Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 510 din 16 iunie 2008

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 166/216/2007

ACT EMIS DE: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 503 din 3 iulie 2008In temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 351/2007 pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006, şi ale art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi ministrul internelor şi reformei administrative emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 166/216/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 13 iunie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Consiliile locale vor stabili şi vor aproba, în condiţiile art. 1, o singură dată, lista cu persoanele care sunt solicitanţi eligibili de subvenţii de la bugetul de stat pentru realizarea locuinţelor proprietate personală."

2.  La articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) o copie a contractului de împrumut încheiat cu o instituţie financiar-bancară specializată în acordarea de credite ipotecare, împrumut destinat finanţării construcţiei locuinţei pentru care primeşte subvenţia de la bugetul de stat, sau, după caz, un document care să ateste încheierea unui contract de împrumut, precum şi cuantumul respectivului împrumut pentru finanţarea construcţiei locuinţei;".

3.  La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) o scrisoare bancară emisă de instituţia financiar-bancară cu care a încheiat sau urmează să încheie contractul de împrumut, în care să se specifice:

1. acordul ca suma reprezentând subvenţia de la bugetul de stat să fie acceptată ca rată de plată a împrumutului, cu scadenţă după data recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţie a locuinţei, şi contul în care aceasta poate fi virată;

2.   obligaţia de a nu aproba titularului contractului de împrumut cesionarea parţială sau totală a contractului către alte persoane fizice sau juridice, în cazul în care acesta nu face dovada returnării către bugetul de stat, în condiţiile prevăzute de lege, a subvenţiei primite pentru construcţia locuinţei finanţate din împrumutul respectiv;".

4.    La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Nedepunerea în totalitate a documentelor prevăzute la alin. (1), prezentarea acestora după expirarea termenului de valabilitate a adeverinţei emise conform art. 3 alin. (2) şi neacceptarea parţială sau totală de către instituţia financiar-bancară a cerinţelor prevăzute la alin. (1) lit. b) exonerează ordonatorii de credite de obligaţia asigurării alocaţiilor de la bugetul de stat pentru acordarea subvenţiilor respective."

5.  La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Propunerile anuale de subvenţie stabilite conform alin. (1), întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, se transmit, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, de către consiliile locale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor până la sfârşitul anului, pentru fundamentarea programului anual."

6.  La articolul 6 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) consiliile locale solicită lunar, în scris, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, până la data de 6 a lunii în curs, necesarul de fonduri pentru plata subvenţiilor către solicitanţii prevăzuţi la alin. (1), conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, ale căror locuinţe au fost executate, recepţionate şi date în folosinţă până la finele lunii anterioare. Solicitarea va fi însoţită de câte o copie a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru fiecare locuinţă, o copie a procesului-verbal de predare-primire a locuinţei şi o copie de pe extrasul la zi al contului precizat în scrisoarea bancară;".

7.  La articolul 6 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor va departaja solicitanţii de subvenţie ale căror cereri nu se încadrează în limita alocaţiilor de la bugetul de stat aprobat pentru anul în curs în funcţie de data punerii în funcţiune a locuinţelor şi, respectiv, de data aprobării de către consiliile locale a solicitării de subvenţie."

8.  La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Sumele constituite conform art. 6 alin. (2) lit. c) şi rămase disponibile în condiţiile neutilizării acestora până la data de 10 decembrie a anului bugetar se returnează la bugetul de stat, la propunerea ordonatorului principal de credite. Cu aceste sume se reîntregeşte Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului."

9. Anexa nr. 3 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

10.   După anexa nr. 3 la normele metodologice se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,

Anna Horvath,

secretar de stat

p. Ministrul internelor şi reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Consiliul Local al..............................

Primăria............................................

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 3 la normele metodologice)

LISTA

beneficiarilor de subvenţii pentru construcţia de locuinţe proprietate personală prin credit ipotecar, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006

Nr. crt.

Categoria de beneficiari*)

Numele şi prenumele beneficiarului

Valoarea subvenţiei

- lei -

Data aprobării subvenţiei

- zi/lună/an -

Data de punere în

funcţiune a locuinţei

- lună/an -

0

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

TOTAL GENERAL:

Ne asumăm întreaga răspundere pentru exactitatea datelor cuprinse în prezentul document.

Primar,

...............................................................

 LS.

Director economic,

...............................................................

*) In coloana 1 se va înscrie:

„1" pentru tinerii care la data depunerii cererii de subvenţionare au vârsta de până la 35 de ani;

„2" pentru persoanele sau familiile rămase fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuinţelor proprii, din cauza unor calamităţi naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovate;

„3"   pentru persoanele şi familiile evacuate din locuinţe situate în construcţii expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundaţiile;

„4"  pentru persoanele sau familiile evacuate şi chiriaşii din locuinţe ce fac obiectul unor legi de restituire către foştii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 4 la normele metodologice)

Consiliul Local al.............................

Primăria..........................................

LISTA

beneficiarilor de subvenţii conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 pe luna...................

Nr. crt.

Categoria de beneficiari*)

Numele şi prenumele beneficiarului

Valoarea subvenţiei

- lei -

Data aprobării subvenţiei

- zi/lună/an -

Data de punere în funcţiune a locuinţei

- lună/an -

0

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

TOTAL GENERAL:

Ne asumăm întreaga răspundere pentru exactitatea datelor cuprinse în prezentul document.

Primar,

...............................................................

 LS.

Director economic,

...............................................................

*) In coloana 1 se va înscrie:

„1" pentru tinerii care la data depunerii cererii de subvenţionare au vârsta de până la 35 de ani;

„2" pentru persoanele sau familiile rămase fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuinţelor proprii, din cauza unor calamităţi naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovate;

„3" pentru persoane şi familii evacuate din locuinţe situate în construcţii expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundaţiile;

„4"  pentru persoanele sau familiile evacuate şi chiriaşii din locuinţe ce fac obiectul unor legi de restituire către foştii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 510/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 510 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu