Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2398 din 25 iunie 2008

privind reorganizarea activitatii de atestare a specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice si pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea acestora

ACT EMIS DE: MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 771 din 17 noiembrie 2008In conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (1) pct. 16 şi ale art. 27 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, republicată,

ministrul culturii şi cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) In termen de 30 de zile de la data prezentului ordin se înfiinţează, în cadrul Institutului Naţional al Monumentelor Istorice, denumit în continuare Institutul, Comisia de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice, denumită în continuare Comisia, cu atribuţii în atestarea persoanelor fizice care realizează activităţi de cercetare şi inventariere a monumentelor istorice, proiectare, expertizare, verificare de proiecte, execuţie a lucrărilor, dirigentare a lucrărilor în domeniul protejării monumentelor istorice.

(2) Comisia este numită prin decizie a directorului general al Institutului şi este formată din 7 experţi în domeniul protejării monumentelor istorice, angajaţi ai Institutului şi/sau colaboratori externi.

(3) Nu poate face parte din Comisie persoana care se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

a) este soţ, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu unul dintre solicitanţii persoane fizice;

b) are un interes patrimonial sau nepatrimonial care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce îi revin în calitate de membru, în legătură cu unul dintre solicitanţi.

(4) Dacă unul dintre membrii Comisiei constată că se află în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), acesta are obligaţia de a se abţine pe durata soluţionării cererii în cauză.

(5)  Pentru activitatea prestată în cadrul Comisiei de către specialiştii din afara Institutului, Institutul va încheia convenţii civile sau contracte individuale de muncă cu timp parţial, după caz, conform legii.

(6)  Institutul asigură secretariatul Comisiei.

Art. 2. - Se aprobă Normele metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - La data prezentului ordin se instituie Registrul specialiştilor în domeniul protejării monumentelor istorice, denumit în continuare Registrul specialiştilor, şi Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, denumit în continuare Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici.

Art. 4. - (1) Inscrierea persoanelor fizice în Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici şi în Registrul specialiştilor se face de Institut, în conformitate cu prevederile normelor metodologice prevăzute în anexă.

(2) Lista persoanelor înscrise în Registrul specialiştilor şi în Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici va fi actualizată permanent şi va fi făcută publică pe site-ul Institutului, pe cel al Ministerului Culturii şi Cultelor şi va fi publicată anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3)   Persoanele înscrise în Registrul specialiştilor şi în Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici au dreptul de a desfăşura activităţile din domeniile şi pentru calităţile pentru care au fost atestate.

(4)    Desfăşurarea activităţilor din domeniul protejării monumentelor istorice, care fac obiectul normelor metodologice prevăzute în anexă, de către alte persoane decât cele înscrise în Registrul specialiştilor şi în Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici sau cu încălcarea prevederilor prezentului ordin este interzisă.

Art. 5. - (1) Institutul va asigura resursele financiare, materiale şi de personal necesare desfăşurării activităţii de atestare.

(2)  Toate documentele privind atestarea specialiştilor şi experţilor, constituind arhiva Comisiei deţinută de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, vor fi preluate de Institut, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

(3)  Pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţii de atestare, Institutul percepe tarife de la solicitanţi, corespunzătoare acestei activităţi.

(4)  Valoarea şi modul de gestionare a tarifelor percepute pentru eliberarea atestatelor se stabilesc prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului culturii nr. 2.032/1999 pentru înfiinţarea Comisiei de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice şi aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a experţilor în domeniul protejării monumentelor istorice şi a specialiştilor în domeniul conservării şi restaurării monumentelor istorice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 3 decembrie 1999, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Art. 7. - Direcţia generală patrimoniu cultural naţional din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor şi Institutul Naţional al Monumentelor Istorice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii şi cultelor,

Adrian Iorgulescu

ANEXA

NORME   METODOLOGICE

privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Intervenţiile asupra monumentelor istorice, aşa cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, indiferent de regimul lor juridic, vor fi efectuate numai de specialişti, experţi şi verificatori tehnici atestaţi, înscrişi în registrele speciale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2. - Atestarea persoanelor fizice are drept scop asigurarea condiţiilor necesare pentru cercetarea şi inventarierea monumentelor istorice, expertizarea, proiectarea, verificarea şi execuţia lucrărilor, în conformitate cu actele normative în vigoare.

Art. 3. -Atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici se face de Ministerul Culturii şi Cultelor, prin Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, denumit în continuare Institutul, pe baza evaluării competenţelor în domeniul protejării monumentelor istorice, stabilite pe baza:

a) studiilor în pregătirea profesională de bază, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, după caz;

b)   pregătirii de specialitate, atestată prin forme de specializare-perfecţionare sau prin durata şi calitatea activităţilor prestate în domeniul monumentelor istorice;

c)  experienţei dobândite prin participarea nemijlocită la executarea de lucrări, proiecte, dirigentare sau avizare, după caz.

CAPITOLUL II

Domeniul, exigenţele, calităţile şi specializările de atestare

Art. 4. - Domeniul în care se face atestarea specialiştilor, experţilor, experţilor tehnici, verificatorilor şi verificatorilor tehnici în baza prezentelor norme metodologice este protejarea monumentelor istorice.

Art. 5. - Exigenţele de atestare a specialiştilor şi experţilor sunt:

a) specialist debutant;

b) specialist;

c) expert;

d) expert tehnic.

Art. 6. - Calităţile pentru care se acordă atestat sunt următoarele:

1.  pentru specialişti:

a)  elaborator studii, cercetări şi inventariere monumente istorice;

b) şef proiect de specialitate: restaurare arhitectură, structuri istorice, componente artistice şi/sau urbanism istoric, după caz;

c) şef proiect complex, doar pentru arhitecţi;

d) verificator/verificator tehnic;

e) executant lucrări, în funcţie de specializare;

f) diriginte lucrări, în funcţie de specializare;

g) urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice, în funcţie de specializare;

2.  pentru experţi/experţi tehnici:

a)  pentru calitatea solicitată în funcţie de specializarea profesională;

b)  se pot accepta şi calităţi pentru specializări conexe, în funcţie de dovedirea cunoaşterii acestora sau în funcţie de titlurile ştiinţifice de specialitate dobândite, publicaţii etc, după caz.

Art. 7. - Specializările pentru care se acordă atestat sunt:

a) studii, cercetări şi inventariere monumente istorice;

b) urbanism istoric;

c) restaurare arhitectură;

d) consolidare/restaurare, structuri istorice;

e) conservare/restaurare pictură murală şi/sau pe lemn;

f) restaurare lemn, lemn policrom, după caz;

g)  conservare/restaurare decoraţii piatră, stucatură şi/sau ceramică, după caz;

h) conservare/restaurare metal;

i) conservare/restaurare vitralii.

Art. 8. - (1) In vederea asigurării condiţiilor de exercitare în mod liber a profesiei, atestarea specialiştilor pentru specializările prevăzute în prezentele norme metodologice se realizează şi pentru debutanţi.

(2)   In condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice, specialistul debutant poate elabora studii, cercetări, inventariere, documentaţii de intervenţie, de conservare, consolidare, restaurare, reabilitare, executare lucrări sau dirigentare la monumente istorice clasate în grupa „B".

(3)   Atestarea experţilor/experţilor tehnici, în raport cu responsabilităţile pe care şi le pot asuma aceştia în cadrul intervenţiilor asupra monumentelor istorice, se face pentru specializările prevăzute la art. 7.

(4) Atestarea verificatorilor/verificatorilor tehnici, în raport cu responsabilităţile pe care şi le pot asuma aceştia în cadrul intervenţiilor asupra monumentelor istorice, se face pentru specializările prevăzute la art. 7.

CAPITOLUL III

Condiţii de atestare a specialiştilor şi experţilor

Art. 9. - (1) Atestarea în calitatea de specialist a persoanelor fizice se face pe baza îndeplinirii următoarelor condiţii generale:

a) studii pentru specialist-debutant şi specialist - absolvent de studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de atestare şi master pentru absolvenţii facultăţilor cu 3 ani de studii (total minimum 5 ani de studii universitare);

b)  pregătire de specialitate - pentru specialist-debutant - 2 ani de activitate efectivă în domeniul protejării monumentelor istorice pentru care se solicită atestarea; pentru specialist - 3 ani de activitate efectivă în domeniul protejării monumentelor istorice. Este considerată activitate şi absolvirea cursurilor de specializare postuniversitare sau a celorlalte forme de pregătire de specialitate agreate în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2);

c)  experienţă: pentru calitatea de specialist - participarea ca întocmitor a minimum două lucrări de investigare, cercetare ori inventariere de monumente istorice aprobate, însuşite sau avizate, după caz, ori a două proiecte din domeniul monumentelor istorice avizate de Ministerul Culturii şi Cultelor sau participarea la executarea, dirigentarea a minimum două lucrări de conservare, consolidare, restaurare, reabilitare a unor monumente istorice, încheiate prin procese-verbale de terminare a lucrărilor favorabile ori minimum 5 ani de avizare, cumulat cu proiecte şi/sau cu lucrări executate.

(2) Atestarea în calitatea de specialist a persoanelor fizice se face pe baza îndeplinirii condiţiilor generale, prevăzute la alin. (1), precum şi a următoarelor condiţii specifice:

a) pentru calitatea de şef de proiect de specialitate restaurare arhitectură sau urbanism istoric este necesară obţinerea dreptului de semnătură din partea Ordinului Arhitecţilor din România sau Registrului Urbaniştilor din România, după caz;

b)  se exceptează persoanele fizice, absolvenţi de şcoli tehnice de arhitectură, care până la data prezentului ordin au dovedit o experienţă acumulată în domeniul proiectării lucrărilor de restaurare concretizată în documentaţii elaborate şi avizate;

c)    pentru calitatea dirigentare lucrări din domeniile „Restaurare arhitectură" şi „Restaurare, consolidare structuri istorice" este obligatorie obţinerea în prealabil a autorizaţiei eliberate de Inspectoratul de Stat în Construcţii;

d)  pentru calitatea de specialist în executare lucrări de consolidare/restaurare structuri istorice arhitectură şi dirigentare lucrări, pot fi atestaţi în categoria specialist-debutant şi, respectiv, specialist şi absolvenţii cursurilor universitare tehnice de specialitate de scurtă durată, cu respectarea condiţiilor prevăzute pentru specialist debutant, şi a celor prevăzute pentru specialişti, dar majorate cu 50%;

e)   pot fi atestate în calitate de executant lucrări de consolidare/restaurare, construcţii/arhitectură şi persoane fizice fără studii de specialitate în domeniu, dar care, la data prezentului ordin, au o experienţă de minimum 7 ani de execuţie a lucrărilor, au lucrări finalizate, admise la recepţie şi/sau notate cu calificativele: „bine", „foarte bine" sau „excepţional";

f) pentru obţinerea calităţii de specialist debutant, atestarea se va realiza pe baza evaluării, prin completarea unei grile-test având ca tematică principiile de restaurare, legislaţia şi reglementările specifice domeniului, în funcţie de calităţile şi specializările de atestare solicitate.

Art. 10. - (1) Atestarea în calitatea de expert a persoanelor fizice se face pe baza îndeplinirii următoarelor condiţii generale:

a)  studii superioare de lungă durată la care se pot adăuga diploma de doctor şi/sau două tratate de specialitate; pentru acele specialităţi care nu au organizate studii doctorale, se echivalează cu autoratul principal a 3 tratate publicate în edituri de specialitate;

b)  vechime - minimum 10 ani de activitate efectivă în domeniul monumentelor istorice;

c) experienţă - minimum 7 lucrări de complexitate deosebită realizate, după caz, ca autor, elaborator, conducător de colectiv sau şef proiect în domeniul de specializare.

(2) Sunt considerate de complexitate deosebită acele lucrări, proiecte sau studii care presupun coordonarea între specialităţi diferite, soluţii tehnice şi/sau conceptuale deosebite.

Art. 11. - (1) Atestarea în calitatea de expert, expert tehnic, verificator sau verificator tehnic se face pe baza îndeplinirii următoarelor condiţii generale:

- studii: superioare de lungă durată;

- vechime: minimum 3 ani în domeniu ca specialist atestat;

- experienţă: minimum 3 studii sau proiecte avizate.

(2) Complementar îndeplinirii condiţiilor generale prevăzute la alin. (1), pentru obţinerea calităţii de expert tehnic şi/sau verificator tehnic proiecte în domeniile „Restaurare arhitectură" şi „Restaurare, consolidare structuri istorice" este necesară, în prealabil, deţinerea atestatului eliberat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.

CAPITOLUL IV

Procedura de atestare

Art. 12. - (1) In vederea atestării, persoanele interesate vor depune la Institut, direct sau prin poştă, cu confirmare de primire, un dosar care va cuprinde:

a) cerere-tip, conform anexei nr. 9;

b) copie de pe carnetul de muncă;

c)  copii legalizate ale diplomelor de studii, cuprinzând foile matricole ale studiilor postliceale, universitare şi postuniversitare parcurse, titlurile ştiinţifice dobândite, alte acte probând participarea şi absolvirea unor forme de pregătire în domeniul de atestare;

d) copie legalizată a actului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate, eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România, după caz;

e)  copii ale certificatelor privind dreptul de semnătură şi înscrierea în Registrul arhitecţilor şi în Registrul urbaniştilor a atestatului eliberat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor pentru exigenţele de expert tehnic, verificator tehnic şi diriginte de şantier, după caz;

f) copia actului de identitate;

g) certificat de cazier judiciar;

h) curriculum vitae;

i) memoriu de activitate în domeniul de atestare;

j) lista cuprinzând lucrările efectuate în domeniul monumentelor istorice; pentru fiecare caz se specifică calitatea şi responsabilităţile deţinute, cu obligativitatea prezentării unui extras-album de lucrări, a cărţilor publicate şi a unei mape cu principalele articole publicate;

k) copii ale avizelor eliberate de Ministerul Culturii şi Cultelor sau de serviciile publice deconcentrate, pentru proiecte ori lucrări la care a colaborat în specialitatea pentru care se solicită atestarea sau, după caz, procesele-verbale de recepţie pentru lucrările executate;

l) chitanţă de achitare a tarifului de atestare, în original.

(2)  Evidenţa dosarelor de atestare primite la Institut se ţine într-un registru special.

(3) Dosarele de atestare se pot restitui solicitanţilor respinşi, la cerere.

(4)  In cazul în care Comisia de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice, denumită în continuare Comisia, solicită completarea dosarului de atestare, în scris, nedepunerea documentelor în termenul prevăzut va conduce la respingerea dosarului. Termenul de depunere a documentelor solicitate nu poate fi mai mic de 15 zile şi mai mare de 30 de zile lucrătoare.

Art. 13. - (1) Comisia are următoarele atribuţii principale:

a) întocmeşte listele cuprinzând solicitările primite;

b)  verifică realitatea şi conformitatea documentelor din dosarele de atestare;

c) analizează dosarele prezentate şi propune, după caz:

-    admiterea solicitării de atestare şi eliberarea documentelor de atestare, respectiv adeverinţa de atestare pentru specialişti debutanţi, certificatul de atestare şi legitimaţia de atestare pentru specialişti, experţi şi verificatori tehnici;

-   solicitarea de completări suplimentare, după caz, constând în documente, precizări, clarificări scrise ori orale, examinare, în scris, pentru debutanţi;

-  respingerea dosarului ca nefiind în concordanţă cu normele de atestare;

d)   stabileşte subiecte şi tematica pentru evaluarea specialiştilor debutanţi;

e) analizează dosarele unităţilor de învăţământ, ale entităţilor publice ori private care organizează forme de pregătire profesională agreate pentru atestarea în domeniul monumentelor istorice, lista cursurilor postliceale, postuniversitare, a cursurilor, atelierelor şi şantierelor de specializare, precum şi exigenţele şi competenţele pentru care acestea sunt considerate relevante.

(2) Comisia organizează sesiuni de atestare lunar şi anunţă data şi ora de desfăşurare a acestora prin afişare la sediul Institutului şi/sau pe pagina de internet a acestuia.

(3)  Comisia poate fi reunită şi în afara sesiunilor lunare, în scopul analizării situaţiilor de suspendare, anulare a documentelor de atestare, precum şi în alte cazuri.

(4) Punctul de vedere al fiecăruia dintre membrii Comisiei se consemnează într-un registru special de procese-verbale, care se contrasemnează de secretarul Comisiei.

(5)  Pe baza verificărilor efectuate, Comisia adoptă hotărâri privind acordarea atestării, respectiv respingerea solicitării;

(6) In baza hotărârilor Comisiei, directorul Institutului emite deciziile de acordare a atestatului solicitat, respectiv deciziile de respingere a solicitării.

(7) Decizia de atestare are ca efect înscrierea solicitantului în Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici sau în Registrul specialiştilor.

(8)  Decizia de respingere a atestării poate fi contestată la Institut, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării.

(9) Contestaţiile se analizează de o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care funcţionează în cadrul Direcţiei de specialitate din minister, în termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea lor. Hotărârile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt aprobate prin decizie a directorului general al Institutului.

(10)  Persoanele nemulţumite de modul de soluţionare a contestaţiilor se pot adresa instanţelor de judecată în condiţiile legii contenciosului administrativ

Art. 14. - (1) Institutul eliberează, în termen de 30 de zile de la data atestării, documentele de atestare, respectiv adeverinţa de atestare pentru specialişti debutanţi, certificatul de atestare şi legitimaţia de atestare pentru specialişti, experţi şi verificatori tehnici, conform machetelor prezentate în anexele la prezentele norme metodologice.

(2)  In baza adeverinţei ori a certificatului de atestare, persoanele atestate îşi vor confecţiona, pe propria răspundere, ştampila/ştampilele individuală/individuale, ce se vor aplica pe proiectele, documentaţiile sau documentele pe care le elaborează, le coordonează sau verifică, după caz.

(3) Ştampila are dimensiune rotundă cu diametrul de 50 mm.

(4) Experţii şi specialiştii atestaţi pentru calitatea dirigentare lucrări, precum şi verificatorii tehnici sunt obligaţi să îşi confecţioneze o ştampilă separată ce va fi folosită în momentul în care îşi exercită atribuţiile.

(5)     Documentele de atestare şi ştampilele sunt netransmisibile.

Art. 15. - (1) Secretariatul Comisiei stabileşte şi publică semestrial pe site-ul Institutului şi al Ministerului Culturii şi Cultelor Lista unităţilor de învăţământ, a entităţilor publice ori private care organizează forme de pregătire profesională agreate pentru atestarea în domeniul monumentelor istorice şi lista cursurilor postliceale, postuniversitare, considerate relevante.

(2) Inscrierea acestor forme de pregătire profesională pe lista entităţilor agreate se face prin decizie a directorului general al Institutului, la propunerea Comisiei, în baza prezentării de către cei interesaţi a dosarului cuprinzând:

a) denumirea şi statutul juridic al formei de pregătire;

b)   regulamentul de funcţionare (admitere, promovare, absolvire etc);

c) programa şi planul de învăţământ sau pregătire practică;

d)  lista cadrelor didactice ori a instructorilor, după caz, însoţită de CV-urile acestora.

CAPITOLUL V

Atribuţii şi răspunderi ale specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici atestaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor

Art. 16. - Atribuţii şi răspunderi comune ale experţilor/experţilor tehnici, verificatorilor/verificatorilor tehnici şi ale specialiştilor:

a) au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei comune şi speciale în materie de intervenţii asupra monumentelor istorice;

b)  au obligaţia respectării avizelor de specialitate obţinute pentru lucrările pe care le efectuează, în litera şi spiritul conservării şi restaurării ştiinţifice consacrate prin Carta de la Veneţia;

c) au obligaţia de a pune la dispoziţie organismelor de control abilitate, la cererea acestora, spre consultare, datele şi documentaţiile solicitate;

d) sunt obligaţi să înştiinţeze Comisia şi compartimentul de specialitate din Ministerul Culturii şi Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale acestuia despre orice situaţii de degradare sau de încălcare a prevederilor legale privind monumentele istorice;

e)  pentru modificarea soluţiilor conceptuale sau de mare complexitate tehnică din proiectul avizat iniţial, experţii, verificatorii tehnici şi specialiştii au obligaţia de a obţine avizul Ministerului Culturii şi Cultelor.

Art. 17. -Atribuţii şi răspunderi specifice specialiştilor:

(1)  Specialiştii debutanţi au dreptul de a realiza studii, cercetări, documentaţii tehnice, să fie membri în colectivele de inventariere, proiectare şi execuţie şi să urmărească executarea de lucrări având ca obiect monumente istorice de grupa B.

(2)   Elaboratorii de studii, cercetări şi inventariere a monumentelor istorice trebuie:

a)  să cunoască criteriile de atribuire sau de pierdere a regimului juridic de monument istoric;

b)  să cunoască metodologia de întocmire a fişelor de monument;

c)  să întocmească documentele primare ce stau la baza fişelor de monument, măsurători, relevee sumare, fotografii, cercetare de arhivă, bibliografie, alte cercetări specifice, după caz, precum şi a rapoartelor de inspecţie;

d) să cunoască legislaţia naţională în vigoare din domeniu, precum şi convenţiile internaţionale privind protejarea şi conservarea monumentelor istorice la care România este parte;

e)  să întocmească şi să ţină la zi registrul de evidenţă a studiilor şi cercetărilor întocmite;

f) să respecte prevederile legii dreptului de autor.

(3) Şefii de proiect complex sau de specialitate trebuie:

a)  să elaboreze proiecte şi/sau, după caz, să coordoneze toate specialităţile care concură la realizarea proiectului;

b) să fundamenteze riguros, din punct de vedere ştiinţific şi tehnic, soluţiile adoptate, în acord cu cerinţele stipulate în legislaţia naţională şi cu recomandările din actele internaţionale din domeniul monumentelor istorice;

c)  să respecte concluziile conceptuale ale expertizelor, precum şi prevederile referatelor de verificare tehnică;

d)  să prezinte Ministerului Culturii şi Cultelor, la cererea acestuia, datele ştiinţifice şi tehnice necesare pentru susţinerea proiectelor elaborate;

e)  să respecte avizele Ministerului Culturii şi Cultelor prin introducerea prevederilor acestora în lucrările elaborate;

f)   să prezinte spre reavizare eventualele modificări şi completări majore faţă de soluţiile avizate anterior, în cazul apariţiei unor situaţii noi pe şantierele de restaurare;

g) să urmărească, să verifice şi să aprobe pe şantier modul de punere în operă a documentaţiilor pe care le-au întocmit;

h) să dispună, fără încălcarea avizului Ministerului Culturii şi Cultelor, adaptările soluţiilor tehnice în conformitate cu situaţia reală din şantier prin acte scrise;

i) să participe, dacă sunt invitaţi, la analizarea ofertelor de execuţie a lucrărilor propriu-zise, precum şi la recepţionarea acestora;

j) să semneze şi să ştampileze toate documentaţiile elaborate;

k) să ţină la zi registrul de evidenţă a lucrărilor elaborate.

(4) Executanţii de lucrări trebuie:

a) să conducă lucrări de intervenţii la monumentele istorice, numai în baza documentaţiilor de execuţie avizate de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu respectarea prevederilor cuprinse în autorizaţia şi în avizele legale de construire;

b)  să coordoneze activitatea de ataşamentare a lucrărilor executate şi să îşi însuşească conţinutul caietelor de ataşamente;

c)  să asigure conducerea punctelor de lucru din subordine cu personal calificat şi specializat în domeniu;

d) să cunoască cu exactitate conţinutul documentaţiilor de execuţie pentru toate punctele de lucru din subordine;

e) să asigure informarea operativă a şefului de proiect şi a dirigintelui lucrării, ori de câte ori este cazul, despre evoluţia lucrărilor şi, în special, despre necesitatea de adaptare a soluţiilor din documentaţie cu situaţia reală din teren;

f)  să cunoască principiile generale de restaurare şi de conservare stipulate în legislaţia naţională şi în recomandările din actele internaţionale din domeniul monumentelor istorice;

g) să nu permită abaterea de la prevederile documentaţiei avizate sau de la dispoziţiile de şantier;

h) să cunoască tehnicile şi materialele tradiţionale de execuţie, specifice domeniului de activitate;

i) să se preocupe permanent de perfecţionarea angajaţilor în meseriile tradiţionale ce acoperă domeniul;

j) să oprească executarea lucrărilor în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate, abateri de la prevederile proiectului de execuţie ori au fost descoperite urme de interes arheologic, arhitectural sau artistic, să asigure punerea în siguranţă a descoperirii şi să permită reluarea lucrărilor numai după decizia şefului de proiect şi a comisiei zonale a monumentelor istorice;

k) să răspundă, conform atribuţiilor ce le revin, de realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor specifice lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare şi punere în valoare a monumentului istoric;

l) să întocmească şi să ţină la zi registrele de evidenţă a lucrărilor pe care le coordonează tehnic şi de care răspund; să ţină la zi jurnalul de restaurare şi întreaga documentaţie necesară tipului de proiect;

m) să urmărească şi să respecte normele de protecţia muncii.

(5) Diriginţii de lucrări:

a)  dirigintele de şantier este reprezentantul angajatorului pentru lucrările de execuţie, prin care acesta îşi exercită controlul asupra corectitudinii tehnice şi economice a lucrărilor contractate;

b) dirigintele de şantier are toate atribuţiile şi răspunderile pe care i le acordă angajatorul în conformitate cu prevederile juridice şi tehnice privind activitatea generală în construcţii, la care se adaugă cele specifice domeniului monumentelor istorice, după cum urmează:

1.  cunoaşterea temeinică, din punct de vedere tehnic şi ştiinţific, a documentaţiilor avizate ce se execută;

2.  supravegherea şi controlul corectitudinii intervenţiilor de orice natură pe perioada executării lucrărilor, în acord cu specificul lucrărilor de conservare-restaurare;

3. aducerea la cunoştinţă angajatorului a necesităţii asigurării protejării monumentului în caz de întrerupere temporară sau pe o perioadă nedeterminată, după caz, a lucrărilor de restaurare aflate în curs de execuţie;

4. urmărirea aplicării cu stricteţe a înscrisurilor din registrul de comunicări de şantier, inspecţie şi control şi din registrul de dispoziţii de şantier;

5. asigurarea în permanenţă a celei mai bune conlucrări între beneficiar şi finanţator, pe de o parte, şi specialişti - cercetători, proiectanţi şi executanţi, pe de altă parte;

6.  verificarea în permanenţă a calităţii materialelor puse în operă, în acord cu prevederile proiectului avizat;

7.  verificarea temeinică a înscrisurilor şi a schiţelor din caietele de ataşamente ale şantierului, cu poziţionarea exactă a fiecărei intervenţii, având în vedere importanţa acestor caiete în cadrul jurnalului de restaurare;

8.  semnalarea promptă a oricăror descoperiri de urme de interes istoric, artistic sau arhitectural şi solicitarea către angajator de a lua măsurile de protejare provizorie a acestora până la înregistrarea lor şi decizia privind continuarea lucrărilor;

9. participarea şi urmărirea întocmirii jurnalului de restaurare - cartea construcţiei şi predarea acesteia deţinătorului monumentului la recepţia lucrărilor.

Art. 18. - Atribuţii şi răspunderi specifice experţilor şi experţilor tehnici:

a) experţii atestaţi conform prezentelor norme metodologice sunt singurii îndreptăţiţi să elaboreze expertize, dar numai pentru specializarea în care au fost atestaţi, respectiv: arhitectură, structură, urbanism, restaurare componente artistice, studii, cercetări;

b) răspund de asigurarea cerinţelor impuse de doctrinele ori principiile conservării şi restaurării monumentelor istorice, precum şi de normele de restaurare stipulate în convenţiile internaţionale din domeniul monumentelor istorice la care România este parte, atât prin stabilirea domeniilor în care este necesară abordarea studiilor şi a cercetărilor preliminare, cât şi prin conceptele de restaurare, de la conservare şi consolidare până la punerea în valoare;

c)  experţii în specialitatea arhitectură coordonează toate specialităţile ce concură la elaborarea expertizelor, la întocmirea studiului de fezabilitate şi a proiectelor de execuţie;

d) experţii vor certifica în fazele următoare de proiectare că s-au respectat soluţiile de principiu conţinute în concluziile expertizei, precum şi avizele eliberate de Ministerul Culturii şi Cultelor, iar pe parcursul executării lucrărilor şi la recepţia acestora, punerea în operă a proiectului;

e) experţii vor stabili specialităţile pentru care sunt necesare investigaţii şi verificări pentru extinderea expertizei şi/sau fazele următoare de cercetare şi proiectare;

f)  experţii vor semna şi vor ştampila toate piesele scrise şi desenate ale expertizelor pe care le întocmesc;

g) experţii pot elabora studii, cercetări şi proiecte, dar nu pot verifica şi aviza propriile documentaţii elaborate;

h) experţii vor ţine la zi registrul de evidenţă a expertizelor întocmite şi a acordurilor cu privire la documentaţiile elaborate de specialiştii întocmitori;

i) răspunderile experţilor care au primit atestatul şi îşi exercită atribuţiile în exigenţele pentru verificare proiecte, şef de proiect de specialitate, executare lucrări, dirigentare lucrări sunt aceleaşi cu cele ale specialiştilor.

Art. 19. -Atribuţii şi răspunderi specifice verificatorilor şi verificatorilor tehnici:

a)  să verifice, conform specializărilor pentru care au fost atestaţi, conţinutul şi calitatea documentaţiilor pentru care se solicită verificarea;

b)  să verifice documentaţiile tehnice de execuţie privind intervenţiile la monumentele istorice;

c)  să nu exercite atribuţiile de verificator asupra propriilor proiecte;

d)   să urmărească în fazele de proiectare prezentate respectarea prevederilor expertizelor avizate, precum şi a conţinutului avizelor Ministerului Culturii şi Cultelor acordate la faze anterioare de proiectare;

e) să atenţioneze proiectantul cu privire la modificările ce pot decurge din alte cerinţe şi/sau reglementări tehnice în vigoare şi să stabilească modul de soluţionare;

f)  să semneze şi să ştampileze piesele scrise şi desenate care au făcut obiectul verificării şi să întocmească referatul de verificare în conformitate cu exigenţele legale;

g)  să întocmească şi să ţină la zi registrul de evidenţă al documentaţiilor verificate.

CAPITOLUL VI

Sancţiuni

Art. 20. - (1) Nerespectarea atribuţiilor şi răspunderilor ce revin specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici, conform prevederilor prezentelor norme metodologice, în funcţie de gravitatea faptei comise, se sancţionează astfel:

a) avertisment, care se constituie într-o comunicare justificată a sancţiunii;

b) suspendarea certificatului de atestare şi a legitimaţiei pe o perioadă de la 6 luni la 2 ani;

c) anularea certificatului de atestare şi a legitimaţiei.

(2) Aplicarea sancţiunilor se face gradual sau direct, în funcţie de gravitatea faptei.

Art. 21. - (1) Aplicarea sancţiunilor se face la sesizarea specialiştilor direcţiilor pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a împuterniciţilor Ministerului Culturii şi Cultelor sau a compartimentului de specialitate din minister ori a membrilor Comisiei.

(2)  Raportul de constatare/sesizarea întocmit/întocmită de persoanele prevăzute la alin. (1) va fi supus/supusă analizei unei comisii formate din 3 specialişti/experţi, numită prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care propune, după caz, clasarea sesizării, stabilirea sancţiunii şi durata acesteia.

(3)   Comisia prevăzută la alin. (2) este constituită din următoarele persoane: un specialist numit de Comisie, unul recomandat de Ministerul Culturii şi Cultelor şi unul propus de către cel împotriva căruia este formulată sesizarea, din rândul persoanelor înscrise în Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici sau în Registrul specialiştilor.

(4) Aplicarea sancţiunilor se face prin decizie a directorului general al Institutului, pe baza referatului comisiei prevăzute la alin. (2).

(5)  Decizia directorului general al Institutului se comunică, prin scrisoare cu confirmare de primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii.

Art. 22. - Pe perioada în care documentele de atestare sunt suspendate sau anulate, persoana fizică în cauză nu mai poate realiza activităţi în domeniul protejării, conservării şi restaurării monumentelor istorice, iar lista se publică pe site-ul Institutului şi pe cel al Ministerului Culturii şi Cultelor.

Art. 23. -Avertismentul şi suspendarea documentelor de atestare se consideră ridicate la data îndeplinirii condiţiilor care au condus la luarea măsurii de sancţionare, până la sfârşitul perioadei de sancţionare.

Art. 24. - Anularea certificatului de atestare se face în următoarele cazuri:

a) când, prin activitatea sa, persoana fizică atestată produce mutilări sau distrugeri ale monumentului istoric, ca urmare a nerespectării documentaţiilor şi avizelor;

b)  când persoana fizică atestată a fost condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiuni legate de exercitarea profesiei;

c)  când persoana atestată are cel puţin 3 stadii, expertize, proiecte respinse la avizare.

Art. 25. - Documentele de atestare suspendate sau anulate se predau de către deţinători Institutului în termen de 15 zile de la înştiinţare.

Art. 26. - In cazul în care faptele care au condus la suspendarea sau la anularea certificatului de atestare întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, Comisia propune directorului general al Institutului sesizarea autorităţilor publice competente.

Art. 27. - (1) Suspendarea sau, după caz, anularea documentelor de atestare produce efect de la data comunicării deciziei.

(2) Titularul unui atestat anulat nu mai are dreptul să solicite eliberarea unui nou atestat timp de 3 ani de la data retragerii.

(3)  Suspendarea sau anularea atestatului este menţionată în Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici sau, după caz, în Registrul specialiştilor.

Art. 28. - (1) Deciziile de suspendare sau, după caz, de anulare a atestatului pot fi contestate în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării.

(2)  Contestaţiile se depun la Institut şi se soluţionează, în termen de 5 zile lucrătoare, de către o comisie constituită în acest scop, ai cărei membri sunt numiţi prin decizie a directorului general al Institutului.

(3)  Persoanele nemulţumite se pot adresa instanţelor de judecată competente, în condiţiile legii.

(4) Pe perioada rezolvării contestaţiilor prevăzute la alin. (2), drepturile pe care le acordă documentele de atestare sunt suspendate.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 29. - Diriginţii de şantier, responsabilii cu urmărirea comportării în timp a lucrărilor şi responsabilii privind controlul tehnic de calitate, autorizaţi de Inspectoratul de Stat în Construcţii, pot lucra în domeniul monumentelor istorice cu condiţia obţinerii atestatului Ministerului Culturii şi Cultelor - Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

Art. 30. - Experţii tehnici, verificatorii tehnici şi responsabilii tehnici cu execuţia, atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pot lucra în domeniul monumentelor istorice cu condiţia obţinerii atestatului Ministerului Culturii şi Cultelor- Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

Art. 31. - Experţii tehnici şi verificatorii tehnici atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, atestaţi şi de Ministerul Culturii şi Cultelor - Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, după prelungirea termenului de valabilitate a atestatului de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, se vor prezenta la Institut pentru prelungirea termenului de valabilitate a atestatului Ministerului Culturii şi Cultelor, care se consemnează în legitimaţie de către conducerea Institutului.

Art. 32. - Specialiştii şi experţii atestaţi în baza Ordinului ministrului culturii nr. 2.032/1999 pentru înfiinţarea Comisiei de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice şi aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a experţilor în domeniul protejării monumentelor istorice şi a specialiştilor în domeniul conservării şi restaurării monumentelor istorice, cu modificările ulterioare, pot solicita Institutului actualizarea documentelor de atestare.

Art. 33. - Nu pot fi atestate persoanele cărora li s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea unei infracţiuni.

Art. 34. -Atestarea persoanelor fizice din statele membre ale Uniunii Europene, care execută lucrări de restaurare a monumentelor istorice şi solicită înscrierea în Registrul specialiştilor şi în Registrul experţilor tehnici, se face automat, în urma prezentării atestatului de liberă practică în specializarea respectivă obţinut în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, în original şi în copie legalizată, împreună cu o traducere a acestuia în limba română, autentificată de autorităţile competente din statul care a emis respectivul atestat.

Art. 35. - Anexele nr. 1-9*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

*) Anexele nr. 1-8 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr.1 la normele metodologice

ANEXA Nr.2 la normele metodologice

ANEXA Nr.3 la normele metodologice

ANEXA Nr.4 la normele metodologice

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

LEGITIMAŢIE

DE

SPECIALIST

ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII

MONUMENTELOR ISTORICE

Nr............../....................

pag. 1

.................................

(data eliberării)

Semnătura titularului

.................................

numele ....................................................................................................

prenumele:...............................................................................................

profesia:...................................................................................................

data naşterii:.............................................................................................

locul naşterii:............................................................................................

cetăţean al:...............................................................................................

legitimat cu BI/CI/Pas. seria....................nr..............................................

eliberat(ă) de : ........................................................................................

CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

pag. 3

este atestat să lucreze în domeniul protejării monumentelor istorice, având exigenţa de:

SPECIALIST

calitatea: .....................................................

              .....................................................

              .....................................................

              .....................................................

specializarea: ..............................................

                     ..............................................

                      .............................................

                      .............................................

                      .............................................

Director General I.N.M.I.

                                            Secretar comisie

pag. 4

Prelungit valabilitatea

Prelungirea valabilităţii prezentei legitimaţii este necesară doar pentru specialiştii, diriginţii şi verificatorii tehnici pentru lucrări de construcţii-arhitectură

de la ........................................            până la ....................................

Data.........................................            Director General

de la ........................................            până la ....................................

Data.........................................            Director General

pag. 5

Prelungit valabilitatea

de la ........................................            până la ....................................

Data.........................................            Director General

de la ........................................            până la ....................................

Data.........................................            Director General

de la ........................................            până la ....................................

Data.........................................            Director General

pag. 6

Sanctiuni:

sanctiunea ............................................................................................

de la ........................................            până la ....................................

Data.........................................            Director General

sanctiunea ............................................................................................

de la ........................................            până la ....................................

Data.........................................            Director General

sanctiunea ..................................................

de la ........................................            până la ....................................

Data.........................................            Director General

pag.7

sanctiunea ............................................................................................

de la ........................................            până la ....................................

Data.........................................            Director General

sanctiunea ............................................................................................

de la ........................................            până la ....................................

Data.........................................            Director General

sanctiunea ............................................................................................

de la ........................................            până la ....................................

Data.........................................            Director General

pag. 8

ANEXA Nr.6 la normele metodologice

ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

LEGITIMAŢIE

DE

EXPERT

ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII

MONUMENTELOR ISTORICE

Nr............../....................

pag. 1

.................................

(data eliberării)

Semnătura titularului

.................................

numele ....................................................................................................

prenumele:...............................................................................................

profesia:...................................................................................................

data naşterii:.............................................................................................

locul naşterii:............................................................................................

cetăţean al:...............................................................................................

legitimat cu BI/CI/Pas. seria....................nr..............................................

eliberat(ă) de : ........................................................................................

CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

pag. 3

este atestat să lucreze în domeniul protejării monumentelor istorice, având exigenţa de:

    EXPERT

calitatea: .....................................................

              .....................................................

              .....................................................

              .....................................................

specializarea: ..............................................

                     ..............................................

                      .............................................

                      .............................................

                      .............................................

Director General I.N.M.I.

                                            Secretar comisie

pag. 4

Sanctiuni:

sanctiunea ............................................................................................

de la ........................................            până la ....................................

Data.........................................            Director General

sanctiunea ............................................................................................

de la ........................................            până la ....................................

Data.........................................            Director General

sanctiunea ............................................................................................

de la ........................................            până la ....................................

Data.........................................            Director General

pag. 5

ANEXA Nr. 7 la normele metodologice

ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

LEGITIMAŢIE

DE

EXPERT TEHNIC

ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII

MONUMENTELOR ISTORICE

Nr............../....................

pag. 1

.................................

(data eliberării)

Semnătura titularului

.................................

numele ....................................................................................................

prenumele:...............................................................................................

profesia:...................................................................................................

data naşterii:.............................................................................................

locul naşterii:............................................................................................

cetăţean al:...............................................................................................

legitimat cu BI/CI/Pas. seria....................nr..............................................

eliberat(ă) de : ........................................................................................

CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

pag. 3

este atestat să lucreze în domeniul protejării monumentelor istorice, având exigenţa de:

    EXPERT TEHNIC

calitatea: .....................................................

              .....................................................

              .....................................................

              .....................................................

specializarea: ..............................................

                     ..............................................

                      .............................................

                      .............................................

                      .............................................

Director General I.N.M.I.

                                            Secretar comisie

pag. 4

Prelungit valabilitatea:

de la ........................................            până la ....................................

Data.........................................            Director General

de la ........................................            până la ....................................

Data.........................................            Director General

de la ........................................            până la ....................................

Data.........................................            Director General

pag. 5

Prelungit valabilitatea

de la ........................................            până la ....................................

Data.........................................            Director General

de la ........................................            până la ....................................

Data.........................................            Director General

de la ........................................            până la ....................................

Data.........................................            Director General

pag. 6

Sanctiuni:

sanctiunea ............................................................................................

de la ........................................            până la ....................................

Data.........................................            Director General

sanctiunea ............................................................................................

de la ........................................            până la ....................................

Data.........................................            Director General

sanctiunea ............................................................................................

de la ........................................            până la ....................................

Data.........................................            Director General

pag. 7

Sanctiuni:

sanctiunea ............................................................................................

de la ........................................            până la ....................................

Data.........................................            Director General

sanctiunea ............................................................................................

de la ........................................            până la ....................................

Data.........................................            Director General

sanctiunea ............................................................................................

de la ........................................            până la ....................................

Data.........................................            Director General

pag. 8

ANEXA Nr. 8 la normele metodologice

MACHETELE ŞTAMPILELOR SPECIALIŞTILOR SI EXPERŢILOR DIN DOMENIUL MONUMENTELOR ISTORICE

70 x 30 mm

 = 50 mm

 = 50 mm

 = 50 mm

 = 50 mm

 = 50 mm

ANEXA Nr. 9 la normele metodologice

Domnule Director general

Subsemnatul/Subsemnata,........................................................................., născut/născută la data de................................... în 1)........................................................, ţara...................................................., domiciliat/domiciliată în 2)........................................, ţara......................................................, cetăţean al 3)............................................................., legitimat/legitimată cu B.I./C.I/paşaport seria..................nr............................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| eliberat/eliberată de.........................................................., de profesie........................................., solicit atestarea profesională în domeniul protejării monumentelor istorice din România pentru exigenţa, calităţile şi specializările următoare:

- exigenţa.............................;

- calităţile...............................;

- specializările.........................

Anexat depun documentele prevăzute în Normele metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.398/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr......................

Declar că am luat cunoştinţă de atribuţiile, obligaţiile şi răspunderile persoanei fizice atestate, pe care înţeleg să le respect întocmai, conform prevederilor legale.

De asemenea, declar că, în cazul atestării, sunt/nu sunt de acord cu publicarea datelor personale din Registrul specialiştilor/experţilor, gestionate de Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, şi mă angajez ca, în cazul în care mi se modifică coordonatele de contact, să vi le transmit de îndată pentru actualizarea datelor din registru.

In final, vă rog să dispuneţi să mi se comunice din timp data la care trebuie sa mă prezint pentru un eventual interviu sau pentru ridicarea atestatului, după caz.

Cu mulţumiri,

Localitatea .........................................................

Data...................................................................

Numele/prenumele solicitantului

.........................................................................

Semnătura.........................................................

Sau prin reprezentant legal:

.........................................................................

Numele/prenumele

........................................................................

Semnătura şi ştampila.......................................

........................................................................

Telefon/fax, e-mail:...........................................

........................................................................

Domnului Director general al Institutului Naţional al Monumentelor Istorice

1) Localitatea, coordonatele administrative.

2) Adresa, localitatea, coordonatele administrative.

3) Ţara membră/nemembră a Uniunii Europene.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2398/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2398 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu