Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.261 din 27.04.2016

privind accesul la informaţiile de interes public la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
ACT EMIS DE: Inspectoratul de Stat in Constructii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 352 din 09 mai 2016SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001 , cu modificările şi completările ulterioare,în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002,în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare Memorandumul privind creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public, aprobat de Guvernul României în şedinţa din data de 2 martie 2016, în temeiul art. 16 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 322/2015*),inspectorul general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Se aprobă Lista informaţiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 3Se aprobă Lista informaţiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidenţialităţii, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4Structura care asigură accesul la informaţiile de interes public la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. (I.S.C.) este Compartimentul comunicare şi relaţii mass-media, iar activitatea desfăşurată de către această structură este prevăzută în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 5Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 362/2006 privind accesul la informaţiile de interes public, la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 29 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6Compartimentul comunicare şi relaţii mass-media, purtătorul de cuvânt şi structurile din cadrul I.S.C. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Inspectorul general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., Nelu Stelea ANEXA Nr. 1LISTA informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes publicA. I. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., denumit în continuare I.S.C.: 1. Actul normativ de înfiinţare a I.S.C. 2. Hotărârea Guvernului pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. II. 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 2. Regulamentul intern al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. *) Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 322/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. B. 1. Structura organizatorică 2. Anunţurile posturilor scoase la concurs 3. Programul de funcţionare 4. Programul de relaţii cu publicul 5. Programul de audienţe, cu precizarea modului de înscriere pentru audienţe şi a datelor de contact pentru înscriere C. Numele şi prenumele inspectorului general, inspectorului general adjunct, secretarului general, purtătorului de cuvânt al I.S.C., ale conducătorilor structurilor din cadrul I.S.C. şi agenda I.S.C., precum şi numele salariaţilor responsabili cu difuzarea informaţiilor de interes public D. Coordonatele de contact ale I.S.C. şi ale inspectoratelor regionale/judeţene în construcţii, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, faxul, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet şi adresa de e-mail pentru transmiterea petiţiilor. E. 1. Sursele financiare. I.S.C. se finanţează integral din venituri proprii, respectiv: a)venituri constituite în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;b)venituri constituite în temeiul prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare;c)venituri din efectuarea de prestaţii şi servicii specifice, precum şi din alte surse prevăzute de legislaţia în vigoare, care se fac venit la bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei. 2. Situaţiile economice ale I.S.C. a)Bugetul pe surse financiare - începând cu anul 2015 b)Situaţia plăţilor - execuţia bugetară c)Bilanţuri contabile d)Programul anual al achiziţiilor publice e)Centralizatorul achiziţiilor publice şi contractele cu valoare de peste 5.000 de euro - începând cu data aplicării Memorandumului privind creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public, aprobat de Guvernul României în şedinţa din data de 2 martie 2016 f)Contractele de achiziţii publice cu valoare mai mare de 5.000 de euro - începând cu data aplicării Memorandumului privind creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public, aprobat de Guvernul României în şedinţa din data de 2 martie 20163. Situaţia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum şi alte drepturi prevăzute de acte normative - pe categorii de funcţii, drepturi salariale nivel minim - nivel maxim. 4. Declaraţii de avere şi de interese F. Programe şi strategii proprii: Programul sectorial de supraveghere a pieţei produselor pentru construcţii - anual G. Rapoarte şi studii: 1. sinteza anuală şi trimestrială a activităţii desfăşurate de I.S.C.; 2. raportul privind activitatea desfăşurată în cadrul Programului sectorial de supraveghere a pieţei produselor pentru construcţii - anual; 3. raportul anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici; 4. informaţii privind raportul anual de audit - cu aprobarea conducătorului instituţiei; 5. rapoarte privind stadiul implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie; 6. rapoarte de la Institutul Naţional de Statistică; 7. rapoarte privind intervenţia I.S.C. la evenimente în construcţii - accidente tehnice. H. Constatările şi măsurile dispuse în cadrul controalelor tematice efectuate de personalul cu atribuţii de control şi inspecţie din cadrul I.S.C., după caz. I. Constatările şi măsurile dispuse în cadrul controalelor efectuate de personalul cu atribuţii de control şi inspecţie din cadrul I.S.C. la autorităţile administraţiei publice locale, după caz J. Rapoarte ale controalelor efectuate privind performanţa energetică a clădirilor, amplasarea mijloacelor de publicitate, urbanismul şi amenajarea teritoriului, privind respectarea prevederilor Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2011K. Protocoale şi parteneriate încheiate de I.S.C. cu alte instituţii/organizaţii L. Listele cuprinzând documentele de interes public, respectiv: 1. lista laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii autorizate; 2. lista diriginţilor de şantier autorizaţi; 3. lista responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi. M. Lista cuprinzând categoriile de documente elaborate şi/sau gestionate potrivit legii, care nu intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare N. Formulare, rapoarte şi informaţii în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare:1. formularul pentru solicitarea unor informaţii în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;2. buletinul informativ al I.S.C.; 3. rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;4. relaţii cu presa/mass-media: persoană desemnată, date de contact; 5. modalităţile de contestare a deciziei instituţiei, în situaţia în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. Împotriva răspunsului sau refuzului explicit/tacit al salariatului desemnat pentru difuzarea informaţiilor publice se poate depune reclamaţie la conducătorul instituţiei în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată. În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta poate formula plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază sau în a cărui rază teritorială se află sediul instituţiei. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din actul normativ sus-menţionat.O. Formulare-tip; P. Comunicate de presă NOTĂ: Informaţiile aferente anexei nr. 1 sunt accesibile pe pagina web a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.: www.isc.gov.ro. ANEXA Nr. 2 LISTA informaţiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes publicA. Informaţii din corespondenţa purtată de I.S.C. în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare B. Datele statistice trimestriale şi anuale privind activitatea desfăşurată de I.S.C. C. Constatările şi măsurile dispuse, precum şi demersurile efectuate în urma activităţilor de control desfăşurate de către inspectoratele regionale/judeţene în construcţii D. Informaţii privind controalele curente, efectuate la factorii implicaţi în realizarea lucrărilor de construcţii, controalele efectuate în fazele determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea mecanică a construcţiilor, precum şi controalele efectuate prin sondaj E. Informaţii privind emiterea acordului I.S.C. privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente F. Informaţii privind emiterea de către I.S.C. a avizelor tehnice pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice G. Documentele privind încasarea cotelor de către I.S.C. se vor comunica celor în cauză/factorilor desemnaţi de lege H. Informaţii privind evidenţele I.S.C. privind anunţurile de începere/finalizare a lucrărilor, programele de faze determinante avizate, participarea la recepţia lucrărilor, existenţa panoului de şantier se vor comunica celor în cauză/factorilor desemnaţi de lege I. Rapoartele consilierului de etică ANEXA Nr. 3 LISTA informaţiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidenţialităţii A. Petiţiile înregistrate la I.S.C. şi corespondenţa purtată de instituţie în vederea instrumentării acestora B. Actele de control şi documentele în baza cărora au fost întocmite C. Procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor D. Documentele, notele de serviciu şi dispoziţiile interne, ordinele inspectorului general care au caracter individual E. Documentele a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurenţe, secretul comercial şi/sau industrial, proprietatea intelectuală, interesul public şi/sau privat, drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor fizice - dreptul la viaţa intimă, familială şi privată F. Datele sau informaţiile din dosarele privind litigiile în care instituţia este implicată şi numele consilierilor juridici care susţin interesele I.S.C. în aceste litigii G. Programele privind activităţile de control H. Acordurilor emise de I.S.C. pentru intervenţii asupra construcţiilor existente şi avizele tehnice emise de I.S.C., cu excepţia titularilor acestora, precum şi documentele care au stat la baza emiterii acordurilor/avizelor I. Orice alte informaţii care intră sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilăJ. Numele şi prenumele angajaţilor I.S.C. responsabili cu urmărirea unei lucrări sau cu soluţionarea unei anumite solicitări/cereri, cu excepţiile prevăzute de actele normative în vigoare ANEXA Nr. 4 STRUCTURILE şi activitatea acestora pentru asigurarea accesului la informaţiile de interes public, la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. 1. Accesul la informaţiile de interes public la nivelul I.S.C. este asigurat de către Compartimentul comunicare şi relaţii mass-media din cadrul I.S.C. - aparatul central şi de purtătorul de cuvânt al I.S.C. potrivit Procedurii privind activitatea de comunicare şi relaţii mass-media din cadrul I.S.C., aprobate de inspectorul general al Inspectoratului de Stat în Construcţii. 2. Compartimentul comunicare şi relaţii mass-media gestionează accesul reprezentanţilor mass-mediei, precum şi al oricărei persoane la informaţiile de interes public. 3. La nivelul I.S.C. purtătorul de cuvânt va fi desemnat de inspectorul general al Inspectoratului de Stat în Construcţii. 4. În situaţia în care inspectoratele regionale/judeţene în construcţii primesc solicitări de informaţii de interes public, acestea vor fi înregistrare şi apoi direcţionate către Compartimentul comunicare şi relaţii mass-media, care va formula răspunsurile către solicitanţi, pe baza informărilor şi propunerilor transmise de către inspectoratele regionale/ judeţene în construcţii. 5. Răspunsurile formulate în scris solicitanţilor prin Compartimentul comunicare şi relaţii mass-media vor respecta termenele şi condiţiile stabilite prin Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, şi vor purta semnătura inspectorului general al Inspectoratului de Stat în Construcţii.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 261/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 261 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu