Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.218 din 19.12.2018

privind modificarea anexelor nr. 3 şi 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii de energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 20 din 09 ianuarie 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (4), art. 53, art. 55 alin. (1), art. 57 alin. (1) şi (2), art. 58 alin. (11) şi alin. (3)-(6), art. 59, art. 60, art. 61 alin. (1), (2) şi alin. (4)-(7), art. 62 alin. (1) lit. a)-c) şi e) şi art. 63 alin. (1) şi (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 11 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 14 alin. (6), alin. (61), (62), (64) şi (67) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. g) şi h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul I Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii de energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 24 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II Anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii de energie electrică, şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 24 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIIÎncepând cu data de 1 martie 2019, facturile emise de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali proprii vor respecta modelul de factură prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin. Articolul IVPână la data prevăzută la art. III, facturile emise de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali proprii care au calitatea de prosumatori şi îndeplinesc condiţiile prevăzute în legislaţia aplicabilă pentru a beneficia de serviciul de regularizare între valoarea energiei electrice livrate şi valoarea energiei electrice consumate pot avea un format stabilit de fiecare furnizor de ultimă instanţă, cu respectarea legislaţiei aplicabile. Articolul VFurnizorii de ultimă instanţă şi clienţii furnizorilor de ultimă instanţă duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia. Articolul VI Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării, cu excepţia prevederilor art. I, care intră în vigoare la data de 1 martie 2019.p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Henorel Florin SoreaţăANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 88/2015) Detalii(1) factură fiscală seria ........... nr. ........ ........ ........ din data de ........ ........ ..........

Pagina: 2/2

Denumire loc consum ..............., adresă loc consum ....., localitatea ............, judeţul/sectorul ....., cod poştal ........., cod loc consum ....., cod punct de măsură ..........., nivel tensiune punct măsură .........., nivel tensiune punct delimitare ..............., tip preţ final ....., perioadă comunicare index autocitit ........ .............., citire de regularizare în intervalul ........ ...............,

Specificaţie(2) Perioadă facturată U.M. Const. Index vechi/mod stabilire Index nou/mod stabilire Cantitate măsurată Corecţii Factor de putere Cantitate de facturat Nr. zile Consum mediu (kWh/zi)
........ .........
Nr. crt. Denumire servicii facturate Perioadă de facturare Cantitate facturată U.M. Preţ unitar fără TVA (lei/U.M.) Valoare fără TVA (lei) Valoare TVA (lei)
1. Energie activă (tip preţ final) total*
2. Energie activă (tip preţ final) facturată anterior**
3. Energie activă (tip preţ final) factură curentă [3 = 1 – 2]***
4. (3) ...............
5. Energie reactivă total [5 = 6 + 7]
6. Energie reactivă inductivă
7. Energie reactivă capacitivă
8. (3) ...............
9. Contribuţie pentru cogenerare facturată anterior
10. Contribuţie pentru cogenerare factură curentă
11. (3) ...............
12. Certificate verzi facturate anterior
13. Certificate verzi factură curentă
14. (3) ...............
15. (4) ) ........ ..............
16. Acciză
17. Dobânzi penalizatoare
18. Total energie activă consumată [18 = 3 + 10 + 13 + 16](5)
19. Total energie activă produsă şi livrată în reţea(6)
20. TOTAL DE PLATĂ FACTURĂ CURENTĂ/LOC CONSUM [20 = 3 + 5 + 10 + 13 + 16 + 17 + 19](5)
21. TOTAL DE PLATĂ FACTURĂ CURENTĂ/LOC CONSUM CU TVA [21 = 20 + (20*TVA)](5)
22. Energie activă facturată în perioada similară a anului precedent
Dobânzi penalizatoare
Număr şi dată factură la care se aplică dobânzi penalizatoare Data scadenţei Valoare facturi neachitate (lei) Perioadă calcul dobânzi penalizatoare % penalizare zilnică Valoare dobânzi penalizatoare (lei)
Temei legal contribuţie cogenerare .............. Temei legal certificate verzi ............. Temei legal tarife reglementate/preţ energie electrică ....... Acciză unitară consum comercial/necomercial ..... lei/MWh Tarif transport ........ ............ lei/MWh; tarif servicii de sistem ........... lei/MWh; tarif distribuţie ........ ........ ........... lei/MWh

* Consumul efectiv realizat de energie electrică activă, determinat ca diferenţă între valorile înregistrate ale ultimelor două citiri consecutive ale contorului. ** Energie electrică activă facturată în perioada cuprinsă între ultimele două citiri consecutive ale contorului pe baza unor valori estimate de consum, stabilite conform contractului. *** Consum facturat pentru perioada cuprinsă între ultimele două citiri consecutive ale contorului, stabilit ca diferenţă între consumul efectiv realizat de energie electrică activă şi energia electrică activă facturată pe baza valorilor estimate de consum. (1) Se completează separat pentru fiecare loc de consum care face obiectul contractului. (2) Se menţionează informaţiile privind seria şi tipul contorului şi, după caz, elementele „energie electrică activă consumată", „energie electrică activă produsă şi livrată în reţea", „energie electrică reactivă". În cazul schimbării contorului în interiorul unei perioade de facturare, pentru fiecare element se completează câte o linie separată pe perioada de utilizare a fiecărui contor, menţionându-se suplimentar tipul şi seria contorului utilizat. (3) Se detaliază, după caz, pe subperioade din cadrul perioadei de facturare şi pe tipuri de preţuri aplicate. (4) Se detaliază suplimentar, după caz, cu alte elemente care intră în calculul facturii. (5) Formula de calcul se completează, după caz, cu elementele aferente subperioadelor din cadrul perioadei de facturare şi tipurilor de preţuri aplicate. (6) Se referă la energia electrică produsă şi livrată în reţea de către clientul final. Se completează doar în cazul prosumatorilor, în conformitate cu normele legale aplicabile. Se introduce cu semnul minus. 2. Dispoziţii generale 2.1. Precizările marcate cu *, **, *** se tipăresc pe facturile emise clienţilor finali. 2.2. Dacă există elemente care trebuie detaliate, acestea se detaliază într-o anexă la factură. 2.3. Se tipăresc doar liniile care conţin date cu valori diferite de 0. 2.4. În câmpul „Alte informaţii/Detalieri" de pe factură se completează informaţii referitoare la schimbări ale reglementărilor/actelor normative cu impact asupra elementelor componente ale facturii, precum şi informaţii referitoare la sumele returnate, în cazul clienţilor casnici. Orice alte informaţii care, conform prevederilor reglementărilor aplicabile, trebuie publicate pe factură sau în documentele anexate acesteia se vor completa pe verso-ul facturii sau al detaliilor la factură. 2.5. Respectarea prezentului model de factură este obligatorie. Prin excepţie, culoarea, tipul şi dimensiunea fontului pot fi stabilite de către FUI. 2.6. În interiorul fiecărui bloc pot fi introduse de către FUI alte informaţii care au legătură cu elementele din respectivul bloc sau eliminate informaţii care nu sunt necesare. ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 88/2015) CONDIŢII GENERALE pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă 1. Obiect Condiţiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă (CGF-FUI) completează prevederile contractului de furnizare energie electrică încheiat de către client cu furnizorul de ultimă instanţă (contractul), fiind parte integrantă din acesta, stabilind cadrul general aplicabil în relaţiile dintre client, care are şi calitatea de utilizator al reţelei electrice, Societatea ........ ........ ........., în calitate de furnizor de ultimă instanţă (FUI) desemnat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), şi ........ ........ ............., în calitate de operator de reţea/operator de măsurare (OR), în vederea asigurării alimentării cu energie electrică a locurilor de consum ale clientului, pentru care FUI prestează activitatea de furnizare a energiei electrice pe baza contractului şi care sunt racordate la reţeaua electrică a OR. 2. Dispoziţii generale
(1) FUI publică pe site-ul propriu forma actualizată a CGFFUI şi o pune în mod gratuit la dispoziţia clientului, la cererea acestuia, prin unul dintre următoarele mijloace, dar fără a se limita la acestea: fax, e-mail, direct sau prin servicii poştale/de curierat, conform solicitării clientului.
(2) În cuprinsul CGF-FUI, termenul client se referă la:a)clientul casnic al FUI; b)clientul noncasnic al FUI; c)clienţii FUI persoane fizice şi juridice care deţin unităţi de producere a energiei electrice din resurse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum.În cazul prevederilor care sunt aplicabile numai clienţilor casnici se utilizează termenul de client casnic, în cazul prevederilor care sunt aplicabile numai clienţilor noncasnici se utilizează termenul de client noncasnic, iar în cazul prevederilor care se adresează clienţilor prevăzuţi la lit. c) se utilizează termenul de prosumator.
(3) În cazul aplicării unei/unor clauze din contract (inclusiv dintre cele prevăzute în CGF-FUI), care conţin referiri la reglementări/acte normative aplicabile, FUI informează clientul, la cererea acestuia, referitor la denumirea reglementărilor/ actelor normative în cauză, precum şi la conţinutul aplicabil.3. Notificări/Solicitări/Comunicări
(1) Orice solicitare/comunicare din partea clientului către FUI se transmite utilizând una dintre următoarele modalităţi:a)prin servicii poştale/de curierat, pe adresa ........ ............; b)în scris, la sediul FUI din ........ ................ ........ ..............; c)prin e-mail, la adresa ........ ................ ................ ............; d)prin fax, la numărul ........ ................ ................ ...............; e)prin intermediul altor mijloace (se detaliază de către FUI).
(2) Informaţiile comerciale legate de activitatea de furnizare a energiei electrice prestate de către FUI pot fi obţinute de către client:a)la numărul de telefon ........ ................ ................ ............; b)accesând pagina de internet a FUI www. .............. .ro; c)prin intermediul altor mijloace (Se detaliază de către FUI.).
(3) Indexul autocitit al contorului se comunică de către client:a)prin telefon ........ ................ ................ ................ ...........; b)prin e-mail ........ ................ ................ ................ ............; c)prin intermediul altor mijloace (Se detaliază de către FUI.).
(4) Sesizările referitoare la deranjamente/întreruperi în alimentarea cu energie electrică se comunică de către client prin oricare dintre modalităţile puse la dispoziţie, înscrise pe factura emisă de FUI.
(5) Orice notificare/comunicare din partea FUI către client se comunică prin oricare dintre modalităţile convenite de părţi prin contract sau comunicate ulterior de client, în cazul modificării acestora.4. Condiţii contractuale de furnizare 4.1. Preţuri
(1) Valorile preţurilor finale aplicate de FUI clienţilor finali din portofoliul propriu sunt stabilite în conformitate cu reglementările aplicabile.
(2) Valorile preţurilor avizate de ANRE, precum şi ale preţurilor finale aplicate de FUI pot fi consultate accesând pagina de internet a FUI, www. ..... .ro, secţiunea ..... sau pagina de internet a ANRE (www.anre.ro).
(3) Valorile preţurilor avizate de ANRE sau determinate de FUI, conform reglementărilor aplicabile, precum şi valorile preţurilor finale aplicate de către FUI clienţilor finali sunt obligatorii şi se aplică de către FUI, cu notificarea clientului prin intermediul facturii, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la contract.4.2. Facturare şi condiţii de plată
(1) Contravaloarea consumului de energie electrică activă din factura emisă de către FUI, în temeiul contractului, se calculează pe baza preţurilor finale stabilite prin contract.
(2) Factura pentru energia electrică consumată de client se emite de către FUI pentru fiecare perioadă de facturare stabilită conform contractului. Orice modificare a perioadei de facturare se face prin act adiţional la contract.
(3) Factura pentru energia electrică consumată de client se emite de către FUI în intervalul de timp stabilit prin contract. Orice modificare a intervalului de timp în care se emite factura se notifică clientului de către FUI odată cu prima factură emisă după aplicarea modificării, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la contract.
(4) Factura se emite de către FUI pe baza consumului de energie electrică măsurat (prin citirea indexului contorului de către reprezentantul OR). Pentru perioadele de facturare în care nu se citeşte indexul contorului de către reprezentantul OR, factura se emite pe baza consumului de energie electrică determinat conform prevederilor contractului. Regularizarea consumului de energie electrică este inclusă în prima factură emisă după citirea indexului contorului.
(5) Energia electrică reactivă se facturează clientului casnic pentru locurile de consum cu putere maximă aprobată mai mare de 30 kW şi clientului noncasnic, la preţul reglementat aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, conform reglementărilor aplicabile.
(6) Factura emisă de FUI se transmite clientului în conformitate cu prevederile contractuale. Orice modificare a modalităţii de comunicare a facturilor se notifică FUI de către client, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la contract.
(7) Factura emisă de FUI în temeiul contractului se achită de către client până la data scadenţei, stabilită prin contract şi menţionată pe factură. Plata se consideră efectuată la data înregistrării acesteia în extrasul de cont al FUI.
(8) Plata facturii se poate face prin oricare dintre modalităţile de plată puse la dispoziţie de către FUI, comunicate prin intermediul facturii.
(9) Factura emisă de FUI poate fi contestată de către client în termen de 30 de zile de la data emiterii. Contestaţiile vor fi soluţionate de FUI în termenele şi condiţiile prevăzute de Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.
(10) În cazul prosumatorilor, FUI includ în facturi, în conformitate cu reglementările aplicabile, contravaloarea energiei electrice produse şi livrate în reţea şi realizează regularizarea între valoarea energiei electrice livrate în reţea şi valoarea energiei electrice consumate din reţea de către aceştia.4.3. Răspunderea contractuală
(1) În cazul în care clientul achită factura emisă de FUI în termen de 30 de zile de la data scadenţei, acesta nu datorează dobânzi penalizatoare.
(2) Neachitarea facturii de către client în termen de 30 de zile de la data scadenţei conduce la facturarea de către FUI şi plata de către client a unor dobânzi penalizatoare, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:a)sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilit conform prevederilor actelor normative aplicabile; b)sunt datorate începând cu prima zi după data scadenţei şi până în ziua plăţii (exclusiv); c)valoarea lor nu poate depăşi valoarea facturii.
(3) Dacă sumele datorate de client nu au fost achitate în termen de 30 de zile de la data scadenţei şi valoarea facturată nu a fost contestată de client în acest termen, după împlinirea termenului de 30 de zile FUI poate lua, succesiv, următoarele măsuri:a)transmite clientului preavizul de deconectare, în conformitate cu prevederile pct. 7 alin. (2); b)solicită OR întreruperea alimentării cu energie electrică a locului/locurilor de consum care fac obiectul contractului, conform preavizului de deconectare.
(4) În cazul în care clientul plăteşte integral sumele datorate până la data-limită prevăzută în preavizul de deconectare, comunică FUI în format electronic/letric, utilizând modalităţile de comunicare puse la dispoziţie de acesta, documentul prin care face dovada plăţii, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a efectuat plata.
(5) În cazul în care clientul nu efectuează plata integrală a sumelor datorate în termen de 15 zile de la data întreruperii alimentării cu energie electrică, FUI are dreptul să rezilieze contractul, sumele datorate de client urmând a fi recuperate de către FUI conform actelor normative aplicabile.
(6) Nerespectarea contractului de către client atrage următoarele consecinţe:a)plata unor dobânzi penalizatoare; b)obligaţia acestuia de a constitui garanţii financiare în favoarea FUI conform reglementărilor aplicabile; c)întreruperea alimentării cu energie electrică; d)rezilierea contractului.
(7) Modificarea clauzelor din contract la iniţiativa FUI se poate face numai conform prevederilor actelor normative aplicabile, cu notificarea clientului cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care modificările ar urma să intre în vigoare. Prin excepţie, în cazul modificării valorii preţurilor avizate/tarifelor aprobate de ANRE, notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări în prima factură emisă de FUI după intrarea în vigoare a respectivei modificări.
(8) În cazul modificării clauzelor din contract la iniţiativa FUI, acesta transmite clientului, împreună cu actul adiţional la contract, şi o notificare prin care informează cu privire la aceste modificări şi cu privire la dreptul clientului de a denunţa contractul sau de a refuza semnarea actului adiţional la acesta, în cazul în care nu este de acord cu propunerea de modificare a clauzelor. Modificările se consideră acceptate de către client în cazul în care acesta nu comunică, în termen de 30 zile de la notificarea transmisă de FUI, denunţarea contractului sau refuzul semnării actului adiţional la acesta.
(9) Sesizările/Reclamaţiile/Plângerile/Solicitările care vizează/ necesită explicaţii/intervenţii ale OR în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile şi contractului de reţea încheiat de OR cu FUI pot fi comunicate FUI de către client, în baza contractului. FUI are obligaţia preluării, transmiterii şi urmăririi rezolvării acestora de către OR, în termenele şi condiţiile prevăzute de Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, şi de contractul de reţea încheiat de OR cu FUI, în baza contractului –cadru aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE. FUI nu este responsabil de nerespectarea de către OR a obligaţiilor sale, stabilite în conformitate cu reglementările aplicabile şi cu prevederile contractului de reţea încheiat de OR cu FUI.4.4. Încetarea contractului
(1) Contractul încetează în oricare din următoarele situaţii:a)la încetarea perioadei de valabilitate a contractului; b)prin acordul de voinţă al părţilor contractante; c)prin denunţarea unilaterală de către client, cu respectarea clauzelor contractuale şi în conformitate cu prevederile actelor normative aplicabile; d)prin reziliere de către una din părţile contractante; e)la încetarea perioadei de desemnare în calitate de FUI obligat/opţional a vânzătorului, cu excepţia situaţiilor prevăzute în reglementările aplicabile;FUI având obligaţia informării OR cu privire la încetarea contractului.
(2) Cu minimum 30 de zile înainte de terminarea perioadei de valabilitate a contractului, FUI notifică clientului data încetării acestuia.
(3) Contractul poate fi reziliat de client, cu notificarea FUI cu cel puţin 15 zile înainte de încetare, în următoarele situaţii:a)asupra FUI s-a declanşat procedura de suspendare sau retragere a licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice; b)contractul nu respectă prevederile actelor normative aplicabile.
(4) Contractul poate fi reziliat de FUI în următoarele situaţii:a)sustragerea de energie electrică de către client, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă; b)neplata de către client a facturilor emise conform contractului, la termenele şi în condiţiile prevăzute în contract, după parcurgerea etapei de întrerupere a alimentării cu energie electrică; c)neconstituirea de către client a garanţiilor financiare conform reglementarilor aplicabile, după parcurgerea etapei de întrerupere a alimentării cu energie electrică; d)refuzul clientului de modificare a contractului pentru actualizarea acestuia conform reglementărilor aplicabile, comunicat FUI de către client prin oricare din modalităţile prevăzute în contract; e)încetarea dreptului de folosinţă al clientului (calitatea de deţinător/chiriaş/concesionar) aferent locului/locurilor de consum care fac obiectul contractului; f)după 3 luni de la finalul perioadei de sistare temporară a furnizării energiei electrice la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului solicitată de client şi dacă, până la finalul perioadei, clientul nu a comunicat FUI solicitarea de reluare a alimentării cu energie electrică sau de prelungire a sistării temporare pentru o nouă perioadă; g)alte situaţii prevăzute de actele normative aplicabile.
(5) În situaţia prevăzută la alin. (4) lit. a), contractul încetează la data constatării faptei prin hotărâre judecătorească definitivă.
(6) În situaţiile prevăzute la alin. (4) lit. b)-g), rezilierea se face cu o notificare de reziliere de minimum 15 zile şi doar dacă, în această perioadă, clientul nu a remediat cauzele care au stat la baza notificării de reziliere.
(7) În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, FUI are obligaţia de a comunica clientului factura cu decontul final. În cazul în care clientul nu a asigurat reprezentantului OR accesul pentru citirea contorului la încetarea contractului, FUI are obligaţia de a comunica clientului factura pentru ultimul consum estimat. Clientul are obligaţia să plătească contravaloarea acestei facturi până la data scadenţei.
(8) După încetarea contractului, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi se comunică de către FUI clientului în termenele şi condiţiile prevăzute de actele normative aplicabile.
(9) Dacă la încetarea contractului FUI datorează clientului sume rezultate din derularea contractului, acestea se returnează clientului de către FUI în condiţiile stabilite prin contract, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la emiterea facturii prevăzute la alin. (7). În cazul în care suma nu a putut fi returnată clientului în condiţiile prevăzute în contract din cauze neimputabile FUI (cont greşit, clientul nu s-a prezentat pentru ridicare etc.), FUI returnează clientului suma datorată în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii unei cereri din partea clientului, cerere care conţine şi datele necesare efectuării transferului sumei datorate.4.5. Sistarea temporară a furnizării energiei electrice
(1) Clientul poate conveni cu FUI sistarea temporară a furnizării energiei electrice, fără încetarea contractului, pentru o perioadă determinată de minimum o lună calendaristică şi de maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii acesteia.
(2) Pentru sistarea temporară a furnizării energiei electrice, clientul comunică FUI o solicitare în scris, cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de începutul perioadei de sistare solicitate.
(3) Cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de sfârşitul perioadei de sistare solicitate, clientul trebuie să comunice FUI solicitarea de reluare a alimentării cu energie electrică sau de prelungire a sistării temporare pentru o nouă perioadă.
(4) În lipsa solicitării prevăzute la alin. (3), perioada de sistare se prelungeşte automat până la primirea acesteia, dar nu mai mult de 3 luni, după care FUI poate rezilia contractul în condiţiile prevăzute la pct. 4 subpct. 4.4 alin. (6).
(5) Clientul care a solicitat sistarea temporară a furnizării energiei electrice plăteşte FUI contravaloarea lucrărilor de întrerupere a alimentării cu energie electrică efectuate în acest scop de către OR.
(6) Pe perioada de sistare, clientul nu are obligaţii de plată aferente activităţii de furnizare a energiei electrice.5. Taxe şi impozite
(1) În factura emisă clientului de către FUI conform contractului, suplimentar faţă de contravaloarea consumului de energie electrică, se adaugă şi contravaloarea certificatelor verzi, a contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă, a accizei, a TVA, precum şi a altor taxe şi impozite prezente sau viitoare, stabilite în conformitate cu prevederile actelor normative aplicabile.
(2) În cazul apariţiei unui act normativ de modificare a valorii taxelor/impozitelor prevăzute la alin. (1), noile valori se aplică în factură de la data intrării lor în vigoare, cu notificarea clientului de către FUI prin intermediul facturii.
(3) La data intrării în vigoare a prevederilor legale ce instituie o nouă taxă/un nou impozit, respectiv la data abrogării prevederilor legale ce instituie o taxă existentă/un impozit existent, modificarea se reflectă în factura de la aceeaşi dată, cu notificarea clientului de către FUI prin intermediul facturii.6. Drepturi şi obligaţii 6.1. Drepturile clientului: 1. să aibă acces la reţelele electrice de interes public şi să consume energie electrică în conformitate cu prevederile contractului; 2. să solicite FUI modificarea şi/sau completarea prin acte adiţionale a contractului, atunci când apar elemente noi care necesită modificarea ori completarea prin act adiţional a unor clauze din contract; 3. să solicite FUI modificarea adresei de corespondenţă şi/sau a modalităţii de comunicare pentru primirea facturilor/ comunicărilor/notificărilor; 4. să beneficieze de mai multe modalităţi de plată a facturii, puse la dispoziţie de FUI şi să utilizeze oricare dintre aceste modalităţi de plată. Sistemele de plată anticipată trebuie să fie echitabile şi să reflecte în mod adecvat consumul probabil; 5. să solicite FUI modificarea cantităţilor de energie electrică prevăzute în Convenţia de consum încheiată, oricând consideră că acestea nu mai corespund consumului actual, cu condiţia ca noile cantităţi să fie comunicate FUI cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea perioadei de facturare la care se referă. Noua convenţie de consum se consideră încheiată numai după agrearea cantităţilor şi semnarea acesteia de către părţi; 6. să solicite FUI şi să primească de la acesta, în mod gratuit, informaţii privind conţinutul facturilor de energie electrică; 7. să beneficieze de serviciul universal în condiţiile prevăzute de reglementările aplicabile, dacă este client casnic, sau dacă solicită şi face dovada îndeplinirii cerinţelor specifice prevăzute de actele normative aplicabile, dacă este client noncasnic; 8. să schimbe furnizorul de energie electrică în condiţiile prevăzute de reglementările aplicabile; 9. să solicite facturarea pe baza indexului autocitit şi/sau a cantităţilor de energie electrică din convenţia de consum; 10. să beneficieze, la cerere, de facilităţile specifice prevăzute de actele normative aplicabile, dacă se încadrează în categoria clienţilor vulnerabili; 11. să solicite FUI reeşalonarea la plată a sumelor datorate, în termen de 30 de zile de la emiterea facturii; 12. să beneficieze, la cerere, de plata în mai multe rate a contravalorii consumului de energie electrică recalculat ca urmare a înregistrării unui consum măsurat mai mic decât cel real, în cazul în care recalcularea nu a fost efectuată din culpa sa; 13. să solicite FUI datele de consum proprii; 14. să supună soluţionării ANRE divergenţele rezultate între părţi din derularea contractului, conform reglementărilor ANRE; 15. să fie informat, conform reglementarilor aplicabile, asupra întreruperilor în alimentare programate; 16. să sesizeze, utilizând datele de contact ale OR puse la dispoziţie de către FUI, şi să fie informat de către OR, cu privire la deranjamentele/întreruperile în alimentarea cu energie electrică la locurile de consum care fac obiectul contractului; 17. să sesizeze FUI şi să fie informat de către acesta, la cerere, cu privire la întreruperile în alimentarea cu energie electrică, precum şi cu privire la orice alte probleme care vizează activitatea OR la locurile de consum care fac obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE; 18. în cazul în care are montat un contor inteligent, care permite stocarea şi furnizarea de informaţii exacte privind consumurile utilizate la facturare, să aibă posibilitatea de a accesa cu uşurinţă următoarele tipuri de informaţii suplimentare privind consumurile anterioare de energie electrică: a)date cumulative utilizate la emiterea facturilor pentru ultimii 3 ani sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare sau de la data montării contorului inteligent, dacă acestea din urmă sunt mai mici de 3 ani; b)date detaliate în funcţie de perioada de utilizare pentru fiecare zi, săptămână, lună şi an pentru o perioadă de cel puţin 24 de luni anterioare sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare sau de la data montării contorului inteligent, dacă acestea din urmă sunt mai mici de 24 de luni;19. să aibă acces la contor, pentru autocitire; 20. să fie informat, conform prevederilor Regulamentului de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, asupra condiţiilor în care poate încheia contract de furnizare cu alţi furnizori, în cazul încetării contractului; 21. în cazul prosumatorului, să beneficieze de serviciul de regularizare între valoarea energiei electrice livrate şi valoarea energiei electrice consumate din reţea; 22. să i se restituie garanţia financiară constituită la dispoziţia FUI, conform prevederilor procedurii specifice, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE. 6.2. Obligaţiile clientului: 1. să respecte clauzele contractului, precum şi obligaţiile care îi revin în calitate de utilizator al reţelei electrice, conform Condiţiilor generale de prestare a serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE; 2. să comunice în scris FUI orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului, în termen de 30 de zile de la modificare; 3. să achite integral şi la termen facturile emise de FUI în baza contractului, inclusiv facturile cu decontul final, facturile de regularizare certificate verzi, facturile aferente dobânzilor penalizatoare, precum şi facturile aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, serviciilor de preavizare, după caz, şi altor servicii prestate la locurile de consum care fac obiectul contractului, dacă aceste servicii au fost efectuate din culpa sa. În categoria „alte servicii" nu sunt incluse serviciile de demontare, verificare şi remontare a grupurilor de măsurare care se execută în urma unei prime reclamaţii neîntemeiate efectuate într-un interval de 12 luni şi ale căror costuri sunt suportate de OR, conform reglementărilor aplicabile; 4. să achite contravaloarea serviciilor de demontare şi remontare efectuate de OR în scopul mutării, la cererea clientului, a unui grup de măsurare a energiei electrice; 5. să sesizeze imediat FUI sau OR în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea grupurilor de măsurare de la locurile de consum care fac obiectul contractului; 6. să achite contravaloarea serviciilor de demontare, verificare şi remontare a grupurilor de măsurare, dacă aceste servicii au fost efectuate din culpa clientului sau ca urmare a unei reclamaţii din partea clientului care s-a dovedit neîntemeiată, reclamaţie care a fost efectuată în următoarele 12 luni de la reclamaţia neîntemeiată ale cărei costuri au fost suportate de OR; 7. să achite contravaloarea consumului de energie electrică recalculat pentru o perioadă anterioară stabilită conform reglementărilor aplicabile, atunci când se constată înregistrarea eronată a consumului de energie electrică; 8. Clientul noncasnic care beneficiază de serviciul universal trebuie să depună documentele care îi atestă dreptul de a beneficia de serviciul universal, conform prevederilor actelor normative aplicabile. 9. Clientul noncasnic cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de cel puţin 1 MVA trebuie să comunice FUI prognoze orare de consum, conform prevederilor reglementărilor aplicabile. 10. Clientul noncasnic trebuie să asigure, prin soluţii proprii, tehnologice şi/sau energetice, evitarea unor efecte deosebite la întreruperea alimentării cu energie electrică. 11. Pentru exploatarea sigură şi economică a instalaţiilor electrice proprii în cazul funcţionării automaticii din instalaţiile OR, clientul noncasnic trebuie să ia măsurile necesare din punctul de vedere al schemelor interne de alimentare a instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv din punctul de vedere al instalaţiilor de protecţie şi automatizare, în vederea asigurării funcţionării receptoarelor importante. 12. să constituie garanţie financiară la dispoziţia FUI, în cuantumul şi termenul prevăzute în procedura specifică, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE. 6.3. Drepturile FUI: 1. să factureze şi să recupereze de la client costurile aferente dobânzilor penalizatoare, precum şi pe cele aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, serviciilor de preavizare efectuate în vederea evitării întreruperii alimentării cu energie electrică pentru neplată şi altor servicii prestate la locurile de consum care fac obiectul contractului, dacă aceste servicii au fost efectuate din culpa clientului; 2. să iniţieze modificarea şi/sau completarea prin acte adiţionale a contractului, atunci când apar elemente noi care necesită modificarea ori completarea prin act adiţional a unor clauze din contract; 3. să factureze consumul recalculat de energie electrică pentru o perioadă anterioară, atunci când se constată înregistrarea eronată a consumului de energie electrică la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului; 4. în cazul clientului casnic, să factureze contravaloarea recalculată a consumului de energie electrică înregistrat pe o perioadă anterioară la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului, atunci când constată utilizarea energiei electrice pentru activităţi comerciale sau profesionale; 5. să emită facturi pe baza cantităţilor de energie electrică prevăzute în Convenţia de consum, pentru perioadele de facturare în care indexul contorului nu a fost citit de reprezentantul OR, iar clientul nu a comunicat indexul autocitit în intervalul de timp stabilit conform contractului. În cazul în care FUI constată diferenţe semnificative între consumul de energie electrică prevăzut în convenţia de consum şi cel realizat, acesta poate emite, cel mult o dată pe an, o nouă convenţie de consum cu cantităţi de energie electrică propuse pe baza realizărilor din ultimii 3 ani, pe care o comunică clientului. Noua convenţie de consum se consideră încheiată începând cu data de 1 a lunii care urmează după 30 de zile de la comunicare, dacă clientul nu comunică FUI în acest interval de timp o solicitare de modificare a cantităţilor de energie electrică propuse. În cazul în care clientul solicită, în intervalul de timp de 30 de zile de la comunicare, o modificare a cantităţilor de energie electrică propuse de FUI, noua convenţie de consum se consideră încheiată numai după agrearea cantităţilor şi semnarea de către părţi; 6. să emită facturi pe baza unui consum estimat conform reglementărilor aplicabile, pentru perioadele de facturare în care indexul contorului nu a fost transmis de către OR, iar clientul nu a comunicat indexul autocitit în intervalul de timp stabilit conform contractului, dacă nu a fost încheiată Convenţia de consum; 7. să solicite clientului refacerea autocitirii sau să solicite OR citiri de verificare a indexului contorului, atunci când consideră eronată autocitirea; 8. să notifice clientul, prin intermediul facturii, referitor la modificarea periodicităţii de citire şi/sau a intervalului de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul OR, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la contract; 9. să modifice intervalul de timp pentru preluarea indexului autocitit, cu notificarea prealabilă a clientului prin intermediul facturii, nefiind necesară încheierea unui act adiţional în acest sens la contract; 10. să analizeze şi să decidă oportunitatea de a acorda reeşalonarea la plată a datoriilor clientului; 11. să solicite clientului constituirea la dispoziţia sa a unei garanţii financiare şi să execute această garanţie, conform prevederilor procedurii specifice, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE. 6.4. Obligaţiile FUI: 1. să deţină licenţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia; 2. să respecte clauzele contractului, prevederile Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, precum şi orice alte reglementări aplicabile; 3. să solicite OR, în baza contractului de reţea încheiat cu acesta, să asigure puterea şi energia electrică contractată la locurile de consum, care fac obiectul contractului; 4. să asigure indicatorii de performanţă privind calitatea activităţii de furnizare, conform prevederilor Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE; 5. să asigure preluarea de la OR a valorilor de consum înregistrate de grupurile de măsurare de la locurile de consum care fac obiectul contractului, la intervalul de timp stabilit prin contract, în vederea facturării pe baza consumului de energie electrică măsurat; 6. să factureze clientului energia electrică consumată la preţurile şi în condiţiile stabilite prin contract; 7. să furnizeze clientului, la cererea acestuia, informaţii privind istoricul de consum cel puţin pe ultimele 12 luni calendaristice; 8. să pună la dispoziţia clientului, la cererea acestuia, informaţii privind sumele de bani aferente facturilor emise în ultimul an calendaristic; 9. să pună la dispoziţia clientului, cel puţin o dată pe an, într-o anexă la factură, date comparative privind consumul actual de energie electrică al clientului şi consumul din anul anterior, precum şi datele de contact ale unor instituţii cu atribuţii în domeniul îmbunătăţirii eficienţei energetice; 10. să pună la dispoziţia furnizorului de servicii energetice desemnat de client printr-un acord scris informaţii privind consumurile facturate anterior acestuia, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile; 11. să solicite OR, în baza contractului de reţea încheiat cu acesta, evitarea întreruperilor în alimentarea cu energie electrică la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului, dacă clientul este încadrat în categoria clienţilor vulnerabili conform prevederilor actelor normative aplicabile; 12. să investigheze reclamaţiile primite de la client referitoare la calitatea serviciilor prestate în baza contractului; 13. să notifice clientul, prin intermediul facturii, cu privire la modificarea valorii preţurilor finale prevăzute în contract ca urmare a intrării în vigoare a unui nou ordin/aviz emis de ANRE, precum şi cu privire la orice altă modificare a clauzelor din contract care nu necesită încheierea unui act adiţional la contract; 14. să pună la dispoziţia clientului mai multe modalităţi de plată a facturilor, dintre care cel puţin una gratuită (încasare fără comision de plată); 15. să pună la dispoziţia clientului mai multe modalităţi de comunicare a facturilor şi a informărilor/notificărilor/ comunicărilor, printre care şi comunicarea pe cale electronică; 16. să asigure comunicarea facturilor la client cu cel puţin 5 zile înainte de data scadenţei; 17. să pună la dispoziţia clientului informaţii cu privire la drepturile de care beneficiază, reglementările/actele normative aplicabile, căile de soluţionare a litigiilor/plângerilor; 18. să pună la dispoziţia clientului numărul de telefon pentru serviciul de relaţii cu clienţii (cu funcţionare minimum 12 ore în zilele lucrătoare), precum şi următoarele informaţii cu privire la punctele unice de contact: adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, pagina de internet; 19. să informeze clientul, prin intermediul facturii, cu privire la orice modificare a numărului de telefon pentru serviciul de relaţii cu clienţii şi a programului de funcţionare a acestuia, precum şi asupra numărului de telefon pentru preluarea de către OR a reclamaţiilor privind deranjamentele (call center cu funcţionare permanentă); 20. să verifice situaţiile deosebite sesizate de client şi să răspundă în termenul legal la toate solicitările/sesizările/ reclamaţiile/plângerile scrise ale acestuia, conform prevederilor Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice; 21. să solicite OR, la sesizarea scrisă a clientului, sau ori de câte ori consideră necesar, verificarea grupului/grupurilor de măsurare, cu eliberarea unui buletin de verificare metrologică vizat (semnat şi ştampilat); 22. să utilizeze datele personale ale clientului cu respectarea prevederilor legislaţiei privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi conform voinţei clientului exprimată în contract; 23. să comunice OR orice solicitare/sesizare/reclamaţie/ plângere primită de la client care vizează activitatea OR la locurile de consum care fac obiectul contractului, să solicite OR rezolvarea/clarificarea problemelor semnalate de client, să primească şi să comunice clientului răspunsul OR, în termenele prevăzute în Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE; 24. să comunice clientului, la cererea acestuia, date comparative privind costul actual al energiei electrice furnizate în baza contractului şi cel estimat pentru perioada/perioadele următoare; 25. să faciliteze accesul clientului la datele prevăzute la pct. 6 subpct. 6.1 alin. (18), dacă acesta are montat un contor inteligent; 26. să comunice clientului, conform prevederilor Regulamentului de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, condiţiile în care poate încheia contracte de furnizare cu alţi furnizori, în cazul încetării contractului; 27. să asigure, în facturile emise prosumatorilor, serviciul de regularizare între valoarea energiei electrice livrate şi valoarea energiei electrice consumate, în situaţia în care contractul de furnizare este încheiat cu un prosumator care îndeplineşte condiţiile prevăzute în legislaţia aplicabilă pentru a beneficia de acest serviciu; 28. în cazul prevăzut la alin. (27), să respecte prevederile legale specifice privind obligaţiile fiscale; 29. să restituie clientului garanţia financiară constituită la dispoziţia sa, conform prevederilor procedurii specifice, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE. 7. Întreruperea alimentării cu energie electrică
(1) FUI poate solicita OR întreruperea alimentării cu energie electrică a locului/locurilor de consum care fac obiectul contractului, cu excepţia locurilor de consum ale clienţilor vulnerabili, în următoarele situaţii:a)neplata facturilor emise de FUI conform prevederilor contractului; b)neconstituirea/neactualizarea de către client a garanţiilor financiare solicitate de FUI conform contractului şi reglementarilor aplicabile.
(2) Etapele parcurse în vederea întreruperii alimentării cu energie electrică sunt următoarele:a)pentru clienţii noncasnici:

(i) cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, FUI transmite preavizul de deconectare, utilizând oricare dintre modalităţile de comunicare convenite de părţi prin contract;
(ii) dacă clientul nu plăteşte sumele datorate sau nu constituie/actualizează garanţia financiară în cel mult 5 zile lucrătoare de la comunicarea preavizului de deconectare, FUI poate transmite OR solicitarea de întrerupere a alimentării cu energie electrică la locurile de consum respective;

b)pentru clienţii casnici:

(i) cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, FUI comunică clientului preavizul de deconectare. Preavizul de deconectare se transmite prin poştă electronică în cazul în care această modalitate de comunicare a fost convenită prin contract sau prin poştă. În situaţia transmiterii prin poştă electronică se utilizează opţiunea de verificare a citirii mesajului dacă această opţiune există;
(ii) în cazul în care, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, clientul nu achită integral sumele datorate, respectiv nu constituie/actualizează garanţia financiară, FUI transmite un nou preaviz de deconectare, prin poştă, utilizând opţiunea cu confirmare de primire;
(iii) în situaţia prevăzută la pct. (ii), preavizul de deconectare se consideră comunicat clientului în termen de 7 zile lucrătoare de la data transmiterii;
(iv) în cazul în care clientul nu plăteşte sumele datorate, nu constituie/actualizează garanţia financiară, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, FUI poate comunica OR solicitarea de întrerupere a alimentării cu energie electrică la locul de consum respectiv.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), FUI poate emite preavizul de deconectare cel mai devreme în prima zi lucrătoare după expirarea termenului de constituire/actualizare a garanţiei financiare.
(4) Preavizul de deconectare este un document distinct, are forma stabilită de către FUI şi conţine cel puţin următoarele elemente: suma datorată, termenul de plată după care urmează întreruperea alimentării cu energie electrică, data estimată pentru deconectare, informaţii privind garanţia financiară care trebuie constituită, dacă este cazul, costul estimat al operaţiilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică a locului de consum, costul preavizării.
(5) După întreruperea alimentării cu energie electrică, reluarea alimentării la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului se realizează în cel târziu 2 zile lucrătoare de la data la care FUI a primit de la client dovada efectuării plăţii integrale a sumei datorate şi a costurilor aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, precum şi/sau dovada constituirii garanţiilor financiare solicitate conform prevederilor contractului şi reglementărilor aplicabile.
(6) Întreruperea alimentării cu energie electrică la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului poate fi efectuată de către OR, pentru nerespectarea de către client a obligaţiilor ce îi revin în calitate de utilizator al reţelei electrice, conform Condiţiilor generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, în situaţia în care contractul de distribuţie pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE, cu informarea FUI. În situaţia în care întreruperea alimentării se face cu preaviz de deconectare, FUI comunică preavizul clientului după primirea informării de la OR.
(7) În toate cazurile în care întreruperea alimentării cu energie electrică are loc din culpa dovedită a clientului, costurile aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării vor fi achitate OR de către FUI în baza contractului de reţea şi vor fi recuperate de acesta de la client în baza contractului.
(8) În toate cazurile în care întreruperea alimentării cu energie electrică la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului are loc la solicitarea nejustificată a FUI, costurile OR aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării vor fi suportate de FUI.8. Garanţii financiare
(1) Clientul constituie garanţii financiare în favoarea FUI în situaţiile şi condiţiile prevăzute de Procedura specifică privind regimul garanţiilor financiare, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.
(2) Formele în care este constituită garanţia financiară, stabilite în conformitate cu actele normative aplicabile sunt: .............. (Se vor enumera de către FUI.).
(3) Clientul final are dreptul să opteze pentru oricare dintre formele în care este constituită garanţia, conform prevederilor alin. (2).9. Despăgubiri/Compensaţii
(1) Clientul are dreptul să primească despăgubiri de la FUI, în cazul în care OR întrerupe alimentarea cu energie electrică la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului, ca urmare a unei solicitări nejustificate a FUI.
(2) În situaţia în care, conform actelor normative aplicabile, clientul este îndreptăţit să primească pentru aceeaşi întrerupere şi compensaţie şi despăgubire, acesta primeşte fie compensaţia, fie despăgubirea, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare.
(3) Clientul casnic are dreptul să primească de la OR, conform prevederilor reglementărilor aplicabile, despăgubiri pentru deteriorarea unor obiecte electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa OR.
(4) Clientul noncasnic plăteşte despăgubiri OR pentru daunele materiale dovedite produse acestuia, inclusiv pentru daunele produse altor utilizatori racordaţi la aceeaşi reţea, ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalaţiilor proprii ori a manevrelor executate de personalul propriu.
(5) Clientul are dreptul să solicite FUI compensaţii pentru nerespectarea de către acesta a indicatorilor de calitate prevăzuţi în Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.
(6) În toate cazurile în care clientul are dreptul să primească despăgubiri de la OR, acestea sunt plătite clientului de către FUI în baza contractului şi vor fi recuperate de acesta de la OR în baza contractului de reţea.
(7) În toate cazurile în care OR are dreptul să primească despăgubiri de la clientul care are calitatea de utilizator al reţelei electrice, acestea sunt plătite OR de către FUI în baza contractului de reţea şi vor fi recuperate de acesta de la client în baza contractului.
(8) Despăgubirile/Compensaţiile solicitate de client se plătesc de către FUI dacă, în urma investigaţiei efectuate de către FUI şi/sau OR, se constată existenţa prejudiciului şi culpa FUI/OR.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 218/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 218 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 218/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu