Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 302 din 18 iulie 2003

privind aprobarea Criteriilor specifice Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap de acordare a statutului de utilitate publica persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


SmartCity3

              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 571 din  8 august 2003

    Avand in vedere prevederile art. 40^1 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003,
    vazand Referatul de aprobare al Biroului de integrare profesionala si relatii cu O.N.G.-urile nr. 2.022 din 18 iulie 2003,
    in temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 239/2003,

    presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba Criteriile specifice Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor, conform anexei nr. 1.
    (2) Se aproba Lista documentelor solicitate asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor in vederea recunoasterii ca fiind de utilitate publica, prevazuta in anexa nr. 2.
    (3) Se aproba modelul raportului de activitate a asociatiei, fundatiei sau federatiei care solicita acordarea statutului de utilitate publica, prevazut in anexa nr. 3.
    Art. 2
    (1) Biroul de integrare profesionala si relatii cu O.N.G.-urile examineaza, in termen de cel mult 60 de zile de la primirea cererii, documentatia prezentata de asociatii, fundatii sau federatii, iar in situatia in care constata indeplinirea criteriilor si conditiilor prevazute de lege, intocmeste impreuna cu Biroul juridic proiectul de hotarare a Guvernului privind recunoasterea ca fiind de utilitate publica, pe care il prezinta in vederea insusirii presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
    (2) In cazul in care se constata neindeplinirea conditiilor legale, Biroul de integrare profesionala si relatii cu O.N.G.-urile transmite persoanelor juridice solicitante un raspuns motivat, in termenul prevazut la alin. (1).
    Art. 3
    Directiile de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Presedintele Autoritatii Nationale
                       pentru Persoanele cu Handicap,
                            Constantin Stoenescu

    ANEXA 1

                             CRITERII SPECIFICE
de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor care desfasoara activitati in sfera de competenta a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

    Criterii specifice de acordare a statutului de utilitate publica:

    a) activitatea acesteia se desfasoara in interes general sau comunitar, dupa caz:
________________________________________________________________________________
                     Criterii                      Documentele care Indeplinirea
                                                   se analizeaza    criteriului
                                                                    (se noteaza
                                                                    da/nu)
________________________________________________________________________________
                        1                                2               3
________________________________________________________________________________
1. Activitatea de interes public general si/sau    Statutul, actul
comunitar se desfasoara in sfera de competenta     constitutiv,
a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu       regulamentul
Handicap, conform Strategiei nationale privind     intern de
protectia speciala si integrarea sociala a         functionare,
persoanelor cu handicap din Romania, aprobata      pct. 2 din
prin Hotararea Guvernului nr. 1.215/2002, si       raportul de
Planului national de actiune pentru 2003 -         activitate
2006.
________________________________________________________________________________
2. In obiectul de activitate, activitatile de      Idem
interes public general si/sau comunitar care
se desfasoara in sfera de competenta a Autoritatii
Nationale pentru Persoanele cu Handicap sunt
preponderente in raport cu activitatile in interes
personal nepatrimonial al asociatiilor si
fundatiilor.
________________________________________________________________________________
3. Nu desfasoara activitati angajate politic in    Idem
mod partizan, inclusiv acela de sprijinire sau
promovare a unor partide ori aliante politice sau
electorale, candidati in alegeri ori persoane care
ocupa functii de demnitate publica.
________________________________________________________________________________
4. Durata de functionare, conform statutului,      Statutul, actul
permite desfasurarea pe durata nedeterminata a     constitutiv
unor activitati de interes general si/sau
comunitar.
________________________________________________________________________________

    b) functioneaza de cel putin 3 ani si a realizat o parte din obiectivele stabilite:

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    R - Realizarea indicatorului (se noteaza da/nu)
    I - Indeplinirea criteriului (se noteaza da/nu)
________________________________________________________________________________
     Criterii       Indicatori de realizare   Documentele care           R    I
                    ai criteriului            se analizeaza
________________________________________________________________________________
        1                      2                     3                   4    5
________________________________________________________________________________
1. Asociatia sau    a) Definirea clara a      Statutul, organigrama,
fundatia face       organelor de conducere,   pct. 3.1 din raportul
dovada bunei        administrare si control   de activitate
desfasurari a       __________________________________________________
activitatii         b) Existenta rapoartelor, Pct. 3.2 din raportul de
organelor de        proceselor-verbale, care  activitate, copii de pe
conducere,          atesta functionarea       documente
administrare si     organelor de conducere,
control, in         administrare si control
conformitate cu     __________________________________________________
prevederile         c) In statut sau in       Statutul, regulamentul
statutare si cu     regulamentul intern de    intern de functionare
regulamentul        functionare exista
intern de           prevederi referitoare
functionare.        la solutionarea
                    conflictelor de interes
                    aparute in activitatea
                    asociatiei/fundatiei.
                    __________________________________________________
                    d) Ponderea personalului  Pct. 3.1, 3.3 din
                    calificat angajat cu      raportul de activitate
                    caracter permanent
________________________________________________________________________________
2. Asociatia sau    a) Depunerea formularelor Copii de pe formularele
fundatia face       situatiilor financiare    situatiilor financiare
dovada              anuale la administratia   anuale depuse
functionarii in     financiara din raza
conformitate cu     teritoriala in care
legislatia in       asociatia sau fundatia
vigoare.            isi are sediul
                    __________________________________________________
                    b) Plata impozitelor,     Certificate
                    taxelor, contributiilor   constatatoare privind
                    si a altor venituri       indeplinirea
                    bugetare datorate         obligatiilor exigibile
                    creditorilor bugetari     de plata a impozitelor
                                              si taxelor catre stat,
                                              inclusiv a celor
                                              locale, precum si a
                                              contributiilor pentru
                                              asigurarile sociale de
                                              stat, asigurarile
                                              sociale de sanatate,
                                              asigurarile de somaj
                    __________________________________________________
                    c) Personalul este        Pct. 3.3 din raportul de
                    incadrat in conformitate  activitate si
                    cu legislatia in vigoare. certificate
                                              constatatoare privind
                                              indeplinirea
                                              obligatiilor exigibile
                                              de plata a impozitelor
                                              si taxelor catre stat,
                                              inclusiv a celor locale,
                                              precum si a
                                              contributiilor pentru
                                              asigurarile sociale de
                                              stat, asigurarile
                                              sociale de sanatate,
                                              asigurarile de somaj
                    __________________________________________________
                    d) Are autorizatiile      Autorizatiile
                    necesare in vederea       administrative conforme
                    desfasurarii              cu legislatia in vigoare
                    activitatilor statutare.  si/sau acordurile
                                              necesare desfasurarii
                                              activitatilor, copii de
                                              pe documente
________________________________________________________________________________
3. Asociatia sau    a) Dispune de un sediu    Pct. 1 din raportul de
fundatia dispune    adecvat si de dotari      activitate, copie de pe
de resurse          destinate in              document
financiare,         exclusivitate realizarii
materiale si        activitatilor de interes
umane adecvate      general si/sau comunitar.
functionarii        __________________________________________________
organizatiei.       b) A dezvoltat in         Pct. 3.7 si Fisa
                    teritoriu filiale         activitatilor din
                    sau puncte de lucru       raportul de activitate
                    adecvate realizarii de
                    activitati de interes
                    general ori comunitar
                    (in cazul asociatiilor
                    si fundatiilor care
                    desfasoara activitati de
                    interes general).
                    __________________________________________________
                    c) Resursele financiare   Pct. 4 din raportul de
                    de care dispune permit    activitate, copii de pe
                    realizarea activitatilor  documentele contabile
                    de interes general
                    si/sau comunitar.
                    __________________________________________________
                    d) Personalul are         Pct. 3.3, 3.4 din
                    pregatire profesionala    raportul de activitate
                    si experienta in domeniul
                    de activitate.
________________________________________________________________________________
4. Asociatia,       a) Utilizeaza un mijloc   Fisa activitatilor din
fundatia sau        constant de informare     raportul de activitate
federatia face      referitor la serviciile
dovada unei bune    si activitatile derulate.
comunicari si       __________________________________________________
colaborari cu       b) Parteneriat cu alte    Documente care atesta
cetatenii,          organizatii               parteneriatul cu alte
beneficiarii        neguvernamentale,         asociatii, fundatii,
serviciilor,        institutii publice etc.   institutii publice etc.
alte organizatii    in vederea dezvoltarii de si pct. 3.6 din raportul
neguvernamentale    activitati comune si/sau  de activitate
si institutii       finantarii acestor
publice.            activitati
________________________________________________________________________________
5. Obiectivele de   A realizat mai mult de    Pct. 2, 3.5 si Fisa
interes general     jumatate din numarul      activitatilor din
si/sau comunitar    obiectivelor de interes   raportul de activitate
realizate au fost   general si/sau comunitar
semnificative in    stabilite prin actul
raport cu           constitutiv sau statut.
obiectivele de
aceeasi natura
stabilite prin
actul constitutiv
sau statut.
________________________________________________________________________________
6. Activitatile de  In domenii de interes     Fisa activitatilor din
interes general     general si/sau comunitar, raportul de activitate
si/sau comunitar    activitatile desfasurate
realizate sunt de   au condus la rezultate
utilitate publica,  reale si benefice pentru
respectiv           comunitate, grupul de
scopurile vizate    persoane.
sunt benefice.
________________________________________________________________________________

    c) a desfasurat activitate anterioara semnificativa, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, insotite de situatiile financiare anuale si bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica:

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    R - Realizarea indicatorului (se noteaza da/nu)
    I - Indeplinirea criteriului (se noteaza da/nu)
________________________________________________________________________________
     Criterii       Indicatori de realizare   Documentele care          R    I
                    ai criteriului            se analizeaza
________________________________________________________________________________
        1                      2                    3                   4    5
________________________________________________________________________________
1. Activitatile     Activitatile desfasurate  Statutul, pct. 2 si Fisa
desfasurate         au condus la indeplinirea activitatilor din
anterior au fost    obiectivelor de interes   raportul de activitate
adecvate            general si/sau comunitar
indeplinirii        prevazute in statut.
obiectivelor
statutare.
________________________________________________________________________________
2. Dezvolta         a) Dezvolta si            Pct. 3.5 si Fisa
programe,           imbogateste, prin         activitatilor din
proiecte            proiecte specifice,       raportul de activitate
specifice.          activitatile de interes
                    general si/sau comunitar,
                    serviciile acordate, in
                    functie de evaluarea
                    periodica a acestora.
                    __________________________________________________
                    b) Numarul de beneficiari Pct. 3.3 si Fisa
                    ai aceluiasi serviciu nu  activitatilor din
                    s-a diminuat cu mai mult  raportul de activitate
                    de 10% fata de anul
                    precedent.
________________________________________________________________________________
3. Sustenabilitatea a) Utilizeaza resurse     Pct. 3.3 si Fisa
activitatilor,      umane adecvate            activitatilor din
serviciilor, din    activitatilor             raportul de activitate
punct de vedere     desfasurate:
tehnic,             - personal calificat in
patrimonial, al     specialitate;
grupului de         - personal angajat cu
beneficiari         norma intreaga;
                    - dezvolta politici de
                    formare si dezvoltare a
                    personalului si a
                    voluntarilor.
                    __________________________________________________
                    b) Utilizeaza metodologii Fisa activitatilor din
                    de lucru adecvate         raportul de activitate
                    serviciilor oferite:
                    tehnici, metode,
                    instrumente de evaluare,
                    respectarea legislatiei.
                    __________________________________________________
                    c) Are capacitatea de     Pct. 4 si Fisa
                    autofinantare a           activitatilor din
                    serviciilor dezvoltate    raportul de activitate
                    de cel putin 10% din
                    costul total al acestora.
                    __________________________________________________
                    d) Are capacitatea de a   Pct. 4 si Fisa
                    atrage mai multe surse    activitatilor din
                    de finantare.             raportul de activitate
                    __________________________________________________
                    e) Dispune de dotarile    Pct. 4 si Fisa
                    materiale adecvate        activitatilor din
                    desfasurarii serviciilor. raportul de activitate
                    __________________________________________________
                    f) Serviciile oferite se  Fisa activitatilor din
                    desfasoara cu             raportul de activitate
                    consimtamantul
                    beneficiarilor si, dupa
                    caz, cu aportul
                    beneficiarilor in
                    realizarea acestora.
                    __________________________________________________
                    g) Serviciile oferite se  Fisa activitatilor din
                    desfasoara cu acordul si, raportul de activitate
                    dupa caz, cu aportul
                    comunitatii locale.
                    __________________________________________________
                    h) Exista rezultate ale   Fisa activitatilor din
                    serviciilor.              raportul de activitate
________________________________________________________________________________
4. Situatiile       a) Concordanta intre      Pct. 4 din raportul de
financiare anuale   prevederile bugetului de  activitate, bugetul de
si bugetele de      venituri si cheltuieli    venituri si cheltuieli
venituri si         si datele reflectate in   si situatiile
cheltuieli          situatiile financiare     financiare anuale
reflecta            anuale
desfasurarea        __________________________________________________
activitatilor de    b) Cheltuieli adecvate    Pct. 4 si Fisa
interes general     activitatilor             activitatilor din
sau comunitar.      desfasurate               raportul de activitate,
                                              bugetul de venituri si
                                              cheltuieli si situatiile
                                              financiare anuale
                    __________________________________________________
                    c) Cheltuieli in          Pct. 4 din raportul de
                    concordanta cu            activitate, bugetul de
                    veniturile obtinute       venituri si cheltuieli
                                              si situatiile
                                              financiare anuale
________________________________________________________________________________

    d) valoarea activului patrimonial pe fiecare din cei 3 ani anteriori este cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial:
________________________________________________________________________________
               Criteriu               Documentele care se          Indeplinirea
                                      analizeaza                   indicatorului
________________________________________________________________________________
Valoarea activului patrimonial pe     Pct. 4 din raportul de
fiecare din cei 3 ani anteriori nu    activitate, bugetul de
a scazut sub valoarea patrimoniului   venituri si cheltuieli si
initial.                              situatiile financiare anuale
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                          LISTA DOCUMENTELOR
solicitate asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor in vederea recunoasterii ca fiind de utilitate publica

    1. Raportul de activitate pe ultimii 3 ani, in conformitate cu modelul prezentat, obligatoriu in doua exemplare dactilografiate
    2. Actul constitutiv, statutul si, dupa caz, actele aditionale la acestea
    3. Dovada dobandirii personalitatii juridice si, dupa caz, a inregistrarii modificarilor actului constitutiv si/sau statutului in Registrul asociatiilor si fundatiilor sau in Registrul federatiilor
    4. Dovada privind bonitatea asociatiei, a fundatiei sau a federatiei, emisa de banca la care are deschis contul
    5. Ultimul extras de cont bancar
    6. Dovada privind situatia juridica a sediului asociatiei, al fundatiei sau al federatiei si a sediului ori sediilor unde se desfasoara activitatile pentru care solicita recunoasterea
    7. Situatiile financiare anuale depuse la administratia financiara pe ultimii 3 ani
    8. Bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani, aprobate de organul de conducere
    9. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv a celor locale, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de stat, asigurarile sociale de sanatate, asigurarile de somaj (formulare-tip eliberate de autoritatile competente)
    10. Autorizatiile administrative conforme cu legislatia in vigoare si/sau acordurile necesare desfasurarii activitatilor
    11. Regulamentul intern de functionare
    12. Organigrama asociatiei, fundatiei sau federatiei
    13. Raportul comisiei de cenzori, pe ultimii 3 ani
    14. Documente care atesta parteneriatul cu alte asociatii, fundatii, institutii publice
    15. Numele si adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea si sediul persoanelor juridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frecvent in vederea realizarii obiectului sau de activitate pentru care solicita recunoasterea
    16. Declaratie pe proprie raspundere a presedintelui, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, privind veridicitatea informatiilor cuprinse in raport, a faptului ca organizatia nu a desfasurat activitati ilicite sau contrare ordinii publice ori bunelor moravuri si nu are sume neachitate la scadenta catre persoane fizice sau juridice
    17. In cazul federatiilor care solicita recunoasterea ca fiind de utilitate publica, dovada ca cel putin doua treimi din numarul asociatiilor si fundatiilor care le alcatuiesc sunt de utilitate publica

    NOTA:
    Documentele de la pct. 1, 9 si 16 se solicita in original.
    Documentele de la pct. 2 - 8, 10 - 15 si 17 se solicita in copie.

    ANEXA 3

                 RAPORT DE ACTIVITATE PE ULTIMII 3 ANI
a asociatiei, fundatiei sau federatiei care solicita acordarea statutului de utilitate publica

    1. Date privind asociatia/fundatia/federatia
    Denumirea asociatiei/fundatiei/federatiei:
    Denumirea abreviata (daca este cazul):
    Tipul de organizatie: (asociatie/fundatie/federatie)
    Sediul: adresa:
            tel./fax:
            e-mail:
            situatia juridica:
            suprafata totala (mp):
            numarul de incaperi:
    Dobandirea personalitatii juridice:
    - in temeiul Legii nr. 21/1924:
        - nr. dosarului la dobandirea personalitatii juridice:
        - sentinta civila de dobandire a personalitatii juridice:
        - sentinte civile care autorizeaza modificarile actului constitutiv si/sau statutul:
            - nr.:
            - eliberata de:
            - data:
    - in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2000:
        - certificate de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor:
            - nr.:
            - data:
    Codul fiscal nr. ............ anul ............, eliberat de ............
    Cont bancar nr. ............ deschis la banca ....................., adresa bancii ..........................
    Numele persoanei/persoanelor cu drept de semnatura:
    Persoane fizice/juridice     - membrii asociatiei
    la constituire:              - fondator/fondatori

    2. Obiectivul de activitate prevazut in statut
    Scop: (se defineste in conformitate cu art. .... din statut)
    Obiectivele stabilite in statut:
    - de interes general (dezvoltare sociala, asistenta sociala speciala pentru persoanele cu handicap, sprijinul persoanelor cu handicap);
    - de interes comunitar, respectiv in interesul public al unei comunitati si/sau al unor grupuri de persoane fizice ori juridice care urmaresc un obiectiv comun sau au aceleasi opinii, aceeasi cultura, orientare religioasa, sociala, profesionala si altele.
__________________________________________________________
Activitati de interes general    In conformitate    Grupul
sau comunitar prevazute in       cu art. ...        tinta
statut
__________________________________________________________

__________________________________________________________

    3. Date privind organizarea si functionarea
    3.1. Organizarea asociatiei/fundatiei/federatiei:
    - organe de conducere (numele, prenumele, adresa, profesia, alese/numite):
    - organe de administrare (numele, prenumele, adresa, profesia, alese/numite):
    - organe de control (numele, prenumele, adresa, profesia, alese/numite):
    3.2. Informatii privind functionarea asociatiei/fundatiei/federatiei (pe ultimii 3 ani):
    - activitatea organelor de conducere:
        - nr. sedinte in conformitate cu procesele-verbale nr./data ............
        - alte documente (specificati)
    - activitatea organelor de administrare:
        - nr. sedinte in conformitate cu procesele-verbale nr./data ............
        - alte documente (specificati)
    - activitatea organelor de control:
        - nr. sedinte in conformitate cu procesele-verbale nr./data ............
        - alte documente (specificati)
    3.3. Personalul administrativ al organizatiei (in ultimii 3 ani):
    - contract de munca:
    - cu contract de munca cu timp partial:
    - nr. de voluntari:
    3.4. Dezvoltarea resurselor umane (programe de formare a personalului organizate de diferite asociatii/fundatii/federatii pe ultimii 3 ani):
    - asociatia/fundatia/federatia:
    - domeniul:
    - nr. de persoane:
    Programe pentru atragerea de voluntari (in ultimii 3 ani):
    - nr. de participanti:
    - nr. de voluntari atrasi:
    3.5. Activitati de interes general sau comunitar realizate (in ultimii 3 ani):
    - denumirea activitatii, in conformitate cu fisa activitatilor:
    - nr. de beneficiari:
    3.6. Principalele mijloace de comunicare si informare utilizate (in ultimii 3 ani):
    - tipul activitatii:
    3.7. Dezvoltare teritoriala:
    - filiale:
    - puncte de lucru:
    - judet/localitate/telefon:
    - persoana de contact:
    - nr. de membri asociati sau personal al fundatiei:
    - anul infiintarii:
    3.8. Afiliere la nivel national:
    - denumirea si adresa organismului national:
    - documentul care atesta afilierea:
    - data afilierii:
    3.9. Afiliere internationala (documentul care atesta afilierea, anul, tipul de afiliere):
    - membru deplin:
    - membru asociat:
    - alte specificatii:
    3.10. Premii, nominalizari, alte forme de recunoastere a activitatii:
    - denumirea:
    - anul:
    - institutia care a acordat/recunoscut activitatea:

    4. Resurse materiale si financiare
    Patrimoniul (in conformitate cu ultima balanta contabila), total valoare, din care:
    a) Total imobilizari corporale, din care:
    - constructii:
    - terenuri:
    - alte mijloace: - mobilier
                     - echipament
                     - altele
    - mijloace de transport:
    - imobilizari corporale in curs:
    b) Total disponibilitati banesti, din care:
    - lei:
    - valuta:
    Venituri (in conformitate cu ultima balanta contabila), total valoare, din care:
    - resurse obtinute de la bugetul de stat:
    - resurse obtinute de la bugetul local:
    - cotizatiile membrilor:
    - dividendele societatilor comerciale infiintate:
    - dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile:
    - venituri realizate din activitati economice proprii:
    - donatii, sponsorizari sau legate:
    - finantari, granturi:
    Miscarea patrimoniala (valoare activ in mii lei, in ultimii 3 ani):
    Proiecte desfasurate cu finantare externa (pe ultimii 3 ani):
    - perioada/anul:
    - denumirea programului:
    - valoarea:
    - finantator:
    Proiecte subventionate de la bugetul de stat/local (in ultimii 3 ani):
    - perioada/anul:
    - denumirea programului:
    - valoarea:
    - temeiul legal si sursa subventiei:
    Societati comerciale infiintate:
    - denumirea:
    - anul infiintarii:
    - obiectul de activitate:
    - adresa:
    - codul fiscal:

    ANEXA 1
    la raportul de activitate pe ultimii 3 ani

                            FISA Nr. ............
privind activitatile in interes general si/sau comunitar desfasurate

    1. Denumirea activitatii:
    2. Scop:
    3. Obiective:
    4. Durata (limitata/nelimitata):
    5. Aria de desfasurare (locala, judeteana, nationala):
    6. Categoria de persoane beneficiare:
    - nr. de beneficiari:
    - caracteristici socioeconomice ale grupului tinta:
    7. Precizati modalitatea de selectare a beneficiarilor activitatilor
    8. Descrieti modalitatile prin care proiectul si-a propus implicarea beneficiarilor in activitatile desfasurate in beneficiul acestora
    9. Descrieti activitatile/serviciile desfasurate si metodologiile de lucru utilizate
    10. Resurse umane utilizate (contract de munca/conventie civila/voluntari):
    - nr. total, din care: conducere:
                           executie:
    Numele persoanei care conduce si administreaza activitatea:
    11. Costul programului, proiectului pe toata durata finantarii sau, dupa caz, costul anual al serviciului, in conformitate cu cheltuielile din anul precedent depunerii documentatiei, in mii lei, din care:
    - contributia organizatiei:
    - subventii de la bugetul de stat:
    - subventii de la bugetul local:
    - contributii ale partenerilor externi:
    - contributii ale beneficiarilor:
    12. Costul lunar al serviciului, pe beneficiar:
    13. Parteneri implicati (forma parteneriatului):
    14. Autorizatii necesare desfasurarii activitatii:
    - institutia care a eliberat autorizatia:
    - nr. documentului/data:
    15. Evaluarea activitatilor, metode utilizate:
    - cand a avut loc evaluarea:
    - cine a evaluat activitatea:
    - masuri luate in urma evaluarii:
    16. Rezultatele activitatii (specificati indicatorii de performanta utilizati):
    17. Efectele benefice ale activitatii la nivelul comunitatii:
    - modalitatile de informare a comunitatii privind activitatile si rezultatele acestora:
    - alte comentarii privind activitatea desfasurata:
    Numele persoanei desemnate pentru a oferi informatii suplimentare:
    Numele si prenumele presedintelui asociatiei/fundatiei:
    Data/semnatura/stampilaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 302/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 302 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 302/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu