzurii in cazul pagubelor produse la autovehicule

    Art. 1
    (1) Pentru stabilirea valorii autovehiculelor la data producerii evenimentului asigurat, din valoarea de nou a acestora se scade uzura valorica. Prin uzura valorica se intelege acea parte din valoarea autovehiculului ce se pierde prin vechime, intrebuintare sau stare de intretinere.
    (2) Uzura valorica se calculeaza prin aplicarea unui coeficient de uzura asupra valorii de nou a autovehiculului la data producerii evenimentului asigurat.
    (3) Coeficientul de uzura se stabileste in functie de gradul de intrebuintare (parcurs) a autovehiculului, exprimat in kilometri, precum si de vechimea in exploatare, exprimata in unitati de timp (ani), diferentiata pe categorii de autovehicule, potrivit tabelelor coeficientilor de uzura nr. 1 si 2.
    (4) Pentru stabilirea coeficientului de uzura a unui autovehicul sunt necesare:
    a) data introducerii in exploatare de nou a autovehiculului respectiv, mentionata in documentele de identificare a acestuia (carte de identitate, certificat de inmatriculare etc.) sau, in lipsa, anul de fabricatie de pe placa de origine a autovehiculului;
    b) parcursul in kilometri realizat de autovehiculul respectiv de la data introducerii lui in exploatare de nou si pana la data producerii evenimentului asigurat.
    Art. 2
    (1) Pentru autovehiculele la care se cunosc datele mentionate la art. 1 alin. (4), pentru stabilirea coeficientului de uzura a autovehiculului avariat se cauta in tabelul coeficientilor de uzura linia corespunzatoare vechimii in exploatare (in ani) si coloana corespunzatoare starii de intretinere medie (coeficientii de uzura din aceasta coloana au fost determinati pentru un parcurs mediu anual de 10.000 km), la intersectia carora se va gasi coeficientul de uzura respectiv.
    (2) In cazul in care exista diferente intre parcursul real si cel rezultat utilizandu-se media anuala, coeficientul corespunzator starii de intretinere medie se va corecta cu 0,6% pentru fiecare 1.000 km*), fara a se putea depasi coeficientii corespunzatori starilor de intretinere buna sau satisfacatoare.
------------
    *) Corectia se va face prin adunare, daca parcursul real este mai mare de 10.000 km/an, ori prin scadere, daca parcursul real este mai mic.

    Art. 3
    (1) Pentru autovehiculele la care nu se cunoaste parcursul (km) realizat pana la data producerii evenimentului asigurat sau acesta nu este in concordanta cu starea tehnica a autovehiculului respectiv, coeficientul de uzura a autovehiculului avariat se stabileste in functie de vechimea in exploatare si de starea de intretinere a acestuia, prevazute in tabelele coeficientilor de uzura nr. 1 si 2.
    (2) Starea de intretinere a unui autovehicul se clasifica in: buna, medie si satisfacatoare.
    (3) Stabilirea starii de intretinere a autovehiculului se face potrivit starii acestuia dinainte de producerea evenimentului asigurat, pe baza criteriilor de mai jos:
    a) stare de intretinere buna
    Autovehiculul prezinta: integritatea elementelor caroseriei, barelor de protectie si capacelor de roti; vopseaua intacta, fara exfolieri sau urme aparente de rugina a tablei; tapiteria fara pete, urme de uzura prematura sau rupturi; cauciucuri uzate uniform, fara sa prezinte uzuri accentuate pe flancuri ca urmare a unui reglaj necorespunzator al directiei; motorul fara scurgeri de ulei pe partile laterale sau pe capotajele interioare ale spatiului afectat acestuia;
    b) stare de intretinere medie
    Autovehiculul prezinta: deformari ale caroseriei, barelor de protectie sau capacelor de roti pana la 10 dm^2 insumat pe intreaga suprafata exterioara; degradari ale vopselei in ceea ce priveste luciul, cu urme de rugina aparenta pe o suprafata totala pana la 10 dm^2, cu exfolieri pe o suprafata totala pana la 0,5 cm^2 sau orice alte zgarieturi; pete pe tapiteria scaunelor;
    c) stare de intretinere satisfacatoare
    Autovehiculul prezinta: deformari ale caroseriei, barelor de protectie si capacelor de roti mai mari de 10 dm^2 insumat pe intreaga suprafata exterioara; degradari ale vopselei, pierderea totala a luciului, cu exfolieri pe o suprafata totala mai mare de 0,5 cm^2, cu urme pronuntate de rugina aparenta si zgarieturi; tapiteria deteriorata si murdara; cauciucurile uzate neuniform, cu accentuari pe unul dintre flancuri, ca urmare a unui reglaj necorespunzator al directiei; motorul cu urme de ulei pe partile superioare si laterale ca urmare a scurgerilor la capacul distributiei, al chiulasei sau pe langa garniturile de etansare; joc mare la volanul directiei.
    (4) Cunoscandu-se data introducerii in exploatare de nou si starea sa de intretinere justificata tehnic, pentru stabilirea coeficientului de uzura a autovehiculului avariat se cauta in tabelul coeficientilor de uzura linia orizontala corespunzatoare vechimii in exploatare (in ani) a acestuia si se stabileste un coeficient de uzura cuprins intre cei corespunzatori starii de intretinere buna si satisfacatoare.
    Art. 4
    (1) Pentru autovehiculele care aveau executate inainte de data producerii evenimentului asigurat reparatii curente, inclusiv inlocuiri ale partilor componente sau ale pieselor originale, stabilirea coeficientului de uzura se face pe baza relatiei:
    Ur = U x K, in care:
    Ur = coeficientul de uzura recalculat a autovehiculului;
    U = coeficientul de uzura rezultat din tabelele coeficientilor de uzura, in baza datelor mentionate mai sus;
    K = coeficientul de corectie a uzurii (A - a)/A,
    in care:
    A = valoarea de nou a autovehiculului avariat;
    a = costul total al reparatiilor curente, inclusiv al inlocuirilor de parti componente sau de piese originale executate inainte de data producerii evenimentului asigurat, exclusiv cele efectuate ca urmare a unor accidente sau a unor defecte de fabricatie, pentru mentinerea sau imbunatatirea starii tehnice corespunzatoare a autovehiculului, in baza documentatiilor privind costul efectiv al acestora.
    (2) Nu se pot lua in calcul coeficienti de uzura (U) inferiori coeficientilor minimali sau superiori celor maximali, pentru vechimea in exploatare, parcursul realizat si starea de intretinere a autovehiculului avariat, prevazuti in tabelele coeficientilor de uzura nr. 1 si 2.

                    TABELUL COEFICIENTILOR DE UZURA Nr. 1*)
pentru autovehicule a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3,5 t si pentru cele al caror numar de locuri pe scaune nu este mai mare de 9

    *) Tabelul coeficientilor de uzura nr. 1 este reprodus in facsimil.

 ____________________________________________
|     |       Coeficient de uzura (%)        |
| Ani |______________________________________|
|     |Stare de   |Stare de   |Stare de      |
|     |intretinere|intretinere|intretinere   |
|     |buna       |medie      |satisfacatoare|
|_____|___________|___________|______________|
|     |     0     |     4     |       6      |
|  1  |___________|___________|______________|
|     |     5     |     9     |      13      |
|_____|___________|___________|______________|
|     |    12     |    18     |      28      |
|  2  |___________|___________|______________|
|     |    18     |    28     |      35      |
|_____|___________|___________|______________|
|     |    23     |    33     |      40      |
|  3  |___________|___________|______________|
|     |    26     |    37     |      45      |
|_____|___________|___________|______________|
|     |    30     |    42     |      50      |
|  4  |___________|___________|______________|
|     |    34     |    45     |      53      |
|_____|___________|___________|______________|
|     |    37     |    48     |      56      |
|  5  |___________|___________|______________|
|     |    41     |    52     |      59      |
|_____|___________|___________|______________|
|     |    45     |    55     |      62      |
|  6  |___________|___________|______________|
|     |    48     |    58     |      65      |
|_____|___________|___________|______________|
|     |    51     |    62     |      69      |
|  7  |___________|___________|______________|
|     |    53     |    65     |      72      |
|_____|___________|___________|______________|
|     |    56     |    67     |      75      |
|  8  |___________|___________|______________|
|     |    58     |    70     |      78      |
|_____|___________|___________|______________|
|     |    60     |    72     |      80      |
|  9  |___________|___________|______________|
|     |    61     |    73     |      82      |
|_____|___________|___________|______________|
|     |    62     |    74     |      84      |
| 10  |___________|___________|______________|
|     |    63     |    75     |      85      |
|_____|___________|___________|______________|
|peste|    63     |    75     |      85      |
| 10  |           |           |              |
|_____|___________|___________|______________|

    NOTA:
    Coeficientii de uzura din tabel, corespunzatori anilor de vechime, sunt stabiliti diferentiat, pe acesti ani, pentru jumatate de an si pentru un an intreg de vechime.

                    TABELUL COEFICIENTILOR DE UZURA Nr. 2*)
pentru autovehicule a caror masa totala maxima autorizata depaseste 3,5 t si pentru cele al caror numar de locuri pe scaune este mai mare de 9

    *) Tabelul coeficientilor de uzura nr. 2 este reprodus in facsimil.

 ____________________________________________
|     |       Coeficient de uzura (%)        |
| Ani |______________________________________|
|     |Stare de   |Stare de   |Stare de      |
|     |intretinere|intretinere|intretinere   |
|     |buna       |medie      |satisfacatoare|
|_____|___________|___________|______________|
|     |     0     |     5     |       7      |
|  1  |___________|___________|______________|
|     |     6     |    10     |      15      |
|_____|___________|___________|______________|
|     |    12     |    20     |      27      |
|  2  |___________|___________|______________|
|     |    18     |    25     |      34      |
|_____|___________|___________|______________|
|     |    23     |    30     |      39      |
|  3  |___________|___________|______________|
|     |    28     |    35     |      44      |
|_____|___________|___________|______________|
|     |    33     |    40     |      48      |
|  4  |___________|___________|______________|
|     |    37     |    45     |      52      |
|_____|___________|___________|______________|
|     |    41     |    49     |      56      |
|  5  |___________|___________|______________|
|     |    44     |    52     |      60      |
|_____|___________|___________|______________|
|     |    47     |    55     |      63      |
|  6  |___________|___________|______________|
|     |    50     |    58     |      65      |
|_____|___________|___________|______________|
|     |    53     |    60     |      68      |
|  7  |___________|___________|______________|
|     |    55     |    64     |      70      |
|_____|___________|___________|______________|
|     |    58     |    66     |      72      |
|  8  |___________|___________|______________|
|     |    60     |    68     |      74      |
|_____|___________|___________|______________|
|     |    63     |    70     |      76      |
|  9  |___________|___________|______________|
|     |    65     |    71     |      77      |
|_____|___________|___________|______________|
|     |    66     |    73     |      79      |
| 10  |___________|___________|______________|
|     |    67     |    74     |      80      |
|_____|___________|___________|______________|
|     |    68     |    75     |      82      |
| 11  |___________|___________|______________|
|     |    69     |    76     |      83      |
|_____|___________|___________|______________|
|     |    70     |    77     |      84      |
| 12  |___________|___________|______________|
|     |    71     |    78     |      85      |
|_____|___________|___________|______________|
|peste|    71     |    78     |      85      |
| 12  |           |           |              |
|_____|___________|___________|______________|

    NOTA:
    Coeficientii de uzura din tabel, corespunzatori anilor de vechime, sunt stabiliti diferentiat, pe acesti ani, pentru jumatate de an si pentru un an intreg de vechime.

    ANEXA 2*)
    la norme

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    A. PRIMA DE REFERINTA PENTRU ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA PENTRU PAGUBE PRODUSE TERTILOR PRIN ACCIDENTE DE AUTOVEHICULE

    I. In cazul persoanelor care au in proprietate autovehicule inmatriculate in Romania.

                                                                      - lei -
                               ________________________________________________
                              |    Persoane fizice    |   Persoane juridice    |
 _____________________________|_______________________|________________________|
|N |   Felul autovehiculului  |01 ianuarie -|per luna |01 ianuarie -| per luna |
|r.|                          |31 decembrie |         |31 decembrie |          |
|  |                          |             |         |             |          |
|c |                          |             |         |             |          |
|r |                          |             |         |             |          |
|t.|                          |             |         |             |          |
|__|__________________________|_____________|_________|_____________|__________|
|1.|Autoturisme (inclusiv autoturisme de teren si automobile mixte a caror     |
|  |masa maxima autorizata nu depaseste 3,5 t) autosanitare, auto rulote,      |
|  |(cu exceptia celor prevazute la pct. 5), avand capacitatea cilindrica:     |
|  |___________________________________________________________________________|
|  |a) pana la 1.200 cmc          |  1.524.000|  127.000|  1.812.000|   151.000|
|  |______________________________|___________|_________|___________|__________|
|  |b) intre 1.201 - 1.400 cmc    |  1.680.000|  140.000|  2.244.000|   187.000|
|  |______________________________|___________|_________|___________|__________|
|  |c) intre 1.401 - 1.600 cmc    |  1.920.000|  160.000|  3.036.000|   253.000|
|  |______________________________|___________|_________|___________|__________|
|  |d) intre 1.601 - 1.800 cmc    |  2.160.000|  180.000|  3.288.000|   274.000|
|  |______________________________|___________|_________|___________|__________|
|  |e) intre 1.801 - 2.000 cmc    |  2.916.000|  243.000|  3.972.000|   331.000|
|  |______________________________|___________|_________|___________|__________|
|  |f) peste 2.000 cmc            |  3.480.000|  290.000|  4.800.000|   400.000|
|__|______________________________|___________|_________|___________|__________|
|2.|Autovehicule pentru transport de persoane (inclusiv autospecializate pentru|
|  |transport de persoane):                                                    |
|__|___________________________________________________________________________|
|  |a) intre 10 - 17 locuri pe    |           |         |           |          |
|  |scaune, inclusiv cel al       |           |         |           |          |
|  |conducatorului                |  4.608.000|  384.000|  5.760.000|   480.000|
|  |______________________________|___________|_________|___________|__________|
|  |b) peste 18 locuri pe scaune, |           |         |           |          |
|  |inclusiv cel al conducatorului|  8.352.000|  696.000|  9.912.000|   826.000|
|  |______________________________|___________|_________|___________|__________|
|  |c) tramvaie, troleibuze       |  ........ | ....... |  7.944.000|   662.000|
|__|______________________________|___________|_________|___________|__________|
|3.|Motociclete cu sau fara atas  |  1.212.000|  101.000|  1.980.000|   165.000|
|__|______________________________|___________|_________|___________|__________|
|4.|Tractoare rutiere avand puterea motorului:                                 |
|__|___________________________________________________________________________|
|  |a) pana la 45 CP inclusiv     |  1.020.000|   85.000|  1.020.000|    85.000|
|  |______________________________|___________|_________|___________|__________|
|  |b) peste 45 CP                |  4.968.000|  414.000|  4.968.000|   414.000|
|__|______________________________|___________|_________|___________|__________|
|5.|Alte autovehicule decat cele mentionate la pct. 1 - 4, a caror masa totala |
|  |maxima autorizata este de: (autoutilitare, autofurgonete, autocamioane,    |
|  |autospeciale):                                                             |
|  |___________________________________________________________________________|
|  |a) pana la 2.300 kg           |  3.000.000|  250.000|  4.344.000|   362.000|
|  |______________________________|___________|_________|___________|__________|
|  |b) intre 2.301 - 3.500 kg     |  4.728.000|  394.000|  5.952.000|   496.000|
|  |______________________________|___________|_________|___________|__________|
|  |c) intre 3.501 - 7.500 kg     |  6.468.000|  539.000|  7.452.000|   621.000|
|  |______________________________|___________|_________|___________|__________|
|  |d) intre 7.501 - 16.000 kg    |  9.000.000|  750.000| 11.400.000|   950.000|
|  |______________________________|___________|_________|___________|__________|
|  |e) peste 16.000 kg            | 11.400.000|  950.000| 15.000.000| 1.250.000|
|__|______________________________|___________|_________|___________|__________|

    a) Primele de asigurare se platesc numai pentru autovehicule. Pentru remorci, semiremorci si atase nu se platesc prime de asigurare.
    b) Primele de asigurare prevazute mai sus se platesc si pentru fiecare numar de proba.

    II. In cazul persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate, dar neasigurate sau ale caror asigurari expira in perioada in care se afla pe teritoriul Romaniei:

 ______________________________________________________________________________
|           Felul autovehiculului           | Prima pentru fiecare luna sau    |
|                                           | fractiune de luna, in perioada   |
|                                           | 01 ianuarie 2005 - 31 decembrie  |
|                                           | 2006, pentru fiecare autovehicul |
|                                           | inmatriculat in strainatate (lei)|
|___________________________________________|__________________________________|
| 1. Autoturisme                            |            4.100.000             |
|___________________________________________|__________________________________|
| 2. Motocicluri                            |            1.600.000             |
|___________________________________________|__________________________________|
| 3. Alte autovehicule decat autoturisme si |                                  |
|    motocicluri                            |            10.100.000            |
|___________________________________________|__________________________________|

    ANEXA 3
    la norme

    ANUL 2005
    Limitele maxime ale despagubirilor ce pot fi acordate de asiguratorii RCA pentru prejudiciile cauzate in unul si acelasi accident de autovehicul, indiferent de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea accidentului, aplicabile asigurarilor obligatorii RCA a caror valabilitate incepe in anul 2005 si in cazul accidentelor produse in anul calendaristic 2005 sunt urmatoarele:
    a) de la 1.000.000 lei pana la maximum 3.000.000.000 lei, indiferent de numarul persoanelor pagubite, in caz de avariere ori de distrugere a bunurilor, pentru pagube materiale directe si indirecte de peste 1.000.000 lei;
    b) pana la 1.000.000.000 lei pentru fiecare persoana, dar nu mai mult de 5.000.000.000 lei, indiferent de numarul persoanelor accidentate, in caz de vatamari corporale sau de deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial.

    ANUL 2006
    Limitele maxime ale despagubirilor ce pot fi acordate de asiguratorii RCA pentru prejudiciile cauzate in unul si acelasi accident de autovehicul, indiferent de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea accidentului, aplicabile asigurarilor obligatorii RCA a caror valabilitate incepe in anul 2005 si in cazul accidentelor produse in anul calendaristic 2006 sunt urmatoarele:
    a) de la 1.000.000 lei pana la maximum 4.000.000.000 lei, indiferent de numarul persoanelor pagubite, in caz de avariere ori de distrugere a bunurilor, pentru pagube materiale directe si indirecte de peste 1.000.000 lei;
    b) pana la 2.000.000.000 lei pentru fiecare persoana, dar nu mai mult de 10.000.000.000 lei, indiferent de numarul persoanelor accidentate, in caz de vatamari corporale sau de deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial.

    ANEXA 4*)
    la norme

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
| Societatea de asigurari (denumire, adresa, cod fiscal, tel./fax)             |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Serie/numar contract de asigurare RCA |         |                            |
|_______________________________________|_________|                            |
| Serie polita RCA                      |         |                            |
|_______________________________________|_________|                            |
| Numar polita RCA                      |         |                            |
|_______________________________________|_________|                            |
|                                                 |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
|      | Asigurat      |                          | Utilizator |               |
|______|_______________|__________________________|____________|_______________|
| DATE:| Adresa        |                          | Adresa     |               |
|______|_______________|__________________________|____________|_______________|
|      | CUI/Cod numeric personal                 | CUI/Cod numeric personal   |
|      |__________________________________________|____________________________|
|      | Autovehicul                              |                            |
|      |__________________________________________|                            |
|      |               |categoria|                |                            |
|      |               |_________|________________|                            |
|      |               |marca    |                |                            |
|      |               |_________|________________|                            |
|      |               |tipul    |                |                            |
|      |_______________|_________|________________|                            |
|      | Capacitatea cilindrica  |                |                            |
|      |_________________________|________________|                            |
|      | Numarul de locuri       |                |                            |
|      |_________________________|________________|                            |
|      | Masa totala maxima      |                |                            |
|      | autorizata              |                |                            |
|      |_________________________|________________|                            |
|      | Numarul de inmatriculare|                |                            |
|      |_________________________|________________|                            |
|      | Seria de sasiu          |                |                            |
|      |_________________________|________________|                            |
|      | Valabilitate asigurare  |                |                            |
|      |_________________________|________________|                            |
|      | Putere motor kW         |                |                            |
|      |_________________________|________________|                            |
|      | Anul fabricatiei        |                |                            |
|______|_________________________|________________|____________________________|
| Date cu privire la accidentele produse:         | Date cu privire la         |
|                                                 | conducatorul vinovat:      |
|_________________________________________________|____________________________|
| 1. Data accidentului:                           | 1. CNP:                    |
|_________________________________________________|____________________________|
| 2. Data avizarii:                               | 2. Varsta:                 |
|_________________________________________________|____________________________|
| 3. Cuantumul despagubirii:                      | 3. Sex:                    |
|_________________________________________________|____________________________|
| 4. Data platii:                                 | 4. Vechime carnet          |
|                                                 |    conducere:              |
|_________________________________________________|____________________________|

    ANEXA 5*)
    la norme

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

    Societatea: ..................................
    Adresa: ......................................
    Cod fiscal/CUI: ..............................
    Tel./fax (sediul central): ...................

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Unitati teritoriale/judete| Personalul         |Structura de    |Adrese  |
|crt.|   (sucursala, agentie)   | specializat in     |lucru/sucursala,|si      |
|    |                          | activitatea de     |agentie pentru  |numere  |
|    |                          | constatare si      |plata           |de      |
|    |                          | lichidare a        |despagubirilor  |telefon/|
|    |                          | daunelor - nume si |                |fax     |
|    |                          | prenume, functia,  |                |utile   |
|    |                          | specialitatea/     |                |(fixe,  |
|    |                          | sucursala, agentie |                |mobile) |
|____|__________________________|____________________|________________|________|
|  1.| Alba            |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
|  2.| Arad            |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
|  3.| Arges           |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
|  4.| Bacau           |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
|  5.| Bihor           |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
|  6.| Bistrita-Nasaud |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
|  7.| Botosani        |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
|  8.| Brasov          |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
|  9.| Braila          |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 10.| Bucuresti       |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 11.| Buzau           |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 12.| Caras-Severin   |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 13.| Cluj            |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 14.| Calarasi        |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 15.| Constanta       |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 16.| Covasna         |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 17.| Dambovita       |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 18.| Dolj            |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 19.| Galati          |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 20.| Giurgiu         |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 21.| Gorj            |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 22.| Harghita        |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 23.| Hunedoara       |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 24.| Ialomita        |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 25.| Iasi            |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 26.| Maramures       |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 27.| Mehedinti       |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 28.| Mures           |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 29.| Neamt           |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 30.| Olt             |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 31.| Prahova         |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 32.| Satu Mare       |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 33.| Salaj           |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 34.| Sibiu           |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 35.| Suceava         |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 36.| Teleorman       |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 37.| Timis           |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 38.| Tulcea          |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 39.| Vaslui          |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 40.| Valcea          |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|
| 41.| Vrancea         |        |                    |                |        |
|____|_________________|________|____________________|________________|________|

    Data: ........................                  Semnatura,

                                            Presedinte/Director General

    ANEXA 6
    la norme

                                DECLARATIE
    Subsemnatul/subsemnata .................................................., presedinte/director general si reprezentant legal al/a Societatii Comerciale .............................., cu sediul in .................................., persoana juridica romana, inregistrata la Registrul Comertului .................. sub nr. ............, cod unic de inregistrare ................., autorizata conform Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, in data de ............, solicit autorizarea pentru a practica asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si, in consecinta, declar pe propria raspundere urmatoarele:
    - Societatea de asigurare si organele de conducere ale acesteia se angajeaza sa respecte intocmai prevederile Normelor privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asiguratorilor pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule (clasa de asigurari 10, exclusiv raspunderea transportatorului), puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. ...../........, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ........ din ............... .
    - Pentru fiecare unitate (sucursala, agentie), societatea de asigurare dispune de personal specializat in activitatea de constatare si de lichidare a daunelor auto si totodata la cel putin una dintre unitatile teritoriale din fiecare judet si in municipiul Bucuresti, cu exceptia judetului Ilfov, efectueaza plati de despagubire.
    - Societatea de asigurare dispune de tehnica de calcul si soft adecvat, inclusiv de personal specializat, conform documentatiei depuse in dosarul de autorizare, respectand prevederile art. 13 lit. d) din normele sus-mentionate;
    Sub sanctiunile prevazute de art. 215 si 292 din Codul penal declar pe propria raspundere ca datele si informatiile de mai sus sunt reale, corecte si complete.

    Data .............                           Semnatura,
                                           ........................

    ANEXA 7a*)
    la norme

    *) Anexa nr. 7a este reprodusa in facsimil.

                              PERSOANE FIZICE

    A. Prime incasate, cumulat de la inceputul exercitiului financiar de raportare: ______________________

    B.

 ______________________________________________________________________________
|Nr.  |Nr. polite   |Volum prime   |Nr. de polite |Volum de prime|Nr. de polite|
|crt. |cumulat de la|incasate      |valabile 12   |incasate      |valabile 6   |
|B(1) |inceputul    |cumulat de la |luni cumulat  |pentru        |luni cumulat |
|     |exercitiului |inceputul     |de la         |politele      |de la        |
|     |financiar de |exercitiului  |inceputul     |valabile 12   |inceputul    |
|     |raportare    |financiar de  |exercitiului  |luni cumulat  |exercitiului |
|     |B(2)         |raportare B(3)|financiar de  |de la         |financiar de |
|     |             |              |raportare B(4)|inceputul     |raportare    |
|     |             |              |              |exercitiului  |B(6)         |
|     |             |              |              |financiar de  |             |
|     |             |              |              |raportare B(5)|             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|1a)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|1b)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|1c)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|1d)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|1e)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|1f)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|2a)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|2b)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|2c)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|3    |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|4a)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|4b)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|5a)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|5b)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|5c)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|5d)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|5e)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|II.1 |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|II.2 |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|II.3 |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|TOTAL|             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|

    - continuare -
 _______________________________________________________
|Nr.  |Volum de prime |Nr. de polite cu |Volum de prime |
|crt. |incasate pentru|valabilitate pe  |incasate pentru|
|B(1) |politele       |o luna de zile   |politele cu    |
|     |valabile 6 luni|cumulat de la    |valabilitate pe|
|     |cumulat de la  |inceputul        |o luna de zile |
|     |inceputul      |exercitiului     |cumulat de la  |
|     |exercitiului   |financiar de     |inceputul      |
|     |financiar de   |raportare B(8)   |exercitiului   |
|     |raportare B(7) |                 |financiar de   |
|     |               |                 |raportare B(9) |
|     |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|1a)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|1b)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|1c)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|1d)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|1e)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|1f)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|2a)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|2b)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|2c)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|3    |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|4a)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|4b)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|5a)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|5b)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|5c)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|5d)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|5e)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|II.1 |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|II.2 |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|II.3 |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|TOTAL|               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|

    ANEXA 7b*)
    la norme

    *) Anexa nr. 7b este reprodusa in facsimil.

                            PERSOANE JURIDICE

    A. Prime incasate, cumulat de la inceputul exercitiului financiar de raportare: __________________
    B.

 ______________________________________________________________________________
|Nr.  |Nr. polite   |Volum prime   |Nr. de polite |Volum de prime|Nr. de polite|
|crt. |cumulat de la|incasate      |valabile 12   |incasate      |valabile 6   |
|B(1) |inceputul    |cumulat de la |luni cumulat  |pentru        |luni cumulat |
|     |exercitiului |inceputul     |de la         |contractele   |de la        |
|     |financiar de |exercitiului  |inceputul     |valabile 12   |inceputul    |
|     |raportare    |financiar de  |exercitiului  |luni cumulat  |exercitiului |
|     |B(2)         |raportare B(3)|financiar de  |de la         |financiar de |
|     |             |              |raportare B(4)|inceputul     |raportare    |
|     |             |              |              |exercitiului  |B(6)         |
|     |             |              |              |financiar de  |             |
|     |             |              |              |raportare B(5)|             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|1a)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|1b)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|1c)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|1d)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|1e)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|1f)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|2a)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|2b)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|2c)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|3    |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|4a)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|4b)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|5a)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|5b)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|5c)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|5d)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|5e)  |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|II.1 |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|II.2 |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|II.3 |             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|
|TOTAL|             |              |              |              |             |
|_____|_____________|______________|______________|______________|_____________|

    - continuare -
 _______________________________________________________
|Nr.  |Volum de prime |Nr. de contracte |Volum de prime |
|crt. |incasate pentru|cu valabilitate  |incasate pentru|
|B(1) |contractele    |pe o luna de zile|contractele cu |
|     |valabile 6 luni|cumulat de la    |valabilitate pe|
|     |cumulat de la  |inceputul        |o luna de zile |
|     |inceputul      |exercitiului     |cumulat de la  |
|     |exercitiului   |financiar de     |inceputul      |
|     |financiar de   |raportare B(8)   |exercitiului   |
|     |raportare B(7) |                 |financiar de   |
|     |               |                 |raportare B(9) |
|     |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|1a)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|1b)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|1c)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|1d)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|1e)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|1f)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|2a)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|2b)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|2c)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|3    |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|4a)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|4b)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|5a)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|5b)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|5c)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|5d)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|5e)  |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|II.1 |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|II.2 |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|II.3 |               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|
|TOTAL|               |                 |               |
|_____|_______________|_________________|_______________|

    ANEXA 8*)
    la norme

    *) Anexa nr. 8 este reprodusa in facsimil.

    SOCIETATEA DE ASIGURARI ..................
    LUNA DE RAPORTARE ........................

    Situatia dosarelor de dauna avizate, despagubirilor platite, a dosarelor de dauna nelichidate si a rezervelor de dauna in LUNA ............

 ______________________________________________________________________________
|N  |Forma      |  Numar de daune avizate   | Despagubiri platite cumulat de la|
|r. |juridica a |  cumulat de la inceputul  | inceputul exercitiului financiar |
|   |persoanelor|  exercitiului financiar   |                                  |
|c  |vinovate   |  de raportare             |            - Mii lei -           |
|r  |           |___________________________|__________________________________|
|t. |           | Aferente     |Aferente    | Pentru daune | Pentru daune      |
|   |           | exercitiilor |exercitiului| avizate in   | avizate in        |
|   |           | financiare   |financiar   | exercitiile  | exercitiul        |
|   |           | anterioare   |de raportare| financiare   | financiar de      |
|   |           |              |            | anterioare   | raportare         |
|   |           |              |            | exercitiului |                   |
|   |           |              |            | financiar    |                   |
|   |           |              |            | de raportare |                   |
|   |           |______________|            |______________|___________________|
|   |           |2002|2003|2004|            |2002|2003|2004|2002|2003|2004|2005|
|   |           |    |    |    |            |____|____|____|____|____|____|____|
|   |           |    |    |    |            |a|b |a|b |a|b |a|b |a|b |a|b |a|b |
|___|___________|____|____|____|____________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| 1.| Persoane  |    |    |    |            | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|   | fizice    |    |    |    |            | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|___|___________|____|____|____|____________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| 2.| Persoane  |    |    |    |            | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|   | juridice  |    |    |    |            | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|___|___________|____|____|____|____________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|

    - continuare -
 _____________________________________________________________________________
|N  |Forma      | Numar daune nelichidate      | Rezerva aferenta daunelor    |
|r. |juridica a | cumulat de la momentul       | nelichidate de la momentul   |
|   |persoanelor| autorizarii ca emitent de    | autorizarii ca emitent de    |
|c  |vinovate   | raspundere civila auto       | raspundere civila auto       |
|r  |           |                              |         - Mii lei -          |
|t. |           |______________________________|______________________________|
|   |           | Aferente politelor emise in  | Aferente politelor emise in  |
|   |           | urmatoarele exercitii        | urmatoarele exercitii        |
|   |           | financiare                   | financiare                   |
|   |           |______________________________|______________________________|
|   |           | 2002 | 2003  |  2004 | 2005  |  2002 | 2003  |  2004 | 2005 |
|   |           |      |       |       |       |       |       |       |      |
|   |           |      |       |       |       |       |       |       |      |
|___|___________|______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______|
| 1.| Persoane  |      |       |       |       |       |       |       |      |
|   | fizice    |      |       |       |       |       |       |       |      |
|___|___________|______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______|
| 2.| Persoane  |      |       |       |       |       |       |       |      |
|   | juridice  |      |       |       |       |       |       |       |      |
|___|___________|______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______|

    a - vatamari corporale
    b - daune materiale

    ANEXA 9*)
    la norme

    *) Anexa nr. 9 este reprodusa in facsimil.

                   S.C. ............................. S.A.
                             Adresa, RC, CUI

    Sucursala/Agentia ....................

    CONTRACT DE ASIGURARE Seria ...... Nr. ......./........ (data emiterii)
PRIVIND ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA PENTRU PAGUBE PRODUSE TERTILOR PRIN ACCIDENTE DE AUTOVEHICULE

 ______________________________________________________________________________
| ASIGURAT (nume/denumire, adresa, telefon, fax) ............................. |
| CNP/CUI .................................................................... |
|______________________________________________________________________________|
| UTILIZATOR (nume/denumire, adresa, telefon, fax) ........................... |
| CNP/CUI .................................................................... |
|______________________________________________________________________________|

    I. LIMITA DESPAGUBIRILOR DE ASIGURARE
    Limitele de despagubire se stabilesc anual prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, limitele de despagubire vor fi cele prevazute in Directivele Uniunii Europene. Pentru anul 2005, respectiv 2006, limitele de despagubire sunt urmatoarele:

    ANUL 2005
    Limitele maxime ale despagubirilor ce pot fi acordate de Asiguratorul RCA pentru prejudiciile cauzate in unul si acelasi accident de autovehicul, indiferent de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea accidentului, aplicabile asigurarilor obligatorii RCA a caror valabilitate incepe in anul 2005 si in cazul accidentelor produse in anul calendaristic 2005 sunt urmatoarele:
    a) de la 1.000.000 lei pana la maximum 3.000.000.000 lei, indiferent de numarul persoanelor pagubite, in caz de avariere ori de distrugere a bunurilor, pentru pagube materiale directe si indirecte de peste 1.000.000 lei;
    b) pana la 1.000.000.000 lei pentru fiecare persoana, dar nu mai mult de 5.000.000.000 lei indiferent de numarul persoanelor accidentate, in caz de vatamari corporale sau de deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial.

    ANUL 2006
    Limitele maxime ale despagubirilor ce pot fi acordate de Asiguratorul RCA pentru prejudiciile cauzate in unul si acelasi accident de autovehicul, indiferent de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea accidentului, aplicabile asigurarilor obligatorii RCA a caror valabilitate incepe in anul 2005 si in cazul accidentelor produse in anul calendaristic 2006 sunt urmatoarele:
    a) de la 1.000.000 lei pana la maximum 4.000.000.000 lei, indiferent de numarul persoanelor pagubite, in caz de avariere ori de distrugere a bunurilor, pentru pagube materiale directe si indirecte de peste 1.000.000 lei;
    b) pana la 2.000.000.000 lei pentru fiecare persoana, dar nu mai mult de 10.000.000.000 lei indiferent de numarul persoanelor accidentate, in caz de vatamari corporale sau de deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial.

    II OBIECTUL ASIGURARII
    S.C. ...................................... S.A. numita in continuare Asigurator RCA, asigura in baza prezentului contract, incheiat in conformitate cu prevederile art. 48^1 alin. 2 din Legea nr. 136/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, pe asigurat pentru cazurile de raspundere civila, ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule.

    III. DURATA ASIGURARII
    (1) Prezentul contract se incheie pe o durata nelimitata.
    (2) Asigurarea continua automat, valabilitatea acesteia mentinandu-se prin plata primelor de asigurare pe perioade de cate 6 sau 12 luni, in functie de optiunea asiguratului; primele de asigurare, sunt cele prevazute in Normele privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in vigoare la data platii acestora.
    (3) Asiguratul poate denunta prezentul contract, cu notificarea prealabila a asiguratorului RCA, care trebuie facuta cu cel putin 30 zile, inainte de expirarea perioadelor mentionate la alin. (2).

    IV. RISCURI ASIGURATE
    Asiguratorul RCA acorda despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratul raspunde, in baza legii, fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule, precum si pentru cheltuielile facute de asigurat in procesul civil, in conformitate cu prevederile Legii nr. 136/1995 cu modificarile si completarile ulterioare si ale Normelor privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in vigoare la data producerii accidentului.

    V. EXCLUDERI
    In baza prezentului contract Asiguratorul RCA nu acorda despagubiri pentru:
    1. cazurile in care proprietarul sau conducatorul autovehiculului vinovat nu are raspundere civila, daca accidentul a fost produs:
    a) dintr-un caz de forta majora;
    b) din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
    c) din culpa exclusiva a unei terte persoane;
    2. pagubele produse bunurilor apartinand persoanei fizice sau persoanei juridice, daca au fost provocate de autovehiculul asigurat RCA ce se afla in proprietate sau este utilizat de aceeasi persoana fizica sau juridica si este condus de un prepus al aceleiasi persoane juridice ori de o alta persoana pentru care raspunde persoana fizica sau persoana juridica;
    3. pagubele cauzate in situatiile in care proprietarul autovehiculului nu face dovada valabilitatii la data accidentului a asigurarii obligatorii RCA sau Asiguratorul RCA nu are raspundere;
    4. pagubele situate sub limita minima a despagubirilor de asigurare prevazute in actul normativ in vigoare la data producerii accidentului, pentru avarierea ori distrugerea bunurilor in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei pentru daunele produse pe teritoriul Romaniei;
    5. partea din prejudiciu care depaseste limitele maxime ale despagubirilor de asigurare stabilite potrivit Normelor privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, in vigoare la data producerii accidentului, produs in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei pentru daunele produse pe teritoriul Romaniei;
    6. amenzile de orice fel si cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul sau conducatorul autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei, precum si cheltuielile de executare a hotararilor penale privind plata despagubirilor;
    7. cheltuielile facute in procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau conducatorul autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei, chiar daca in cadrul procesului penal s-a solutionat si latura civila;
    8. sumele pe care conducatorul autovehiculului, raspunzator de producerea pagubei, este obligat sa le plateasca proprietarului sau utilizatorului care i-a incredintat autovehiculul asigurat pentru avarierea ori distrugerea acestui autovehicul;
    9. pagubele produse bunurilor transportate, daca intre proprietarul, utilizatorul autovehiculului care a produs accidentul sau conducatorul auto raspunzator si persoanele pagubite a existat un raport contractual;
    10. pagubele produse peroanelor sau bunurilor aflate in autovehiculul care a produs accidentul, daca asiguratorul poate dovedi ca autovehiculul respectiv era furat;
    11. pagubele produse la locul de munca de dispozitivele sau instalatiile montate pe autovehicule, atunci cand acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalatii de lucru;
    12. pagubele produse prin accidente survenite in timpul operatiunilor de incarcare si de descarcare, acestea constituind riscuri ale activitatii profesionale;
    13. pagubele produse ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corosive, combustibile), care au determinat sau au agravat producerea pagubei;
    14. pretentiile ca urmare a diminuarii valorii bunurilor dupa reparatie.

    VI. OBLIGATIILE ASIGURATULUI
    Asiguratul este obligat: (1) sa mentina valabilitatea contractului prin plata primelor de asigurare pe perioade de cate 6 sau 12 luni, in functie de optiunea sa.
    (2) sa notifice Asiguratorul RCA, despre intentia de a denunta asigurarea obligatorie RCA, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea perioadelor mentionate la alin. (1);

    VII. OBLIGATIILE ASIGURATORULUI
    Sa respecte obligatiile care ii revin din prevederile Legii nr. 136/1995 cu modificarile si completarile ulterioare si ale Normelor privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in vigoare la data producerii accidentului.

    VIII. DISPOZITII FINALE
    (1) Nivelul primelor de asigurare, limita despagubirilor de asigurare, termenele de plata, durata asigurarii, limitele teritoriale de acoperire ale asigurarii, inceputul si incetarea raspunderii asiguratorului, constatarea, evaluarea pagubelor si plata despagubirilor, sunt cele prevazute in Normele privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in vigoare la data producerii accidentului, norme care fac parte integranta din prezentul contract de asigurare.
    (2) Prezentul contract de asigurare este valabil numai cu conditia achitarii primelor de asigurare prevazute in Normele privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in vigoare la data producerii accidentului.
    (3) Dovada achitarii primelor si a valabilitatii contractului se face cu politele de asigurare, care fac parte integranta din contractul de asigurare si cu documentele de plata.
    (4) Prezentul contract este incheiat in 2 exemplare, din care unul a fost inmanat Asiguratului.
    (5) Am luat cunostinta de dispozitiile legale privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

               ASIGURAT,                             ASIGURATOR,
     ..............................        ...............................
     (numele, semnatura in original        (numele, semnatura si stampila)
              si stampila)

                       Agent/Broker ........................
             (numele, semnatura si stampila, CUI/CNP, numarul de
           inmatriculare/inregistrare in Registrul Intermediarilor)

    Anexe:
    - Politele de asigurare pentru autovehiculul (autovehiculele) proprietatea asiguratului, emise in baza prezentului contract;
    - Esalonarea primelor de asigurare fractionate, pentru proprietarii de parcuri auto formate din cel putin 10 autovehicule supuse inmatricularii;
    - Normele privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

 ______________________________________________________________________________
|POLITA DE ASIGURARE OBLIGATORIE   S.C. ............... S.A.                   |
|DE RASPUNDERE CIVILA AUTO         Sucursala/Agentia          R.C.: ...........|
|Seria ... nr. ..........          Tel./Fax ...........       C.U.I.: .........|
|din data de ZZ/LL/AAAA                                                        |
|anexa la CONTRACTUL DE ASIGURARE                                              |
|nr. ......../...................                                              |
|______________________________________________________________________________|
|Asigurat ........................ Adresa .................................... |
|CUI/CNP ......................... Tel./Fax: ................................. |
|                                                                              |
|Utilizator ...................... Adresa .................................... |
|CUI/CNP ......................... Tel./Fax: ................................. |
|______________________________________________________________________________|
|AUTOVEHICUL: Fel ..............., Capacitatea cilindrica ............ (cm^3), |
|Marca .........................., Putere motor ..................... (CP/KW), |
|Tip ............................, Nr. locuri ..............................., |
|Numar inmatriculare ............, Masa totala maxima autorizata               |
|Nr. identificare/serie            ..................................... (kg); |
|sasiu ..........................,                                             |
|______________________________________________________________________________|
|Valabilitate:                                                                 |
|de la ......./........./........, Prima de asigurare ................... lei, |
|la ........./........./.......... s-a platit la ............................, |
|                                                   (ziua, luna, anul)         |
|                                  cu .........................................|
|                                          (chitanta nr., O.P. nr. etc.)       |
|Asigurator: .....................                                             |
|            (nume, semnatura                                                  |
|              si stampila)                                                    |
|Broker/Agent .................... Asigurat .................................. |
|                (CUI/CNP/nume)                (nume, semnatura si stampila)   |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3108/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3108 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu