E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 216 din 30 mai 2007

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala

ACT EMIS DE: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 389 din 13 iunie 2007In temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2007 pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006,

în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi ministrul internelor şi reformei administrative emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.373/1.413/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 25 august 2006, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice şi locuinţelor,                      

Lăszlo Borbely                                                                             

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

pentru punereaîn aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală

CAPITOLUL I

Persoane îndreptăţite să primească subvenţii pentru locuinţă; cuantumul subvenţiei

Art. 1. - (1) De subvenţia prevăzută în Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, denumit în continuare Program, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006, denumită în continuare Ordonanţă, pot beneficia categoriile de persoane fizice prevăzute la art. 2 din Program, care au încheiat un contract de construire a unei locuinţe prin credit ipotecar cu agenţi economici specializaţi în construcţia de locuinţe şi/sau cu dezvoltatori de proiecte imobiliare, după data intrării în vigoare a Ordonanţei.

(2) Cererile de subvenţie se adresează consiliilor locale care îşi exercită autoritatea în raza administrativ-teritorială în care sunt amplasate terenurile pentru construcţiile de locuinţe. In acest scop, consiliile locale au obligaţia să stabilească şi să dea publicităţii locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare. Actele justificative necesare  sunt  cele   prevăzute  de   prezentele   norme metodologice şi oricare act suplimentar stabilit ca necesar prin hotărâre a consiliului local.

(3) Cererile de subvenţie se depun, de regulă, înainte de încheierea contractului de împrumut cu instituţiile financiar-bancare specializate în acordarea de credite ipotecare pentru finanţarea construcţiei locuinţelor. In vederea constatării îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea subvenţiei prevăzute de lege, solicitanţii acesteia vor depune, odată cu cererea de subvenţie sau în termenul stabilit de consiliul local la care s-au adresat, următoarele documente justificative:

a)   copie autentificată după actul de identitate al titularului cererii;

b)   dacă este cazul, o adeverinţă eliberată de primarul unităţii administrativ-teritoriale de domiciliu, din care să rezulte că se află în cel puţin una din următoarele situaţii:

1. au rămas fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuinţelor proprii, datorită unor calamităţi naturale sau unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovaţi;

2.   sunt evacuaţi din locuinţe situate în construcţii expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundaţiile;

3.   sunt evacuaţi din locuinţe ce fac obiectul unor legi de restituire către foştii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului sau sunt chiriaşi în astfel de locuinţe;

c)   declaraţii notariale ale titularului cererii şi, respectiv, ale membrilor familiei - soţ/soţie şi/sau copii aflaţi în întreţinerea acestuia -, în care să se specifice:

1.  că nu deţin o altă locuinţă în proprietate sau, după caz, că deţin o singură locuinţă în proprietate, dar aceasta nu are o suprafaţă construită desfăşurată mai mare de 50 m2 şi că este singura locuinţă deţinută în proprietate de unul sau mai mulţi dintre membrii familiei. Pentru titularii de cereri şi, respectiv, membrii familiei - soţ/soţie şi/sau copii aflaţi în întreţinerea acestuia/acesteia - care se încadrează în situaţiile prevăzute la lit. b) pct. 1 şi 2 declaraţiile notariale se vor referi numai la nedeţinerea în proprietate a unei alte locuinţe decât cea afectată în urma unor calamităţi naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovaţi sau, după caz, numai la nedeţinerea în proprietate a unei alte locuinţe decât cea din care sunt evacuaţi datorită faptului că aceasta este situată într-o construcţie expusă unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundaţiile, sau, după caz, că deţin o altă locuinţă în proprietate, dar aceasta nu are o suprafaţă construită desfăşurată mai mare de 50 m2. Nu intră sub incidenţa acestei declaraţii locuinţele deţinute în cotă-parte de proprietate cu alte persoane decât cele din cadrul familiei sau locuinţe care nu au fost retrocedate în natură în urma aplicării legilor cu privire la restituirea proprietăţilor;

2.   că nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subvenţii pentru construirea sau cumpărarea unei locuinţe. Nu intră sub incidenţa acestei declaraţii sprijinul primit de persoanele care se încadrează în situaţiile prevăzute la lit. b) pct. 1 şi 2 pentru locuinţa afectată în urma unor calamităţi naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovate sau din care sunt evacuate datorită faptului că aceasta este situată într-o construcţie expusă unui risc major;

3.  este prima locuinţă pe care o construiesc prin credit ipotecar. Nu intră sub incidenţa acestei declaraţii locuinţele persoanelor care se încadrează în situaţiile prevăzute la lit. b) pct. 1 şi 2;

d)   extras de carte funciară din care să rezulte că solicitantul de subvenţie deţine un drept real sau de folosinţă asupra terenului pe care se realizează construcţia locuinţei;

e)  documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică autorizată în domeniul construcţiilor civile, în conformitate cu prevederile legale, a antreprenorului prin care se realizează construcţia locuinţei (certificatul de înmatriculare/înregistrare la Registrul comerţului şi obiectul de activitate, pe domenii, în conformitate cu prevederile din statutul propriu);

f)  o copie a contractului de construire a locuinţei;

g)  graficul de execuţie a lucrărilor de construcţie;

h) un deviz general de cheltuieli, întocmit şi certificat de antreprenorul general, după modelul prevăzut în anexa nr. 1.

(4)  Solicitările vor fi analizate de o comisie formată din 5-9 membri din rândul consilierilor locali şi al personalului din aparatul de specialitate al primarului, constituită în acest scop prin hotărâre a consiliului local.

(5)  Comisia constituită potrivit alin. (4) analizează lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii, cererile depuse în luna anterioară. După analizarea tuturor cererilor depuse în luna anterioară, în baza solicitărilor verificate şi însuşite, comisia va întocmi şi va afişa, în cadrul aceluiaşi termen, listele nominale cu solicitanţii declaraţi eligibili şi neeligibili. Sunt consideraţi solicitanţi eligibili pentru acordarea de subvenţii solicitanţii care îndeplinesc, în mod cumulativ, toate condiţiile prevăzute în Program.

(6)   Contestaţiile cu privire la stabilirea dreptului la subvenţii pentru construirea unei locuinţe proprietate personală vor fi adresate primarului în termen de 7 zile de la afişarea listelor prevăzute la alin. (5) sau, după caz, de la data luării la cunoştinţă de către solicitant a respingerii cererii.

(7)   Primarul va asigura soluţionarea contestaţiilor în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii.

(8)  Consiliul local aprobă prin hotărâre listele nominale, în cel mult 30 de zile de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

Art. 2. - (1) Pentru determinarea cuantumului subvenţiei se va avea în vedere valoarea locuinţei, stabilită prin însumarea cheltuielilor prezentate în devizul general al construcţiei, fără a cuprinde cheltuielile pentru obţinerea şi amenajarea terenului, cheltuielile pentru asigurarea utilităţilor, garajele, indiferent de locul de amplasare al acestora, precum şi anexele gospodăreşti nelegate structural de clădire.

(2)   In stabilirea cuantumului subvenţiei de care pot beneficia solicitanţii eligibili, stabiliţi potrivit prevederilor art. 1 alin. (5) sau, după caz, ale art. 1 alin. (7), se va avea în vedere suma determinată prin aplicarea unui procent de 20% la valoarea echivalentă în euro a locuinţei, stabilită conform alin. (1), la cursul leu/euro de la data încheierii contractului de credit ipotecar.

(3)  Cuantumul subvenţiei este egal, de regulă, cu suma în lei stabilită conform alin. (2), în cazul când aceasta nu depăşeşte valoarea echivalentă în lei a 10.000 de euro şi nu este mai mare decât valoarea în lei a creditului ipotecar contractat, în caz contrar limitându-se la valoarea echivalentă în lei a 10.000 de euro şi/sau la valoarea în lei a creditului ipotecar contractat.

CAPITOLUL II

Proceduri privind acordarea subvenţiei pentru locuinţă

Art. 3. - (1) Consiliile locale vor stabili şi vor aproba, în condiţiile art. 1, o singură dată, pentru familiile sau persoanele care sunt solicitanţi eligibili, subvenţii de la bugetul de stat pentru realizarea locuinţelor proprietate personală.

(2) Pentru solicitanţii înscrişi în listele prevăzute la art. 1 alin. (5) sau, după caz, la art. 1 alin. (7), primarii, în calitate de ordonatori de credite, vor elibera câte o adeverinţă întocmită după modelul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, prin care vor certifica faptul că deţinătorii acesteia au dreptul  la subvenţia prevăzută de lege pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, precum şi cuantumul subvenţiei.

(3) Adeverinţa emisă conform alin. (2) are valabilitate de utilizare 90 de zile de la data eliberării.

Art. 4. - (1) Posesorii adeverinţelor emise conform art. 3 alin. (2) au obligaţia ca în perioada de valabilitate a acestora să depună la compartimentul de specialitate al primarului următoarele documente şi informaţii:

a)   o copie a contractului de împrumut încheiat cu o instituţie financiar-bancară specializată în acordarea de credite ipotecare, împrumut destinat finanţării construcţiei locuinţei pentru care primeşte subvenţia de la bugetul de stat;

b)   o scrisoare bancară emisă de instituţia financiar-bancară cu care a încheiat contractul de împrumut, în care să se specifice:

1.   acordul ca suma reprezentând subvenţia de la bugetul de stat să fie acceptată ca rată de plată a împrumutului, cu scadenţă la data recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţie a locuinţei, şi contul în care aceasta poate fi virată;

2.   obligaţia de a nu aproba titularului contractului de împrumut cesionarea parţială sau totală a contractului către alte persoane fizice sau juridice, în cazul în care acesta nu face dovada returnării către bugetul de stat, în condiţiile prevăzute de lege, a subvenţiei primite pentru construcţia locuinţei finanţate din împrumutul respectiv;

c)   data recepţiei şi punerii în funcţiune a locuinţei, reconfirmată de antreprenorul de specialitate sau de dezvoltatorul proiectului imobiliar, după caz.

(2) Nedepunerea în totalitate a documentelor prevăzute la alin. (1), prezentarea acestora după expirarea termenului de valabilitate a adeverinţei emise conform art. 3 alin. (2) şi/sau neacceptarea parţială sau totală de către instituţia financiar-bancară a cerinţelor prevăzute la alin. (1) lit. b) exonerează ordonatorii de credite de obligaţia asigurării alocaţiilor de la bugetul de stat pentru acordarea subvenţiilor respective.

Art. 5. - (1) In baza listelor nominale întocmite de comisie potrivit art. 1 alin. (5) sau, după caz, aprobate de consiliul local conform art. 1 alin. (7), după soluţionarea contestaţiilor, se vor determina sumele reprezentând subvenţiile, sume care se vor defalca pe ani şi trimestre, în funcţie de datele de recepţie şi punere în funcţiune a locuinţelor, comunicate de solicitanţi.

(2)   Propunerile anuale de subvenţie, stabilite conform alin. (1), se vor întocmi conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice şi se vor transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor la data fundamentării proiectului bugetului de stat pentru anul în care se pun în funcţiune locuinţele respectivilor beneficiari de subvenţie.

(3)  In baza cererilor de subvenţie prevăzute la alin. (2), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor va fundamenta creditele bugetare necesare şi va solicita cuprinderea acestora în legea bugetului de stat anual.

Art. 6. - (1) Pentru primirea efectivă a subvenţiei, beneficiarii acesteia o vor solicita la primăriile la care sunt luaţi în evidenţă, după finalizarea şi recepţionarea locuinţei, la cererea respectivă ataşând în mod obligatoriu următoarele documente:

a)  o copie a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru locuinţă;

b)   un exemplar autentic sau o copie autentificată a procesului-verbal de predare-primire a locuinţei;

c)   un extras la zi al contului precizat în scrisoarea bancară depusă la primărie conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b).

(2)   Pentru primirea alocaţiilor de la bugetul de stat destinate plăţii subvenţiilor de către consiliile locale se procedează astfel:

a)   consiliile locale solicită lunar, în scris, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, până la data de 6 a lunii în curs, necesarul de fonduri pentru plata subvenţiilor către solicitanţii prevăzuţi la alin. (1) şi ale căror locuinţe au fost executate, recepţionate şi date în folosinţă până la finele lunii anterioare. Solicitarea va fi însoţită de câte o copie a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru fiecare locuinţă;

b)   după analiză şi aprobare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor solicită Ministerului Economiei şi Finanţelor alocaţii bugetare cu această destinaţie;

c)    după primirea alocaţiilor bugetare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor virează suma cu ordin de plată din contul de cheltuieli bugetare în contul consiliului local „Venituri din fondul pentru locuinţe", deschis la Trezoreria Statului din municipiul reşedinţă de judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti.

(3)   Cheltuielile efectuate de consiliile locale în limita resurselor prevăzute la alin. (2) lit. c) se evidenţiază în contul de cheltuieli ale bugetului local nr. 26.96.02.04 „Cheltuieli din fondul de locuinţe", deschis la unităţile Trezoreriei Statului.

(4)   Autorităţile administraţiei publice locale în a căror răspundere s-au preluat evidenţa, urmărirea şi acordarea subvenţiilor vor plăti sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, în 5 zile de la primirea sumelor prevăzute la alin. (2) lit. c).

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 7. - (1) Sumele constituite conform art. 6 alin. (2) lit. d) şi rămase disponibile în condiţiile neutilizării acestora până la data de 10 decembrie a anului bugetar se returnează la bugetul de stat la propunerea ordonatorului principal de credite. Cu aceste sume se reîntregeşte Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.

(2) Eventualele sume care se returnează de beneficiarii de subvenţie în aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 2 se încasează şi se virează la bugetul de stat prin grija ordonatorilor creditelor bugetare din care s-a efectuat plata subvenţiei respective.

Art. 8. - Trezoreriile teritoriale ale statului vor admite la plată subvenţiile pentru construcţia de locuinţe proprietate personală care fac obiectul prezentelor norme metodologice, în conformitate cu instrucţiunile şi/sau cu metodologiile aprobate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodoloaice

DEVIZ   GENERAL

de cheltuieli necesare pentru construirea locuinţei proprietate personală

Beneficiar: ....................................................................

Antreprenor general: ....................................................

Contract de construire nr........ din data de ....................

                                             - în lei/euro la cursul lei/euro de ........ din data de .....................1) -

Nr. crt

Denumirea capitolelor de cheltuieli2)

Valoare (inclusiv TVA)

TOTAL

din care numai pentru locuinţă

lei

euro

lei

euro

1

2

3

4

5

6

1.

Cheltuieli pentru proiectare

X

X

X

X

2.

Cheltuieli pentru asistenţă tehnică

X

X

X

X

3.

Cheltuieli pentru construcţii

X

X

X

X

4.

Alte cheltuieli

X

X

X

X

TOTAL:

X

X

X

X

Răspund pentru realitatea datelor,

BENEFICIAR LOCUINŢĂ

Nume şi prenume: ...........................................

Cod numeric personal (CNP): .........................

Semnătură ......................................................

ANTREPRENOR GENERAL3)

Certificăm realitatea datelor,

Director/manager

Nume şi prenume: .........................................

Semnătură ....................................................

L.S.

1) cursul lei/euro este cel de la data încheierii contractului de credit ipotecare pentru finanţarea locuinţei.

2) In capitolele de cheltuieli ale devizului general se cuprind următoarele:

1.  Cheltuieli pentru proiectare:

•  cheltuieli pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului pe care se amplasează locuinţa;

•  cheltuieli pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;

•  cheltuieli pentru obţinerea acordului de mediu;

•  cheltuieli pentru obţinerea avizului PSI;

•  cheltuieli pentru alte avize şi acorduri prevăzute în certificatul de urbanism;

•  taxa pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire, conform legii;

•  cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare, pentru plata verificării tehnice a proiectării, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie: documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii/expertize de amplasament;

Individualizarea cheltuielilor de proiectare aferente numai locuintei se face numai în cazul în care proiectarea pentru reţelele de utilităţi face obiectul unui contract separat de cel pentru locuinţă.

2.  Cheltuieli pentru asistenţă tehnică

•  cheltuieli prevăzute, după caz, pentru:

a)  plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (în cazul când contractul de construire a locuinţei este încheiat cu un dezvoltator de proiecte imobiliare);

b)  consultanţă şi asistenţă tehnică din partea proiectantului, în cazul când acesta nu intră în tarifarea proiectării;

c)  plata personalului de supraveghere a executării corecte, calitative şi cantitative, a lucrărilor contractate cu antreprenorul general (inspectori de şantier autorizaţi).

3.  Cheltuieli pentru construcţii

•  cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii anexe, instalaţii aferente construcţiilor. precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, telefonie, PSI, radio-tv, intranet şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia acestora.

Din aceste cheltuieli se defalcă şi se prezintă separat cheltuielile aferente numai locuinţei/apartamentului. In cheltuielile aferente locuinţei nu se cuprind cele destinate realizării garajelor, indiferent de locul de amplasare a acestora, precum şi a anexelor gospodăreşti nelegate structural de clădirea în care este amplasată locuinţa/apartamentul;

•  cheltuielile pentru procurarea şi montajul utilajelor şi echipamentelor incluse în instalaţiile funcţionale (ascensoare, instalaţii de ventilaţie, centrale termice proprii şi altele asemenea);

•  cheltuielile pentru dotări PSI.

4.  Alte cheltuieli

•  cheltuieli estimate de către proiectant ca fiind necesare creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj - organizare de şantier;

•  cheltuieli pentru plata unor comisioane, taxe şi cote legale - se cuprind, după caz: comisionul băncii finanţatoare, cota aferentă inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina antreprenorului generale, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii;

•  costul creditului ipotecar - se cuprind comisioanele şi dobânzile aferente creditului.

In cazul locuinţelor situate în clădiri colective (apartamente) se vor prezenta cheltuielile pe categorii în cote-părţi aferente locuinţei

3) In cazul locuinţelor construite pentru dezvoltatori de proiecte imobiliare, certificarea datelor din devizul general se va efectua prin grija acestora.

ANEXA Nr. 2 la normele metodoloaice

Consiliul Local al ...........................

Primăria ........................................

Nr..................... din ......................

ADEVERINŢĂ

Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ...................., născut/născută în ...................., judeţul/sectorul ...................., la data de ...................., fiul/fiica lui .................... şi al/a ...................., legimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria ....................  nr....................., eliberat/eliberată de  ....................,  la data de  ....................,domiciliat/domiciliată în localitatea ...................., str..................... nr....................., bl....................., et....................., ap....................., judeţul/sectorul ...................., întruneşte condiţiile prevăzute de Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a beneficia de o subvenţie de la bugetul de stat pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în .................... (adresa) conform Contractului .................... (nr./data) ...................., încheiat cu .................... (numele antreprenorului/dezvoltatorului de proiect imobiliar).

Subvenţia este în cuantum de .................... lei şi devine exigibilă la plată în beneficiul sus-numitului/sus-numitei în următoarele condiţii:

-   sus-numitul/sus-numita are încheiat un contract de împrumut (prin credit ipotecar) cu o instituţie financiar-bancară specializată, împrumut destinat finantării constructiei locuintei pentru care primeste subventia de la bugetul de stat;

-   cuantumul subvenţiei nu poate depăşi valoarea creditului ipotecar contractat; în cazul creditelor cu valoare mai mică decât cuantumul subvenţiei, acesta se aliniază la valoarea creditului;

-   instituţia financiar-bancară cu care a încheiat contractul de credit ipotecar acceptă şi confirmă prin scrisoare bancară:

1.  ca subvenţia de la bugetul de stat să se constituie în rată de plată a împrumutului, cu scadenţă după data recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţie a locuinţei;

2.   să-şi ia obligaţia de a nu aproba titularului contractului de împrumut cesionarea parţială sau totală a contractului către alte persoane fizice ori juridice, în cazul în care acesta nu face dovada returnării către bugetul de stat, în condiţiile prevăzute de lege, a subvenţiei primite pentru construcţia locuinţei finanţate din împrumutul respectiv.

Prezenta adeverinţă este vaiabilă în condiţiile în care este acceptată de instituţia financiar-bancară în termen de 90 de zile de la data eliberării acesteia.

Primar,

..................................

L.S

ANEXA Nr. 3 la normele metodoloaice

Consiliul Local al .....................

Primăria ..................................

CERERE

de alocaţii de la bugetul de stat pentru acordarea subvenţiilor prevăzute de Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006

Nr.

crt.

Categorii de beneficiari

Nr. cazuri

Subventia totală

- lei -

Subventia medie pe beneficiari

- lei -

1.

Tineri căsătoriţi care la data contractării locuinţei au fiecare vârsta de până la 35 de ani

2.

Persoane sau familii rămase fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuinţelor proprii, datorită unor calamităţi naturale sau unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovaţi

3.

Persoane şi familii evacuate din locuinţe situate în construcţii expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundaţiile

4.

Persoane sau familii evacuate şi chiriaşii din locuinţe ce fac obiectul unor legi de restituire către foştii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului

TOTAL GENERAL:

Ne asumăm întreaga răspundere pentru exactitatea datelor cuprinse în prezentul document.

Primar,                                                            Director economic,

..................................                                      ..................................

L.S.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 216/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 216 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 216/2007
Ordin 27 2009
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 166/216/2007
Ordin 510 2008
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 166/216/2007
Ordin 305 2007
privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 166/216/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu