E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 216 din 30 mai 2007

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala

ACT EMIS DE: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 389 din 13 iunie 2007In temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2007 pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006,

în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi ministrul internelor şi reformei administrative emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.373/1.413/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 25 august 2006, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice şi locuinţelor,                      

Lăszlo Borbely                                                                             

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

pentru punereaîn aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală

CAPITOLUL I

Persoane îndreptăţite să primească subvenţii pentru locuinţă; cuantumul subvenţiei

Art. 1. - (1) De subvenţia prevăzută în Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, denumit în continuare Program, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006, denumită în continuare Ordonanţă, pot beneficia categoriile de persoane fizice prevăzute la art. 2 din Program, care au încheiat un contract de construire a unei locuinţe prin credit ipotecar cu agenţi economici specializaţi în construcţia de locuinţe şi/sau cu dezvoltatori de proiecte imobiliare, după data intrării în vigoare a Ordonanţei.

(2) Cererile de subvenţie se adresează consiliilor locale care îşi exercită autoritatea în raza administrativ-teritorială în care sunt amplasate terenurile pentru construcţiile de locuinţe. In acest scop, consiliile locale au obligaţia să stabilească şi să dea publicităţii locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare. Actele justificative necesare  sunt  cele   prevăzute  de   prezentele   norme metodologice şi oricare act suplimentar stabilit ca necesar prin hotărâre a consiliului local.

(3) Cererile de subvenţie se depun, de regulă, înainte de încheierea contractului de împrumut cu instituţiile financiar-bancare specializate în acordarea de credite ipotecare pentru finanţarea construcţiei locuinţelor. In vederea constatării îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea subvenţiei prevăzute de lege, solicitanţii acesteia vor depune, odată cu cererea de subvenţie sau în termenul stabilit de consiliul local la care s-au adresat, următoarele documente justificative:

a)   copie autentificată după actul de identitate al titularului cererii;

b)   dacă este cazul, o adeverinţă eliberată de primarul unităţii administrativ-teritoriale de domiciliu, din care să rezulte că se află în cel puţin una din următoarele situaţii:

1. au rămas fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuinţelor proprii, datorită unor calamităţi naturale sau unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovaţi;

2.   sunt evacuaţi din locuinţe situate în construcţii expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundaţiile;

3.   sunt evacuaţi din locuinţe ce fac obiectul unor legi de restituire către foştii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului sau sunt chiriaşi în astfel de locuinţe;

c)   declaraţii notariale ale titularului cererii şi, respectiv, ale membrilor familiei - soţ/soţie şi/sau copii aflaţi în întreţinerea acestuia -, în care să se specifice:

1.  că nu deţin o altă locuinţă în proprietate sau, după caz, că deţin o singură locuinţă în proprietate, dar aceasta nu are o suprafaţă construită desfăşurată mai mare de 50 m2 şi că este singura locuinţă deţinută în proprietate de unul sau mai mulţi dintre membrii familiei. Pentru titularii de cereri şi, respectiv, membrii familiei - soţ/soţie şi/sau copii aflaţi în întreţinerea acestuia/acesteia - care se încadrează în situaţiile prevăzute la lit. b) pct. 1 şi 2 declaraţiile notariale se vor referi numai la nedeţinerea în proprietate a unei alte locuinţe decât cea afectată în urma unor calamităţi naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovaţi sau, după caz, numai la nedeţinerea în proprietate a unei alte locuinţe decât cea din care sunt evacuaţi datorită faptului că aceasta este situată într-o construcţie expusă unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundaţiile, sau, după caz, că deţin o altă locuinţă în proprietate, dar aceasta nu are o suprafaţă construită desfăşurată mai mare de 50 m2. Nu intră sub incidenţa acestei declaraţii locuinţele deţinute în cotă-parte de proprietate cu alte persoane decât cele din cadrul familiei sau locuinţe care nu au fost retrocedate în natură în urma aplicării legilor cu privire la restituirea proprietăţilor;

2.   că nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subvenţii pentru construirea sau cumpărarea unei locuinţe. Nu intră sub incidenţa acestei declaraţii sprijinul primit de persoanele care se încadrează în situaţiile prevăzute la lit. b) pct. 1 şi 2 pentru locuinţa afectată în urma unor calamităţi naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovate sau din care sunt evacuate datorită faptului că aceasta este situată într-o construcţie expusă unui risc major;

3.  este prima locuinţă pe care o construiesc prin credit ipotecar. Nu intră sub incidenţa acestei declaraţii locuinţele persoanelor care se încadrează în situaţiile prevăzute la lit. b) pct. 1 şi 2;

d)   extras de carte funciară din care să rezulte că solicitantul de subvenţie deţine un drept real sau de folosinţă asupra terenului pe care se realizează construcţia locuinţei;

e)  documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică autorizată în domeniul construcţiilor civile, în conformitate cu prevederile legale, a antreprenorului prin care se realizează construcţia locuinţei (certificatul de înmatriculare/înregistrare la Registrul comerţului şi obiectul de activitate, pe domenii, în conformitate cu prevederile din statutul propriu);

f)  o copie a contractului de construire a locuinţei;

g)  graficul de execuţie a lucrărilor de construcţie;

h) un deviz general de cheltuieli, întocmit şi certificat de antreprenorul general, după modelul prevăzut în anexa nr. 1.

(4)  Solicitările vor fi analizate de o comisie formată din 5-9 membri din rândul consilierilor locali şi al personalului din aparatul de specialitate al primarului, constituită în acest scop prin hotărâre a consiliului local.

(5)  Comisia constituită potrivit alin. (4) analizează lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii, cererile depuse în luna anterioară. După analizarea tuturor cererilor depuse în luna anterioară, în baza solicitărilor verificate şi însuşite, comisia va întocmi şi va afişa, în cadrul aceluiaşi termen, listele nominale cu solicitanţii declaraţi eligibili şi neeligibili. Sunt consideraţi solicitanţi eligibili pentru acordarea de subvenţii solicitanţii care îndeplinesc, în mod cumulativ, toate condiţiile prevăzute în Program.

(6)   Contestaţiile cu privire la stabilirea dreptului la subvenţii pentru construirea unei locuinţe proprietate personală vor fi adresate primarului în termen de 7 zile de la afişarea listelor prevăzute la alin. (5) sau, după caz, de la data luării la cunoştinţă de către solicitant a respingerii cererii.

(7)   Primarul va asigura soluţionarea contestaţiilor în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii.

(8)  Consiliul local aprobă prin hotărâre listele nominale, în cel mult 30 de zile de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

Art. 2. - (1) Pentru determinarea cuantumului subvenţiei se va avea în vedere valoarea locuinţei, stabilită prin însumarea cheltuielilor prezentate în devizul general al construcţiei, fără a cuprinde cheltuielile pentru obţinerea şi amenajarea terenului, cheltuielile pentru asigurarea utilităţilor, garajele, indiferent de locul de amplasare al acestora, precum şi anexele gospodăreşti nelegate structural de clădire.

(2)   In stabilirea cuantumului subvenţiei de care pot beneficia solicitanţii eligibili, stabiliţi potrivit prevederilor art. 1 alin. (5) sau, după caz, ale art. 1 alin. (7), se va avea în vedere suma determinată prin aplicarea unui procent de 20% la valoarea echivalentă în euro a locuinţei, stabilită conform alin. (1), la cursul leu/euro de la data încheierii contractului de credit ipotecar.

(3)  Cuantumul subvenţiei este egal, de regulă, cu suma în lei stabilită conform alin. (2), în cazul când aceasta nu depăşeşte valoarea echivalentă în lei a 10.000 de euro şi nu este mai mare decât valoarea în lei a creditului ipotecar contractat, în caz contrar limitându-se la valoarea echivalentă în lei a 10.000 de euro şi/sau la valoarea în lei a creditului ipotecar contractat.

CAPITOLUL II

Proceduri privind acordarea subvenţiei pentru locuinţă

Art. 3. - (1) Consiliile locale vor stabili şi vor aproba, în condiţiile art. 1, o singură dată, pentru familiile sau persoanele care sunt solicitanţi eligibili, subvenţii de la bugetul de stat pentru realizarea locuinţelor proprietate personală.

(2) Pentru solicitanţii înscrişi în listele prevăzute la art. 1 alin. (5) sau, după caz, la art. 1 alin. (7), primarii, în calitate de ordonatori de credite, vor elibera câte o adeverinţă întocmită după modelul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, prin care vor certifica faptul că deţinătorii acesteia au dreptul  la subvenţia prevăzută de lege pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, precum şi cuantumul subvenţiei.

(3) Adeverinţa emisă conform alin. (2) are valabilitate de utilizare 90 de zile de la data eliberării.

Art. 4. - (1) Posesorii adeverinţelor emise conform art. 3 alin. (2) au obligaţia ca în perioada de valabilitate a acestora să depună la compartimentul de specialitate al primarului următoarele documente şi informaţii:

a)   o copie a contractului de împrumut încheiat cu o instituţie financiar-bancară specializată în acordarea de credite ipotecare, împrumut destinat finanţării construcţiei locuinţei pentru care primeşte subvenţia de la bugetul de stat;

b)   o scrisoare bancară emisă de instituţia financiar-bancară cu care a încheiat contractul de împrumut, în care să se specifice:

1.   acordul ca suma reprezentând subvenţia de la bugetul de stat să fie acceptată ca rată de plată a împrumutului, cu scadenţă la data recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţie a locuinţei, şi contul în care aceasta poate fi virată;

2.   obligaţia de a nu aproba titularului contractului de împrumut cesionarea parţială sau totală a contractului către alte persoane fizice sau juridice, în cazul în care acesta nu face dovada returnării către bugetul de stat, în condiţiile prevăzute de lege, a subvenţiei primite pentru construcţia locuinţei finanţate din împrumutul respectiv;

c)   data recepţiei şi punerii în funcţiune a locuinţei, reconfirmată de antreprenorul de specialitate sau de dezvoltatorul proiectului imobiliar, după caz.

(2) Nedepunerea în totalitate a documentelor prevăzute la alin. (1), prezentarea acestora după expirarea termenului de valabilitate a adeverinţei emise conform art. 3 alin. (2) şi/sau neacceptarea parţială sau totală de către instituţia financiar-bancară a cerinţelor prevăzute la alin. (1) lit. b) exonerează ordonatorii de credite de obligaţia asigurării alocaţiilor de la bugetul de stat pentru acordarea subvenţiilor respective.

Art. 5. - (1) In baza listelor nominale întocmite de comisie potrivit art. 1 alin. (5) sau, după caz, aprobate de consiliul local conform art. 1 alin. (7), după soluţionarea contestaţiilor, se vor determina sumele reprezentând subvenţiile, sume care se vor defalca pe ani şi trimestre, în funcţie de datele de recepţie şi punere în funcţiune a locuinţelor, comunicate de solicitanţi.

(2)   Propunerile anuale de subvenţie, stabilite conform alin. (1), se vor întocmi conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice şi se vor transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor la data fundamentării proiectului bugetului de stat pentru anul în care se pun în funcţiune locuinţele respectivilor beneficiari de subvenţie.

(3)  In baza cererilor de subvenţie prevăzute la alin. (2), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor va fundamenta creditele bugetare necesare şi va solicita cuprinderea acestora în legea bugetului de stat anual.

Art. 6. - (1) Pentru primirea efectivă a subvenţiei, beneficiarii acesteia o vor solicita la primăriile la care sunt luaţi în evidenţă, după finalizarea şi recepţionarea locuinţei, la cererea respectivă ataşând în mod obligatoriu următoarele documente:

a)  o copie a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru locuinţă;

b)   un exemplar autentic sau o copie autentificată a procesului-verbal de predare-primire a locuinţei;

c)   un extras la zi al contului precizat în scrisoarea bancară depusă la primărie conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b).

(2)   Pentru primirea alocaţiilor de la bugetul de stat destinate plăţii subvenţiilor de către consiliile locale se procedează astfel:

a)   consiliile locale solicită lunar, în scris, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, până la data de 6 a lunii în curs, necesarul de fonduri pentru plata subvenţiilor către solicitanţii prevăzuţi la alin. (1) şi ale căror locuinţe au fost executate, recepţionate şi date în folosinţă până la finele lunii anterioare. Solicitarea va fi însoţită de câte o copie a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru fiecare locuinţă;

b)   după analiză şi aprobare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor solicită Ministerului Economiei şi Finanţelor alocaţii bugetare cu această destinaţie;

c)    după primirea alocaţiilor bugetare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor virează suma cu ordin de plată din contul de cheltuieli bugetare în contul consiliului local „Venituri din fondul pentru locuinţe", deschis la Trezoreria Statului din municipiul reşedinţă de judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti.

(3)   Cheltuielile efectuate de consiliile locale în limita resurselor prevăzute la alin. (2) lit. c) se evidenţiază în contul de cheltuieli ale bugetului local nr. 26.96.02.04 „Cheltuieli din fondul de locuinţe", deschis la unităţile Trezoreriei Statului.

(4)   Autorităţile administraţiei publice locale în a căror răspundere s-au preluat evidenţa, urmărirea şi acordarea subvenţiilor vor plăti sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, în 5 zile de la primirea sumelor prevăzute la alin. (2) lit. c).

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 7. - (1) Sumele constituite conform art. 6 alin. (2) lit. d) şi rămase disponibile în condiţiile neutilizării acestora până la data de 10 decembrie a anului bugetar se returnează la bugetul de stat la propunerea ordonatorului principal de credite. Cu aceste sume se reîntregeşte Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.

(2) Eventualele sume care se returnează de beneficiarii de subvenţie în aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 2 se încasează şi se virează la bugetul de stat prin grija ordonatorilor creditelor bugetare din care s-a efectuat plata subvenţiei respective.

Art. 8. - Trezoreriile teritoriale ale statului vor admite la plată subvenţiile pentru construcţia de locuinţe proprietate personală care fac obiectul prezentelor norme metodologice, în conformitate cu instrucţiunile şi/sau cu metodologiile aprobate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodoloaice

DEVIZ   GENERAL

de cheltuieli necesare pentru construirea locuinţei proprietate personală

Beneficiar: ....................................................................

Antreprenor general: ....................................................

Contract de construire nr........ din data de ....................

                                             - în lei/euro la cursul lei/euro de ........ din data de .....................1) -

Nr. crt

Denumirea capitolelor de cheltuieli2)

Valoare (inclusiv TVA)

TOTAL

din care numai pentru locuinţă

lei

euro

lei

euro

1

2

3

4

5

6

1.

Cheltuieli pentru proiectare

X

X

X

X

2.

Cheltuieli pentru asistenţă tehnică

X

X

X

X

3.

Cheltuieli pentru construcţii

X

X

X

X

4.

Alte cheltuieli

X

X

X

X

TOTAL:

X

X

X

X

Răspund pentru realitatea datelor,

BENEFICIAR LOCUINŢĂ

Nume şi prenume: ...........................................

Cod numeric personal (CNP): .........................

Semnătură ......................................................

ANTREPRENOR GENERAL3)

Certificăm realitatea datelor,

Director/manager

Nume şi prenume: .........................................

Semnătură ....................................................

L.S.

1) cursul lei/euro este cel de la data încheierii contractului de credit ipotecare pentru finanţarea locuinţei.

2) In capitolele de cheltuieli ale devizului general se cuprind următoarele:

1.  Cheltuieli pentru proiectare:

•  cheltuieli pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului pe care se amplasează locuinţa;

•  cheltuieli pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;

•  cheltuieli pentru obţinerea acordului de mediu;

•  cheltuieli pentru obţinerea avizului PSI;

•  cheltuieli pentru alte avize şi acorduri prevăzute în certificatul de urbanism;

•  taxa pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire, conform legii;

•  cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare, pentru plata verificării tehnice a proiectării, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie: documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii/expertize de amplasament;

Individualizarea cheltuielilor de proiectare aferente numai locuintei se face numai în cazul în care proiectarea pentru reţelele de utilităţi face obiectul unui contract separat de cel pentru locuinţă.

2.  Cheltuieli pentru asistenţă tehnică

•  cheltuieli prevăzute, după caz, pentru:

a)  plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (în cazul când contractul de construire a locuinţei este încheiat cu un dezvoltator de proiecte imobiliare);

b)  consultanţă şi asistenţă tehnică din partea proiectantului, în cazul când acesta nu intră în tarifarea proiectării;

c)  plata personalului de supraveghere a executării corecte, calitative şi cantitative, a lucrărilor contractate cu antreprenorul general (inspectori de şantier autorizaţi).

3.  Cheltuieli pentru construcţii

•  cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii anexe, instalaţii aferente construcţiilor. precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, telefonie, PSI, radio-tv, intranet şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia acestora.

Din aceste cheltuieli se defalcă şi se prezintă separat cheltuielile aferente numai locuinţei/apartamentului. In cheltuielile aferente locuinţei nu se cuprind cele destinate realizării garajelor, indiferent de locul de amplasare a acestora, precum şi a anexelor gospodăreşti nelegate structural de clădirea în care este amplasată locuinţa/apartamentul;

•  cheltuielile pentru procurarea şi montajul utilajelor şi echipamentelor incluse în instalaţiile funcţionale (ascensoare, instalaţii de ventilaţie, centrale termice proprii şi altele asemenea);

•  cheltuielile pentru dotări PSI.

4.  Alte cheltuieli

•  cheltuieli estimate de către proiectant ca fiind necesare creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj - organizare de şantier;

•  cheltuieli pentru plata unor comisioane, taxe şi cote legale - se cuprind, după caz: comisionul băncii finanţatoare, cota aferentă inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina antreprenorului generale, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii;

•  costul creditului ipotecar - se cuprind comisioanele şi dobânzile aferente creditului.

In cazul locuinţelor situate în clădiri colective (apartamente) se vor prezenta cheltuielile pe categorii în cote-părţi aferente locuinţei

3) In cazul locuinţelor construite pentru dezvoltatori de proiecte imobiliare, certificarea datelor din devizul general se va efectua prin grija acestora.

ANEXA Nr. 2 la normele metodoloaice

Consiliul Local al ...........................

Primăria ........................................

Nr..................... din ......................

ADEVERINŢĂ

Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ...................., născut/născută în ...................., judeţul/sectorul ...................., la data de ...................., fiul/fiica lui .................... şi al/a ...................., legimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria ....................  nr....................., eliberat/eliberată de  ....................,  la data de  ....................,domiciliat/domiciliată în localitatea ...................., str..................... nr....................., bl....................., et....................., ap....................., judeţul/sectorul ...................., întruneşte condiţiile prevăzute de Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a beneficia de o subvenţie de la bugetul de stat pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în .................... (adresa) conform Contractului .................... (nr./data) ...................., încheiat cu .................... (numele antreprenorului/dezvoltatorului de proiect imobiliar).

Subvenţia este în cuantum de .................... lei şi devine exigibilă la plată în beneficiul sus-numitului/sus-numitei în următoarele condiţii:

-   sus-numitul/sus-numita are încheiat un contract de împrumut (prin credit ipotecar) cu o instituţie financiar-bancară specializată, împrumut destinat finantării constructiei locuintei pentru care primeste subventia de la bugetul de stat;

-   cuantumul subvenţiei nu poate depăşi valoarea creditului ipotecar contractat; în cazul creditelor cu valoare mai mică decât cuantumul subvenţiei, acesta se aliniază la valoarea creditului;

-   instituţia financiar-bancară cu care a încheiat contractul de credit ipotecar acceptă şi confirmă prin scrisoare bancară:

1.  ca subvenţia de la bugetul de stat să se constituie în rată de plată a împrumutului, cu scadenţă după data recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţie a locuinţei;

2.   să-şi ia obligaţia de a nu aproba titularului contractului de împrumut cesionarea parţială sau totală a contractului către alte persoane fizice ori juridice, în cazul în care acesta nu face dovada returnării către bugetul de stat, în condiţiile prevăzute de lege, a subvenţiei primite pentru construcţia locuinţei finanţate din împrumutul respectiv.

Prezenta adeverinţă este vaiabilă în condiţiile în care este acceptată de instituţia financiar-bancară în termen de 90 de zile de la data eliberării acesteia.

Primar,

..................................

L.S

ANEXA Nr. 3 la normele metodoloaice

Consiliul Local al .....................

Primăria ..................................

CERERE

de alocaţii de la bugetul de stat pentru acordarea subvenţiilor prevăzute de Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006

Nr.

crt.

Categorii de beneficiari

Nr. cazuri

Subventia totală

- lei -

Subventia medie pe beneficiari

- lei -

1.

Tineri căsătoriţi care la data contractării locuinţei au fiecare vârsta de până la 35 de ani

2.

Persoane sau familii rămase fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuinţelor proprii, datorită unor calamităţi naturale sau unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovaţi

3.

Persoane şi familii evacuate din locuinţe situate în construcţii expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundaţiile

4.

Persoane sau familii evacuate şi chiriaşii din locuinţe ce fac obiectul unor legi de restituire către foştii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului

TOTAL GENERAL:

Ne asumăm întreaga răspundere pentru exactitatea datelor cuprinse în prezentul document.

Primar,                                                            Director economic,

..................................                                      ..................................

L.S.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 216/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 216 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 216/2007
Ordin 27 2009
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 166/216/2007
Ordin 510 2008
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 166/216/2007
Ordin 305 2007
privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 166/216/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu