Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 362 din 22 iunie 2006

privind accesul la informatiile de interes public, la nivelul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

ACT EMIS DE: INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 564 din 29 iunie 2006Având în vedere prevederile art. 1 şi ale art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare,

potrivit dispoziţiilor Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005, republicată,

în temeiul art. 13 pct. 1 şi 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 397/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Lista informaţiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă Lista informaţiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidenţialităţii, prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Se aprobă Structurile componente şi activitatea acestora pentru asigurarea accesului la informaţiile de interes public, la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., prevăzute în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Inspectorul general adjunct desemnat, Biroul presă, inspectoratele teritoriale în construcţii şi inspec­toratele judeţene în construcţii, respectiv Inspectoratul în Construcţii al Municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat in Construcţii,

Dorina Nicolina Isopescu

ANEXA Nr. 1

LISTA

informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

A.   I. Actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.:

1.   Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

2.   Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

3.    Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 397/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Regulamentul intern al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobat prin Hotărârea Consiliului de conducere nr. 8 din 5 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare

B.   1. Structura organizatorică

2.   Atribuţiile inspectorilor generali adjuncţi, secretarului general, directorilor generali, directorilor, şefilor de serviciu şi şefilor de birou, Direcţiei generale juridice şi ale Direcţiei generale economice, prevăzute în anexele nr. 1-5 la Regulamentul intern al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobat prin Hotărârea Consiliului de conducere nr. 8 din 5 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare

3.   Programul de funcţionare

4.   Programul de relaţii cu publicul

C.   Numele şi prenumele inspectorului general de stat, ale membrilor Consiliului de conducere al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., ale salariaţilor responsabili cu difuzarea informaţiilor de interes public şi ale celorlalte persoane din conducerea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

D.   Coordonatele de contact ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, ale inspectoratelor teritoriale/ judeţene în construcţii, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, faxul, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet

E.   1. Sursele financiare

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. se finanţează integral din venituri proprii, respectiv:

- venituri constituite în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991   privind autorizarea executării  lucrărilor de construcţii,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-   venituri constituite în temeiul prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;

-  venituri din activităţile de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii şi a personalului de specialitate în construcţii, redactarea de publicaţii de specialitate şi instruiri în domeniul ştiinţific de activitate.

2. Bugetul şi bilanţul contabil.

F.   Programele şi strategiile proprii

G.   Listele cuprinzând documentele de interes public, respectiv:

1.    lista laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii autorizate;

2.   lista personalului de specialitate din construcţii autorizat/atestat.

H. Lista cuprinzând categoriile de documente elaborate şi/sau gestionate potrivit legii:

1.  documentele elaborate şi/sau gestionate care nu intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

2.  documentele elaborate şi/sau gestionate care nu intră sub incidenţa prevederilor art. 36 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005, republicată.

I. Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei, în situaţia în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Impotriva răspunsului sau refuzului explicit/tacit al salariatului desemnat pentru difuzarea informaţiilor publice se poate depune reclamaţie la conducătorul instituţiei în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

In cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază sau în a cărui rază teritorială se află sediul instituţiei. Plângerea se face  în  termen  de  30  de  zile  de   la  data  expirării termenului prevăzut la art. 7 din actul  normativ sus menţionat.

NOTĂ:

Informaţiile aferente lit. A-G sunt accesibile pe pagina web a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.: www.isc-web.ro.

ANEXA Nr. 2

LISTA

informaţiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

A.  Comunicate de presă

B.  Denumirea actelor normative şi, după caz, conţinutul acestora, care stau la baza întocmirii proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, în domeniul de activitate

C.  Informaţiile privind proiectele de acte normative aflate în dezbatere publică, conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

D.   Datele statistice trimestriale şi anuale privind activitatea desfăşurată de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.

E.   Constatările şi măsurile dispuse în urma activităţilor de control desfăşurate de inspectoratele judeţene în construcţii, respectiv de Inspectoratul în Construcţii al Municipiului Bucureşti.

ANEXA Nr. 3

LISTA

informaţiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidenţialităţii

A.  Datele sau informaţiile cu privire la proiectele de acte normative, pe întregul parcurs al elaborării acestora, în condiţiile art. 36 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005, republicată

B.   Petiţiile înregistrate la Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.

C.  Actele de control

D.   Procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

E.  Notele de serviciu cu caracter intern

F.  Documentele a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurenţe

G. Datele sau informaţiile din dosarele privind litigiile în care instituţia este implicată şi numele consilierilor juridici care susţin interesele Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. în aceste litigii

H. Ordinele emise de inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. sau dispoziţiile cu caracter intern

I. Statele de funcţii şi personal şi statele de salarii J. Programul trimestrial privind activităţile de control K. Orice alte informaţii care intră sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

ANEXA Nr. 4

STRUCTURILE   COMPONENTE   Şl   ACTIVITATEA   ACESTORA

pentru asigurarea accesului la informaţiile de interes public, la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

A. 1. Asigurarea accesului la informaţiile de interes public la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. - aparat central - se realizează de către inspectorul general adjunct, desemnat în calitate de purtător de cuvânt.

2.   Inspectorul general adjunct prevăzut la pct. 1 coordonează accesul reprezentanţilor mass-media, precum şi al oricărei persoane la informaţiile de interes public.

3.  Răspunsurile formulate în scris solicitanţilor prin Biroul presă vor respecta termenele şi condiţiile stabilite prin Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi vor purta semnătura inspectorului general adjunct.

B. 1. Pentru asigurarea accesului la informaţiile de interes public la nivelul inspectoratelor teritoriale în construcţii sau al inspectoratelor judeţene în construcţii, respectiv al Inspectoratului în Construcţii al Municipiului Bucureşti, aflate în coordonare, se desemnează inspectorii-şefi teritoriali.

2.   Inspectorii-şefi teritoriali coordonează accesul oricărei persoane la informaţiile de interes public.

3.   Răspunsurile formulate în scris solicitanţilor vor respecta termenele şi condiţiile stabilite prin Legea nr. 544/2001 şi vor purta semnăturile inspectorilor-şefi teritoriali.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 362/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 362 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu