Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1413 din 18 august 2006

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 730 din 25 august 2006Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficia al României, Partea I.

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,                                  

Radu Mircea Berceanu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul delegat pentru lucrări publice şi  amenajarea teritoriului,

Laszlo Borbely

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală

CAPITOLUL I

Persoane îndreptăţite să primească subvenţii pentru locuinţă; cuantumul subvenţiei

Art. 1. - (1) De subvenţia prevăzută în Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, denumit în continuare Program, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006, denumită în continuare Ordonanţă, pot beneficia categoriile de persoane fizice prevăzute la art. 2 din Program, care au încheiat un contract de construire a unei locuinţe prin credit ipotecar cu agenţi economici specializaţi în construcţia de locuinţe şi/sau cu dezvoltatori de proiecte imobiliare, după data intrării în vigoare a Ordonanţei.

(2)  Cererile de subvenţie se adresează consiliilor locale care îşi exercită autoritatea în raza administrativ-teritorială în care sunt amplasate terenurile pentru construcţiile de locuinţe. In acest scop, consiliile locale au obligaţia să stabilească şi să dea publicităţii locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare. Actele justificative necesare sunt cele prevăzute de prezentele norme metodologice şi orice act suplimentar stabilit ca necesar prin hotărâre a consiliului local.

(3)   Cererile de subvenţie se depun, de regulă, înainte de încheierea contractului de împrumut cu instituţiile financiar-bancare specializate în acordarea de credite ipotecare pentru finanţarea construcţiei locuinţelor. In vederea constatării îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea subvenţiei prevăzute de lege, solicitanţii acesteia vor depune, odată cu cererea de subvenţie sau în termenul stabilit de consiliul local la care s-au adresat, următoarele documente justificative:

a)   copie autentificată de pe actul de identitate al titularului cererii. In cazul tinerilor căsătoriţi în vârstă de până la 35 de ani fiecare, se depun şi copii autentificate de pe actul de identitate al soţiei/soţului şi de pe certificatul de căsătorie;

b)   dacă este cazul, o adeverinţă eliberată de primarul unităţii administrativ-teritoriale de domiciliu, din care să rezulte că se află în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

1.   au rămas fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuinţelor proprii datorită unor calamităţi naturale ori a unor dezastre sau accidente de care nu se fac vinovaţi;

2.  sunt evacuaţi din locuinţe situate în construcţii expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundaţiile;

3.  sunt evacuaţi din locuinţe ce fac obiectul unor legi de restituire către foştii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului sau sunt chiriaşi în astfel de locuinţe;

c)   declaraţii notariale ale titularului cererii şi, respectiv, ale membrilor familiei - soţ/soţie, şi/sau copii aflaţi în întreţinerea acestuia/acesteia - că nu au deţinut şi nu deţin o locuinţă în proprietate, că nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subvenţii pentru o altă locuinţă şi că este prima locuinţă pe care o construiesc prin credit ipotecar. Pentru titularii de cereri şi, respectiv, membrii familiei - soţ/soţie şi/sau copii aflaţi în întreţinerea acestuia/acesteia -, care se încadrează în situaţiile prevăzute la lit. b) pct. 1 şi 2, declaraţiile notariale se vor referi numai la nedeţinerea în proprietate a unei alte locuinţe decât cea afectată în urma unor calamităţi naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovaţi ori, după caz, numai la nedeţinerea în proprietate a unei alte locuinţe decât cea din care sunt evacuaţi datorită faptului că aceasta este situată într-o construcţie expusă unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundaţiile;

d)   extras de carte funciară, din care să rezulte că solicitantul de subvenţie deţine un drept real asupra terenului pe care se realizează construcţia locuinţei;

e)  documente edificatoare, care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică autorizată în domeniul construcţiilor civile, în conformitate cu prevederile legale, a antreprenorului prin intermediul căruia se realizează construcţia locuinţei (certificatul de înmatriculare/înregistrare la registrul comerţului şi obiectul de activitate pe domenii, în conformitate cu prevederile din statutul propriu);

f)   o copie de pe contractul de construire a locuinţei;

g)  graficul de execuţie a lucrărilor de construcţie;

h) o fişă tehnică a construcţiei, întocmită şi certificată de antreprenorul general, pe baza modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(4)  Solicitările vor fi analizate de comisii formate din 5-9 membri din rândul consilierilor locali şi al personalului din aparatul de specialitate al primarului, constituite în acest scop prin hotărâre a consiliului local.

(5)  Comisiile constituite potrivit alin. (4) analizează lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii, cererile depuse în luna anterioară. După analizarea tuturor cererilor depuse în luna anterioară, în baza solicitărilor verificate şi însuşite, comisiile vor întocmi şi vor afişa în cadrul aceluiaşi termen listele nominale cu solicitanţii declaraţi eligibili şi neeligibili. Sunt consideraţi solicitanţi eligibili pentru acordarea de subvenţii solicitanţii care îndeplinesc în mod cumulativ toate condiţiile prevăzute în Program.

(6)   Contestaţiile cu privire la stabilirea dreptului la subvenţii pentru construirea unei locuinţe proprietate personală vor fi adresate primarului în termen de 7 zile de la afişarea listelor prevăzute la alin. (5).

(7)   Primarul va supune, cu celeritate, consiliului local analizarea şi soluţionarea contestaţiilor, iar consiliul local va aproba, prin hotărâre, în cel mult 30 de zile de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor, listele nominale, după soluţionarea contestaţiilor.

Art. 2. - (1) Pentru determinarea cuantumului de subvenţie se vor avea în vedere următoarele:

a)  aria desfăşurată construită a locuinţei/apartamentului - Adc - este cea înscrisă în fişa tehnică a construcţiei, prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. h); în cazul în care această arie este mai mare de 81 m2, se ia în calcul limita maximă de 81 m2;

b)   preţul pe metrul pătrat de suprafaţă construită a locuinţei/apartamentului se determină prin raportul dintre preţul locuinţei/apartamentului şi aria desfăşurată construită a acesteia, înscrisă în fişa tehnică a construcţiei, prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. h); în cazul când acest preţ este mai mare decât cel stabilit prin hotărâre a Guvernului, se ia în calcul preţul de referinţă aprobat de Guvern.

(2) Cuantumul subvenţiei de care pot beneficia solicitanţii eligibili, stabiliţi potrivit prevederilor art. 1 alin. (5) sau, după caz, ale art. 1 alin. (7), se determină prin multiplicarea preţului stabilit conform alin. (1) lit. b) cu numărul de metri pătraţi ai ariei desfăşurate construite a locuinţei/apartamentului - Adc -, stabilit conform alin. (1) lit. a).

(3) Cuantumul subvenţiei nu poate depăşi valoarea creditului ipotecar contractat.

CAPITOLUL II

Proceduri privind acordarea subvenţiei pentru locuinţă

Art. 3. - (1) Consiliile locale vor stabili şi vor aproba în condiţiile art. 1, o singură dată, pentru familiile sau persoanele care sunt considerate solicitanţi eligibili, subvenţii de la bugetul de stat pentru realizarea locuinţelor proprietate personală.

(2)  Pentru solicitanţii înscrişi în listele prevăzute la art. 1 alin. (5) sau, după caz, la art. 1 alin. (7), primarii, în calitate de ordonatori de credite, vor elibera câte o adeverinţă întocmită pe baza modelului prevăzut în anexa nr. 2, prin care vor certifica faptul că deţinătorii acesteia au dreptul la subvenţia prevăzută de lege pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, precum şi cuantumul subvenţiei.

(3)   Adeverinţa emisă conform alin. (2) are valabilitate 90 de zile de la data eliberării.

Art. 4. - (1) Posesorul adeverinţei emise conform art. 3 alin. (2) are obligaţia ca în perioada de valabilitate a acesteia să depună la aparatul de specialitate al primarului următoarele documente şi informaţii:

a)  o copie de pe contractul de împrumut, încheiat cu o instituţie financiar-bancară specializată în acordarea de credite ipotecare, împrumut destinat finanţării construcţiei locuinţei pentru care primeşte subvenţia de la bugetul de stat;

b)   o scrisoare bancară emisă de instituţia financiar-bancară cu care a încheiat contractul de împrumut, în care să se specifice:

1.   acordul ca suma reprezentând subvenţia de la bugetul de stat să fie acceptată ca rată de plată a împrumutului, cu scadenţă la data recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţie a locuinţei, şi contul în care aceasta poate fi virată;

2.   obligaţia de a nu aproba titularului contractului de împrumut cesionarea parţială sau totală a contractului către alte persoane fizice ori juridice, în cazul în care acesta nu face dovada returnării către bugetul de stat, în condiţiile prevăzute de lege, a subvenţiei primite pentru construcţia locuinţei finanţate din împrumutul respectiv;

c)   data recepţiei şi punerii în funcţiune a locuinţei, reconfirmată de antreprenorul de specialitate sau de dezvoltatorul proiectului imobiliar, după caz.

(2) Nedepunerea în totalitate a documentelor prevăzute la alin. (1), prezentarea acestora după expirarea termenului de valabilitate a adeverinţei emise conform art. 3 alin. (2) şi/sau neacceptarea parţială ori totală de către instituţia financiar-bancară a cerinţelor prevăzute la alin. (1) lit. b) exonerează ordonatorii de credite de obligaţia asigurării alocaţiilor de la bugetul de stat pentru acordarea subvenţiilor respective.

Art. 5. - (1) In baza listelor nominale întocmite de comisii potrivit art. 1 alin. (5) sau, după caz, aprobate de consiliul local conform art. 1 alin. (7), după soluţionarea contestaţiilor se vor determina sumele reprezentând subvenţiile, sume care se vor defalca pe ani şi trimestre, în funcţie de datele de recepţie şi punere în funcţiune a locuinţelor, comunicate de solicitanţi.

(2) Propunerile de subvenţie astfel stabilite se vor transmite, în  mod centralizat, prin consiliile judeţene, respectiv prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în al cărui buget vor fi prevăzute fondurile corespunzătoare, potrivit Ordonanţei.

(3)  Cererea de subvenţii se va face conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 şi se va transmite Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în sume actualizate, la data fundamentării proiectului bugetului de stat pentru anul în care se pun în funcţiune locuinţele respectivilor beneficiari de subvenţie.

(4)   Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va aloca consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti subvenţiile cuvenite din creditele bugetare deschise în acest scop şi în limita alocaţiilor stabilite prin legea bugetului de stat, care vor fi înregistrate în contul „Venituri din fondul pentru locuinţe".

(5)   La primirea sumelor în cont, consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, repartizează alocaţiile de la bugetul de stat la consiliile locale pentru care s-au solicitat sumele respective şi vor proceda la virarea acestor sume, conform anexei nr. 3, direct în contul „Venituri din fondul pentru locuinţe", în acelaşi cont deschis pe seama consiliilor locale. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului - OPHT.

(6)   Cheltuielile efectuate de consiliile locale în limita creditelor bugetare deschise în acest scop se evidenţiază în contul de cheltuieli al bugetului local 26.96.02.04 „Cheltuieli din fondul pentru locuinţe", deschis la unităţile Trezoreriei Statului.

Art. 6. - (1) Pentru primirea efectivă a subvenţiei beneficiarii acesteia vor solicita virarea acesteia la primăriile la care sunt luaţi în evidenţă, la cererea respectivă ataşând în mod obligatoriu următoarele documente:

a)   o copie de pe procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru locuinţă;

b)  un exemplar autentic sau o copie autentificată de pe procesul-verbal de predare-primire a locuinţei;

c)   un extras la zi al contului precizat în scrisoarea bancară depusă la primărie conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b).

(2) Autorităţile administraţiei publice locale în a căror răspundere s-au preluat evidenţa, urmărirea şi acordarea subvenţiilor vor plăti sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, în termen de 5 zile de la solicitarea acestora, conform prevederilor alin. (1).

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 7. - Sumele constituite conform art. 5 alin. (3) şi rămase disponibile în condiţiile neutilizării acestora până la data de 10 decembrie a anului bugetar se returnează la bugetul de stat la propunerea ordonatorului principal de credite. Cu aceste sume se reîntregeşte Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.

Art. 8. - Trezoreriile teritoriale ale statului vor admite la plată subvenţiile pentru construcţia de locuinţe proprietate personală care fac obiectul prezentelor norme metodologice, în conformitate cu instrucţiunile şi/sau cu metodologiile aprobate de Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

FIŞA   TEHNICĂ

a construcţiei

Beneficiarul locuinţei ..................................................................................., CNP ...........................................................

Denumirea proiectului (obiectiv de investiţie, ansamblu, locuinţă individuală)   ............................................................

Adresa   ................................................................................................................

Clădire de locuit (soluţie arhitecturală - bloc de locuinţe, individuală, duplex, înşiruită)  ...........................................................................................

Regim de înălţime................................................................................................

Tipul structurii de rezistenţă   ..............................................................................

Număr de locuinţe/apartamente   .........................................................................

Spaţii cu altă destinaţie,  legate structural de clădire (comerciale, centrale termice, ALA, garaje, spaţii administrative, boxe, piscine, saune etc.) ......................................................................................................................................

Construcţii anexe nelegate structural de clădire (anexe gospodăreşti  - magazii, beciuri  -, garaje, piscine, saivane, centrale termice, fose septice, foişoare, construcţii sportive şi de agrement etc.)........................................................................

Antreprenor general  ..........................................................................................

Numărul/data contractului de construire (obiectiv de investiţii/locuinţă) .........................................................................................................................

Valoarea totală a contractului ..............................................................................

Durata contractului ..............................................................................................

Termenul de punere în funcţiune .........................................................................

Preţul locuinţei/apartamentului*)   ......................................................................

Suprafeţe desfăşurate construite (Adc) (conform STAS 4908-1985):

Totală, pe clădire   ...............................................................................................

din care:

a)  pentru locuinţă/apartament   ....................................................................................................................................

b)  pentru spaţii cu altă destinaţie ..............................................................................................................................

Ne asumăm întreaga răspundere pentru exactitatea datelor cuprinse în prezentul document.

Antreprenor general,

..........................................................

Director general/Director/Manager,

............................................................

*) In determinarea preţului locuinţei se vor avea în vedere toate cheltuielile prevăzute pentru realizarea investiţiei, inclusiv comisioanele, taxele şi impozitele prevăzute de lege. Nu se vor lua în calcul cheltuielile prevăzute pentru obţinerea şi amenajarea terenurilor, cheltuielile pentru racordare la utilităţi, precum şi cheltuielile pentru realizarea construcţiilor şi spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, indiferent dacă sunt legate sau nu sunt legate structural de aceasta. Pentru determinarea preţului la apartamentele situate în clădiri colective se vor avea în vedere prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi amenajării teritoriului nr. 197/D/1990, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 3/1990.

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

Consiliul Local al ................................

Primăria ...............................................

Nr............................. din ...................

ADEVERINŢĂ

Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna .........................................., născut/născută în ............................, judeţul/sectorul ..............................................., la data de ........................................., fiul/fiica lui ................................................. şi al/a .............................................., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria .................. nr........................, eliberat/eliberată de ................................. la data de ....................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ................................., str................................ nr.........., bl......., et......., ap......., judeţul/sectorul ................................, întruneşte condiţiile prevăzute de Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006, pentru a beneficia de o subvenţie de la bugetul de stat pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în .........................................................................................................................................

                                                  (adresa)

conform Contractului .........................., încheiat cu .......................................................................................

                              (nr./data)                                     (numele antreprenorului/dezvoltatorului de proiect imobiliar)

Subvenţia este în cuantum de ....................................... mii lei şi devine exigibilă la plată în beneficiul sus-numitului/sus-numitei, în următoarele condiţii:

-   sus-numitul/sus-numita are încheiat un contract de împrumut (prin credit ipotecar) cu o instituţie financiar-bancară specializată, împrumut destinat finanţării construcţiei locuinţei pentru care primeşte subvenţia de la bugetul de stat;

-   cuantumul subvenţiei nu poate depăşi valoarea creditului ipotecar contractat; în cazul creditelor cu valoare mai mică decât cuantumul subvenţiei, acesta se aliniază la valoarea creditului;

- instituţia financiar-bancară cu care a încheiat contractul de credit ipotecar acceptă şi confirmă prin scrisoare bancară:

1.  ca subvenţia de la bugetul de stat să se constituie rată de plată a împrumutului, cu scadenţă la data recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţie a locuinţei;

2.   să-şi ia obligaţia de a nu aproba titularului contractului de împrumut cesionarea parţială sau totală a contractului către alte persoane fizice ori juridice, în cazul în care acesta nu face dovada returnării către bugetul de stat, în condiţiile prevăzute de lege, a subvenţiei primite pentru construcţia locuinţei finanţate din împrumutul respectiv.

Prezenta adeverinţă este valabilă 90 de zile de la data eliberării; după expirarea acestei perioade, emitentul nu îşi asumă nicio răspundere privitor la datele şi informaţiile cuprinse în aceasta.

Primar,

.................................

L.S.

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

Consiliul Judeţean ..................... (Consiliul General al Municipiului Bucureşti)

(Consiliul Local al ................................................)

CERERE

de alocaţii de la bugetul de stat pentru acordarea subvenţiilor prevăzute de Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006

Nr. crt.

Categorii de beneficiari

Nr. cazuri

Subvenţia

totală

- mii lei -

Subvenţia medie pe beneficiari - mii lei -

1.

Tineri căsătoriţi care la data contractării locuinţei au fiecare vârsta de până la 35 de ani

2.

Persoane sau familii rămase fără adăpost în urma avarierii grave   ori   distrugerii   locuinţelor   proprii,   datorită   unor calamităţi  naturale sau unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovate

3.

Persoane   şi   familii   evacuate   din   locuinţe   situate  în construcţii expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundaţiile

4.

Persoane sau familii evacuate şi chiriaşi din locuinţe ce fac obiectul unor legi de restituire către foştii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului

TOTAL GENERAL:

Ne asumăm întreaga răspundere pentru exactitatea datelor cuprinse în prezentul document.

 Preşedinte/Primar,

......................................

 L.S.

Director economic,

......................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1413/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1413 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu