Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.261 din 27.04.2016

privind accesul la informaţiile de interes public la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
ACT EMIS DE: Inspectoratul de Stat in Constructii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 352 din 09 mai 2016SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001 , cu modificările şi completările ulterioare,în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002,în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare Memorandumul privind creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public, aprobat de Guvernul României în şedinţa din data de 2 martie 2016, în temeiul art. 16 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 322/2015*),inspectorul general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Se aprobă Lista informaţiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 3Se aprobă Lista informaţiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidenţialităţii, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4Structura care asigură accesul la informaţiile de interes public la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. (I.S.C.) este Compartimentul comunicare şi relaţii mass-media, iar activitatea desfăşurată de către această structură este prevăzută în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 5Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 362/2006 privind accesul la informaţiile de interes public, la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 29 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6Compartimentul comunicare şi relaţii mass-media, purtătorul de cuvânt şi structurile din cadrul I.S.C. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Inspectorul general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., Nelu Stelea ANEXA Nr. 1LISTA informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes publicA. I. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., denumit în continuare I.S.C.: 1. Actul normativ de înfiinţare a I.S.C. 2. Hotărârea Guvernului pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. II. 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 2. Regulamentul intern al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. *) Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 322/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. B. 1. Structura organizatorică 2. Anunţurile posturilor scoase la concurs 3. Programul de funcţionare 4. Programul de relaţii cu publicul 5. Programul de audienţe, cu precizarea modului de înscriere pentru audienţe şi a datelor de contact pentru înscriere C. Numele şi prenumele inspectorului general, inspectorului general adjunct, secretarului general, purtătorului de cuvânt al I.S.C., ale conducătorilor structurilor din cadrul I.S.C. şi agenda I.S.C., precum şi numele salariaţilor responsabili cu difuzarea informaţiilor de interes public D. Coordonatele de contact ale I.S.C. şi ale inspectoratelor regionale/judeţene în construcţii, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, faxul, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet şi adresa de e-mail pentru transmiterea petiţiilor. E. 1. Sursele financiare. I.S.C. se finanţează integral din venituri proprii, respectiv: a)venituri constituite în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;b)venituri constituite în temeiul prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare;c)venituri din efectuarea de prestaţii şi servicii specifice, precum şi din alte surse prevăzute de legislaţia în vigoare, care se fac venit la bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei. 2. Situaţiile economice ale I.S.C. a)Bugetul pe surse financiare - începând cu anul 2015 b)Situaţia plăţilor - execuţia bugetară c)Bilanţuri contabile d)Programul anual al achiziţiilor publice e)Centralizatorul achiziţiilor publice şi contractele cu valoare de peste 5.000 de euro - începând cu data aplicării Memorandumului privind creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public, aprobat de Guvernul României în şedinţa din data de 2 martie 2016 f)Contractele de achiziţii publice cu valoare mai mare de 5.000 de euro - începând cu data aplicării Memorandumului privind creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public, aprobat de Guvernul României în şedinţa din data de 2 martie 20163. Situaţia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum şi alte drepturi prevăzute de acte normative - pe categorii de funcţii, drepturi salariale nivel minim - nivel maxim. 4. Declaraţii de avere şi de interese F. Programe şi strategii proprii: Programul sectorial de supraveghere a pieţei produselor pentru construcţii - anual G. Rapoarte şi studii: 1. sinteza anuală şi trimestrială a activităţii desfăşurate de I.S.C.; 2. raportul privind activitatea desfăşurată în cadrul Programului sectorial de supraveghere a pieţei produselor pentru construcţii - anual; 3. raportul anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici; 4. informaţii privind raportul anual de audit - cu aprobarea conducătorului instituţiei; 5. rapoarte privind stadiul implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie; 6. rapoarte de la Institutul Naţional de Statistică; 7. rapoarte privind intervenţia I.S.C. la evenimente în construcţii - accidente tehnice. H. Constatările şi măsurile dispuse în cadrul controalelor tematice efectuate de personalul cu atribuţii de control şi inspecţie din cadrul I.S.C., după caz. I. Constatările şi măsurile dispuse în cadrul controalelor efectuate de personalul cu atribuţii de control şi inspecţie din cadrul I.S.C. la autorităţile administraţiei publice locale, după caz J. Rapoarte ale controalelor efectuate privind performanţa energetică a clădirilor, amplasarea mijloacelor de publicitate, urbanismul şi amenajarea teritoriului, privind respectarea prevederilor Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2011K. Protocoale şi parteneriate încheiate de I.S.C. cu alte instituţii/organizaţii L. Listele cuprinzând documentele de interes public, respectiv: 1. lista laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii autorizate; 2. lista diriginţilor de şantier autorizaţi; 3. lista responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi. M. Lista cuprinzând categoriile de documente elaborate şi/sau gestionate potrivit legii, care nu intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare N. Formulare, rapoarte şi informaţii în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare:1. formularul pentru solicitarea unor informaţii în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;2. buletinul informativ al I.S.C.; 3. rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;4. relaţii cu presa/mass-media: persoană desemnată, date de contact; 5. modalităţile de contestare a deciziei instituţiei, în situaţia în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. Împotriva răspunsului sau refuzului explicit/tacit al salariatului desemnat pentru difuzarea informaţiilor publice se poate depune reclamaţie la conducătorul instituţiei în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată. În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta poate formula plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază sau în a cărui rază teritorială se află sediul instituţiei. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din actul normativ sus-menţionat.O. Formulare-tip; P. Comunicate de presă NOTĂ: Informaţiile aferente anexei nr. 1 sunt accesibile pe pagina web a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.: www.isc.gov.ro. ANEXA Nr. 2 LISTA informaţiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes publicA. Informaţii din corespondenţa purtată de I.S.C. în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare B. Datele statistice trimestriale şi anuale privind activitatea desfăşurată de I.S.C. C. Constatările şi măsurile dispuse, precum şi demersurile efectuate în urma activităţilor de control desfăşurate de către inspectoratele regionale/judeţene în construcţii D. Informaţii privind controalele curente, efectuate la factorii implicaţi în realizarea lucrărilor de construcţii, controalele efectuate în fazele determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea mecanică a construcţiilor, precum şi controalele efectuate prin sondaj E. Informaţii privind emiterea acordului I.S.C. privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente F. Informaţii privind emiterea de către I.S.C. a avizelor tehnice pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice G. Documentele privind încasarea cotelor de către I.S.C. se vor comunica celor în cauză/factorilor desemnaţi de lege H. Informaţii privind evidenţele I.S.C. privind anunţurile de începere/finalizare a lucrărilor, programele de faze determinante avizate, participarea la recepţia lucrărilor, existenţa panoului de şantier se vor comunica celor în cauză/factorilor desemnaţi de lege I. Rapoartele consilierului de etică ANEXA Nr. 3 LISTA informaţiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidenţialităţii A. Petiţiile înregistrate la I.S.C. şi corespondenţa purtată de instituţie în vederea instrumentării acestora B. Actele de control şi documentele în baza cărora au fost întocmite C. Procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor D. Documentele, notele de serviciu şi dispoziţiile interne, ordinele inspectorului general care au caracter individual E. Documentele a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurenţe, secretul comercial şi/sau industrial, proprietatea intelectuală, interesul public şi/sau privat, drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor fizice - dreptul la viaţa intimă, familială şi privată F. Datele sau informaţiile din dosarele privind litigiile în care instituţia este implicată şi numele consilierilor juridici care susţin interesele I.S.C. în aceste litigii G. Programele privind activităţile de control H. Acordurilor emise de I.S.C. pentru intervenţii asupra construcţiilor existente şi avizele tehnice emise de I.S.C., cu excepţia titularilor acestora, precum şi documentele care au stat la baza emiterii acordurilor/avizelor I. Orice alte informaţii care intră sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilăJ. Numele şi prenumele angajaţilor I.S.C. responsabili cu urmărirea unei lucrări sau cu soluţionarea unei anumite solicitări/cereri, cu excepţiile prevăzute de actele normative în vigoare ANEXA Nr. 4 STRUCTURILE şi activitatea acestora pentru asigurarea accesului la informaţiile de interes public, la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 1. Accesul la informaţiile de interes public la nivelul I.S.C. este asigurat de către Compartimentul comunicare şi relaţii mass-media din cadrul I.S.C. - aparatul central şi de purtătorul de cuvânt al I.S.C. potrivit Procedurii privind activitatea de comunicare şi relaţii mass-media din cadrul I.S.C., aprobate de inspectorul general al Inspectoratului de Stat în Construcţii. 2. Compartimentul comunicare şi relaţii mass-media gestionează accesul reprezentanţilor mass-mediei, precum şi al oricărei persoane la informaţiile de interes public. 3. La nivelul I.S.C. purtătorul de cuvânt va fi desemnat de inspectorul general al Inspectoratului de Stat în Construcţii. 4. În situaţia în care inspectoratele regionale/judeţene în construcţii primesc solicitări de informaţii de interes public, acestea vor fi înregistrare şi apoi direcţionate către Compartimentul comunicare şi relaţii mass-media, care va formula răspunsurile către solicitanţi, pe baza informărilor şi propunerilor transmise de către inspectoratele regionale/ judeţene în construcţii. 5. Răspunsurile formulate în scris solicitanţilor prin Compartimentul comunicare şi relaţii mass-media vor respecta termenele şi condiţiile stabilite prin Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, şi vor purta semnătura inspectorului general al Inspectoratului de Stat în Construcţii.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 261/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 261 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu