Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2222 din 18.11.2016

privind aprobarea Regulamentului de atestare a producătorilor din industria mobilei
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 25 noiembrie 2016SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 165.786 din 9 noiembrie 2016 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură, în temeiul art. 49 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 617/2016, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin: Articolul 1 Se aprobă Regulamentul de atestare a producătorilor din industria mobilei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Simona Olimpia Negru, secretar de stat ANEXĂ REGULAMENT de atestare a producătorilor din industria mobilei Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1(1) Prezentul regulament de atestare a producătorilor din industria mobilei, denumit în continuare regulament, stabileşte modul de organizare, funcţionare şi componenţa comisiei de atestare a producătorilor din industria mobilei, precum şi procedura şi criteriile de atestare a producătorilor din industria mobilei.(2) În sensul prezentului regulament, expresia „producător din industria mobilei" semnifică persoana juridică care desfăşoară activităţi de producţie în industria mobilei şi a altor produse finite din lemn neclasificate în altă parte, a instrumentelor muzicale, articolelor sportive şi a altor produse manufacturiere, potrivit codurilor CAEN din anexa nr. 1. Articolul 2(1) Comisia de atestare a producătorilor din industria mobilei, denumită în continuare Comisie, funcţionează în cadrul asociaţiei patronale şi profesionale din domeniul industriei mobilei, potrivit art. 49 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 617/2016.(2) Comisia emite şi retrage certificatul de atestare a producătorilor din industria mobilei în condiţiile stabilite prin prezentul regulament.(3) Certificatul de atestare prevăzut la alin. (2) dă dreptul persoanelor juridice care l-au obţinut să participe la licitaţiile de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietate publică a statului, în condiţiile art. 60 alin. (5) lit. g) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare. Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Comisiei Articolul 3 Pentru atestarea persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul industriei mobilei se organizează următoarele structuri: a)Comisia de atestare; b)Secretariatul Comisiei de atestare; c)Comisia de soluţionare a contestaţiilor. Articolul 4(1) Comisia de atestare este formată din 7 membri, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele, care au drept de vot, iar componenţa acesteia este prevăzută în anexa nr. 2. (2) Comisia funcţionează regulamentar în prezenţa preşedintelui sau a vicepreşedintelui şi a unui număr de minimum 3 membri. (3) Hotărârile Comisiei se iau cu votul majorităţii simple a membrilor Comisiei.(4) Persoanele nominalizate în Comisie îşi păstrează această calitate doar pe perioada în care sunt angajaţi ai instituţiilor sau entităţilor pe care le reprezintă. (5) Membrii comisiei de atestare nu au drept de vot în situaţiile în care se află în conflict de interese, potrivit prevederilor legale în vigoare, faţă de o persoană juridică care solicită atestarea. Articolul 5 Secretariatul Comisiei este format din 3 persoane, iar componenţa acestuia este prevăzută în anexa nr. 3. Articolul 6 Atribuţiile Comisiei sunt următoarele: a)examinarea cererilor şi a documentelor prezentate pentru atestare şi adoptarea hotărârii cu privire la îndeplinirea condiţiilor de atestare; b)eliberarea certificatului de atestare pentru persoanele juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul regulament; c)respingerea cererilor de atestare pentru persoanele juridice care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul regulament, cu motivarea respingerii şi comunicarea solicitanţilor, prin secretariatul Comisiei; d)retragerea certificatelor de atestare; e)stabilirea capacităţii anuale maxime de prelucrare a materialului lemnos în produse de mobilier şi alte produse finite din lemn neclasificate în altă parte, instrumente muzicale, jucării, pentru fiecare persoană juridică care solicită atestarea; f)informarea anuală a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la activitatea Comisiei. Articolul 7 Atribuţiile preşedintelui Comisiei sunt următoarele: a)aprobă graficele cu programarea şedinţelor Comisiei, la propunerea secretariatului; b)semnează, în conformitate cu hotărârile Comisiei, certificatele de atestare sau, după caz, comunicările de respingere a cererilor de atestare, cu motivarea aferentă; c)formulează propunerea de înlocuire a membrilor Comisiei care nu îşi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de prezentul regulament; d)semnează toate documentele care privesc activitatea Comisiei. Articolul 8(1) Vicepreşedintele Comisiei coordonează activitatea secretariatului şi răspunde de asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor curente. (2) Vicepreşedintele Comisiei exercită atribuţiile preşedintelui, în lipsa acestuia. Articolul 9 Atribuţiile secretariatului Comisiei sunt următoarele: a)primeşte şi înregistrează documentaţiile necesare atestării; b)întocmeşte graficul de şedinţe, pe care îl supune spre aprobare preşedintelui Comisiei; c)pregăteşte şedinţele şi asigură logistica necesară desfăşurării acestora; d)inventariază documentele din dosarele prezentate pentru atestare, completează o fişă pentru fiecare dosar şi returnează dosarele incomplete care au fost respinse de comisie; e)completează certificatul de atestare şi îl prezintă spre semnare preşedintelui Comisiei de atestare, potrivit hotărârii acesteia; f)întocmeşte comunicările către persoanele juridice cărora le-au fost respinse cererile de atestare, cu menţionarea motivelor de respingere şi prezentarea acestora spre semnare preşedintelui Comisiei; g)ţine evidenţa dosarelor de atestare într-un registru special şi reactualizează, după fiecare şedinţă, lista persoanelor juridice atestate, în ordine alfabetică, pe suport electronic, precum şi a celor respinse; h)arhivează dosarele care au fost analizate de comisie; i)comunică persoanelor juridice hotărârea Comisiei privind retragerea certificatului de atestare; j)întocmeşte procesul-verbal de şedinţă şi consemnează modul în care se desfăşoară lucrările Comisiei; k)redactează hotărârile Comisiei şi a celorlalte documente emise de aceasta; l)ţine evidenţa personalului de specialitate pentru fiecare persoană juridică; m)comunică informaţiile privind întocmirea documentaţiilor aferente cererilor de atestare către persoanele juridice interesate. Articolul 10(1) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor este formată din 3 membri, astfel:a)Sbîrnea Radu, din partea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - preşedinte; b)Ivăşchescu Iulia Natalia, din partea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - membru; c)Oţelea Ana, din partea Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din România - membru. (2) Comisia funcţionează regulamentar în prezenţa preşedintelui şi a unui membru. (3) Hotărârile comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor se iau cu votul majorităţii simple a membrilor acesteia. Articolul 11 Atribuţiile Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor sunt următoarele: a)analizează contestaţia şi verifică dacă aceasta este întemeiată, pe baza dosarului care a fost depus pentru obţinerea certificatului de atestare şi a prevederilor prezentului regulament; b)admite sau respinge contestaţia; c)dispune, în cazul admiterii contestaţiilor, reluarea procedurilor legale. Articolul 12(1) Atestarea persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea şi realizează produse în domeniul industriei mobilei şi a altor produse finite din lemn neclasificate în altă parte, instrumentelor muzicale, jucăriilor este organizată şi coordonată de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.(2) Dosarele de atestare se depun la sediul Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din România, denumită în continuare APMR, şi se analizează lunar sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea preşedintelui Comisiei.(3) Persoanele juridice care solicită atestarea au obligaţia de a depune valoarea tarifului, în valoare de 500 lei, fără TVA, în numerar, la casieria APMR, sau prin ordin de plată la prezentare, în contul deschis separat pentru această activitate, anterior analizei în comisie. (4) Valoarea tarifului se modifică anual, în luna ianuarie, în funcţie de indicele de inflaţie din anul anterior.(5) Cheltuielile pentru funcţionarea Comisiei de atestare, editarea certificatelor de atestare, plata persoanelor nominalizate în Comisie şi a celor care asigură secretariatul acesteia se suportă de către APMR din tarifele încasate. (6) Un cuantum în valoare de 80% din tarifele încasate se acordă persoanelor nominalizate în Comisie şi persoanelor care asigură secretariatul acesteia. (7) Persoanele care asigură secretariatul Comisiei primesc 50% din valoarea cuvenită persoanelor nominalizate în aceasta. Capitolul III Documentele necesare pentru atestare/reatestare Articolul 13(1) În vederea obţinerii certificatului de atestare, persoanele juridice au obligaţia de a depune la APMR o documentaţie, care trebuie să cuprindă următoarele: a)cererea de atestare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4; b)declaraţie notarială sau declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice sau împuternicitului acestuia, din care să rezulte că documentele depuse în vederea obţinerii certificatului de atestare sunt conforme cu originalul; c)copie de pe încheierea judecătorului delegat sau, după caz, hotărârea judecătorească irevocabilă privind înregistrarea persoanei juridice, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al acesteia; d)copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al persoanei juridice; e)situaţia asigurării cu personal de specialitate angajat pe durata de valabilitate a certificatului de atestare pentru activitatea de fabricare a mobilei, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al persoanei juridice, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, şi copia contractului individual de muncă înregistrat în registrul de evidenţă al persoanei juridice respective şi copie a registrului din care să rezulte angajarea personalului de specialitate; f)copie de pe diplomele de absolvire/licenţă ale personalului de specialitate cu studii medii sau superioare, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al persoanei juridice; g)situaţia asigurării cu utilaje specifice activităţii de fabricarea mobilei, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al acesteia, aflate în proprietate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6; h)declaraţie pe propria răspundere a administratorului cu privire la volumul mediu anual de lemn fasonat prelucrat în instalaţii proprii în ultimii 3 ani; i)calculul capacităţii anuale de prelucrare a lemnului fasonat, cu luarea în considerare a criteriilor de atestare prevăzute la art. 15; j)cazierul judiciar pentru administratorul persoanei juridice, din care să rezulte că nu a fost condamnat pentru fapte privind activitatea profesională specifică sectorului; k)documentul care dovedeşte achitarea tarifului stabilit pentru atestare, potrivit prevederilor art. 12 alin. (3). (2) Personalul de specialitate angajat în cadrul persoanelor juridice poate fi: maistru, tehnician, subinginer, inginer în domeniul prelucrărilor fizico-mecanice a lemnului.(3) În cazul persoanelor cu studii medii sau superioare de specialitate în domeniul prelucrărilor fizico-mecanice a lemnului care au calitatea de asociat sau administrator în cadrul persoanei juridice care solicită atestarea, nu mai este necesară copia contractului individual de muncă. (4) Personalul de specialitate prevăzut la alin. (2) poate fi angajat în cadrul a cel mult două persoane juridice atestate pentru activitatea din domeniul industriei mobilei. Articolul 14 Prezentarea incompletă a documentaţiei prevăzute la art. 13 alin. (1) sau necompletarea acesteia până la data organizării şedinţei de atestare determină respingerea cererii de atestare a persoanei juridice respective. Capitolul IV Criteriile de atestare Articolul 15(1) Calculul capacităţii anuale de prelucrare a lemnului fasonat pentru producătorii din industria mobilei se face luând în considerare următoarele criterii: a)deţinerea de utilaje specifice necesare prelucrării materialului lemnos fasonat; volumul maxim de lemn fasonat care poate fi prelucrat se stabileşte conform specificaţiilor tehnice aferente fiecărui utilaj, cu luarea în considerare a gradului de uzură a fiecărui utilaj specific comunicat de către deţinător; b)volumul mediu anual de lemn fasonat prelucrat în instalaţii proprii în ultimii 3 ani. (2) Capacitatea anuală pentru care se emite atestatul este volumul cel mai mic calculat potrivit alin. (1) lit. a) sau b). Articolul 16 În situaţia în care capacitatea anuală pentru care se emite atestat este stabilită în baza condiţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b), dar persoana juridică face dovada achiziţionării de noi utilaje specifice, capacitatea anuală se stabileşte prin majorarea cu până la 50% a volumului mediu anual de lemn fasonat prelucrat în instalaţii proprii în ultimii 3 ani, în funcţie de capacitatea de prelucrare a utilajelor achiziţionate, cu încadrarea în criteriul prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. a). Capitolul V Procedura de atestare/reatestare Articolul 17(1) Procedura de atestare/reatestare se desfăşoară în următoarele etape: a)etapa I - inventarierea de către secretariatul Comisiei, cu minimum două zile lucrătoare înainte de data programării şedinţei Comisiei, a documentelor din dosarele prezentate de persoanele juridice în vederea atestării, completarea şi însuşirea unei fişe cu documentele din fiecare dosar şi propunerea către comisie a analizării celor corespunzătoare şi a respingerii dosarelor incomplete; b)etapa a II-a - analiza de către Comisie a documentaţiilor înregistrate şi prezentate de secretariat, pentru persoanele juridice care solicită atestarea; c)etapa a III-a - deliberarea Comisiei privind atestarea persoanelor juridice sau respingerea cererilor, cu precizarea motivelor care au condus la această decizie; d)etapa a IV-a - completarea şi eliberarea certificatelor de atestare. (2) Şedinţa de analiză a documentaţiilor se desfăşoară în lipsa reprezentanţilor persoanelor juridice. Articolul 18(1) Hotărârile adoptate de Comisie se consemnează într-un proces-verbal de şedinţă şi se semnează de către toţi membrii prezenţi. (2) Procesele-verbale şi alte date necesare privind persoanele juridice se înregistrează într-un registru special. (3) Procesele-verbale de şedinţă şi documentaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) se arhivează la secretariatul Comisiei o perioadă de 5 ani de la data expirării valabilităţii certificatelor de atestare emise în baza hotărârilor Comisiei consemnate în acestea. Articolul 19(1) Hotărârile Comisiei cu privire la atestare ori respingerea cererilor de atestare sunt aduse la cunoştinţa celor interesaţi de către secretariatul Comisiei prin afişarea pe site-ul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii şedinţei de atestare. (2) Certificatele de atestare se ridică de reprezentanţii persoanelor juridice sau, după caz, de persoanele împuternicite de aceasta. Comunicările de respingere a cererilor de atestare se transmit persoanelor juridice prin poşta cu confirmare de primire.
(3) Împotriva hotărârilor de respingere a cererilor de atestare, persoanele juridice nemulţumite pot face contestaţie în termen de 5 zile de la data comunicării.(4) Contestaţia se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţilor, în termen de 5 zile de la data depunerii acesteia.
Articolul 20(1) Certificatele de atestare a producătorilor din industria mobilei se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7. (2) Certificatele de atestare prevăzute la alin. (1) au o valabilitate de 3 ani, cu obligaţia persoanei juridice de a solicita reatestarea la schimbarea condiţiilor pentru care a fost atestată iniţial. (3) Certificatele de atestare prevăzute la alin. (1) se emit începând cu numărul 1 pentru fiecare an şi se ştampilează cu ştampila Comisiei. (4) În cazul pierderii/distrugerii/furtului certificatului de atestare, Comisia eliberează un duplicat al acestuia, numai după publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Articolul 21(1) Certificatele de atestare emise se retrag de către Comisie, la propunerea instituţiei din care face parte agentul constatator care a realizat controlul, în una din următoarele situaţii:a)desfiinţarea persoanei juridice; b)în baza unui înscris cu privire la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de retragere a certificatului de atestare; c)dacă vreunul dintre documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) cuprinde informaţii false sau neconforme cu documentul original; d)în condiţiile existenţei unui raport de control, aprobat de conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau a unui act de control al Gărzii Naţionale de Mediu, privind modul în care persoana juridică respectă obligaţia de a solicita şi obţine autorizaţia de mediu şi obligaţia de a respecta condiţiile prevăzute în autorizaţie; e)depăşirea capacităţii anuale atestate; f)vânzării materialului lemnos fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a statului sub formă achiziţionată sau prelucrată primar; g)nedepunerea de către persoana juridică în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii, în scris, a solicitării agentului constatator sau a Comisiei, a oricăror documente clarificatoare prin care aceasta face dovada îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza atestării. (2) Personalul din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, a Gărzii Naţionale de Mediu şi a structurilor teritoriale ale acestora au obligaţia să verifice şi să informeze Comisia cu privire la situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d), în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării formulate în scris de către Comisie. (3) Se interzice, pentru o perioadă de un an de la data retragerii Certificatului de atestare, atestarea producătorilor din industria mobilei care au administratori/asociaţi persoane care au fost administratori/asociaţi la persoane juridice atestate ca producători din industria mobilei cărora li s-au retras certificatele de atestare în condiţiile alin. (1).
Capitolul VI Dispoziţii finale Articolul 22 Constatarea neîndeplinirii condiţiilor de atestare prevăzute de prezentul regulament şi a obligaţiilor ce revin producătorilor din industria mobilei se face de către personalul silvic cu atribuţii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi de structurile teritoriale de specialitate ale acesteia, pe care le comunică Comisiei. Articolul 23 Producătorii de mobilă, definiţi în conformitate cu prezentul regulament, care participă la licitaţiile de masă lemnoasă fasonată şi încep procesul tehnologic de fabricaţie de la utilizarea cherestelei/semifabricatelor din lemn masiv, vor nominaliza firma/firmele care a/au prelucrat buştenii în cherestea/semifabricate, în scopul urmăririi trasabilităţii lemnului, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Articolul 24 Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament. ANEXA Nr. 1 la regulament Obiectul de activitate fabricarea de mobilă şi a altor produse finite din lemn neclasificate în altă parte, instrumentelor muzicale, jucăriilor - coduri CAEN 31 - Fabricarea de mobilă 3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării 3103 - Fabricarea de saltele şi somiere 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a. 32 - Alte activităţi industriale n.c.a. 3220 - Fabricarea instrumentelor muzicale 3230 - Fabricarea articolelor sportive 3240 - Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. ANEXA Nr. 2 la regulament COMPONENŢA Comisiei de atestare a producătorilor din industria mobilei

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia Instituţia
1. Barczi Gyozo Istvan preşedinte Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
2. Sereny Aurica vicepreşedinte Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România
3. Egri Petre Daniel membru Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România
4. Sfâca Rodica Alexandrina membru Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România
5. Drăcilă Cătălin membru Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
6. Miloevici Radu Emil membru Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
7. Ovidiu Gugiuman membru Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

ANEXA Nr. 3 la regulament COMPONENŢA secretariatului Comisiei de atestare a producătorilor din industria mobilei

Nr. crt. Numele şi prenumele Instituţia
1. Chişe Gheorghe Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România
2. Ritan Anca Marina Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România
3. Besnea Ionuţ Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

ANEXA Nr. 4 la regulament Persoana juridică ........ ................ ................ ........ ........ (denumire, telefon, fax) Nr. ........ ............... din ........ ............ CERERE DE ATESTARE/REATESTARE Nr. ............ din ............. Subscrisa, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................, (denumirea persoanei juridice şi forma juridică) cu sediul în ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........., telefon ........ ................ ........ ........., (localitatea, judeţul, strada nr. etc.) înfiinţată prin ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. (tip, nr. , data emiterii) şi înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului........ ................ ................ ................ ........ ........ la nr. ..............., solicit eliberarea certificatului de atestare ca producător din industria mobilei. În susţinerea prezentei cereri declar pe propria răspundere următoarele elemente cu privire la situaţia actuală a societăţii: 1. Date generale: actul constitutiv, statutul, contractul de asociere ........ ................ ................ ................ ................ ................ .............;

vechimea în activitatea de industrializare a lemnului ................ ani;

codul fiscal ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........;

capitalul social subscris ........ ................ ................ ................ ............... - banca ........ ................ ................ ........ ...........2. Obiectul de activitate principal ........ ................ ................ ................, secundar ........ ................ ................ ........ ............... 3. Numărul total de salariaţi ........ ........ .........., din care: a)personal de specialitate în domeniul prelucrării lemnului fasonat sau fabricării mobilei:ingineri ........ ...........;

subingineri ..............;

tehnicieni ................;

maiştri ........ ...........; b)alte categorii de personal ........ ............... . 4. Utilaje proprii specifice activităţii de fabricare a mobilei: ........ ................ ........ ...............;

........ ................ ........ ...............;

........ ................ ........ ............. .Anexez la prezenta cerere documentele prevăzute de art. 13 din Regulamentul de atestare a producătorilor din industria mobilei. Semnătura autorizată şi ştampila ........ ................ ........ ........ ANEXA Nr. 5 la regulament Persoana juridică ........ ............... SITUAŢIA asigurării cu personal de specialitate angajat pe durata de valabilitate a certificatului de atestare

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia Pregătirea de specialitate Numărul şi seria diplomei de absolvire/licenţă a personalului de specialitate Vechimea (ani)
În specialitate În cadrul persoanei juridice

Data completării Semnătura autorizată şi ştampila ........ ............... ........ ................ ........ ............. ANEXA Nr. 6 la regulament Persoana juridică ........ ................ ........ ............ SITUAŢIA asigurării cu utilaje proprii specifice activităţii de fabricarea mobilei

Nr. crt. Denumirea şi marca utilajului Anul de fabricaţie Anul achiziţiei Seria de identificare*) Gradul de uzură estimat % Observaţii

Data completării Semnătura autorizată şi ştampila ........ .............. ........ ................ ................ ........ *) Conform cu datele din fişa mijlocului fix/obiectului de inventar/facturii. ANEXA Nr. 7 la regulament Faţă -Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor COMISIA DE ATESTARE A PRODUCĂTORILOR DIN INDUSTRIA MOBILEI CERTIFICAT DE ATESTARE Seria ................/Nr. ............/............... (anul) În urma desfăşurării procedurii de atestare potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. ......... din........ ........ , Comisia de atestare a producătorilor din industria mobilei emite prezentul CERTIFICAT DE ATESTARE Persoana juridică, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........., (denumirea şi forma juridică) cu sediul în ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........., (localitatea, judeţul, strada numărul etc.) înfiinţată prin ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... (numărul şi data emiterii acestuia) şi înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............, SE ATESTĂ pentru o capacitate anuală de procesare a lemnului fasonat pentru fabricare de mobilă de ................ m3. Prezentul certificat este însoţit de anexa, care conţine .............. file. Prezentul certificat este valabil până la data de ........ ........ ........... . Dosar ........ ........ ......... . Preşedintele Comisiei de atestare, ........ ................ .............. L.S./S.S. Verso - SITUAŢIA*) contractării masei lemnoase fasonate Persoana juridică, ........ ........ ............/S.C. care transformă buşteanul în cherestea/semifabricat Certificat de atestare: seria ......... nr. ............. din ...............

Nr crt. Anul Contractul nr. din ...... Volumul contractat anual **) (mc) Semnătura şi ştampila şefului ocolului silvic
Total Răşinoase Fag Stejari Alte specii
0 1 2 3 4 5 6 7 8

*) Însoţeşte certificatul de atestare a persoanei juridice, se completează la semnarea contractului de vânzare a masei lemnoase fasonate din fondul forestier proprietate publică a statului. **) Rezultă prin cumulul volumului contractat pentru un an şi nu poate fi mai mare decât capacitatea pentru care a fost emis certificatul de atestare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2222/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2222 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2222/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu