Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 27 din 25 martie 2009

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 166/216/2007

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 245 din 13 aprilie 2009In temeiul prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, cu modificările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 1 şi art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei şi viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 166/216/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 13 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  In tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei", iar denumirea „Ministerul Economiei şi Finanţelor" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Finanţelor Publice".

2.  La articolul 1, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Contestaţiile cu privire la stabilirea dreptului la subvenţii pentru construirea unei locuinţe proprietate personală vor fi adresate primarului în termen de 7 zile de la afişarea listelor prevăzute la alin. (5)."

3.  La articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) La stabilirea cuantumului subvenţiei de care pot beneficia solicitanţii eligibili, stabiliţi potrivit prevederilor art. 1 alin. (8), se va avea în vedere suma determinată prin aplicarea unui procent de 30% la valoarea echivalentă în euro a locuinţei, stabilită conform alin. (1), la cursul leu/euro de la data încheierii contractului de construire.

(3) Cuantumul subvenţiei este egal, de regulă, cu suma în lei stabilită conform alin. (2), în cazul în care aceasta nu depăşeşte valoarea echivalentă în lei a 15.000 de euro şi nu este mai mare decât valoarea în lei a creditului ipotecar contractat, la cursul leu/euro de la data încheierii contractului de creditare, în caz contrar limitându-se la valoarea echivalentă în lei a 15.000 de euro şi/sau la valoarea în lei a creditului ipotecar contractat."

4.  La articolul 2, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) Limitarea subvenţiei la valoarea în lei a creditelor ipotecare contractate, prevăzută la alin. (3), se stabileşte, după caz, şi se comunică de către primar beneficiarului subvenţiei care intră sub incidenţa acestei prevederi, în termen de 5 zile de la primirea documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a).

(5) Valoarea subvenţiilor ale căror cuantumuri au fost aprobate până la data de 16 decembrie 2008 pentru solicitanţii eligibili cuprinşi în listele nominale prevăzute la art. 1 alin. (8), destinate unor locuinţe care se află în construcţie şi nu sunt finalizate până la această dată, se recalculează, cuantumul subvenţiei fiind stabilit astfel:

a)  se multiplică valoarea subvenţiei cu 1,5, suma fiind rotunjită în lei prin eliminarea fracţiunilor de leu rezultate;

b) suma rezultată nu trebuie să depăşească atât valoarea echivalentă în lei a 15.000 de euro, la cursul leu/euro de la data încheierii contractului de construire, cât şi valoarea în lei a creditelor ipotecare contractate, inclusiv a creditelor suplimentare la creditul iniţial, la cursul leu/euro de la data încheierii contractului de creditare iniţial şi, după caz, a creditelor suplimentare, în caz contrar limitându-se la valoarea echivalentă în lei a 15.000 de euro şi/sau la valoarea în lei a creditelor ipotecare contractate."

5.  La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru solicitanţii înscrişi în listele prevăzute la art. 1 alin. (8), primarii, în calitate de ordonatori de credite, vor elibera câte o adeverinţă întocmită după modelul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, prin care vor certifica faptul că deţinătorii acesteia au dreptul la subvenţia prevăzută de lege pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, precum şi cuantumul subvenţiei."

6.  La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) In cazul în care cuantumul subvenţiei stabilit în condiţiile prevederilor art. 2 alin. (4) este mai mare decât cel aprobat anterior, pentru diferenţa dintre aceste cuantumuri, primarii, în calitate de ordonatori de credite, vor elibera câte o adeverinţă întocmită după modelul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, prin care vor certifica faptul că deţinătorii acesteia au dreptul la o subvenţie suplimentară prevăzută de lege pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, precum şi cuantumul subvenţiei."

7.  La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Adeverinţele emise conform alin. (2) şi (21) au valabilitate de utilizare 90 de zile de la data eliberării."

8.  La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Nedepunerea în totalitate a documentelor prevăzute la alin. (1), prezentarea acestora după expirarea termenului de valabilitate a adeverinţei emise conform art. 3 alin. (2) şi neacceptarea de către instituţia financiar-bancară a cerinţelor prevăzute la alin. (1) lit. b) exonerează ordonatorii de credite de obligaţia asigurării alocaţiilor de la bugetul de stat pentru acordarea subvenţiilor respective."

9.  La articolul 4, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:

„(3) Posesorii adeverinţelor emise conform art. 3 alin. (21) au obligaţia ca în perioada de valabilitate a acestora să depună la compartimentul de specialitate al primarului numai documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), pentru cuantumul de subvenţie suplimentară.

(4)  Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (3), prezentarea acestora după expirarea termenului de valabilitate a adeverinţei emise conform art. 3 alin. (21) şi neacceptarea de către instituţia financiar-bancară a cerinţelor prevăzute la alin. (1) lit. b) exonerează ordonatorii de credite de obligaţia asigurării alocaţiilor de la bugetul de stat pentru acordarea subvenţiilor suplimentare.

(5) In situaţia în care contul bancar în care urmează a fi virată subvenţia nu poate fi comunicat de instituţia financiar-bancară la data emiterii scrisorii bancare prevăzute la alin. (1) lit. b), acesta poate fi comunicat ulterior, după încheierea contractului de creditare cu beneficiarul subvenţiei, într-o perioadă de maximum 60 de zile. Confirmarea contului se face printr-o nouă scrisoare bancară.

(6) Beneficiarul subvenţiei care la data depunerii documentelor prevăzute la alin. (1) se află în situaţia prevăzută la alin. (3) este obligat ca, în termen de 90 de zile de la această dată, să efectueze demersurile necesare şi să depună la compartimentul de specialitate al primarului o copie a contractului de împrumut încheiat cu instituţia financiar-bancară şi scrisoarea bancară pentru confirmarea contului bancar în care urmează a fi virată subvenţia, sub sancţiunea exonerării ordonatorilor de credite de obligaţia asigurării alocaţiilor de la bugetul de stat pentru acordarea subvenţiilor respective."

10. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) In baza datelor prezentate de solicitanţii eligibili, cuprinşi în listele nominale aprobate de consiliul local conform art. 1 alin. (8), se vor determina sumele reprezentând subvenţiile, sume care se vor repartiza pe ani şi trimestre, în funcţie de datele de recepţie şi punere în funcţiune a locuinţelor, comunicate de solicitanţi."

11.  La articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

„(21) In baza adeverinţelor emise conform art. 3 alin. (21) se vor determina sumele reprezentând subvenţiile suplimentare, sume care se vor repartiza pe ani şi trimestre, în funcţie de datele de recepţie şi punere în funcţiune a locuinţelor, comunicate de solicitanţi. Eventualele subvenţii suplimentare stabilite pentru locuinţele care au fost finalizate în perioada 17- 31 decembrie 2008 se repartizează pentru finanţare în trimestrul I al anului 2009.

(22) Propunerile anuale de subvenţii suplimentare stabilite conform alin. (21) şi întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice se transmit de către consiliile locale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, până la sfârşitul lunii martie 2009, pentru fundamentarea programelor anuale. Pentru subvenţiile suplimentare care urmează a fi acordate în trimestrul I al anului 2009, inclusiv pentru cele stabilite pentru locuinţele care au fost finalizate în perioada 17- 31 decembrie 2008, se transmit lunar şi cereri de fonduri conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. a)."

12.  La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) In baza propunerilor de subvenţie prevăzute la alin. (2) şi (22), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei va fundamenta creditele bugetare necesare şi va solicita cuprinderea acestora în legea bugetului de stat anual."

13. La articolul 6 alineatul (1), partea dispozitivă şi litera c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Pentru primirea efectivă a subvenţiilor şi, după caz, a subvenţiilor suplimentare, beneficiarii acestora le vor solicita la primăriile la care sunt luaţi în evidenţă, după finalizarea şi recepţionarea locuinţei, la cererea respectivă ataşând în mod obligatoriu următoarele documente:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

c) un extras la zi al contului precizat în scrisoarea bancară prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b), depusă la primărie conform prevederilor art. 4 alin. (1) şi/sau conform prevederilor art. 4 alin. (3), după caz."

14.  La capitolul III „Dispoziţii finale", după articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - Pentru recalcularea subvenţiilor prevăzute la art. 2 alin. (5), în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, primarii vor notifica solicitanţilor eligibili, după caz, obligaţia acestora de a depune în termen de 10 zile lucrătoare documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), actualizate la zi, în caz contrar recalcularea subvenţiei urmând a se efectua după documentele prezentate pentru stabilirea subvenţiei iniţiale."

15. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.  9. - Anexele  nr.   1-5 fac parte  integrantă din prezentele norme metodologice."

16.   După anexa nr. 4 la normele metodologice se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 166/216/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezentul ordin, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei,

Vasile Blaga

p. Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Cristian Făinişi,

secretar de stat

ANEXĂ (Anexa nr. 5 la normele metodologice)

Consiliul Local al........................

Primăria.....................................

Nr.....................din....................

ADEVERINŢĂ

Se  adevereşte   prin   prezenta  că  domnul/doamna   ................................................................, născut/născută în......................................., judeţul/sectorul..............................., la data de.................., fiul/fiica lui..........................şi al/a..........................., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria........nr......................., eliberat/eliberată de.................la data de...................., domiciliat/domiciliată în localitatea ............................................., str............................. nr......., bl......., et......., ap......., judeţul/sectorul ......................, întruneşte condiţiile prevăzute de Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a beneficia de o subvenţie suplimentară de la bugetul de stat pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în .......................................................... (adresa) conform Contractului .............. (nr./data)................, încheiat cu..................................................(numele antreprenorului/dezvoltatorului de proiect imobiliar).

Subvenţia totală este de în cuantum de.....................lei, din care un cuantum de..................lei a fost confirmat prin Adeverinţa nr.......şi a fost acceptat de.......................(denumirea unităţii financiar-bancare) ca rată de plată a împrumutului contractat de sus-numitul/sus-numita prin Contractul nr........./data ..............., cu scadenţă după data recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţie a locuinţei, iar restul, în cuantum de......................lei, reprezintă subvenţie suplimentară ce devine exigibilă la plată în beneficiul sus-numitului/sus-numitei în următoarele condiţii:

- cuantumul total al subvenţiei nu poate depăşi valoarea creditului ipotecar contractat; în cazul creditelor cu valoare mai mică decât cuantumul total al subvenţiei, acesta se aliniază la valoarea creditului;

- instituţia financiar-bancară cu care a încheiat contractul de credit ipotecar acceptă şi confirmă prin scrisoare bancară:

1. ca subvenţia suplimentară de la bugetul de stat să se constituie în rată de plată a împrumutului, cu scadenţă după data recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţie a locuinţei;

2. că îşi ia obligaţia de a nu aproba titularului contractului de împrumut cesionarea parţială sau totală a contractului către alte persoane fizice ori juridice, în cazul în care acesta nu face dovada returnării către bugetul de stat, în condiţiile prevăzute de lege, a subvenţiei totale primite pentru construcţia locuinţei finanţate din împrumutul respectiv.

Prezenta adeverinţă este valabilă în condiţiile în care este acceptată de instituţia financiar-bancară în termen de 90 de zile de la data eliberării acesteia.

Nevalidarea prezentei adeverinţe nu are efect asupra drepturilor la subvenţie stabilite anterior pentru titularul acesteia.

Primar,

..........................................

L.S.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 27/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 27 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu