Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2393 din 10 noiembrie 1997

pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrarilor de cadastru energetic

ACT EMIS DE: OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE


SmartCity3

              Nr. C.P. 2.393/10 noiembrie 1997
              MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI Nr. 1.645/17 noiembrie 1997
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 12 din 16 ianuarie 1998

    Ministru de stat, ministrul industriei si comertului, si presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,
    avand in vedere:
    - prevederile art. 4, 5, 6 si 70 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996;
    - Hotararea Guvernului nr 1/1997 privind infiintarea Ministerului Industriei si Comertului;
    - Hotararea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind executarea lucrarilor de cadastru energetic.
    Art. 2
    Metodologia este obligatorie pentru unitatile din sistemul de productie, transport si distributie a energiei electrice, precum si pentru persoanele juridice care executa lucrari pentru cadastrul energetic.
    Art. 3
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data publicarii lui.
    Metodologia se publica, de asemenea, dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, si de catre Regia Autonoma de Electricitate "Renel" - GSCI.

                      Ministru de stat,
                      ministrul industriei si comertului,
                      Calin Popescu-Tariceanu

                      Presedintele Oficiului
                      National de Cadastru,
                      Geodezie si Cartografie,
                      Marian Rotaru

                          METODOLOGIE
    privind executarea lucrarilor de cadastru energetic

    1. Dispozitii generale
    Scopul elaborarii prezentei metodologii este cuprinderea, intr-o forma unitara, a reglementarilor, cailor si metodelor de organizare a cadastrului energetic, ca subsistem de evidenta a bunurilor imobiliare sub aspect tehnic si economic, precum si corelarea acestuia cu lucrarile necesare inscrierii in documentele tehnice ale cadastrului general si in documentele de publicitate imobiliara ale imobilelor apartinand unitatilor energetice (unitati care produc, transporta si distribuie energie electrica). Executantii lucrarilor de cadastru energetic sunt persoane juridice autorizate de catre Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie (O.N.C.G.C.) si atestate ca furnizori de servicii pentru unitatile energetice. In conformitate cu Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, toate imobilele vor fi inscrise in documentele tehnice ale cadastrului general si, in baza acestora, precum si a faptelor si actelor juridice, se va face inscrierea in cartea funciara. Inscrierea imobilelor in documentele cadastrale si de publicitate imobiliara confera proprietarului drepturi reale asupra imobilului.
    Schimbarea in modul de evidenta a proprietatii imobiliare, prin adoptarea de catre Parlamentul Romaniei a Legii nr. 7/1996, precum si faptul ca Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor referitoare la cartile funciare este actualizat prin lege, obliga pe toti titularii de drepturi imobiliare si pe administratorii mandatati sa se comporte cu diligenta unor buni proprietari, sa-si apere drepturile prin inscrierea lor in registrele publice (cartea funciara si documentele cadastrale). Prezenta metodologie se adreseaza tuturor unitatilor din sistemul energetic, cat si celor care intocmesc documentatii cadastrale pentru acestea.
    2. Documente de referinta
    a) Constitutia Romaniei;
    b) Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996;
    c) Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare;
    d) Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata;
    e) Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991;
    f) Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare;
    g) Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;
    h) Hotararea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, cu modificarile ulterioare;
    i) Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor referitoare la cartile funciare;
    j) Ordonanta Guvernului nr. 15/1993 privind unele masuri pentru restructurarea activitatii regiilor autonome, cu modificarile ulterioare;
    k) Ordinul ministrului industriilor nr. 1.508/1994;
    l) Ordinul ministrului agriculturii si industriei alimentare nr. 147/1980;
    m) Legea protectiei mediului nr. 137/1995;
    n) Legea nr. 26/1996 - Codul silvic;
    o) Decretul Consiliului de Stat nr. 237/1978 pentru stabilirea normativelor privind sistematizarea, amplasarea, construirea si repararea liniilor electrice ce trec prin paduri si terenuri agricole;
    p) Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;
    r) Hotararea Guvernului nr. 1.038/1996 pentru organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie;
    s) Legea apelor nr. 107/1996;
    t) Ordonanta Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome;
    u) Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. C.P. 117/1997 privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa execute, legal, lucrari de cadastru, geodezie si cartografie, pe teritoriul Romaniei.
    3. Definitii
    In cuprinsul prezentei metodologii se folosesc denumiri care au urmatoarele semnificatii:
    1. Cadastru - sistem de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, masurarea si reprezentarea pe planuri cadastrale a terenurilor si imobilelor.
    2. Plan de ansamblu - reprezentare grafica, la o scara mai mica decat cea a planului cadastral, continand intreaga suprafata a teritoriului administrativ, rezultata din generalizarea elementelor de continut ale planului cadastral.
    3 Plan topografic - reprezentarea grafica, la o anumita scara, a unei portiuni mici de teren, cuprinzand, de regula, relieful si avand un continut orientat spre un anumit domeniu de utilizare.
    4. Plan cadastral - reprezentarea topografica a tuturor proprietatilor pe plan (locul, marimea, suprafata si alte caracteristici referitoare la imobile), pe baza rezultatului masuratorilor exacte.
    5. STEREO 70 - proiectia cartografica oficiala in Romania.
    6. Imobil - parcela de teren, cu sau fara constructii.
    7. Parcela - o suprafata de teren avand o singura categorie de folosinta si unul sau mai multi proprietari.
    8. Strat - un grup logic de date care se pot asimila unor folii transparente puse peste un desen (coverage in Arc/Info sau layer in Autocad).
    4. Documentarea asupra actelor juridice si lucrarilor tehnice existente
    4.1. Documentarea juridica
    Documentarea juridica referitoare la imobile consta in identificarea actelor si faptelor juridice prin care acestea au intrat in administrarea unitatilor energetice (decrete de exproprieri, legi, hotarari ale Guvernului, hotarari judecatoresti, ordine de transfer, extrase de carte funciara etc.). Toate actele juridice enumerate mai sus vor fi complete si vor satisface cerintele formulate la art. 49 din Legea nr. 7/1996.
    In zonele in care functioneaza birouri de carte funciara ale judecatoriilor se va solicita eliberarea extrasului de carte funciara pentru imobilele in cauza.
    4.2. Documentarea asupra lucrarilor tehnice existente in domeniu
    Se vor inventaria toate lucrarile de cadastru, topografie si cartografie executate pana in prezent si care descriu total sau partial imobilele, precum si toate lucrarile executate de filiale sau de alti agenti economici, la comanda unitatii. Aceasta inventariere cuprinde planurile de situatie la diverse scari si in diverse etape de dezvoltare a imobilului, plansele ce au stat la baza proiectarii obiectivului sau pe baza carora s-au obtinut diverse avize de la organele de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale, schite si planse din cartea tehnica a constructiei etc.
    Se vor solicita de la oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie (O.J.C.G.C.) si de la departamentele de urbanism si amenajare a teritoriului (D.U.A.T.) informatii tehnice asupra imobilelor cuprinse in planurile si in registrele cadastrale (suprafata, categoria de folosinta si proprietarul inregistrat), precum si data referitoare la acoperirea zonei cu planuri topografice sau cadastrale, aflate in arhiva proprie.
    4.3. Raportul asupra constatarilor in urma documentarii
    In urma inventarierii tuturor materialelor mentionate la pct. 4.1 si 4.2 se va intocmi un raport, care va avea urmatoarea structura:
    1. unitatea energetica;
    2. imobilul, adresa si destinatia acestuia;
    3. suprafata aproximativa;
    4. actele sau faptele juridice de atribuire:
    - emitent, numar, data, forma (original/copie);
    - suprafata din documente;
    5. informatiile oferite de O.J.C.G.C. si D.U.A.T., din care rezulta elementele tehnice referitoare la imobil si inscrise in evidentele tehnice ale cadastrului;
    6. informatiile oferite de cartea funciara (acolo unde exista), prin care se comunica datele de natura juridica asupra imobilului;
    7. informatiile asupra planurilor topografice si cadastrale existente, care cuprind imobilul, conform prevederilor pct. 4.2;
    8. datele estimative asupra cantitatilor de lucrari necesare in zonele pentru care nu exista planuri topografice si nici lucrari cadastrale.
    5. Delimitarea amplasamentului
    5.1. Recunoasterea amplasamentului
    Pentru recunoastere si delimitare se intocmesc:
    1. proces-verbal de recunoastere a terenului, incheiat intre reprezentantii unitatii energetice si cei ai executantului, in care este descris amplasamentul;
    2. schita amplasamentului.
    5.2. Descrierea imprejmuirii si identificarea vecinilor
    Pentru fiecare vecin se vor stabili urmatoarele:
    1. denumirea persoanei fizice sau juridice vecine;
    2. schita de vecinatate, in care vor fi trecute toate punctele de frangere (numerele lor vor fi scrise cu vopsea pe imprejmuire). In cazul in care imprejmuirea nu exista, limita se va borna;
    3. pentru fiecare punct de frangere al imprejmuirii, precum si pentru punctele bornate, se vor intocmi descrieri topografice.
    5.3. Incheierea proceselor-verbale de vecinatate
    Pe baza datelor de mai sus, unitatea energetica va semna cu fiecare vecin un proces-verbal de vecinatate.
    6. Continutul documentatiilor de cadastru energetic
    6.1. Reteaua geodezica de sprijin si reteaua de ridicare
    Masuratorile din teren se fac plecand de la reteaua geodezica de stat si, in functie de necesitati, se va proceda la o indesire a acesteia. Punctele retelelor de ridicare si de sprijin vor satisface urmatoarele conditii:
    1. asigurarea unei densitati minime a punctelor retelei, si anume de un punct la 5 ha;
    2. eroarea medie de determinare a coordonatelor planimetrice va fi de +/- 5 cm (in cazul tratarii ca retea libera). Beneficiarul poate solicita o marire a preciziei locale prin caietul de sarcini;
    3. coordonatele X, Y se determina in proiectie STEREO 70;
    4. punctele retelei altimetrice vor fi, in marea lor majoritate, comune cu cele ale retelei planimetrice. Altitudinea punctelor se determina in sistemul de cote Marea Neagra 1975;
    5. se va asigura o precizie de determinare a cotei de +/- 10 cm, in functie si de alte necesitati ale beneficiarului;
    6. punctele retelelor se materializeaza prin borne si repere, conform standardelor in vigoare;
    7. in masura in care instalatiile din incinta obiectivului sunt supuse urmaririi deplasarii in timp prin metode geodezice, punctele retelei de urmarire vor fi integrate retelei de ridicare, pentru intocmirea documentatiei cadastrale.
    6.2. Planul topografic digital
    Detaliile planimetrice vor fi determinate in teren cu precizia de +/- 10 cm fata de reteaua geodezica de sprijin. Beneficiarul poate solicita o crestere a preciziei, in cazul in care documentatia va fi folosita si in alte scopuri.
    Vor fi incluse in plan toate elementele cuprinse in anexa nr. 1, capitolele "Continutul planului topografic" si "Masuratori topografice" din Criteriile nr. 2.665 - 1C/311 din 28 august 1992, elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    La solicitarea beneficiarului pot fi introduse si elemente din cadastrul imobiliar si cadastrul retelelor edilitare in localitati cuprinse in metodologiile aprobate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 90 (N) din 2 iunie 1997 si, respectiv, nr. 911 - C.P. din 2 iunie 1997.
    Planul topografic digital va fi structurat pe straturi, gestionat de o platforma de tip Sistem Informatic Geografic (GIS), fiind exploatat cu produse ESRI (ARC/INFO si ARCVIEW). Planul topografic va avea urmatoarele straturi:
    a) stratul 1 - Punctele vechi de triangulatie folosite;
    b) stratul 2 - Punctele retelei de ridicare;
    c) stratul 3 - Limitele actelor juridice prin care se dovedeste proprietatea sau dreptul de administrare asupra imobilului;
    d) stratul 4 - Simbol prin care se marcheaza pozitia punctului radiat;
    e) stratul 5 - Numar punct radiat;
    f) stratul 6 - Cota punct radiat;
    g) stratul 7 - Limita incinta;
    h) stratul 8 - Vegetatie;
    i) stratul 9 - Hidrografie;
    j) stratul 10 - Cai de comunicatii rutiere;
    k) stratul 11 - Platforme tehnologice;
    l) stratul 12 - Cladiri;
    m) stratul 13 - Retele supraterane;
    n) stratul 14 - Retele subterane;
    o) stratul 15 - Depozite in aer liber;
    p) stratul 16 - Circuitul primar in statiile de transformare;
    r) stratul 17 - Cai de comunicatii feroviare;
    s) stratul 18 - Numerotarea cadastrala;
    t) stratul 19 - Parcele de teren (fond aservit), aflate in zona de influenta a obiectivului energetic (fond dominant), precum si zona de servitute;
    u) stratul 20 - Delimitarea fata de parcelele de teren vecine imobilului, cu indicarea proprietarilor.
    NOTA: La solicitarea beneficiarului, pentru fiecare tip de retea (electrica, gaze, apa, abur, telefonie etc.) se va face un strat din arce si noduri ce descriu integral fiecare traseu de retea. Numarul acestor straturi se poate micsora sau mari in functie de cerintele beneficiarului sau de situatia din teren.
    6.3. Numerotarea cadastrala
    Din cadastrul general, ca date de baza, se va prelua numerotarea sectoarelor cadastrale, precum si a corpurilor de proprietate.
    Apele curgatoare primesc un singur numar cadastral pe toata lungimea lor, separat in cadrul intravilanului si separat in extravilan. Celelalte parcele se vor numerota pe fiecare tronson creat prin intretaierea cu alte detalii, respectandu-se urmatoarea ordine:
    1. caile de transport feroviar sunt intretaiate de ape;
    2. drumurile nationale sunt intretaiate de caile ferate si de ape;
    3. drumurile judetene sunt intretaiate de ape, de cai ferate si de drumuri nationale;
    4. drumurile comunale sunt intretaiate de ape, de cai ferate, de drumuri nationale si de drumuri judetene;
    5. drumurile de exploatare sunt intretaiate de ape, de cai ferate, de drumuri nationale, de drumuri judetene si de drumuri comunale.
    Parcelele ale caror suprafete sunt mai mici de 4 mp nu vor fi numerotate, ele fiind incluse in parcela alaturata predominanta.
    6.4. Planul cadastral digital
    Planul cadastral este un derivat al planului topografic si va infatisa parcelele structurate pe urmatoarele categorii:
    a) suprafata libera (Sl);
    b) suprafata aferenta cailor de transport rutier (Str);
    c) suprafata aferenta cailor de transport feroviar (Stf);
    d) suprafata aferenta retelelor supraterane (apa, gaze, curent electric, abur etc.) (Sr);
    e) suprafata ocupata de cladiri (Sc);
    f) suprafata ocupata de depozite in aer liber (Sd);
    g) suprafata ocupata de platforme tehnologice (Sp);
    h) suprafata ocupata de elemente hidrografice (Sh);
    i) suprafata ocupata de circuitul primar in statii de transformare (Scp);
    j) suprafetele zonelor de servitute impuse de existenta obiectivului energetic (Ss);
    k) delimitarea riveranilor.
    Numarul acestor categorii de suprafete se poate mari, la dorinta beneficiarului, sau se poate micsora in functie de situatia din teren.
    Planul cadastral digital va fi structurat pe straturi, conform criteriilor de departajare a parcelelor descrise mai sus, iar fiecare parcela va fi descrisa printr-un poligon. Plansele vor respecta schema de dispunere si nomenclatura foilor de harta la scara de redactare.
    Pentru nevoile interne, planul cadastral va fi desenat la scara la care s-a executat planul topografic.
    6.5. Continutul documentatiei care se preda beneficiarului
    Documentatia care se preda beneficiarului cuprinde urmatoarele piese:
     1. avizul de incepere a lucrarilor din partea Oficiului National de Cadastru Geodezie si Cartografie (O.N.C.G.C.) pentru lucrarile de interes national, sau oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie. (O.J.C.G.C.), pentru lucrarile de interes local;
     2. tema lucrarii;
     3. memoriul tehnic;
     4. inventarul de coordonate ale punctelor retelei de sprijin si de ridicare;
     5. inventarul de coordonate ale punctelor radiate;
     6. schita retelei de sprijin si de ridicare;
     7. descrierile topografice ale punctelor retelei de sprijin si de ridicare;
     8. calculul si compensarea coordonatelor punctelor din reteaua de sprijin si de ridicare;
     9. tabelele cu suprafete conform categoriilor din planul cadastral digital;
    10. foile de plan topografic;
    11. foile de plan cadastral;
    12. planul topografic digital;
    13. planul cadastral digital;
    14. procesul-verbal de verificare, receptie si avizare interna;
    15. procesul-verbal de receptie a lucrarilor, incheiat cu reprezentantii imputerniciti ai O.N.C.G.C., pentru lucrarile de interes national, sau (O.J.C.G.C.), pentru lucrarile de interes local.
    6.6. Verificarea, receptia si avizarea lucrarilor de cadastru energetic;
    Verificarea, receptia si avizarea interna a lucrarilor de cadastru energetic se fac de catre o comisie numita prin decizia organului care coordoneaza activitatea cadastrului de specialitate in domeniul energetic. Comisia va verifica pe teren minimum 5% din elementele cuprinse in planul topografic digital (se verifica precizia punctelor noi ale retelei, cea a punctelor de detaliu, precum si corespondenta elementelor din teren cu cele din plan). La birou se verifica daca lucrarea este intocmita conform prezentei metodologii si temei de proiectare in baza careia i s-a intocmit lucrarea.
    Prin grija executantului, O.N.C.G.C. sau, dupa caz, O.J.C.G.C. va verifica lucrarea in conformitate cu regulamentele proprii si va intocmi un proces-verbal de receptie. Daca este cazul vor fi enumerate deficientele constatate si conditiile care trebuie indeplinite pentru a se receptiona lucrarea.
    7. Inscrierea imobilelor unitatilor energetice in actele de publicitate imobiliara
    Pana la introducerea cadastrului general la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, atat in intravilan, cat si in extravilan, inscrierea imobilelor in cartile funciare se poate face cu caracter nedefinitiv, conform prevederilor art. 61 din Legea nr. 7/1996.
    8. Registrele cadastrale
    Registrele cadastrului energetic sunt:
    1. Registrul cadastral al unitatilor energetice (anexa nr. 1);
    2. Registrul cadastral al corpurilor de proprietate (anexa nr. 2);
    3. Registrul cadastral al unitatilor administrativ-teritoriale pe care se afla unitatile energetice (anexa nr. 3).

    ANEXA 1

    JUDETUL ................
    Unitatea administrativ-teritoriala
    (comuna, oras si municipiu) ...........
    UNITATEA ENERGETICA ...................
    Adresa ................................

            REGISTRUL CADASTRAL AL UNITATILOR ENERGETICE

----------------------------------------------------------------------------
|             |                                  |   |   |   |   |     |   |
|      A      |                B                 |   |   |   |   |  G  |   |
|-------------|----------------------------------| C | D | E | F |-----|   |
|   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
|   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
| A1|A2|A3|A4 |B1|B2|B3|B4|B5|B6|B7|B8|B9|B10|B11|   |   |   |   |G1|G2| H |
|   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
|   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| 1 | 2| 3| 4 | 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13| 14| 15| 16| 17| 18| 19|20|21| 22|
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
|   |  |__|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|__|__|___|
|   |  |__|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|__|__|___|
|   |  |__|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|__|__|___|
|   |  |__|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|__|__|___|
|   |  |__|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|__|__|___|
|   |  |__|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|__|__|___|
|   |  |__|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|__|__|___|
|   |  |__|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|__|__|___|
|___|__|__|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|__|__|___|

   SEMNIFICATIA COLOANELOR DIN TABEL ESTE URMATOAREA:
    A = Numerotarea cadastrala
        A1 = Nr. sectorului cadastral
        A2 = Nr. corpului de proprietate
        A3 = Nr. parcelei
        A4 = Nr. foii de plan
    B = Suprafetele pe categorii de folosinta a terenurilor (mp)
        B 1 = Sl
        B 2 = Str
        B 3 = Stf
        B 4 = Sr
        B 5 = Sc
        B 6 = Sd
        B 7 = Sp
        B 8 = Sh
        B 9 = Scp
        B10 = Ss
        B11 = Total
    C = Destinatia
    D = Situatia juridica a terenului
    E = Categoria de calitate a terenului
    F = Suprafata ocupata cu constructii (mp)
    G = Situatia juridica a constructiei
        G1 = Suprafata in proprietate exclusiva (mp)
        G2 = Suprafata in proprietate indiviza (mp)
    H = Observatii

-------------
    NOTA: Registrul se intocmeste si se tine la zi de catre unitatea energetica.


    ANEXA 2

    JUDETUL ................
    Unitatea administrativ-teritoriala
    (comuna, oras si municipiu) ...........
    UNITATEA ENERGETICA ...................

            REGISTRUL CADASTRAL AL CORPURILOR DE PROPRIETATE

----------------------------------------------------------------------
|   |  |  |   |                                  |   |   |   |   |   |
|   |  |  |   |                E                 |   |   |   |   |   |
| A | B| C| D |----------------------------------| F | G | H | I | J |
|   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |   |E1|E2|E3|E4|E5|E6|E7|E8|E9|E10|E11|   |   |   |   |   |
|   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2| 3| 4 | 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20|
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
|   |  |__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|   |___|
|   |  |__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|   |___|
|   |  |__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|   |___|
|   |  |__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|   |___|
|   |  |__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|   |___|
|   |  |__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|   |___|
|   |  |__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|   |___|
|___|__|__|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|___|___|___|___|

    SEMNIFICATIA COLOANELOR DIN TABEL ESTE URMATOAREA:
    A = Nr. corpului de proprietate
    B = Nr. sectorului cadastral
    C = Nr. parcelei
    D = Proprietarul
    E = Suprafetele pe categorii de folosinta a terenurilor (mp)
        E 1 = Sl
        E 2 = Str
        E 3 = Stf
        E 4 = Sr
        E 5 = Sc
        E 6 = Sd
        E 7 = Sp
        E 8 = Sh
        E 9 = Scp
        E10 = Ss
        E11 = Total
    F = Destinatia
    G = Situatia juridica a terenului
    H = Categoria de calitate a terenului
    I = Suprafata ocupata cu constructii (mp)
    J = Observatii

-------------
    NOTA: Registrul se completeaza si se tine la zi de catre unitatea energetica.

    ANEXA 3

    JUDETUL ................
    Unitatea administrativ-teritoriala
    (comuna, oras si municipiu) ...........

         REGISTRUL CADASTRAL AL UNITATILOR ENERGETICE PE UNITATI
                        ADMINISTRATIV-TERITORIALE
-------------------------------------------------------------------------
| | | |                                           |                 |   |
| | | |                      D                    |        E        |   |
|A|B|C|-------------------------------------------|-----------------| F |
| | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   D12  |  |      E2      |   |
| | | |D1|D2|D3|D4|D5|D6|D7|D8|D9|D10|D11|--------|E1|--------------|   |
| | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |    |  |   |    |     |   |
| | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | I | II |  | I | II | III |   |
| | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |    |  |   |    |     |   |
|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|----|--|---|----|-----|---|
|1|2|3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12| 13| 14| 15|  16| 17| 18| 19|  20 |   |
|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|----|--|---|----|-----|---|
| | |_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|____|__|___|____|_____|___|
| | |_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|____|__|___|____|_____|___|
| | |_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|____|__|___|____|_____|___|
|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|____|__|___|____|_____|___|
| | |_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|____|__|___|____|_____|___|
| | |_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|____|__|___|____|_____|___|
| | |_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|____|__|___|____|_____|___|
|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|____|__|___|____|_____|___|
| | |_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|____|__|___|____|_____|___|
| | |_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|____|__|___|____|_____|___|
| | |_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|____|__|___|____|_____|___|
|_|_|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|___|___|____|__|___|____|_____|___|

    SEMNIFICATIA COLOANELOR DIN TABEL ESTE URMATOAREA:
    A = Nr. crt.
    B = Unitatea
    C = Nr. corpului de proprietate
    D = Suprafetele pe categorii de folosinta a terenurilor (mp)
        D 1 = Sl
        D 2 = Str
        D 3 = Stf
        D 4 = Sr
        D 5 = Sc
        D 6 = Sd
        D 7 = Sp
        D 8 = Sh
        D 9 = Scp
        D10 = Ss
        D11 = Total
        D12 = din care:
              I  = Intravilan
              II = Extravilan
    E = Suprafata ocupata de constructii cu caracter permanent
        E1 = Total (mp)
        E2 = din care:
             I   = categoria A
             II  = categoria B
             III = categoria C
    F = Observatii

            
    NOTA: Registrul se completeaza si se tine la zi de catre organul care coordoneaza activitatea cadastrului de specialitate in domeniul energetic.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2393/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2393 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2393/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu